Roman Script    Reciting key words        Previous Sūrah   Next Sūrah   Quraan Index    Home  

38) Sūrat Şād

Private Tutoring Sessions

38)

Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
Şād ۚ Wa Al-Qur'āni Dhī Adh-Dhikri (Şād: 1). [38.1] Sad. Tako mi Kurana, posjednika Opomene, ۚ‍‍‍‌ ‌ ‍‍
Bali Al-Ladhīna Kafarū Fī `Izzatin Wa Shiqāqin (Şād: 2). [38.2] Naprotiv, oni koji ne vjeruju u oholosti su irazdoru. ‍‍‍‍ ‌ ‌‍‍‍‍‍
Kam 'Ahlaknā Min Qablihim Min Qarnin Fanādawā Walāta Ĥīna Manāşin (Şād: 3). [38.3] Koliko smo prije njih uništili pokoljenja, pasu prizivali, a prošlo bi vrijeme za uzmicanje. ‌‌ ‍‌‍‍‍ ‍‌ ‌‌‌ ‍‍‍‍
Wa `Ajibū 'An Jā'ahum Mundhirun Minhum ۖ Wa Qāla Al-Kāfirūna Hādhā Sāĥirun Kadhdhābun (Şād: 4). [38.4] A čudili su se da im je došao opominjač izmeđunjih, i govorili nevjernici: "Ovo je čarobnjak,lažac. ‌‌‌ ‍‌ ‍‌‍‍‍‌ ‍‌‍‍ۖ ‌‍‍ ‍‍‌ ‌‌
'Aja`ala Al-'Ālihata 'Ilahāan Wāĥidāan ۖ 'Inna Hādhā Lashay'un `Ujābun (Şād: 5). [38.5] Je li učinio bogove Bogom Jedinim? Uistinu,ovo je stvar čudesna!" ‌‌‌ ۖ‌ ‌‌ ‍
Wa Anţalaqa Al-Mala'u Minhum 'Ani Amshū Wa Aşbirū `Alá 'Ālihatikum ۖ 'Inna Hādhā Lashay'un Yurādu (Şād: 6). [38.6] I krenuše velikani izmeđe njih: "Idite iustrajte uz bogove svoje! Uistinu, ovo je stvar kojase želi! ‌‌‍‍‍‍‍‍‍ ‌ ‍‌‍‍‍ ‌ ‍‌ ۖ‌ ‌‌ ‍‌‌
Mā Sami`nā Bihadhā Fī Al-Millati Al-'Ākhirati 'In Hādhā 'Illā Akhtilāqun (Şād: 7). [38.7] Nismo o ovome čuli u milletu zadnjem. Ovo jesamo izmišljotina! ‌ ‌ ‌‌ ‍‍‍‍‍ ‌‌
'A'uunzila `Alayhi Adh-Dhikru Min Bayninā ۚ Bal HumShakkin Min Dhikrī ۖ Bal Lammā Yadhūqū `Adhābi (Şād: 8). [38.8] Zar je njemu objavljena Opomena između nas?"Naprotiv! Oni su u sumnji o Opomeni Mojoj. Naprotiv,još nisu okusili kaznu Moju. ‌‌‍ ‍‍‍‍‌ ‍‌‌ ‌ ۚ ‍‌‌ ‌‍ ۖ‍‍‍‌ ‌‍‍
'Am `Indahum Khazā'inu Raĥmati Rabbika Al-`Azīzi Al-Wahhābi (Şād: 9). [38.9] Zar su kod njih riznice milosti Gospodaratvog, Moćnog, Darivaoca? ‍‌‍‍‍‍‌ ‌‍ ‌‍ ‍‍‍‍‌
'Am Lahum Mulku As-Samāwāti Wa Al-'Arđi Wa Mā Baynahumā ۖ Falyartaqū Fī Al-'Asbābi (Şād: 10). [38.10] Zar je njihova vlast nebesa i Zemlje i onogšta je između njih? Pa neka se uspnu (kakvim)sredstvima! ‍‌‍‍‌‌‍‍ ‌‌ ‌ ۖ‍‍
Jundun Mā Hunālika Mahzūmun Mina Al-'Aĥzābi (Şād: 11). [38.11] Vojska su što je ondje poražena od saveznika. ‍‌‍‍‍‍‌
