Roman Script    Reciting key words        Previous Sūrah   Next Sūrah   Quraan Index    Home  

31) Sūrat Luqn

Private Tutoring Sessions

31)

Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
'Alif-Lām-Mīm (Luqn: 1). [31.1] Alif. Lam. Mim. --
Tilka 'Āyātu Al-Kitābi Al-Ĥakīmi (Luqn: 2). [31.2] To su znaci Kitaba mudrog, ‌‍
Hudan Wa Raĥmatan Lilmuĥsinīna (Luqn: 3). [31.3] Upute i milosti za dobročinitelje, ‌‌‍‍‍
Al-Ladhīna Yuqīmūna Aş-Şalāata Wa Yu'utūna Az-Zakāata Wa Hum Bil-'Ākhirati Humqinūna (Luqn: 4). [31.4] One koji obavljaju salat i daju zekat, a onisu u Ahiret, oni uvjereni. ‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍ ‌‍‍‍ ‍‍‍‍
'Ūlā'ika `Alá Hudan Min Rabbihim ۖ Wa 'Ūlā'ika Humu Al-Mufliĥūna (Luqn: 5). [31.5] Takvi su na Uputi Gospodara svog, a ti takvisu uspješni. ‍‍‌‍ ‌ ‍ ‍‌‌ ‌‍‍‍ ۖ ‌‌‍‍‌‍
Wa Mina An-Nāsi Man Yashtarī Lahwa Al-Ĥadīthi Liyuđilla `An Sabīli Allāhi Bighayri `Ilmin Wa Yattakhidhahā Huzūan ۚ 'Ūla'ika Lahum `Adhābun Muhīnun (Luqn: 6). [31.6] I od ljudi je ko kupuje priču za zabavu, da bizavodio s puta Allahovog bez ikakva znanja i uzimaoga ruglom. Ti takvi će imati kaznu prezrenu. ‍‍ ‍‌‌ ‍ ‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‍‌‌ ‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍‌ ‍‍‌‌‌ ۚ‍‍‍‍‌
Wa 'Idhā Tutlá `Alayhi 'Āyātunā Wallá Mustakbian Ka'an Lam Yasma`hā Ka'anna Fī 'Udhunayhi Waqan Fabashshirhu ۖ Bi`adhābin 'Alīmin (Luqn: 7). [31.7] A kad mu se uče ajeti Naši, okrene se oholokao da ih nije čuo, kao da je u oba njegova uhagluhoća. Zato ga obraduj kaznom bolnom. ‌‌‌‌ ‌ ‍‍‍‍ ‌ ‌ ‍‌ ‌‌ ‌ ‌ ‍ ‌‌‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍‍‍‍‌ ۖ‍‍‌
'Inna Al-Ladhīna 'Āmanū Wa `Amilū Aş-Şāliĥāti Lahum Jannātu An-Na`īmi (Luqn: 8). [31.8] Uistinu, oni koji vjeruju i čine dobra djela,imaće oni bašče uživanja, ‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍
Khālidīna Fīhā ۖ Wa`da Allāhi Ĥaqqāan ۚ Wa Huwa Al-`Azīzu Al-Ĥakīmu (Luqn: 9). [31.9] Vječno će biti u njima. Obećanje Allahovo jeistinito; a On je Moćni, Mudri. ‍‍‍‍ ‌ ۖ‍ ‍‍‍ ۚ‍‍‍‍‌
Khalaqa As-Samāwāti Bighayri `Amadin Tarawnahā ۖ Wa 'Alqá Fī Al-'Arđi Rawāsiya 'An Tamīda Bikum Wa Baththa Fīhā Min Kulli Dābbatin ۚ Wa 'Anzalnā Mina As-Samā'i Mā'an Fa'anbatnā Fīhā Min Kulli Zawjin Karīmin (Luqn: 10). [31.10] Stvorio je nebesa bez stubova koje vidite, ipostavio po Zemlji planine stabilne da vas ne trese,i razasuo po njoj svakovrsne životinje. I spustilismo s neba vodu, pa učinili da na njoj iznikne(bilje) svake vrste plemenite. ‍‍ ‍‌‍‍‌‍‍‍‍‌‌ ۖ ‌‌‍‍‍‍‌ ‌‍‌‌ ‌‌‌ ‍‍‍‍‍‌ ‌ ‌ ‍‌‌ ‌‍‍‌ ۚ ‌‌‌‍‌ ‍‍‌‌ ‍‌ ‌‍‌ ‌ ‍‌‌ ‌
