Roman Script    Reciting key words        Previous Sūrah   Next Sūrah   Quraan Index    Home  

30) Sūrat Ar-Rūm

Private Tutoring Sessions

30)

Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
'Alif-Lām-Mīm (Ar-Rūm: 1). [30.1] Alif. Lam. Mim. --
Ghulibati Ar-Rūmu (Ar-Rūm: 2). [30.2] Poraženi su Bizantinci, ‍‌
Fī 'Ad Al-'Arđi Wa Hum Min Ba`di Ghalabihim Sayaghlibūna (Ar-Rūm: 3). [30.3] U zemlji najbližoj, a oni će poslije porazasvog, pobijediti, ‌‍‍ ‌ ‍‌‌ ‌ ‍ ‍‍‍
Fī Biđ`i Sinīna ۗ Lillāh Al-'Amru Min Qablu Wa Min Ba`du ۚ Wa Yawma'idhin Yafraĥu Al-Mu'uminūna (Ar-Rūm: 4). [30.4] Za nekoliko godina - Allahova je naredba prijei poslije - a tog dana radovat će se vjernici, ‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍ۗ ‌ ‍‌‍‍‍ ‌‍‌‌ ‌ ۚ
Binaşri Allāhi ۚ Yanşuru Man Yashā'u ۖ Wa Huwa Al-`Azīzu Ar-Raĥīmu (Ar-Rūm: 5). [30.5] S pomoći Allahovom. Pomaže koga hoće, a On jeMoćni, Milosrdni. ‍‍ ۚ ‍‌‍‍‍‍‍‌ ‍‌‌ ‍‌‌ ۖ‍‍‍‍‌
Wa`da Allāhi ۖ Lā Yukhlifu Allāhu Wa`dahu Wa Lakinna 'Akthara An-Nāsi Lā Ya`lamūna (Ar-Rūm: 6). [30.6] Obećanje je Allahovo; neće Allah iznevjeritiobećanje Svoje, međutim, većina ljudi ne zna. ۖ ‌ ‍‍‍‍‍‍ ‌ ‌‍‌ ‌‍‍‍
Ya`lamūna Žāhian Mina Al-Ĥayāati Ad-Dunyā Wa Hum `Ani Al-'Ākhirati Hum Ghāfilūna (Ar-Rūm: 7). [30.7] Znaju vanjštinu života Dunjaa, a oni su oAhiretu nehajni. ‍‍ ‍‍ ‍‌‍‍
'Awalam Yatafakkarū Fī 'Anfusihim ۗKhalaqa Allāhu As-Samāwāti Wa Al-'Arđa Wa Mā Baynahumā 'Illā Bil-Ĥaqqi Wa 'Ajalin Musamman ۗ Wa 'Inna Kathīan Mina An-Nāsi Biliqā'i Rabbihim Lakāfirūna (Ar-Rūm: 8). [30.8] Zar neće razmisliti u dušama svojim? Allah jestvorio nebesa i Zemlju i šta je između njih, samo sIstinom i rokom određenim. A uistinu, većina ljudi suu susret Gospodara svog nevjernici. ‌ ‌ ‌‌ۗ‍‍ ‍‌‍‍‌ ‌‌ ‍ ‌‌‍‍ ۗ ‌‌‌ ‍ ‍‍‍‍‌ ‍
'Awalam Yasīrū Fī Al-'Arđi Fayanžurū Kayfa Kāna `Āqibatu Al-Ladhīna Min Qablihim ۚ Kānū 'Ashadda Minhum Qūwatan Wa 'Athārū Al-'Arđa Wa `Amarūhā 'Akthara Mimmā `Amarūhā Wa Jā'at/hum Rusuluhum Bil-Bayyināti ۖ Famā Kāna Allāhu Liyažlimahum Wa Lakin Kānū 'Anfusahum Yažlimūna (Ar-Rūm: 9). [30.9] Zar nisu putovali po Zemlji, pa vidjeli kakavje bio kraj onih prije njih? Bili su moćniji od njihu sili i kopali su zemlju i gradili je više no što jeizgrađuju, a dolazili su im poslanici njihovi sjasnim dokazima. Pa nije Allah učinio zulm njima,nego su dušama svojim zulm učinili. ‌ ‌ ‌‍‍ ‍‌‍‍‍‍‍‌‍‍‍ ‍ ‍‍‍‍ ‍‌‍‍ۚ ‌‌ ‍‌‍‍ ‌‌‌‌ ‌‌‍‌ ‍‍‍‍‌ ‌ ‍‌ ‌ ۖ ‌ ‍ ‍ ‍‍‍‍ ‌‍‌‌ ‍ ‌‌‍ ‍‍‍
