Roman Script    Reciting key words        Previous Sūrah   Next Sūrah   Quraan Index    Home  

34) Sūrat Saba'

Private Tutoring Sessions

34)

Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
Al-Ĥamdu Lillāh Al-Ladhī Lahu Mā Fī As-Samāwāti Wa Mā Fī Al-'Arđi Wa Lahu Al-Ĥamdu Fī Al-'Ākhirati ۚ Wa Huwa Al-Ĥakīmu Al-Khabīru (Saba': 1). [34.1] Hvala Allahu - Onome čije je šta je u nebesimai šta je u Zemlji - i Njemu hvala na Ahiretu; a On jeMudri, Obaviješteni. ‍‌‍‍‌ ‌‌ ‌‍‍‍‍ ۚ‍‍‍‍‍
Ya`lamu Mā Yaliju Fī Al-'Arđi Wa Mā Yakhruju Minhā Wa Mā Yanzilu Mina As-Samā'i Wa Mā Ya`ruju Fīhā ۚ Wa Huwa Ar-Raĥīmu Al-Ghafūru (Saba': 2). [34.2] Zna šta prodire u Zemlju i šta iz nje izlazi,i šta se spušta iz neba i šta uzlazi u njega; a On jeMilosrdni, Oprosnik. ‌‍‍ ‌‌ ‍‍‍‍ ‍‌‍‍‍ ‌ ‍‌‍‍‍‍‌ ‌ ‌ ۚ‍‍‍‍‍‍‌
Wa Qāla Al-Ladhīna Kafarū Lā Ta'tīnā As-Sā`atu ۖ Qul Balá Wa Rabbī Lata'tiyannakum `Ālimi Al-Ghaybi ۖ Lā Ya`zubu `Anhu Mithqālu Dharratin As-Samāwāti Wa Lā Fī Al-'Arđi Wa Lā 'Aşgharu Min Dhālika Wa Lā 'Akbaru 'Illā Fī Kitābin Mubīnin (Saba': 3). [34.3] A oni koji ne vjeruju govore: "Neće nam doćiČas." Reci: "Svakako, i tako mi Gospodara mog,sigurno vam dolazi." - Znalca nevidljivog! Ne izmičeod Njega težina atoma u nebesima, niti u Zemlji, nisitnije od toga, niti krupnije, a da nije u Knjizijasnoj, ‍‍ ‍‍‍‍ ‌ ‌ ‌ ۖ ‍ ‌‍‍‍‍‍‍‍ۖ ‌ ‍‌‍‍‍ ‍‍‍ ‌‌‍ ‍‌‍‍‌ ‌‌ ‌ ‍‍‍‍‌ ‍‌‌ ‌ ‌ ‌ ‍
Liyajziya Al-Ladhīna 'Āmanū Wa `Amilū Aş-Şāliĥāti ۚ 'Ūlā'ika Lahum Maghfiratun Wa Rizqun Karīmun (Saba': 4). [34.4] Da bi nagradio one koji vjeruju i rade dobradjela. Ti takvi će imati oprost i opskrbu plemenitu. ‍‍‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ۚ‍‍‌‍‍‍‍‍‌ ‍
Wa Al-Ladhīna Sa`awā Fī 'Āyātinā Mu`ājizīna 'Ūlā'ika Lahum `Adhābun Min Rijzin 'Alīmun (Saba': 5). [34.5] A oni koji se upinju protiv ajeta Naših - da(ih) oslabe - ti takvi će imati kaznu prljavštinebolne. ‍‍‍‍ ‌‌ ‍ ‌‌ ‍‍‍‍ ‌‍‍‌‍ ‍‍‌ ‍‌
Wa Yará Al-Ladhīna 'Ūtū Al-`Ilma Al-Ladhī 'Unzila 'Ilayka Min Rabbika Huwa Al-Ĥaqqa Wa Yahdī 'Ilá Şirāţi Al-`Azīzi Al-Ĥamīdi (Saba': 6). [34.6] I vide oni kojima je dato znanje, da je onošta ti je objavljeno od Gospodara tvog, to Istina, ivodi putu Moćnog, Hvaljenog. ‍‍‍‌‌ ‍‍‍‍ ‌‍‍ ‌‌‍ ‌‍‍‍‍ ‍‌‌ ‌‍ ‌‌ ‍‌ ‍‍‍‍‌
