Roman Script    Reciting key words        Previous Sūrah   Next Sūrah   Quraan Index    Home  

42) Sūrat Ash-Shūrá

Private Tutoring Sessions

42)

Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
Ĥā-Mīm (Ash-Shūrá: 1). [42.1] Ha. Mim. -
`Sq (Ash-Shūrá: 2). [42.2] Ain. Sin. Kaf. ‍‍
Kadhālika Yūĥī 'Ilayka Wa 'Ilá Al-Ladhīna Min Qablika Allāhu Al-`Azīzu Al-Ĥakīmu (Ash-Shūrá: 3). [42.3] Tako objavljuje tebi (kao) i onima prije tebe,Allah, Moćni, Mudri. ‌‍‍‍‍ ‌‌‌ ‍‍‍‍ ‍‌‍‍‍‍‍‍‌
Lahu Mā Fī As-Samāwāti Wa Mā Fī Al-'Arđi ۖ Wa Huwa Al-`Alīyu Al-`Ažīmu (Ash-Shūrá: 4). [42.4] Njegovo je šta je u nebesima i šta je naZemlji, a On je Uzvišeni, Veličanstveni. ‍‌‍‍‌ ‌‌ ‌‍‍ ۖ ‍‍
Takādu As-Samāwātu Yatafaţţarna Min Fawqihinna ۚ Wa Al-Malā'ikatu Yusabbiĥūna Biĥamdi Rabbihim Wa Yastaghfirūna Liman Al-'Arđi ۗ 'Alā 'Inna Allāha Huwa Al-Ghafūru Ar-Raĥīmu (Ash-Shūrá: 5). [42.5] Gotovo da se iznad njih nebesa raspuknu, ameleci slave sa hvalom Gospodara svog, i traže oprostza onog ko je na Zemlji. Besumnje, uistinu Allah - Onje Oprosnik, Milosrdni. ‌‌ ‍‌‍‍‌ ‍‍‍‍‍‍ ‍‌‍‍ۚ‍‍ ‌‍‍‍‍‍‌ ‍‌ ۗ‍‍‍‍‍‍‌‌
Wa Al-Ladhīna Attakhadhū Min Dūnihi 'Awliyā'a Allāhu Ĥafīžun `Alayhim Wa Mā 'Anta `Alayhim Biwakīlin (Ash-Shūrá: 6). [42.6] A oni koji mimo Njega uzimaju zaštitnike,Allah je Čuvar nad njima; a nisi ti nad njimazaštitnik. ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‌ ‍‌‌ ‌‌ ‌‌‍‍ ‍‍‍‍ ‌‍
Wa Kadhalika 'Awĥaynā 'Ilayka Qur'ānāan `Aray7an Litundhira 'Umma Al-Qurá Wa Man Ĥawlahā Wa Tundhira Yawma Al-Jam`i Lā Rayba Fīhi ۚ Farīqun Al-Jannati Wa Farīqun As-Sa`īri (Ash-Shūrá: 7). [42.7] I tako ti objavljujemo Kuran na arapskom, daupozoriš Majku gradova i onog ko je oko nje, iupozoriš Danom okupljanja u koji nema sumnje. Skupinaće u Džennet, a skupina u seir. ‌‌‍‍‍‍‌‌ ‍ ‍‌‍‍‍‍‌ ‍‌‌ ‍‌‍‍ ‍ ‍‍‍‍ۚ‍‍‍‍‌‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍‌‍‍
Wa Law Shā'a Allāhu Laja`alahum 'Ummatan Wāĥidatan Wa Lakin Yudkhilu Man Yashā'u Fī Raĥmatihi ۚ Wa Až-Žālimūna Mā Lahum Min Wa Līyin Wa Lā Naşīrin (Ash-Shūrá: 8). [42.8] A da je htio Allah, sigurno bi ih učinio ummomjednom, međutim, uvodi koga hoće u milost Svoju. Azalimi - neće oni imati nikakva zaštitnika, nitipomagača. ‌ ‍‍ ‌ ‌‌ ‌‍‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ‍‌‌ ‍‌‌ ‌‍ ۚ‍‍‍‍‍‍ ‌ ‍‌‌ ‌ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍
