Roman Script    Reciting key words        Previous Sūrah   Next Sūrah   Quraan Index    Home  

39) Sūrat Az-Zumar

Private Tutoring Sessions

39)

Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
Tanzīlu Al-Kitābi Mina Allāhi Al-`Azīzi Al-Ĥakīmi (Az-Zumar: 1). [39.1] Objava Knjige je od Allaha, Moćnog, Mudrog. ‍‌‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‌
'Innā 'Anzalnā 'Ilayka Al-Kitāba Bil-Ĥaqqi Fā`budi Allāha Mukhlişāan Lahu Ad-Dīna (Az-Zumar: 2). [39.2] Uistinu! Mi smo ti objavili Knjigu s Istinom,zato obožavaj Allaha, odan Njegovoj vjeri. ‍‍‍‍ ‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍
'Alā Lillāh Ad-Dīnu Al-Khālişu ۚ Wa Al-Ladhīna Attakhadhū Min Dūnihi 'Awliyā'a Mā Na`buduhum 'Illā Liyuqarribūnā 'Ilá Allāhi Zulfá 'Inna Allāha Yaĥkumu Baynahum Fī Mā Hum Fīhi Yakhtalifūna ۗ 'Inna Allāha Lā Yahdī Man Huwa Kādhibun Kaffārun (Az-Zumar: 3). [39.3] Uistinu, čista vjera je za Allaha! A oni kojimimo Njega uzimaju zaštitnike (kažu): "Obožavamo ihsamo da nas približe Allahu bliskošću." Doista ćeAllah presuditi među njima o onom u čemu se onirazilaze. Uistinu, Allah ne upućuje onog ko je lažac,nezahvalnik. ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ۚ‍‍‍‍‍‍‌ ‍‌‌ ‌‌ ‌‌‍‌‌ ‌ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍ ‌‍ ‍ ‌ ‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍ ۗ‍ ‌ ‍‌‌ ‌ ‌ ‌
Law 'Arāda Allāhu 'An Yattakhidha Waladāanşţafá Mimmā Yakhluqu Mā Yashā'u ۚ Subĥānahu ۖ Huwa Allāhu Al-Wāĥidu Al-Qahhāru (Az-Zumar: 4). [39.4] Da je Allah želio da uzme dijete, sigurno biod onog šta stvara izabrao šta hoće. Slava neka jeNjemu! On, Allah, je Jedini, Onaj koji pokorava! ‌‍‍ ‍ ‌‌‌ ‍‍‍‍ ‌‍‍‍‌ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍ ‌ ‍‌‌ ۚ‍‍ۖ ‌‌ ‍‍‍‌
Khalaqa As-Samāwāti Wa Al-'Arđa Bil-Ĥaqqi ۖ Yukawwiru Al-Layla `Alá An-Nahāri Wa Yukawwiru An-Nahāra `Alá Al-Layli ۖ Wa Sakhkhara Ash-Shamsa Wa Al-Qamara ۖ Kullun Yajrī Li'jalin Musamman ۗ 'Alā Huwa Al-`Azīzu Al-Ghaffāru (Az-Zumar: 5). [39.5] Stvorio je nebesa i Zemlju s Istinom. Zavijanoću dan, i zavija danom noć. I potčinio je Sunce iMjesec. Svakoje plovi roku određenom. Besumnje! On jeMoćni, Oprosnik! ‍‍ ‍‌‍‍‌ ۖ ‍‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‌‍‌ ‌ ‍‍‍‍ۖ ‌‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍ۖ ‍‍ ‍‍‍‌ ۗ ‌‌ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍‌
Khalaqakum Min Nafsin Wāĥidatin Thumma Ja`ala Minhā Zawjahā Wa 'Anzala Lakum Mina Al-'An`ām Thamāniyata 'Azwājin ۚ Yakhluqukum Fī Buţūni 'Ummahātikum Khalqāan Min Ba`di KhalqinŽulumātin Thalāthin ۚ Dhalikumu Allāhu Rabbukum Lahu Al-Mulku ۖ Lā 'Ilāha 'Illā Huwa ۖ Fa'anná Tuşrafūna (Az-Zumar: 6). [39.6] Stvorio vas je od duše jedne, zatim od njenačinio paricu njenu, i dao vam od stoke osam parova.Stvara vas u utrobama majki vaših, stvaranjem izastvaranja, u tri tmine. To je Allah, Gospodar vaš!,Njegova je vlast. Nema boga osim Njega, pa kako seodvraćate? ‍‍‍ ‍‌ ‌‌‌ ‍‌‍‍‍ ‌ ‌‌ ‌‌‌‍‍‌ ۚ‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍ ‍‌‌ ‌ ‍‍ ‍‍ ۚ‍ ‌‍ ۖ ‌‌ ۖ ‍‌ ‍‍‍