dhā Khalqu Allāhi Fa'arūnī Mādhā Khalaqa Al-Ladhīna Min Dūnihi ۚ Bali Až-Žālimūna Fī Đalālin Mubīnin (Luqn: 11). [31.11] Ovo je stvaranje Allahovo. Pa pokažite Mi štasu to stvorili oni mimo Njega! Naprotiv, zalimi su uzabludi očitoj. ‌‌ ‍‍ ‍ ‌‌ ‌‌‌ ‍‍ ‍‍‍‍ ‍‌‌ ‌‌ ۚ ‍‍‍‍‍‍
Wa Laqad 'Ātaynā Luqmāna Al-Ĥikmata 'Ani Ashkur Lillāh ۚ Wa Man Yashkur Fa'innamā Yashkuru Linafsihi ۖ Wa Man Kafara Fa'inna Allāha Ghanīyun Ĥamīdun (Luqn: 12). [31.12] I doista, dali smo Lukmanu mudrost:"Zahvaljuj Allahu! A ko zahvaljuje - pa samozahvaljuje za dušu svoju. A ko ne zahvaljuje - pauistinu, Allah je Neovisni, Hvaljeni." ‍‍ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ۚ ‌‍‌‌ ‌ ‍‌ ‌ ۖ ‌‍‌‌ ‍
Wa 'Idh Qāla Luqmānu Liābnihi Wa Huwa Ya`ižuhu Yā Bunayya Lā Tushrik Billāhi ۖ 'Inna Ash-Shirka Lažulmun `Ažīmun (Luqn: 13). [31.13] I kad reče Lukman sinu svom - a on ga jesavjetovao: "O sinčiću moj! Ne pridružuj Allahu.Uistinu, širk je zulm strašan!" ‌‌‌ ‍‍‍‍‍‍ ‍ ‌‌ ‍‍‍‍ ‌ ‍ ‍ ‌ۖ ‍‍‌ ‍‍‍‍ ‍‍‍
Wa Waşşaynā Al-'Insāna Biwālidayhi Ĥamalat/hu 'Ummuhu Wahnāan `Alá Wahnin Wa Fişāluhu Fī `Āmayni 'Ani Ashkur Lī Wa Liwālidayka 'Ilayya Al-Maşīru (Luqn: 14). [31.14] I wassijetili smo čovjeku za roditeljenjegove - nosila ga je majka njegova slabošću nadslabosti, a odbijanje njegovo je u dvije godine -"Zahvaljuj Meni i roditeljima svojim, Meni jedolazište!" ‌‍‍‍‌ ‍‍‍ ‌‍ ‌‌ ‌‍‍‍‍ ‍‍‍‍ ‌ ‌ ‌‌‍ ‌ ‍‍
Wa 'In Jāhadāka `Alá 'An Tushrika Bī Mā Laysa Laka Bihi `Ilmun Falā Tuţi`humā ۖ Wa Şāĥibhumā Fī Ad-Dunyā Ma`rūfāan ۖ Wa Attabi` Sabīla Man 'Anāba 'Ilayya ۚ Thumma 'Ilayya Marji`ukum Fa'unabbi'ukum Bimā Kuntum Ta`malūna (Luqn: 15). [31.15] A ako se bore s tobom da Mi pridružiš ono očemu ti nemaš znanje, tad ne poslušaj njih dvoje. Idruži se s njima na Dunjau uljudno, i slijedi putonog ko Mi se obraća. Zatim je Meni povratak vaš, paću vas obavijestiti o onom šta ste radili. ‌‌‍‍‌‌ ‍ ‌ ‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍‍‍‌ ۖ ‌‍‍‍‍‍‍‌ ‍‌‍‌ ‌ ۖ‍‍‍‍ ‍‌‌ ‌‍ۚ‌ ‌ ‌ ‍‌‍‍
