Roman Script    Reciting key words        Previous Sūrah   Next Sūrah   Quraan Index    Home  

33) Sūrat Al-'Aĥzāb

Private Tutoring Sessions

33)

Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
Yā 'Ayyuhā An-Nabīyu Attaqi Allāha Wa Lā Tuţi`i Al-Kāfirīna Wa Al-Munāfiqīna ۗ 'Inna Allāha Kāna `Alīmāan Ĥakīmāan (Al-'Aĥzāb: 1). [33.1] O vjerovjesniče! Boj se Allaha i ne poslušajnevjernike i munafike. Uistinu! Allah je Znalac,Mudri. ‍‍‍‍‍ ‍ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍ۗ‍ ‍
Wa Attabi` Mā Yūĥá 'Ilayka Min Rabbika ۚ 'Inna Allāha Kāna Bimā Ta`malūna Khabīan (Al-'Aĥzāb: 2). [33.2] I slijedi šta ti se objavljuje od Gospodaratvog. Uistinu, Allah je o onom šta raditeObaviješteni; ‌ ‌ ‍‍‍‍ ‍‌‌ ‌‍‍‍ ۚ‍ ‍ ‌ ‍‍‍ ‍‍
Wa Tawakkal `Alá Allāhi ۚ Wa Kafá Billāhi Wa Kīlāan (Al-'Aĥzāb: 3). [33.3] I pouzdaj se u Allaha, a dovoljan je AllahZaštitnik. ۚ ‌‌ ‍ ‌
Mā Ja`ala Allāhu Lirajulin Min Qalbayni Fī Jawfihi ۚ Wa Mā Ja`ala 'Azwājakumu Al-Lā'ī Tužāhirūna Minhunna 'Ummahātikum ۚ Wa Mā Ja`ala 'Ad`iyā'akum 'Abnā'akum ۚ Dhalikum Qawlukum Bi'afwāhikum ۖ Wa Allāhu Yaqūlu Al-Ĥaqqa Wa Huwa Yahdī As-Sabīla (Al-'Aĥzāb: 4). [33.4] Nije načinio Allah nikakva dva srca čovjeku uutrobi njegovoj. I nije učinio žene vaše od kojih serazvodite ziharom, majkama vašim, i nije učinioposinke vaše, sinovima vašim. To su riječi vaše -usta vaših; a Allah govori Istinu i On upućuje putu. ‍ ‍‍‍ ‍‌‍‍‍‍ۚ ‌‌ ‌‌‌‌ ‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‌ ‍‌‍‍‍‍‌ ‌ۚ ‌‌ ‌‌ ‌‍‍ۚ‍ ‌ ۖ‍‍ ‌‌
Ad`ūhum Li'abā'ihim Huwa 'Aqsaţu `Inda Allāhi ۚ Fa'in Lam Ta`lamū 'Ābā'ahum Fa'ikhwānukum Ad-Dīni Wa Mawālīkum ۚ Wa Laysa `Alaykum Junāĥun Fīmā 'Akhţa'tum Bihi Wa Lakin Mā Ta`ammadat Qulūbukum ۚ Wa Kāna Allāhu Ghafūan Raĥīmāan (Al-'Aĥzāb: 5). [33.5] Zovite ih po očevima njihovim, to jepravednije kod Allaha. Pa ako ne znate očeve njihove,pa braća su vaša u vjeri i štićenici vaši. I nije vamgrijeh u onom u čemu pogriješite, već šta namjernoučine srca vaša. A Allah je Oprosnik, Milosrdni. ‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‍‌‍‍ۚ‌ ‍ ‌‍‍‌ ‍‍‍‍ ‌‌ ۚ ‌‍‍‍‍ ‍‍‍‍ ‌‍‌‌ ‌ ‍‍‍ۚ ‌‍ ‍‌‌ ‌‍
An-Nabīyu 'Awlá Bil-Mu'uminīna Min 'Anfusihim ۖ Wa 'Azwājuhu 'Ummahātuhum ۗ Wa 'Ūlū Al-'Arĥāmi Ba`đuhum 'Awlá Biba`đin Fī Kitābi Allāhi Mina Al-Mu'uminīna Wa Al-Muhājirīna 'Illā 'An Taf`alū 'Ilá 'Awliyā'ikum Ma`rūfāan ۚ Kāna Dhālika Fī Al-Kitābi Masţūan (Al-'Aĥzāb: 6). [33.6] Vjerovjesnik je bliži vjernicima od dušanjihovih, a žene njegove su (kao) majke njihove. Asrodnici su bliži jedni drugima u Knjizi Allahovoj,od vjernika i muhadžira, izuzev da učiniteprijateljima svojim dobro. To je u Knjizi zapisano. ‍‍‍ ‌‌‌ ‍‍‍‍ ‍‌‌ ‌‌ۖ ‌‌‌‌‌ ‌ۗ ‌‌‍‍‌‌ ‌‍ ‍‍‍‍‍‍ ‌‌‌ ‍‌ ‍ ‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍ ‌ ‌‌ ‍ ‌‍ ‌‍ۚ‍‍‍‌‌
Wa 'Idh 'Akhadhnā Mina An-Nabīyīna Mīthāqahum Wa Minka Wa Min Nūĥin Wa 'Ibhīma Wa Mūsá Wa `Īsá Abni Maryama ۖ Wa 'Akhadhnā Minhumthāqāan Ghalīžāan (Al-'Aĥzāb: 7). [33.7] I kad smo od vjerovjesnika uzeli zavjetnjihov, i od tebe, i od Nuha i Ibrahima i Musaa iIsaa, sina Merjeminog. A uzeli smo od njih zavjetčvrst; ‌‌ ‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌‍‌‍‍‍ ‌‍‌‌ ‍‍‍ ‌‌‍‍‌‍‍‍‍‍ ‌ ‌ ۖ ‌‌‍‍‌ ‍‌‍‍‍‌ ‍‍‍‍
Liyas'ala Aş-Şādiqīna `An Şidqihim ۚ Wa 'A`adda Lilkāfirīna `Adhābāan 'Alīmāan (Al-'Aĥzāb: 8). [33.8] Da bi upitao istinite o istinitosti njihovoj,a pripremio je za nevjernike kaznu bolnu. ‍‍‍‍‍‍‌‍‍‍‍ ‍‌‍‍ۚ ‌‌‌ ‍‍‍‍‍ ‌
Yā 'Ayyuhā Al-Ladhīna 'Āmanū Adhkurū Ni`mata Allāhi `Alaykum 'Idh Jā'atkum Junūdun Fa'arsalnā `Alayhim Rīĥāan Wa Junūdāan Lam Tarawhā ۚ Wa Kāna Allāhu Bimā Ta`malūna Başīan (Al-'Aĥzāb: 9). [33.9] O vi koji vjerujete! Sjetite se blagodatiAllahove prema vama, kad vam dođoše vojske, paposlasmo na njih vjetar i vojske koje niste vidjeli!A Allah je onog šta radite Vidilac. ‌‌ ‍‍‍‍ ‌ ‌‌ ‍ ‌‌‌ ‍‌ ‍‍‍ ‌‌ ‌‌‌ ‍‍‍‌‌ ۚ ‌‍ ‍ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍
'Idh Jā'ūkum Min Fawqikum Wa Min 'Asfala Minkum Wa 'Idhghati Al-'Abşāru Wa Balaghati Al-Qulūbu Al-Ĥanājira Wa Tažunnūna Billāhi Až-Žunūna (Al-'Aĥzāb: 10). [33.10] Kad vam dođoše iznad vas i ispod vas, i kadskrenuše pogledi, i dospješe srca grlima - a misliliste o Allahu misli (različite) - ‌‌ ‍‍‍‌ ‍‌‌ ‍‍‍ ‌‍‌‌ ‌ ‍‌‍‍‍ ‌‌‌ ‌‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍
Hunālika Abtuliya Al-Mu'uminūna Wa Zulzilū Zilzālāan Shadīdāan (Al-'Aĥzāb: 11). [33.11] Tu su iskušani vjernici i potreseni potresomžestokim. ‍‍ ‌‌ ‌‌ ‌
Wa 'Idh Yaqūlu Al-Munāfiqūna Wa Al-Ladhīna Fī Qulūbihim Marađun Mā Wa`adanā Al-Lahu Wa Rasūluhu 'Illā Ghurūan (Al-'Aĥzāb: 12). [33.12] I kad rekoše munafici i oni u srcima čijim jebolest: "Obećao nam je Allah i Poslanik Njegov jedinoobmanu", ‌‌‌ ‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‍ ‌‌‍‍‌‌‌
Wa 'Idh Qālat Ţā'ifatun Minhum Yā 'Ahla Yathriba Lā Muqāma Lakum Fārji`ū ۚ Wa Yasta'dhinu Farīqun Minhumu An-Nabīya Yaqūlūna 'Inna Buyūtanā `Awratun Wa Mā Hiya Bi`awratin ۖ 'In Yurīdūna 'Illā Fian (Al-'Aĥzāb: 13). [33.13] I kad skupina njih reče: "O stanovniciJesriba! Nema mjesta za vas, zato se vratite." Atražila je grupa njih dozvolu od Vjerovjesnika,govorili su: "Uistinu, kuće naše su izložene." A nisuone izložene. Željeli su jedino bježanje. ‌‌‌ ‍‌‍‍‍ ‍‌ ‍ ‌ ‍‍‍ ۚ ‌‌ ‍‍‍‍‍‌ ‍‌‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍‌ ‌ ‌‍ ‌‌ ‌‍ ۖ ‌‌‌ ‍‍‍‌ ‌‌ ‍‌‌‌
Wa Law Dukhilat `Alayhim Min 'Aqţārihā Thumma Su'ilū Al-Fitnata La'ātawhā Wa Mā Talabbathū Bihā 'Illā Yasīan (Al-'Aĥzāb: 14). [33.14] A da se ušlo protiv njih sa strana njenih,zatim bio od njih zatražen fitneluk, sigurno bi gapočinili, a ostali bi u njoj samo kratko. ‍‍‍ ‍‌‌ ‌‍‍‍‍‍‍‍‍‌ ‍ ‌ ‍
Wa Laqad Kānū `Āhadū Allaha Min Qablu Lā Yuwallūna Al-'Adbāra ۚ Wa Kāna `Ahdu Allāhi Mas'ūlāan (Al-'Aĥzāb: 15). [33.15] I već su se bili obavezali Allahu od ranijeda neće okretati leđa; a biće se za obavezu Allahupitano. ‍‍ ‍ ‍‌‍‍‍ ‌ ‍‍‍ ‌‍ۚ ‌‍‍ ‍‍‍
Qul Lan Yanfa`akumu Al-Firāru 'In Farartum Mina Al-Mawti 'Awi Al-Qatli Wa 'Idhāan Lā Tumatta`ūna 'Illā Qalīlāan (Al-'Aĥzāb: 16). [33.16] Reci: "Neće vam koristiti bježanje, akobježite od smrti ili pogibije, i tad nećete uživati,izuzev malo." ‍ ‍‌‌ ‍‌‍‍‌ ‍ ‌‌‌ ‍‍‍ ‌‌‌‌ ‌ ‍‍‍
Qul Man Dhā Al-Ladhī Ya`şimukum Mina Allāhi 'In 'Arāda Bikum Sū'āan 'Aw 'Arāda Bikum Raĥmatan ۚ Wa Lā Yajidūna Lahum Min Dūni Allāhi Walīy7an Wa Lā Naşīan (Al-'Aĥzāb: 17). [33.17] Reci: "Ko je taj ko će vas zaštititi odAllaha, ako vam želi zlo, ili vam želi milost?" Aneće oni naći sebi mimo Allaha zaštitnika, nitipomagača. ‍ ‍‌‌ ‌‌‌ ‍‍‍ ‌‌‌ ‌‌‌ ‍‍‍‌‌ ‌ ‌‌ ‌‍ ۚ ‌‌ ‍‍‌ ‍‌‌ ‌‍‍‌ ‍ ‌ ‌‌ ‍‍‍‍‍
Qad Ya`lamu Allāhu Al-Mu`awwiqīna Minkum Wa Al-Qā'ilīna Li'ikhwānihim Halumma 'Ilaynā ۖ Wa Lā Ya'tūna Al-Ba'sa 'Illā Qalīlāan (Al-'Aĥzāb: 18). [33.18] Doista Allah zna one među vama kojisprečavaju, i one koji su govorili braći svojoj:"Hodite k nama!" A nisu išli sili, izuzev malo, ‍‍‍‍‍ ‍‌‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍‍‌ ‍‌ ‌‌ ۖ ‌‌ ‍‍‍
'Ashiĥĥatan `Alaykum ۖ Fa'idhā Jā'a Al-Khawfu Ra'aytahum Yanžurūna 'Ilayka Tadūru 'A`yunuhum Kālladhī Yughshá `Alayhi Mina Al-Mawti ۖ Fa'idhā Dhahaba Al-Khawfu Salaqūkum Bi'alsinatin Ĥidādin 'Ashiĥĥatan `Alá Al-Khayri ۚ 'Ūlā'ika Lam Yu'uminū Fa'aĥbaţa Allāhu 'A`mālahum ۚ Wa Kāna Dhālika `Alá Allāhi Yasīan (Al-'Aĥzāb: 19). [33.19] [krti prema vama. Pa kad dođe strah, vidiš ih gledajuprema tebi, okreću oči njihove kao onaj koji seonesvijesti od smrti. Pa kad strah ode peckaju vasjezicima oštrim, pohlepni prema dobru. Takvi nevjeruju, zato će Allah poništiti djela njihova, a toje Allahu lahko. ۖ ‌‌‌ ‍‍‍‍‍‍ ‌‍‌ ‍‌‍‍‍‍‍‍‍‍‌ ‌‍‍‍‍‍‌‌ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍ ۖ ‌‌ ‍‍‍‍‍‌‍‍‍‍ ۚ‍‍‌‍ ‍ ‌ ۚ ‌‍ ‌ ‌ ‍ ‍