'In Takfurū Fa'inna Allāha Ghanīyun `Ankum ۖ Wa Lā Yarđá Li`ibādihi Al-Kufra ۖ Wa 'In Tashkurū Yarđahu Lakum ۗ Wa Lā Taziru Wāziratun Wizra 'Ukhۗ Thumma 'Ilá Rabbikum Marji`ukum Fayunabbi'ukum Bimā Kuntum Ta`malūna ۚ 'Innahu `Alīmun Bidhāti Aş-Şudūri (Az-Zumar: 7). [39.7] Ako ne vjerujete - pa uistinu, Allah je od vasNeovisan, a nije zadovoljan nezahvalnošću robovaSvojih. A ako zahvaljujete, zadovoljan je On s vama.I neće se teretiti opterećeni teretom drugog. Zatimje Gospodaru vašem povratak vaš, pa će vasobavijestiti o onom šta ste radili. Uistinu! On jeZnalac grudi. ‌ ‌ ‍ ‍‌‍‍ۖ ‌‌ ‍‌ ‌ ۖ ‌‌‌‌ ‌ ۗ ‌‌ ‌‌‌‌‍ ‌‌‌‍ ‌‌ ۗ‌ ‌ ‍ ‌ ‍‌‍‍‍ ‍‍‍ ۚ‍ ‍‍‍‍‍‌ ‍‍‌ ‍‍‍‌
Wa 'Idhā Massa Al-'Insāna Đurrun Da`ā Rabbahu Munībāan 'Ilayhi Thumma 'Idhā Khawwalahu Ni`matan Minhu Nasiya Mā Kāna Yad`ū 'Ilayhi Min Qablu Wa Ja`ala Lillāh 'Andādāan Liyuđilla `An Sabīlihi ۚ Qul Tamatta` Bikufrika Qalīlāan ۖ 'Innaka Min 'Aşĥābi An-Nāri (Az-Zumar: 8). [39.8] I kad čovjeka dotakne nevolja, prizivaGospodara svog, obraćajući se Njemu. Potom, kad mupodari blagodat od Sebe, zaboravi ono za što Ga jeprizivao ranije, i postavlja Allahu jednake da bizavodio s puta Njegovog. Reci: "Uživaj malo unevjerovanju svom, uistinu si ti od stanovnikavatre." ‌‌‌‌ ‍‍ ‌ ‍ ‌‍‍‍‍ ‍‌ ‌‌‌‌ ‍‌‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍ ‍‌‍‍‍ ‌ ‌‌‍‌‌‌‍‍‍ ‍‌ۚ ‍ ‍ ۖ‍ ‍‌‌ ‌‍‍‍ ‍‍
'Amman Huwa Qānitun 'Ānā'a Al-Layli Sājidāan Wa Qā'imāan Yaĥdharu Al-'Ākhirata Wa Yarjū Raĥmata Rabbihi ۗ Qul Hal Yastawī Al-Ladhīna Ya`lamūna Wa Al-Ladhīna Lā Ya`lamūna ۗ 'Innamā Yatadhakkaru 'Ūlū Al-'Albābi (Az-Zumar: 9). [39.9] Da li je onaj ko je pokoran za vrijeme noći,padajući na sedždu i stojeći, pazi na Ahiret i nadase milosti Gospodara svog...? Reci: "Da li su istioni koji znaju i koji ne znaju?" Jedino se poučavajuposjednici razuma! ‍‌‍ ‌‍‍‍‍‍‍ ‌ ‌‌ ‍‍ ‌ ‍ ‌‍ ۗ ‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍ ۗ‍‌ ‍‍
Qul Yā `Ibādi Al-Ladhīna 'Āmanū Attaqū Rabbakum ۚ Lilladhīna 'Aĥsanū Fī Hadhihi Ad-Dunyā Ĥasanatun ۗ Wa 'Arđu Allāhi Wāsi`atun ۗ 'Innamā Yuwaffá Aş-Şābirūna 'Ajrahum Bighayri Ĥisābin (Az-Zumar: 10). [39.10] Reci: "O robovi Moji koji vjerujete! Bojte seGospodara svog. Onima koji rade dobro na ovom Dunjau,biće dobro, a Zemlja Allahova je prostrana. Samo ćestrpljivima biti isplaćena nagrada njihova bezračuna." ‍ ‍‌‌ ‍‍‍‍ ‌ ‍‍ ‌‍ ‍‍‍ۚ ‍‌‍‌ ‌‌‌ ۗ ‍ ‌‌ ‌‍‌ ۗ‍‍‍‍‌‍‍‍‍‍‍
Qul 'Innī 'Umirtu 'An 'A`buda Allāha Mukhlişāan Lahu Ad-Dīna (Az-Zumar: 11). [39.11] Reci: "Uistinu! Meni je naređeno da obožavamAllaha, odan Njegovoj vjeri, ‍ ‌ ‌‍‌ ‌‌‌ ‌ ‍ ‍‍‍‍‍‍‍
Wa 'Umirtu Li'n 'Akūna 'Awwala Al-Muslimīna (Az-Zumar: 12). [39.12] I naređeno mi je da budem prvi od muslimana." ‌‍‌ ‌‌ ‌‍‍‍ ‌‌
Qul 'Innī 'Akhāfu 'In `Aşaytu Rabbī `Adhāba Yawmin `Ažīmin (Az-Zumar: 13). [39.13] Reci: "Uistinu, ja se plašim ako ne poslušamGospodara svog, kazne Dana strašnog." ‍ ‌ ‌‍ ‌‌‌ ‍‍‍‍‍‍ ‌‍ ‍‍‌‍‍
Quli Allāha 'A`budu Mukhlişāan Lahu Dīni (Az-Zumar: 14). [39.14] Reci: "Allaha obožavam - odan Njegovoj vjeri. ‍ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍
Fā`budū Mā Shi'tum Min Dūnihi ۗ Qul 'Inna Al-Khāsirīna Al-Ladhīna Khasirū 'Anfusahum Wa 'Ahlīhim Yawma Al-Qiyāmati ۗ 'Alā Dhālika Huwa Al-Khusrānu Al-Mubīnu (Az-Zumar: 15). [39.15] Pa obožavajte šta hoćete mimo Njega." Reci:"Gubitnici će biti oni koji izgube duše svoje iporodice svoje na Dan kijameta. Zar to nije tajgubitak očiti?" ‌ ‍‌‌ ‌‌ ۗ ‍ ‌‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌‌‍ ‌‌ ‍ ‍‍ۗ‍‍‍‍‍‌
