Roman Script    Reciting key words        Previous Sūrah   Next Sūrah   Quraan Index    Home  

41) Sūrat Fuşşilat

Private Tutoring Sessions

41)

Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
Ĥā-Mīm (Fuşşilat: 1). [41.1] Ha. Mim. -
Tanzīlun Mina Ar-Raĥmani Ar-Raĥīmi (Fuşşilat: 2). [41.2] Objava je od Milostivog, Milosrdnog. ‍‌‍‍‍‍‍ ‍‍‍
Kitābun Fuşşilat 'Āyātuhu Qur'ānāan `Aray7an Liqawmin Ya`lamūna (Fuşşilat: 3). [41.3] Knjiga čiji su ajeti razloženi, Kuran naarapskom, za ljude koji znaju. ‍‍‍‍‍‍ ‌ ‍‌‌ ‍‍‍
Bashīan Wa Nadhīan Fa'a`rađa 'Aktharuhum Fahum Lā Yasma`ūna (Fuşşilat: 4). [41.4] Donosilac je radosne vijesti i Opomene. Paodvratila se većina njih, pa oni ne čuju, ‌‍‌ ‍‍‍ ‌ ‌
Wa Qālū Qulūbunā Fī 'Akinnatin Mimmā Tad`ūnā 'Ilayhi Wa Fīdhāninā Waqrun Wa Min Bayninā Wa Baynika Ĥijābun Fā`mal 'Innanā `Āmilūna (Fuşşilat: 5). [41.5] I govore: "Srca su naša pod pokrivkama premaonom čemu nas pozivaš, i u ušima našim je gluhoća, aizmeđu nas i između tebe je veo; zato radi, uistinu,mi smo radnici." ‍‍ ‍‌ ‍ ‌‍‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍ ‌‍ ‌‌‌ ‍‍‍‍ ‌‍‌‌ ‍‍‌
Qul 'Innamā 'Anā Basharun Mithlukum Yūĥá 'Ilayya 'Annamā 'Ilahukum 'Ilahun Wāĥidun Fāstaqīmū 'Ilayhi Wa Astaghfirūhu ۗ Wa Waylun Lilmushrikīna (Fuşşilat: 6). [41.6] Reci: "Ja sam samo smrtnik sličan vama. Menise objavljuje da je uistinu Bog vaš, Bog Jedini, zatouzmite put pravi Njemu i tražite oprost Njegov. Ateško mušricima, ‍ ‌‍‍‍‍ ‌‌‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍‌ ۗ ‌‌
Al-Ladhīna Lā Yu'utūna Az-Zakāata Wa Hum Bil-'Ākhirati Hum Kāfirūna (Fuşşilat: 7). [41.7] Onima koji ne daju zekat, a oni su u Ahiretnevjernici. ‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍
'Inna Al-Ladhīna 'Āmanū Wa `Amilū Aş-Şāliĥāti Lahum 'Ajrun Ghayru Mamnūnin (Fuşşilat: 8). [41.8] Uistinu, oni koji vjeruju i čine dobra djela,imaće oni nagradu neprekidnu." ‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍‌
Qul 'A'innakum Latakfurūna Bial-Ladhī Khalaqa Al-'Arđa Fī Yawmayni Wa Taj`alūna Lahu 'Andādāan ۚ Dhālika Rabbu Al-`Ālamīna (Fuşşilat: 9). [41.9] Reci: "Ne vjerujete li uistinu vi u Onog ko jestvorio Zemlju u dva dana, i pripisujete Musuparnike? To je Gospodar svjetova!" ‍ ‌‍‍‍‍‍‌ ‍‍ ‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍‍‍ ‌‌‍‌‌‌ ۚ ‌ ‌‍