Yaĥsabūna Al-'Aĥzāba Lam Yadh/habū ۖ Wa 'In Ya'ti Al-'Aĥzābu Yawaddū Law 'Annahum Bādūna Fī Al-'A`rābi Yas'alūna `An 'Anbā'ikum ۖ Wa Law Kānū FīkumQātalū 'Illā Qalīlāan (Al-'Aĥzāb: 20). [33.20] Računaju da saveznici nisu otišli; a ako bidošli saveznici voljeli bi oni da su u pustinji međubeduinima, tražili bi vijesti o vama; a da su s vama,ne bi se borili, izuzev malo. ‍‍ ‍‍‌ ۖ ‌‌‌‍‍‌ ‌‌ ‍ ‌‍‍‌ ‍‍‍‌‍‍ ‍‌‌ ‌‌‍‍ ۖ ‌‌ ‍‍
Laqad Kāna LakumRasūli Allāhi 'Uswatun Ĥasanatun Liman Kāna Yarjū Allaha Wa Al-Yawma Al-'Ākhira Wa Dhakara Allāha Kathīan (Al-'Aĥzāb: 21). [33.21] Doista vi imate u Poslaniku Allahovom uzorlijep - za onog ko se nada Allahu i Danu posljednjem,i spominje Allaha mnogo. ‍‍‌ ‍ ‌‍‍‍ ‍ ‌ ‍‌‌ ‍‍ ‌ ‍‍ ‌‌‍‍ ‍
Wa Lammā Ra'á Al-Mu'uminūna Al-'Aĥzāba Qālū Hādhā Mā Wa`adanā Al-Lahu Wa Rasūluhu Wa Şadaqa Allāhu Wa Rasūluhu ۚ Wa Mā Zādahum 'Illā 'Īmānāan Wa Taslīmāan (Al-'Aĥzāb: 22). [33.22] I pošto su vjernici vidjeli saveznike,rekoše: "Ovo je ono šta nam je obećao Allah iPoslanik Njegov, a Istinu je govorio Allah i PoslanikNjegov", a povećalo im je jedino vjerovanje ipredanost. ‍‍‍ ‍‍‍‌‌‌ ‍‍ ‍‍‌ ‌‌ ‌ ‌‌‍ ‌‍ ‍ ‌‌‍ ۚ ‌ ‌‌ ‌
Mina Al-Mu'uminīna Rijālun Şadaqū Mā `Āhadū Allaha `Alayhi ۖ Faminhum Man Qađá Naĥbahu Wa Minhum Man Yantažiru ۖ Wa Mā Baddalū Tabdīlāan (Al-'Aĥzāb: 23). [33.23] Od vjernika su ljudi (koji) su obistinili onona što su se zavjetovali Allahu. Pa od njih je ko jeispunio zavjet svoj, i od njih je ko očekuje, i nisuučinili promjenu, ‍‍‍ ‌ ‌ ‍ ‍‍‍ۖ ‍‌‍‍‍ ‍‌‍‍‍‌ ‌‍‌‍‍‍ ‍‌‌ ‍‌‍‍‍‍‍‍ۖ ‌‌ ‍‍
Liyajziya Allāhu Aş-Şādiqīna Bişidqihim Wa Yu`adhdhiba Al-Munāfiqīna 'In Shā'a 'Aw Yatūba `Alayhim ۚ 'Inna Allāha Kāna Ghafūan Raĥīmāan (Al-'Aĥzāb: 24). [33.24] Da bi nagradio Allah istinite za istinitostnjihovu, i kaznio munafike ako hoće, ili im oprostio.Uistinu! Allah je Oprosnik, Milosrdni. ‍‍‍‍‍‍‍‍‌‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍‍ ‌‌‌ ‍‌ ‌‌ ‍‍‍ ۚ‍ ‍ ‍‌‌ ‌‍
Waradda Allāhu Al-Ladhīna Kafarū Bighayžihim Lam Yanālū Khayan ۚ Wa Kafá Allāhu Al-Mu'uminīna Al-Qitāla ۚ Wa Kāna Allāhu Qawīy7an `Azīzāan (Al-'Aĥzāb: 25). [33.25] I povratio je Allah one koji nisu vjerovali usrdžbi njihovoj; nisu postigli dobro. A dovoljan jeAllah vjernicima u borbi, i Allah je Silni, Moćni; ‌‍‍‍‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍‍ ‍‌ ۚ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ۚ ‌‍ ‍‌ ‌
Wa 'Anzala Al-Ladhīna Žāharūhum Min 'Ahli Al-Kitābi Min Şayāşīhim Wa Qadhafa Fī Qulūbihimu Ar-Ru`ba Farīqāan Taqtulūna Wa Ta'sirūna Farīqāan (Al-'Aĥzāb: 26). [33.26] I spustio je one od sljedbenika Knjige kojisu ih pomagali, iz utvrda njihovih, i ubacio u srcanjihova strah. Skupinu ste pobili, a skupinuzarobili. ‌‌‍‍‍‍‌ ‍‌‌ ‌ ‍‌‍ ‌‍ ‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‌‍‍
Wa 'Awrathakum 'Arđahum Wa Diyārahum Wa 'Amwālahum Wa 'Arđāan Lam Taţa'ūۚ Wa Kāna Allāhu `Alá Kulli Shay'in Qadīan (Al-'Aĥzāb: 27). [33.27] I dao vam je da naslijedite zemlju njihovu ikuće njihove i imetke njihove i zemlju koju nistegazili. A Allah nad svakom stvari ima moć. ‌‌‌‍‍‍ ‌‌‍ ‌‌‌‍ ‌‌‌ ‌‌‌‍‍‍‍‍‍‍‌ ۚ ‌‍ ‍ ‌ ‍ ‍‍
Yā 'Ayyuhā An-Nabīyu Qul Li'zwājika 'In Kuntunna Turidna Al-Ĥayā Ata Ad-Dunyā Wa Zīnatahā Fata`ālayna 'Umatti`kunna Wa 'Usarriĥkunna Saĥāan Jamīlāan (Al-'Aĥzāb: 28). [33.28] O Vjerovjesniče! Reci ženama svojim: "Akoželite život Dunjaa i sjaj njegov, tad dođite! Daćuvam zadovoljštinu i pustiti vas puštanjem lijepim." ‌‌ ‍‍‍ ‌‌‌ ‌‌‌ ‍‌‍‍‍‍‌ ‍ ‍‌‍ ‌‌ ‍‍‍‍ ‌‍‌ ‌‌‍‌ ‍
Wa 'In Kuntunna Turidna Allāha Wa Rasūlahu Wa Ad-Dāra Al-'Ākhirata Fa'inna Allāha 'A`adda Lilmuĥsināti Minkunna 'Ajan `Ažīmāan (Al-'Aĥzāb: 29). [33.29] A ako želite Allaha i Poslanika Njegovog ikuću Ahireta - pa uistinu, Allah je zadobročiniteljke od vas pripremio nagraduveličanstvenu. ‌‌‌ ‍‌‍‍‍‍‌ ‍ ‍ ‌‌‍‍‍‍‌‍‍‍ ‍ ‌‌ ‍ ‍‌‍‍‍‍‌ ‌‍‌‌ ‍‍‍