Wa Qāla Al-Ladhīna Kafarū Hal Nadullukum `Alá Rajulin Yunabbi'ukum 'Idhā Muzziqtum Kulla Mumazzaqin 'Innakum Lafī Khalqin Jadīdin (Saba': 7). [34.7] A oni koji ne vjeruju, govore: "Hoćete li davam pokažemo čovjeka (koji) će vas obavijestiti: Kadse budete raspadali potpunim raspadom, zaista ćete vibiti u stvaranju novom? ‍‍ ‍‍‍‍ ‌ ‌‌‌‌ ‍‍‍‍‍ ‍‍‍
'Āftará `Alá Allāhi Kadhibāan 'Am Bihi Jinnatun ۗ Bali Al-Ladhīna Lā Yu'uminūna Bil-'Ākhirati Fī Al-`Adhābi Wa Ađ-Đalāli Al-Ba`īdi (Saba': 8). [34.8] Da li je izmislio protiv Allaha laž ili je unjemu ludilo?" Naprotiv! Oni koji ne vjeruju uAhiret, u muci su i zabludi dalekoj. ‍‍‌‍‍‍‌‌ ‌ ‍ ‍‍‍‍‌ ۗ ‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍ ‍‍ ‍‍‌‍‍
'Afalam Yarawā 'Ilá Mā Bayna 'Ayd99him Wa Mā Khalfahum Mina As-Samā'i Wa Al-'Arđi ۚ 'In Nasha' Nakhsif Bihimu Al-'Arđa 'Aw Nusqiţ `Alayhim Kisafāan Mina As-Samā'i ۚ 'Inna Fī Dhālika La'āyatan Likulli `Abdin Munībin (Saba': 9). [34.9] Pa zar ne vide šta je ispred njih i šta je izanjih od neba i Zemlje? Da hoćemo učinili bismo da onipropadnu u Zemlju ili dali da padnu na njih komadineba. Uistinu, u tome je znak za svakog roba koji seobraća. ‍‍‍‌‌ ‌ ‌ ‍‍‍‍ ‌ ‌‌ ‍‍ ۚ ‌‌‌ ‌ ‍‍‍ ‌‌‌ ‍‍‍‍‍ ‍‍‌‌ ۚ‌ ‌ ‌ ‍‍‍
Wa Laqad 'Ātaynā Dāwūda Minnā Fađlāan ۖ Yā Jibālu 'Awwibī Ma`ahu Wa Aţ-Ţayra ۖ Wa 'Alannā Lahu Al-Ĥadīda (Saba': 10). [34.10] I doista smo dali Dawudu od Nas dobrotu: "Obrda! Slavite (Allaha) s njim i pticama", i Mi smo muomekšali gvožđe. ‍‍ ‌‌‍‍‌‌‌ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍ ۖ ‌‌ ‌‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍‌ ۖ
'Ani A`mal Sābighātin Wa Qaddir As-Sardi ۖ Wa A`malū Şāliĥāan ۖ 'Innī Bimā Ta`malūna Başīrun (Saba': 11). [34.11] "Izrađuj prostrane pancire i određuj plet, iradite dobro. Uistinu, Ja sam onog šta raditeVidilac." ‍‍‍‍‍‌‍‍‍‌ ‍‌‌ ۖ ۖ‍ ‌ ‍‍‍‍‍
Wa Lisulaymāna Ar-Rīĥa Ghudūwuhā Shahrun Wa Rawāĥuhā Shahrun ۖ Wa 'Asalnā Lahu `Ayna Al-Qiţri ۖ Wa Mina Al-Jinni Man Ya`malu Bayna Yadayhi Bi'idhni Rabbihi ۖ Wa Man Yazigh Minhum `An 'Amrinā Nudhiqhu Min `Adhābi As-Sa`īri (Saba': 12). [34.12] I Sulejmanu vjetar - jutro njegovo mjesec ivečer njegova mjesec. I pustili smo da mu teče izvorbakra (rastopljenog); i od džinna onog ko je radiopred njim s dozvolom Gospodara njegovog; a ko je odnjih odstupio od naredbe Naše, daćemo da on iskusi odkazne seira. ‍‍‍‍‌‌ ‌‌‍‌‌‌ ۖ ‌‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ۖ ‍‌‌ ‍‍‍‍ ‌ ‌‍ ۖ ‌‍‌ ‍‌‍‍‍ ‍‌‌ ‌‍‍‍‍‍‍ ‍‌‍‍‌ ‍‍