Wa Ja`ala Fīhā Rawāsiya Min Fawqihā Wa Bāraka Fīhā Wa Qaddara Fīhā 'Aqwātahā Fī 'Arba`ati 'Ayyāmin Sawā'an Lilssā'ilīna (Fuşşilat: 10). [41.10] I načinio je u njoj planine stabilne - iznadnje, i blagoslovio je i odmjerio na njoj njeneproizvode prehrane u četiri dana jednaka -(informacija) za one koji pitaju. ‍‍‍‌‌ ‍‌‍ ‌‍ ‍‌‍‌ ‍ ‍‍‍‍‍‌‌ ‍ ‌‌ ‌‍ ‍‌
Thumma Astawá 'Ilá As-Samā'i Wa Hiya Dukhānun Faqāla Lahā Wa Lil'arđi Ai'tiyā Ţaw`āan 'Aw Karhāan Qālatā 'Ataynā Ţā'i`īna (Fuşşilat: 11). [41.11] Zatim se usmjerio nebu - a ono je bilo dim -pa rekao njemu i Zemlji: "Dođite milom ili silom!"Rekoše: "Dolazimo poslušni." ‍‍‌ ‌‍‍‍‍ ‍‍‌ ‍ ‌‌ ‍‍
Faqađāhunna Sab`a Samāwātin Fī Yawmayni Wa 'Awĥá Fī Kulli Samā'in 'Amraۚ Wa Zayyannā As-Samā'a Ad-Dunyā Bimaşābīĥa Wa Ĥifžāan ۚ Dhālika Taqdīru Al-`Azīzi Al-`Alīmi (Fuşşilat: 12). [41.12] Potom ih je uredio kao sedam nebesa u dvadana i objavio u svakom nebu stvar njegovu. Auljepšali smo nebo najbliže svjetiljkama i zaštitom.To je diktat Moćnog, Znalca. ‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍ ‌‍‍‌‍‍‍ ‌‌‌‌ ‍‌ ‍ۚ ‌‌‍‍‍‍‌ ‍‍‍‌‍‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌‍‍‍ۚ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‌
Fa'in 'A`rađū Faqul 'Andhartukum Şā`iqatan Mithla Şā`iqati `Ādin Wa Thamūda (Fuşşilat: 13). [41.13] Pa ako se odvrate, tad reci: "Upozoravam vasmunjom sličnoj munji Ada i Semuda", ‌ ‌‍‍‍‍‍‍ ‌‌‍‌ ‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍ ‍ ‌‌
'Idh Jā'at/humu Ar-Rusulu Min Bayni 'Ayd99him Wa Min Khalfihim 'Allā Ta`budū 'Illā Al-Laha ۖ Qālū Law Shā'a Rabbunā La'anzala Malā'ikatan Fa'innā Bimā 'Ursiltum Bihi Kāfirūna (Fuşşilat: 14). [41.14] Kad su im dolazili poslanici ispred njih iiza njih: "Ne obožavajte, izuzev Allaha!" Rekli su:"Da je htio Gospodar naš, sigurno bi spustio meleke.Pa uistinu, mi smo u ono s čim ste poslati,nevjernici." ‌‌ ‍‍ ‍‌‌ ‍‍‍‍ ‌ ‌‍‌‍ ‌‌ ۖ ‌ ‍‌ ‍‌ ‌‍‌ ‍ ‌ ‌
Fa'ammā `Ādun Fāstakbarū Fī Al-'Arđi Bighayri Al-Ĥaqqi Wa Qālū Man 'Ashaddu Minnā Qūwatan ۖ 'Awalam Yarawā 'Anna Allāha Al-Ladhī Khalaqahum Huwa 'Ashaddu Minhum Qūwatan ۖ Wa Kānū Bi'āyātinā Yajĥadūna (Fuşşilat: 15). [41.15] Pa što se tiče Ada - pa oholili su se naZemlji bez ikakvog prava i govorili: "Ko je žešći odnas u sili?" Zar nisu vidjeli da je Allah koji ih jestvorio - On žešći od njih u sili; a znakove Naše sunijekali. ‍‌ ‍ ‌‍‍‍‍‍‍ ‍‌‌ ‌‌ ‍‍‍‍‌ ۖ ‌‌ ‍‌‌ ‍‍‍‍‍ ‌ ‍‌‍‍ ۖ ‌ ‍‍‍‍‌