Yā Bunayya 'Innahā 'In Takun Mithqāla Ĥabbatin Min Khardalin FatakunŞakhratin 'Aw Fī As-Samāwāti 'Aw Fī Al-'Arđi Ya'ti Bihā Al-Lahu ۚ 'Inna Allāha Laţīfun Khabīrun (Luqn: 16). [31.16] "O sinčiću moj! Uistinu! Bilo to težine zrnagorušice, u stijeni ili u nebesima ili u Zemlji,iznijeće ga Allah. Uistinu! On je Fini, Obaviješteni. ‍‍‌ ‍‌‌ ‍‍‍‍‍ ‍‌‍‌ ‍‌‍‍ ‌‌‌ ‍‌‍‍‌ ‌‌‌ ۚ ‍ ‍‍‍‍‍
Yā Bunayya 'Aqimi Aş-Şalāata Wa 'Mur Bil-Ma`rūfi Wa Anha `Ani Al-Munkari Wa Aşbir `Alá Mā 'Aşābaka ۖ 'Inna Dhālika Min `Azmi Al-'Umūri (Luqn: 17). [31.17] O sinčiću moj! Obavljaj salat i naređujdobro, a zabranjuj nevaljalo, i strpi se nad onim štate zadesi. Uistinu, to su odlučujuće stvari. ‌‍‍‍‍‍ ‌‌‌ ‍‍‌‍‌‍‍‍‍‍‍‌‌ ‌ ‍‍ ‌ۖ ‌ ‍‌
Wa Lā Tuşa``ir Khaddaka Lilnnāsi Wa Lā Tamshi Fī Al-'Arđi Maraĥāan ۖ 'Inna Allāha Lā Yuĥibbu Kulla Mukhtālin Fakhūrin (Luqn: 18). [31.18] I ne iskrivljuj obraz svoj ljudima, i nehodaj po Zemlji likujući. Uistinu! Allah ne volinijednog varalicu, hvalisavca. ‌ ‍‍‍‍‍‍‍‌‌ ‍ ‍‍‍ ‌‌ ۖ‍ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‌
qşid Fī Mashyika Wa Aghđuđ Min ۚ Şawtika 'Inna 'Ankara Al-'Aşwāti Laşawtu Al-Ĥamīri (Luqn: 19). [31.19] I budi umjeren u hodu svom i spusti glassvoj. Uistinu, najružniji glasovi su njakanjemagaraca." ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‌ ‌‍‍ ‍‌ۚ‌ ‌‌‍‍‍‍‌‍‍
'Alam Tarawā 'Anna Allāha Sakhkhara Lakum Mā Fī As-Samāwāti Wa Mā Fī Al-'Arđi Wa 'Asbagha `Alaykum Ni`amahu Žāhiratan Wa Bāţinatan ۗ Wa Mina An-Nāsi Man Yujādilu Fī Al-Lahi Bighayri `Ilmin Wa Lā Hudan Wa Lā Kitābin Munīrin (Luqn: 20). [31.20] Zar ne vidite da vam je Allah potčinio šta jena nebesima i šta je na Zemlji, i upotpunio vamblagodati Svoje svana i iznutra? A od ljudi je koraspravlja o Allahu bez znanja i bez Upute, i bezKnjige osvjetljavajuće. ‍‍‍‌‌ ‍ ‍‍‍‌ ‌ ‍‌‍‍‌ ‌‌ ‌‌‍ ‍‍ ۗ‍‍ ‍‌‌ ‌ ‍‍‍‍ ‌‌ ‍ ‌‌ ‍‍‍‍‍
Wa 'Idhā Qīla Lahumu Attabi`ū Mā 'Anzala Allāhu Qālū Bal Nattabi`u Mā Wajadnā `Alayhi 'Ābā'anā ۚ 'Awalaw Kāna Ash-Shayţānu Yad`ūhum 'Ilá `Adhābi As-Sa`īri (Luqn: 21). [31.21] A kad im se kaže: "Slijedite ono šta jeobjavio Allah", govore: "Naprotiv, slijedimo ono načemu smo našli očeve naše." Zar i kad ih šejtanpoziva kazni seira? ‌‌‌‌ ‍‍‌ ‍‍‍‍ ‌‍‌‍ۚ ‌‌‌ ‍ ‍‍‍‍ ‌‌ ‍‍‌ ‍‍
Wa Man Yuslim Wajhahu 'Ilá Allāhi Wa Huwa Muĥsinun Faqadi Astamsaka Bil-`Urwati Al-Wuthqá Wa 'Ilá ۗ Allāhi `Āqibatu Al-'Umūri (Luqn: 22). [31.22] A ko preda lice svoje Allahu i on budedobročinitelj, pa doista se uhvatio za hvatištenajčvršće. A Allahov je konac stvari. ‍‌‌ ‌‍ ‌‌ ‍ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍‌ ۗ ‌‌‌