Lahum Min Fawqihim Žulalun Mina An-Nāri Wa Min Taĥtihim Žulalun ۚ Dhālika Yukhawwifu Allāhu Bihi `Ibādahu ۚ Yā `Ibādi Fa Attaqūni (Az-Zumar: 16). [39.16] Imaće oni iznad sebe nadstrešice od vatre iispod sebe (vatreni) podijum. To je ono čime Allahzastrašuje robove Svoje: "O robovi Moji, ta bojte seMene!" ‍‌‌ ‍‍ ‍‍ ‌‍‌ۚ ‌ ‍‍‍‍ ‌ ۚ‌‌ ‍‍‍
Wa Al-Ladhīna Ajtanabū Aţ-Ţāghūta 'An Ya`budūhā Wa 'Anābū 'Ilá Allāhi Lahumu Al-Bushۚ Fabashshir `Ibādi (Az-Zumar: 17). [39.17] A koji se klonu taguta - da ga ne obožavaju iobrate se Allahu - za njih je radosna vijest. Zatoobraduj robove Moje, ‍‍‍ ‍‍‍‍‍ ‌‌‌ ‌ ‌‍ ‌‌ ‌‌ ۚ‌‌ ‌
Al-Ladhīna Yastami`ūna Al-Qawla Fayattabi`ūna 'Aĥsanahu ۚ 'Ūlā'ika Al-Ladhīna Hadāhumu Allāhu ۖ Wa 'Ūlā'ika Hum 'Ūlū Al-'Albābi (Az-Zumar: 18). [39.18] One koji slušaju Riječ i slijede najbolje odnjega. Takvi su oni koje je uputio Allah, a ti takvisu posjednici razuma. ‍‍‍‍ ‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍ۚ‍‍‌‍ ‍‍‍‍ ‌ ۖ ‌‌‍‍‌‍‍‍
'Afaman Ĥaqqa `Alayhi Kalimatu Al-`Adhābi 'Afa'anta Tunqidhu Man An-Nāri (Az-Zumar: 19). [39.19] Pa zar onog na kom se ispunila riječ kazne -pa zar ti spasavaš onog ko će u vatri biti? ‍‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍‌ ‌‌‍ ‍‌‍‍‍‍‍‌ ‍‌‍‍
Lakini Al-Ladhīna Attaqawā Rabbahum Lahum Ghurafun Min Fawqihā Ghurafun Mabnīyatun Tajrī Min Taĥtihā Al-'Anhāru ۖ Wa`da Allāhi ۖ Lā Yukhlifu Allāhu Al-Mī`ād (Az-Zumar: 20). [39.20] Međutim, oni koji se boje Gospodara svog,imaće oni prostorije iznad kojih su prostorijeizgrađene, ispod kojih teku rijeke. Obećanje jeAllahovo, ne krši Allah obećanje! ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‌ ‍ ‍‌‍‌ ‍‍‍ ‍‍‍ ‍‌‌ ‌ ‍‍‌‌ ۖۖ ‌ ‍‍‍
'Alam Tará 'Anna Allāha 'Anzala Mina As-Samā'i Mā'an Fasalakahu Yanābī`a Fī Al-'Arđi Thumma Yukhriju Bihi Zar`āan Mukhtalifāan 'Alwānuhu Thumma Yahīju Fatarāhu Muşfaran Thumma Yaj`aluhu Ĥuţāmāan ۚ 'Inna Fī Dhālika Ladhikrá Li'wl99 Al-'Albābi (Az-Zumar: 21). [39.21] Zar ne vidiš da Allah spušta iz neba vodu, padaje da otiče izvorima na Zemlji, zatim njome izvodiusjev raznolikih boja njegovih, potom svehne, pa gavidiš požutjelog, zatim ga učini izlomljenim.Uistinu, u tome je opomena za imaoce razuma. ‍‍‍ ‍ ‌‌‍‍‌‌ ‍‌ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍ ‌‌‍‍‍ ‌ ‍‌ ‍‍‍‍‍ ‍‍‌‍‍‍‌ ‍‌ ‍‍‍‍ ‍‍‍ۚ‌ ‌ ‍‌‌ ‌‍‍‍
'Afaman Sharaĥa Allāhu Şadrahu Lil'islāmi Fahuwa `Alá Nūrin Min Rabbihi ۚ Fawaylun Lilqāsiyati Qulūbuhum Min Dhikri Allāhi ۚ 'Ūlā'ika Fī Đalālin Mubīnin (Az-Zumar: 22). [39.22] Pa da li je onaj kome je Allah proširio grudinjegove za Islam, pa je on na svjetlu Gospodarasvog...? Pa teško tvrdim srcima njihovim od OpomeneAllahove. Takvi su u zabludi očitoj. ‍‌‌ ‍‍‍ ‌‍ ‌ ‌ ‍‍‍ ‍‌‌ ‌‍ ۚ ‍‍‍ ‍‌‌ ‌‍ ۚ‍‍‌‍
Al-Lahu Nazzala 'Aĥsana Al-Ĥadīthi Kitābāan Mutashābihāan Mathāniya Taqsha`irru Minhu Julūdu Al-Ladhīna Yakhshawna Rabbahum Thumma Talīnu Julūduhum Wa Qulūbuhum 'Ilá Dhikri Allāhi ۚ Dhālika Hudá Allāhi Yahdī Bihi Man Yashā'u ۚ Wa Man Yuđlili Allāhu Famā Lahu Min Hādin (Az-Zumar: 23). [39.23] Allah je objavio Najbolji hadis, Knjigujednoobraznu, ponavljajuću. Ježe se od nje kože onihkoji se boje Gospodara svog. Zatim se smekšavaju koženjihove i srca njihova na spomen Allaha. To je UputaAllahova, upućuje njome koga hoće. A koga zavedeAllah, tad on nema nikakvog upućivača. ‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‌ ‍‌‍‍‍ ‍‍‍‌‌ ‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍ ‌‍‌ ‍‍‍‍‍ ‌ ‌‍ ‌ ‍ ۚ ‌ ‌‌ ‍ ‍‌‌ ‍‌‌ ۚ ‌‍‌‌ ‍‍‍‍ ‌ ‍‌‌ ‌