Fa'arsalnā `Alayhim Rīĥāan Şarşaan Fī 'Ayyāmin Naĥisātin Linudhīqahum `Adhāba Al-Khizyi Fī Al-Ĥayāati Ad-Dunۖ Wa La`adhābu Al-'Ākhirati 'Akhۖ Wa Hum Lā Yunşarūna (Fuşşilat: 16). [41.16] Zato smo na njih poslali vjetar olujni udanima nesretnim, da damo da oni iskuse kaznuponiženja u životu Dunjaa; a sigurno je kazna Ahiretasramnija, i oni neće biti pomognuti. ‌‌ ‍‌ ‍ ‌‍‍‍‍‍‌ ‍‍ ‍‌‍‌ ۖ‍‍‌ ‍‍ ‌‍‍‌‌ ۖ ‌ ‌ ‍‌‍‍‍‍‍‍‍‌
Wa 'Ammā Thamūdu Fahadaynāhum Fāstaĥabbū Al-`Amá `Alá Al-Hudá Fa'akhadhat/hum Şā`iqatu Al-`Adhābi Al-Hūni Bimā Kānū Yaksibūna (Fuşşilat: 17). [41.17] A što se tiče Semuda, upućivali smo ih, pa suviše voljeli sljepilo od Upute, te ih je pogodilamunja kazne ponižavajuće zbog onog što su zaslužili, ‍‌ ‍‍‍‌‌ ‌ ‌ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‌ ‍‍
Wa Najjaynā Al-Ladhīna 'Āmanū Wa Kānū Yattaqūna (Fuşşilat: 18). [41.18] A spasili smo one koji su vjerovali i bilibogobojazni. ‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍‍
Wa Yawma Yuĥsharu 'A`dā'u Allāhi 'Ilá An-Nāri Fahum Yūza`ūna (Fuşşilat: 19). [41.19] A na Dan kad budu sakupljeni neprijateljiAllahovi k vatri - tad će oni biti raspodijeljeni. ‍‌‍ ‌‌ ‍‍
Ĥattá 'Idhā Mā Jā'ūShahida `Alayhim Sam`uhum Wa 'Abşāruhum Wa Julūduhum Bimā Kānū Ya`malūna (Fuşşilat: 20). [41.20] Dok, kad joj dođu, svjedočiće protiv njihsluh njihov i vidovi njihovi i kože njihove, o onomšta su radili. ‌‌‌ ‌ ‍‍‍‌‌ ‌ ‌‌‍‍‍‍‍‍‍‌ ‌‌ ‌
Wa Qālū Lijulūdihim Lima Shahidtum `Alaynā ۖ Qālū 'Anţaqanā Al-Lahu Al-Ladhī 'Anţaqa Kulla Shay'in Wa Huwa Khalaqakum 'Awwala Marratin Wa 'Ilayhi Turja`ūna (Fuşşilat: 21). [41.21] I reći će kožama svojim: "Zašto svjedočiteprotiv nas?" Reći će: "Dao nam je Allah da govorimo -Onaj koji je govorom obdario svaku stvar" - a On vasje stvorio prvi put, i Njemu se vraćate. ‍‍ ‌ ‍ۖ ‍‍ ‌‌‍‍‍‍‍‌ ‌‌‍‍‍‍‍‍‍ ‌‌ ‍ ‌‌‍‍‍
Wa Mā Kuntum Tastatirūna 'An Yash/hada `Alaykum Sam`ukum Wa Lā 'Abşārukum Wa Lā Julūdukum Wa Lakin Žanantum 'Anna Allāha Lā Ya`lamu Kathīan Mimmā Ta`malūna (Fuşşilat: 22). [41.22] A niste se krili da ne svjedoči protiv vassluh vaš, niti vidovi vaši, niti kože vaše, nego stemislili da Allah ne zna mnogo od onog šta ste radili. ‌ ‍‌‍‍‍‍‌ ‌‌‌ ‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍‌ ‌‌ ‌ ‌‍‌‍‍‌‍‍‍ ‌‍ ‌ ‍‍‍‍‌
