Roman Script    Reciting key words        Previous Sūrah   Next Sūrah   Quraan Index    Home  

47) Sūrat Muĥammad

Private Tutoring Sessions

47)

Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
Al-Ladhīna Kafarū Wa Şaddū `An Sabīli Allāhi 'Ađalla 'A`mālahum (Muĥammad: 1). [47.1] Onima koji ne vjeruju i odvraćaju od putaAllahovog - (Allah) će učiniti zaludnim djelanjihova. ‍‍‍‍ ‌ ‌‍‍‍‌ ‍‌‌ ‍‍‍‍‍ ‌‍‍ ‌
Wa Al-Ladhīna 'Āmanū Wa `Amilū Aş-Şāliĥāti Wa 'Āmanū Bimā Nuzzila `Alá Muĥammadin Wa Huwa Al-Ĥaqqu Min Rabbihim ۙ Kaffara `Anhum Sayyi'ātihim Wa 'Aşlaĥa Bālahum (Muĥammad: 2). [47.2] A oni koji vjeruju i rade dobra djela ivjeruju u ono što se objavljuje Muhammedu - a to jeIstina od Gospodara njihovog - (Allah) će imoprostiti zla djela njihova i popraviti stanjenjihovo. ‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ‌‌ ‌ ‌ ‍‍‍ ‍‌‌ ‌‍ ۙ‌ ‍‌‍‍‍ ‍‍‍‍ ‌‌‍
Dhālika Bi'anna Al-Ladhīna Kafarū Attaba`ū Al-Bāţila Wa 'Anna Al-Ladhīna 'Āmanū Attaba`ū Al-Ĥaqqa Min Rabbihim ۚ Kadhālika Yađribu Allāhu Lilnnāsi 'Amthālahum (Muĥammad: 3). [47.3] To zato što oni koji ne vjeruju slijedeneistinu, a što oni koji vjeruju slijede Istinu odGospodara njihovog. Tako Allah navodi ljudimaprimjere njihove. ‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍ ‌‌‍‍‍‍ ‌ ‍‌‌ ‌‍ ۚ‍‍ ‍ ‍‍‍
Fa'idhā Laqītumu Al-Ladhīna Kafarū Fađarba Ar-Riqābi Ĥattá 'Idhā 'Athkhantumūhum Fashuddū Al-Wathāqa Fa'immā Mannāan Ba`du Wa 'Immā Fidā'an Ĥattá Tađa`a Al-Ĥarbu 'Awzāraۚ Dhālika Wa Law Yashā'u Allāhu Lāntaşara Minhum Wa Lakin Liyabluwa Ba`đakum Biba`đin ۗ Wa Al-Ladhīna Qutilū Fī Sabīli Allāhi Falan Yuđilla 'A`mālahum (Muĥammad: 4). [47.4] Pa kad sretnete one koji ne vjeruju, tadudrite šije, dok, kad ih iznurite, tad ojačajte okov.Zatim ili dobročinstvo poslije i, ili otkup, dok ratne položi terete svoje. To! A da Allah hoće, osvetiobi im se, međutim (hoće) da vas iskuša jedne drugima.A koji poginu na putu Allahovom - pa neće (On)poništiti djela njihova. ‌‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍‍‍‍‍‌‍‍‍ ‌ ‍‌ ‍‍‍‍‌ ‍‌‌ ‌ ‍‍‍ ‌‌‌‌‌‍ۚ ‌ ‌‌ ‍‌‌ ‍ ‌‍‍‍‍‌ ‍‌‍‍‍ ‌‍‌‌ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍ ‍ ۗ‍‍‍‍‍‍‍ ‍‌‌ ‍‍‍‍ ‌
