Roman Script    Reciting key words        Previous Sūrah   Next Sūrah   Quraan Index    Home  

35) Sūrat Fāţir

Private Tutoring Sessions

35)

Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
Al-Ĥamdu Lillāh Fāţiri As-Samāwāti Wa Al-'Arđi Jā`ili Al-Malā'ikati Rusulāan 'Ūlī 'Ajniĥatin Mathná Wa Thulātha Wa Rubā`a ۚ Yazīdu Fī Al-Khalqi Mā Yashā'u ۚ 'Inna Allāha `Alá Kulli Shay'in Qadīrun (Fāţir: 1). [35.1] Hvala Allahu, Stvoritelju nebesa i Zemlje,Onom koji je meleke učinio poslanicima sa krilima:dva i tri i četiri. Dodaje u stvaranju šta hoće.Uistinu! Allah nad svakom stvari ima moć. ‍‍‍‌ ‍‌‍‍‌ ‍‍‌‍ ‌‌‍ ۚ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍ ‌ ‍‌‌ ۚ‍ ‌ ‍
Mā Yaftaĥi Allāhu Lilnnāsi Min Raĥmatin Falā Mumsika Lahā ۖ Wa Mā Yumsik Falā Mursila Lahu Min Ba`dihi ۚ Wa Huwa Al-`Azīzu Al-Ĥakīmu (Fāţir: 2). [35.2] Ono što Allah otvori ljudima od milosti - panema tog ko će je zadržati; a šta zadrži - pa nemajoj pošiljaoca poslije Njega; a On je Moćni, Mudri. ‍ ‍‍‍ ‍‌‌ ‌‍‍‍ ‌ ‌ ۖ ‌‌ ‌ ‍‌ۚ‍‍‍‍‌
Yā 'Ayyuhā An-Nāsu Adhkurū Ni`mata Allāhi `Alaykum ۚ Hal Min Khāliqin Ghayru Allāhi Yarzuqukum Mina As-Samā'i Wa Al-'Arđi ۚ Lā 'Ilāha 'Illā Huwa ۖ Fa'anná Tu'ufakūna (Fāţir: 3). [35.3] O ljudi! Sjetite se blagodati Allahove premavama! Ima li ikakav stvoritelj pored Allaha, (da) vasopskrbljuje iz neba i Zemlje? Nema boga osim Njega,pa kud se odvraćate? ‌‌ ‍‍ ‌‌ ۚ ‍‌‍‍ ‍‍‍‌ ‍ ‌‍‍ ۚ ‌ ‌ ‌‌ ۖ ‍‌
Wa 'In Yukadhdhibūka Faqad Kudhdhibat Rusulun Min Qablika ۚ Wa 'Ilá Allāhi Turja`u Al-'Umūru (Fāţir: 4). [35.4] A ako te poreknu, pa već su poricani poslaniciprije tebe. A Allahu se vraćaju stvari. ‌‌‌ ‍‍‍ ‍‍‍‍‍‌ ‌ ‍‌‍‍ۚ ‌‌‌
Yā 'Ayyuhā An-Nāsu 'Inna Wa`da Allāhi Ĥaqqun ۖ Falā Taghurrannakumu Al-Ĥayā Atu ۖ Ad-Dunyā Wa Lā Yaghurrannakum Billāhi Al-Gharūru (Fāţir: 5). [35.5] O ljudi! Zaista je obećanje Allahovo Istina!Zato neka vas nikako ne zavara život Dunjaa, i nekavas nikako ne zavara o Allahu garur. ‌‌ ‍‍‌ ‌ ‍ ‍‍‍‍‌ۖ ‌ ‍‍‍ ‍‌‍‌ ۖ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍‌‌
'Inna Ash-Shayţāna Lakum `Adūwun Fa Attakhidhūhu `Adūw7an ۚ 'Innamā Yad`ū Ĥizbahu Liyakūnū Min 'Aşĥābi As-Sa`īri (Fāţir: 6). [35.6] Uistinu, šejtan vam je neprijatelj, zato gauzmite neprijateljem. Poziva jedino partiju svoju, dabudu od stanovnika seira. ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‌ ‌‌ ۚ‍‌ ‍ ‍‌‌ ‌‍‍‍ ‍‍