Kadhdhabat Qablahum Qawmu Nūĥin Wa `Ādun Wa Fir`awnu Dhū Al-'Awtādi (Şād: 12). [38.12] Poricali su prije njih narod Nuhov i Ad ifaraon, posjednik stubova, ‍‍‍‍ ‌‍ ‌‍‌‍ ‌‌‌ ‌‌
Wa Thamūdu Wa Qawmu Lūţin Wa 'Aşĥābu Al-'Aykati ۚ 'Ūlā'ika Al-'Aĥzābu (Şād: 13). [38.13] I Semud i narod Lutov i stanovnici Ejke -takve su partije. ‍‍‌ ‍‍‍‍‍ ‌‌‍‍‍ ۚ‍‍‌‍
'In Kullun 'Illā Kadhdhaba Ar-Rusula Faĥaqqa `Iqābi (Şād: 14). [38.14] Svaki je samo poricao poslanike, pa seobistinila kazna Moja. ‌ ‌‌ ‍ ‍‍‍‍‍
Wa Mā Yanžuru Hā'uulā' 'Illā Şayĥatan Wāĥidatan Mā Lahā Min Fawāqin (Şād: 15). [38.15] A takvi čekaju samo krik jedan, za kojeg nemaodlaganja. ‌ ‍‌‍‍‍‍‍‍‍‍‌ ‍‌‌ ‌‌ ‌ ‌ ‍‌‌ ‌
Wa Qālū Rabbanā `Ajjil Lanā Qiţţanā Qabla Yawmi Al-Ĥisābi (Şād: 16). [38.16] I govore: "Gospodaru naš! Ubrzaj nam dio našprije Dana obračuna." ‍‍ ‌‍‌ ‌ ‍‍‍‌ ‍‍‍ ‍
Aşbir `Alá Mā Yaqūlūna Wa Adhkur `Abdanā Dāwūda Dhā Al-'Aydi ۖ 'Innahu 'Awwābun (Şād: 17). [38.17] Strpi se nad onim šta govore, i sjeti se robaNašeg Dawuda, posjednika moći. Uistinu, on je bio tajkoji se obraćao (Allahu). ‍‍‍‍‌‌ ‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍‌‌ ‍‍‍‍ ‌‌‍‍‌‌ ‌‌ ‍‌ ۖ‍ ‌‌‌
'Innā Sakhkharnā Al-Jibāla Ma`ahu Yusabbiĥna Bil-`Ashīyi Wa Al-'Ishrāqi (Şād: 18). [38.18] Uistinu! Mi smo potčinili brda (da) s njimslave u sutonu i obasjavanju, ‍‌ ‍‍‍‍‍‍‌
Wa Aţ-Ţayra Maĥshūratan ۖ Kullun Lahu 'Awwābun (Şād: 19). [38.19] I ptice okupljene; svako je Njemu obraćenik. ‌‍‍‍‍‍‍‍‌ ‌‍ ۖ ‌‌‌
Wa Shadadnā Mulkahu Wa 'Ātaynāhu Al-Ĥikmata Wa Faşla Al-Khiţābi (Şād: 20). [38.20] I ojačali smo carstvo njegovo, i dali mumudrost i odlučan govor. ‌ ‌‌‍ ‌‍‍‍‍‍‍‍‍‍
Wa Hal 'Atāka Naba'u Al-Khaşmi 'Idh Tasawwarū Al-Miĥrāba (Şād: 21). [38.21] A da li je tebi stigla vijest o parničarima?- kad se ispeše na mihrab; ‌‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌‌‌ ‌‌
'Idh Dakhalū `Alá Dāwūda Fafazi`a Minhum ۖ Qālū Lā Takhaf ۖ Khaşmāni Baghá Ba`đunā `Alá Ba`đin Fāĥkum Baynanā Bil-Ĥaqqi Wa Lā Tushţiţ Wa Ahdinā 'Ilá Sawā'i Aş-Şirāţi (Şād: 22). [38.22] Kad uđoše Dawudu, pa se prestraši od njih,rekoše: "Ne boj se! Dva smo parničara, učinili smonepravdu jedan drugom, zato među nama presudi sIstinom; i ne budi nepravedan; i uputi nas puturavnom. ‌ ‍‍ ‌‌‍‍‌‌‌ ‍‌‍‍ۖ ‌ ‍‍‍ۖ ‍‍‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‌ ‌ ‍‌ ‌ ‌‌ ‍‍‍‍‍‌ ‌‍‌‍‍