Sayahdīhim Wa Yuşliĥu Bālahum (Muĥammad: 5). [47.5] Vodiće ih i popraviti stanje njihovo, ‌‍‍‍‍‍
Wa Yudkhiluhumu Al-Jannata `Arrafahā Lahum (Muĥammad: 6). [47.6] I uvešće ih u Džennet kojeg im je predstavio. ‍‍‍‍‍‍‍‍ ‍
Yā 'Ayyuhā Al-Ladhīna 'Āmanū 'In Tanşurū Allaha Yanşurkum Wa Yuthabbit 'Aqdāmakum (Muĥammad: 7). [47.7] O vi koji vjerujete! Ako pomognete Allaha,pomoći će vas i osnažiti stope vaše. ‌‌ ‍‍‍‍ ‌‍ ‌‌‌ ‍‌‍‍‍‍‍‍‍‍‌ ‍ ‍‌‍‍‍‍‍ ‌ ‌‍‍‍‍‍‌
Wa Al-Ladhīna Kafarū Fata`sāan Lahum Wa 'Ađalla 'A`mālahum (Muĥammad: 8). [47.8] A oni koji ne vjeruju - pa, propast njima, aučiniće zaludnim djela njihova. ‍‍‍‍ ‌ ‌‌‍‍‍ ‌
Dhālika Bi'annahum Karihū Mā 'Anzala Allāhu Fa'aĥbaţa 'A`mālahum (Muĥammad: 9). [47.9] To zato što oni mrze ono što je objavio Allah- zato će (On) upropastiti djela njihova. ‍ ‍‍ ‍‍‍
'Afalam Yasīrū Fī Al-'Arđi Fayanžurū Kayfa Kāna `Āqibatu Al-Ladhīna Min Qablihim ۚ Dammara Allāhu `Alayhim ۖ Wa Lilkāfirīna 'Amthāluhā (Muĥammad: 10). [47.10] Pa zašto ne putuju po Zemlji pa vide kakav jebio kraj onih prije njih? Uništio ih je Allah, anevjernicima će biti slično njima. ‌‍‍ ‍‌‍‍‍‍‍‌‍‍‍ ‍ ‍‍‍‍ ‍‌‍‍ۚ‍‍ۖ ‌‍‍‍‍‍ ‌
Dhālika Bi'anna Allāha Mawlá Al-Ladhīna 'Āmanū Wa 'Anna Al-Kāfirīna Lā Mawlá Lahum (Muĥammad: 11). [47.11] To zato što je Allah Zaštitnik onih kojivjeruju i što nevjernici nemaju zaštitnika za sebe. ‍ ‌ ‍‍‍‍ ‌ ‌‌‍‍‍‍ ‌ ‌
'Inna Allāha Yudkhilu Al-Ladhīna 'Āmanū Wa `Amilū Aş-Şāliĥāti Jannātin Tajrī Min Taĥtihā Al-'Anhāru ۖ Wa Al-Ladhīna Kafarū Yatamatta`ūna Wa Ya'kulūna Kamā Ta'kulu Al-'An`ām Wa An-Nāru Mathwan Lahum (Muĥammad: 12). [47.12] Uistinu! Allah će uvesti one koji vjeruju irade dobra djela u bašče ispod kojih teku rijeke. Akoji ne vjeruju, (oni) uživaju i jedu kao štoživotinje jedu, a vatra će biti boravište njihovo. ‍ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍ ‍‌‌ ‌ ‍‍‌‌ ۖ‍‍‍‍ ‌‍‍ ‌‍‍‍‍‍‌‌ ‌
Wa Ka'ayyin Min Qaryatin Hiya 'Ashaddu Qūwatan Min Qaryatika Allatī 'Akhrajatka 'Ahlaknāhum Falā Nāşira Lahum (Muĥammad: 13). [47.13] A koliko je gradova koji su bili moćnijisilom od tvog grada koji te je protjerao: uništilismo ih, tad oni nisu imali pomagača. ‍‌‌ ‍‌‍ ‌‌ ‍‌ ‌‍ ‌ ‌