Wa Dhalikum Žannukumu Al-Ladhī Žanantum Birabbikum 'Ardākum Fa'aşbaĥtum Mina Al-Khāsirīna (Fuşşilat: 23). [41.23] A to vaše mišljenje koje ste pretpostavljalio Gospodaru svom, upropastilo vas je, pa ste postaliod gubitnika. ‍‍ ‍‍‌‍‍‍ ‍ ‌‌‌‌ ‍‍‍‍‍
Fa'in Yaşbirū Fālnnāru Mathwan Lahum ۖ Wa 'In Yasta`tibū Famā Hum Mina Al-Mu`tabīna (Fuşşilat: 24). [41.24] Pa ako trpe - pa vatra je boravište njihovo;a ako pitaju za naklonost, pa nisu oni od onih kojimaje ona data. ‌ ‍‍‍‍‍‍‌ ‍‍‌‌ ‌ ۖ ‌‌‌
Wa Qayyađnā Lahum Quranā'a Fazayyanū Lahum Mā Bayna 'Ayd99him Wa Mā Khalfahum Wa Ĥaqqa `Alayhimu Al-Qawlu Fī 'Umamin Qad Khalat Min Qablihim Mina Al-Jinni Wa Al-'Insi ۖ 'Innahum Kānū Khāsirīna (Fuşşilat: 25). [41.25] I dodijelili smo im drugove, pa su imuljepšali ono što je ispred njih i što je iza njih. Iobistinila se na njima Riječ u zajednicama većprošlim prije njih od džinna i ljudi. Uistinu, oni subili gubitnici. ‍‍‍‍‍‍‍‌ ‌‌ ‌ ‍‍‍‍ ‌ ‌‌ ‍ ‌‍ ‍‍ ‍ ‍‌‍‍ۖ ‍‍
Wa Qāla Al-Ladhīna Kafarū Lā Tasma`ū Lihadhā Al-Qur'āni Wa Al-Ghawā Fīhi La`allakum Taghlibūna (Fuşşilat: 26). [41.26] I kažu oni koji ne vjeruju: "Ne slušajte ovajKuran i brbljajte u njemu, da biste vi nadvladali." ‍‍ ‍‍‍‍ ‌ ‌‌ ‍‍‍‌ ‌‍‍‍‌‌ ‍‍‍‍‍ ‍‍‍
Falanudhīqanna Al-Ladhīna Kafarū `Adhābāan Shadīdāan Wa Lanajziyannahum 'Aswa'a Al-Ladhī Kānū Ya`malūna (Fuşşilat: 27). [41.27] Pa sigurno ćemo dati da oni koji ne vjerujuiskuse kaznu žestoku, i sigurno ćemo ih platiti zanajgore šta su radili. ‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌ ‌ ‌ ‌‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌‌
Dhālika Jazā'u 'A`dā'i Allāhi An-Nāru ۖ Lahum Fīhā Dāru Al-Khuldi ۖ Jazā'an Bimā Kānū Bi'āyātinā Yajĥadūna (Fuşşilat: 28). [41.28] To je plaća neprijateljima Allahovim: Vatra!Imaće oni u njoj kuću vječnosti: plaća što su ajeteNaše nijekali. ‍‌ ‍‌‍‍‌‌ ۖ ‍‌‍‍‍‍‍‍‌ ۖ ‍‌ ‌ ‍‍‍‍‌
Wa Qāla Al-Ladhīna Kafarū Rabbanā 'Arinā Al-Ladhayni 'Ađallānā Mina Al-Jinni Wa Al-'Insi Naj`alhumā Taĥta 'Aqdāminā Liyakūnā Mina Al-'Asfalīna (Fuşşilat: 29). [41.29] I reći će oni koji nisu vjerovali: "Gospodarunaš! Pokaži nam one od džinna i ljudi koji su naszaveli, da ih stavimo pod noge naše, da budu odnajdonjih." ‍‍ ‍‍‍‍ ‌ ‌‍ ‍ ‌‍‍‌ ‍ ‍‍‍‍‌ ‌‍‍‍‍‍‌‌ ‌