Thumma Kāna `Āqibata Al-Ladhīna 'Asā'ū As-Sū'á 'An Kadhdhabū Bi'āyāti Allāhi Wa Kānū Bihā Yastahzi'ūn (Ar-Rūm: 10). [30.10] Potom je zlo bilo kraj onih koji su činilizlo, zato što su poricali ajete Allahove i njima seizrugivali. ‌ ‍ ‍‍‍‍‍‍ ‌‍‍‍‌‌‌ ‍‍‍‍ ‍ ‌ ‌ ‍‍‍
Al-Lahu Yabda'u Al-Khalqa Thumma Yu`īduhu Thumma 'Ilayhi Turja`ūna (Ar-Rūm: 11). [30.11] Allah je počeo stvaranje, zatim ga ponavlja,potom ćete Njemu biti vraćeni. ‍‍‍‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍‌ ‍‌ ‌‍‍‍
Wa Yawma Taqūmu As-Sā`atu Yublisu Al-Mujrimūna (Ar-Rūm: 12). [30.12] A na Dan kad nastupi ^as, očajavat ćeprestupnici. ‍‍‍‍‍ ‍ ‍‍‍‍‍
Wa Lam Yakun Lahum Min Shurakā'ihim Shufa`ā'u Wa Kānū Bishurakā'ihim Kāfirīna (Ar-Rūm: 13). [30.13] I neće oni imati od ortaka svojih posrednike,i biće u ortake svoje nevjernici. ‍‌‌ ‍‌‌ ‍‍‍
Wa Yawma Taqūmu As-Sā`atu Yawma'idhin Yatafarraqūna (Ar-Rūm: 14). [30.14] A na Dan kad nastupi ^as, Tog dana će serastaviti. ‍‍‍‍‍ ‍‍
Fa'ammā Al-Ladhīna 'Āmanū Wa `Amilū Aş-Şāliĥāti FahumRawđatin Yuĥbarūna (Ar-Rūm: 15). [30.15] Pa što se tiče onih koji budu vjerovali idobra djela činili - pa oni će se u (bujnom) vrtuveseliti. ‍‌ ‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ‌‍
Wa 'Ammā Al-Ladhīna Kafarū Wa Kadhdhabū Bi'āyātinā Wa Liqā'i Al-'Ākhirati Fa'ūlā'ika Fī Al-`Adhābi Muĥđarūna (Ar-Rūm: 16). [30.16] Pa što se tiče onih koji ne budu vjerovali iznakove Naše poricali, i susret Ahireta - pa takvi ćebiti u kaznu privedeni. ‍‌ ‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍‍‌‌ ‍‍ ‍‍‌‍ ‍‍‌‍‍‍‌
Fasubĥāna Allāhi Ĥīna Tumsūna Wa Ĥīna Tuşbiĥūna (Ar-Rūm: 17). [30.17] Pa slavljen neka je Allah kad zanoćite i kadosvanete - ‍‍‍‍ ‍ ‍‍‍‍‍ ‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍
Wa Lahu Al-Ĥamdu Fī As-Samāwāti Wa Al-'Arđi Wa `Ashīy7an Wa Ĥīna Tužhirūna (Ar-Rūm: 18). [30.18] I Njemu hvala na nebesima i Zemlji, ipočetkom noći i u podnevu kad ste! ‍‌‍‍‌‌‍‍ ‌‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‌
Yukhriju Al-Ĥayya Mina Al-Mayyiti Wa Yukhriju Al-Mayyita Mina Al-Ĥayyi Wa Yuĥyī Al-'Arđa Ba`da ۚ Mawtihā Wa Kadhalika Tukhrajūna (Ar-Rūm: 19). [30.19] Izvodi živo iz mrtvog i izvodi mrtvo izživog. I oživljava zemlju poslije mrtvila njenog, atako ćete biti izvedeni. ‍‍ ‌‍‍‍ ‌ ‌ ۚ ‌ ‍‍‍
Wa Min 'Āyātihi 'An Khalaqakum Min Turābin Thumma 'Idhā 'Antum Basharun Tantashirūna (Ar-Rūm: 20). [30.20] A od znakova Njegovih je što vas je stvoriood prašine, potom gle! vi smrtnici (koji) se širite! ‍‌‌ ‌ ‌‌‍‍‍‍‍ ‍‌‌ ‍‍‌‌ ‌‌ ‍‌‍‍‍‌