'Afaman Kāna `Alá Bayyinatin Min Rabbihi Kaman Zuyyina Lahu Sū'u `Amalihi Wa Attaba`ū 'Ahwā'ahum (Muĥammad: 14). [47.14] Pa je li onaj ko je uz dokaz jasni odGospodara svog, kao onaj kojem je uljepšano zlo djelonjegovo i (koji) slijede strasti svoje? ‍‌‌ ‍ ‍‌‌ ‌‍‍‍ ‍‌‌ ‌ ‍‍‍‌‌ ‌‍‌
Mathalu Al-Jannati Allatī Wu`ida Al-Muttaqūna ۖ Fīhā 'Anhārun Min Mā'in Ghayri 'Āsinin Wa 'Anhārun Min Labanin Lam Yataghayyar Ţa`muhu Wa 'Anhārun Min Khamrin Ladhdhatin Lilshshāribīna Wa 'Anhārun Min `Asalin Muşaffan ۖ Wa Lahum Fīhā Min Kulli Ath-Thamarāti Wa Maghfiratun Min Rabbihim ۖ Kaman Huwa Khālidun An-Nāri Wa Suqū Mā'an Ĥamīmāan Faqaţţa`a 'Am`ā'ahum (Muĥammad: 15). [47.15] Primjer Dženneta koji je obećanbogobojaznima: u njemu rijeke od vode neustajale; irijeke od mlijeka - neće se izmijeniti okus njegov; irijeke od vina prijatnog pijačima; i rijeke od medaprečišćenog. I imaće oni u njemu raznovrsnog voća ioprost Gospodara svog. (Da li su oni) kao onaj kojiće biti vječno u vatri i biti napajani vrelom vodom,pa će kidati crijeva njihova? ‍‍‍‍‍‍‍ ۖ‍‍ ‍‌‌ ‍‌‌ ‍‍ ‌‌‌‍‍ ‍‌‍‍‍‌ ‍ ‌‌‌‍‍ ‍‌ ‍‍‍‍ ‌‌‌‍‍ ‍‌‍‍ ۖ ‌ ‌ ‍‌‍‍‍‌ ‌‍‍‍‍‍ ‍‌‌ ‌‍ ۖ ‍‌ ‍‍ ‌‍‍‍‌‌ ‍‍‍‍‍‍ ‌‍
Wa Minhum Man Yastami`u 'Ilayka Ĥattá 'Idhā Kharajū Min `Indika Qālū Lilladhīna 'Ūtū Al-`Ilma Mādhā Qāla 'Ānifāan ۚ 'Ūlā'ika Al-Ladhīna Ţaba`a Allāhu `Alá Qulūbihim Wa Attaba`ū 'Ahwā'ahum (Muĥammad: 16). [47.16] I od njih je ko te prisluškuje, dok, kadizađu od tebe, govore onima kojima je dato znanje:"Šta to reče malo prije?" Takvi su oni kojima jeAllah zapečatio srca njihova, a slijede strastisvoje. ‍‌‍‍‍ ‍‌‌ ‌‍‍‍‍ ‍ ‌‌‌ ‍‌‌ ‍‌‍‍ ‍‍‍‍ ‌‍‍ ‌‌‌ ‌‌ ۚ‍‍‌‍ ‍‍‍‍ ‌ ‍ ‌‍‌
Wa Al-Ladhīna Ahtadawā Zādahum Hudan Wa 'Ātāhum Taqwhum (Muĥammad: 17). [47.17] A oni koji se upute, povećaće im uputu i daćeim bogobojaznost njihovu. ‍‍‍‌‌ ‌‌ ‍ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‌
Fahal Yanžurūna 'Illā As-Sā`ata 'An Ta'tiyahum Baghtatan ۖ Faqad Jā'a 'Ashţuhā ۚ Fa'anná Lahum 'Idhā Jā'at/hum Dhikhum (Muĥammad: 18). [47.18] Pa očekuju li samo Čas - da im dođe iznenada?Ta već su došli predznaci njegovi. Pa kako će oni -kad im dođe - imati upozorenje svoje? ‍‌‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‌‍ ‌‌‌ ‍‍‍ۖ‍‍‌ ‍‌ ‍‍‌ ۚ ‍‌ ‌‌‌‌ ‍‌ ‌‍
