Roman Script    Reciting key words        Previous Sūrah   Next Sūrah   Quraan Index    Home  

57) Sūrat Al-Ĥadīd

Private Tutoring Sessions

57)

Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
Sabbaĥa Lillāh Mā Fī As-Samāwāti Wa Al-'Arđi ۖ Wa Huwa Al-`Azīzu Al-Ĥakīmu (Al-Ĥadīd: 1). [57.1] Allaha slavi ono što je na nebesima i Zemlji,a On je Moćni, Mudri. ‍‌‍‍‌‌‍‍ ۖ‍‍‍‍‌
Lahu Mulku As-Samāwāti Wa Al-'Arđi ۖ Yuĥyī Wa Yumītu ۖ Wa Huwa `Alá Kulli Shay'in Qadīrun (Al-Ĥadīd: 2). [57.2] Njegova je vlast nebesa i Zemlje; oživljava iusmrćuje i On nad svakom stvari ima moć. ‍‌‍‍‌‌‍‍ ۖ ‌‍‍‍‍ۖ ‌‌ ‌ ‍
Huwa Al-'Awwalu Wa Al-'Ākhiru Wa Až-Žāhiru ۖ Wa Al-Bāţinu Wa Huwa Bikulli Shay'in `Alīmun (Al-Ĥadīd: 3). [57.3] On je Prvi i Posljednji, i Vanjski iUnutarnji, i On je o svakoj stvari Znalac. ‌ ‌‍‍‍‍‍‍‍‍‍ۖ ‌‌ ‍
Huwa Al-Ladhī Khalaqa As-Samāwāti Wa Al-'Arđa Fī Sittati 'Ayyāmin Thumma Astawá `Alá Al-`Arshi ۚ Ya`lamu Mā Yaliju Fī Al-'Arđi Wa Mā Yakhruju Minhā Wa Mā Yanzilu Mina As-Samā'i Wa Mā Ya`ruju Fīhā ۖ Wa Huwa Ma`akum 'Ayna Mā Kuntum ۚ Wa Allāhu Bimā Ta`malūna Başīrun (Al-Ĥadīd: 4). [57.4] On je Taj koji je stvorio nebesa i Zemlju ušest dana, zatim se postavio na Arš. Zna šta prodireu Zemlju i šta izlazi iz nje, i šta se spušta izneba, a šta uzlazi u njega. I On je sa vama ma gdjebili. A Allah je onog šta radite Vidilac. ‍‍ ‍‌‍‍‌ ‌‍‌‌ ‌ ۚ ‌‌ ‍‍‍‍ ‍‌‍‍‍ ‌ ‍‌‍‍‍‍‌ ‌ ‌ ۖ ‌‌ ‌‍ ‌ ‍‌‍‍ۚ ‌ ‍‍‍‍‍
Lahu Mulku As-Samāwāti Wa Al-'Arđi ۚ Wa 'Ilá Allāhi Turja`u Al-'Umūru (Al-Ĥadīd: 5). [57.5] Njegova je vlast nebesa i Zemlje. A Allahu sevraćaju stvari. ‍‌‍‍‌‌‍‍ ۚ ‌‌‌
Yūliju Al-Layla Fī An-Nahāri Wa Yūliju An-Nahāra Al-Layli ۚ Wa Huwa `Alīmun Bidhāti Aş-Şudūri (Al-Ĥadīd: 6). [57.6] Daje da noć uđe u dan i daje da dan uđe u noć,a On je znalac grudi. ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‌‍‍‍‍‍‍‍ۚ ‌‌ ‍‍‍‍‍‌ ‍‍‌ ‍‍‍‌
'Āminū Billāhi Wa Rasūlihi Wa 'Anfiqū Mimmā Ja`alakum Mustakhlafīna Fīhi ۖ Fa-Al-Ladhīna 'Āmanū Minkum Wa 'Anfaqū Lahum 'Ajrun Kabīrun (Al-Ĥadīd: 7). [57.7] Vjerujte u Allaha i Poslanika Njegovog itrošite od onog čemu vas je učinio nasljednicima. Paoni od vas koji budu vjerovali i udjeljivali, imaćeoni nagradu veliku. ‍ ‌‌‍‍‍ ‌‌‌‍‍‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍ۖ ‍‍‍‍ ‌ ‍‌‍‍‍ ‌‌‌‍‍‍‍