'Inna Hādhā 'Akhī Lahu Tis`un Wa Tis`ūna Na`jatan Wa Liya Na`jatun Wāĥidatun Faqāla 'Akfilnīhā Wa `Azzanī Fī Al-Khiţābi (Şād: 23). [38.23] Uistinu, ovo je brat moj. On ima devedesetdevet ovaca, a ja imam jednu ovcu, pa je rekao:Povjeri je meni! - i nadmaši me u govoru." ‍‍ ‌‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍
Qāla Laqad Žalamaka Bisu'uāli Na`jatika 'Ilá Ni`ājihi ۖ Wa 'Inna Kathīan Mina Al-Khulaţā'i Layabghī Ba`đuhum `Alá Ba`đin 'Illā Al-Ladhīna 'Āmanū Wa `Amilū Aş-Şāliĥāti Wa Qalīlun Mā Hum ۗ Wa Žanna Dāwūdu 'Annamā Fatannāhu Fāstaghfara Rabbahu Wa Kharra ki`āan Wa 'Anāba (Şād: 24). [38.24] (Dawud) reče: "Zaista ti je učinio zulmtraženjem ovce tvoje ovcama svojim. A uistinu, mnogiod ortaka čine nasilje jedni drugima, izuzev kojivjeruju i čine dobra djela - a njih je malo." I Dawudpomisli da ga iskušavamo, pa zamoli oprost Gospodarasvog i pade na ruku i pokaja se. ‍‍‍‍‌ ‌‌ ۖ ‌‌‌ ‍ ‍‍‍‍‍‍‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍ ‌ ‍ ‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍ۗ‌ ‌‌‌‍‍‌‍‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ‌‍ ‌‌
Faghafarnā Lahu Dhālika ۖ Wa 'Inna Lahu `Indanā Lazulfá Wa Ĥusna Ma'ābin (Şād: 25). [38.25] Tad smo mu to oprostili, a uistinu, on imakod Nas bliskost i lijepo povratište. ‍‍‍‌ ‌ ۖ ‌‌‌ ‍‌‍‍‍‌
Yā Dāwūdu 'Innā Ja`alnāka Khalīfatan Al-'Arđi Fāĥkum Bayna An-Nāsi Bil-Ĥaqqi Wa Lā Tattabi`i Al-Hawá Fayuđillaka `An Sabīli Allāhi ۚ 'Inna Al-Ladhīna Yađillūna `An Sabīli Allāhi Lahum `Adhābun Shadīdun Bimā Nasū Yawma Al-Ĥisābi (Şād: 26). [38.26] O Dawude! Uistinu! Mi smo te učinili halifomna Zemlji, zato sudi među ljudima s Istinom, i neslijedi strast, pa da te zavede s puta Allahovog.Uistinu, koji zavode s puta Allahovog, imaće onikaznu žestoku što su zaboravili Dan obračuna. ‌‌‌‍‍‌‍‌ ‍ ‍‍‍‍ ‌‌ ‌‌ ‍‍‍‍ ‍‌‌ ‍‍‍‍‍ ‌ۚ ‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍ ‍‌‌ ‍‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍
Wa Mā Khalaq As-Samā'a Wa Al-'Arđa Wa Mā Baynahumā Bāţilāan ۚ Dhālika Žannu Al-Ladhīna Kafarū ۚ Fawaylun Lilladhīna Kafarū Mina An-Nāri (Şād: 27). [38.27] I nismo stvorili nebo i Zemlju i šta jeizmeđu njih, uzaludno. To je mišljenje onih koji nevjeruju. Pa teško onima koji ne vjeruju - od vatre! ‍‍‍‍‍‍‍‌ ‍‍ ‌‌ ‌ ۚ ‍‍‍‍ ‌ ۚ ‍‍‍‍ ‌ ‍‍