'Am Attakhadhū Min Dūnihi 'Awliyā'a ۖ Fa-Allāhu Huwa Al-Walīyu Wa Huwa Yuĥyī Al-Mawtá Wa Huwa `Alá Kulli Shay'in Qadīrun (Ash-Shūrá: 9). [42.9] Zar su uzeli mimo Njega zaštitnike? Pa Allah -On je Zaštitnik! A On oživljava mrtve i On nad svakomstvari ima moć. ‍‍‍‍‍‍‌ ‍‌‌ ‌‌ ‌‌‍ۖ ‌‌ ‌ ‌ ‍
Wa Mā Akhtalaftum Fīhi Min Shay'in Faĥukmuhu 'Ilá Allāhi ۚ Dhalikumu Allāhu Rabbī `Alayhi Tawakkaltu Wa 'Ilayhi 'Unību (Ash-Shūrá: 10). [42.10] A ono od stvari u čemu se razilazite, sudtoga je Allahov. To je Allah, Gospodar moj; u Njegase pouzdavam i Njemu se obraćam: ‍‍‍ ‍‍‍‍‍ ‍‌‌ ‍ ‌‌ ۚ‍ ‌‍‍‍‍ ‌‌‍‍‍‍ ‌
ţiru As-Samāwāti Wa Al-'Arđi ۚ Ja`ala Lakum Min 'Anfusikum 'Azwājāan Wa Mina Al-'An`ām 'Azwājāan ۖ Yadhra'uukum Fīhi ۚ Laysa Kamithlihi Shay'un ۖ Wa Huwa As-Samī`u Al-Başīru (Ash-Shūrá: 11). [42.11] Stvoritelj nebesa i Zemlje! Načinio vam je odduša vaših parice, i od stoke parove - tako vasumnožava. Nema Njemu sličnosti ništa; a On je Onajkoji čuje, Onaj koji vidi. ‍‍‍‌‍‍‌ ۚ ‍‌‌ ‌‌‍ ‌‌‌‌ ‌‌‌‌ ۖ ‌‍‌ ‍‍‍‍ۚ‍‍‍ ‍ ۖ‍‍‍‍‍‍‍
Lahu Maqālīdu As-Samāwāti Wa Al-'Arđi ۖ Yabsuţu Ar-Rizqa Liman Yashā'u Wa Yaqdiru ۚ 'Innahu Bikulli Shay'in `Alīmun (Ash-Shūrá: 12). [42.12] Njegovi su ključevi nebesa i Zemlje; pružaopskrbu kome hoće, i uskraćuje. Uistinu, On je osvakoj stvari Znalac. ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‌ ‍‌‍‍‌ ۖ‍‍‍‍ ‍‌ ‍‌‌ ‍‌ ‍‍‍‍‍ۚ‍ ‍
Shara`a Lakum Mina Ad-Dīni Mā Waşşá Bihi Nūĥāan Wa Al-Ladhī 'Awĥaynā 'Ilayka Wa Mā Waşşaynā Bihi 'Ibhīma Wa Mūsá Wa `Īsá ۖ 'An 'Aqīmū Ad-Dīna Wa Lā Tatafarraqū Fīhi ۚ Kabura `Alá Al-Mushrikīna Mā Tad`ūhum 'Ilayhi ۚ Allāhu Yajtabī 'Ilayhi Man Yashā'u Wa Yahdī 'Ilayhi Man Yunību (Ash-Shūrá: 13). [42.13] Propisao vam je od vjere ono što je naložioNuhu, i šta smo objavili tebi, i šta smo naložiliIbrahimu i Musau i Isau: "Ispovijedajte vjeru i nepodvajajte se u njoj!" Teško je mušricima to čemu ihpozivaš. Allah odabire Sebi koga hoće i Sebi upućujeonog ko se obraća. ‍‍‍ ‍‍‍‍ ‍‍‌ ‌‌‍‍‍‍ ‌ ‍‍‌ ‌‍‍‌‍‍‍‍‍ ‌ ‍ۖ ‌‌‌ ‌ ‍‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍ۚ‌ ‌ ‍‍‍‍ ‌ ‍ ‌‍‍‍ۚ ‍ ‍‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍ ‍‌‌ ‍ ‌‍‍‍‍ ‍‌
Wa Mā Tafarraqū 'Illā Min Ba`di Mā Jā'ahumu Al-`Ilmu Baghy7an Baynahum ۚ Wa Lawlā Kalimatun Sabaqat Min Rabbika 'Ilá 'Ajalin Musamman Laquđiya Baynahum ۚ Wa 'Inna Al-Ladhīna 'Ūrithū Al-Kitāba Min Ba`dihim Lafī Shakkin Minhu Murībin (Ash-Shūrá: 14). [42.14] A podijelili su se jedino nakon što im jedošlo znanje, zavišću između njih. A da nije Riječiprethodne od Gospodara tvog do roka određenog, zaistabi među njima bilo presuđeno. A uistinu, oni kojimaje Knjiga data u naslijeđe poslije njih o njoj su usumnji ozbiljnoj. ‌ ‍‍‍‍‍ ‌‌ ‍‌‌ ‌ ‌ ‍‍‍ ۚ ‌‌ ‍‍‍‍ ‍‌‌ ‌‍ ‌‍ ‍‍‍‍‍‍ۚ ‌‌‍‍‍‍ ‌‍‍ ‍‌ ‍‌‍‍‍ ‍
