Roman Script    Reciting key words        Previous Sūrah   Next Sūrah   Quraan Index    Home  

45) Sūrat Al-Jāthiyah

Private Tutoring Sessions

45)

Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
Ĥā-Mīm (Al-Jāthiyah: 1). [45.1] Ha. Mim. -
Tanzīlu Al-Kitābi Mina Allāhi Al-`Azīzi Al-Ĥakīmi (Al-Jāthiyah: 2). [45.2] Objava Knjige je od Allaha, Moćnog, Mudrog. ‍‌‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‌
'Inna Fī As-Samāwāti Wa Al-'Arđi La'āyātin Lilmu'uminīna (Al-Jāthiyah: 3). [45.3] Uistinu, na nebesima i Zemlji su znaci zavjernike, ‍‌‍‍‌‌‍‍
Wa Fī Khalqikum Wa Mā Yabuththu Min Dābbatin 'Āyātun Liqawminqinūna (Al-Jāthiyah: 4). [45.4] I u stvaranju vašem i onom šta je rasijao odživotinje - znaci su za ljude koji su uvjereni, ‍‍‍‍‍ ‌‌ ‍‌‌ ‌‍‍‌ ‌‍ ‍‍
Wa Akhtilāfi Al-Layli Wa An-Nahāri Wa Mā 'Anzala Allāhu Mina As-Samā'i Min Rizqin Fa'aĥyā Bihi Al-'Arđa Ba`da Mawtihā Wa Taşrīfi Ar-Riyāĥi 'Āyātun Liqawmin Ya`qilūna (Al-Jāthiyah: 5). [45.5] I variranju noći i dana i šta Allah spusti sneba od opskrbe - pa oživljava njome zemlju nakonmrtvila njenog - i izmjeni vjetrova - znaci su zaljude koji shvataju. ‌‍‍‍‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍ ‌‍‍‍‌‌ ‍‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌‍ ‍‍‍‍
Tilka 'Āyātu Allāhi Natlūhā `Alayka Bil-Ĥaqqi ۖ Fabi'ayyi Ĥadīthin Ba`da Allāhi Wa 'Āyātihi Yu'uminūna (Al-Jāthiyah: 6). [45.6] To su ajeti Allahovi, učimo ih tebi s Istinom.Pa u koji će hadis nakon Allaha i ajeta Njegovihvjerovati? ‌‍ ‍ ‌ ‍‍‍‍‍‍ ۖ ‍‍‍ ‍ ‌‌
Waylun Likulli 'Affākin 'Athīmin (Al-Jāthiyah: 7). [45.7] Teško svakom lažljivcu, grješniku, ‌‍
Yasma`u 'Āyāti Allāhi Tutlá `Alayhi Thumma Yuşirru Mustakbian Ka'an Lam Yasma`hā ۖ Fabashshirhu Bi`adhābin 'Alīmin (Al-Jāthiyah: 8). [45.8] Sluša ajete Allahove, uče mu se, zatimustrajava oholo kao da ih nije čuo. Zato ga obradujkaznom bolnom! ‌‍ ‍ ‌ ‍‍‍‍ ‍‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‌ ‍‌ ‌‌ ‌ ۖ‍‍‌
Wa 'Idhā `Alima Min 'Āyātinā Shay'āan Attakhadhahā Huzūan ۚ 'Ūlā'ika Lahum `Adhābun Muhīnun (Al-Jāthiyah: 9). [45.9] A kad od ajeta Naših sazna nešto, uzme ihruglom. Ti takvi će imati kaznu prezrenu! ‌‌‌‌ ‍‌‌ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‌ ‍‍‌‌‌ ۚ‍‍‌‍ ‍‍‌