Ya`malūna Lahu Mā Yashā'u Min Maĥārība Wa Tamāthīla Wa Jifānin Kāljawābi Wa Qudūrin siyātin ۚ A`malū 'Āla Dāwūda Shukan ۚ Wa Qalīlun Min `Ibādiya Ash-Shakūru (Saba': 13). [34.13] Radili su mu šta je htio od mihraba i statuai posuda kao rezervoari, i kotlove nepokretne."Radite porodico Dawudova zahvaljujući." A malo jerobova Mojih zahvalnih. ‍‍ ‌ ‍‌‌ ‍‌‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍ ‌‍ ‍‍‌ ‌‍‍‍‍‌ ‌‍‌‍ ۚ ‌ ‌‌‌‍‍‌‌‌ ‌ ۚ‍‍‍‍‍ ‍‌‌ ‌ ‍‌
Falammā Qađaynā `Alayhi Al-Mawta Mā Dallahum `Alá Mawtihi 'Illā Dābbatu Al-'Arđi Ta'kulu Minsa'atahu ۖ Falammā Kharra Tabayyanati Al-Jinnu 'An Law Kānū Ya`lamūna Al-Ghayba Mā Labithū Fī Al-`Adhābi Al-Muhīni (Saba': 14). [34.14] Pa pošto smo mu odredili smrt, ukazao im jena smrt njegovu jedino gmizavac zemlje, jedući štapnjegov. Pa pošto je pao, bi jasno džinnima: da suznali nevidljivo, ne bi ostali u kazni prezrenoj. ‍‍‍‌ ‍‍‍‌ ‍‍‍ ‌ ‌ ‍‍‌ ‍‌‍‍ۖ‍‍‍‌ ‌‌‌ ‌ ‍‍ ‍‍‍‍‍ ‌ ‍‍‌
Laqad Kāna Lisaba'iin Fī Maskanihim 'Āyatun ۖ Jannatāni `An Yamīnin Wa Shimālin ۖ Kulū Min Rizqi Rabbikum Wa Ashkurū Lahu ۚ Baldatun Ţayyibatun Wa Rabbun Ghafūrun (Saba': 15). [34.15] Doista je za Sebu bio u njihovom prebivalištuznak: dvije bašče zdesna i slijeva: "Jedite odopskrbe Gospodara vašeg i zahvaljujte Mu: zemljalijepa, a Gospodar Oprosnik!" ‍‍‌ ‍ۖ‍‍‍‍ ‍‌‌ ‍‍‍‍ ‌‍ ۖ ‍‌ ‌‍ ۚ ‌‌‍ ‍‌
Fa'a`rađū Fa'arsalnā `Alayhim Sayla Al-`Arimi Wa Baddalnāhum Bijannatayhim Jannatayni Dhawātá 'Ukulin Khamţin Wa 'Athlin Wa Shay'in Min Sidrin Qalīlin (Saba': 16). [34.16] Pa su se odvratili, te smo poslali na njihbujicu Arima, i zamijenili smo im dvije bašče njihovesa dvije bašče gorkog okusa i tamariskom i nešto malolotosa. ‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌‌‌‍ ‍‍ ‌‌ ‌‍ ‍‌‌ ‍‌‌
Dhālika Jazaynāhum Bimā Kafarū ۖ Wa Hal Nujāzī 'Illā Al-Kafūra (Saba': 17). [34.17] Tako smo ih platili što nisu vjerovali. A dali kažnjavamo (ikog) osim nezahvalnika? ‌ ‌ ۖ ‌ ‌‌‍‍‍
Wa Ja`alnā Baynahum Wa Bayna Al-Qurá Allatī Bāraknā Fīhā Quran Žāhiratan Wa Qaddarnā Fīhā As-Sayra ۖ Sīrū Fīhā Layāliya Wa 'Ayyāmāan 'Āminīna (Saba': 18). [34.18] I načinili smo između njih i između gradovakoje smo blagoslovili, gradove vanjske i odredili unjima putovanje: "Putujte u njima noćima i danima,bezbjedni!" ‌ ‌‍‍‍‍‍‍‍‍‌‌ ‌‍‌ ‌ ‍‌ ‍‍‍‌‌ ‌ ‍‍‍‍ۖ ‌ ‌‌ ‌