Fā`lam 'Annahu Lā 'Ilāha 'Illā Al-Lahu Wa Astaghfir Lidhanbika Wa Lilmu'uminīna Wa Al-Mu'umināti ۗ Wa Allāhu Ya`lamu Mutaqallabakum Wa Mathwākum (Muĥammad: 19). [47.19] Pa znaj da je samo On Bog - Allah, i tražioprost za grijeh svoj, i za vjernike i vjernice. AAllah zna vaše mjesto kretanja i stanište vaše. ‍ ‌ ‍ ‌‍‍‍‍‍‍‍‌‌ ‌‍ ‌‍‍‍‍‍ ‌ ۗ‍‍‍ ‌‌
Wa Yaqūlu Al-Ladhīna 'Āmanū Lawlā Nuzzilat Sūratun ۖ Fa'idhā 'Unzilat Sūratun Muĥkamatun Wa Dhukira Fīhā Al-Qitālu ۙ Ra'ayta Al-Ladhīna Fī Qulūbihim Marađun Yanžurūna 'Ilayka Nažara Al-Maghshīyi `Alayhi Mina Al-Mawti ۖ Fa'awlá Lahum (Muĥammad: 20). [47.20] I govore oni koji ne vjeruju: "Što se neobjavi sura?" Pa kad je objavljena sura presudna ipomenuta u njoj borba, vidio si one u srcima čijim jebolest - gledaju u tebe pogledom smrću onesvještenog.Pa teško njima! ‍‍ ‍‍‍‍ ‌ ‌ ‌‍ ۖ‍ ‌‍ ‌‌‍‍‍‍‍ ۙ ‌‍‍‍‍‍ ‍ ‍‌‍‍‍‍‍‍‌ ‌‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍ ۖ ‌‌
Ţā`atun Wa Qawlun Ma`rūfun ۚ Fa'idhā `Azama Al-'Amru Falaw Şadaqū Allaha Lakāna Khayan Lahum (Muĥammad: 21). [47.21] Poslušnost i govor uljudan! Pa kad jeodlučena stvar, da su tad iskreni Allahu, sigurno bibilo bolje za njih. ‍‍‌ ۚ ‌‌‌ ‌ ‌ ‍ ‍ ‍‌
Fahal `Asaytum 'In Tawallaytum 'An Tufsidū Fī Al-'Arđi Wa Tuqaţţi`ū 'Arĥāmakum (Muĥammad: 22). [47.22] Pa da li biste možda - ako biste zavladali -da napravite fesad na Zemlji i pokidate srodstvovaše? ‌‌‌ ‌‌‌ ‌ ‌‍‍ ‌‍‍‍‍‍‍‍ ‌‌
'Ūlā'ika Al-Ladhīna La`anahumu Allāhu Fa'aşammahum Wa 'A`má 'Abşārahum (Muĥammad: 23). [47.23] Takvi su oni koje je prokleo Allah, pa ihogluhnuo i oslijepio vidove njihove. ‍‍‌‍ ‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍ ‌‌‍ ‍‍‍‍‍‌‍
'Afalā Yatadabbarūna Al-Qur'āna 'Am `Alá Qulūbin 'Aqfāluhā (Muĥammad: 24). [47.24] Pa zar neće razmišljati o Kuranu, ili su nasrcima njihovim brave? ‍‍‌ ‍‍‍‍‍‍‌ ‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍
'Inna Al-Ladhīna Artaddū `Alá 'Adrihim Min Ba`di Mā Tabayyana Lahumu Al-Hudá ۙ Ash-Shayţānu Sawwala Lahum Wa 'Amlá Lahum (Muĥammad: 25). [47.25] Uistinu, oni koji su okrenuli leđa svoja,nakon što im bila jasna Uputa, šejtan ih je zaveo iodužio im. ‍‍‍‌‌ ‍‌‌ ‌ ‌ ‌‌ ۙ ‍‍‍‍‍‍ ‌‌‌