'Afaman Yattaqī Biwajhihi Sū'a Al-`Adhābi Yawma Al-Qiyāmati ۚ Wa Qīla Lilžžālimīna Dhūqū Mā Kuntum Taksibūna (Az-Zumar: 24). [39.24] Pa da li je onaj ko će se štititi licemsvojim od zla kazne Dana kijameta...? I reći će sezalimima: "Iskusite šta ste zaradili!" ‍‌‌ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‌ ‍‍ۚ‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌‌ ‌ ‍‌‍‍
Kadhdhaba Al-Ladhīna Min Qablihim Fa'atāhumu Al-`Adhābu Min Ĥaythu Lā Yash`urūna (Az-Zumar: 25). [39.25] Poricali su oni prije njih, pa im je došlakazna odakle nisu zapazili. ‍‍‍‍ ‍‌‍‍‍‍‌ ‍‌‌ ‍‍‍‍ ‌ ‌
Fa'adhāqahumu Allāhu Al-Khizya Fī Al-Ĥayāati Ad-Dunۖ Wa La`adhābu Al-'Ākhirati 'Akbaru ۚ Law Kānū Ya`lamūna (Az-Zumar: 26). [39.26] Zato je Allah dao da oni iskuse poniženje uživotu Dunjaa, a sigurno je kazna Ahireta veća - kadbi znali! ‌‌‍‍‍‍ ‍‌‍‌ ۖ‍‍‌ ‍‍ ‌‌ ۚ
Wa Laqad Đarabnā Lilnnāsi Fī Hādhā Al-Qur'āni Min Kulli Mathalin La`allahum Yatadhakkarūna (Az-Zumar: 27). [39.27] I zaista smo ljudima naveli u ovom Kuranu odsvega primjer, da bi se oni poučili; ‍‍‍‌ ‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍‌ ‍‌
Qur'ānāan `Aray7an Ghayra Dhī `Iwajin La`allahum Yattaqūna (Az-Zumar: 28). [39.28] Kuran na arapskom, bez ikakveiskrivljenosti, da bi se oni pobojali. ‍‌‌ ‍‍‍ ‍‍
Đaraba Allāhu Mathalāan Rajulāan Fīhi Shurakā'u Mutashākisūna Wa Rajulāan Salamāan Lirajulin Hal Yastawiyāni Mathalāan ۚ Al-Ĥamdu Lillāh ۚ Bal 'Aktharuhum Lā Ya`lamūna (Az-Zumar: 29). [39.29] Navodi Allah primjer čovjeka: on pod ortacimasvađalicama, i čovjeka potčinjenog čovjeku. Jesu liisti primjerom? Hvala neka je Allahu! Naprotiv,većina njih ne zna! ‌‍‍‍‍‍ ‍‌‌ ‍‍‍ ‌‌‍ ۚ ۚ ‌ ‌
'Innaka Mayyitun Wa 'Innahum Mayyitūna (Az-Zumar: 30). [39.30] Uistinu, ti ćeš biti mrtav, i uistinu, oni ćebiti mrtvaci, ‌‌
Thumma 'Innakum Yawma Al-Qiyāmati `Inda Rabbikum Takhtaşimūna (Az-Zumar: 31). [39.31] Zatim ćete se uistinu vi, na Dan kijameta kodGospodara svog prepirati. ‌ ‌‍ ‍ ‍‍‍‍‍‍ ‍‌‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍
Faman 'Ažlamu Mimman Kadhaba `Alá Allāhi Wa Kadhdhaba Biş-Şidqi 'Idh Jā'ahu ۚ 'Alaysa Fī Jahannama Mathwan Lilkāfirīna (Az-Zumar: 32). [39.32] Pa ko je nepravedniji od onog ko laže naAllaha i poriče Istinu kad mu dođe? Zar neće biti uDžehennemu boravište za nevjernike? ‍‌‌ ‌‍‍‍ ‍‍‍‍‌‌ ‌ ‍ ‌ ‍‍ ‌‌‌ ‍ۚ ‌‍‍‍‍ ‍‍‍‍ ‌
Wa Al-Ladhī Jā'a Biş-Şidqi Wa Şaddaqa Bihi ۙ 'Ūlā'ika Humu Al-Muttaqūna (Az-Zumar: 33). [39.33] A onaj ko donosi Istinu, i vjeruje u nju, titakvi su bogobojazni. ‌ ‍‌‌ ‍‍‍‍‍ ‌‍‍‍ ۙ‍‍‌‍ ‍‍
Lahum Mā Yashā'ūna `Inda Rabbihim ۚ Dhālika Jazā'u Al-Muĥsinīna (Az-Zumar: 34). [39.34] Imaće oni šta htjednu kod Gospodara svog. Toje plaća dobročinitelja, ‌ ‍‍‍‌ ‍‌‍‍‍ ‍‍‍ ۚ‍‌
Liyukaffira Allāhu `Anhum 'Aswa'a Al-Ladhī `Amilū Wa Yajziyahum 'Ajrahum Bi'aĥsani Al-Ladhī Kānū Ya`malūna (Az-Zumar: 35). [39.35] [to će im oprostiti Allah najgore šta su uradili, ipodmiriti im nagradu njihovu za najbolje šta suuradili. ‍ ‍‌‍‍‍ ‌‌ ‌‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍
'Alaysa Allāhu Bikāfin `Abdahu ۖ Wa Yukhawwifūnaka Bial-Ladhīna Min Dūnihi ۚ Wa Man Yuđlili Allāhu Famā Lahu Min Hādin (Az-Zumar: 36). [39.36] Zar nije Allah dovoljan robu Svom? A plaše tesa onima mimo Njega. A koga zavede Allah - pa njemunema nikakvog upućivača. ‍‍‍ ‍‍‍ۖ ‌‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‍‌‌ ‌‌ ۚ ‌‍‌‌ ‍‍‍‍ ‌ ‍‌‌ ‌