Al-Ladhīna Kafarū Lahum `Adhābun Shadīdun ۖ Wa Al-Ladhīna 'Āmanū Wa `Amilū Aş-Şāliĥāti Lahum Maghfiratun Wa 'Ajrun Kabīrun (Fāţir: 7). [35.7] Oni koji ne vjeruju - imaće oni kaznu žestoku.A oni koji vjeruju i rade dobra djela - imaće onioprost i nagradu veliku. ‍‍‍‍ ‌ ‍‍‌ ‍‍‍ ۖ‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌‌
'Afaman Zuyyina Lahu Sū'u `Amalihi Fara'āhu Ĥasanāan ۖ Fa'inna Allāha Yuđillu Man Yashā'u Wa Yahdī Man Yashā'u ۖ Falā Tadh/hab Nafsuka `Alayhim Ĥasarātin ۚ 'Inna Allāha `Alīmun Bimā Yaşna`ūna (Fāţir: 8). [35.8] Pa da li je onaj kome je uljepšano zlo djelanjegovog, pa ga vidi lijepim ...? Pa uistinu, Allahzabluđuje koga hoće, a upućuje koga hoće. Zato nek neide duša tvoja zbog žalosti nad njima. Uistinu, Allahje Znalac o onom što rade. ‍‌‌ ‌ ‍‍‍‌‌ ‍‍‍ۖ ‍ ‍‍‍‍ ‍‌‌ ‍‌ ‍‌‌ ‍‌‌ ۖ ‌ ‍‌ ‍‍‌ ۚ‍ ‍‍‍‍‍‌ ‌ ‍‍‍
Wa Allāhu Al-Ladhī 'Arsala Ar-Riyāĥa Fatuthīru Saĥābāan Fasuqnāhu 'Ilá Baladin Mayyitin Fa'aĥyaynā Bihi Al-'Arđa Ba`da Mawtihā ۚ Kadhālika An-Nushūru (Fāţir: 9). [35.9] A Allah je Taj koji šalje vjetrove, pa dižuoblak, te ga tjeramo ka zemlji mrtvoj, pa oživljavamonjime zemlju nakon mrtvila njenog. Takvo će bitiproživljenje! ‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌‌ ‌ ‌ ۚ ‍‍‍‌
Man Kāna Yurīdu Al-`Izzata Falillāhi Al-`Izzatu Jamī`āan ۚ 'Ilayhi Yaş`adu Al-Kalimu Aţ-Ţayyibu Wa Al-`Amalu Aş-Şāliĥu ۚ Yarfa`uhu Wa Al-Ladhīna Yamkurūna As-Sayyi'āti Lahum `Adhābun ۖ Shadīdun Wa Makru 'Ūlā'ika Huwa Yabūru (Fāţir: 10). [35.10] Ko želi moć - pa Allahova je moć sva. Njemuse uzdiže riječ lijepa; a dobro djelo - uzvisuje ga;a oni koji planiraju zla djela, imaće oni kaznužestoku; a spletkarenje takvih - ono će propasti. ‍‌‌ ‍‍‍‍‍‌ ۚ ‌‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍ ‌ ‍‍ۚ‍‍‍‍‍‌ ‍‍ ‍‍‌ ‍‍‍ ۖ‍‍‌‍ ‌ ‌
Wa Allāhu Khalaqakum Min Turābin Thumma Min Nuţfatin Thumma Ja`alakum 'Azwājāan ۚ Wa Mā Taĥmilu Min 'Unthá Wa Lā Tađa`u 'Illā Bi`ilmihi ۚ Wa Mā Yu`ammaru Min Mu`ammarin Wa Lā Yunqaşu Min `Umurihi 'Illā Fī Kitābin ۚ 'Inna Dhālika `Alá Allāhi Yasīrun (Fāţir: 11). [35.11] A Allah vas je stvorio od prašine, zatim odkapi sperme, potom vas učinio parovima. I ne zatrudninijedna žena i ne rodi bez znanja Njegovog. I neproduži se nijednom dugovječnom, niti umanji odživota njegovog, a da nije u Knjizi: uistinu, to jeAllahu lahko. ‍‍‍‍‍ ‍‌‌ ‍‍‌‌ ‍‌‌ ‍‍‍‍‍‌ ‌‌‌‌ ۚ ‌‌ ‍‌‌ ‌‌‍ ‌ ‍‍‍‍ ‌‌ ۚ ‌‌ ‍‍‍‍‌ ‍‌‌ ‍‍‍ ‌‌ ‍‌‍‍‍‍‍‍ ‍‌‌ ‍ ‌‌ ‍ ۚ‌ ‌ ‌