Faqālū Rabbanā Bā`id Bayna 'Asfārinā Wa Žalamū 'Anfusahum Faja`alnāhum 'Aĥādītha Wa Mazzaqnāhum Kulla Mumazzaqin ۚ 'Inna Fī Dhālika La'āyātin Likulli Şabbārin Shakūrin (Saba': 19). [34.19] Tad su govorili: "Gospodaru naš! Produži(razmak) među putovanjima našim!" Pa su činili zulmdušama svojim, te smo ih učinili pričama i rastrgaliih potpunim kidanjem. Uistinu, u tome su znaci zasvakog strpljivog, zahvalnog. ‍‍ ‌‍‌ ‍‌ ‍‍‍‍ ‌ ‍‍ ‌‌‍ ‌‌‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍ ‍ ۚ‌ ‌ ‍ ‍‍‌‌
Wa Laqad Şaddaqa `Alayhim 'Iblīsu Žannahu Fa Attaba`ūhu 'Illā Farīqāan Mina Al-Mu'uminīna (Saba': 20). [34.20] I doista je Iblis obistinio na njimapretpostavku svoju, pa su ga slijedili, izuzevskupine vjernika. ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍
Wa Mā Kāna Lahu `Alayhim Min Sulţānin 'Illā Lina`lama Man Yu'uminu Bil-'Ākhirati Mimman Huwa Minhā Fī Shakkin ۗ Wa Rabbuka `Alá Kulli Shay'in Ĥafīžun (Saba': 21). [34.21] A nije on imao nad njima nikakvog autoriteta- izuzev da znamo ko vjeruje u Ahiret od onog ko je usumnji o njemu. A Gospodar tvoj je nad svakom stvariČuvar. ‌ ‍ ‍‌‌ ‍‍‍‍‍ ‌‌ ‍‌‍‍‍‍‍‌‌ ‌ ‍‌‍‍‍‌ ۗ ‌‌‍ ‌ ‍‌ ‍
Qul Ad Al-Ladhīna Za`amtum Min Dūni Allāhi ۖ Lā Yamlikūna Mithqāla Dharratin As-Samāwāti Wa Lā Fī Al-'Arđi Wa Mā Lahum Fīhimā Min Shirkin Wa Mā Lahu Minhum Min Žahīrin (Saba': 22). [34.22] Reci: "Zovite one koje pretpostavljate mimoAllaha! Ne vladaju težinom atoma u nebesima niti uZemlji, i nemaju oni u njima nikakva udjela, i nemaOn među njima nikakva pomagača." ‍‍‍‍ ‌ ‍‌‌ ‌‍‍‌ ۖ ‌ ‍‍‍‍‍ ‌‌‍ ‍‌‍‍‌ ‌‌ ‌‌ ‌ ‍‌‌ ‍ ‌‌ ‍‌‍‍‍ ‍‌‍‍‍‍‍‍
Wa Lā Tanfa`u Ash-Shafā`atu `Indahu 'Illā Liman 'Adhina Lahu ۚ Ĥattá 'Idhā Fuzzi`a `An Qulūbihim Qālū Mādhā Qāla Rabbukum ۖ Qālū Al-Ĥaqqa ۖ Wa Huwa Al-`Alīyu Al-Kabīru (Saba': 23). [34.23] I neće koristiti kod Njega posredovanje,izuzev onom kome dopusti. Dok, kad se otkloni strahiz srca njihovih, reći će: "[ta to reče Gospodar naš?" Reći će: "Istinu." A On jeUzvišeni, Veliki. ‌ ‍‌‍‍‍ ‍‌‍‍‍ ‌‌ ‍‌‌ ‌‌ ۚ ‌‌‌ ‍‌ ‌‌‌ ‌‍ ۖ ۖ
Qul Man Yarzuqukum Mina As-Samāwāti Wa Al-'Arđi ۖ Quli Allāhu ۖ Wa 'Innā 'Aw 'Īyākum La`alá Hudan 'Aw Fī Đalālin Mubīnin (Saba': 24). [34.24] Reci: "Ko vas opskrbljuje iz neba i Zemlje?"Reci: "Allah. A uistinu smo mi ili vi na Uputi ili uzabludi očitoj." ‍ ‍‌‌ ‌‍‌‍‍‌ ۖ ۖ ‌‌ ‌ ‌ ‍‌ ‌‌
Qul Lā Tus'alūna `Ammā 'Ajramnā Wa Lā Nus'alu `Ammā Ta`malūna (Saba': 25). [34.25] Reci: "Nećete biti pitani za ono šta smoskrivili, niti ćemo biti pitani za ono šta steradili." ‍ ‌ ‍‍‍‍‍ ‍‍ ‌ ‍‍‍‍‌