Min Warā'ihim Jahannamu ۖ Wa Lā Yughnī `Anhum Mā Kasabū Shay'āan Wa Lā Mā Attakhadhū Min Dūni Allāhi 'Awliyā'a ۖ Wa Lahum `Adhābun `Ažīmun (Al-Jāthiyah: 10). [45.10] Pred njima je Džehennem, i nimalo im nećekoristiti ono što su stekli, niti ono šta su mimoAllaha uzimali zaštitnicima. A imaće oni kaznustrahovitu. ‍‌‌ ‌‌‍‍‌‍‍ۖ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍ ‍‌‍‍‍ ‌ ‍‍ ‌‌ ‌ ‍‍‍‌ ‍‌‌ ‌‍‍‌ ‍ ‌‌‍ۖ‍‍‌‍‍
dhā Hudan ۖ Wa Al-Ladhīna Kafarū Bi'āyāti Rabbihim Lahum `Adhābun Min Rijzin 'Alīmun (Al-Jāthiyah: 11). [45.11] Ovo je Uputa. A oni koji ne vjeruju u ajeteGospodara svog, imaće oni bolnu kaznu prljavštine. ‌‌ ‍ ۖ‍‍‍‍ ‌ ‌‍‍‍ ‍‍‌ ‍‌
Al-Lahu Al-Ladhī Sakhkhara Lakumu Al-Baĥra Litajriya Al-Fulku Fīhi Bi'amrihi Wa Litabtaghū Min Fađlihi Wa La`allakum Tashkurūna (Al-Jāthiyah: 12). [45.12] Allah je Taj koji je za vas potčinio more, daplovilo plovi njime po odredbi Njegovoj, i da tražiteiz blagodati Njegove, i da biste vi zahvaljivali. ‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍ ‍‍‍‍ ‍ ‌‍‍‍‍‍‍‍ ‍‌‌ ‍‍‍‍ ‌ ‌
Wa Sakhkhara Lakum Mā Fī As-Samāwāti Wa Mā Fī Al-'Arđi Jamī`āan Minhu ۚ 'Inna Fī Dhālika La'āyātin Liqawmin Yatafakkarūna (Al-Jāthiyah: 13). [45.13] I potčinio je za vas šta je u nebesima i štaje na Zemlji; sve je od Njega. Uistinu, u tome suznaci za ljude koji razmišljaju. ‍‍‌ ‌ ‍‌‍‍‌ ‌‌ ‍‌‍‍ۚ‌ ‌ ‍‍‍
Qul Lilladhīna 'Āmanū Yaghfirū Lilladhīna Lā Yarjūna 'Ayyāma Allāhi Liyajziya Qawmāan Bimā Kānū Yaksibūna (Al-Jāthiyah: 14). [45.14] Reci onima koji vjeruju, da oproste onimakoji se ne nadaju danima Allahovim, da bi ljudimaplatio za ono šta su zaradili. ‍‍‍‍ ‌‍‍‍‌ ‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍ ‌‍ ‍ ‍‍‍
Man `Amila Şāliĥāan Falinafsihi ۖ Wa Man 'Asā'a Fa`alayhā ۖ Thumma 'Ilá Rabbikum Turja`ūna (Al-Jāthiyah: 15). [45.15] Ko uradi dobro, pa za dušu je njegovu, a kouradi zlo, pa protiv nje je; zatim ćete Gospodarusvom biti vraćeni. ‍‌ۖ ‌‍‌‌ ‌‍‌‌ ‌ ۖ‍ ‌ ‍
Wa Laqad 'Ātaynā Banī 'Isrā'īla Al-Kitāba Wa Al-Ĥukma Wa An-Nubūwata Wa Razaqnāhum Mina Aţ-Ţayyibāti Wa Fađđalnāhum `Alá Al-`Ālamīna (Al-Jāthiyah: 16). [45.16] I zaista smo sinovima Israilovim dali Knjigui sud i poslanstvo, i opskrbili ih od dobrih stvari,i odlikovali ih nad svjetovima. ‍‍ ‌ ‍‍‍‌‍‍‍‍‍‍ ‌‌‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍ ‌