Wa Mā Yastawī Al-Baĥrāni Hādhā `Adhbun Furātun Sā'ighun Shabuhu Wa Hadhā Milĥun 'Ujājun ۖ Wa Min Kullin Ta'kulūna Laĥmāan Ţarīy7an Wa Tastakhrijūna Ĥilyatan Talbasūnahā ۖ Wa Tará Al-Fulka Fīhi Mawākhira Litabtaghū Min Fađlihi Wa La`allakum Tashkurūna (Fāţir: 12). [35.12] I nisu jednaka dva mora: ovo svježe,slatkovodno, pitko je piće njegovo, a ovo slano,gorko, a iz svakog jedete svježe meso i vadite nakitkojeg nosite. I vidiš plovila po njemu brazdaju, datražite iz blagodati Njegove i da biste vizahvaljivali. ‍‍‍‌ ‌‌ ‍‍‌‍‌‌ ‍‌ ‌‌‌ ‌‍ ۖ ‌‍‌‍‍ ‌‍‍‍‍‍ۖ ‌‍‌‌ ‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍‍ ‍‌‌ ‍‍‍‍ ‌ ‌
Yūliju Al-Layla Fī An-Nahāri Wa Yūliju An-Nahāra Al-Layli Wa Sakhkhara Ash-Shamsa Wa Al-Qamara Kullun Yajrī Li'jalin Musamman ۚ Dhalikumu Allāhu Rabbukum Lahu Al-Mulku ۚ Wa Al-Ladhīna Tad`ūna Min Dūnihi Mā Yamlikūna Min Qiţmīrin (Fāţir: 13). [35.13] Daje da noć uđe u dan i daje da dan uđe unoć, i potčinio je Sunce i Mjesec; svakoje plovi rokuodređenom. To je Allah, Gospodar vaš!; Njegova jevlast. A oni koje prizivate mimo Njega, ne vladajuopnom na hurminoj košpici. ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‌‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍‍ ‍‍ۚ‍ ‌‍ ۚ‍‍‍‍ ‍‍‍ ‍‌‌ ‌‌ ‌ ‍‍‍ ‍‌‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍
'In Tad`ūhum Lā Yasma`ū Du`ā'akum Wa Law Sami`ū Mā Astajābū Lakum ۖ Wa Yawma Al-Qiyāmati Yakfurūna Bishirkikum ۚ Wa Lā Yunabbi'uka Mithlu Khabīrin (Fāţir: 14). [35.14] Ako ih prizivate, ne čuju dowu vašu, a dačuju - ne bi vam se odazvali. A na Dan kijameta ćeporeći širk vaš, i neće te obavijestiti sličnoObaviještenom. ‌ ‍ ‌‍‌ ‌‌ ۖ ‌‍ ‍‍‍‍‍‍‍‌ۚ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍
Yā 'Ayyuhā An-Nāsu 'Antumu Al-Fuqarā'u 'Ilá Allāhi ۖ Wa Allāhu Huwa Al-Ghanīyu Al-Ĥamīdu (Fāţir: 15). [35.15] O ljudi! Vi ste fukare prema Allahu; a Allah- On je Bogati, Hvaljeni. ‌‌ ‍‍ ‌‌‍‍‍‍‍‍‌ۖ ‍‍
'In Yasha' Yudh/hibkum Wa Ya'ti Bikhalqin Jadīdin (Fāţir: 16). [35.16] Ako hoće, ukloniće vas i dovesti stvorenjenovo; ‌ ‌ ‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍
Wa Mā Dhālika `Alá Allāhi Bi`azīzin (Fāţir: 17). [35.17] A nije to Allahu teško.