Wa Min 'Āyātihi 'An Khalaqa Lakum Min 'Anfusikum 'Azwājāan Litaskunū 'Ilayhā Wa Ja`ala Baynakum Mawaddatan Wa Raĥmatan ۚ 'Inna Fī Dhālika La'āyātin Liqawmin Yatafakkarūna (Ar-Rūm: 21). [30.21] I od znakova Njegovih je što je stvorio zavas od duša vaših parice, da se smirite uz njih, iuspostavio između vas ljubav i milost. Uistinu, utome su znaci za ljude koji razmišljaju! ‍‌‌ ‌ ‌‌‍‍ ‍‌‌ ‌‌‍ ‌‌‌‌ ‌ ‌ ‌‌‍ ۚ‌ ‌ ‍‍‍
Wa Min 'Āyātihi Khalqu As-Samāwāti Wa Al-'Arđi Wa Akhtilāfu 'Alsinatikum Wa 'Alwānikum ۚ 'Inna Fī Dhālika La'āyātin Lil`ālimīna (Ar-Rūm: 22). [30.22] I od znakova Njegovih je stvaranje nebesa iZemlje, i različitost jezika vaših i boja vaših.Uistinu, u tome su znaci za učene! ‍‌‌ ‌ ‍‍ ‍‌‍‍‌‍ ‌ ‌‌‌ ۚ‌ ‌ ‍
Wa Min 'Āyātihi Manāmukum Bil-Layli Wa An-Nahāri Wa Abtighā'uukum Min Fađlihi ۚ 'Inna Fī Dhālika La'āyātin Liqawmin Yasma`ūna (Ar-Rūm: 23). [30.23] I od znakova Njegovih je spavanje vaše noću idanju i traženje vaše iz blagodati Njegove. Uistinu,u tome su znaci za ljude koji čuju! ‍‌‌ ‌ ‍‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‌ ‍‌‌ ‍‍‍ۚ‌ ‌ ‍‍‍
Wa Min 'Āyātihi Yurīkumu Al-Barqa Khawfāan Wa Ţama`āan Wa Yunazzilu Mina As-Samā'i Mā'an Fayuĥyī Bihi Al-'Arđa Ba`da Mawtihā ۚ 'Inna Fī Dhālika La'āyātin Liqawmin Ya`qilūna (Ar-Rūm: 24). [30.24] I od znakova Njegovih je: pokazuje vam munjustrahom i nadom, i spušta s neba vodu, pa oživljavanjome zemlju nakon mrtvila njenog. Uistinu, u tome suznaci za ljude koji razumiju! ‍‌‌ ‌ ‍ ‍‍ ‍‍‌‌ ‍ ‌ ‍ۚ‌ ‌ ‍‍‍‍‍
Wa Min 'Āyātihi 'An Taqūma As-Samā'u Wa Al-'Arđu Bi'amrihi ۚ Thumma 'Idhā Da`ākum Da`watan Mina Al-'Arđi 'Idhā 'Antum Takhrujūna (Ar-Rūm: 25). [30.25] I od znakova Njegovih je što postoji nebo iZemlja po naredbi Njegovoj. Zatim, kad vas pozovezovom iz Zemlje, gle! vi izlazite! ‍‌‌ ‌ ‌‌‌ ‍‍‍‍‍ ‍‍ ۚ‌ ‌‌‌ ‌ ‌‌‍ ‍‍‍
Wa Lahu Man As-Samāwāti Wa Al-'Arđi ۖ Kullun Lahu Qānitūna (Ar-Rūm: 26). [30.26] I Njegov je ko je na nebesima i Zemlji. Svisu Njemu pokorni. ‍‌‍‌‍‍‌‌‍‍ ۖ
Wa Huwa Al-Ladhī Yabda'u Al-Khalqa Thumma Yu`īduhu Wa Huwa 'Ahwanu `Alayhi ۚ Wa Lahu Al-Mathalu Al-'A`lá Fī As-Samāwāti Wa Al-'Arđi ۚ Wa Huwa Al-`Azīzu Al-Ĥakīmu (Ar-Rūm: 27). [30.27] I On je Taj koji počinje stvaranje, zatim gaponavlja, a to je Njemu lakše. I Njegov primjer jenajuzvišeniji na nebesima i Zemlji, a On je Moćni,Mudri. ‍‍‍‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍‌ ‌ ‍‍‍ۚ ‍‌‍‍‌ ۚ‍‍‍‍‌