'Inna Al-Ladhīna Qālū Rabbunā Al-Lahu Thumma Astaqāmū Tatanazzalu `Alayhimu Al-Malā'ikatu 'Allā Takhāfū Wa Lā Taĥzanū Wa 'Abshirū Bil-Jannati Allatī Kuntum Tū`adūna (Fuşşilat: 30). [41.30] Uistinu, oni koji govore: "Gospodar naš jeAllah", zatim budu ispravni, spuštaju se na njihmeleci: "Ne plašite se i ne žalostite i radujte seDžennetu koji vam se obećava. ‍‍‍ ‌‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍ ‌‌ ‌‌‍‌ ‍‍ ‍‌‍‍‍ ‌
Naĥnu 'Awliyā'uukum Al-Ĥayāati Ad-Dunyā Wa Fī Al-'Ākhirati ۖ Wa Lakum Fīhā Mā Tashtahī 'Anfusukum Wa Lakum Fīhā Mā Tadda`ūna (Fuşşilat: 31). [41.31] Mi smo zaštitnici vaši u životu Dunjaa i naAhiretu. A imaćete vi u njemu šta zažele duše vaše, iimaćete vi u njemu šta zatražite, ‌‌‍ ‍‌‍‍‍‍‍ ۖ ‌ ‌ ‌ ‍ ‌‌‍ ‌ ‌ ‌
Nuzulāan Min Ghafūrin Raĥīmin (Fuşşilat: 32). [41.32] Ugošćenje od Oprosnika, Milosrdnog. ‍‌‍‍‍‍ ‌‍
Wa Man 'Aĥsanu Qawlāan Mimman Da`ā 'Ilá Allāhi Wa `Amila Şāliĥāan Wa Qāla 'Innanī Mina Al-Muslimīna (Fuşşilat: 33). [41.33] A ko je bolji govorom od onog ko pozivaAllahu i radi dobro i kaže: "Uistinu! Ja sam odmuslimana." ‍‌‌ ‌ ‍‍‍‌‌ ‌‍‍ ‌
Wa Lā Tastawī Al-Ĥasanatu Wa Lā As-Sayyi'atu ۚ Adfa` Bi-Atī Hiya 'Aĥsanu Fa'idhā Al-Ladhī Baynaka Wa Baynahu `Adāwatun Ka'annahu Wa Līyun Ĥamīmun (Fuşşilat: 34). [41.34] I nije isto dobro i zlo. Odbij (zlo) s onimšto je bolje, tad gle! onaj što je između tebe injega neprijateljstvo - kao da je on prijateljprisan. ۚ ‌ ‌‌‌ ‌ ‌‌ ‍ ‌
Wa Mā Yulaqqāhā 'Illā Al-Ladhīna Şabarū Wa Mā Yulaqqāhā 'Illā Dhū Ĥažžin `Ažīmin (Fuşşilat: 35). [41.35] A pružiće se to samo onima koji se strpe, ineće se to pružiti, izuzev posjedniku sreće goleme. ‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‌ ‌‌ ‍‍‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍
Wa 'Immā Yanzaghannaka Mina Ash-Shayţāni Nazghun Fāsta`idh Billāhi ۖ 'Innahu Huwa As-Samī`u Al-`Alīmu (Fuşşilat: 36). [41.36] A ako te navede od šejtana podsticaj, tadpotraži zaštitu u Allaha. Uistinu! On, On je Onajkoji čuje, Znalac. ‍‌ ‍‌‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌ ‌ ۖ‍‍‍‍‍
