Roman Script    Reciting key words        Previous Sūrah   Next Sūrah   Quraan Index    Home  

58) Sūrat Al-Mujādilh

Private Tutoring Sessions

58)

Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
Qad Sami`a Allāhu Qawla Allatī Tujādiluka Fī Zawjihā Wa Tashtakī 'Ilá Allāhi Wa Allāhu Yasma`u Taĥāwurakumā ۚ 'Inna Allāha Samī`un Başīrun (Al-Mujādilh: 1). [58.1] Doista je Allah čuo riječi one koja se s tobomraspravljala o mužu svom i jadala se Allahu - a Allahčuje razgovor vas dvoje. Uistinu, Allah je Onaj kojičuje, Onaj koji vidi. ‌ ‌‌ ‍ ‌‌ ‍ ‌ ‌‌‍ۚ‍ ‍‍‍‍‍‌‍‍
Al-Ladhīna Yužāhirūna Minkum Min Nisā'ihim Mā Hunna 'Ummahātihim ۖ 'In 'Ummahātuhum 'Illā Al-Lā'ī Waladnahum ۚ Wa 'Innahum Layaqūlūna Munkaan Mina Al-Qawli Wa Zūan ۚ Wa 'Inna Allāha La`afūwun Ghafūrun (Al-Mujādilh: 2). [58.2] Oni od vas koji se razvedu od žena njihovihziharom - nisu one majke njihove. Majke njihove susamo one koje su ih rodile. A uistinu, oni govoreružne riječi i laž. I uistinu, Allah je Brisalac(grijeha), Oprosnik. ‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍‌ ‍‌‍‍‍ ‍‌‌ ‍ ‌ ‍‌ ‌ۖ ‌‌‌ ‌‍ ‌ ‍‍‍‍‍ ‌‍ ۚ ‌‌‍ ‍‍‍‍‍‍‍ ‍‌‍‍‍‌ ‍‍ ‌‌‌‌‌ ۚ ‌‌‍ ‌ ‍‌
Wa Al-Ladhīna Yužāhirūna Min Nisā'ihim Thumma Ya`ūdūna Limā Qālū Fataĥrīru Raqabatin Min Qabli 'An Yatamāssā ۚ Dhalikum Tū`ažūna Bihi ۚ Wa Allāhu Bimā Ta`malūna Khabīrun (Al-Mujādilh: 3). [58.3] A oni koji se razvedu od žena svojih ziharom,zatim povuku šta su rekli, pa (kazna) je oslobođenjeroba, prije nego se dodirnu. To je ono šta vam sesavjetuje. A Allah je o onom što radite Obaviješteni. ‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍‌ ‍‌‌ ‍‌ ‌‍‍‌‍‍‍‌‍ ‍‌‍‍‍ ‌‌‌ ‍ۚ ‌ ‍‍‍ ۚ ‌ ‍‍‍
Faman Lam Yajid Faşiyāmu Shahrayni Mutatābi`ayni Min Qabli 'An Yatamāssā ۖ Faman Lam Yastaţi` Fa'iţ`āmu Sittīna Miskīnāan ۚ Dhālika Litu'uminū Billāhi Wa Rasūlihi ۚ Wa Tilka Ĥudūdu Allāhi ۗ Wa Lilkāfirīna `Adhābun 'Alīmun (Al-Mujādilh: 4). [58.4] Pa ko ne nađe, tad je post dva mjesecauzastopno prije nego se dotaknu. Pa ko ne mogne, tadje hranjenje šezdeset siromaha. To da vjerujete uAllaha i Poslanika Njegovog, a to su graniceAllahove. A imaće nevjernici kaznu bolnu. ‍‌‌ ‍‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍ ‍‌‍‍‍ ‌‌‌ ‍ۖ ‍‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ۚ ‍ ‌‌‍ ۚ‍‍‌‌‌ ۗ ‌‍‍‍‍‍‍‌
