Roman Script    Reciting key words        Previous Sūrah   Next Sūrah   Quraan Index    Home  

67) Sūrat Al-Mulk

Private Tutoring Sessions

67)

Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
Tabāraka Al-Ladhī Biyadihi Al-Mulku Wa Huwa `Alá Kulli Shay'in Qadīrun (Al-Mulk: 1). [67.1] Blagoslovljen neka je Onaj u ruci čijoj jevlast - a On nad svakom stvari ima moć - ‌‍‍‍ ‌‌ ‌ ‍
Al-Ladhī Khalaqa Al-Mawta Wa Al-Ĥayāata Liyabluwakum 'Ayyukum 'Aĥsanu `Amalāan ۚ Wa Huwa Al-`Azīzu Al-Ghafūru (Al-Mulk: 2). [67.2] Koji je stvorio smrt i život, da vas iskušakoji je od vas bolji djelom. A On je Moćni, Oprosnik- ‍‍ ‍‍‍ ‌ ‌ ۚ‍‍‍‍‌ ‍‍‍‌
Al-Ladhī Khalaqa Sab`a Samāwātin Ţibāqāan ۖ Mā Tará Fī Khalqi Ar-Raĥmani Min Tafāwutin ۖ Fārji`i Al-Başara Hal Tará Min Fuţūrin (Al-Mulk: 3). [67.3] Koji je stvorio sedam nebesa slojevito. Nevidiš u stvaranju Milostivog nikakvog nesklada. Papovrati pogled, da li vidiš ikakve napukline? ‍‍‍‍‍ ‌‍‍‌ ۖ ‌ ‍‌‌ ‍‍ ‍‌‌ ‌ ۖ‍‍‌ ‍‌‌ ‍‌‌ ‍‍‍‍‌
Thumma Arji`i Al-Başara Karratayni Yanqalib 'Ilayka Al-Başaru Khāsi'āan Wa Huwa Ĥasīrun (Al-Mulk: 4). [67.4] Ponovo vrati pogled drugi put, povratiće ti sepogled oslabljen i biće on pomućen. ‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍ ‍‌‍‍‍‍‍‍‌ ‌‍‍‍‍‍‍‌ ‌‌
Wa Laqad Zayyannā As-Samā'a Ad-Dunyā Bimaşābīĥa Wa Ja`alnāhā Rujūmāan Lilshshayāţīni ۖ Wa 'A`tadnā Lahum `Adhāba As-Sa`īri (Al-Mulk: 5). [67.5] I zaista smo ukrasili nebo najbližesvjetiljkama i učinili ih projektilima za šejtane, apripremili smo im kaznu seira. ‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍‌‍‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌ ‍‍ۖ ‌‌‍‍‍‌ ‍‍
Wa Lilladhīna Kafarū Birabbihim `Adhābu Jahannama ۖ Wa Bi'sa Al-Maşīru (Al-Mulk: 6). [67.6] A imaće oni koji ne vjeruju u Gospodara svog,kaznu Džehennema, a loše je dolazište! ‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍ ‍‍‌‍‍ۖ‍‍
'Idhā 'Ulqū Fīhā Sami`ū Lahā Shahīqāan Wa Hiya Tafūru (Al-Mulk: 7). [67.7] Kad budu bačeni u njega, ćut će ga, hroptaće ion će vriti. ‍‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍ ‌ ‌
Takādu Tamayyazu Mina Al-Ghay&2i ۖ Kullamā 'Ulqiya Fīhā Fawjun Sa'alahum Khazanatuhā 'Alam Ya'tikum Nadhīrun (Al-Mulk: 8). [67.8] Skoro da prsne od srdžbe. Kad god se u njegabaci skupina, upitaće ih čuvari njegovi: "Zar vamnije dolazio opominjač?" ‌‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ۖ‍‍‍ ‌ ‍ ‍‍
Qālū Balá Qad Jā'anā Nadhīrun Fakadhdhabnā Wa Qulnā Mā Nazzala Allāhu Min Shay'in 'In 'Antum 'Illā Fī Đalālin Kabīrin (Al-Mulk: 9). [67.9] Reći će: "Svakako; diosta nam je dolazioopominjač, pa smo porekli i rekli: Nije Allahobjavio ništa, vi ste samo u zabludi velikoj!" ‌ ‍‌‌ ‍‍‍ ‍‌ ‌ ‍ ‍‌‌ ‍ ‌‌‌ ‌‌‍ ‌‌ ‍‍‍‍