Đaraba Lakum Mathalāan Min 'Anfusikum ۖ Hal Lakum Min Mā Malakat 'Aymānukum Min Shurakā'a Fī Mā Razaqnākum Fa'antum Fīhi Sawā'un Takhāfūnahum Kakhīfatikum 'Anfusakum ۚ Kadhālika Nufaşşilu Al-'Āyāti Liqawmin Ya`qilūna (Ar-Rūm: 28). [30.28] Navodi vam primjer od duša vaših: imate li vimeđu onim šta posjeduju desnice vaše ikakve ortake uonom čim smo vas opskrbili, pa ste vi u tome isti?Bojite li se njih kao vašim strahom duša vaših? Takoizlažemo znakove ljudima koji shvataju. ‍‌‌ ‌‌ۖ ‍‌‌ ‌ ‌ ‍‌‌ ‍‌‌ ‍‍‍‍‍‍ ‌‍ ‍‍‍‍‍‌‍‍‍ ‍‍‍‍ ‌‌ۚ‍‍‍‍‍‍
Bal Attaba`a Al-Ladhīna Žalamū 'Ahwā'ahum Bighayri `Ilmin ۖ Faman Yahdī Man 'Ađalla Allāhu ۖ Wa Mā Lahum Minşirīna (Ar-Rūm: 29). [30.29] Naprotiv, oni koji čine zulm, slijede strastisvoje bez znanja. Pa ko će uputiti onoga koga jezaveo Allah? A neće oni imati nikakvih pomagača. ‍‍‍‍‍‍‌‍‍‍‍ ۖ ‍‌‌ ‍‌‌ ‌‍ۖ ‌‌ ‍‌
Fa'aqim Wajhaka Lilddīni Ĥanīfāan Fiţrata ۚ Allāhi Allatī Faţara An-Nāsa `Alayhā Lā ۚ Tabdīla Likhalqi Allāhi Dhālika ۚ Ad-Dīnu Al-Qayyimu Wa Lakinna 'Akthara An-Nāsi Lā Ya`lamūna (Ar-Rūm: 30). [30.30] Zato stani licem svojim vjeri pravoj, fitretuAllahovom, onom po kojem je stvorio ljude - nemapromjene stvaranja Allahovog. To je vjera prava, alivećina ljudi ne zna. ‍‍‍ ‌‍‍‍ۚ‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍ۚ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍ ۚ‍‍‍‍‍‍ ‌‍‌ ‌‍‍‍
Munībīna 'Ilayhi Wa Attaqūhu Wa 'Aqīmū Aş-Şalāata Wa Lā Takūnū Mina Al-Mushrikīna (Ar-Rūm: 31). [30.31] Budite oni koji se obraćaju Njemu, i bojte Gase i obavljajte salat i ne budite od mušrika, ‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍ ‌‌
Mina Al-Ladhīna Farraqū Dīnahum Wa Kānū Shiya`āan ۖ Kullu Ĥizbin Bimā Ladayhim Farūna (Ar-Rūm: 32). [30.32] Od onih koji su podijelili vjeru svoju ipostali sekte. Svaka stranka se s onim što je kodnjih, raduje. ‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍ ‌ ‌ ۖ ‌ ‍
Wa 'Idhā Massa An-Nāsa Đurrun Da`awā Rabbahum Munībīna 'Ilayhi Thumma 'Idhā 'Adhāqahum Minhu Raĥmatan 'Idhā Farīqun Minhum Birabbihim Yushrikūna (Ar-Rūm: 33). [30.33] A kad ljude dotakne nesreća, zovu Gospodarasvog obraćajući Mu se pokajanički; zatim, kad oniokuse od Njega milost, gle! skupina njih Gospodarusvom pridružuje, ‌‌‌‌ ‍‍ ‌‌ ‍‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍ ‍‌ ‌‌ ‌‌‍ ‍‌‍‍‍ ‌‍ ‌‌‌‌ ‍‍‍‍‍‌ ‍‌‍‍‍ ‍
Liyakfurū Bimā 'Ātaynāhum ۚ Fatamatta`ū Fasawfa Ta`lamūna (Ar-Rūm: 34). [30.34] Da bi bili nezahvalni na onom šta smo imdali. "Pa uživajte, ta saznaćete!" ۚ
'Am 'Anzalnā `Alayhim Sulţānāan Fahuwa Yatakallamu Bimā Kānū Bihi Yushrikūna (Ar-Rūm: 35). [30.35] Zar smo im spustili dokaz, pa on govori oonom šta Mu pridružuju? ‌‌‍‌ ‍‍‍‍‍‍ ‌ ‌