'Inna Al-Ladhīna Yuĥāddūna Allāha Wa Rasūlahu Kubitū Kamā Kubita Al-Ladhīna Min Qablihim ۚ Wa Qad 'Anzalnā 'Āyātin Bayyinātin ۚ Wa Lilkāfirīna `Adhābun Muhīnun (Al-Mujādilh: 5). [58.5] Uistinu! Oni koji se suprotstavljaju Allahu iPoslaniku Njegovom, biće suzbijeni kao što susuzbijani oni prije njih. I doista smo spustiliznakove jasne, a imaće nevjernici kaznu prezrenu. ‍‍‍‍ ‍‍‍‌ ‍ ‌‌‍‍‍ ‍‍‍‍ ‍‌‍‍ۚ‍‍ ۚ ‌‍‍‍‍‍‍‌
Yawma Yab`athuhumu Allāhu Jamī`āan Fayunabbi'uhum Bimā `Amilū ۚ 'Aĥşāhu Allāhu Wa Nasūhu ۚ Wa Allāhu `Alá Kulli Shay'in Shahīdun (Al-Mujādilh: 6). [58.6] Na Dan kad ih Allah sve podigne, tad će ihobavijestiti o onom šta su radili: Allah je tozbrojao, a oni su to zaboravili. A Allah je nadsvakom stvari Svjedok. ‍‍‍ ‌ ‍ ۚ ‌‍‍‍‍‍ ‍ ‌‍‍‍ ۚ ‌ ‍
'Alam Tará 'Anna Allāha Ya`lamu Mā Fī As-Samāwāti Wa Mā Fī Al-'Arđi ۖ Mā Yakūnu Min NajThalāthatin 'Illā Huwa bi`uhum Wa Lā Khamsatin 'Illā Huwa Sādisuhum Wa Lā 'Adná Min Dhālika Wa Lā 'Akthara 'Illā Huwa Ma`ahum 'Ayna Mā Kānū ۖ Thumma Yunabbi'uhum Bimā `Amilū Yawma Al-Qiyāmati ۚ 'Inna Allāha Bikulli Shay'in `Alīmun (Al-Mujādilh: 7). [58.7] Zar ne vidiš da Allah zna šta je u nebesima išta je na Zemlji? Ne biva nikakav tajni razgovortroje, a da On nije četvrti njihov, niti petero, a daOn nije šesti njihov, ni manje od tog, ni više, a daOn nije sa njima ma gdje bili; zatim će ihobavijestiti o onom šta su radili, na Dan kijameta.Uistinu! Allah je o svakoj stvari Znalac. ‍‍‍ ‍ ‌ ‍‌‍‍‌ ‌‌ ۖ ‌ ‍‍‍ ‍‌‌ ‍‍‍‍‌‌ ‌‌ ‍‌ ‌ ‌‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‍‌‌ ‌ ‌ ‍ ‌ ‌ ‌‍ ‌ ۖ‌ ‌ ‍‍ۚ‍ ‍
'Alam Tará 'Ilá Al-Ladhīna Nuhū `Ani An-NajThumma Ya`ūdūna Limā Nuhū `Anhu Wa Yatanājawna Bil-'Ithmi Wa Al-`Udwāni Wa Ma`şiyati Ar-Rasūli Wa 'Idhā Jā'ūka Ĥayyawka Bimā Lam Yuĥayyika Bihi Allāhu Wa Yaqūlūna Fī 'Anfusihim Lawlā Yu`adhdhibunā Al-Lahu Bimā Naqūlu ۚ Ĥasbuhum Jahannamu Yaşlawnahā ۖ Fabi'sa Al-Maşīru (Al-Mujādilh: 8). [58.8] Zar nisi vidio one kojima je zabranjeno tajnodogovaranje - zatim se vraćaju onom što im jezabranjeno i tajno se dogovaraju o grijehu ineprijateljstvu i neposlušnosti Poslaniku. A