Wa Lā Taziru Wāziratun Wizra 'Ukhۚ Wa 'In Tad`u Muthqalatun 'Ilá Ĥimlihā Lā Yuĥmal Minhu Shay'un Wa Law Kāna Dhā Qurbá ۗ 'Innamā Tundhiru Al-Ladhīna Yakhshawna Rabbahum Bil-Ghaybi Wa 'Aqāmū Aş-Şalāata ۚ Wa Man Tazakká Fa'innamā Yatazakká Linafsihi ۚ Wa 'Ilá Allāhi Al-Maşīru (Fāţir: 18). [35.18] I neće se opterećeni teretiti teretom drugog;a ako pretovareni pozove teretu svom, neće seponijeti od njega nimalo, makar bio rod. Samo ćešopomenuti one koji se boje Gospodara svog unevidljivosti i obavljaju salat; a ko se čisti, padoista se čisti za dušu svoju. A Allahu je dolazište! ‌‌‌‌‍‍‍ ‌‌‌‍ ‌‌ ۚ ‌‌‌‌ ‍‍‍‍ ‌‌ ‌ ‌ ‍‌‍‍‍ ‍ ‌‌ ‍ ‌‌‌ ‍‍ۗ‍‌ ‍‌‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍ ‌‍ ‍‍‍‍‍ ‌‌ ‍‍ۚ ‌‍‌‌ ‌ ‍‌ ‌ ۚ ‌‌‌ ‍‍
Wa Mā Yastawī Al-'A`má Wa Al-Başīru (Fāţir: 19). [35.19] I nisu isti slijepac i onaj koji vidi, ‍‍‍‍‍
Wa Lā Až-Žulumātu Wa Lā An-Nūr (Fāţir: 20). [35.20] Niti tmine, niti svjetlo, ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‌
Wa Lā Až-Žillu Wa Lā Al-Ĥarūru (Fāţir: 21). [35.21] Ni hlad, niti žega, ‍‍‍‍‍‍ ‌ ‌‌
Wa Mā Yastawī Al-'Aĥyā'u Wa Lā Al-'Amwātu ۚ 'Inna Allāha Yusmi`u Man Yashā'u ۖ Wa Mā 'Anta Bimusmi`in Man Al-Qubūri (Fāţir: 22). [35.22] I nisu isti živi i mrtvi. Uistinu! Allah dajeda čuje kome hoće. I nisi ti taj koji će pročuti onogko je u kaburima. ‍‍‌ ۚ‍ ‍‌‌ ‍‌‌ ۖ ‌‍ ‍‌‍‍‍‍‍
'In 'Anta 'Illā Nadhīrun (Fāţir: 23). [35.23] Ti si samo opominjač. ‌ ‌‌‍ ‌‌
'Innā 'Arsalnāka Bil-Ĥaqqi Bashīan Wa Nadhīan ۚ Wa 'In Min 'Ummatin 'Illā Khalā Fīhā Nadhīrun (Fāţir: 24). [35.24] Uistinu, Mi smo te poslali s Istinom,donosiocem radosnih vijesti i opominjačem. A nemaumme a da nije (kroz) nju prošao opominjač. ‌‍ ‍‍‍ ‌‍ ۚ ‌‌‌‌ ‍‌‌ ‌‍‌ ‌
Wa 'In Yukadhdhibūka Faqad Kadhdhaba Al-Ladhīna Min Qablihim Jā'at/hum Rusuluhum Bil-Bayyināti Wa Biz-Zuburi Wa Bil-Kitābi Al-Munīri (Fāţir: 25). [35.25] A ako te poreknu, pa već su poricali oniprije njih. Dolazili su im poslanici njihovi sadokazima jasnim i zeburima i Knjigom svjetiljom. ‌‌‌ ‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‍‌‍‍‍ ‍‌ ‌ ‌‍ ‌‍