Falidhalika Fād`u ۖ Wa Astaqim Kamā 'Umirta ۖ Wa Lā Tattabi` 'Ahwā'ahum ۖ Wa Qul 'Āmantu Bimā 'Anzala Allāhu Min Kitābin ۖ Wa 'Umirtu Li'`dila Baynakumu ۖ Allāhu Rabbunā Wa Rabbukum ۖ Lanā 'A`mālunā Wa Lakum 'A`mālukum ۖ Lā Ĥujjata Baynanā Wa Baynakumu ۖ Allāhu Yajma`u Baynanā ۖ Wa 'Ilayhi Al-Maşīru (Ash-Shūrá: 15). [42.15] Pa zato ovom pozivaj i budi prav kao što tije naređeno, i ne slijedi strasti njihove, i reci:"Vjerujem u ono što je Allah objavio od Knjige, inaređeno mi je da među vama budem pravedan. Allah jeGospodar naš i Gospodar vaš. Nama djela naša, a vamadjela vaša. Nema dokazivanja između nas i između vas.Allah će nas sastaviti, a Njemu je dolazište! ۖ‍‍‍‍‍‍ ‍ۖ ‌‌ ‌‍‌ ۖ‍ ‌‍‌‍‍‍ ‍‍ ‍‌‌ ‍ ۖ ‌‌‍ۖ ‍ ‌‍ ‌‍ ۖۖۖ ‍ ‍‍‍‍ ‌ ۖ ‌‌‍‍‍‍‍
Wa Al-Ladhīna Yuĥājjūna Fī Al-Lahi Min Ba`di Mā Astujība Lahu Ĥujjatuhum Dāĥiđatun `Inda Rabbihim Wa `Alayhim Ghađabun Wa Lahum `Adhābun Shadīdun (Ash-Shūrá: 16). [42.16] A oni koji raspravljaju o Allahu, nakon štoMu se odazvalo, dokaz njihov je ništavan kodGospodara njihovog i na njima je srdžba, a imaće onikaznu žestoku. ‍‍‍‍ ‍‍‍ ‍‌‌ ‌ ‌ ‍‍‍‍ ‌‌‍‍‍‍‍‍ ‍‌‍‍‍ ‍‍‍‍‍‌
Al-Lahu Al-Ladhī 'Anzala Al-Kitāba Bil-Ĥaqqi Wa Al-Mīzāna ۗ Wa Mā Yudrīka La`alla As-Sā`ata Qarībun (Ash-Shūrá: 17). [42.17] Allah je Taj koji je objavio Knjigu s Istinomi mjerilom. A šta znaš ti? Možda je Čas blizu! ‌‌ ‍‍‍‍‍‌ ۗ ‌‌ ‍‍‍‍
Yasta`jilu Bihā Al-Ladhīna Lā Yu'uminūna Bihā ۖ Wa Al-Ladhīna 'Āmanū Mushfiqūna Minhā Wa Ya`lamūna 'Annahā Al-Ĥaqqu ۗ 'Alā 'Inna Al-Ladhīna Yumārūna Fī As-Sā`ati Lafī Đalālin Ba`īdin (Ash-Shūrá: 18). [42.18] Požuruju ga oni koji u njega ne vjeruju, aoni koji vjeruju, boje ga se i znaju da je on Istina.Besumnje! Uistinu, oni koji raspravljaju o Času, uzabludi su dalekoj? ‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍ۖ‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍‍ ‍‌‍‍‍ ‍‍‍‍‌ ۗ‍‍‍‍ ‌‍‍‌
Al-Lahu Laţīfun Bi`ibādihi Yarzuqu Man Yashā'u ۖ Wa Huwa Al-Qawīyu Al-`Azīzu (Ash-Shūrá: 19). [42.19] Allah je Fin robovima Svojim. Opskrbljujekoga hoće; a On je Silni, Moćni. ‍‍‍‍‍‍‍‍‌ ‌ ‌ ‍‌‌ ‍‌‌ ۖ‍‍