kad tidođu pozdravljaju te onim čim te nije pozdravljaoAllah, i kažu u dušama svojim: "Da nas ne kazni Allahzbog onog što govorimo?" Dovoljan je njima Džehennem,pržiće se njime, ta loše je dolazište! ‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‌‌ ‍‌ ‌‍‍‌ ‍‌‍‍‍ ‌‍ ‍‍‌ ‌‍‍‍‍‍ ‌‌‌‌‌ ‍‍‍‌‍ ‌‍‍‍‍‍‍‍ ‌‌‍ ‌ ‌ ‌ ‍‍‍ ۚ‍‍‍ ‍‍‍‍‌ ۖ ‍‍
Yā 'Ayyuhā Al-Ladhīna 'Āmanū 'Idhā Tanājaytum Falā Tatanājawā Bil-'Ithmi Wa Al-`Udwāni Wa Ma`şiyati Ar-Rasūli Wa Tanājawā Bil-Birri Wa At-Taqۖ Wa Attaqū Allaha Al-Ladhī 'Ilayhi Tuĥsharūna (Al-Mujādilh: 9). [58.9] O vi koji vjerujete! Kad se budete tajnodogovarali, tad se ne dogovarajte o grijehu ineprijateljstvu i neposlušnosti Poslaniku - adogovarajte se o pravednosti i bogobojaznosti; ibojte se Allaha, Onog kojem ćete biti sabrani. ‌‌ ‍‍‍‍ ‌‍ ‌‌‌‌ ‌ ‌‌ ‍‍‌ ‌‍‍‍‍‍‍‍ ‌‌‌ ‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍‌‌ ۖ‍‍ ‌‍‍‍‍ ‌
'Innamā An-Najwá Mina Ash-Shayţāni Liyaĥzuna Al-Ladhīna 'Āmanū Wa Laysa Biđārrihim Shay'āan 'Illā Bi'idhni Allāhi ۚ Wa `Alá Allāhi Falyatawakkali Al-Mu'uminūna (Al-Mujādilh: 10). [58.10] Doista je tajno dogovaranje od šejtana, da biražalostio one koji vjeruju. A neće im ništa štetiti,izuzev s dozvolom Allahovom; i u Allaha zato neka sepouzdaju vjernici. ‍‌ ‍‍‍‍‍‌‌ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍ ‌ ‌‍‍‍‍ ‍‍‍‌ ‍‍‍‍ ‌‌ ‌ ۚ ‌‌
Yā 'Ayyuhā Al-Ladhīna 'Āmanū 'Idhā Qīla Lakum Tafassaĥū Fī Al-Majālisi Fāfsaĥū Yafsaĥi Allāhu Lakum ۖ Wa 'Idhā Qīla Anshuzū Fānshuzū Yarfa`i Allāhu Al-Ladhīna 'Āmanū Minkum Wa Al-Ladhīna 'Ūtū Al-`Ilma Darajātin ۚ Wa Allāhu Bimā Ta`malūna Khabīrun (Al-Mujādilh: 11). [58.11] O vi koji vjerujete! Kad vam se kaže:"Načinite mjesta pri sjedenju", tad načinite mjesta -načiniće Allah mjesta vama. A kad se kaže: "Dignitese", tad se podignite. Allah uzdiže one od vas kojivjeruju i one kojima je dato znanje, stepenima. AAllah je o onom šta radite Obaviješteni. ‌‌ ‍‍‍‍ ‌‍ ‌‌‌‌ ‍‍ ۖ ‌‌‌‌‌ ‍‍‍‌‍‌ ‍‍‍‍ ‌ ‍‌‍‍‍ ‌‍‍‍‍ ‌‍‍ ‌‌‍ ۚ ‌ ‍‍‍