Yā Nisā'a An-Nabīyi Man Ya'ti Minkunna Bifāĥishatin Mubayyinatin Yuđā`af Lahā Al-`Adhābu Đi`fayni ۚ Wa Kāna Dhālika `Alá Allāhi Yasīan (Al-'Aĥzāb: 30). [33.30] O žene Vjerovjesnikove! Ko od vas počinirazvrat otvoren, uvećaće joj se kazna dvostruko; a toje Allahu lahko. ‍‍‍ ‍‌‌ ‍‌‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‌ ‍‍‌ ‍‍‍‍‍ ‌‍ ۚ ‌ ‌ ‍ ‍
Wa Man Yaqnut Minkunna Lillāh Wa Rasūlihi Wa Ta`mal Şāliĥāan Nu'utihā 'Ajrahā Marratayni Wa 'A`tadnā Lahā Rizqāan Karīmāan (Al-'Aĥzāb: 31). [33.31] A koja se od vas pokori Allahu i PoslanikuNjegovom i čini dobro, daćemo joj nagradu njenu dvaputa, a pripremili smo joj opskrbu plemenitu. ‍‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‍‌‍‍‍‍ ‌‌‍ ‍‍‌ ‍‍‍‍ ‌‌‍‌ ‌ ‍ ‍
Yā Nisā'a An-Nabīyi Lastunna Ka'aĥadin Mina An-Nisā' ۚ 'Ini Attaqaytunna Falā Takhđa`na Bil-Qawli Faya55ma`a Al-Ladhī Fī Qalbihi Marađun Wa Qulna Qawlāan Ma`rūfāan (Al-'Aĥzāb: 32). [33.32] O žene Vjerovjesnikove! Niste kao neke odžena. Ako ste bogobojazne, onda ne budite podložne ugovoru pa da imadne želju onaj u srcu čijem jebolest, i govorite riječ pristojnu. ‍‍‍ ‍ ‍‍ۚ ‍‍‍‍‍‍‍‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‍ ‍
Wa Qarna Fī Buyūtikunna Wa Lā Tabarrajna Tabarruja Al-Jāhilīyati Al-'Ūlá ۖ Wa 'Aqimna Aş-Şalāata Wa 'Ātīna Az-Zakāata Wa 'Aţi`na Allāha Wa Rasūlahu ۚ 'Innamā Yurīdu Allāhu Liyudh/hiba `Ankumu Ar-Rijsa 'Ahla Al-Bayti Wa Yuţahhirakum Taţan (Al-'Aĥzāb: 33). [33.33] I ostajte u kućama svojim, i ne pokazujtedraži pokazivanjem džahilijjeta pređašnjeg; iobavljajte salat i dajite zekat, i poslušajte Allahai Poslanika Njegovog. Doista Allah želi da odstraniod vas nečistoću Ehlul-bejte, i očisti vas (potpunim)čišćenjem. ‍‍‍ ‍‌ ‌‌ ‍ ‍‍‌‌ ۖ ‌‌‍‍‍ ‌‌‍‍‍‍‍‍ ‌‌‍ ‌‌‍ ۚ‍‌ ‍‍‍‍‍‌ ‍ ‍‌‍‍‍ ‌ ‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍
Wa Adhkurna Mā Yutlá Fī Buyūtikunna Min 'Āyāti Allāhi Wa Al-Ĥikmati ۚ 'Inna Allāha Kāna Laţīfāan Khabīan (Al-'Aĥzāb: 34). [33.34] I pamtite šta se uči u kućama vašim od ajetaAllahovih i mudrosti. Uistinu! Allah je Fini,Obaviješteni. ‌‌ ‌ ‌ ‍‌ ‍‌‌ ‌‍ ‍ ‌ ۚ‍ ‍ ‍‍‍‍‍‍‌ ‍‍
'Inna Al-Muslimīna Wa Al-Muslimāti Wa Al-Mu'uminīna Wa Al-Mu'umināti Wa Al-Qānitīna Wa Al-Qānitāti Wa Aş-Şādiqīna Wa Aş-Şādiqāti Wa Aş-Şābirīna Wa Aş-Şābirāti Wa Al-Khāshi`īna Wa Al-Khāshi`āti Wa Al-Mutaşaddiqīna Wa Al-Mutaşaddiqāti Wa Aş-Şā'imīna Wa Aş-Şā'imāti Wa Al-Ĥāfižīna Furūjahum Wa Al-Ĥāfižāti Wa Adh-Dhākirīna Allāha Kathīan Wa Adh-Dhākirāti 'A`adda Allāhu Lahum Maghfiratan Wa 'Ajan `Ažīmāan (Al-'Aĥzāb: 35). [33.35] Uistinu, muslimani i muslimanke, i vjernici ivjernice, i poslušni i poslušne, i iskreni i iskrene,i strpljivi i strpljive, i ponizni i ponizne, idavaoci sadake i davateljke sadake, i postači ipostačice, i čuvari furudža svojih i čuvarke, i kojispominju Allaha mnogo i koje spominju - pripremio jeAllah njima oprost i nagradu veličanstvenu. ‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍‍‍‌‍‍‍‍ ‌‍‍‍‌‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌‍‍‍‌‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍‍‍ ‌ ‌‍‍‍‌‍‍‍‍‍ ‍‍‌‍‌‍ ‍‍‍‍‍ ‌‌‍‌‌ ‍‍‍
Wa Mā Kāna Limu'uminin Wa Lā Mu'uminatin 'Idhā Qađá Allāhu Wa Rasūluhu 'Aman 'An Yakūna Lahumu Al-Khiyaratu Min 'Amrihim ۗ Wa Man Ya`şi Allāha Wa Rasūlahu Faqad Đalla Đalālāan Mubīnāan (Al-'Aĥzāb: 36). [33.36] I nije za vjernika niti za vjernicu, kadodluči Allah i Poslanik Njegov stvar, da oni imajuizbor iz stvari svoje. A ko ne posluša Allaha iPoslanika Njegovog - pa zaista je zalutao zabludomočitom. ‌ ‍ ‌‌ ‌‌‌‌ ‍‍‍‌ ‍ ‌‌‍ ‌‌ ‌‌ ‍‍‍ ‍‍‍‍ ‍‌‌ ‌‍ ۗ ‌‍‌‌ ‍ ‍ ‌‌‍‍‍