Wa Man Yahdi Allāhu Famā Lahu Min Muđillin ۗ 'Alaysa Allāhu Bi`azīzin Dhī Antiqāmin (Az-Zumar: 37). [39.37] A koga upućuje Allah - pa nema za njeganikakva zabluđivača. Zar nije Allah Moćni, Vlasnikosvete? ‍‌‌ ‌ ‍ ‌ ‍‌‌ ‍‍‍‍‍ۗ ‌‍‍‍‍‍‍‍‌‍‍‍‍
Wa La'in Sa'altahum Man Khalaqa As-Samāwāti Wa Al-'Arđa Layaqūlunna Allāhu ۚ Qul 'Afara'aytum Mā Tad`ūna Min Dūni Allāhi 'In 'Adaniya Allāhu Biđurrin Hal Hunna Kāshifātu Đurrihi 'Aw 'Adanī Biraĥmatin Hal Hunna Mumsikātu Raĥmatihi ۚ Qul Ĥasbiya Allāhu ۖ `Alayhi Yatawakkalu Al-Mutawakkilūna (Az-Zumar: 38). [39.38] A ako ih upitaš: "Ko je stvorio nebesa iZemlju?" - sigurno će reći: "Allah." Reci: "Pa viditeli ono što prizivate mimo Allaha - ako mi Allah želištetu - jesu li oni ti koji će otkloniti nevoljuNjegovu? Ili mi želi milost - jesu li oni ti koji ćezadržati milost Njegovu?" Reci: "Dovoljan mi jeAllah; u Njega se pouzdavaju koji se pouzdavaju." ‍‌‌ ‍‌‍‍ ‍‌‍‍‌‍‍‍‍ۚ ‍ ‌‍‌ ‌ ‍‍‍ ‍‌‌ ‌‍‍‌ ‍ ‌‌‌ ‌‌‍‌‌ ‍ ‍‍‍‍‌ ‍‌ ‍ ‍ ‌‌ ‌‍‌‌ ‍‌ ‍ ‌‍ ۚ ۖ‍‍
Qul Yā Qawmi A`malū `Alá Makānatikum 'Innī `Āmilun ۖ Fasawfa Ta`lamūna (Az-Zumar: 39). [39.39] Reci: "O narode moj! Radite u pozicijisvojoj, uistinu, ja sam radnik, pa saznaćete, ‌ ‌‍ ‍ ۖ
Man Ya'tīhi `Adhābun Yukhzīhi Wa Yaĥillu `Alayhi `Adhābun Muqīmun (Az-Zumar: 40). [39.40] Ko je taj kome će doći kazna - poniziće ga, ina njega će se obarati kazna neprestana." ‍‌‌ ‍‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍‍‌‍‍
'Innā 'Anzalnā `Alayka Al-Kitāba Lilnnāsi Bil-Ĥaqqi ۖ Famani Ahtadá Falinafsihi ۖ Wa Man Đalla Fa'innamā Yađillu `Alayhā ۖ Wa Mā 'Anta `Alayhim Biwakīlin (Az-Zumar: 41). [39.41] Uistinu! Mi smo ti objavili Knjigu za (sve)ljude, s Istinom. Pa ko se uputi, pa za dušu jenjegovu; a ko zaluta, pa samo luta protiv nje. A nisiti nad njima čuvar. ‍‌ ‍‍‍‍‍ ‍‍‍ ۖ ‌‌ ۖ ‌‍‌‍‌ ‍‍‍‍ ‌ ۖ ‌‍
Al-Lahu Yatawaffá Al-'Anfusa Ĥīna Mawtihā Wa A-Atī Lam Tamut Fī Manāmihā ۖ Fayumsiku Allatī Qađá `Alayhā Al-Mawta Wa Yursilu Al-'Ukhrá 'Ilá 'Ajalin Musamman ۚ 'Inna Fī Dhālika La'āyātin Liqawmin Yatafakkarūna (Az-Zumar: 42). [39.42] Allah uzima duše u vrijeme smrti njihove - akoja nije umrla - u snu njenom. Tad zadržava onukojoj je odredio smrt, a šalje drugu do rokaodređenog. Uistinu, u tome su znaci za ljude kojirazmišljaju. ‍ ‍‍‍‍ۖ ‍‍‍‌ ‌ ‍‍ۚ‌ ‌ ‍‍‍
'Ami Attakhadhū Min Dūni Allāhi Shufa`ā'a ۚ Qul 'Awalaw Kānū Lā Yamlikūna Shay'āan Wa Lā Ya`qilūna (Az-Zumar: 43). [39.43] Zar uzimaju mimo Allaha posrednike? Reci:"Zar iako ne vladaju ničim, niti razumiju?" ‍‍‍‍‍‍‌ ‍‌‌ ‌‍‍‌ ‍ ‍ۚ ‍ ‌‌‌ ‌ ‍‍‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍
Qul Lillāh Ash-Shafā`atu Jamī`āan ۖ Lahu Mulku As-Samāwāti Wa Al-'Arđi ۖ Thumma 'Ilayhi Turja`ūna (Az-Zumar: 44). [39.44] Reci: "Allahovo je posredovanje svako,Njegova je vlast nebesa i Zemlje, zatim se Njemuvraćate." ۖ ‍‌‍‍‌ ۖ‌ ‌‍‍‍
Wa 'Idhā Dhukira Allāhu Waĥdahu Ashma'azzat Qulūbu Al-Ladhīna Lā Yu'uminūna Bil-'Ākhirati ۖ Wa 'Idhā Dhukira Al-Ladhīna Min Dūnihi 'Idhā Hum Yastabshirūna (Az-Zumar: 45). [39.45] I kad se spomene Allah - Jedini On, zgrče sesrca onih koji ne vjeruju u Ahiret, a kad se spomenuoni mimo Njega, gle! - oni se raduju. ‌‌‌ ‍ ‍ ‌ ‍‍‍‍ ‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍ ‍‍ ۖ ‌‌‌‌ ‍ ‍‍‍‍ ‍‌‌ ‌‌ ‌‌‌‌ ‍‍‍‍‌