Yā 'Ayyuhā Al-Ladhīna 'Āmanū 'Idhā Nājaytumu Ar-Rasūla Faqaddimū Bayna Yaday Najwākum Şadaqatan ۚ Dhālika Khayrun Lakum Wa 'Aţharu ۚ Fa'in Lam Tajidū Fa'inna Allāha Ghafūrun Raĥīmun (Al-Mujādilh: 12). [58.12] O vi koji vjerujete! Kad se budetesavjetovali s Poslanikom, tad prije savjetovanjavašeg dajte sadaku. To je bolje za vas i čišće. Paako ne nađete - pa uistinu, Allah je Oprosnik,Milosrdni. ‌‌ ‍‍‍‍ ‌‍ ‌‌‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‌ ۚ‍‍ ‌‌‍‍‍‍‍‌ ۚ‌ ‌ ‍‍‍‍ ‌‍
'A'ashfaqtum 'An Tuqaddimū Bayna Yaday Najwākum Şadaqātin ۚ Fa'idh Lam Taf`alū Wa Tāba Allāhu `Alaykum Fa'aqīmū Aş-Şalāata Wa 'Ātū Az-Zakāata Wa 'Aţī`ū Allaha Wa Rasūlahu ۚ Wa Allāhu Khabīrun Bimā Ta`malūna (Al-Mujādilh: 13). [58.13] Da li se plašite da prije savjetovanja vašegdate sadake? Pa ako ne učinite, a oprosti vam Allah,tad obavljajte salat i dajite zekat i poslušajteAllaha i Poslanika Njegovog. A Allah je o onom štaradite Obaviješteni. ‌‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌‌‌ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‌ ۚ ‌‌ ‌‍ ‍‍‍ ‌‌ ‍‍ ‌‌ ‍ ‌‌‍ ۚ ‍‍‍‍‍
'Alam Tará 'Ilá Al-Ladhīna Tawallawā Qawmāan Ghađiba Allāhu `Alayhim Mā Hum Minkum Wa Lā Minhum Wa Yaĥlifūna `Alá Al-Kadhibi Wa Hum Ya`lamūna (Al-Mujādilh: 14). [58.14] Zar nisi vidio one koji prijateljuju sanarodom onih na koje se rasrdio Allah? Nisu oni odvas, niti od njih, a kunu se na laž i oni znaju. ‍‍‍‍‍‍‍ ‌‌ ‍‌ ‍‍‍ ‌ ‍‌‍‍‍ ‌‌ ‍‌‍‍‍ ‌‍‍‍
'A`adda Allāhu Lahum `Adhābāan Shadīdāan ۖ 'Innahum Sā'a Mā Kānū Ya`malūna (Al-Mujādilh: 15). [58.15] Allah je za njih pripremio kaznu žestoku.Uistinu, zlo je ono šta oni rade. ‍ ‌ ‌ ۖ‍ ‍‌‌ ‌
Attakhadhū 'Aymānahum Junnatan Faşaddū `An Sabīli Allāhi Falahum `Adhābun Muhīnun (Al-Mujādilh: 16). [58.16] Uzeli su zakletve svoje štitom, te odvraćajus puta Allahovog. Pa imaće oni kaznu prezrenu. ‍‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍ ‍‍‍‍‌ ‍‌‌ ‍‍‍‍‍‍‌
Lan Tughniya `Anhum 'Amwāluhum Wa Lā 'Awlāduhum Mina Allāhi Shay'āan ۚ 'Ūlā'ika 'Aşĥābu An-Nāri ۖ Hum Fīhā Khālidūna (Al-Mujādilh: 17). [58.17] Neće im koristiti imeci njihovi, niti djecanjihova protiv Allaha, nimalo. Takvi će bitistanovnici vatre, oni će u njoj biti vječito. ‍‌‌ ‍‍‍‍‍‍ ‍‌‍‍‍ ‌‌ ‌ ‌‌ ‍ ‍‍‍‍‌ ۚ‍‍‌‍ ‌‍‍‍ ‍‍ ۖ‍‌
