Roman Script    Reciting key words        Previous Sūrah   Next Sūrah   Quraan Index    Home  

46) Sūrat Al-'Aĥqāf

Private Tutoring Sessions

46)

Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
Ĥā-Mīm (Al-'Aĥqāf: 1). [46.1] Ha. Mim. -
Tanzīlu Al-Kitābi Mina Allāhi Al-`Azīzi Al-Ĥakīmi (Al-'Aĥqāf: 2). [46.2] Objava Knjige je od Allaha, Moćnog, Mudrog. ‍‌‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‌
Khalaq As-Samāwāti Wa Al-'Arđa Wa Mā Baynahumā 'Illā Bil-Ĥaqqi Wa 'Ajalin Musamman ۚ Wa Al-Ladhīna Kafarū `Ammā 'Undhirū Mu`rūna (Al-'Aĥqāf: 3). [46.3] Stvorili smo nebesa i Zemlju i šta je izmeđunjih jedino s Istinom i rokom određenim. A oni kojine vjeruju u ono čime se opominju - odvraćeni su. ‍‍‍‍‍‍‍‌ ‍‌‍‍‌ ‌‌ ‍ ‌‌‍‍ ۚ‍‍‍‍ ‌‍‍‍‌‌‍‍
Qul 'Ara'aytum Mā Tad`ūna Min Dūni Allāhi 'Arūnī Mādhā Khalaqū Mina Al-'Arđi 'Am Lahum Shirkun As-Samāwāti ۖ Ai'tūnī Bikitābin Min Qabli Hādhā 'Aw 'Athāratin Min `Ilmin 'In Kuntum Şādiqīna (Al-'Aĥqāf: 4). [46.4] Reci: "Jeste li vidjeli šta prizivate mimoAllaha? Pokažite mi šta su to stvorili od zemlje, iliimaju oni udio u nebesima? Dajte mi Knjigu prije oveili tračak znanja, ako istinu govorite." ‍ ‌‌‍‌ ‌ ‍‍‍ ‍‌‌ ‌‍‍‌ ‍ ‌‌‌ ‌‌‌ ‍‍‍‍ ‌ ‍‍‌‍‍‌ ۖ ‌‍‍‍ ‍ ‍‌‍‍ ‌ ‌‍ ‍‌ ‌‌‌ ‍‌‍‍‍‌‍
Wa Man 'Ađallu Mimman Yad`ū Min Dūni Allāhi Man Lā Yastajību Lahu 'Ilá Yawmi Al-Qiyāmati Wa Hum `An Du`ā'ihim Ghāfilūna (Al-'Aĥqāf: 5). [46.5] A ko je zabludjeliji od onog ko mimo Allahapriziva onog ko mu se neće odazvati do Dana kijameta,a oni su prema zovu njihovom nehajni. ‍‌‌ ‌‍‍‍ ‍‍‍‍‌‌ ‍‌ ‍‌‌ ‌‍‍‌ ‍ ‍‌‌ ‌ ‍‍‍‍‍ ‌‌ ‍ ‍‍‍ ‌ ‍‌‌ ‌‍
Wa 'Idhā Ĥushira An-Nāsu Kānū Lahum 'A`dā'an Wa Kānū Bi`ibādatihim Kāfirīna (Al-'Aĥqāf: 6). [46.6] A kad se ljudi saberu, biće im neprijatelji, ibiće u obožavanje njihovo nevjernici. ‌‌‌‌ ‍ ‍‍ ‍‌ ‌ ‍
Wa 'Idhā Tutlá `Alayhim 'Āyātunā Bayyinātin Qāla Al-Ladhīna Kafarū Lilĥaqqi Lammā Jā'ahumdhā Siĥrun Mubīnun (Al-'Aĥqāf: 7). [46.7] I kad im se uče ajeti Naši jasni, govore onikoji ne vjeruju za Istinu kad im dođe: "Ovo je sihročiti!" ‌‌‌‌ ‌ ‌‌ ‍ ‍‍‍‍ ‌‍‍‍‌ ‍‌ ‌‌
'Am Yaqūlūna Aftarāhu ۖ Qul 'Ini Aftaraytuhu Falā Tamlikūna Lī Mina Allāhi Shay'āan ۖ Huwa 'A`lamu Bimā Tufīđūna Fīhi ۖ Kafá Bihi Shahīdāan Bayn99 Wa Baynakum ۖ Wa Huwa Al-Ghafūru Ar-Raĥīmu (Al-'Aĥqāf: 8). [46.8] Ili govore: "Izmišlja ga!" Reci: "Ako sam gaizmislio - pa ne vladate sa mnom zbog Allaha nimalo.On je Najbolji znalac onog šta o njemu govorite.Dovoljan je On svjedok između mene i između vas, a Onje Oprosnik, Milosrdni." ‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‍‌ ۖ ‍ ‌ ‌ ‍‍‍ ‍ ‍‍‍‍‌ ۖ ‌ ‍‍‍‍‍‍ۖ ‌ ‌ۖ‍‍‍‍‍‍‌‌