Wa Mā Lakum Lā Tu'uminūna Billāhi Wa ۙ Ar-Rasūlu Yad`ūkum Litu'uminū Birabbikum Wa Qad 'Akhadha Mīthāqakum 'In Kuntum Mu'uminīna (Al-Ĥadīd: 8). [57.8] I šta vam je? Ne vjerujete u Allaha, aPoslanik vas poziva da vjerujete u Gospodara vašeg, iveć je uzeo zavjet vaš, ako ste vjernici. ‌ ‌ ‍‍‍ ۙ‍‍‍‍‍ ‍‌ ‍ ‌‌‌ ‍‌‍‍
Huwa Al-Ladhī Yunazzilu `Alá `Abdihi 'Āyātin Bayyinātin Liyukhrijakum Mina Až-Žulumāti 'Ilá An-Nūri ۚ Wa 'Inna Allāha Bikum Lara'ūfun Raĥīmun (Al-Ĥadīd: 9). [57.9] On je Taj koji objavljuje robu Svom ajetejasne, da vas izvede iz tmina na svjetlost. Auistinu, Allah je vama Samilosni, Milosrdni. ‌ ‍‍‍‍ ‌‍ ‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍‍ ۚ ‌‌‍ ‍‍‍‌ ‌‍
Wa Mā Lakum 'Allā Tunfiqū Fī Sabīli Allāhi Wa Lillāh Mīthu As-Samāwāti Wa Al-'Arđi ۚ Lā Yastawī Minkum Man 'Anfaqa Min Qabli Al-Fatĥi Wa Qātala ۚ 'Ūlā'ika 'A`žamu Darajatan Mina Al-Ladhīna 'Anfaqū Min Ba`du Wa Qātalū ۚ Wa Kullāan Wa`ada Allāhu Al-Ĥusná ۚ Wa Allāhu Bimā Ta`malūna Khabīrun (Al-Ĥadīd: 10). [57.10] I šta vam je pa ne trošite na putu Allahovom?A Allahovo je naslijeđe nebesa i Zemlje. Nije jednakod vas ko je trošio prije pobjede i borio se. Takvisu veći stepenom od onih koji su trošili poslije iborili se. A svakojem je Allah obećao dobro; a Allahje o onom šta radite Obaviješteni. ‌ ‌‌ ‍‌‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌‍‌ ‍‌‍‍‌ ۚ ‌ ‍‌‍‍‍ ‍‌‌ ‌‌‍‍ ‍‌‍‍ۚ‍‍‌‍ ‌‍‍‍‍ ‌‌‍ ‍‍‍‍ ‌‌‍‍‍‍ ‍‌ ۚۚ ‌ ‍‍‍
Man Dhā Al-Ladhī Yuqriđu Allāha Qarđāan Ĥasanāan Fayuđā`ifahu Lahu Wa Lahu 'Ajrun Karīmun (Al-Ĥadīd: 11). [57.11] Ko je taj ko će uzajmiti Allahu zajam lijep,pa da mu ga udvostruči, a imaće on nagradu plemenitu? ‍‌‌ ‌‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ‍‌ ‍‍‍‍ ‌ ‌
Yawma Tará Al-Mu'uminīna Wa Al-Mu'umināti Yas`á Nūruhum Bayna 'Ayd99him Wa Bi'aymānihim Bushkumu Al-Yawma Jannātun Tajrī Min Taĥtihā Al-'Anhāru Khālidīna Fīhā ۚ Dhālika Huwa Al-Fawzu Al-`Ažīmu (Al-Ĥadīd: 12). [57.12] Na Dan kad budeš vidio vjernike i vjernice -kretaće se svjetlo njihovo ispred njih i s desnihstrana njihovih: "Radosna vijest vama Danas! Baščeispod kojih teku rijeke, bićete vječno u njima." Toje to, uspjeh veličanstven! ‍‍‍‌‌ ‍‍‍‍ ‌ ‌ ‌ ‍‍‍‍ ‌ ‌ ‍‍‍‍‍ ‍‌‌ ‌ ‍‍‌‌ ‍‍‍‍ ‌ ۚ‌‌ ‍‍