Wa Qālū Law Kunnā Nasma`u 'Aw Na`qilu Mā Kunnā Fī 'Aşĥābi As-Sa`īri (Al-Mulk: 10). [67.10] I reći će: "Da smo slušali ili shvatali, nebismo bili među stanovnicima seira." ‍‍ ‌ ‍‍‍‍‌ ‌‌‌ ‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍‌ ‍ ‌‍‍‍ ‍‍
Fā`tarafū Bidhanbihim Fasuĥqāan Li'şĥābi As-Sa`īri (Al-Mulk: 11). [67.11] Tad će priznati grijeh svoj. Pa daleko bilistanovnici seira. ‍‍‍‍ ‍‍‍ ‍‍ ‍‍
'Inna Al-Ladhīna Yakhshawna Rabbahum Bil-Ghaybi Lahum Maghfiratun Wa 'Ajrun Kabīrun (Al-Mulk: 12). [67.12] Uistinu! Oni koji se boje Gospodara svognevidljivo, imaće oni oprost i nagradu veliku. ‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍ ‌‍ ‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍ ‌‌
Wa 'AsirQawlakum 'Aw Ajharū Bihi ۖ 'Innahu `Alīmun Bidhāti Aş-Şudūri (Al-Mulk: 13). [67.13] I tajili vi govor vaš ili ga razglašavali,uistinu, On je Znalac onog šta je u grudima. ‌‍‍‍‍‍‌ ‍ ‌‌‌ ‍‌ ۖ‍ ‍‍‍‍‍‌ ‍‍‌ ‍‍‍‌
'Alā Ya`lamu Man Khalaqa Wa Huwa Al-Laţīfu Al-Khabīru (Al-Mulk: 14). [67.14] Zar ne zna Onaj koji je stvorio? A On jeFini, Obaviješteni. ‌ ‍‌‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍
Huwa Al-Ladhī Ja`ala Lakumu Al-'Arđa Dhalūlāanmshū Fī Manākibihā Wa Kulū Min Rizqihi ۖ Wa 'Ilayhi An-Nushūru (Al-Mulk: 15). [67.15] On je Taj koji vam je Zemlju učiniopodložnom, pa hodajte predjelima njenim i jedite odopskrbe Njegove, a na Njemu je proživljenje. ‌‍‍ ‍‌ۖ ‌‌‍‍‍‍‍‍‌
'A'amintum Man As-Samā'i 'An Yakhsifa Bikumu Al-'Arđa Fa'idhā Hiya Tamūru (Al-Mulk: 16). [67.16] Jeste li sigurni od Onog ko je u nebu, daneće dati da vas proguta zemlja, tad kad se onazatalasa? ‌‍‌‍‍‍ ‍‌‍‍‌ ‌‌ ‍‍‍‍‍ ‌‌‌ ‌
'Am 'Amintum Man As-Samā'i 'An Yursila `Alaykum Ĥāşibāan ۖ Fasata`lamūna Kayfa Nadhīri (Al-Mulk: 17). [67.17] Ili ste sigurni od Onog ko je u nebu, da nepošalje na vas oluju? Pa saznaćete kakva je opomenaMoja! ‌‍‌‍‍‍ ‍‌‍‍‌ ‌‌ ‍‍ۖ‍‍‍‍‍ ‍
Wa Laqad Kadhdhaba Al-Ladhīna Min Qablihim Fakayfa Kāna Nakīri (Al-Mulk: 18). [67.18] I zaista su poricali oni koji su bili prijenjih, pa kakvo je bilo odbijanje Moje! ‍‍‍‍‍‍ ‍‌‍‍‍ ‍‍‍‍ ‍
'Awalam Yarawā 'Ilá Aţ-Ţayri Fawqahum Şāffātin Wa Yaqbiđna ۚ Mā Yumsikuhunna 'Illā Ar-Raĥmānu ۚ 'Innahu Bikulli Shay'in Başīrun (Al-Mulk: 19). [67.19] Zar ne vide ptice iznad sebe - šire krila iskupljaju ih? Drži ih jedino Milostivi. Uistinu, Onje svake stvari Vidilac. ‌ ‍‍‍‌‌ ‌ ‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍‍‍‍‍ۚ ‌ ‍‌ ‌ ۚ‍ ‍‍‍