Qul Mā Kuntu Bid`āan Mina Ar-Rusuli Wa Mā 'Adrī Mā Yuf`alu Bī Wa Lā Bikum ۖ 'In 'Attabi`u 'Illā Mā Yūĥá 'Ilayya Wa Mā 'Anā 'Illā Nadhīrun Mubīnun (Al-'Aĥqāf: 9). [46.9] Reci: "Nisam bio novina od poslanika, i neznam šta će se sa mnom učiniti, niti sa vama.Slijedim jedino šta mi se objavljuje i ja sam samoopominjač jasni." ‍ ‌ ‍‌‍‍‍ ‍ ‍ ‌‍ ‌ ‌‌ ۖ ‌‌‌ ‌ ‌‌ ‌ ‍ ‌‍‍‍‍
Qul 'Ara'aytum 'In Kāna Min `Indi Allāhi Wa Kafartum Bihi Wa Shahida Shāhidun Min Banī 'Isrā'īla `Alá Mithlihi Fa'āmana Wa Astakbartum ۖ 'Inna Allāha Lā Yahdī Al-Qawma Až-Žālimīna (Al-'Aĥqāf: 10). [46.10] Reci: "Vidite li: ako je od Allaha, a nevjerujete u njega, a posvjedočio je svjedok od sinovaIsrailovih na sličnom njemu pa je vjerovao - auzoholili ste se?" Uistinu! Allah ne upućuje narodzalima. ‍ ‌‌‍‌ ‌‌‌ ‍ ‍‌‌ ‍‌‍‍‍‌ ‍ ‌ ‌‌ ‍‌‌ ‍‍‍‌‍‍‍‍ ‌ ‌ ۖ‍ ‌ ‍‍ ‍‍
Wa Qāla Al-Ladhīna Kafarū Lilladhīna 'Āmanū Law Kāna Khayan Mā Sabaqūnā 'Ilayhi ۚ Wa 'Idh Lam Yahtadū Bihi Fasayaqūlūna Hādhā 'Ifkun Qadīmun (Al-'Aĥqāf: 11). [46.11] I oni koji ne vjeruju govore o onima kojivjeruju: "Da je dobro, ne bi nas u tome pretekli." Akako se njime ne upućuju, to će reći: "Ovo je lažstara." ‍‍ ‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍ ‌ ‌ ‍ ‍‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍ۚ ‌‌‌‌ ‌‍‍‍‍‍‍
Wa Min Qablihi Kitābu Mūsá 'Imāmāan Wa Raĥmatan ۚ Wa Hadhā Kitābun Muşaddiqun Lisānāan `Aray7an Liyundhira Al-Ladhīna Žalamū Wa Bushrá Lilmuĥsinīna (Al-'Aĥqāf: 12). [46.12] I prije njega je Knjiga Musaova bila vodiljai milost, a ova Knjiga je potvrda na jeziku arapskom,da upozori one koji zulm čine, i radosna vijest zadobročinitelje. ‍‌‍‍‍ ‍ ‌‌‍ ۚ ‌‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ‌ ‍ ‍‌‍‍ ‍‍‍ ‌‍‌‌
'Inna Al-Ladhīna Qālū Rabbunā Al-Lahu Thumma Astaqāmū Falā Khawfun `Alayhim Wa Lā Hum Yaĥzanūna (Al-'Aĥqāf: 13). [46.13] Uistinu, oni koji kažu: "Gospodar naš jeAllah", zatim istraju na pravom putu, tad neće bitistraha nad njima i neće oni tugovati. ‍‍‍ ‌‍‍‍ ‌‌
'Ūlā'ika 'Aşĥābu Al-Jannati Khālidīna Fīhā Jazā'an Bimā Kānū Ya`malūna (Al-'Aĥqāf: 14). [46.14] Takvi će biti stanovnici Dženneta, vječno ćebiti u njemu: plaća za ono što su radili. ‍‍‌‍ ‌‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‌ ‍‌