Dhālika Bi'annahum Qālū Lilladhīna Karihū Mā Nazzala Allāhu Sanuţī`ukum Fī Ba`đi Al-'Amri ۖ Wa Allāhu Ya`lamu 'Israhum (Muĥammad: 26). [47.26] To zato što oni kažu onima koji mrze šta jeAllah objavio: "Poslušaćemo vas u nekoj stvari"; aAllah zna tajne njihove. ‍‍‍‍ ‍‍ ‍‍‍‍ ‍ ۖ ‌‍‌‌‍
Fakayfa 'Idhā Tawaffat/humu Al-Malā'ikatu Yađribūna Wujūhahum Wa 'Adrahum (Muĥammad: 27). [47.27] Pa kako će biti kad ih uzmu meleci, udarajućilica njihova i leđa njihova? ‍‍‍ ‌‌‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ‌ ‌‌‌‍
Dhālika Bi'annahumu Attaba`ū Mā 'Askhaţa Allāha Wa Karihū Riđwānahu Fa'aĥbaţa 'A`mālahum (Muĥammad: 28). [47.28] To zato što su oni slijedili ono šta srdiAllaha i mrzili zadovoljstvo Njegovo, zato ćeuništiti djela njihova. ‍‍‍‍‍ ‍ ‌‍ ‍‍‍‌ ‍
'Am Ĥasiba Al-Ladhīna Fī Qulūbihim Marađun 'An Lan Yukhrija Allāhu 'Ađghānahum (Muĥammad: 29). [47.29] Zar misle oni u srcima čijim je bolest, daAllah neće iznijeti zlobe njihove? ‍‍‍‍ ‍ ‌‌‌ ‍‌‌ ‍‍‍ ‍ ‌‍‍‍
Wa Law Nashā'u La'araynākahum Fala`araftahum Bisīmāhum ۚ Wa Lata`rifannahum Fī Laĥni Al-Qawli ۚ Wa Allāhu Ya`lamu 'A`mālakum (Muĥammad: 30). [47.30] A da hoćemo, zaista bismo ti dali da ihvidiš, pa bi ih sigurno prepoznao po znacimanjihovim, i sigurno bi ih prepoznao po tonu govora! AAllah zna djela vaša. ‌ ‍‌‌ ‌‍‍‍ ۚ ‌‍‍‍‍‍ ۚ
Wa Lanabluwannakum Ĥattá Na`lama Al-Mujāhidīna Minkum Wa Aş-Şābirīna Wa Nabluwa 'Akhrakum (Muĥammad: 31). [47.31] I doista ćemo vas iskušavati, dok ne spoznamomudžahide između vas i strpljive, i provjerimo haberevaše. ‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍ ‍‌‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍ ‍‍‌‍
'Inna Al-Ladhīna Kafarū Wa Şaddū `An Sabīli Allāhi Wa Shāqqū Ar-Rasūla Min Ba`di Mā Tabayyana Lahumu Al-Hudá Lan Yađurrū Allaha Shay'āan Wa Sayuĥbiţu 'A`mālahum (Muĥammad: 32). [47.32] Uistinu, oni koji ne vjeruju i odvraćaju odputa Allahovog i suprotstavljaju se Poslaniku, nakonšto im je postala jasna Uputa, neće naškoditi Allahunimalo, a upropastiće djela njihova. ‍‍‍‍ ‌ ‌‍‍‍‌ ‍‌‌ ‍‍‍‍‍ ‌‍ ‍‍ ‍‌‌ ‌ ‌ ‌‌ ‍‌‌ ‍‍‍‍‌ ‍ ‍‍‍ ‌‍