Wa Min 'Āyātihi Al-Laylu Wa An-Nahāru Wa Ash-Shamsu Wa Al-Qamaru ۚ Lā Tasjudū Lilshshamsi Wa Lā Lilqamari Wa Asjudū Lillāh Al-Ladhī Khalaqahunna 'In Kuntum 'Īyāhu Ta`budūna (Fuşşilat: 37). [41.37] I od znakova Njegovih je noć i dan, i Sunce iMjesec. Ne padajte na sedždu Suncu, ni Mjesecu, apadajte na sedždu Allahu koji ih je stvorio, akoNjega obožavate! ‍‌‌ ‌ ‍‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍‍‌ ۚ ‌ ‌ ‌‌ ‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‌ ‌‌‌ ‍‌‍‍‍ ‌‍
Fa'ini Astakbarū Fa-Al-Ladhīna `Inda Rabbika Yusabbiĥūna Lahu Bil-Layli Wa An-Nahāri Wa Hum Lā Yas'amūna (Fuşşilat: 38). [41.38] Pa ako se uzohole, ta oni koji su kodGospodara tvog, slave Ga noću i danju i oni se neumaraju. ‍‍‍‍ ‍‌‍‍‍ ‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍ ‌ ‌
Wa Min 'Āyātihi 'Annaka Tará Al-'Arđa Khāshi`atan Fa'idhā 'Anzalnā `Alayhā Al-Mā'a Ahtazzat Wa Rabat ۚ 'Inna Al-Ladhī 'Aĥyāhā Lamuĥyī Al-Mawtá ۚ 'Innahu `Alá Kulli Shay'in Qadīrun (Fuşşilat: 39). [41.39] I od znakova Njegovih je što ti vidiš zemljusmirenu, pa kad na nju spustimo vodu, zatreperi iuzbuja. Uistinu, Onaj koji je oživljava je Oživljavačmrtvih. Uistinu, On nad svakom stvari ima moć. ‍‌‌ ‌ ‌‍ ‍‍‍‌‌ ‍ ‌‍‌ ‌ ‌‌‍ ۚ ‌‌ ۚ‍ ‌ ‍
'Inna Al-Ladhīna Yulĥidūna Fī 'Āyātinā Lā Yakhfawna `Alaynā ۗ 'Afaman Yulqá Fī An-Nāri Khayrun 'Am Man Ya'tī 'Āmināan Yawma Al-Qiyāmati ۚ A`malū Mā Shi'tum ۖ 'Innahu Bimā Ta`malūna Başīrun (Fuşşilat: 40). [41.40] Uistinu, oni koji iskreću ajete Naše, neće seod Nas sakriti. Pa je li ko u vatru bude bačen,bolji, ili ko dođe siguran na Dan kijameta? Raditešta hoćete! Uistinu, On je onog šta radite Vidilac. ‍‍‍‍‍‌ ‌‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍ۗ ‌‍‌‌ ‍‍‍‍‌ ‍‍ ‍‍‍ ‍‌‌ ‍ ‍‍ۚ ۖ‍ ‌ ‍‍‍‍‍
'Inna Al-Ladhīna Kafarū Bidh-Dhikri Lammā Jā'ahum ۖ Wa 'Innahu Lakitābun `Azīzun (Fuşşilat: 41). [41.41] Uistinu, oni koji ne vjeruju u Opomenu poštoim je došla a uistinu, on je Knjiga silna. ‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍‍‌ ‍ۖ ‌‌‍ ‍
Lā Ya'tīhi Al-Bāţilu Min Bayni Yadayhi Wa Lā Min Khalfihi ۖ Tanzīlun Min Ĥakīmin Ĥamīdin (Fuşşilat: 42). [41.42] Ne prilazi joj neistina ispred nje, niti izanje; Objava je od Mudrog, Hvaljenog. ‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ‍‌‌ ‍‍‍‍ ‌‌ ‍‌ۖ ‍‌‍‍‍‍‍ ‍‌‌ ‍‍‍‍
Mā Yuqālu Laka 'Illā Mā Qad Qīla Lilrrusuli Min Qablika ۚ 'Inna Rabbaka Ladhū Maghfiratin Wa Dhū `Iqābin 'Alīmin (Fuşşilat: 43). [41.43] Govori ti se samo ono što je već rečenoposlanicima prije tebe. Uistinu, Gospodar tvoj jeVlasnik oprosta i Vlasnik kazne bolne. ‌ ‍‍‍‍‍ ‌‌ ‌ ‍‍‍ ‍‍‍‍ ‍‌‍‍ۚ‌ ‌‍ ‌‌ ‍‍‍‍‍ ‌‌‌‌ ‍‍‍