Wa Waşşaynā Al-'Insāna Biwālidayhi 'Iĥsānāan ۖ Ĥamalat/hu 'Ummuhu Kurhāan Wa Wađa`at/hu Kurhāan ۖ Wa Ĥamluhu Wa Fişāluhu Thalāthūna Shahan ۚ Ĥattá 'Idhā Balagha 'Ashuddahu Wa Balagha 'Arba`īna Sanatan Qāla Rabbi 'Awzi`nī 'An 'Ashkura Ni`mataka Allatī 'An`amta `Alayya Wa `Alá Wa A-Dayya Wa 'An 'A`mala Şāliĥāan Tarđāhu Wa 'Aşliĥ Lī Fī ۖ Dhurrīyatī 'Innī Tubtu 'Ilayka Wa 'Innī Mina Al-Muslimīna (Al-'Aĥqāf: 15). [46.15] A wassijetili smo čovjeku prema roditeljimanjegovim: dobro. Nosila ga je majka njegova prisilnoi rodila ga prisilno; a nošenje njegovo i odbijanjenjegovo od dojenja je trideset mjeseci; dok, kaddostigne zrelost svoju i dostigne četrdeset godina,rekne: "Gospodaru moj! Potakni me da zahvaljujem nablagodati Tvojoj koju si podario meni i roditeljimamojim, i da radim dobro s kojim si zadovoljan, inapredak meni u potomstvu mom. Uistinu, ja sam Ti sepokajao i uistinu sam ja od muslimana." ‌‍‍‍‌ ‍‍‍ ‌‌ ۖ ‌‌‍ ۖ ‌ ‌‍‍‍‍ ‍‍‍ ‌‌ ۚ ‌‌‌ ‍ ‌ ‌‍ ‌‌‍‍‍‍ ‌‍ ‌‌‌‍ ‌‌‌ ‌‍ ‌‌‍ ‌ ‌‌‌‌ ‌ ‌‌‍‍ ‌‌‍ ۖ‍ ‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍ ‌‌
'Ūlā'ika Al-Ladhīna Nataqabbalu `Anhum 'Aĥsana Mā `Amilū Wa Natajāwazu `An Sayyi'ātihim Fī 'Aşĥābi Al-Jannati ۖ Wa`da Aş-Şidqi Al-Ladhī Kānū Yū`adūna (Al-'Aĥqāf: 16). [46.16] To su oni od kojih primamo najbolje šta suradili, a preći ćemo preko zlih djela njihovih, međustanovnicima Dženneta će biti. Obećanje koje im sedaje istinito je. ‍‍‌‍ ‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‍‌‍‍‍ ‌ ‌ ‌‌‌‌ ‍‌‌ ‍‍‍‍ ‍ ‌‍‍‍ ‍‍ۖ‍‍
Wa Al-Ladhī Qāla Liwālidayhi 'Uffin Lakumā 'Ata`idāninī 'An 'Ukhraja Wa Qad Khalati Al-Qurūnu Min Qablī Wa Humā Yastaghīthāni Allāha Waylaka 'Āmin 'Inna Wa`da Allāhi Ĥaqqun Fayaqūlu Mā Hādhā 'Illā 'Asāţīru Al-'Awwalīna (Al-'Aĥqāf: 17). [46.17] A onaj koji roditeljima svojim rekne: "Uffvama oboma! Plašite li me da ću biti izvađen, a većsu minule generacije prije mene?" A oni obojepreklinju Allaha: "Teško tebi! Vjeruj! Doista,obećanje Allahovo je Istina." Tad govori: "Ovo susamo priče ranijih." ‍ ‌ ‌‍ ‌‌‌ ‌‍‍‍‍‌ ‍‌‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍‍‍ ‍ ‌ ‌‍‌‌ ‌‌ ‌ ‍ ‍‍‌‌ ‍‍‍ ‍‍
