Roman Script    Reciting key words        Previous Sūrah   Next Sūrah   Quraan Index    Home  

32) Sūrat As-Sajdah

Private Tutoring Sessions

32)

Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
'Alif-Lām-Mīm (As-Sajdah: 1). [32.1] Alif. Lam. Mim. --
Tanzīlu Al-Kitābi Lā Rayba Fīhi Min Rabbi Al-`Ālamīna (As-Sajdah: 2). [32.2] Objava Knjige je - nema sumnje u to - odGospodara svjetova. ‍‌‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍ ‍‌‌ ‌‍
'Am Yaqūlūna Aftarāhu ۚ Bal Huwa Al-Ĥaqqu Min Rabbika Litundhira Qawmāan Mā 'Atāhum Min Nadhīrin Min Qablika La`allahum Yahtadūna (As-Sajdah: 3). [32.3] Zar govore: "Izmislio ju je?" Naprotiv, ona jeIstina od Gospodara tvog, da opominješ narod kojemnije došao nikakav opominjač prije tebe, da bi se oniuputili. ‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‍‌ ۚ ‍‌‌ ‌‍ ‍‌‍‍ ‍‌‍‍‍ ‍‌‍‍‍ ‌
Al-Lahu Al-Ladhī Khalaqa As-Samāwāti Wa Al-'Arđa Wa Mā Baynahumā Fī Sittati 'Ayyāmin Thumma Astawá `Alá Al-`Arshi ۖ Mā Lakum Min Dūnihi Min Wa Līyin Wa Lā Shafī`in ۚ 'Afalā Tatadhakkarūna (As-Sajdah: 4). [32.4] Allah je Taj koji je stvorio nebesa i Zemlju iono što je između njih u šest dana, zatim se postaviona Arš. Nemate vi mimo Njega nikakva zaštitnika, nitiposrednika. Pa zar se nećete poučiti? ‍‍ ‍‌‍‍‌ ‌‌ ‌ ‌‍‌‌ ‌ ۖ ‌ ‍‌‌ ‌‌ ‍ ‌‌ ‍‍‍‍ۚ ‌‌ ‌
Yudabbiru Al-'Amra Mina As-Samā'i 'Ilá Al-'Arđi Thumma Ya`ruju 'Ilayhi Fī Yawmin Kāna Miqruhu 'Alfa Sanatin Mimmā Ta`uddūna (As-Sajdah: 5). [32.5] Upravlja stvar od neba ka Zemlji, zatim seuspinje Njemu u danu čija je mjera hiljadu godina odonog šta računate. ‍‍‍‍‍‌ ‌ ‌ ‌‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‌‌ ‌ ‍‍‍‌ ‌
Dhālika `Ālimu Al-Ghaybi Wa Ash-Shahādati Al-`Azīzu Ar-Raĥīmu (As-Sajdah: 6). [32.6] To je Znalac nevidljivog i vidljivog, Moćni,Milosrdni, ‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌‍‌ ‍‍‍‍‌
Al-Ladhī 'Aĥsana Kulla Shay'in Khalaqahu ۖ Wa Bada'a Khalqa Al-'Insāni Min Ţīnin (As-Sajdah: 7). [32.7] Koji je uljepšao svaku stvar, stvorio je ipočeo stvaranje čovjeka od ilovače; ‌ ‍‍‍‍‍ۖ ‌‌ ‍‍ ‍‍ ‍‌
Thumma Ja`ala Naslahu Min Sulālatin Min Mā'in Mahīnin (As-Sajdah: 8). [32.8] Zatim je načinio potomstvo njegovo odekstrakta tekućine prezrene, ‌ ‍‌ ‍‌‌ ‍
Thumma Sawwāhu Wa Nafakha Fīhi Min Rūĥihi ۖ Wa Ja`ala Lakumu As-Sam`a Wa Al-'Abşāra Wa Al-'Af'idata ۚ Qalīlāan Mā Tashkurūna (As-Sajdah: 9). [32.9] Potom ga uredio i udahnuo u njega od DuhaSvog; i načinio vam sluh i vidove i srca. Malo štozahvaljujete! ‍‍‌ ‌‍‍‍‍‍‍‍ ‍‌‌ ‌‌ ۖ‍ ‌‍‍‍‍‌‍ ۚ ‌ ‌
Wa Qālū 'A'idhā Đalalnā Fī Al-'Arđi 'A'innā Lafī Khalqin Jadīdin ۚ Bal Hum Biliqā'i Rabbihim Kāfirūna (As-Sajdah: 10). [32.10] I govore: "Zar ćemo kad se izgubimo u zemlji,uistinu mi biti u stvaranju novom?" Naprotiv, oni suu susret Gospodara svog nevjernici! ‍‍‍‍ ‌‌‌ ‍‌ ‌‍‍‍‍‌ ‍‍ ‍‍‍ ۚ‍‍‌ ‍
Qul Yatawaffākum Malaku Al-Mawti Al-Ladhī Wukkila Bikum Thumma 'Ilá Rabbikum Turja`ūna (As-Sajdah: 11). [32.11] Reci: "Uzeće vas melek smrti koji vam jeodređen, zatim ćete Gospodaru svome biti vraćeni." ‌ ‍‍ ‌ ‍