'Am Naj`alu Al-Ladhīna 'Āmanū Wa `Amilū Aş-Şāliĥāti Kālmufsidīna Fī Al-'Arđi 'Am Naj`alu Al-Muttaqīna Kālfujjāri (Şād: 28). [38.28] Zar tretiramo one koji vjeruju i rade dobradjela, kao mufside na Zemlji? Ili tretiramobogobojazne kao razvratnike? ‍‍‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍
Kitābun 'Anzalnāhu 'Ilayka Mubārakun Liyaddabbarū 'Āyātihi Wa Liyatadhakkara 'Ūlū Al-'Albābi (Şād: 29). [38.29] Knjiga koju smo ti objavili jeblagoslovljena; da razmatraju ajete njene i da sepouče posjednici razuma. ‌‌‍‍ ‌‍‍‍‍ ‌‍‍‍ ‌ ‌‍ ‍‍
Wa Wahabnā Lidāwūda Sulaymāna ۚ Ni`ma Al-`Abdu ۖ 'Innahu 'Awwābun (Şād: 30). [38.30] I podarili smo Dawudu Sulejmana. Divan rob!Uistinu, on je bio onaj koji se obraćao. ‌‍‍‍‍‌ ‌‌‍‍‌‌‌ ‍ ۚ ‍‍‍‌ ۖ‍ ‌‌‌
'Idh `Uriđa `Alayhi Bil-`Ashīyi Aş-Şāfinātu Al-Jiyādu (Şād: 31). [38.31] Kad mu se izvedoše u sumrak safinati brzi, ‌‌ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍
Faqāla 'Innī 'Aĥbabtu Ĥubba Al-Khayri `An Dhikri Rabbī Ĥattá Tawārat Bil-Ĥijābi (Şād: 32). [38.32] Tad reče: "Uistinu! Ja sam iskazao ljubavprema dobru (više) no zikru Gospodara svog" - dok nebi skriveno u velu (noći). ‍‍ ‌‍‍‍‍‍‍‍ ‍‌‌ ‌‍ ‌‍ ‌ ‌‌‍
Ruddūhā `Alayya ۖ Faţafiqa Masĥāan Bis-Sūqi Wa Al-'A`nāqi (Şād: 33). [38.33] "Vratite mi ih", pa je počeo glađenjem nogu ivratova. ‌‌‌ ۖ ‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍
Wa Laqad Fatannā Sulaymāna Wa 'Alqaynā `Alá Kursīyihi Jasadāan Thumma 'Anāba (Şād: 34). [38.34] I doista smo iskušavali Sulejmana, i bacilina prijesto njegov tijelo - zatim se obratio. ‍‍‌ ‍‍‍‍‌ ‍ ‌‌‍‍‍‍‌ ‌ ‌ ‍‍ ‌
Qāla Rabbi Aghfir Lī Wa Hab Lī Mulkāan Lā Yanbaghī Li'ĥadin Min Ba`dī ۖ 'Innaka 'Anta Al-Wahhābu (Şād: 35). [38.35] Reče: "Gospodaru moj! Oprosti mi, daruj mivlast kakvu niko neće imati poslije mene! Uistinu,Ti, Ti si Darivalac." ‌‍ ‍‍‌‌ ‌‍ ‌ ‍‌‍‍‍‍‍‍ ‍‌ ۖ‍ ‌‌
Fasakhkharnā Lahu Ar-Rīĥa Tajrī Bi'amrihi Rukhā'an Ĥaythu 'Aşāba (Şād: 36). [38.36] Pa smo potčinili njemu vjetar - puhao jepovjetarac po naredbi njegovoj blago kud je htio, ‍‍‍‌ ‍‍‍‍ ‍‍‍‌‌ ‍‍‍‍ ‌‍