'Ūlā'ika Al-Ladhīna Ĥaqqa `Alayhimu Al-Qawlu Fī 'Umamin Qad Khalat Min Qablihim Mina Al-Jinni Wa Al-'Insi ۖ 'Innahum Kānū Khāsirīna (Al-'Aĥqāf: 18). [46.18] Takvi su oni na kojima se obistinila Riječ uzajednicama već prošlim prije njih, od džinna iljudi. Uistinu! Oni su gubitnici. ‍‍‌‍ ‍‍‍‍ ‍‍‍ ‍‍ ‍ ‍‌‍‍ۖ ‍‍
Wa Likullin Darajātun Mimmā `Amilū ۖ Wa Liyuwaffiyahum 'A`mālahum Wa Hum Lā Yužlamūna (Al-'Aĥqāf: 19). [46.19] I za sve što su radili biće stepeni, i da imispuni djela njihova, a njima se neće zulm učiniti. ‌‌‍‍‍‍‍‍‌ ۖ ‌ ‌ ‌ ‌ ‍‍‍
Wa Yawma Yu`rađu Al-Ladhīna Kafarū `Alá An-Nāri 'Adh/habtum Ţayyibātikum Fī Ĥayātikumu Ad-Dunyā Wa Astamta`tum Bihā Fālyawma Tujzawna `Adhāba Al-Hūni Bimā Kuntum Tastakbirūna Fī Al-'Arđi Bighayri Al-Ĥaqqi Wa Bimā Kuntum Tafsuqūna (Al-'Aĥqāf: 20). [46.20] A na Dan kad se oni koji nisu vjerovali,izlože na vatru: "Proćerdali ste svoje dobre stvari uživotu svom dunjalučkom i uživali u njima. Pa danasćete biti plaćeni kaznom prezrenom, zbog toga što stese oholili na Zemlji bez ikakva prava, i što stegriješili." ‍‍‍ ‍‍‍‍ ‌‍‍ ‌‌‍‍‍‍‌ ‌ ‍‍‍ ‍‍‌ ‍‍ ‌ ‍‌‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍ ‌‌ ‍‌‍‍‍ ‍‍‍
Wa Adhkur 'Akhā `Ādin 'Idh 'Andhara Qawmahu Bil-'Aĥqāfi Wa Qad Khalati An-Nudhuru Min Bayni Yadayhi Wa Min Khalfihi 'Allā Ta`budū 'Illā Al-Laha 'Innī 'Akhāfu `Alaykum `Adhāba Yawmin `Ažīmin (Al-'Aĥqāf: 21). [46.21] I spomeni brata Adovog, kad je upozoravaonarod svoj u pješčanim brdima - a doista su prolaziliopominjači prije njega i poslije njega: "Obožavajtesamo Allaha; uistinu, ja se plašim nad vama kazneDana strašnog." ‌‌ ‍‍‍‌ ‍‌‌ ‌‌ ‌‍‌‍‍‍‍‍‍‌‌ ‍‌‌ ‍‍‍‍ ‌‍‌‍ ‌‌ ‍ ‌ ‌‍ ‍‍‌‍‍
Qālū 'Aji'tanā Lita'fikanā `An 'Ālihatinā Fa'tinā Bimā Ta`idunā 'In Kunta Mina Aş-Şādiqīna (Al-'Aĥqāf: 22). [46.22] Rekoše: "Jesi li nam došao da nas odvratiš odbogova naših? Pa daj nam to čime nam prijetiš, ako siod istinitih!" ‍‍ ‌‌ ‌ ‍‌‌ ‌‌ ‌ ‌ ‍‌ ‍‌‍‍‍‍‍‌‍
Qāla 'Innamā Al-`Ilmu `Inda Allāhi Wa 'Uballighukum Mā 'Ursiltu Bihi Wa Lakinnī 'Akum Qawmāan Tajhalūna (Al-'Aĥqāf: 23). [46.23] Reče: "Samo je znanje kod Allaha, a prenosimvam ono s čim sam poslat, ali ja vas vidim ljudimakoji ne znaju." ‍‌ ‍‌‍‍‍ ‌‌‍‍‍‍ ‍ ‌ ‌‍‍‍ ‌‌‍‍ ‍‍‍
Falammā Ra'awhu `Āriđāan Mustaqbila 'Awdiyatihim Qālū Hādhā `Āriđun Mumţiruۚ Bal Huwa Mā Asta`jaltum Bihi ۖ Rīĥun Fīhā `Adhābun 'Alīmun (Al-'Aĥqāf: 24). [46.24] Pa pošto ga ugledaše (kao) oblak (koji)napreduje ka dolinama njihovim, rekoše: "Ovo je oblakkoji će nam kišu dati." Naprotiv, to je ono šta stepožurivali - vjetar, u njemu kazna bolna, ‍‍‍ ‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍ ‌‌‌ ‌‌ ‍‍‍‌ ۚ ‌ ‌ ۖ ‍‍‍‍ ‌ ‍‍‌