Wa 'Ātaynāhum Bayyinātin Mina Al-'Amri ۖ Famā Akhtalafū 'Illā Min Ba`di Mā Jā'ahumu Al-`Ilmu Baghy7an Baynahum ۚ 'Inna Rabbaka Yaqđī Baynahum Yawma Al-Qiyāmati Fīmā Kānū Fīhi Yakhtalifūna (Al-Jāthiyah: 17). [45.17] I dali smo im dokaze jasne o stvari, pa su serazišli jedino nakon što im je došlo znanje, zavišćumeđusobnom. Uistinu, Gospodar tvoj će presuditi međunjima na Dan kijameta, o onome u čemu su serazilazili. ‌ ‍ ۖ‍‍‍‍ ‌‌ ‍‌‌ ‌ ‌ ‍‍‍ ۚ‌ ‌‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‍ ‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍ ‍‍‍
Thumma Ja`alnāka `Alá Sharī`atin Mina Al-'Amri Fa Attabi`hā Wa Lā Tattabi` 'Ahwā'a Al-Ladhīna Lā Ya`lamūna (Al-Jāthiyah: 18). [45.18] Zatim smo učinili da ti (ideš) Šeriatom ponaredbi, zato ga slijedi, i ne slijedi strasti onihkoji ne znaju. ‌ ‍ ‌ ‍ ‌ ‌‍‌ ‍‍‍‍ ‌
'Innahum Lan Yughnū `Anka Mina Allāhi Shay'āan ۚ Wa 'Inna Až-Žālimīna Ba`đuhum 'Awliyā'u Ba`đin ۖ Wa Allāhu Wa Līyu Al-Muttaqīna (Al-Jāthiyah: 19). [45.19] Uistinu, oni ti neće koristiti protiv Allahanimalo. A uistinu, zalimi - oni su zaštitnici jednidrugima; a Allah je Zaštitnik bogobojaznih. ‍ ‍‌‌ ‍‍‍‍‍ ‍‌‍‍‍ ‍‍‍ ۚ ‌‌‍‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍ ‌‌‍‌‌ ‍ ۖ‍‍
dhā Başā'iru Lilnnāsi Wa Hudan Wa Raĥmatun Liqawminqinūna (Al-Jāthiyah: 20). [45.20] Ovo su jasni uvidi za ljude, i Uputa i milostza ljude koji su uvjereni. ‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ‌‍ ‌‌‍ ‍‍
'Am Ĥasiba Al-Ladhīna Ajtaraĥū As-Sayyi'āti 'An Naj`alahum Kālladhīna 'Āmanū Wa `Amilū Aş-Şāliĥāti Sawā'an Maĥyāhum Wa Mamātuhum ۚ Sā'a Mā Yaĥkumūna (Al-Jāthiyah: 21). [45.21] Zar misle oni koji su činili zla djela, daćemo njih držati kao one koji vjeruju i čine dobradjela - (sa) istim životom njihovim i smrću njihovom?Loše je kako prosuđuju! ‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍ ‌‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍ ‍‌ۚ‌‌ ‌
Wa Khalaqa Allāhu As-Samāwāti Wa Al-'Arđa Bil-Ĥaqqi Wa Litujzá Kullu Nafsin Bimā Kasabat Wa Hum Lā Yužlamūna (Al-Jāthiyah: 22). [45.22] A stvorio je Allah nebesa i Zemlju s Istinom,i da se plati svakoj duši za ono šta je zaradila, aneće im se učiniti zulm. ‍‍‍‍ ‍‌‍‍‌ ‌‍‍‍‍‌‌ ‌ ‌ ‌ ‍‍‍