Wa Ash-Shayāţīna Kulla Bannā'in Wa Ghawwāşin (Şād: 37). [38.37] I šejtane, svakog graditelja i ronioca, ‌‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‌
Wa 'Ākharīna Muqarranīna Fī Al-'Aşfādi (Şād: 38). [38.38] I druge povezane u okove. ‌‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍‌
dhā `Aţā'uunā Fāmnun 'Aw 'Amsik Bighayri Ĥisābin (Şād: 39). [38.39] "Ovo je poklon Naš, pa daruj ili zadrži, bezračuna." ‌‌ ‍‍‍‍‍‌‌ ‍‌‌ ‌‌ ‍‍‍‍‍
Wa 'Inna Lahu `Indanā Lazulfá Wa Ĥusna Ma'ābin (Şād: 40). [38.40] A uistinu, on kod Nas ima bliskost i lijepopovratište. ‌ ‍‌‍‍‍‌
Wa Adhkur `Abdanā 'Ayyūba 'Idh Nādá Rabbahu 'Annī Massanī Ash-Shayţānu Binuşbin Wa `Adhābin (Şād: 41). [38.41] I spomeni roba Našeg Ejjuba, kad pozvaGospodara svog: "Uistinu me šejtan dotiče jadom ipatnjom." ‌‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ‌‌‌ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌‌
Arkuđ Birijlika ۖdhā Mughtasalunridun Wa Sharābun (Şād: 42). [38.42] "Udri nogom svojom!" Ovo je mjesto pranja -hladno, i (voda za) piće. ‌‍‍‍ۖ ‌‌ ‍‍‍‍‌ ‌‍
Wa Wahabnā Lahu 'Ahlahu Wa Mithlahum Ma`ahum Raĥmatan Minnā Wa Dhikrá Li'wl99 Al-'Albābi (Şād: 43). [38.43] I podarili smo mu porodicu njegovu, i sličnonjima uz njih - milost od Nas - i Opomenu za imaocerazuma. ‌‍‍‍‍‌ ‌ ‌ ‌‍‍‍‍‍‍ ‌‍‌‌ ‌‍‍‍
Wa Khudh Biyadika Đighthāan Fāđrib Bihi Wa Lā Taĥnath ۗ 'Innā Wa Jadnāhu Şābian ۚ Ni`ma Al-`Abdu ۖ 'Innahu 'Awwābun (Şād: 44). [38.44] "I uzmi rukom svojom snop, pa udri njime i neprekrši zakletvu!" Uistinu, Mi smo ga našlistrpljivim. Divan rob! Uistinu, on je bio pokajanik. ‍‍‍‌ ‍‍‌ ‌‌ ۗ‍ ‍ ‍‍ ۚ ‍‍‍‌ ۖ‍ ‌‌‌
Wa Adhkur `Ibādanā 'Ibhīma Wa 'Isĥāqa Wa Ya`qūba 'Ūlī Al-'Ayd99 Wa Al-'Abşāri (Şād: 45). [38.45] I spomeni robove Naše, Ibrahima i Ishaka iJakuba - posjednike čvrstine i zapažanja. ‌‌‌ ‌‍ ‍‍‍‍‌‍‍‍‍‍ ‌‌‍ ‌‍‍‍‍‍‍‍‍‍
'Innā 'Akhlaşnāhum Bikhālişatin Dhikrá Ad-Dāri (Şād: 46). [38.46] Uistinu! Mi smo ih pročistili čistom(osobinom), sjećanjem Kuće. ‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍ ‌‍‌‌ ‍‌
Wa 'Innahum `Indanā Lamina Al-Muşţafayna Al-'Akhyāri (Şād: 47). [38.47] I uistinu, oni su kod Nas od odabranih,najbolji. ‍ ‍‌‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍
Wa Adhkur 'Ismā`īla Wa Al-Yasa`a Wa Dhā Al-Kifli ۖ Wa Kullun Mina Al-'Akhyāri (Şād: 48). [38.48] I spomeni Ismaila i Eljesea i Zulkifla; asvaki je bio od najboljih. ‌‌ ‍‍‍‍‍ ‌ ‌‌‌‌ ۖ ‍‍
dhā Dhikrun ۚ Wa 'Inna Lilmuttaqīna Laĥusna Ma'ābin (Şād: 49). [38.49] Ovo je podsjećanje; a uistinu, bogobojazni ćeimati divno povratište, ۚ ‌‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍
Jannāti `Adnin Mufattaĥatan Lahumu Al-'Abwābu (Şād: 50). [38.50] Bašče Adna, za njih otvorenih kapija, ‍‍ ‍‌
Muttaki'īna Fīhā Yad`ūna Fīhā Bifākihatin Kathīratin Wa Sharābin (Şād: 51). [38.51] Naslonjeni u njima, tražiće u njima mnogovoća, i piće. ‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍ ‍‍‍ ‌‍
Wa `Indahum Qāşirātu Aţ-Ţarfi 'Atrābun (Şād: 52). [38.52] A kod njih će biti (hurije) kratkih pogleda,vršnjakinje. ‍‌‍‍‍‌ ‍‍‍ ‌‍
dhā Mā Tū`adūna Liyawmi Al-Ĥisābi (Şād: 53). [38.53] Ovo je ono šta vam se obećava za Danobračuna. ‌‌ ‌ ‍‍‌
'Inna Hādhā Larizqunā Mā Lahu Min Nafādin (Şād: 54). [38.54] Uistinu, ovo je opskrba Naša, nema za njunikakva iscrpljenja. ‌ ‌‌ ‍‌‍‍‍‌ ‌ ‍‌‌ ‌
dhā ۚ Wa 'Inna Lilţţāghīna Lasharra Ma'ābin (Şād: 55). [38.55] Ovo! A uistinu, prevršitelji će imati zlopovratište, ‌‌ ۚ ‌‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍ ‍
Jahannama Yaşlawnahā Fabi'sa Al-Mihādu (Şād: 56). [38.56] Džehennem - pržiće se njime, ta loše jeodmorište. ‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‌
dhā Falyadhūqūhu Ĥamīmun Wa Ghassāqun (Şād: 57). [38.57] Ovo! Zato neka ga kušaju - ključalu tekućinui ledenu, ‌‌ ‌‍‍‍‍‍
Wa 'Ākharu Min Shaklihi 'Azwājun (Şād: 58). [38.58] I druge, od sličnih tome, u parovima! ‌‍‍‍‍‍‍‌ ‍‌‌ ‌‌‌‌
dhā Fawjun Muqtaĥimun Ma`akum ۖ Lā Marĥabāan Bihim ۚ 'Innahum Şālū An-Nāri (Şād: 59). [38.59] Ovo je skupina koja se s vama gura; neće zanjih biti dobrodošlice! Uistinu, oni će biti prženivatrom. ‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍ ۖ ۚ ‍‍
Qālū Bal 'Antum Lā Marĥabāan Bikum ۖ 'Antum Qaddamtumūhu Lanā ۖ Fabi'sa Al-Qarāru (Şād: 60). [38.60] Reći će: "Naprotiv, vi - vama nema merhaba:vi ste ga pripremili za nas, pa loše je stanište!" ‌‌‍ ‌ ۖ ‌‌‍‍‍‍ۖ ‍‍‌‌
Qālū Rabbanā Man Qaddama Lanā Hādhā Fazid/hu `Adhābāan Đi`fāan An-Nāri (Şād: 61). [38.61] Reći će: "Gospodaru naš! Ko je ovo pripremioza nas, pa dodaj mu dvostruku kaznu u vatri!" ‌‍‌ ‍‌‍ ‌ ‌‌ ‍‍