Yawma Yaqūlu Al-Munāfiqūna Wa Al-Munāfiqātu Lilladhīna 'Āmanū Anžurūnā Naqtabis Minrikum Qīla Arji`ū Warā'akum Fāltamisū Nūan Fađuriba Baynahum Bisūrin Lahu Bābunţinuhu Fīhi Ar-Raĥmatu Wa Žāhiruhu Min Qibalihi Al-`Adhābu (Al-Ĥadīd: 13). [57.13] Na Dan kad budu munafici i munafikinjegovorili onima koji su vjerovali: "Čekajte nas (da)pozajmimo od svjetla vašeg!" Biće rečeno: "Vratite sevi nazad pa tražite svjetlo." Tad će između njih bitipostavljen bedem, on će imati kapiju. Unutrašnjostnjegova u njemu, biće milost, a vanjština njegova,ispred njega - kazna. ‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍ ‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍‍‌‌ ‍‍‍‍‍‍ ‍‌ ‍‍ ‌‌‍‌ ‌‌ ‍‍‍‍‍ ‍ ‍‍‍‍‍ ‍‌
Yunādūnahum 'Alam Nakun Ma`akum ۖ Qālū Balá Wa Lakinnakum Fatantum 'Anfusakum Wa Tarabbaştum Wa Artabtum Wa Gharratkumu Al-'Amānīyu Ĥattá Jā'a 'Amru Allāhi Wa Gharrakum Billāhi Al-Gharūru (Al-Ĥadīd: 14). [57.14] Dozivaće ih: "Zar nismo bili s vama?" Reći će(vjernici): "Svakako, međutim, vi ste iskušavali dušesvoje i iščekivali i sumnjali, i zavarale su vasželje - dok nije došla naredba Allahova. A obmanuovas je o Allahu garur. ‌‌ ‌ ‍‌ۖ ‍‍‍ ‍‌‍‍‍ ‌‌‍ ‌‍‍‍‍ ‌‌‍‍‍‍ ‌ ‌ ‍‌ ‌ ‍ ‌ ‍‍‍‌‌
Fālyawma Lā Yu'ukhadhu Minkum Fidyatun Wa Lā Mina Al-Ladhīna Kafarū ۚ Ma'w7kumu An-Nāru ۖ Hiya Mawlākum ۖ Wa Bi'sa Al-Maşīru (Al-Ĥadīd: 15). [57.15] Zato se Danas od vas neće uzeti fidja, nitiod onih koji nisu vjerovali. Sklonište vaše je vatra,ona je zaštitnik vaš, a loše je dolazište!" ‌ ‍‍‍‍‍‍‌ ‍‌‍‍‍ ‍ ‌‌ ‍‍‍‍ ‌ ۚ ‌‌ ‍‍‌‌ ۖ ۖ‍‍
'Alam Ya'ni Lilladhīna 'Āmanū 'An Takhsha`a Qulūbuhum Lidhikri Allāhi Wa Mā Nazala Mina Al-Ĥaqqi Wa Lā Yakūnū Kālladhīna 'Ūtū Al-Kitāba Min Qablu Faţāla `Alayhimu Al-'Amadu Faqasat Qulūbuhum ۖ Wa Kathīrun Minhum Fāsiqūna (Al-Ĥadīd: 16). [57.16] Zar nije vrijeme onima koji vjeruju, da sesrca njihova ponize spominjanju Allaha i onom šta jeobjavio od Istine, i ne budu kao oni kojima je dataKnjiga prije, pa im se odužio rok, te otvrdla srcanjihova, a mnogi od njih su grješnici. ‍‍‍‍ ‌‍ ‌‌‌ ‍‍‍‍‍‍ ‍ ‍ ‌‌ ‌‌ ‍‍‍‍ ‌‍‍ ‍‌‍‍‍ ‍‍‍ ‌ ‍‍‍ۖ ‌‍‍‍‍ ‍‌‍‍‍ ‍‍‍
A`lamū 'Anna Allāha Yuĥyī Al-'Arđa Ba`da Mawtihā ۚ Qad Bayyannā Lakumu Al-'Āyāti La`allakum Ta`qilūna (Al-Ĥadīd: 17). [57.17] Znajte da Allah oživljava zemlju nakonmrtvila njenog! Doista smo vam objasnili ajete, dabiste vi shvatili. ‌‍‍ ‌ ‌ ۚ ‌ ‍‍‍‍‌ ‍‍