Man Kāna Yurīdu Ĥartha Al-'Ākhirati Nazid Lahu Fī Ĥarthihi ۖ Wa Man Kāna Yurīdu Ĥartha Ad-Dunyā Nu'utihi Minhā Wa Mā Lahu Fī Al-'Ākhirati Min Naşībin (Ash-Shūrá: 20). [42.20] Ko bude želio usjev Ahireta, povećaćemo muusjev njegov, a ko bude želio usjev Dunjaa, daćemo muod njega i neće on imati u Ahiretu nikakva udjela. ‍‌‌ ‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍ ۖ ‌‍‌‌ ‍‍‍‍‍‌ ‍‌‍‌ ‍‌‍‍‍ ‌ ‍‍ ‍‌‌ ‍‍‍
'Am Lahum Shurakā'u Shara`ū Lahum Mina Ad-Dīni Mā Lam Ya'dhan Bihi Allāhu ۚ Wa Lawlā Kalimatu Al-Faşli Laquđiya Baynahum ۗ Wa 'Inna Až-Žālimīna Lahum `Adhābun 'Alīmun (Ash-Shūrá: 21). [42.21] Zar oni imaju ortake koji su im od vjerepropisali ono što Allah ne dozvaljava? A da nijeRiječi odlučujuće, sigurno bi bilo presuđeno međunjima. A uistinu, zalimi - imaće oni kaznu bolnu. ‍‍‍‌‌ ‍ ‍‍‍‍ ‌ ‌‌ۚ ‌‌ ‍‍‍ ‍‍‍‍‍ۗ ‌‌‍‍‍‍‍‍‍‍‍‌
Tará Až-Žālimīna Mushfiqīna Mimmā Kasabū Wa Huwa Wāqi`un Bihim ۗ Wa Al-Ladhīna 'Āmanū Wa `Amilū Aş-Şāliĥāti Fī Raāti Al-Jannāti ۖ Lahum Mā Yashā'ūna `Inda Rabbihim ۚ Dhālika Huwa Al-Fađlu Al-Kabīru (Ash-Shūrá: 22). [42.22] Vidjećeš zalime brižne zbog onog šta suzaradili, a to će pasti na njih. A oni koji buduvjerovali i radili dobra djela, biće u bujnimvrtovima Dženneta. Imat će šta hoće kod Gospodarasvog. To je to, blagodat velika. ‍‍‍‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‌ ‌ ‌‍‌ ۗ‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍ ‌‍ ‍‍ ۖ ‌ ‍‍‍‌ ‍‌‍‍‍ ‍ ۚ‍‍
Dhālika Al-Ladhī Yubashshiru Allāhu `Ibādahu Al-Ladhīna 'Āmanū Wa `Amilū Aş-Şāliĥāti ۗ Qul Lā 'As'alukum `Alayhi 'Ajan 'Illā Al-Mawaddata Fī Al-Qurbá ۗ Wa Man Yaqtarif Ĥasanatan Nazid Lahu Fīhā Ĥusnāan ۚ 'Inna Allāha Ghafūrun Shakūrun (Ash-Shūrá: 23). [42.23] To je ono čime Allah obveseljava robove Svojekoji vjeruju i čine dobra djela. Reci: "Ne tražim odvas za to nagradu, osim ljubavi prema rodbini." A kozaradi dobro, dodaćemo mu u tome dobro. Uistinu!Allah je Oprosnik, Zahvalni. ‍ ‌ ‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ۗ ‍ ‍‍‍‍ ‌‍‌ ‌ ‍‍‍‌ ۗ ‌‍‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ‌ ‌ ۚ‍‍‍‍
'Am Yaqūlūna Aftará `Alá Allāhi Kadhibāan ۖ Fa'in Yasha'i Allāhu Yakhtim `Alá Qalbika ۗ Wa Yamĥu Allāhu Al-Bāţila Wa Yuĥiqqu Al-Ĥaqqa Bikalimātihi ۚ 'Innahu `Alīmun Bidhāti Aş-Şudūri (Ash-Shūrá: 24). [42.24] Zar govore: "Izmislio je o Allahu laž?" Pa daje htio Allah, zapečatio bi srce tvoje. A briše Allahneistinu i utvrđuje Istinu riječima Svojim. Uistinu!On je Znalac grudi. ‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌‌ ‌ ۖ‌ ‌ ‍ ‍‍‍‍ ‌ ۗ‍ ‌‍ ۚ‍ ‍‍‍‍‍‌ ‍‍‌ ‍‍‍‌