Wa Qālū Mā Lanā Lā Nará Rijālāan Kunnā Na`udduhum Mina Al-'Ashr (Şād: 62). [38.62] I govoriće: "Šta nam je, ne vidimo ljude kojesmo brojali ozloglašenima? ‍‍ ‌ ‌ ‌ ‍‌‌ ‍‍‍‌ ‌‌
'Āttakhadhnāhum Sikhrīy7an 'Amghat `Anhumu Al-'Abşāru (Şād: 63). [38.63] Jesmo li ih uzeli ruglom ili su skrenuli snjih pogledi (naši)?" ‍‍‌‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍ ‌‌‍ ‍‌‍‍‍‍‍‍‍‌
'Inna Dhālika Laĥaqqun Takhāşumu 'Ahli An-Nāri (Şād: 64). [38.64] Doista, to će biti istina: svađa stanovnikavatre. ‌ ‌ ‍‍‍‍‌‌ ‍‍‍‍ ‌ ‍‍
Qul 'Innamā 'Anā Mundhirun ۖ Wa Mā Min 'Ilahin 'Illā Al-Lahu Al-Wāĥidu Al-Qahhāru (Şād: 65). [38.65] Reci: "Ja sam samo opominjač, i nema nikakvaboga, izuzev Allaha Jedinog, Onog koji pokorava, ‍ ‌‍‍ ‌ ‍‌‍‍‍‌ ۖ ‌‌ ‍‌‌ ‌‌‌ ‍‍‍‌
Rabbu As-Samāwāti Wa Al-'Arđi Wa Mā Baynahumā Al-`Azīzu Al-Ghaffāru (Şād: 66). [38.66] Gospodara nebesa i Zemlje i šta je izmeđunjih, Moćnog, Oprosnika." ‍‍‍ ‍‌‍‍‌ ‌‌ ‌ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍‌
Qul Huwa Naba'un `Ažīmun (Şād: 67). [38.67] Reci: "To je vijest veličanstvena, ‍ ‌ ‌ ‍‍‍
'Antum `Anhu Mu`rūna (Şād: 68). [38.68] Vi ste od nje odvraćeni! ‍ ‍‌‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍
Mā Kāna Liya Min `Ilmin Bil-Mala'i Al-'A`lá 'Idh Yakhtaşimūna (Şād: 69). [38.69] Nisam imao nikakvog znanja o Skupu najvišem,kad su raspravljali; ‌ ‍ ‍‌ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍
'In Yūĥá 'Ilayya 'Illā 'Annamā 'Anā Nadhīrun Mubīnun (Şād: 70). [38.70] Meni se objavljuje da sam ja samo opominjačjasni." ‌ ‍‍‍‍‍‍
'Idh Qāla Rabbuka Lilmalā'ikati 'Innī Khāliqun Bashaan Min Ţīnin (Şād: 71). [38.71] Kad reče Gospodar tvoj melecima: "Uistinu, Jasam Tvorac smrtnika od ilovače, ‌‌ ‌‍‍‍ ‍‌
Fa'idhā Sawwaytuhu Wa Nafakhtu Fīhi Min Rūĥī Faqa`ū Lahu Sājidīna (Şād: 72). [38.72] Zato kad ga sredim i udahnem u njega od DuhaSvog, tad padnite njemu ničice." ‌‌‌ ‌‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍ ‍‌‌ ‌‌ ‍‍‍
Fasajada Al-Malā'ikatu Kulluhum 'Ajma`ūna (Şād: 73). [38.73] Pa su učinili sedždu meleci, svi oni zajedno,
'Illā 'Iblīsa Astakbara Wa Kāna Mina Al-Kāfirīna (Şād: 74). [38.74] Osim Iblisa; uzoholio se i bio od nevjernika. ‍‍‍‍‍‍‍‍