Qul Yajma`u Baynanā Rabbunā Thumma Yaftaĥu Baynanā Bil-Ĥaqqi Wa Huwa Al-Fattāĥu Al-`Alīmu (Saba': 26). [34.26] Reci: "Sakupiće nas Gospodar naš, zatim ćepresuditi među nama s Istinom; a On je Sudac,Sveznajući." ‍ ‍‍‍‍ ‍‌ ‍‌ ‌
Qul 'Arūniya Al-Ladhīna 'Alĥaqtum Bihi Shurakā'a ۖ Kallā ۚ Bal Huwa Allāhu Al-`Azīzu Al-Ĥakīmu (Saba': 27). [34.27] Reci: "Pokažite mi one koje Mu (kao) rivalepriključujete?" Nikako! Naprotiv! On je Allah, Moćni,Mudri. ‍ ‌‌‌ ‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍‍ ‍ۖ ۚ ‍‍‍‍‌
Wa Mā 'Arsalnāka 'Illā Kāffatan Lilnnāsi Bashīan Wa Nadhīan Wa Lakinna 'Akthara An-Nāsi Lā Ya`lamūna (Saba': 28). [34.28] I poslali smo te cijelom čovječanstvu, samo(kao) donosioca radosnih vijesti i opominjača, ali,većina ljudi ne zna. ‌‍ ‌‌ ‌ ‍‍‍ ‌‍ ‌‍‌ ‌‍‍‍‍‍
Wa Yaqūlūna Matá Hādhā Al-Wa`du 'In Kuntum Şādiqīna (Saba': 29). [34.29] I govore: "Kad će ovo obećanje, ako istinugovorite?" ‍‍‍‍‍‍ ‌ ‌‌ ‌ ‍‌‍‍‍‌‍
Qul Lakum Mī`ādu Yawmin Lā Tasta'khirūna `Anhu Sā`atan Wa Lā Tastaqdimūna (Saba': 30). [34.30] Reci: "Imaćete vi rok na Dan kojeg nećete časusporiti, niti ubrzati." ‍ ‍‌‌ ‍‍‍‌ ‍‌‍‍ ‌‌ ‍‍‍‍‍
Wa Qāla Al-Ladhīna Kafarū Lan Nu'umina Bihadhā Al-Qur'āni Wa Lā Bial-Ladhī Bayna Yadayhi ۗ Wa Law Tará 'Idhi Až-Žālimūna Mawqūfūna `Inda Rabbihim Yarji`u Ba`đuhum 'Ilá Ba`đin Al-Qawla Yaqūlu Al-Ladhīna Astuđ`ifū Lilladhīna Astakbarū Lawlā 'Antum Lakunnā Mu'uminīna (Saba': 31). [34.31] I govore oni koji ne vjeruju: "Nećemovjerovati u ovaj Kuran, niti u ono prije njega." Akad bi vidio kad zalimi budu zaustavljeni kodGospodara svog, obraćaće se jedni drugima govorom.Oni koji su učinjeni slabima reći će onima koji su seoholili: "Da nije vas bilo, sigurno bismo bilivjernici." ‍‍ ‍‍‍‍ ‌ ‍‌‌ ‌‌ ‍‍‍‌ ‌‌ ‍‍ۗ ‌‌ ‍ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍ ‍‌‍‍‍ ‍‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍ ‍‍‍‍‌
Qāla Al-Ladhīna Astakbarū Lilladhīna Astuđ`ifū 'Anaĥnu Şadadnākum `Ani Al-Hudá Ba`da 'Idh Jā'akum ۖ Bal Kuntum Mujrimīna (Saba': 32). [34.32] Oni koji su se oholili reći će onima koji suučinjeni slabima: "Zar smo vas mi odvratili od Upute,nakon što vam je došla? Naprotiv, bili steprestupnici!" ‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍ ‌‌ ‌‌ ‍ۖ ‍‌‍‍‍ ‍‍‍