Wa 'Idh Taqūlu Lilladhī 'An`ama Allāhu `Alayhi Wa 'An`amta `Alayhi 'Amsik `Alayka Zawjaka Wa Attaqi Allāha Wa Tukhfī Fī Nafsika Mā Al-Lahu Mubdīhi Wa Takhshá An-Nāsa Wa Allāhu 'Aĥaqqu 'An Takhshāhu ۖ Falammā Qađá Zaydun Minhā Waţaan Zawwajnākahā Likay Lā Yakūna `Alá Al-Mu'uminīna Ĥarajun Fī 'Azwāji 'Ad`iyā'ihim 'Idhā Qađawā Minhunna Waţaan ۚ Wa Kāna 'Amru Allāhi Maf`ūlāan (Al-'Aĥzāb: 37). [33.37] I kad si rekao onome koga je obdario Allah, ikoga si obdario: "Zadrži sebi ženu svoju i boj seAllaha!" A krio si u duši svojoj ono šta je Allahpokazao i bojao se ljudi, a Allah je dostojniji da seNjega bojiš. Pa pošto je izvršio Zejd za njupotrebno, vjenčali smo nju za te, da ne bude zavjernike grijeh u ženama posinaka njihovih, kadizvrše za njih potrebno. A naredba Allahova jeizvršna. ‌‌‌ ‍‍‍‍‍ ‌‌‍ ‍‍‍‍ ‌‌‌‍ ‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍ ‌‌ ‌ ‍ ‌‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍‌ ‍‍ ‌‍ ‌‌‌ ‍‍‍‍‍ ۖ‍‍‍‌ ‍‍ ‍‌‍‍‍‌ ‌‌‍‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ‍ ‌‌‌‍‍‌ ‌‌‌‌ ‍‍‍‌‌ ‍‌‍‍‍‍‌ ‌‍‌ ۚ ‌‍ ‌‌
Mā Kāna `Alá An-Nabīyi Min Ĥarajin Fīmā Farađa Allāhu Lahu ۖ Sunnata Allāhi Fī Al-Ladhīna Khalawā Min Qablu ۚ Wa Kāna 'Amru Allāhi Qadaan Maqan (Al-'Aĥzāb: 38). [33.38] Nema Vjerovjesniku nikakvog prijekora u onomčim ga je obavezao Allah. (To) je sunnet Allahov onihkoji su minuli ranije - a naredba Allahova je sudbinapredodređena - ‌ ‍‍‍‍ ‍‌‌ ‍‍‍ ‌ ‍ ۖ‍‍‍‍‍‍‌‌ ‍‌‍‍ۚ ‌‍ ‌‌ ‍‌‌‍‍‍‍‍‌‌‌
Al-Ladhīna Yuballighūna Risālāti Allāhi Wa Yakhshawnahu Wa Lā Yakhshawna 'Aĥadāan 'Illā Al-Laha ۗ Wa Kafá Billāhi Ĥasībāan (Al-'Aĥzāb: 39). [33.39] Onih koji su dostavljali poslanice Allahove iNjega se bojali, i nebojali se nikog izuzev Allaha. Adovoljan je Allah Obračunac. ‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍ ‍ ‌‍‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍‍‍ ‌‌ ‌ ۗ ‌‌
Mā Kāna Muĥammadun 'Abā 'Aĥadin Min Rijālikum Wa Lakin Rasūla Allāhi Wa Khātama An-Nabīyīna ۗ Wa Kāna Allāhu Bikulli Shay'in `Alīmāan (Al-'Aĥzāb: 40). [33.40] Nije Muhammed otac nikom od ljudi vaših, negoje poslanik Allahov i Pečat vjerovjesnika! A Allah jeo svakoj stvari Znalac. ‌ ‍‍‍‍ ‍ ‍‌ ‌‍‌‌ ‌‍‍‍‍‍ ‍ ‌‍‍‍‍‍‍‍‍ۗ ‌‍ ‍ ‍
Yā 'Ayyuhā Al-Ladhīna 'Āmanū Adhkurū Allaha Dhikan Kathīan (Al-'Aĥzāb: 41). [33.41] O vi koji vjerujete! Spominjite Allaha zikrommnogim, ‍‍‍‍ ‌ ‌‌ ‍ ‌‌ ‍
Wa Sabbiĥūhu Bukratan Wa 'Aşīlāan (Al-'Aĥzāb: 42). [33.42] I slavite Ga jutrom i navečer. ‍‍ ‍‍‍ ‌‌‍
Huwa Al-Ladhī Yuşallī `Alaykum Wa Malā'ikatuhu Liyukhrijakum Mina Až-Žulumāti 'Ilá ۚ An-Nūri Wa Kāna Bil-Mu'uminīna Raĥīmāan (Al-'Aĥzāb: 43). [33.43] On je Taj koji vas blagosilja i meleciNjegovi - da bi vas izveo iz tmina na svjetlo; a zavjernike je Milosrdan. ‍‍‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍ ‍‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍‍ ۚ ‌‍ ‍‍‍‍ ‌‍
Taĥīyatuhum Yawma Yalqawnahu Salāmun ۚ Wa 'A`adda Lahum 'Ajan Karīmāan (Al-'Aĥzāb: 44). [33.44] Pozdrav njihov, na Dan kad Ga sretnu, biće:"Selam!" A pripremio im je nagradu plemenitu. ‍‍‍‍‍ ۚ ‌‌‌ ‌‍‌ ‍
Yā 'Ayyuhā An-Nabīyu 'Innā 'Arsalnāka Shāhidāan Wa Mubashshian Wa Nadhīan (Al-'Aĥzāb: 45). [33.45] O Vjerovjesniče! Uistinu, Mi smo te poslali(kao) svjedoka i donosioca radosnih vijesti iopominjača, ‍‍‍ ‌ ‌‍ ‌‍ ‌‍
Wa Dā`īāan 'Ilá Allāhi Bi'idhnihi Wa Sijāan Munīan (Al-'Aĥzāb: 46). [33.46] I pozivača Allahu s dozvolom Njegovom i (kao)svjetiljku rasvjetljavajuću. ‌‌‍‍‍‍‍ ‌‌ ‍ ‌ ‌‍‍‍
Wa Bashshiri Al-Mu'uminīna Bi'anna Lahum Mina Allāhi Fađlāan Kabīan (Al-'Aĥzāb: 47). [33.47] I obraduj vjernike, da će oni imati od Allahablagodat veliku. ‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‍