Wa Huwa Al-Ladhī Yaqbalu At-Tawbat `An `Ibādihi Wa Ya`fū `Ani As-Sayyi'āti Wa Ya`lamu Mā Taf`alūna (Ash-Shūrá: 25). [42.25] I On je Taj koji prima pokajanje robovaSvojih. A oprašta zla djela i zna šta činite, ‍‍‍‍‍‍‍‍ ‍‌‌ ‌ ‌‌ ‍‍ ‌ ‌
Wa Yastajību Al-Ladhīna 'Āmanū Wa `Amilū Aş-Şāliĥāti Wa Yazīduhum Min Fađlihi ۚ Wa Al-Kāfirūna Lahum `Adhābun Shadīdun (Ash-Shūrá: 26). [42.26] I odaziva se onima koji vjeruju i rade dobradjela, i uvećava im iz dobrote Svoje. A kafiri -imaće oni kaznu žestoku. ‍‍‍‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ‌ ‍‌‌ ‍‍‍ۚ‍‍‌ ‍‍‌
Wa Law Basaţa Allāhu Ar-Rizqa Li`ibādihi Labaghawā Fī Al-'Arđi Wa Lakin Yunazzilu Biqadarin Mā Yashā'u ۚ 'Innahu Bi`ibādihi Khabīrun Başīrun (Ash-Shūrá: 27). [42.27] I kad bi Allah pružio opskrbu robovimaSvojim, sigurno bi se pobunili na Zemlji, ali, spuštapo mjeri, šta hoće. Uistinu! On je o robovima SvojimObaviješteni, Vidilac. ‌ ‍‍‍ ‍‌ ‌ ‍‍‍‍‌‌ ‌‍‌‌ ‍‍‍‍‌ ‌ ‍‌‌ ۚ‍ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍
Wa Huwa Al-Ladhī Yunazzilu Al-Ghaytha Min Ba`di Mā Qanaţū Wa Yanshuru Raĥmatahu ۚ Wa Huwa Al-Walīyu Al-Ĥamīdu (Ash-Shūrá: 28). [42.28] I On je Taj koji spušta kišu nakon štopostanu očajni, i rasprostire milost Svoju; a On jeZaštitnik, Hvaljeni. ‍‍‍‍‍‍‍‍ ‍‌‌ ‌ ‌ ‍‍‍‍ ‌‍‌‍‍‍ ‍ ۚ
Wa Min 'Āyātihi Khalqu As-Samāwāti Wa Al-'Arđi Wa Mā Baththa Fīhimā Min Dābbatin ۚ Wa Huwa `Alá Jam`ihim 'Idhā Yashā'u Qadīrun (Ash-Shūrá: 29). [42.29] I od znakova Njegovih je stvaranje nebesa iZemlje i šta je po njima rasijao od živih bića. I onje za skupljanje njihovo - kad bude htio - kadar. ‍‌‌ ‌ ‍‍ ‍‌‍‍‌ ‌‌ ‌ ‍‌‌ ‌‍‍‌ ۚ ‌‌ ‌ ‌‌‌‌ ‍‌‌
Wa Mā 'Aşābakum Min Muşībatin Fabimā Kasabat 'Ayd99kum Wa Ya`fū `An Kathīrin (Ash-Shūrá: 30). [42.30] A šta vas pogodi od nesreće - to je šta stezaradili rukama svojim, a oprašta mnogo. ‍‍‍ ‍‌‌ ‍‍‍ ‌ ‌ ‌‌ ‍‌‌ ‍‍‍‍‍
Wa Mā 'Antum Bimu`jizīna Fī Al-'Arđi ۖ Wa Mā Lakum Min Dūni Allāhi Min Wa Līyin Wa Lā Naşīrin (Ash-Shūrá: 31). [42.31] I niste vi ti koji će umaći u Zemlji, anemate vi mimo Allaha nikakvog zaštitnika, nitipomagača. ‍‍‍‌‍‍ ۖ ‌‌ ‍‌‌ ‌‍‍‌ ‍ ‍‌‌ ‌ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍
Wa Min 'Āyātihi Al-Jawāri Fī Al-Baĥri Kāl'a`lāmi (Ash-Shūrá: 32). [42.32] I od znakova Njegovih su plovila na moru kaobrda; ‍‌‌ ‌ ‍‍‌