'Afara'ayta Mani Attakhadha 'Ilahahu Hawāhu Wa 'Ađallahu Allāhu `Alá `Ilmin Wa Khatama `Alá Sam`ihi Wa Qalbihi Wa Ja`ala `Alá Başarihi Ghishāwatan Faman Yahdīhi Min Ba`di Allāhi ۚ 'Afalā Tadhakkarūna (Al-Jāthiyah: 23). [45.23] Pa vidiš li onog ko je bogom svojim uzeostrast svoju, a zaveo ga je Allah znanjem, izapečatio sluh njegov i srce njegovo i postavio navid njegov pokrivku? Pa ko će ga uputiti mimo Allaha?Pa zar se nećete poučiti? ‍‍‍‍‍‍‍‌ ‌‌‍‍ ‌ ‌‍‍ ‌ ‌‍ ‌ ‌ ‍‍‍ ‍‌ ‍‌‍‍‍‍ ‍‌‌ ‌ ۚ ‌‌ ‌
Wa Qālū Mā Hiya 'Illā Ĥayātunā Ad-Dunyā Namūtu Wa Naĥyā Wa Mā Yuhlikunā 'Illā Ad-Dahru ۚ Wa Mā Lahum Bidhālika Min `Ilmin ۖ 'In Hum 'Illā Yažunnūna (Al-Jāthiyah: 24). [45.24] I govore: "Ovo je samo naš život dunjalučki;umiremo i živimo, uništava nas jedino vrijeme." Anemaju oni o tome nikakvo znanje, oni samo nagađaju. ‍‍ ‌ ‌‌ ‌ ‍‌‍‌ ‍‍‍ ‌ ‌ ‍ ‍‌ ۚ ‌‌ ‍‌ ۖ ‌‌‌ ‌‌ ‍‍‍‍‍
Wa 'Idhā Tutlá `Alayhim 'Āyātunā Bayyinātin Mā Kāna Ĥujjatahum 'Illā 'An Qālū A'tū Bi'ābā'inā 'In Kuntum Şādiqīna (Al-Jāthiyah: 25). [45.25] I kad im se uče ajeti Naši jasni, nemajuargumenta svog, izuzev da kažu: "Dajte nam očevenaše, ako ste istiniti." ‌‌‌‌ ‌ ‌‌ ‍ ‌ ‍ ‌ ‌ ‌ ‍‌‍‍‍‌‍
Quli Allāhu Yuĥyīkum Thumma Yumītukum Thumma Yajma`ukum 'Ilá Yawmi Al-Qiyāmati Lā Rayba Fīhi Wa Lakinna 'Akthara An-Nāsi Lā Ya`lamūna (Al-Jāthiyah: 26). [45.26] Reci: "Allah vas oživljava, zatim vasusmrćuje, potom će vas sabrati na Dan kijameta u kojinema sumnje", ali većina ljudi ne zna. ‍ ‍‌ ‍‌ ‍‍‍‍ ‌‌ ‍ ‍‍‍ ‍‍ ‍‍‍‍‍ ‌‍‌ ‌‍‍‍
Wa Lillāh Mulku As-Samāwāti Wa Al-'Arđi ۚ Wa Yawma Taqūmu As-Sā`atu Yawma'idhin Yakhsaru Al-Mubţilūna (Al-Jāthiyah: 27). [45.27] A Allahova je vlast nebesa i Zemlje. A na Dankad nastupi Čas, Tog dana će izgubiti lažljivci. ‍‌‍‍‌‌‍‍ ۚ ‌‍‍‍ ‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍‍
Wa Tará Kulla 'Ummatinthiyatan ۚ Kullu 'Ummatin Tud`á 'Ilá Kitābihā Al-Yawma Tujzawna Mā Kuntum Ta`malūna (Al-Jāthiyah: 28). [45.28] I vidjet ćeš svaki ummet - klečat će - svakiummet će biti pozvan knjizi svojoj: "Danas ćete bitiplaćeni za ono šta ste radili. ‍‍‍‌‌ ‌ ۚ ‌ ‌ ‍‍ ‌ ‍‌‍‍
dhā Kitābunā Yanţiqu `Alaykum Bil-Ĥaqqi ۚ 'Innā Kunnā Nastansikhu Mā Kuntum Ta`malūna (Al-Jāthiyah: 29). [45.29] Ovo je Knjiga Naša, govoriće o vama sIstinom. Uistinu, Mi smo prepisali šta ste radili." ‌‌ ‌ ‍‌‍‍‍‍‍‍‍ ۚ‍‌ ‍‍‍‍‌ ‍‌‍‍‍‍ ‌ ‍‌‍‍