Wa Law Tará 'Idhi Al-Mujrimūna Nākisū Ru'ūsihim `Inda Rabbihim Rabbanā 'Abşarnā Wa Sami`nā Fārji`nā Na`mal Şāliĥāan 'Innā Mūqinūna (As-Sajdah: 12). [32.12] A da vidiš kad prestupnici objese glave svojekod Gospodara svog: "Gospodaru naš! Vidjeli smo ičuli, zato nas povrati: radićemo dobro. Uistinu, mismo uvjereni." ‌ ‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍‍ ‌‌‍‍‌ ‍‌‍‍‍ ‍ ‌‍ ‍‍‍‍‍ ‌ ‌‌ ‍ ‌‍‌
Wa Law Shi'nā La'ātaynā Kulla Nafsin Hudāhā Wa Lakin Ĥaqqa Al-Qawlu Minnī La'amla'anna Jahannama Mina Al-Jinnati Wa An-Nāsi 'Ajma`īna (As-Sajdah: 13). [32.13] A kad bismo htjeli, dali bismo sigurno svakojduši uputu njenu, ali, obistinila se Riječ od Mene:"Sigurno ću napuniti Džehennem džinnima i ljudimazajedno." ‌ ‌ ‌ ‌ ‍‌‌ ‍‍‍ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍‍ ‌‍‍
Fadhūqū Bimā Nasītum Liqā'a Yawmikumdhā 'Innā Nasīnākum ۖ Wa Dhūqū `Adhāba Al-Khuldi Bimā Kuntum Ta`malūna (As-Sajdah: 14). [32.14] Zato kušajte što ste zaboravili na susretovog dana svog. Uistinu, Mi smo vas zaboravili; iiskusite kaznu vječnosti zbog onog šta ste radili. ‌‍‍ ‌ ‍‍‍‌‌ ‍‌ ۖ ‌‌‌ ‍‍‌ ‍‍‍‌ ‌ ‍‌‍‍
'Innamā Yu'uminu Bi'āyātinā Al-Ladhīna 'Idhā Dhukkirū Bihā Kharrū Sujjadāan Wa Sabbaĥū Biĥamdi Rabbihim Wa Hum Lā Yastakbirūna (As-Sajdah: 15). [32.15] Jedino u Naše znakove vjeruju oni koji - kadse opomenu njima, padaju na sedždu i slave sa hvalomGospodara svog, a oni se ne ohole. ‍‌ ‌ ‍‍‍‍ ‌‌‌ ‌‍‌ ‌ ‌ ‌
Tatajāfá Junūbuhum `Ani Al-Mađāji`i Yad`ūna Rabbahum Khawfāan Wa Ţama`āan Wa Mimmā Razaqnāhum Yunfiqūna (As-Sajdah: 16). [32.16] Lišavaju se bokovi njihovi postelja, zazivajuGospodara svog iz straha i nade, i od onog čim smo ihopskrbili, udjeljuju. ‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍ ‌‍ ‌‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‍‌‍‍‍‍‍‍
Falā Ta`lamu Nafsun Mā 'Ukhfiya Lahum Min Qurrati 'A`yunin Jazā'an Bimā Kānū Ya`malūna (As-Sajdah: 17). [32.17] Pa ne zna duša šta je za njih skriveno odosvježenja očiju, plaća za ono šta su radili. ‍‍‍ ‍‌ ‍‌
'Afaman Kāna Mu'umināan Kaman Kāna Fāsiqāan ۚ Lā Yastawūna (As-Sajdah: 18). [32.18] Pa zar je ko je vjernik, kao onaj ko jegrješnik? Nisu isti! ‍‌‌ ‍ ‍‌‌ ‍ ‍‍‍‍‍ ۚ ‌ ‌
'Ammā Al-Ladhīna 'Āmanū Wa `Amilū Aş-Şāliĥāti Falahum Jannātu Al-Ma'w5 Nuzulāan Bimā Kānū Ya`malūna (As-Sajdah: 19). [32.19] Što se tiče onih koji vjeruju i čine dobradjela, ta imaće oni bašče skloništem. Ugošćenje zaono šta su radili. ‍‌ ‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌‌‌
Wa 'Ammā Al-Ladhīna Fasaqū Fama'w7humu An-Nāru ۖ Kullamā 'Adū 'An Yakhrujū Minhā 'U`īdū Fīhā Wa Qīla Lahum Dhūqū `Adhāba An-Nāri Al-Ladhī Kuntum Bihi Tukadhdhibūna (As-Sajdah: 20). [32.20] A što se tiče onih koji su griješili, pasklonište njihovo biće vatra. Kad god zažele da izađuiz nje, biće vraćeni u nju, i biće im rečeno:"Iskusite kaznu vatrom, onu koju ste poricali." ‍‌ ‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍ ‌‌ ‍‍‌‌ ۖ ‌‍‌‌ ‌‌‌ ‍‍‍ ‍‌‍‍‍‍ ‍‍‍ ‌‌ ‍‍‌ ‍‍ ‍‌‍‍