'In Yasha' Yuskini Ar-Rīĥa Fayažlalna Rawākida `Alá Žahrihi ۚ 'Inna Fī Dhālika La'āyātin Likulli Şabbārin Shakūrin (Ash-Shūrá: 33). [42.33] Ako hoće umiri vjetar, pa postanu nepomičnana površini njegovoj. Uistinu, u tome su znaci zasvakog strpljivog, zahvalnog - ‌ ‌ ‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‌‍‌‌‌ ‌ ‍‍ ۚ‌ ‌ ‍ ‍‍‌‌
'Aw Yūbiqhunna Bimā Kasabū Wa Ya`fu `An Kathīrin (Ash-Shūrá: 34). [42.34] Ili ih uništi zbog onog šta su zaradili, aoprašta mnogo. ‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‌ ‌ ‌ ‍‌‌ ‍‍‍‍‍
Wa Ya`lama Al-Ladhīna Yujādilūna Fī 'Āyātinā Mā Lahum Min Maĥīşin (Ash-Shūrá: 35). [42.35] A znaju oni koji raspravljaju o ajetimaNašim, (da) njima nema nikakva pribježišta. ‍‍‍‍ ‌‍‍‍ ‌‌ ‌ ‍‌‌ ‍‍‍
Famā 'Ūtītum Min Shay'in Famatā`u Al-Ĥayāati Ad-Dunۖ Wa Mā `Inda Allāhi Khayrun Wa 'Abqá Lilladhīna 'Āmanū Wa `Alá Rabbihim Yatawakkalūna (Ash-Shūrá: 36). [42.36] Pa šta vam je od stvari dato - pa (to) jeuživanje života Dunjaa, a šta je kod Allaha, bolje jei trajnije za one koji vjeruju i u Gospodara svog sepouzdavaju, ‍‍‌ ‍‌‌ ‍ ‍‌‍‌ ۖ ‌‌ ‍‌‍‍‍‍ ‌‌‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍ ‌ ‌ ‍
Wa Al-Ladhīna Yajtanibūna Kabā'ira Al-'Ithmi Wa Al-Fawāĥisha Wa 'Idhā Mā Ghađibū Hum Yaghfirūna (Ash-Shūrá: 37). [42.37] I one koji se klonu velikih grijeha inemorala, a kad se rasrde, oni opraštaju, ‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍ ‌ ‌‌‌‌‌ ‌ ‍‍‍‍‍‌
Wa Al-Ladhīna Astajābū Lirabbihim Wa 'Aqāmū Aş-Şalāata Wa 'Amruhum Shūrá Baynahum Wa Mimmā Razaqnāhum Yunfiqūna (Ash-Shūrá: 38). [42.38] I one koji se odazovu Gospodaru svom i obavesalat - a posao njihov je (predmet) savjetovanja međunjima - i od onog čim smo ih opskrbili udjeljuju, ‍‍‍ ‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍ ‌‌ ‌‍‌‌ ‌‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‍‌‍‍‍‍‍‍
Wa Al-Ladhīna 'Idhā 'Aşābahumu Al-Baghyu Hum Yantaşirūna (Ash-Shūrá: 39). [42.39] I one koji, kad ih pogodi nasilje, oni sebrane. ‍‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍‍‍ ‍‌‍‍‍‍‍‍‍‌
Wa Jazā'u Sayyi'atin Sayyi'atun Mithluhā ۖ Faman `Afā Wa 'Aşlaĥa Fa'ajruhu `Alá Allāhi ۚ 'Innahu Lā Yuĥibbu Až-Žālimīna (Ash-Shūrá: 40). [42.40] A plaća za zlodjelo je zlodjelo slično tome.Zato ko oprosti i popravi, pa njegova nagrada je odAllaha. Uistinu! On ne voli zalime. ‍‌ ۖ ‍‌‌ ‌‍‍‍ ‌ ۚ‍ ‌ ‍‍
Wa Lamani Antaşara Ba`da Žulmihi Fa'ūlā'ika Mā `Alayhim Min Sabīlin (Ash-Shūrá: 41). [42.41] I doista, ko se odupre nakon zulma(nanešenog) njemu - pa takvi - nema protiv njihnikakva puta. ‍‍‍‍‍‍‍‍‌‍ ‌ ‍‌