'Inna Al-Muşşaddiqīna Wa Al-Muşşaddiqāti Wa 'Aqrađū Allaha Qarđāan Ĥasanāan Yuđā`afu Lahum Wa Lahum 'Ajrun Karīmun (Al-Ĥadīd: 18). [57.18] Uistinu! Oni koji daju sadaku i koje dajusadaku i uzajmljuju Allahu zajam lijep, udvostručićeim, a imaće oni nagradu plemenitu. ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍‍ ‌‌‍‍‍‍‍‍ ‍‌ ‍‍‍ ‌ ‌
Wa Al-Ladhīna 'Āmanū Billāhi Wa Rusulihi 'Ūlā'ika Humu Aş-Şiddīqūna ۖ Wa Ash-Shuhadā'u `Inda Rabbihim Lahum 'Ajruhum Wa Nūruhum ۖ Wa Al-Ladhīna Kafarū Wa Kadhdhabū Bi'āyātinā 'Ūlā'ika 'Aşĥābu Al-Jaĥīmi (Al-Ĥadīd: 19). [57.19] A oni koji vjeruju u Allaha i PoslanikaNjegovog, ti takvi su istiniti, i šehidi kodGospodara svog; imaće oni nagradu svoju i svjetlosvoje. A oni koji ne vjeruju i poriču ajete Naše -takvi će biti stanovnici džehima. ‍‍‍‍ ‌ ‍ ‌‌ ‌‍‍‌‍ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ۖ‍‌‌ ‍‌‍‍‍ ‍‍ ‌‌ ۖ‍‍‍‍ ‌ ‍‍‌‍ ‌‍‍‍
A`lamū 'Annamā Al-Ĥayāatu Ad-Dunyā La`ibun Wa Lahwun Wa Zīnatun Wa Tafākhurun Baynakum Wa Takāthurun Al-'Amwli Wa Al-'Awlādi ۖ Kamathali Ghaythin 'A`jaba Al-Kuffāra Nabātuhu Thumma Yahīju Fatarāhu Muşfaran Thumma Yakūnu Ĥuţāmāan ۖ Wa Fī Al-'Ākhirati `Adhābun Shadīdun Wa Maghfiratun Mina Allāhi Wa Riđwānun ۚ Wa Mā Al-Ĥayāatu Ad-Dunyā 'Illā Matā`u Al-Ghurūri (Al-Ĥadīd: 20). [57.20] Znajte da je život Dunjaa samo zabava i igrai dekor i hvalisanje među vama, i povećavanje imetakai djece! Kao primjer kiše - zadivljuje zemljoradnikebilje njeno - zatim svehne, pa ga vidiš požutjelog,potom bude pljeva. A na Ahiretu je kazna žestoka ioprost od Allaha i zadovoljstvo, a život Dunjaa jesamo stvar varljiva. ‍‌ ‍‌‍‌ ‌‌ ‌‍‍ ‌ ‌‌‌‌ ۖ ‍‍‍ ‌ ‌‍‌ ‍‌ ‍‍‍‍‍ ‍‍‌‍‍‍‌ ‍‌ ‍‍‍‍‍ ۖ‍‍ ‍‍‌ ‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍ ‍ ‌‍‍‍‍‌ ۚ ‌‌ ‍‌‍‍ ‌ ‍ ‍‍‍‌
Sābiqū 'Ilá Maghfiratin Min Rabbikum Wa Jannatin `Arđuhā Ka`arđi As-Samā'i Wa Al-'Arđi 'U`iddat Lilladhīna 'Āmanū Billāhi Wa Rusulihi ۚ Dhālika Fađlu Allāhi Yu'utīhi Man Yashā'u ۚ Wa Allāhu Dhū Al-Fađli Al-`Ažīmi (Al-Ĥadīd: 21). [57.21] Utrkujte se prema oprostu Gospodara svog iDžennetu čija je širina kao širina neba i Zemlje -pripremljen je za one koji