Wa Man Kafara Falā Yaĥzunka Kufruhu ۚ 'Ilaynā Marji`uhum Fanunabbi'uhum Bimā `Amilū ۚ 'Inna Allāha `Alīmun Bidhāti Aş-Şudūri (Luqn: 23). [31.23] A ko ne vjeruje, pa nek te ne žalostinevjerovanje njegovo. Nama je povratak njihov, paćemo ih obavijestiti o onom šta su radili. Uistinu!Allah je Znalac grudi. ‍‌‌ ‍‍‍‌ ‌ ‌ۚ ‌‌ ‌ ‍ ۚ‍ ‍‍‍‍‍‌ ‍‍‌ ‍‍‍‌
Numatti`uhum Qalīlāan Thumma Nađţarruhum 'Ilá `Adhābin Ghalīžin (Luqn: 24). [31.24] Dajemo im da uživaju malo, zatim ćemo ihnatjerati kazni gruboj. ‍ ‍‌ ‍‍‍‍‍‍ ‌‌ ‍‍‌ ‍‍
Wa La'in Sa'altahum Man Khalaqa As-Samāwāti Wa Al-'Arđa Layaqūlunna Allāhu ۚ Quli Al-Ĥamdu Lillāh ۚ Bal 'Aktharuhum Lā Ya`lamūna (Luqn: 25). [31.25] A ako ih upitaš: "Ko je stvorio nebesa iZemlju?" - sigurno će reći: "Allah." Reci: "Hvalaneka je Allahu!" Naprotiv, većina njih ne zna. ‍‌‌ ‍‌‍‍ ‍‌‍‍‌‍‍‍‍ۚ ۚ ‌ ‌
Lillāh Mā Fī As-Samāwāti Wa Al-'Arđi ۚ 'Inna Allāha Huwa Al-Ghanīyu Al-Ĥamīdu (Luqn: 26). [31.26] Allahovo je šta je na nebesima i Zemlji.Uistinu! Allah! On je Neovisni, Hvaljeni. ‍‌‍‍‌‌‍‍ ۚ‍‍
Wa Law 'Annamā Fī Al-'Arđi Min Shajaratin 'Aqlāmun Wa Al-Baĥru Yamudduhu Min Ba`dihi Sab`atu 'Abĥurin Mā Nafidat Kalimātu Allāhi ۗ 'Inna Allāha `Azīzun Ĥakīmun (Luqn: 27). [31.27] A da je svako drvo na Zemlji (pretvoreno u)pera, a more - da se ono produži nakon (iscrpljenja)njegovog za sedam mora - ne bi se iscrpile RiječiAllahove. Uistinu! Allah je Moćni, Mudri. ‍‌ ‌‍‍ ‍‌‌ ‍‍‍‍‍‌ ‍‌‌ ‍‍‍‍ ‌ ‌ ‍ ۗ‍‍‍‍‌
Khalqukum Wa Lā Ba`thukum 'Illā Kanafsin Wāĥidatin ۗ 'Inna Allāha Samī`un Başīrun (Luqn: 28). [31.28] Stvaranje vaše i podizanje vaše (iz mrtvih)je samo - kao duše jedne. Uistinu! Allah je Onaj kojičuje, Onaj koji vidi. ‍‍‍‍‍ ‌‌ ‌‌ ‌‌ ۗ‍ ‍‍‍‍‍‌‍‍
'Alam Tará 'Anna Allāha Yūliju Al-Layla Fī An-Nahāri Wa Yūliju An-Nahāra Al-Layli Wa Sakhkhara Ash-Shamsa Wa Al-Qamara Kullun Yajrī 'Ilá 'Ajalin Musamman Wa 'Anna Allāha Bimā Ta`malūna Khabīrun (Luqn: 29). [31.29] Zar ne vidiš da Allah daje da noć uđe u dan idaje da dan uđe u noć, a potčinio je Sunce i Mjesec,svakoje plovi roku određenom - i da je Allah o onomšta radite Obaviješteni? ‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‌‍‍‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍‍ ‌‍ ‍‍ ‌‌‍ ‌ ‍‍‍