Qāla Yā 'Iblīsu Mā Mana`aka 'An Tasjuda Limā Khalaqtu Biyadayya ۖ 'Āstakbarta 'Am Kunta Mina Al-`Ālīna (Şād: 75). [38.75] (Allah) reče: "O Iblisu! Šta te je spriječiloda padneš na sedždu onom šta sam stvorio rukamaSvojim? Jesi li se uzoholio ili si od uzvišenih?" ‍‍‍‍‍‍ ‌ ‌‌‌ ‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍ۖ‍‍‌ ‌ ‍‌‍‍
Qāla 'Anā Khayrun Minhu ۖ Khalaqtanī Min Nārin Wa Khalaqtahu Min Ţīnin (Şād: 76). [38.76] Reče: "Ja sam bolji od njega, mene si stvoriood vatre, a njega si stvorio od ilovače." ‌‌ ‍‍ ‍‌‍‍ۖ ‍‍‍‍‍‍‍ ‍‌‌ ‍ ‌‍‍‍‍‍‍‍‍ ‍‌
Qāla Fākhruj Minhā Fa'innaka Rajīmun (Şād: 77). [38.77] (Allah) reče: "Pa izlazi iz njega, pa uistinusi ti protjeran, ‌ ‍‌‍‍‍‌ ‍ ‌‍
Wa 'Inna `Alayka La`natī 'Ilá Yawmi Ad-Dīni (Şād: 78). [38.78] I uistinu! Na tebi je prokletstvo Moje doDana sudnjeg." ‌ ‍‍‍‍ ‍ ‌‌ ‍
Qāla Rabbi Fa'anžirnī 'Ilá Yawmi Yub`athūna (Şād: 79). [38.79] Reče: "Gospodaru moj! Pa odgodi mi do Danakad će biti podignuti." ‌‍‍‍‌‍ ‌‌ ‍‍‍
Qāla Fa'innaka Mina Al-Munžarīna (Şād: 80). [38.80] (Allah) reče: "Pa uistinu si ti od onihkojima se odgađa, ‍‌‍‍‍‍
'Ilá Yawmi Al-Waqti Al-Ma`lūmi (Şād: 81). [38.81] Do Dana - wakta poznatog." ‌ ‍ ‍‍‍‍‍‍‍
Qāla Fabi`izzatika La'ughwiyannahum 'Ajma`īna (Şād: 82). [38.82] Reče: "Pa tako mi moći Tvoje, sigurno ću ihsve zavesti, ‍‍‍‍‍ ‌
'Illā `Ibādaka Minhumu Al-Mukhlaşīna (Şād: 83). [38.83] Izuzev robova Tvojih - od njih čistih." ‌ ‌ ‍‌‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍
Qāla Fālĥaqqu Wa Al-Ĥaqqa 'Aqūlu (Şād: 84). [38.84] (Allah) reče: "Pa Istina je, a Istinugovorim,
La'amla'anna Jahannama Minka Wa Mimman Tabi`aka Minhum 'Ajma`īna (Şād: 85). [38.85] Sigurno je da ću napuniti Džehennem tobom ionim ko te između njih bude slijedio - svima." ‌ ‍‍‍‍ ‍‌‍‍‍ ‌‍‍‍‍‌‌ ‍‌‍‍‍ ‌
Qul Mā 'As'alukum `Alayhi Min 'Ajrin Wa Mā 'Anā Mina Al-Mutakallifīna (Şād: 86). [38.86] Reci (Muhammede): "Ne tražim od vas za njeganikakvu nagradu, i nisam ja od izvještačenih. ‍ ‍‍‍‍ ‍‌‌ ‌ ‌‍
'In Huwa 'Illā Dhikrun Lil`ālamīna (Şād: 87). [38.87] On je samo Opomena svjetovima.
Wa Lata`lamunna Naba'ahu Ba`da Ĥīnin (Şād: 88). [38.88] A sigurno ćete saznati vijest njegovu nakon(izvjesnog) vremena."
Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
Next Sūrah