Thumma 'Akhadhtu Al-Ladhīna Kafarū ۖ Fakayfa Kāna Nakīri (Fāţir: 26). [35.26] Zatim bih dograbio one koji nisu vjerovali;pa kakvo je bilo odbijanje Moje! ‌ ‌‍‍‍‍‍‍ ‌ ۖ‍‍‍ ‍
'Alam Tará 'Anna Allāha 'Anzala Mina As-Samā'i Mā'an Fa'akhrajnā Bihi Thamarātin Mukhtalifāan 'Alwānuhā ۚ Wa Mina Al-Jibāli Judadun Bīđun Wa Ĥumrun Mukhtalifun 'Alwānuhā Wa Ghabību Sūdun (Fāţir: 27). [35.27] Zar ne vidiš da Allah spušta s neba vodu, paizvodimo njome plodove različitih boja njihovih; a(ima) planina bijelih i crvenih pruga - različitihboja njihovih - i jako crnih; ‍‍‍ ‍ ‌‌‍‍‌‌ ‍‌ ‍‍‌ ‍‍‌‍‍‍ ‌‌ ۚ‍‍‍‍‍‍ ‌‌ ‌‍‍‍‍‍ ‌
Wa Mina An-Nāsi Wa Ad-Dawābbi Wa Al-'An`ām Mukhtalifun 'Alwānuhu Kadhālika ۗ 'Innamā Yakhshá Allāha Min `Ibādihi Al-`Ulamā'u ۗ 'Inna Allāha `Azīzun Ghafūrun (Fāţir: 28). [35.28] A ljudi i životinje i stoka su takođerrazličitih boja njihovih. Samo se boje Allaha izmeđurobova Njegovih, učeni. Uistinu! Allah je Moćni,Oprosnik. ‍‍‍‌‍‍‌ ‍‍‍‍‍‍ ‌‌ ۗ‍‌ ‍‍‍‍‌ ‍ ‍‌‌ ‌ ‌‌ ۗ‍‍‍‍‌ ‍‌
'Inna Al-Ladhīna Yatlūna Kitāba Allāhi Wa 'Aqāmū Aş-Şalāata Wa 'Anfaqū Mimmā Razaqnāhum Siran Wa `Alāniyatan Yarjūna Tijāratan Lan Tabūra (Fāţir: 29). [35.29] Uistinu, oni koji uče Knjigu Allahovu iobavljaju salat i udjeljuju od onog čim smo ihopskrbili, javno i tajno, nadaju se trgovini (koja)neće propasti, ‍‍‍‍ ‍‍‍ ‍ ‌‌‍‍ ‍‍‍ ‌‌‌‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‌‍‍ ‌‍ ‌ ‍‌‌ ‌‍
Liyuwaffiyahum 'Ujūrahum Wa Yazīdahum Min Fađlihi ۚ 'Innahu Ghafūrun Shakūrun (Fāţir: 30). [35.30] Da bi im ispunio nagrade njihove i dodao imiz dobrote Svoje. Uistinu, On je Oprosnik, Zahvalni. ‌‌‍‍‍ ‌ ‍‌‌ ‍‍‍ۚ‍‍‍‍
Wa Al-Ladhī 'Awĥaynā 'Ilayka Mina Al-Kitābi Huwa Al-Ĥaqqu Muşaddiqāan Limā Bayna Yadayhi ۗ 'Inna Allāha Bi`ibādihi Lakhabīrun Başīrun (Fāţir: 31). [35.31] A ono što smo ti objavili od Knjige, to jeIstina, potvrda onome što je ispred nje. Uistinu!Allah je o robovima Svojim Obaviješteni, Vidilac. ‌‌‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍ۗ‍ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍
Thumma 'Awrath Al-Kitāba Al-Ladhīna Aşţafaynā Min `Ibādinā ۖ Faminhum Žālimun Linafsihi Wa Minhum Muqtaşidun Wa Minhum Sābiqun Bil-Khayrāti Bi'idhni Allāhi ۚ Dhālika Huwa Al-Fađlu Al-Kabīru (Fāţir: 32). [35.32] Zatim smo Knjigu dali u naslijeđe onima kojesmo odabrali od robova naših, pa je od njih zalimduši svojoj, a (neki) od njih je osrednji, a (neki)od njih je prednjak u dobrim djelima s dozvolomAllahovom. To je to, blagodat velika! ‌ ‌‌‌‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‌ ‍‌‌ ‌‌ ۖ ‍‌‍‍ ‌‍‌‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌‍‌‍‍‍ ‍ ‍‍‍‍‍‌ۚ‍‍
Jannātu `Adnin Yadkhulūnahā Yuĥallawna Fīhā Min 'Asāwira Min Dhahabin Wa Lu'ulu'uāan ۖ Wa Libāsuhum Fīhā Ĥarīrun (Fāţir: 33). [35.33] Bašče Adna! Ući će u njih, nosiće u njimanarukvice od zlata i biser, a odjeća njihova će unjima biti svila. ‍‍‍‍‍‍‍‍‌ ‍ ‌ ‍‌‌ ‌‌ ‍‌‌ ‌ ‌‌ ۖ ‌ ‌ ‍
Wa Qālū Al-Ĥamdu Lillāh Al-Ladhī 'Adh/haba `Annā Al-Ĥazana ۖ 'Inna Rabbanā Laghafūrun Shakūrun (Fāţir: 34). [35.34] I reći će: "Hvala Allahu koji je odstranio odnas tugu. Uistinu! Gospodar naš je Oprosnik,Zahvalni, ‍‍ ‌‌ ‍‍‍‍‌ ۖ‌ ‌‍‌ ‍‍‍‍‍‍‍
Al-Ladhī 'Aĥallanā Dāra Al-Muqāmati Min Fađlihi Lā Yamassunā Fīhā Naşabun Wa Lā Yamassunā Fīhā Lughūbun (Fāţir: 35). [35.35] Koji nas je nastanio u kući boravka, izdobrote Svoje. Neće nas dotaći u njoj umor, niti ćenas u njoj dotaći klonulost." ‍‌‍‍‍‍‍‍‍ ‍‌‌ ‍‍‍‍ ‌ ‌ ‌ ‍‍‍ ‌‌ ‌ ‌ ‍‍‍
Wa Al-Ladhīna Kafarū Lahum Nāru Jahannama Lā Yuqđá `Alayhim Fayamūtū Wa Lā Yukhaffafu `Anhum Min `Adhābihā ۚ Kadhālika Najzī Kulla Kafūrin (Fāţir: 36). [35.36] A oni koji ne vjeruju, imaće oni vatruDžehennema. Neće se s njima svršiti pa da umru, ineće im se olakšati (ništa) od kazne njegove. Takoćemo platiti svakog nezahvalnika. ‍‍‍‍ ‌‌‌ ‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‌ ‌‌ ‍‍‍‍ ‍‌‍‍‍ ‍‌‌ ‌‌ ۚ‍‍‍ ‌