'Innamā As-Sabīlu `Alá Al-Ladhīna Yažlimūna An-Nāsa Wa Yabghūna Fī Al-'Arđi Bighayri Al-Ĥaqqi ۚ 'Ūlā'ika Lahum `Adhābun 'Alīmun (Ash-Shūrá: 42). [42.42] Jedino je put protiv onih koji čine zulmljudima i bune se na Zemlji bez ikakva prava; titakvi će imati kaznu bolnu. ‍‌ ‍‍‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍ ‌‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍ ۚ‍‍‌‍ ‍‍‌
Wa Laman Şabara Wa Ghafara 'Inna Dhālika Lamin `Azmi Al-'Umūri (Ash-Shūrá: 43). [42.43] A doista, ko se strpi i oprosti - uistinu, toje od odlučujućih stvari. ‍‌‍‍ ‍‍ ‌ ‌ ‍‌
Wa Man Yuđlili Allāhu Famā Lahu Min Wa Līyin Min Ba`dihi ۗ Wa Tará Až-Žālimīna Lammā Ra'awā Al-`Adhāba Yaqūlūna Hal 'Ilá Maraddin Min Sabīlin (Ash-Shūrá: 44). [42.44] A koga zabludi Allah, pa nema njemu nikakvogzaštitnika poslije Njega. I vidjećeš zalime poštovide kaznu, govoriće: "Ima li povratku ikakva puta?" ‍‌‌ ‍‍‍‍‍‍ ‌ ‍‌‌ ‌ ‍‌ۗ ‌‍‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍ ‍‌‌‌‌ ‍‍‌‍‍‍‍‍‍ ‌‌ ‍ ‍‌
Wa Tahum Yu`rađūna `Alayhā Khāshi`īna Mina Adh-Dhulli Yanžurūna Min Ţarfin Khafīyin ۗ Wa Qāla Al-Ladhīna 'Āmanū 'Inna Al-Khāsirīna Al-Ladhīna Khasirū 'Anfusahum Wa 'Ahlīhim Yawma Al-Qiyāmati ۗ 'Alā 'Inna Až-Žālimīna Fī `Adhābin Muqīmin (Ash-Shūrá: 45). [42.45] I vidjećeš ih, izlagaće se na nju poniženi odsrama, gledaće ispod oka prikriveno. I reći će onikoji vjeruju: "Uistinu! Gubitnici su oni koji suizgubili duše svoje i porodice svoje na Dankijameta." Besumnje! Uistinu! Zalimi će biti u kaznitrajnoj! ‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ‍‌‍‍‍‍‍‍‍‍‌ ‍‌ ۗ ‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌‌‍ ‌‌ ‍ ‍‍ۗ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‌‍‍
Wa Mā Kāna Lahum Min 'Awliyā'a Yanşurūnahum Min Dūni Allāhi ۗ Wa Man Yuđlili Allāhu Famā Lahu Min Sabīlin (Ash-Shūrá: 46). [42.46] I neće oni imati nikakvih zaštitnika da impomognu mimo Allaha. A koga zabludi Allah - pa nemaza njega nikakva puta. ‌ ‍ ‍‌‌ ‌‌‍‌‌ ‍‌‍‍‍‍‍‍‍‍‌ ‍‌‌ ‌‍‍‌ ۗ ‌‍‌‌ ‍‍‍‍ ‌ ‍‌
Astajībū Lirabbikum Min Qabli 'An Ya'tiya Yawmun Lā Maradda Lahu Mina Allāhi ۚ Mā Lakum Min Malja'iin Yawma'idhin Wa Mā Lakum Min Nakīrin (Ash-Shūrá: 47). [42.47] Odazovite se Gospodaru svom prije nego dođeDan kojem od Allaha neće biti odbijanja. Nećete viTog dana imati nikakvo sklonište i nećete vi imati(mogućnost) nikakvog poricanja. ‍‍‍ ‍‌‍‍‍ ‌‌‌ ‍ ‌ ‍‌‌ ۚ ‌ ‍‌ ‌‌ ‍‌‌ ‍‍‍‍‍