Tudammiru Kulla Shay'in Bi'amri Rabbihā Fa'aşbaĥū Lā Yurá 'Illā Masākinuhum ۚ Kadhālika Naj Al-Qawma Al-Mujrimīna (Al-'Aĥqāf: 25). [46.25] Razara svaku stvar po naredbi Gospodaranjegovog! Pa su osvanuli: vidjele su se samo nastambenjihove. Tako plaćamo narod prestupnika. ‌‍‍‍‌ ‍ ‌ ‍ۚ‍‍‍‍ ‍‍
Wa Laqad Makkannāhum Fīmā 'In Makkannākum Fīhi Wa Ja`alnā Lahum Sam`āan Wa 'Abşāan Wa 'Af'idatan Famā 'Aghná `Anhum Sam`uhum Wa Lā 'Abşāruhum Wa Lā 'Af'idatuhum Min Shay'in 'Idh Kānū Yajĥadūna Bi'āyāti Allāhi Wa Ĥāqa Bihim Mā Kānū Bihi Yastahzi'ūn (Al-'Aĥqāf: 26). [46.26] I zaista smo osposobili njih u onom u čemunismo osposobili vas. I načinili smo im sluh i vidovei srca; pa nije im koristio sluh njihov, niti vidovinjihovi, a ni srca njihova nimalo, kad su nijekaliajete Allahove, i snašlo ih je ono čemu su seismijavali. ‍‍‌ ‍‍‍‍ ‍‌ ‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍ ‌‌ ‌‌‍‍‍‍‍‌‌ ‌‌ ‍ ‍‌ ‍‌‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍‍‌ ‌ ‍‌‌ ‍ ‌‌‌ ‍‍‍‍‌ ‍ ‌‍‍‍
Wa Laqad 'Ahlaknā Mā Ĥawlakum Mina Al-Qurá Wa Şarrafnā Al-'Āyāti La`allahum Yarji`ūna (Al-'Aĥqāf: 27). [46.27] I doista smo uništili ono šta je bilo gradovaoko vas i izlagali znakove, da bi se oni povratili. ‍‍ ‌ ‌ ‍‍‌ ‍
Falawlā Naşarahumu Al-Ladhīna Attakhadhū Min Dūni Allāhi Qurbānāan 'Ālihatan ۖ Bal Đallū `Anhum ۚ Wa Dhalika 'Ifkuhum Wa Mā Kānū Yaftarūna (Al-'Aĥqāf: 28). [46.28] Pa što ih nisu pomogli oni koje su mimoAllaha uzimali bogovima kao sredstvo približenja?Naprotiv, iščezli su od njih. A to je bila lažnjihova i ono što su izmišljali. ‌ ‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‌ ‍‌‌ ‌‍‍‌ ‍ ‌ ۖ ‍‌‍‍ۚ ‌‌ ‌ ‌‌
Wa 'Idh Şarafnā 'Ilayka Nafaan Mina Al-Jinni Yastami`ūna Al-Qur'āna Falammā Ĥađarūhu Qālū 'Anşitū ۖ Falammā Quđiya Wa Llawā 'Ilá Qawmihim Mundhirīna (Al-'Aĥqāf: 29). [46.29] I kad ti upravismo skupinu džinna da slušajuKuran - pa pošto su mu prisustvovali, rekoše:"Šutite!" - pa pošto je završeno, vratiše se narodusvom (kao) opominjači. ‌‌‌ ‍‍‍ ‌ ‍‍ ‍‍‍‌ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍‌ ‍‍ ‌‌‍‍‍‍ ۖ‍‍‍‌ ‍‍‍ ‌‌ ‌ ‍ ‍‌‍‍