Wa Hum Yaşţarikhūna Fīhā Rabbanā 'Akhrijnā Na`mal Şāliĥāan Ghayra Al-Ladhī Kunnā Na`malu ۚ 'Awalam Nu`ammirkum Mā Yatadhakkaru Fīhi Man Tadhakkara Wa Jā'akumu An-Nadhīru ۖ Fadhūqū Famā Lilžžālimīna Min Naşīr (Fāţir: 37). [35.37] I oni će u njemu zvati u pomoć: "Gospodarunaš! Izbavi nas; radićemo dobro, ne šta smo radili.""Zar vam nismo dali dug život, da se pouči u njemu kose poučava? - i došao vam je opominjač. Zatokušajte!" Pa nemaju zalimi nikakva pomagača. ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‌ ‍‌ ‍‍‍‍‍‌ ۚ ‌‌ ‍‍‍‌ ‌ ‌ ‍‍‍‍‍ ‍‌‌ ‍‍‍‍‍‍ۖ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‍‌‌ ‍‍‍
'Inna Allāha `Ālimu Ghaybi As-Samāwāti Wa Al-'Arđi ۚ 'Innahu `Alīmun Bidhāti Aş-Şudūri (Fāţir: 38). [35.38] Uistinu, Allah je Znalac nevidljivog nebesa iZemlje. Uistinu! On je Znalac grudi. ‍‍‍‌‍‍‌ ۚ‍ ‍‍‍‍‍‌ ‍‍‌ ‍‍‍‌
Huwa Al-Ladhī Ja`alakum Khalā'ifa Fī Al-'Arđi ۚ Faman Kafara Fa`alayhi Kufruhu ۖ Wa Lā Yazīdu Al-Kāfirīna Kufruhum `Inda Rabbihim 'Illā Maqtāan ۖ Wa Lā Yazīdu Al-Kāfirīna Kufruhum 'Illā Khasāan (Fāţir: 39). [35.39] On je Taj koji vas je učinio halifama naZemlji; pa ko ne vjeruje, ta protiv njega jenevjerstvo njegovo. A povećava nevjernicimanevjerstvo njihovo, kod Gospodara njihovog, jedinomržnju, i povećava nevjernicima kufr njihov samogubitak. ۚ ‍‌‌ ‍‌ ‍‍‍ۖ ‌‌ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍ ‍‌‍‍‍ ‍ ‌‌ ‍‍‍‍‍ ۖ ‌‌ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍ ‌ ‍‌‌
Qul 'Ara'aytum Shurakā'akumu Al-Ladhīna Tad`ūna Min Dūni Allāhi 'Arūnī Mādhā Khalaqū Mina Al-'Arđi 'Am Lahum Shirkun As-Samāwāti 'Am 'Ātaynāhum Kitābāan Fahum `Alá Bayyinatin Minhu ۚ Bal 'In Ya`idu Až-Žālimūna Ba`đuhum Ba`đāan 'Illā Ghurūan (Fāţir: 40). [35.40] Reci: "Vidite li ortake vaše koje prizivatemimo Allaha? Pokažite mi šta su to stvorili odzemlje! Ili imaju oni udio u nebesima? Zar smo imdali Knjigu, pa su oni na jasnim dokazima iz nje?Naprotiv! Zalimi jedni drugima obećavaju samoobmanu." ‍ ‌‌‍‌ ‍‍‍‍‍ ‍‍‍ ‍‌‌ ‌‍‍‌ ‍ ‌‌‌ ‌‌‌ ‍‍‍‍ ‌ ‍‍‌‍‍‌ ‌ ‌ ‌ ‍‌‍‍ۚ ‌‌‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍ ‌ ‍‌‌‌
'Inna Allāha Yumsiku As-Samāwāti Wa Al-'Arđa 'An Tazūlā ۚ Wa La'in Zālatā 'In 'Amsakahumā Min 'Aĥadin Min Ba`dihi ۚ 'Innahu Kāna Ĥalīmāan Ghafūan (Fāţir: 41). [35.41] Uistinu! Allah drži nebesa i Zemlju da nenestanu. A ako krenu da nestanu, neće ih zadržatiniko poslije Njega. Uistinu! On je Blagi, Oprosnik. ‍‌‍‍‌‌‍‍ ‌‌‌ ‌ ۚ ‌‍‌‌ ‌‌‍‌ ‌‌ ‍‌‌ ‌ ‍‌ۚ‍ ‍‍‌‌