Wa Law Ja`alnāhu Qur'ānāan 'A`jamīy7an Laqālū Lawlā Fuşşilat 'Āyātuhu ۖ 'A'a`jamīyun Wa `Arabīyun ۗ Qul Huwa Lilladhīna 'Āmanū Hudan Wa Shifā'un ۖ Wa Al-Ladhīna Lā Yu'uminūna Fīdhānihim Waqrun Wa Huwa `Alayhim `Aman 'Ūlā'ika ۚ Yunādawna Min Makānin Ba`īdin (Fuşşilat: 44). [41.44] A da smo ga učinili Kuranom na stranom(jeziku), sigurno bi rekli: "Što nisu razjašnjeniajeti njegovi? Zar strani (jezik) a Arap?" Reci: "Onje onima koji vjeruju Uputa i Lijek." A koji nevjeruju, u ušima njihovim je gluhoća i on je za njihsljepilo. Takvi će biti pozivani iz mjesta dalekog. ‌ ‍ ‍‌ ‍‍ ‌ ‍‍‍‍ ‌ ۖ ‌‌ ‌‍ ۗ ‍ ‌ ‍‍‍‍ ‌ ‌‍ ۖ‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍ ‌‌‌ ‌‍‍‍‍ ‌‌ ‌ ۚ‍‍‌‍ ‍‌‌ ‍
Wa Laqad 'Ātaynā Mūsá Al-Kitāba Fākhtulifa Fīhi ۗ Wa Lawlā Kalimatun Sabaqat Min Rabbika Laquđiya Baynahum ۚ Wa 'Innahum Lafī Shakkin Minhu Murībin (Fuşşilat: 45). [41.45] I doista smo Musau dali Knjigu, pa se o njojprepiralo. A da nije Riječi prethodne od Gospodaratvog, sigurno bi među njima bilo presuđeno. Auistinu, oni su o njemu u sumnji ozbiljnoj. ‍‍ ‌ ‌ ‍ ‍‍‍‍ۗ ‌‌ ‍‍‍‍ ‍‌‌ ‌‍‍‍‍‍ۚ ‌‌ ‍‌‍‍‍ ‍
Man `Amila Şāliĥāan Falinafsihi ۖ Wa Man 'Asā'a Fa`alayhā ۗ Wa Mā Rabbuka Bižallāmin Lil`abīdi (Fuşşilat: 46). [41.46] Ko radi dobro - pa za dušu je njegovu, a kočini zlo - pa protiv nje je; i nije Gospodar tvojnikako zalim robovima. ‍‌ۖ ‌‍‌‌ ‌‍‌‌ ‌ ۗ ‌ ‍‍‍
'Ilayhi Yuraddu `Ilmu As-Sā`ati ۚ Wa Mā Takhruju Min Thamarātin Min 'Akmāmihā Wa Mā Taĥmilu Min 'Unthá Wa Lā Tađa`u 'Illā Bi`ilmihi ۚ Wa Yawma Yunādīhim 'Ayna Shurakā'ī Qālūdhannāka Mā Minnā Min Shahīdin (Fuşşilat: 47). [41.47] Njemu se vraća znanje Časa. I ne izlazeplodovi iz čaški svojih, i ne nosi nijedno žensko,niti rodi - osim sa znanjem Njegovim. A na Dan kad ihzovne: "Gdje su ortaci Moji?" - reći će:"Objavljujemo Ti: nije od nas nijedan svjedok." ‍‍‍ ‍‍‍‌‌ ۚ ‌‌ ‍‍‍‍ ‍‌‌ ‍‍‌ ‍‌‌ ‌ ‌ ‍‌‌ ‌‌‍ ‌ ‍‍‍‍ ‌‌ ۚ ‌‍ ‌ ‌‍ ‍‍‍‍‍ ‌‌ ‌ ‍‍‍‍‌ ‍‌
Wa Đalla `Anhum Mā Kānū Yad`ūna Min Qablu ۖ Wa Žannū Mā Lahum Min Maĥīşin (Fuşşilat: 48). [41.48] I nestaće od njih ono šta su prizivali ranijei znaće da oni neće imati nikakvog pribježišta. ‍‍‍ ‍‌‍‍‍ ‌ ‍‍ ‍‌‍‍ۖ‍‍ ‌ ‍‌‌ ‍