vjeruju u Allaha iposlanike Njegove. To je blagodat Allahova, daje jekome hoće, a Allah je Posjednik blagodativeličanstvene! ‍‍‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍‍‍ ‍‌‌ ‌‍ ‌‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍‍ ‌ ‍ ‌‌ ۚ ‌ ‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍ ‍‌‌ ‍‌‌ ۚ ‌‌‌ ‍‍‍‍
Mā 'Aşāba Min Muşībatin Al-'Arđi Wa Lā Fī 'Anfusikum 'Illā Fī Kitābin Min Qabli 'An Nabra'ahā ۚ 'Inna Dhālika `Alá Allāhi Yasīrun (Al-Ĥadīd: 22). [57.22] Nikakva nesreća se ne dogodi na Zemlji, nitiu dušama vašim, a da nije u Knjizi prije nego jestvorimo. Uistinu, to je Allahu lahko, ‍‍ ‍‌‌ ‍‍‍ ‌‌ ‍ ‌‌‍ ‌‌ ‍ ‍‌‍‍‍ ‌‌‌ ‍‍‍‍‍‌‍ۚ‌ ‌ ‌
Likaylā Ta'sawā `Alá Mā Fātakum Wa Lā Tafraĥū Bimā 'Ātākum ۗ Wa Allāhu Lā Yuĥibbu Kulla Mukhtālin Fakhūrin (Al-Ĥadīd: 23). [57.23] Da ne biste očajavali za onim šta vam jeizmaklo, niti likovali zbog onog šta vam je dao. AAllah ne voli nikojeg razmetljivog hvalisavca, ‌ ‌‌ ‌ ‌ ‌‌ ‍‍‍ ۗ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‌
Al-Ladhīna Yabkhalūna Wa Ya'murūna An-Nāsa Bil-Bukhli ۗ Wa Man Yatawalla Fa'inna Allāha Huwa Al-Ghanīyu Al-Ĥamīdu (Al-Ĥadīd: 24). [57.24] One koji škrtare i naređuju svijetutvrdičluk. A ko se okrene, pa uistinu, Allah, On jeNeovisni, Hvaljeni. ‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‌ ‍‍ ‍‍ۗ ‌‍‌‍‍
Laqad 'Arsalnā Rusulanā Bil-Bayyināti Wa 'Anzalnā Ma`ahumu Al-Kitāba Wa Al-Mīzāna Liyaqūma An-Nāsu Bil-Qisţi ۖ Wa 'Anzalnā Al-Ĥadīda Fīhi Ba'sun Shadīdun Wa Manāfi`u Lilnnāsi Wa Liya`lama Allāhu Man Yanşuruhu Wa Rusulahu Bil-Ghaybi ۚ 'Inna Allāha Qawīyun `Azīzun (Al-Ĥadīd: 25). [57.25] Zaista smo slali poslanike Naše sa dokazimajasnim i objavljivali s njima Knjigu i mjerilo, dasvijet postupa po pravdi. I spustili smo gvožđe - unjemu je sila žestoka i koristi za ljude - i da Allahzna ko pomaže Njega i poslanike Njegove unevidljivom. Uistinu! Allah je Silni, Svemoćni. ‍‍ ‌ ‌ ‌‌‌‍‌ ‍‍‌‍‍ ‍‍ ‍‍‍‍ ۖ ‌‌‌‍‌ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍ ‍‌‌ ‍‌‍‍‍‍‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍‍ۚ