'Amman Hādhā Al-Ladhī Huwa Jundun Lakum Yanşurukum Min Dūni Ar-Raĥmani ۚ 'Ini Al-Kāfirūna 'Illā Fī Ghurūrin (Al-Mulk: 20). [67.20] Ili, ko je taj ko je vojska vaša, da vampomogne mimo Milostivog? Nevjernici su samo uiluziji. ‍‌‌ ‌‌ ‌ ‍‌‍‍ ‍‌‍‍‍‍‍‍‍‍ ‍‌‌ ‌‍‍‌ ۚ‍‍‌ ‌‌ ‍‌‌
'Amman Hādhā Al-Ladhī Yarzuqukum 'In 'Amsaka Rizqahu ۚ Bal Lajjū Fī `Utūwin Wa Nufūrin (Al-Mulk: 21). [67.21] Ili, ko je taj ko će vas opskrbiti, akozadrži opskrbu Svoju? Naprotiv, ustrajavaju uprevršivanju i izbjegavanju. ‍‌‌ ‌‌ ‌‍‍‍ ‌‌‌ ‌ ۚ ‌‌
'Afaman Yamshī Mukibbāan `Alá Wajhihi 'Ahdá 'Amman Yamshī Sawīy7an `Alá Şiţin Mustaqīmin (Al-Mulk: 22). [67.22] Pa da li je ko ide ničice na licu svomupućeniji, ili ko ide pravo na putu pravom? ‍‌‌ ‌ ‍ ‌ ‍‌‌ ‌ ‌ ‍‌‍‍
Qul Huwa Al-Ladhī 'Ansha'akum Wa Ja`ala Lakumu As-Sam`a Wa Al-'Abşāra Wa Al-'Af'idata ۖ Qalīlāan Mā Tashkurūna (Al-Mulk: 23). [67.23] Reci: "On je Taj koji vas je stvorio, inačinio vam sluh i vidove i srca. Malo štozahvaljujete." ‌‌‍ ‌ ‍ ‌‍‍‍‍‌‍ ۖ ‌ ‌
Qul Huwa Al-Ladhī Dhara'akum Al-'Arđi Wa 'Ilayhi Tuĥsharūna (Al-Mulk: 24). [67.24] Reci: "On je Taj koji vas je umnožio naZemlji, a Njemu ćete biti sabrani." ‌‌‍ ‌‌‍‍‍‍ ‌
Wa Yaqūlūna Matá Hādhā Al-Wa`du 'In Kuntum Şādiqīna (Al-Mulk: 25). [67.25] I govore: "Kad će ta prijetnja, ako istinugovorite?" ‍‍‍‍‍‍ ‌ ‌‌ ‌ ‍‌‍‍‍‌‍
Qul 'Innamā Al-`Ilmu `Inda Allāhi Wa 'Innamā 'Anā Nadhīrun Mubīnun (Al-Mulk: 26). [67.26] Reci: "Znanje je jedino kod Allaha, a ja samsamo opominjač jasni." ‍ ‌‍‌ ‍‌‍‍‍ ‌‌‍‍‍‍‍
Falammā Ra'awhu Zulfatan Sī'at Wujūhu Al-Ladhīna Kafarū Wa Qīla Hādhā Al-Ladhī Kuntum Bihi Tadda`ūna (Al-Mulk: 27). [67.27] Pa pošto ga ugledaju blizu, rastužiće se licaonih koji ne vjeruju, i biće rečeno: "Ovo je to štaste prizivali." ‍‍‍ ‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍‍ ‌‍‍‍ ‍‍‍‍ ‌‍‍‍ ‌‌ ‍‌‍‍
Qul 'Ara'aytum 'In 'Ahlakaniya Allāhu Wa Man Ma`iya 'Aw Raĥimanā Faman Yujīru Al-Kāfirīna Min `Adhābin 'Alīmin (Al-Mulk: 28). [67.28] Reci: "Vidite li? Ako uništi Allah mene ionog ko je sa mnom, ili nam se smiluje - pa ko ćezaštititi nevjernike od kazne bolne?" ‍ ‌‌‍‌ ‌‌‌ ‌ ‍ ‌‍‌‌ ‌‌ ‍‌ ‍‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍ ‍‌‍‍‌
Qul Huwa Ar-Raĥmānu 'Āmannā Bihi Wa `Alayhi Tawakkalnā ۖ Fasata`lamūna Man Huwa Fī Đalālin Mubīnin (Al-Mulk: 29). [67.29] Reci: "On je Milostivi. U Njega vjerujemo i uNjega se pouzdavamo. Pa saznaćete ko je taj ko je uzabludi očitoj." ‌‍‍‍‍‌ ‌‍‍‍‍ ‌ ۖ‍‍ ‍‌‌ ‌
Qul 'Ara'aytum 'In 'Aşbaĥa Mā'uukum Ghawan Faman Ya'tīkum Bimā'in Ma`īnin (Al-Mulk: 30). [67.30] Reci: "Vidite li? Ako voda vaša osvaneporinuta, pa ko će vam donijeti vodu tekuću?" ‍ ‌‌‍‌ ‌‌‌ ‌‍‍ ‍‍‌‌ ‍‌‌ ‍
Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
Next Sūrah