Lā Yas'amu Al-'Insānu Min Du`ā'i Al-Khayri Wa 'In Massahu Ash-Sharru Faya'ūsun Qanūţun (Fuşşilat: 49). [41.49] Ne zamara čovjeka nimalo iskanje dobra, a akoga dodirne zlo, tad je onaj koji zdvaja, očajan je. ‍‍ ‍‌‌ ‌‍‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ‌‌‌‍‌ ‍‍‍
Wa La'in 'Adhaqnāhu Raĥmatan Minnā Min Ba`di Đarrā'a Massat/hu Layaqūlanna Hādhā Lī Wa Mā 'Ažunnu As-Sā`ata Qā'imatan Wa La'in Ruji`tu 'Ilá Rabbī 'Inna Lī `Indahu Lalĥusná ۚ Falanunabbi'anna Al-Ladhīna Kafarū Bimā `Amilū Wa Lanudhīqannahum Min `Adhābin Ghalīžin (Fuşşilat: 50). [41.50] A ako damo da on okusi milost od Nas, nakonšto ga je nesreća dotakla, sigurno govori: "Ovo jemoje i ne mislim da će Čas nastupiti. A ako se vratimGospodaru svom, uistinu ću ja kod Njega imati dobro."Pa sigurno ćemo obavijestiti one koji ne vjeruju, oonome šta su radili, i sigurno ćemo dati da oni okusekaznu grubu. ‍‌‌ ‌‌‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍‌ ‍‌‌ ‌ ‍‌‌ ‍‍‍‍‍‌ ‌‌ ‌‍ ‌‍‌‌ ‌ ‌ ‍‌ ‍‌‍‍‍ ‌ ۚ‍‍‍‍ ‌ ‌‍‍‍‍‍‍ ‍‌‍‍‌ ‍‍
Wa 'Idhā 'An`amnā `Alá Al-'Insāni 'A`rađa Wa Na'á Bijānibihi Wa 'Idhā Massahu Ash-Sharru Fadhū Du`ā'in `Arīđin (Fuşşilat: 51). [41.51] I kad čovjeka obdarimo, odvrati se i udalji usvoju stranu, a kad ga dotakne zlo, tad je doweširoke. ‌‌‍‌ ‌ ‍‍ ‌‍‍‍ ‌‌‌ ‌‌‌‌‌ ‍‌ ‌ ‍‌‌ ‍
Qul 'Ara'aytum 'In Kāna Min `Indi Allāhi Thumma Kafartum Bihi Man 'Ađallu Mimman Huwa Fī Shiqāqin Ba`īdin (Fuşşilat: 52). [41.52] Reci: "Da li vidite, ako je od Allaha, potomniste vjerovali u njega, ko je zabludjeliji od onogko je u protivrječju dalekom?" ‍ ‌‌‍‌ ‌‌‌ ‍ ‍‌‌ ‍‌‍‍‍‌ ‍ ‍‌ ‍‌‌ ‌‍‍ ‍‍‍‍‌‌ ‌ ‍‍‍
Sanurīhim 'Āyātinā Fī Al-'Āfāqi Wa Fī 'Anfusihim Ĥattá Yatabayyana Lahum 'Annahu Al-Ĥaqqu ۗ 'Awalam Yakfi Birabbika 'Annahu `Alá Kulli Shay'in Shahīdun (Fuşşilat: 53). [41.53] Pokazivaćemo im znakove Naše na horizontima iu dušama njihovim, dok im ne bude jasno da je onIstina. Zar nije dovoljno, Gospodar tvoj, što je Onnad svakom stvari svjedok? ‌‌ ‍‍ ‌‍ ‌‌‍ ‌ ‌ ۗ ‌‌ ‍‍ ‌ ‍
'Alā 'Innahum Fī Miryatin Min Liqā'i Rabbihim ۗ 'Alā 'Innahu Bikulli Shay'in Muĥīţun (Fuşşilat: 54). [41.54] Uistinu! Oni su u sumnji o susretu Gospodarasvog! Besumnje! Uistinu! On je svake stvariOkružitelj! ‍ ‍ ‍‌‌ ‍‍‍‍‍‌ ‍ ۗ‍ ‍
Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
Next Sūrah