Wa Qāla Al-Ladhīna Astuđ`ifū Lilladhīna Astakbarū Bal Makru Al-Layli Wa An-Nahāri 'Idh Ta'murūnanā 'An Nakfura Billāhi Wa Naj`ala Lahu 'Andādāan ۚ Wa 'Asarrū An-Nadāmata Lammā Ra'awā Al-`Adhāba Wa Ja`alnā Al-'Aghlāla Fī 'A`nāqi Al-Ladhīna Kafarū ۚ Hal Yujzawna 'Illā Mā Kānū Ya`malūna (Saba': 33). [34.33] I reći će koji su učinjeni slabima, onimakoji su se oholili: "Naprotiv! Spletkaranje noću idanju, kad ste nam naređivali da ne vjerujemo uAllaha i činimo Njemu ravne." I tajit će žal poštovide kaznu. A načinićemo okove na vratovima onih kojinisu vjerovali. Zar će biti plaćeni, osim kako suradili? ‍‍ ‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍ ‌‌‌ ‌‍‌ ‍‍ ‌‍‍‍‍ ‌‌‍‌‌‌ ۚ ‌‌‌ ‍‍‍‌ ‍‍‍‍ ‍‌‌‌‌ ‍‍‌ ‌‌ ‍ ‍ ‌‍ ‍‍‍‍ ‌ ۚ‍‍ ‌‌ ‌
Wa Mā 'Arsalnā Fī Qaryatin Min Nadhīrin 'Illā Qāla Mutrafūhā 'Innā Bimā 'Ursiltum Bihi Kāfirūna (Saba': 34). [34.34] I nismo u grad poslali nijednog opominjača, ada nisu rekli raskalašnici njegovi: "Uistinu, mi smou ono s čim ste poslani - nevjernici." ‌‌ ‍‌‍‍‍ ‍‌ ‍ ‌ ‌
Wa Qālū Naĥnu 'Aktharu 'Amwālāan Wa 'Awlādāan Wa Mā Naĥnu Bimu`adhdhabīna (Saba': 35). [34.35] I govore: "Mi smo veći po bogatstvima idjeci, i nećemo mi biti kažnjeni!" ‍‍ ‌ ‌ ‌‌‌‌‌ ‌‌
Qul 'Inna Rabbī Yabsuţu Ar-Rizqa Liman Yashā'u Wa Yaqdiru Wa Lakinna 'Akthara An-Nāsi Lā Ya`lamūna (Saba': 36). [34.36] Reci: "Uistinu, Gospodar moj pruža opskrbukome hoće i uskraćuje", ali većina ljudi ne zna. ‍ ‌‌ ‌‍‍‍‍‍ ‍‌ ‍‌‌ ‍‌ ‍‍‍‍‍‌‍‌ ‌‍‍‍
Wa Mā 'Amwālukum Wa Lā 'Awlādukum Bi-Atī Tuqarribukum `Indanā Zulfá 'Illā Man 'Āmana Wa `Amila Şāliĥāan Fa'ūlā'ika Lahum Jazā'u Ađ-Đi`fi Bimā `Amilū Wa Hum Al-Ghurufāti 'Āminūna (Saba': 37). [34.37] I nisu bogatstva vaša niti djeca vaša ono štoće vas Nama približiti bliskošću, izuzev onog kovjeruje i čini dobro. Pa ti takvi će imati plaćudvostruku za ono što su radili i oni će u odajamabiti sigurni. ‌ ‌ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍ ‍‌‍‍‍ ‍ ‌ ‍‌‌ ‌ ‌ ‍‍‌‍ ‍‌‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍
Wa Al-Ladhīna Yas`awna Fī 'Āyātinā Mu`ājizīna 'Ūlā'ika Fī Al-`Adhābi Muĥđarūna (Saba': 38). [34.38] A oni koji se trude protiv ajeta Naših - da(ih) oslabe - takvi će u kaznu biti privedeni. ‍‍‍‍ ‍ ‌‌ ‍‍‍‍ ‌‍‍‌‍ ‍‍‌ ‍‍‍‍‍‍‌
Qul 'Inna Rabbī Yabsuţu Ar-Rizqa Liman Yashā'u Min `Ibādihi Wa Yaqdiru Lahu ۚ Wa Mā 'Anfaqtum Min Shay'in Fahuwa Yukhlifuhu ۖ Wa Huwa Khayru Ar-ziqīna (Saba': 39). [34.39] Reci: "Uistinu, Gospodar moj pruža opskrbukome hoće od robova Svojih i uskraćuje mu. A šta godudijelite od stvari, pa - On će to zamijeniti, i Onje Najbolji od opskrbljivača." ‍ ‌‌ ‌‍‍‍‍‍ ‍‌ ‍‌‌ ‍‌‌ ‍‌‌ ‌ ‌‍‍‍‍‍ ۚ ‌‍‍‍‍‍‍‍‍ ‍‌‌ ‍ ‌ ‍‍‍ۖ‍‍‍‌ ‌‌‍