Fa'in 'A`rađū Famā 'Arsalnāka `Alayhim Ĥafīžāan ۖ 'In `Alayka 'Illā Al-Balāghu ۗ Wa 'Innā 'Idhā 'Adhaq Al-'Insāna Minnā Raĥmatan Fariĥa Bihā ۖ Wa 'In Tuşibhum Sayyi'atun Bimā Qaddamat 'Ayd99him Fa'inna Al-'Insāna Kafūrun (Ash-Shūrá: 48). [42.48] Pa ako se odvrate - ta nismo te poslali nadnjima čuvarom. Na tebi je jedino dostava. A uistinu,kad Mi damo da čovjek od Nas okusi milost, raduje jojse. A ako ih pogodi zlo zbog onog šta su pripravileruke njihove, tad je čovjek uistinu nezahvalan. ‌ ‌‍‍‍ ‌‍‍‍ۖ ‌‌‌ ‍‍‍‍ ‌ ۗ ‌‌‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍ ‍ۖ ‌‌‌‌ ‍‍‍‍‍‍ ‌‍ ‌ ‍‍
Lillāh Mulku As-Samāwāti Wa Al-'Arđi ۚ Yakhluqu Mā Yashā'u ۚ Yahabu Liman Yashā'u 'Ināthāan Wa Yahabu Liman Yashā'u Adh-Dhukūra (Ash-Shūrá: 49). [42.49] Allahova je vlast nebesa i Zemlje. Stvara štahoće! Daruje kome hoće žensko, a daruje kome hoćemuško; ‍‌‍‍‌‌‍‍ ۚ‍‍‍‍ ‌ ‍‌‌ ۚ ‍‌‌ ‍ ‌ ‍‌‌ ‍‌‌ ‍‌‍
'Aw Yuzawwijuhum Dhuknāan Wa 'Ināthāan ۖ Wa Yaj`alu Man Yashā'u `Aqīmāan ۚ 'Innahu `Alīmun Qadīrun (Ash-Shūrá: 50). [42.50] Ili ih sparuje, muške i ženske, a koga hoće -učini ga neplodnim. Uistinu! On je Znalac, Moćni. ‌‌ ‌ ‌‍‍‍ ‌‌ ۖ ‌‍‍‍‍ ‍‌‌ ‍‌‌ ‍‍‍ۚ‍ ‍‍‍‍
Wa Mā Kāna Libasharin 'An Yukallimahu Allāhu 'Illā Waĥy7an 'Aw Min Warā'i Ĥijābin 'Aw Yursila Rasūlāan Fayūĥiya Bi'idhnihi Mā Yashā'u ۚ 'Innahu `Alīyun Ĥakīmun (Ash-Shūrá: 51). [42.51] A nije za smrtnika da mu govori Allah izuzevobjavom, ili iza hidžaba, ili (da) pošalje poslanika,pa se objavljuje s dopuštanjem Njegovim šta hoće.Uistinu! On je Uzvišeni, Mudri. ‌ ‍‍ ‌ ‌‌ ‍‌‌ ‌‌‍‌‌ ‍ ‌‌‌ ‌‍‍‍ ‌ ‌ ‍‌‌ ۚ
Wa Kadhalika 'Awĥaynā 'Ilayka Rūĥāan Min 'Amrinā ۚ Mā Kunta Tadrī Mā Al-Kitābu Wa Lā Al-'Īmānu Wa Lakin Ja`alnāhu Nūan Nahdī Bihi Man Nashā'u Min `Ibādinā ۚ Wa 'Innaka Latahdī 'Ilá Şiţin Mustaqīmin (Ash-Shūrá: 52). [42.52] I tako smo ti objavili Duh naredbe Naše. Nisiznao šta je Knjiga, niti iman. Ali, učinili smo jesvjetlom - upućujemo njime koga hoćemo od robovaNaših. I uistinu, ti upućuješ putu pravom, ‌‌‍‍‍‍ ‌‌ ‍‌‌ ‌‍ۚ ‌ ‍‌‍‍‍ ‍ ‌‍‌‌ ‍ ‌‌ ‍‌‌ ‍‌‌ ‍‌‌ ‌‌ ۚ ‌‌ ‌‌ ‍‌‍‍
Şirāţi Allāhi Al-Ladhī Lahu Mā Fī As-Samāwāti Wa Mā Fī Al-'Arđi ۗ 'Alā 'Ilá Allāhi Taşīru Al-'Umūru (Ash-Shūrá: 53). [42.53] Putu Allahovom, Onog čije je šta je unebesima i šta je na Zemlji. Besumnje! Allahu putujustvari! ‍‌ ‍‌‍‍‌ ‌‌ ۗ ‌ ‌ ‍ ‍‍‍‍‍
Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
Next Sūrah