Wa Lanudhīqannahum Mina Al-`Adhābi Al-'Adná Dūna Al-`Adhābi Al-'Akbari La`allahum Yarji`ūna (As-Sajdah: 21). [32.21] I sigurno ćemo dati da oni kušaju kaznumanju, pred kaznu veću, da bi se oni povratili. ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‌ ‍‍‌ ‍‍‌
Wa Man 'Ažlamu Mimman Dhukkira Bi'āyāti Rabbihi Thumma 'A`rađa `Anhā ۚ 'Innā Mina Al-Mujrimīna Muntaqimūna (As-Sajdah: 22). [32.22] A ko je nepravedniji od onog ko se opomeneajetima Gospodara svog, potom se od njih odvrati?Uistinu! Mi smo prestupnicima Osvetnici. ‍‌‌ ‌‍‍‍ ‍‍‍‍‌‌ ‌‍ ‌‍‌ ‌‍ ‍‌‍‍‍‍ۚ‍‌ ‍‍‍‍‍‍ ‍‌‍‍‍‍‍‍
Wa Laqad 'Ātaynā Mūsá Al-Kitāba Falā Takun Fī Miryatin Min Liqā'ihi ۖ Wa Ja`alnāhu Hudan Libanī 'Isrā'īla (As-Sajdah: 23). [32.23] I doista, dali smo Musau Knjigu. Zato ne budiu sumnji o susretu njegovom, i učinili je Uputomsinovima Israilovim. ‍‍ ‌ ‌ ‌ ‍‌‌ ‍ ‍‌‌ ‍‍‍ ۖ ‌‍‍‍‌‍‍
Wa Ja`alnā Minhum 'A'immatan Yahdūna Bi'amrinā Lammā Şabarū ۖ Wa Kānū Bi'āyātinā Yūqinūna (As-Sajdah: 24). [32.24] I učinili smo od njih imame: upućivali su ponaredbi Našoj, pošto su bili strpljivi i u ajete Našeuvjereni. ‌ ‍‌‍‍‍ ‌‍‍‍ ‍‍‌‌ ‍‍‍‍‌ ‍‌ ۖ
'Inna Rabbaka Huwa Yafşilu Baynahum Yawma Al-Qiyāmati Fīmā Kānū Fīhi Yakhtalifūna (As-Sajdah: 25). [32.25] Uistinu, Gospodar tvoj - On će presuditi međunjima na Dan kijameta o onom u čemu su se razilazili. ‌ ‌‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍ ‍ ‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍ ‍‍‍
'Awalam Yahdi Lahum Kam 'Ahlaknā Min Qablihim Mina Al-Qurūni Yamshūna Fī Masākinihim ۚ 'Inna Fī Dhālika La'āyātin ۖ 'Afalā Yasma`ūna (As-Sajdah: 26). [32.26] Zar ih ne upućuje (to) koliko smo prije njihuništili naraštaja - hodaju po nastambama njihovim?Uistinu! U tome su znaci! Pa zar neće oslušnuti? ‌ ‌ ‌‌ ‍‌‍‍‍‍‍‍‌‍‍ ۚ‌ ‌ ‍ ۖ ‌‌
'Awalam Yarawā 'Annā Nasūqu Al-Mā'a 'Ilá Al-'Arđi Al-Juruzi Fanukhriju Bihi Zar`āan Ta'kulu Minhu 'An`āmuhum Wa 'Anfusuhum ۖ 'Afalā Yubşirūna (As-Sajdah: 27). [32.27] Zar ne vide da Mi tjeramo vodu ka zemljijalovoj, pa izvodimo njome usjev - jedu od njega,stoka njihova i duše njihove? Pa zar neće osmotriti? ‌ ‍‍‍‌‌ ‍‌ ‍‍‍‍ ‌ ‌ ‌‌ ‍‍‍ ‌‌ ‍‌‍‍‍ ‌‌‍ ‌‌‌ۖ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‌
Wa Yaqūlūna Matá Hādhā Al-Fatĥu 'In Kuntum Şādiqīna (As-Sajdah: 28). [32.28] I govore: "Kad će ova pobjeda, ako steistiniti?" ‍‍‍‍‍‍ ‌ ‌‌ ‌‌‌ ‍‌‍‍‍‌‍
Qul Yawma Al-Fatĥi Lā Yanfa`u Al-Ladhīna Kafarū 'Īmānuhum Wa Lā Hum Yunžarūna (As-Sajdah: 29). [32.29] Reci: "Na Dan pobjede neće koristiti onimakoji nisu vjerovali, vjerovanje njihovo, niti će imse odgoditi. ‍ ‍ ‌ ‍‌‍‍‍‍‍ ‌ ‌‌ ‍‌‍‍‍‍‍‍‍‌
Fa'a`riđ `Anhum Wa Antažir 'Innahum Muntažirūna (As-Sajdah: 30). [32.30] Zato se okreni od njih i iščekuj, uistinu,oni su čekaoci. ‍‍‍ ‍‌‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍ ‍‌‍‍‍‍‍‍‍‌
Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
Next Sūrah