Dhālika Bi'anna Allāha Huwa Al-Ĥaqqu Wa 'Anna Mā Yad`ūna Min Dūnihi Al-Bāţilu Wa 'Anna Allāha Huwa Al-`Alīyu Al-Kabīru (Luqn: 30). [31.30] To zato što je Allah - On Istina, i što jeono što prizivaju mimo Njega, neistina, i što jeAllah, On Uzvišeni, Veliki. ‍‍‍ ‌‌‌ ‌ ‍‍‍ ‍‌‌ ‌‌ ‍ ‌‌
'Alam Tará 'Anna Al-Fulka Tajrī Fī Al-Baĥri Bini`mati Allāhi Liyuriyakum Min 'Āyātihi ۚ 'Inna Fī Dhālika La'āyātin Likulli Şabbārin Shakūrin (Luqn: 31). [31.31] Zar ne vidiš da plovilo plovi morem sblagodati Allahovom? - da bi vam pokazao neke znakoveSvoje. Uistinu, u tome su znaci za svakog strpljivog,zahvalnog. ‍‍‍ ‍‍ ‍ ‍ ‍‌‌ ‌ ۚ‌ ‌ ‍ ‍‍‌‌
Wa 'Idhā Ghashiyahum Mawjun Kālžžulali Da`awā Al-Laha Mukhlişīna Lahu Ad-Dīna Falammā Najjāhum 'Ilá Al-Barri Faminhum Muqtaşidun ۚ Wa Mā Yajĥadu Bi'āyātinā 'Illā Kullu Khattārin Kafūrin (Luqn: 32). [31.32] I kad ih prekrije talas kao nadstrešice,prizivaju Allaha odani njegovoj vjeri. Pa pošto ihizbavi na kopno, tad je neki od njih osrednji. Anegira znakove Naše jedino svaki podmukli,nezahvalni. ‌‌‌‌ ‍ ‍ ‍‍‍ ‌‌‌ ‍ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‌ ‌‌ ‌ ‍‌‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ۚ ‌‌ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍‌‌
Yā 'Ayyuhā An-Nāsu Attaqū Rabbakum Wa Akhshawā Yawmāan Lā Yajzī Wa A-Dun `An Waladihi Wa Lā Mawlūdun Huwa Jāzin `An Wa A-Dihi Shay'āan ۚ 'Inna Wa`da Allāhi Ĥaqqun ۖ Falā Taghurrannakumu Al-Ĥayā Atu Ad-Dunyā Wa Lā Yaghurrannakum Billāhi Al-Gharūru (Luqn: 33). [31.33] O ljudi! Bojte se Gospodara svog i plašite seDana kad neće (moći) platiti roditelj za dijetesvoje, niti dijete - ono neće biti onaj koji plaća zaroditelja svog nimalo. Uistinu, obećanje Allahovo jeIstina. Zato, neka vas nikako ne obmane život Dunjaa,i neka vas nikako o Allahu ne obmane garur. ‌‌ ‍‍ ‍‍‍‍‍ ‌‍‍‌‌ ‌ ‍‍‍‍ ‌‌ ‍‌‌ ‌ ‌‌ ‍‍‍‌‌ ‌ ‍‌‌ ‍‌‌ ‌‍‍ۚ‌ ‌ ‍ ‍‍‌ۖ ‌ ‍‍‍ ‍‌‍ ‌ ‍‍‍‍‍‍‌‌
'Inna Allāha `Indahu `Ilmu As-Sā`ati Wa Yunazzilu Al-Ghaytha Wa Ya`lamu Mā Fī Al-'Arĥāmi ۖ Wa Mā Tadrī Nafsundhā Taksibu Ghadāan ۖ Wa Mā Tadrī Nafsun Bi'ayyi 'Arđin Tamūtu ۚ 'Inna Allāha `Alīmun Khabīrun (Luqn: 34). [31.34] Uistinu! Allah! Kod Njega je znanje ^asa. Aspušta kišu i zna šta je u matericama. A ne zna dušašta će zaraditi sutra, i ne zna duša u kojoj zemljiće umrijeti. Uistinu, Allah je Znalac, Obaviješteni! ‍ ‍‌‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌ ‌ ‌‍ ۖ ‌‌ ‍ ‌‌‌ ‍‌ ۖ ‌‌ ‍ ‌‌‍‍ ۚ‍ ‍‍‍‍
Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
Next Sūrah