Yawma Yab`athuhumu Allāhu Jamī`āan Fayaĥlifūna Lahu Kamā Yaĥlifūna Lakum ۖ Wa Yaĥsabūna 'Annahum `Alá Shay'in ۚ 'Alā 'Innahum Humu Al-Kādhibūna (Al-Mujādilh: 18). [58.18] Na Dan kad ih Allah sve podigne, tad će sezakleti Njemu kao što se zaklinju vama - i misliće dasu oni na nečemu. Besumnje, uistinu oni - oni sulašci! ‍‍‍ ‍‍‍ ‌ ‍‍‍ ۖ ‌‍‍‍‍ ‌ ‍ۚ
Astaĥwadha `Alayhimu Ash-Shayţānu Fa'ansāhum Dhikra Allāhi ۚ 'Ūlā'ika Ĥizbu Ash-Shayţāni ۚ 'Alā 'Inna Ĥizba Ash-Shayţāni Humu Al-Khāsirūna (Al-Mujādilh: 19). [58.19] Ovladao je njima šejtan pa učinio da onizaborave sjećanje Allaha. Takvi su partija šejtanova.Besumnje. Uistinu! Partija šejtanova - oni sugubitnici! ‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ‌‍ۚ‍‍‌‍ ‍‍‍‍ ۚ‍‍‍‍ ‍‍‍‌
'Inna Al-Ladhīna Yuĥāddūna Allāha Wa Rasūlahu 'Ūlā'ika Fī Al-'Adhallīna (Al-Mujādilh: 20). [58.20] Uistinu, oni koji se suprotstavljaju Allahu iPoslaniku Njegovom, takvi će biti među najnižima. ‍‍‍‍ ‍‍‍‌ ‍ ‌‌‍‍‍‍‍‌‍
Kataba Allāhu La'aghlibanna 'Anā Wa Rusulī ۚ 'Inna Allāha Qawīyun `Azīzun (Al-Mujādilh: 21). [58.21] Propisao je Allah: "Sigurno ću pobijediti Jai poslanici Moji!" Uistinu! Allah je Silni, Svemoćni. ‍ ‍‍‍‍‌ ‌ ‌‍ ۚ
Lā Tajidu Qawmāan Yu'uminūna Billāhi Wa Al-Yawmi Al-'Ākhiri Yuwāddūna Man Ĥādda Allāha Wa Rasūlahu Wa Law Kānū 'Ābā'ahum 'Aw 'Abnā'ahum 'Aw 'Ikhwānahum 'Aw `Ashīratahum ۚ 'Ūlā'ika Kataba Fī Qulūbihimu Al-'Īmāna Wa 'Ayyadahum Birūĥin Minhu ۖ Wa Yudkhiluhum Jannātin Tajrī Min Taĥtihā Al-'Anhāru Khālidīna Fīhā ۚ Rađiya Allāhu `Anhum Wa Rađū `Anhu ۚ 'Ūlā'ika Ĥizbu Allāhi ۚ 'Alā 'Inna Ĥizba Allāhi Humu Al-Mufliĥūna (Al-Mujādilh: 22). [58.22] Nećeš naći ljude koji vjeruju u Allaha i Danposljednji, a da vole onog ko se suprotstavlja Allahui Poslaniku Njegovom, makar bili očevi njihovi ilisinovi njihovi ili braća njihova ili rod njihov.Takvima je upisao u srca njihova iman i ojačao ihDuhom od Sebe, a uvešće ih u bašče ispod kojih tekurijeke, vječno će biti u njima. Zadovoljan je Allahnjima i zadovoljni Njime. Takvi su stranka Allahova!Besumnje! Uistinu! stranka Allahova - oni su oni kojiće uspjeti! ‌ ‌ ‍‍ ‍ ‌ ‍‍‍‌ ‍‌‍‍‌ ‍‌‌ ‍‍ ‌‌‍ ‌‌ ‍ ‌‍‌ ‌‌ ‍‍‌ ‌‌ ‍‌ ‌‌‌ ‍ ۚ‍‍‌‍ ‌‌ ‍‍‌ ‍‌‍‍ۖ ‌‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍ ‍‌‌ ‌ ‍‍‌‌ ‍‍‍‍ ‌ ۚ ‌‍‍ ‍‌‍‍‍ ‌‌‍ ‍‌‍‍ۚ‍‍‌‍ ۚ
Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
Next Sūrah