Wa Lā Tuţi`i Al-Kāfirīna Wa Al-Munāfiqīna Wa Da` 'Adhāhum Wa Tawakkal `Alá Allāhi ۚ Wa Kafá Billāhi Wa Kīlāan (Al-'Aĥzāb: 48). [33.48] I ne poslušaj nevjernike i munafike i pustivrijeđanje njihovo, a pouzdaj se u Allaha; a Allah jedovoljan Zaštitnik. ‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍ ‌‌ ‌‌‌ ‌ ‌ ۚ ‌‌ ‍ ‌
Yā 'Ayyuhā Al-Ladhīna 'Āmanū 'Idhā Nakaĥtumu Al-Mu'umināti Thumma Ţallaqtumūhunna Min Qabli 'An Tamassūhunna Famā Lakum `Alayhinna Min `Iddatin Ta`taddūnahā ۖ Famatti`ūhunna Wa Sarriĥūhunna Saĥāan Jamīlāan (Al-'Aĥzāb: 49). [33.49] O vi koji vjerujete! Kad se oženitevjernicama, zatim ih razvedete prije nego ihdotaknete, tad vi nemate prema njima nikakva iddetakojeg biste računali. Tad im dajte zadovoljštinu ipustite ih puštanjem lijepim. ‍‍‍‍ ‌‍ ‌‌‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‌ ‍‌‍‍‍ ‌‌‌ ‍‌ ‌ ‍‌ ‍‌ ‌‌ ۖ‌ ‌‍‌ ‍
Yā 'Ayyuhā An-Nabīyu 'Innā 'Aĥlalnā Laka 'Azwājaka Al-Lātī 'Ātayta 'Ujūrahunna Wa Mā Malakat Yamīnuka Mimmā 'Afā'a Allāhu `Alayka Wa Banāti `Ammika Wa Banāti `Ammātika Wa Banāti Khālika Wa Banāti Khālātika Al-Lātī Hājarna Ma`aka Wa Amra'atan Mu'uminatan 'In Wahabat Nafsahā Lilnnabīyi 'In 'Arāda An-Nabīyu 'An Yastankiĥahā Khālişatan Laka Min Dūni Al-Mu'uminīna ۗ Qad `Alimnā Mā Farađnā `Alayhim Fī 'Azwājihim Wa Mā Malakat 'Aymānuhum Likaylā Yakūna `Alayka Ĥarajun ۗ Wa Kāna Allāhu Ghafūan Raĥīmāan (Al-'Aĥzāb: 50). [33.50] O Vjerovjesniče! Uistinu, Mi smo ti dozvoliližene tvoje kojima si dao darove njihove, i one kojimavlada desnica tvoja od onog šta ti je kao plijen daoAllah, i kćeri amidže tvog i kćeri tetaka tvojih (poocu), i kćeri daidže tvoga i kćeri tetaka tvojih (pomateri) koje su izbjegle s tobom, i ženu vjernicu akodušu svoju daruje Vjerovjesniku, ukoliko Vjerovjesnikželi da se oženi njome - privilegija za tebe, mimovjernika. Doista znamo šta smo im stavili u obavezu oženama njihovim i onom šta posjeduju desnice njihove,da tebi ne bude grijeh. A Allah je Oprosnik,Milosrdni. ‍‍‍ ‌ ‌ ‌‌‌‌ ‍‍ ‌‍‍‍‍ ‌‌‍‍‍‌ ‌‌ ‍‍‍‍ ‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍ ‌‍ ‍ ‌‍ ‍ ‌ ‌‌‌ ‌ ‌ ‍‍‍‍ ‌‌‌ ‌‌ ‍‍‍ ‌‌‌ ‍‌‍‍‍‌ ‍‍‍‍ ‌ ‍‌‌ ‌‍‍‌ ‍‍‍ۗ ‌ ‌ ‌ ‍‍‌ ‍ ‌‌‌‌ ‌‌ ‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍ ‍ ۗ ‌‍ ‍‌‌ ‌‍
Turjī Man Tashā'u Minhunna Wa Tu'uwī 'Ilayka Man Tashā'u ۖ Wa Mani Abtaghayta Mimman `Azalta Falā Junāĥa `Alayka ۚ Dhālika 'Adná 'An Taqarra 'A`yunuhunna Wa Lā Yaĥzanna Wa Yarđayna Bimā 'Ātaytahunna Kulluhunna ۚ Wa Allāhu Ya`lamu Mā Fī Qulūbikum ۚ Wa Kāna Allāhu `Alīmāan Ĥalīmāan (Al-'Aĥzāb: 51). [33.51] Odstranjuješ koga hoćeš od njih, a uzimašsebi koga hoćeš, a koga zatražiš od onih koje siudaljio - pa nema ti grijeha. To je najpodesnije dabudu hladne oči njihove i da se ne žaloste, izadovolje onim šta si im dao, svaka od njih. A Allahzna šta je u srcima vašim, i Allah je Znalac, Blagi. ‍‌‌ ‍‌‌ ‍‌‍‍‍‍‌ ‌‌ ‌‍‍‍‍ ‍‌‌ ‍‌‌ ۖ‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‌‌ ‌ ‍‍‍ۚ ‌ ‌‌ ‍‍‍‌ ‌‌ ‌ ‌‍‍‍ ‍‌ ‍ۚۚ ‌‍ ‍ ‌
Lā Yaĥillu Laka An-Nisā' Min Ba`du Wa Lā 'An Tabaddala Bihinna Min 'Azwājin Wa Law 'A`jabaka Ĥusnuhunna 'Illā Mā Malakat Yamīnuka ۗ Wa Kāna Allāhu `Alá Kulli Shay'in Raqībāan (Al-'Aĥzāb: 52). [33.52] Nisu tebi dozvoljene žene od sada, niti da ihmijenjaš ikakvim ženama, makar te zadivila ljepotanjihova, izuzev onog što posjeduje desnica tvoja. AAllah je nad svakom stvari Nadzornik. ‍‍‌‌ ‍‌‌ ‌‌ ‍‌ ‍‌‌ ‌‌‌‍‍‌ ‌ ‍‌ ‌‌ ‌ ۗ ‌‍ ‍ ‌ ‍ ‌‍‍‍