Wa Yawma Yaĥshuruhum Jamī`āan Thumma Yaqūlu Lilmalā'ikati 'Ahā'uulā' 'Īyākum Kānū Ya`budūna (Saba': 40). [34.40] A na Dan kad ih sve skupi, zatim kažemelecima: "Jesu li ovi vas obožavali?" ‌ ‍‍‍‍‍ ‌‍‌‌
Qālū Subĥānaka 'Anta Walīyunā Min Dūnihim ۖ Bal Kānū Ya`budūna Al-Jinna ۖ 'Aktharuhum Bihim Mu'uminūna (Saba': 41). [34.41] Reći će: "Slavljen neka si Ti! Ti siZaštitnik naš mimo njih. Naprotiv, obožavali sudžinne; većina njih su u njih bili vjernici." ‍‍‍ ‌‌‍ ‌‌ ‍‌‌ ‌‌ ۖ ‍‍‌ ۖ
Fālyawma Lā Yamliku Ba`đukum Liba`đin Naf`āan Wa Lā Đaran Wa Naqūlu Lilladhīna Žalamū Dhūqū `Adhāba An-Nāri Allatī Kuntum Bihā Tukadhdhibūn (Saba': 42). [34.42] Zato vi Danas ne vladate jedni za drugekorišću, niti štetom. I reći ćemo onima koji sučinili zulm: "Kušajte kaznu vatrom, onu koju steporicali!" ‌ ‍‍‍‍‍‍ ‍ ‍‌ ‌‍‍‍ ‍‍‍ ‌‌ ‍‍‌ ‍‍ ‍‌‍‍‍ ‌
Wa 'Idhā Tutlá `Alayhim 'Āyātunā Bayyinātin Qālū Mā Hādhā 'Illā Rajulun Yurīdu 'An Yaşuddakum `Ammā Kāna Ya`budu 'Ābā'uukum Wa Qālū Mā Hādhā 'Illā 'Ifkun Muftaran ۚ Wa Qāla Al-Ladhīna Kafarū Lilĥaqqi Lammā Jā'ahum 'In Hādhā 'Illā Siĥrun Mubīnun (Saba': 43). [34.43] I kad im se uče ajeti Naši jasni, kažu: "Ovoje samo čovjek, želi da vas odvrati od onog šta suobožavali očevi vaši", i kažu: "Ovo je samo lažizmišljena." A govore koji ne vjeruju za Istinu,pošto im je došla: "Ovo je samo sihr očiti." ‌‌‌‌ ‌ ‌‌ ‍ ‍‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍‍ ‍‍‍‍‌ ‍‌ ‌ ۚ ‍‍‍‍ ‌‍‍‍‌ ‍‌ ‌‌
Wa Mā 'Ātaynāhum Min Kutubin Yadrusūnahā ۖ Wa Mā 'Arsalnā 'Ilayhim Qablaka Min Nadhīrin (Saba': 44). [34.44] A nismo im dali nikakve knjige da ihproučavaju, i nismo im poslali prije tebe nijednogopominjača. ‍‌‌‌ ۖ ‌‍ ‌‍ ‍‍‍ ‍‌‌ ‍‍‍‍‍
Wa Kadhdhaba Al-Ladhīna Min Qablihim Wa Mā Balaghū Mi`shāra Mā 'Ātaynāhum Fakadhdhabū Rusulī ۖ Fakayfa Kāna Nakīri (Saba': 45). [34.45] I poricali su oni prije njih, a nisu (ovi)dosegli desetinu onog šta smo njima dali, pa suporicali poslanike Moje! Pa kakvo je bilo odbijanjeMoje! ‍‍‍‍ ‍‌‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍‌‍‌ ‍ ۖ‍‍‍ ‍