Quli Allāhumma Fāţira As-Samāwāti Wa Al-'Arđi `Ālima Al-Ghaybi Wa Ash-Shahādati 'Anta Taĥkumu Bayna `Ibādika Fī Mā Kānū Fīhi Yakhtalifūna (Az-Zumar: 46). [39.46] Reci: "O Allahu, Stvoritelju nebesa i Zemlje,Znalče nevidljivog i vidljivog! Ti ćeš presuditi međurobovima Svojim o onom u čemu su se razilazili." ‍‍ ‍‌‍‍‌ ‍‍‍‍‍ ‌‍‌ ‌‌‍ ‍‍‍‍ ‌ ‌ ‍‍‍‍ ‍‍‍
Wa Law 'Anna Lilladhīna Žalamū Mā Fī Al-'Arđi Jamī`āan Wa Mithlahu Ma`ahu Lāftadawā Bihi Min Sū'i Al-`Adhābi Yawma Al-Qiyāmati ۚ Wa Badā Lahum Mina Allāhi Mā Lam Yakūnū Yaĥtasibūna (Az-Zumar: 47). [39.47] I kad bi oni koji čine zulm imali sve šta jena Zemlji i slično tome uz to, sigurno bi se timeiskupljivali od zla kazne Dana kijameta; a pojavićeim se od Allaha ono s čime nisu računali. ‍‍‍ ‌ ‌‌‌ ‍‌‌ ‍‍‍‌‌ ‍‍‌ ‍‍ۚ ‌‌‌ ‍ ‌
Wa Badā Lahum Sayyi'ātu Mā Kasabū Wa Ĥāqa Bihim Mā Kānū Bihi Yastahzi'ūn (Az-Zumar: 48). [39.48] I pojaviće im se zla onog šta su zaradili, isnaći će ih ono čemu su se ismijavali. ‌‌ ‍ ‌‍‍‍‍‍
Fa'idhā Massa Al-'Insāna Đurrun Da`ānā Thumma 'Idhā Khawwalnāhu Ni`matan Minnā Qāla 'Innamā 'Ūtītuhu `Alá `Ilmin ۚ Bal Hiya Fitnatun Wa Lakinna 'Aktharahum Lā Ya`lamūna (Az-Zumar: 49). [39.49] Pa kad čovjeka dotakne nesreća, priziva Nas,zatim kad mu podarimo blagodat od Nas, kaže: "To mije dato samo zbog znanja (mog)." Naprotiv, to jeiskušenje, ali većina njih ne zna! ‌‌‌ ‍‍ ‌‌ ‍‌ ‌‌‌‌ ‍‍ ‍‍‍‌ ‍‍ ‍‍‌ ‌ ۚ ‌‍ ‌‍
Qad Qālahā Al-Ladhīna Min Qablihim Famā 'Aghná `Anhum Mā Kānū Yaksibūna (Az-Zumar: 50). [39.50] Već su to govorili oni prije njih, pa im nijekoristilo ono šta su stekli. ‍‌ ‍‍‍‍ ‍‌‍‍‍ ‍ ‍‌ ‍‌‍‍‍ ‌
Fa'aşābahum Sayyi'ātu Mā Kasabū ۚ Wa Al-Ladhīna Žalamū Min Hā'uulā' Sayuşībuhum Sayyi'ātu Mā Kasabū Wa Mā Hum Bimu`jizīna (Az-Zumar: 51). [39.51] Tad su ih pogodila zla koja su zaradili. Aoni od takvih koji čine zulm, pogodiće ih zla kojastiču; a nisu oni ti koji će umaći. ‍‍‍ ‍ ۚ‍‍‍ ‍‌‌ ‍‌‌‌ ‍‍‍‍ ‍ ‌‌
'Awalam Ya`lamū 'Anna Allāha Yabsuţu Ar-Rizqa Liman Yashā'u Wa Yaqdiru ۚ 'Inna Fī Dhālika La'āyātin Liqawmin Yu'uminūna (Az-Zumar: 52). [39.52] Zar ne znaju da Allah pruža opskrbu kome hoćei uskraćuje? Uistinu, u tome su znaci za ljude kojivjeruju. ‌ ‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍ ‍‌ ‍‌‌ ‍‌ ‍‍‍‍‍ۚ‌ ‌ ‍‍‍
Qul Yā `Ibādī Al-Ladhīna 'Asrafū `Alá 'Anfusihim Lā Taqnaţū Min Raĥmati Allāhi ۚ 'Inna Allāha Yaghfiru Adh-Dhunūba Jamī`āan ۚ 'Innahu Huwa Al-Ghafūru Ar-Raĥīmu (Az-Zumar: 53). [39.53] Reci: "O robovi Moji koji ste pretjeraliprotiv duša svojih! Ne očajavajte o milostiAllahovoj, uistinu, Allah oprašta grijehe sve.Uistinu, On, On je Oprosnik, Milosrdni. ‍ ‌ ‍‍‍‍ ‌‍‍ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‍‌‌ ‌‍ ‍ ‌ۚ ‍ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍ۚ ‍‍‍‍‍‍‌‌
Wa 'Anībū 'Ilá Rabbikum Wa 'Aslimū Lahu Min Qabli 'An Ya'tiyakumu Al-`Adhābu Thumma Lā Tunşarūna (Az-Zumar: 54). [39.54] I obratite se Gospodaru svom i Njemu sepredajte, prije nego vam dođe kazna - poslije nećetebiti pomognuti. ‌‍ ‌ ‍‍‍ ‌‌ ‍‌‍‍‍ ‌‌‍‍‌‌ ‌ ‍‌‍‍‍‍‍‍‍‌
Wa Attabi`ū 'Aĥsana Mā 'Unzila 'Ilaykum Min Rabbikum Min Qabli 'An Ya'tiyakumu Al-`Adhābu Baghtatan Wa 'Antum Lā Tash`urūna (Az-Zumar: 55). [39.55] I slijedite najbolje šta vam se objavljuje odGospodara vašeg, prije nego vam dođe kazna iznenada,a vi ne opazite. ‌‍ ‌ ‍‍ ‌ ‍‌‌ ‌‍‍‍ ‍‌‍‍‍ ‌‌‍‍‌‍‍ ‌‌‌‍ ‌ ‌