Yā 'Ayyuhā Al-Ladhīna 'Āmanū Lā Tadkhulū Buyūta An-Nabīyi 'Illā 'An Yu'udhana Lakum 'Ilá Ţa`āmin Ghayra Nāžirīna 'Ināhu Wa Lakin 'Idhā Du`ītumdkhulū Fa'idhā Ţa`imtumntashirū Wa Lā Musta'nisīna Liĥadīthin ۚ 'Inna Dhalikum Kāna Yu'udhī An-Nabīya Fayastaĥyi Minkum ۖ Wa Allāhu Lā Yastaĥyi Mina Al-Ĥaqqi ۚ Wa 'Idhā Sa'altumūhunna Matā`āan Fās'alūhunna Min Warā'i Ĥijābin ۚ Dhalikum 'Aţharu Liqulūbikum Wa Qulūbihinna ۚ Wa Mā Kāna Lakum 'An Tu'udhū Rasūla Allāhi Wa Lā 'An Tankiĥū 'Azwājahu Min Ba`dihi 'Abadāan ۚ 'Inna Dhalikum Kāna `Inda Allāhi `Ažīmāan (Al-'Aĥzāb: 53). [33.53] O vi koji vjerujete! Ne ulazite u kućeVjerovjesnika, izuzev kad vam se dozvoli radi jela,ne čekajući spremanje njegovo. Međutim, kad sepozovete, tad uđite, pa kad jedete tad se raziđitebez slušanja razgovora. Uistinu, to smetaVjerovjesniku, pa vas se stidi; a Allah se ne stidiIstine. I kad od njih tražite predmet, tad ih pitajteiza zavjese. To je čišće za srca vaša i srca njihova.I nije za vas da uznemiravate Poslanika Allahovogniti da poslije njega oženite žene njegove nikada.Uistinu, to je kod Allaha krupno. ‍‍‍‍ ‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍ ‌ ‌‌ ‌ ‌‌ ‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‌‍ ‌‍‌‌ ‌‌‌ ‍‍ ‌‌‌ ‍ ‌‍‌ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ۚ‌ ‌ ‍‍‍‍ ‍‌‍‍ۖ ۚ ‌‌‌‌‌ ‍‌ ‍‌ ‍‌‌ ‌‌‍‌‌ ‍ ۚ ‌ ‌‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍ ‌‍‍ۚ ‌‌ ‍ ‌‌‌ ‌‌ ‌‍‍‍ ‍ ‌ ‌‌ ‍‌‍‍‍‍ ‌‌‌‌ ‍‌‌ ‌‌ ۚ‌ ‌ ‍ ‍‌‍‍‍ ‍‍‍
'In TubShay'āan 'Aw Tukhfūhu Fa'inna Allāha Kāna Bikulli Shay'in `Alīmāan (Al-'Aĥzāb: 54). [33.54] Ako otkrijete stvar ili je sakrijete - pauistinu, Allah je o svakoj stvari Znalac. ‌ ‍‍‍‍‌‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‍ ‍
Lā Junāĥa `Alayhinna Fī 'Ābā'ihinna Wa Lā 'Abnā'ihinna Wa Lā 'Ikhwānihinna Wa Lā 'Abnā'i 'Ikhwānihinna Wa Lā 'Abnā'i 'Akhawātihinna Wa Lā Nisā'ihinna Wa Lā Mā Malakat 'Aymānuhunna ۗ Wa Attaqīna Allāha ۚ 'Inna Allāha Kāna `Alá Kulli Shay'in Shahīdāan (Al-'Aĥzāb: 55). [33.55] Nije im grijeh pred očevima njihovim isinovima njihovim, niti braćom njihovom, nitisinovima braće njihove, niti sinovima sestaranjihovih, niti ženama njihovim, niti onim štaposjeduju desnice njihove. I bojte se Allaha (ožene). Uistinu, Allah je nad svakom stvari Svjedok! ‌ ‍‌ ‍ ‌‍‌ ‌ ‍‍‌ ‌ ‍‍‍‌‍‌ ‌ ‍‍‍‌‍‌ ‌ ‍‍‌ ‍‍‌‍‌ ‌‌ ‍‌ ‌‌ ‌ ‌‍ۗ‍‍‍‍ۚ‍ ‍ ‌ ‍
'Inna Allāha Wa Malā'ikatahu Yuşallūna `Alá An-Nabīyi ۚ Yā 'Ayyuhā Al-Ladhīna 'Āmanū Şallū `Alayhi Wa Sallimū Taslīmāan (Al-'Aĥzāb: 56). [33.56] Uistinu! Allah i meleci Njegovi donosesalawat na Vjerovjesnika. O vi koji vjerujete!Donosite salawat na njega i selamite predano. ‍ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ۚ‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍ ‌
'Inna Al-Ladhīna Yu'udhūna Allāha Wa Rasūlahu La`anahumu Allāhu Fī Ad-Dunyā Wa Al-'Ākhirati Wa 'A`adda Lahum `Adhābāan Muhīnāan (Al-'Aĥzāb: 57). [33.57] Uistinu, one koji vrijeđaju Allaha iPoslanika Njegovog, prokleo ih je Allah na Dunjau iAhiretu i pripremio za njih kaznu prezrenu. ‍‍‍‍ ‌‍‍‌ ‍ ‌‌‍‍‍ ‍‌‍‍ ‌‌‌ ‌
Wa Al-Ladhīna Yu'udhūna Al-Mu'uminīna Wa Al-Mu'umināti Bighayri Mā Aktasabū Faqadi Aĥtamalū Buhtānāan Wa 'Ithmāan Mubīnāan (Al-'Aĥzāb: 58). [33.58] A oni koji vrijeđaju vjernike i vjernice bezikakve zasluge, pa doista se opterećuju klevetom igrijehom očitim. ‍‍‍‍ ‌‍‍‌ ‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‌ ‌‌
Yā 'Ayyuhā An-Nabīyu Qul Li'zwājika Wa Banātika Wa Nisā'i Al-Mu'uminīna Yudnīna `Alayhinna Min Jalābībihinna ۚ Dhālika 'Adná 'An Yu`rafna Falā Yu'udhayna ۗ Wa Kāna Allāhu Ghafūan Raĥīmāan (Al-'Aĥzāb: 59). [33.59] O vjerovjesniče! Reci ženama svojim i kćerimasvojim i ženama vjernika, da spuste niza se dželabibesvoje. To je najpodesnije da se prepoznaju, te neuznemiravaju. A Allah je Oprosnik, Milosrdni. ‍‍‍ ‌‌‌ ‌ ‌‍‌‌ ‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍ ‍‌ ‍‌‌ ‍ۚ ‌ ‌‌ ‍ ‌ ‌ۗ ‌‍ ‍‌‌ ‌‍
La'in Lam Yantahi Al-Munāfiqūna Wa Al-Ladhīna Fī Qulūbihim Marađun Wa Al-Murjifūna Fī Al-Madīnati Lanughriyannaka Bihim Thumma Lā Yujāwirūnaka Fīhā 'Illā Qalīlāan (Al-'Aĥzāb: 60). [33.60] Ako se ne okanu munafici i oni u srcima čijimje bolest, i agitatori u Medini, sigurno ćemo tepodstaći protiv njih, zatim neće biti tvoje komšije unjoj, izuzev malo. ‍‌‌ ‍‌‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍ ‍‍‍‍‍ ‍‌ ‌ ‌‌‌ ‍