Fa'ammā Al-Ladhīna 'Āmanū Wa `Amilū Aş-Şāliĥāti Fayudkhiluhum RabbuhumRaĥmatihi ۚ Dhālika Huwa Al-Fawzu Al-Mubīnu (Al-Jāthiyah: 30). [45.30] Pa što se tiče onih koji vjeruju i rade dobradjela - pa uvešće ih Gospodar njihov u milost Svoju.To je taj uspjeh očiti. ‍‌ ‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌‍ ‌‍ ۚ‌‌
Wa 'Ammā Al-Ladhīna Kafarū 'Afalam Takun 'Āyātī Tutlá `Alaykum Fāstakbartum Wa Kuntum Qawmāan Mujrimīna (Al-Jāthiyah: 31). [45.31] A što se tiče onih koji ne vjeruju: "Ta zarvam ajeti Moji nisu bili učeni? Tad ste se oholili ibili narod prestupnika." ‍‌ ‍‍‍ ‌ ‍‌‌ ‌ ‌ ‌‍‌‍‍‍‍
Wa 'Idhā Qīla 'Inna Wa`da Allāhi Ĥaqqun Wa As-Sā`atu Lā Rayba Fīhā Qultum Mā Nadrī Mā As-Sā`atu 'In Nažunnu 'Illā Žannāan Wa Mā Naĥnu Bimustayqinīna (Al-Jāthiyah: 32). [45.32] I kad se govorilo: "Uistinu! ObećanjeAllahovo je Istina i Čas u koji nema sumnje", rekliste: "Ne znamo šta je Čas i nagađamo jedinopretpostavke i nismo mi uvjereni." ‌‌‌‌ ‍‍‍ ‌‌ ‌ ‍ ‍‍ ‍‍ ‌ ‍ ‌ ‍‍ ‌‌‌ ‍‍‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍
Wa Badā Lahum Sayyi'ātu Mā `Amilū Wa Ĥāqa Bihim Mā Kānū Bihi Yastahzi'ūn (Al-Jāthiyah: 33). [45.33] I ukazaće im se zla koja su uradili ispopašće ih ono čemu su se izrugivali, ‌‌ ‍ ‌‍‍‍‍‍
Wa Qīla Al-Yawma Nansākum Kamā Nasītum Liqā'a Yawmikumdhā Wa Ma'w7kumu An-Nāru Wa Mā Lakum Minşirīna (Al-Jāthiyah: 34). [45.34] I biće rečeno: "Danas vas zaboravljamo, kaošto ste zaboravili na susret dana vašeg ovog. Asklonište vaše je vatra i nema za vas nikakvihpomagača." ‍‍‍‍ ‍‌‍‍‍ ‌ ‍‍‍‌‌ ‌ ‌‌ ‍‍‌ ‌ ‍‌
Dhalikum Bi'annakum Attakhadhtum 'Āyāti Allāhi Huzūan Wa Gharratkumu Al-Ĥayāatu Ad-Dunۚ Fālyawma Lā Yukhrajūna Minhā Wa Lā Hum Yusta`tabūna (Al-Jāthiyah: 35). [45.35] To stoga što ste vi ajete Allahove uzimaliruglu, a zavarao vas je život Dunjaa. Zato se Danasneće izvući iz nje, i neće im se dopustiti da traženaklonost. ‍‍‍‍‍‍ ‌‍ ‍‍‌ ‍‌‍‌ ۚ ‌ ‍‍‍‍‍ ‍‌‍‍‍ ‌
Falillāhi Al-Ĥamdu Rabbi As-Samāwāti Wa Rabbi Al-'Arđi Rabbi Al-`Ālamīna (Al-Jāthiyah: 36). [45.36] Pa Allahu neka je hvala, Gospodaru nebesa iGospodaru Zemlje, Gospodaru svjetova!" ‍‍‍ ‍‌‍‍‌ ‌‌‍ ‌‍
Wa Lahu Al-Kibriyā'u Fī As-Samāwāti Wa Al-'Arđi ۖ Wa Huwa Al-`Azīzu Al-Ĥakīmu (Al-Jāthiyah: 37). [45.37] A Njegova je veličanstvenost na nebesima iZemlji, a On je Moćni, Mudri. ‍‍‌‌ ‍‌‍‍‌‌‍‍ ۖ‍‍‍‍‌
Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
Next Sūrah