'An Taqūla Nafsun Yā Ĥasratā `Alá Mā Farraţtu Fī Janbi Allāhi Wa 'In Kuntu Lamina As-Sākhirīna (Az-Zumar: 56). [39.56] Da ne kaže duša: O tugo moja zbog onog štosam zanemario spram Allaha, i doista bio odizrugivača." ‌ ‍‍‍‍‍ ‌ ‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍ ‍‌‍‍‍ ‌‌‌‌ ‍‌‍‍
'Aw Taqūla Law 'Anna Allāha Hadānī Lakuntu Mina Al-Muttaqīna (Az-Zumar: 57). [39.57] Ili rekne: "Da me je Allah uputio, sigurnobih bio od bogobojaznih!" ‌‌ ‍‍‍‍‍ ‍ ‌ ‍‌‍‍‍‍
'Aw Taqūla Ĥīna Tará Al-`Adhāba Law 'Anna Lī Karratan Fa'akūna Mina Al-Muĥsinīna (Az-Zumar: 58). [39.58] Ili kaže u vrijeme kad vidi kaznu: "Da mi jepovratak, pa da budem od dobročinitelja!" ‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‍‌‌ ‍‍‌ ‌ ‍‍‍
Balá Qad Jā'atka 'Āyātī Fakadhdhabta Bihā Wa Astakbarta Wa Kunta Mina Al-Kāfirīna (Az-Zumar: 59). [39.59] Svakako! Doista su ti dolazili ajeti Moji pasi ih poricao i oholio se i bio od nevjernika. ‌ ‍‌ ‌ ‌‍‌‍‍
Wa Yawma Al-Qiyāmati Tará Al-Ladhīna Kadhabū `Alá Allāhi Wujūhuhum Muswaddatun ۚ 'Alaysa Fī Jahannama Mathwan Lilmutakabbirīna (Az-Zumar: 60). [39.60] A na Dan kijameta vidjećeš one koji su lagalina Allaha, lica njihova biće pocrnila. Zar neće uDžehennemu biti boravište oholih! ‍‍‍‍‍‍ ‍‌‌ ‍‍‍‍ ‌ ‌ ۚ ‌‍‍‍‍ ‍‍‍‍ ‌
Wa Yunajjī Al-Lahu Al-Ladhīna Attaqaw Bimafāzatihim Lā Yamassuhumu As-Sū'u Wa Lā Hum Yaĥzanūna (Az-Zumar: 61). [39.61] I spasit će Allah one koji su se bojali, zbogpostignuća njihovog, neće ih dotaći zlo, niti će onitugovati. ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‌‌ ‌ ‌ ‍‍‍‍‌ ‌
Al-Lahu Khāliqu Kulli Shay'in ۖ Wa Huwa `Alá Kulli Shay'in Wa Kīlun (Az-Zumar: 62). [39.62] Allah je Stvoritelj svake stvari, i On je nadsvakom stvari Zaštitnik! ‍‍ ۖ ‌‌ ‌ ‍
Lahu Maqālīdu As-Samāwāti Wa Al-'Arđi ۗ Wa Al-Ladhīna Kafarū Bi'āyāti Allāhi 'Ūlā'ika Humu Al-Khāsirūna (Az-Zumar: 63). [39.63] Njegovi su ključevi nebesa i Zemlje! A onikoji ne vjeruju u ajete Allahove - ti takvi sugubitnici. ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‌ ‍‌‍‍‌ ۗ‍‍‍‍ ‌ ‍ ‌‍‍‌‍ ‍‍‍‌
Qul 'Afaghayra Allāhi Ta'murūnnī 'A`budu 'Ayyuhā Al-Jāhilūna (Az-Zumar: 64). [39.64] Reci: "Pa zar mi naređujete da drugog, a neAllaha obožavam? O neznalice!" ‍ ‌‍‍‍‍‍‍‍‌ ‌ ‌
Wa Laqad 'Ūĥiya 'Ilayka Wa 'Ilá Al-Ladhīna Min Qablika La'in 'Ashrakta Layaĥbaţanna `Amaluka Wa Latakūnanna Mina Al-Khāsirīna (Az-Zumar: 65). [39.65] A doista je objavljeno tebi i onima prijetebe: "Ako pridružiš - sigurno će propasti rad tvoj isigurno ćeš biti od gubitnika. ‍‍ ‍‍‌ ‌‍‍‍‍ ‌‌‌ ‍‍‍‍ ‍‌‍‍‍ ‍‌‌ ‌‍‍‍‌ ‌‍‍‍‍‍
Bali Allāha Fā`bud Wa Kun Mina Ash-Shākirīna (Az-Zumar: 66). [39.66] Naprotiv! Allaha zato obožavaj i budi odzahvalnih!" ‍ ‍ ‍‌‍‍
Wa Mā Qadarū Allaha Ĥaqqa Qadrihi Wa Al-'Arđu Jamī`āan Qabđatuhu Yawma Al-Qiyāmati Wa As-Samāwātu Maţwīyātun Biyamīnihi ۚ Subĥānahu Wa Ta`ālá `Ammā Yushrikūna (Az-Zumar: 67). [39.67] I ne cijene Allaha pravim cijenjenjemNjegovim, a Zemlja sva biće u šaci Njegovoj na Dankijameta, i nebesa će smotana biti u desniciNjegovoj! Slavljen neka je On i uzvišen od onog štapridružuju! ‍‌‌ ‍ ‍ ‍‍‍‍‍‍‍ ‍ ‍‍‍ ‌‍‌‍‍‌‍‍‍‍‍‍ ۚ‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍‍‌ ‍