Mal`ūnīna ۖ 'Aynamā Thuqifū 'Ukhidhū Wa Quttilū Taqtīlāan (Al-'Aĥzāb: 61). [33.61] Prokletnici! Gdje god se nađu biće ščepani iskroz pobijeni. ‍‍‍ۖ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‌‍‍‍‍
Sunnata Allāhi Fī Al-Ladhīna Khalawā Min Qablu ۖ Wa Lan Tajida Lisunnati Allāhi Tabdīlāan (Al-'Aĥzāb: 62). [33.62] Sunnet je (to) Allahov kod onih koji sunestali ranije, a nećeš naći u sunnetu Allahovompromjenu. ‍‍‍‍‍‍‌‌ ‍‌‍‍ۖ ‌‍‌‌ ‌ ‍‍‍‍ ‍‍‍
Yas'aluka An-Nāsu `Ani As-Sā`ati ۖ Qul 'Innamā `Ilmuhā `Inda Allāhi ۚ Wa Mā Yudrīka La`alla As-Sā`ata Takūnu Qarībāan (Al-'Aĥzāb: 63). [33.63] Pitaju te ljudi o Času. Reci: "Znanje o njemuje jedino kod Allaha." A šta znaš ti? Možda je Časblizu! ‍‍ ۖ ‍ ‌‍‌ ‌ ‍‌‍‍ۚ ‌‌ ‍‍‍‍‍ ‍‍‍
'Inna Allāha La`ana Al-Kāfirīna Wa 'A`adda Lahum Sa`īan (Al-'Aĥzāb: 64). [33.64] Uistinu! Allah je prokleo nevjernike ipripremio za njih seir. ‍‍‍‍ ‌‌‌ ‍
Khālidīna Fīhā 'Abadāan ۖ Lā Yajidūna Walīy7an Wa Lā Naşīan (Al-'Aĥzāb: 65). [33.65] Vječno će biti u njemu, zauvijek; neće naćizaštitnika, niti pomagača. ‍‍‍‍ ‍ ۖ‍‍‌ ‌‌ ‍‍‍‍‍
Yawma Tuqallabu Wujūhuhum An-Nāri Yaqūlūna Yā Laytanā 'Aţa`nā Al-Laha Wa 'Aţa`nā Ar-Rasūlā (Al-'Aĥzāb: 66). [33.66] Na Dan kad se lica njihova budu prevrtala uvatri, govoriće: "O da smo poslušali Allaha iposlušali Poslanika!" ‍‍‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌ ‍ ‍‌ ‍ ‌‌‍‌
Wa Qālū Rabbanā 'Innā 'Aţa`nā Sādatanā Wa Kubarā'anā Fa'ađallūnā As-Sabīlā (Al-'Aĥzāb: 67). [33.67] I govoriće: "Gospodaru naš! Uistinu, mi smoposlušali poglavare naše i velikane naše, pa su naszaveli s puta. ‍‍ ‌‍ ‍‌ ‌ ‍‌‌ ‍‍‌
Rabbanā 'Ātihim Đi`fayni Mina Al-`Adhābi Wa Al-`Anhum La`nāan Kabīan (Al-'Aĥzāb: 68). [33.68] Gospodaru naš! Daj im dvostruku kaznu iprokuni ih prokletstvom velikim." ‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‌‍‌‍‍‍ ‍
Yā 'Ayyuhā Al-Ladhīna 'Āmanū Lā Takūnū Kālladhīna 'Ādhawā Mūsá Fabarra'ahu Allāhu Mimmā Qālū ۚ Wa Kāna `Inda Allāhi Wajīhāan (Al-'Aĥzāb: 69). [33.69] O vi koji vjerujete! Ne budite kao oni kojisu uznemiravali Musaa, pa ga je Allah oslobodio onogšta su govorili, a kod Allaha je ugledan. ‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍ ‌‌‌‌‌ ‌ ‍‍‍‍ ‍‍‍‍‌ ۚ ‌‍ ‍‌‍‍‍ ‌
Yā 'Ayyuhā Al-Ladhīna 'Āmanū Attaqū Allaha Wa Qūlū Qawlāan Sadīdāan (Al-'Aĥzāb: 70). [33.70] O vi koji vjerujete! Bojte se Allaha igovorite riječ pravu; ‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍‍ ‍ ‌ ‍ ‌
Yuşliĥ Lakum 'A`mālakum Wa Yaghfir Lakum Dhunūbakum ۗ Wa Man Yuţi`i Allāha Wa Rasūlahu Faqad Fāza Fawzāan `Ažīmāan (Al-'Aĥzāb: 71). [33.71] Popraviće vam djela vaša i oprostiti vamgrijehe vaše. A ko posluša Allaha i PoslanikaNjegovog - pa zaista je postigao uspjeh veličanstven. ‍‍‍ ‌ ‌‍‍‍‍‍‌‌ ‌ ۗ ‌‍‌‌ ‍‍‍‍ ‌‌‍‍‍‌ ‍‌‌ ‌‌‌ ‍‍‍
'Innā `Arađnā Al-'Amānata `Alá As-Samāwāti Wa Al-'Arđi Wa Al-Jibāli Fa'abayna 'An Yaĥmilnahā Wa 'Ashfaqna Minhā Wa Ĥamalahā Al-'Insānu ۖ 'Innahu Kāna Žalūmāan Jahūlāan (Al-'Aĥzāb: 72). [33.72] Uistinu! Mi smo ponudili emanet nebesima iZemlji i planinama, pa su se sustegli da ga ponesu ipobojali su ga se, a ponio ga je čovjek. Uistinu, onje uveliko zalim, neznalica - ‍‌ ‍‍‍‍‌ ‍‌‍‍‌‍‍‍ ‌‌‌ ‌‍‍‍‍‍‍ ‍‌‍‍‍ ‌ ‍‍ ۖ‍ ‍
Liyu`adhdhiba Allāhu Al-Munāfiqīna Wa Al-Munāfiqāti Wa Al-Mushrikīna Wa Al-Mushrikāti Wa Yatūba Allāhu `Alá Al-Mu'uminīna Wa Al-Mu'umināti ۗ Wa Kāna Allāhu Ghafūan Raĥīmāan (Al-'Aĥzāb: 73). [33.73] Da bi kaznio Allah munafike i munafikinje imušrike i mušrikinje, i oprostio Allah vjernicima ivjernicama. A Allah je Oprosnik, Milosrdni! ‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍‍ ‌ ‌‍‍‍ ‍ ‌ ‍‍‍‍ ‌ ۗ ‌‍ ‍‌‌ ‌‍
Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
Next Sūrah