Wa 'Aqsamū Billāhi Jahda 'Aymānihim La'in Jā'ahum Nadhīrun Layakūnunna 'Ahdá Min 'Iĥdá Al-'Umami ۖ Falammā Jā'ahum Nadhīrun Mā Zādahum 'Illā Nufūan (Fāţir: 42). [35.42] I kunu se Allahom, najjačom od zakletvinjihovih (da će) ako im dođe opominjač sigurno bitiupućeniji od svih ummeta; pa pošto im je došaoopominjač, povećalo im je samo izbjegavanje, ‍‍‍‍‍‍‍ ‍ ‍‌‌ ‍‍‍‍‌ ‌‌‌ ‍‌‌ ‌‌‌ ۖ‍‍‍‌ ‍‍‍‍ ‌‌ ‌‌ ‌‌
Astikbāan Al-'Arđi Wa Makra As-Sayyi'i ۚ Wa Lā Yaĥīqu Al-Makru As-Sayyi'u 'Illā ۚ Bi'ahlihi Fahal Yanžurūna 'Illā Sunnata ۚ Al-'Awwalīna Falan Tajida Lisunnati Allāhi ۖ Tabdīlāan Wa Lan Tajida Lisunnati Allāhi Taĥwīlāan (Fāţir: 43). [35.43] Oholost na Zemlji i planiranje zla; aplaniranje zla opkoljava jedino počinitelje njegove.Pa da li očekuju išta osim sunneta ranijh? Pa nećešnaći u sunnetu Allahovom zamjenu, i nećeš naći usunnetu Allahovom promjenu. ‌‌ ‌‍‍ ‌‍ۚ ‌‌ ‍‍‍‍ ‍ ‌‌ ۚ ‍‌‍‍‍‍‍‍‍‍‌ ‌‌ ‍‍‍‌‍‍‍‍ۚ ‍‌‌ ‌ ‍‍‍‍ ‍‍‍ ۖ ‌‍‌‌ ‌ ‍‍‍
'Awalam Yasīrū Fī Al-'Arđi Fayanžurū Kayfa Kāna `Āqibatu Al-Ladhīna Min Qablihim Wa Kānū 'Ashadda Minhum Qūwatan ۚ Wa Mā Kāna Allāhu Liyu`jizahu Min Shay'in As-Samāwāti Wa Lā Fī Al-'Arđi ۚ 'Innahu Kāna `Alīmāan Qadīan (Fāţir: 44). [35.44] Zar ne putuju po Zemlji pa gledaju kakav jebio kraj onih prije njih, a bili su jači od njih usili? I nije Allah takav da će Mu umaći ikakva stvaru nebesima, niti u Zemlji. Uistinu! On je Znalac,Moćni. ‌ ‌ ‌‍‍ ‍‌‍‍‍‍‍‍‍‌‍‍‍ ‍ ‍‍‍‍ ‍‌‍‍‍ ‌‍ ‌‌ ‍‌‍‍ ۚ ‌‌ ‍ ‍ ‍‌‌ ‍ ‍‌‍‍‌ ‌‌ ۚ‍ ‍ ‍‍
Wa Law Yu'uākhidhu Allāhu An-Nāsa Bimā Kasabū Mā Taraka `Alá Žahrihā Min Dābbatin Wa Lakin Yu'uakhkhiruhum 'Ilá 'Ajalin Musamman ۖ Fa'idhā Jā'a 'Ajaluhum Fa'inna Allāha Kāna Bi`ibādihi Başīan (Fāţir: 45). [35.45] A da ščepava Allah ljude za ono šta suzaslužili, ne bi na površini njenoj ostavio nijednoživo biće; ali, ostavlja ih do roka određenog; pa kaddođe rok njihov, ta uistinu je Allah robova svojihVidilac. ‍‍‌‍‍‍‌ ‍‍ ‌ ‍‍‍‌ ‍‌‌ ‌‍‍‌ ‌‍‌‌ ‍‍‍‍ ‌‍ ‍‍ۖ ‌‌‌ ‍‍ ‍ ‌ ‍‍‍‍‍
Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
Next Sūrah