Qul 'Innamā 'A`ižukum Biwāĥidatin ۖ 'An Taqūmū Lillāh Mathná Wa FuThumma Tatafakkarū ۚ Mā Bişāĥibikum Min Jinnatin ۚ 'In Huwa 'Illā Nadhīrun Lakum Bayna Yaday `Adhābin Shadīdin (Saba': 46). [34.46] Reci: "Samo vas jednom savjetujem: daustajete radi Allaha po dva i pojedinačno, zatimrazmišljate: nije u drugu vašem nikakva ludost. Onvam je samo opominjač pred kaznom žestokom." ‍ ‌‍‍‍‍‍ ‌ ۖ ‌‌‌ ‍‍‍ ‌‌‌‌ ‍‌ ‌ ۚ ‌ ‍‍‍‍ ‍‌‌ ‍‍‍ ۚ ‌‌‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍‌
Qul Mā Sa'altukum Min 'Ajrin Fahuwa Lakum ۖ 'In 'Ajriya 'Illā `Alá Allāhi ۖ Wa Huwa `Alá Kulli Shay'in Shahīdun (Saba': 47). [34.47] Reci: "Ne tražim od vas nikakvu nagradu, taona je vaša; nagrada moja je jedino od Allaha, a Onje nad svakom stvari Svjedok." ‍ ‌ ‍‌‌ ‌‍‌ۖ ‌‌‌ ‌ ‌‌ ‌ ۖ ‌‌ ‌ ‍
Qul 'Inna Rabbī Yaqdhifu Bil-Ĥaqqi `Allāmu Al-Ghuyūbi (Saba': 48). [34.48] Reci: "Uistinu, Gospodar moj spušta Istinu,Znalac nevidljivih." ‍ ‌‌ ‌‍‍‍‍‍ ‍‍
Qul Jā'a Al-Ĥaqqu Wa Mā Yubdi'u Al-Bāţilu Wa Mā Yu`īdu (Saba': 49). [34.49] Reci: "Došla je Istina, i neće se pojavitineistina, niti se vratiti." ‍ ‍ ‌‌ ‍‍‍‍ ‌‌
Qul 'In Đalaltu Fa'innamā 'Ađillu `Alá Nafsī ۖ Wa 'Ini Ahtadaytu Fabimā Yūĥī 'Ilayya Rabbī ۚ 'Innahu Samī`un Qarībun (Saba': 50). [34.50] Reci: "Ako zalutam, pa samo lutam protiv dušesvoje, a ako se uputim, pa to je stoga što miobjavljuje Gospodar moj. Uistinu! On je Onaj kojičuje, Bliski." ‍ ‌‌‍‍‍ ‌ ۖ ‌‌ ‍ ‌ ‍ ‌ ‌‍ ۚ‍ ‍‍‍‍
Wa Law Tará 'Idh Fazi`ū Falā Fawta Wa 'Ukhidhū Min Makānin Qarībin (Saba': 51). [34.51] A kad bi vidio kad se preplaše, pa ne budeuzmicanja, i budu dograbljeni iz mjesta bliskog, ‌ ‍‍‍ ‌‌ ‌ ‍ ‌‌‍‌ ‍‌‌ ‍
Wa Qālū 'Āmannā Bihi Wa 'Anná Lahumu At-Tanāwushu Min Makānin Ba`īdin (Saba': 52). [34.52] I reknu: "Vjerujemo u njega!" A otkud im daprihvate iz mjesta dalekog? ‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍‌ ‌‌‍‌ ‍‌ ‍‌‌ ‍
Wa Qad Kafarū Bihi Min Qablu ۖ Wa Yaqdhifūna Bil-Ghaybi Min Makānin Ba`īdin (Saba': 53). [34.53] A doista nisu vjerovali u njega od ranije, iciljali su na nevidljivo iz mjesta dalekog. ‍‍‌ ‌ ‍‌‍‍ۖ ‌‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍ ‍‌‌ ‍
Wa Ĥīla Baynahum Wa Bayna Mā Yashtahūna Kamā Fu`ila Bi'ashyā`ihim Min Qablu ۚ 'Innahum Kānū Fī Shakkin Murībin (Saba': 54). [34.54] A između njih i onog šta žele je prepreka,kao što je učinjeno prije sa njima sličnima. Uistinu,oni su bili u sumnji ozbiljnoj. ‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍ ‌ ‍‌‍‍ۚ
Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
Next Sūrah