Wa Laqad 'Arsalnā Nūĥāan Wa 'Ibhīma Wa Ja`alnā Fī Dhurrīyatihimā An-Nubūwata ۖ Wa Al-Kitāba Faminhum ۖ Muhtadin Wa Kathīrun Minhum Fāsiqūna (Al-Ĥadīd: 26). [57.26] I doista smo poslali Nuha i Ibrahima, inačinili u potomstvu njihovom vjerovjesništvo iKnjigu, pa je od njih onaj ko je upućen, a mnogi odnjih su grješnici. ‍‍ ‌‌ ‌‌‍‍‌‍‍‍‍‍ ‌‌ ‌‌‌ ‍‍‍ ‌ ۖ ‍‌‍‍ ۖ ‌‍‍‍‍ ‍‌‍‍‍ ‍‍‍
Thumma Qaffaynā `Aláthārihim Birusulinā Wa Qaffaynā Bi`īsá Abni Maryama Wa 'Ātaynāhu Al-'Injīla Wa Ja`alnā Fī Qulūbi Al-Ladhīna Attaba`ūhu Ra'fatan Wa Raĥmatan Wa Rahbānīyatan Abtada`ūhā Mā Katabnāhā `Alayhim 'Illā Abtighā'a Riđwāni Allāhi Famā Ra`awhā Ĥaqqa ۖ Ri`āyatihā Fa'ātaynā Al-Ladhīna 'Āmanū Minhum ۖ 'Ajrahum Wa Kathīrun Minhum Fāsiqūna (Al-Ĥadīd: 27). [57.27] Zatim smo stopama njihovim slali poslanikeNaše, i poslali Isaa, sina Merjeminog i dali muIndžil, i načinili u srcima onih koji su ga slijediliblagost i milost. A monaštvo - izmislili su ga, nismoim ga propisali - izuzev traženja zadovoljstvaAllahovog. Pa ne paze ga istinskom pažnjom njegovom,te ćemo onima od njih koji vjeruju dati nagradunjihovu, a mnogi od njih su grješnici. ‍‌ ‍ ‍‌ ‌ ‍ ‌‌‍ ‍‍‍‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍ ‌‍ ‌‌‍ ‌‌‍ ‍‌ ‌ ‍‍‍‍‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‌ ‍ ‍‌ ‍ ۖ‍‍‍‍ ‌ ‍‌‍‍‍ ‌‍‍ ۖ ‌‍‍‍‍ ‍‌‍‍‍ ‍‍‍
Yā 'Ayyuhā Al-Ladhīna 'Āmanū Attaqū Allaha Wa 'Āminū Birasūlihi Yu'utikum Kiflayni Min Raĥmatihi Wa Yaj`al Lakuman Tamshūna Bihi Wa Yaghfir Lakum ۚ Wa Allāhu Ghafūrun Raĥīmun (Al-Ĥadīd: 28). [57.28] O vi koji vjerujete! Bojte se Allaha ivjerujte u Poslanika Njegovog: dat će vam dvostrukood milosti Svoje, i načiniće vam svjetlo s kojim ćeteići, i oprostiće vam. A Allah je Oprosnik, Milosrdni; ‌‌ ‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍‍ ‍ ‌‌‍‍‍ ‍‌‌ ‌‍ ‌‍‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍‌‌ ۚ ‍‍‍‍ ‌‍
Li'allā Ya`lama 'Ahlu Al-Kitābi 'Allā Yaqdirūna `Alá Shay'in Min Fađli Allāhi ۙ Wa 'Anna Al-Fađla Biyadi Allāhi Yu'utīhi Man Yashā'u ۚ Wa Allāhu Dhū Al-Fađli Al-`Ažīmi (Al-Ĥadīd: 29). [57.29] Da bi znali sljedbenici Knjige da neupravljaju ničim od blagodati Allahove, i da jeblagodat u ruci Allahovoj, daje je kome hoće. A Allahje Posjednik blagodati veličanstvene! ‌ ‌ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‌‍‍‌ ‌ ‍ ‍‌‌ ‍‍‍ۙ ‌‌‍‍‍ ‌ ‍ ‍‍‍‍‍ ‍‌‌ ‍‌‌ ۚ ‌‌‌ ‍‍‍‍
Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
Next Sūrah