Qālū Yā Qawmanā 'Innā Sami`nā Kitābāan 'Unzila Min Ba`di Mūsá Muşaddiqāan Limā Bayna Yadayhi Yahdī 'Ilá Al-Ĥaqqi Wa 'Ilá Ţarīqin Mustaqīmin (Al-'Aĥqāf: 30). [46.30] Govorili su: "O narode naš! Uistinu, mi smoslušali Knjigu objavljenu poslije Musaa, potvrdu onogispred nje, upućuje Istini i tariku pravom. ‍‍ ‍‌ ‌ ‌‍ ‍‌‌ ‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍ ‌‌ ‌‌‌ ‍‍‍‍‍
Qawmanā 'Ajībū Dā`iya Allāhi Wa 'Āminū Bihi Yaghfir Lakum Min Dhunūbikum Wa Yujirkum Min `Adhābin 'Alīmin (Al-'Aĥqāf: 31). [46.31] O narode naš! Odazovite se pozivačuAllahovom, i vjerujte u njega. Oprostiće vam grijehevaše i zaštititi vas od kazne bolne." ‍‍ ‌‌ ‍ ‌‌‍‍‍‍‌‌ ‍‌‌ ‌ ‌‍‌ ‍‌‍‍‌
Wa Man Lā Yujib Dā`iya Allāhi Falaysa Bimu`jizin Al-'Arđi Wa Laysa Lahu Min Dūnihi 'Awliyā'u ۚ 'Ūlā'ika Fī Đalālin Mubīnin (Al-'Aĥqāf: 32). [46.32] A ko se ne odazove pozivaču Allahovom - panije on taj koji će umaći u Zemlji, i neće on mimoNjega imati zaštitnike. Takvi su u zabludi očitoj. ‍‌‌ ‌ ‍‌ ‌‌ ‍ ‍‍‍‍ ‌ ‌‍‍ ‌‍‍‍‍ ‍‌‌ ‌‌ ‌‌‍‌‌ ۚ‍‍‌‍
'Awalam Yarawā 'Anna Allāha Al-Ladhī Khalaqa As-Samāwāti Wa Al-'Arđa Wa Lam Ya`ya Bikhalqihinna Biqādirin `Alá 'An Yuĥyiya Al-Mawtá ۚ Balá 'Innahu `Alá Kulli Shay'in Qadīrun (Al-'Aĥqāf: 33). [46.33] Zar nisu vidjeli da je Allah koji je stvorionebesa i Zemlju - a nije se umorio stvaranjemnjihovim - kadar da oživi mrtve? Svakako! Uistinu! Onnad svakom stvari ima moć. ‌ ‍‍‍‌‌ ‍‍ ‍‌‍‍‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‌‌‍‍‍‌ ‍ۚ ‍ ‌ ‍
Wa Yawma Yu`rađu Al-Ladhīna Kafarū `Alá An-Nāri 'Alaysa Hādhā Bil-Ĥaqqi ۖ Qālū Balá Wa Rabbinā ۚ Qāla Fadhūqū Al-`Adhāba Bimā Kuntum Takfurūna (Al-'Aĥqāf: 34). [46.34] A na Dan kad se oni koji ne vjeruju izlože navatru: "Zar ovo nije Istina?" - reći će: "Svakako,Gospodara nam našeg." Reći će: "Pa iskusite kaznu zato što niste vjerovali." ‍‍‍ ‍‍‍‍ ‌‍‍ ‌‍‍‍‍ ‌‌ ۖ ‌‍ۚ ‍‍‌ ‌ ‍‌‍‍‍ ‌
şbir Kamā Şabara 'Ūlū Al-`Azmi Mina Ar-Rusuli Wa Lā Tasta`jil Lahum ۚ Ka'annahum Yawma Yarawna Mā Yū`adūna Lam Yalbathū 'Illā Sā`atan Min Nahārin ۚ Balāghun ۚ Fahal Yuhlaku 'Illā Al-Qawmu Al-Fāsiqūna (Al-'Aĥqāf: 35). [46.35] Zato se strpi, kao što se strpio odlučniizmeđu poslanika, i ne požuruj im. Kao da su oni - naDan kad vide ono čime im se prijetilo - zadržani samočas dana. Informacija (je to). Pa hoće li bitiuništen (iko) osim naroda grješnika? ‍‍‍‍‌‌ ‌ ‍‍ ‍‍ ‍ ‌‌ ۚ ‍ ‍‍‍‌ ‌‌ ‍‌‌ ‍ ۚ ۚ‍‍ ‍‍
Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
Next Sūrah