Wa Nufikha Fī Aş-Şūri Faşa`iqa Man As-Samāwāti Wa Man Al-'Arđi 'Illā Man Shā'a Allāhu ۖ Thumma Nufikha Fīhi 'Ukhrá Fa'idhā Hum Qiyāmun Yanžurūna (Az-Zumar: 68). [39.68] I puhnuće se u sur pa će se onesvijestiti koje u nebesima i ko je na Zemlji, izuzev koga htjedne(zaštititi) Allah. Zatim će se u njega puhnuti drugiput, tad gle! - oni stoje, gledaju, ‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‍‌‍‌‍‍‌ ‌‍‌ ‌‌ ‍‌‌ ‍ۖ‌ ‍‍‍‍‍ ‌‌‌ ‌‌‌ ‍‍ ‍‌‍‍‍‍‍‍‍‌
Wa 'Ashraqati Al-'Arđu Binūri Rabbihā Wa Wuđi`a Al-Kitābu Wa Jī'a Bin-Nabīyīna Wa Ash-Shuhadā'i Wa Quđiya Baynahum Bil-Ĥaqqi Wa Hum Lā Yužlamūna (Az-Zumar: 69). [39.69] I zablistaće Zemlja svjetlošću Gospodarasvog, i postaviće se Knjiga, i dovešće sevjerovjesnici i svjedoci, i presudiće se među njima sIstinom, i neće im biti učinjen zulm. ‌‍‍‍‍‍ ‌‍ ‌‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌‍‌ ‍‍ ‌ ‌ ‍‍‍
Wa Wuffiyat Kullu Nafsin Mā `Amilat Wa Huwa 'A`lamu Bimā Yaf`alūna (Az-Zumar: 70). [39.70] I biće plaćeno svakoj duši šta je radila, aOn je Najbolji znalac onog šta čine. ‌ ‌ ‌
Wa Sīqa Al-Ladhīna Kafarū 'Ilá Jahannama Zumaan ۖ Ĥattá 'Idhā Jā'ūhā Futiĥat 'Abwābuhā Wa Qāla Lahum Khazanatuhā 'Alam Ya'tikum Rusulun Minkum Yatlūna `Alaykum 'Āyāti Rabbikum Wa Yundhirūnakum Liqā'a Yawmikumdhā ۚ Qālū Balá Wa Lakin Ĥaqqat Kalimatu Al-`Adhābi `Alá Al-Kāfirīna (Az-Zumar: 71). [39.71] I biće sprovođeni oni koji ne vjeruju kaDžehennemu u skupinama, dok - kad mu dođu, otvorit ćese kapije njegove, a reći će im čuvari njegovi: "Zarvam nisu dolazili poslanici između vas - učili vamajete Gospodara vašeg i opominjali vas na vaš susretovog dana vašeg?" Reći će: "Svakako, ali obistinilase riječ kazne nad nevjernicima." ‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍‍ ‌‌‌ ۖ ‌‌‌ ‍‍‍‌‌ ‌‍‌ ‍‍ ‍‌‍‍‍ ‍‍‍ ‌‍ ‌‍ ‌‍‌‍‍‍‌‌ ‍‍‍‌‌ ‌‌ ۚ ‍‌‌ ‍‍‍‍‍‌
Qīla Adkhulū 'Abwāba Jahannama Khālidīna Fīhā ۖ Fabi'sa Math Al-Mutakabbirīna (Az-Zumar: 72). [39.72] Biće rečeno: "Uđite na kapije Džehennema,vječno ćete biti u njemu." Pa lošeg li boravištaoholih. ‍‍‍‍‍‍‍‍‌‍‍‍‍‍‍ ‌ ۖ ‌‌
Wa Sīqa Al-Ladhīna Attaqawā Rabbahum 'Ilá Al-Jannati Zumaan ۖ Ĥattá 'Idhā Jā'ūhā Wa Futiĥat 'Abwābuhā Wa Qāla Lahum Khazanatuhā Salāmun `Alaykum Ţibtumdkhulūhā Khālidīna (Az-Zumar: 73). [39.73] I biće sprovođeni oni koji su se bojaliGospodara svog ka Džennetu u skupinama, dok - kad mudođu i otvorene budu kapije njegove i reknu im čuvarinjegovi: "Selamun alejkum! Bili ste dobri, zato uđiteu njega da vječno boravite!" ‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‌ ‍ ‌‌ ‍‍‍ ‌‌‌ ۖ ‌‌‌ ‍‍‍‌ ‌‍‌ ‍‌ ‍‍‍‍‍‌
Wa Qālū Al-Ĥamdu Lillāh Al-Ladhī Şadaqanā Wa`dahu Wa 'Awrathanā Al-'Arđa Natabawwa'u Mina Al-Jannati Ĥaythu Nashā'u ۖ Fani`ma 'Ajru Al-`Āmilīna (Az-Zumar: 74). [39.74] A (oni) će reći: "Hvala Allahu koji nam jeispunio obećanje Svoje i dao nam da naslijedimoZemlju, nastanjujemo se u Džennetu gdje hoćemo!" Padivna je nagrada radnika! ‍‍ ‍ ‌‌‌‌‍ ‌‌ ‍‍‍ ‍‍‍‍ ‍‌‌ ۖ‍‌
Wa Tará Al-Malā'ikata Ĥāffīna Min Ĥawli Al-`Arshi Yusabbiĥūna Biĥamdi Rabbihim ۖ Wa Quđiya Baynahum Bil-Ĥaqqi Wa Qīla Al-Ĥamdu Lillāh Rabbi Al-`Ālamīna (Az-Zumar: 75). [39.75] I vidjećeš meleke, okružitelje okolo Arša,slave sa hvalom Gospodara svog. I presudiće se međunjima s Istinom, i biće rečeno: "Hvala neka jeAllahu, Gospodaru svjetova!" ‍‍‍‌‌ ‍‍‍‍ ‍‌‌ ‍ ‍‍ ۖ‍‍‍‍ ‌‍
Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
Next Sūrah