Yā 'Ayyuhā Al-Ladhīna 'Āmanū 'Aţī`ū Allaha Wa 'Aţī`ū Ar-Rasūla Wa Lā Tubţilū 'A`mālakum (Muĥammad: 33). [47.33] O vi koji vjerujete! Poslušajte Allaha iposlušajte Poslanika i ne poništavajte djela vaša. ‌‌ ‍‍‍‍ ‌‍ ‌‍‍ ‍ ‌‌ ‍‍ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍
'Inna Al-Ladhīna Kafarū Wa Şaddū `An Sabīli Allāhi Thumma Mātū Wa Hum Kuffārun Falan Yaghfira Allāhu Lahum (Muĥammad: 34). [47.34] Uistinu, oni koji ne vjeruju i odvraćaju odputa Allahovog, zatim umru, a oni budu nevjernici -pa Allah im neće oprostiti. ‍‍‍‍ ‌ ‌‍‍‍‌ ‍‌‌ ‍‍‍‍‍ ‍ ‌ ‍ ‍‌‌ ‍‍‍‍‍
Falā Tahinū Wa Tad`ū 'Ilá As-Salmi Wa 'Antumu Al-'A`lawna Wa Allāhu Ma`akum Wa Lan Yatirakum 'A`mālakum (Muĥammad: 35). [47.35] Zato ne malaksajte, i pozivajte miru a ste vinadmoćniji, i Allah je s vama i neće vas oštetitidjelima vašim. ‌‍ ‌‌ ‍ ‌‌‌ ‌‍‌‌ ‍‍‍
'Innamā Al-Ĥayāatu Ad-Dunyā La`ibun Wa Lahwun ۚ Wa 'In Tu'uminū Wa Tattaqū Yu'utikum 'Ujūrakum Wa Lā Yas'alkum 'Amwālakum (Muĥammad: 36). [47.36] Život Dunjaa je samo igra i zabava. I akobudete vjerovali i bojali se, daće vam nagrade vaše ineće vas pitati za imetke vaše. ‍‌ ‍‌‍‌ ۚ ‌‌‌ ‌‍‍‍‍‍ ‌‌‍ ‌‌ ‌‌
'In Yas'alkumūhā Fayuĥfikum Tabkhalū Wa Yukhrij 'Ađghānakum (Muĥammad: 37). [47.37] Ako bi vas pitao za njih, pa vas pritisnuo,škrtarili biste i iznio bi zlobe vaše. ‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌‍‍‍‌ ‌‍‍‍
Hā'antum Hā'uulā' Tud`awna Litunfiqū Fī Sabīli Allāhi Faminkum Man Yabkhalu Wa Man ۖ Yabkhal Fa'innamā Yabkhalu `An Nafsihi Wa Allāhu ۚ Al-Ghanīyu Wa 'Antumu Al-Fuqarā'u ۚ Wa 'In Tatawallawā Yastabdil Qawmāan Ghayrakum Thumma Lā Yakūnū 'Amthālakum (Muĥammad: 38). [47.38] Eto, vi ste ti koji se pozivate da trošite naputu Allahovom, pa od vas je ko škrtari. A ko škrtari- pa zaista škrtari od duše svoje. A Allah je bogat,a vi ste fukare. A ako se odvratite, zamijeniće (vas)narodom drugačijim od vas, potom neće biti primjerivaši. ‌‌‍ ‍‌‌‌ ‍ ‍‌‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‍‌‍‍‍ ‍‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍ۖ ‌‍‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍ ‍‌ۚ ‍‍‍ ‌‌‌‍‍‍‌ۚ ‌‌‌‌ ‌‌ ‍‍‍‍‌ ‍‍‌ ‌ ‍
Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
Next Sūrah