Wa 'Idhā 'Adhaq An-Nāsa Raĥmatan Fariĥū Bihā ۖ Wa 'In Tuşibhum Sayyi'atun Bimā Qaddamat 'Ayd99him 'Idhā Hum Yaqnaţūna (Ar-Rūm: 36). [30.36] I kad damo da ljudi okuse milost, raduju se unjoj; a kad ih zadesi zlo zbog onog što su prethodnouradile ruke njihove, gle! oni očajavaju! ‌‌‍‍‍‍‍‍‍‍‌ ‍‍ ‌‍ۖ ‌‌‌‌ ‍‍‍‍‍‍ ‌‍ ‌ ‌‌‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍
'Awalam Yarawā 'Anna Allāha Yabsuţu Ar-Rizqa Liman Yashā'u Wa Yaqdiru ۚ 'Inna Fī Dhālika La'āyātin Liqawmin Yu'uminūna (Ar-Rūm: 37). [30.37] Zar nisu vidjeli da Allah pruža opskrbu komehoće, i uskraćuje? Uistinu! U tome su znaci za ljudekoji vjeruju. ‌ ‍‍‍‌‌ ‍ ‍‍‍‍‍ ‍‌ ‍‌‌ ‍‌ ‍‍‍‍‍ۚ‌ ‌ ‍‍‍
Fa'āti Dhā Al-Qurbá Ĥaqqahu Wa Al-Miskīna Wa Abna As-Sabīli ۚ Dhālika Khayrun Lilladhīna Yurīdūna Wajha Allāhi Wa 'Ūlā'ika ۖ Humu Al-Mufliĥūna (Ar-Rūm: 38). [30.38] Pa daj bližnjem pravo njegovo i siromahu isinu puta. To je najbolje za one koji žele liceAllahovo, a ti takvi će biti uspješni. ‌‌‌ ‍‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍ۚ‍‍ ‍‍‍‍ ‍‍‍‌ۖ ‌‌‍‍‌‍
Wa Mā 'Ātaytum Min Ribāan Liyarbuwā Fī 'Amwāli An-Nāsi Falā Yarbū `Inda Allāhi ۖ Wa Mā 'Ātaytum Min Zakāatin Turīdūna Wajha Allāhi Fa'ūlā'ika Humu Al-Muđ`ifūna (Ar-Rūm: 39). [30.39] A ono što ste dali od kamate da bi porasla uimecima ljudi - pa neće porasti kod Allaha; a ono štodate od zekata želeći lice Allahovo - pa ti takvi ćeimati mnogostruko. ‍‌ ‌‌ ‍‍‍‌ ‍‍ ‍‌‍‍ۖ ‌‍ ‍‌‌ ‌‍‍‍‌‍‍‌‍ ‍‍‍‍‍
Al-Lahu Al-Ladhī Khalaqakum Thumma Razaqakum Thumma Yumītukum Thumma Yuĥyīkum ۖ Hal Min Shurakā'ikum Man Yaf`alu Min Dhalikum Min Shay'in ۚ Subĥānahu Wa Ta`ālá `Ammā Yushrikūna (Ar-Rūm: 40). [30.40] Allah je Taj koji vas je stvorio, zatim vasopskrbio, potom će vas usmrtiti, zatim će vasoživiti. Ima li iko od ortaka vaših koji čini išta odtoga? Slava Njemu! I uzvišen neka je od onog štapridružuju! ‍‍‍‍‍ ‍‌ ‌‍‍ ‍‌ ‍ۖ ‍‌‌ ‍ ‍‌‌ ‍‌‌ ‌ ‍‌‌ ‍ ۚ‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍‍‌ ‍
Žahara Al-Fasādu Fī Al-Barri Wa Al-Baĥri Bimā Kasabat 'Ayd99 An-Nāsi Liyudhīqahum Ba`đa Al-Ladhī `Amilū La`allahum Yarji`ūna (Ar-Rūm: 41). [30.41] Pojavio se nered na kopnu i moru zbog onogšto čine ruke ljudi, da bi dao da oni iskuse dio onogšta su uradili, ne bi li se oni povratili. ‍‍‌‌ ‌ ‌ ‍‍‍‍‍ ‍
Qul Sīrū Fī Al-'Arđi Fānžurū Kayfa Kāna `Āqibatu Al-Ladhīna Min Qablu ۚ Kāna 'Aktharuhum Mushrikīna (Ar-Rūm: 42). [30.42] Reci: "Putujte po Zemlji pa vidite kakav jebio kraj onih od ranije! Bili su većina njihmušrici." ‍ ‌ ‍‍‍‌‍‍‍ ‍ ‍‍‍‍ ‍‌‍‍ۚ ‌ ‍
Fa'aqim Wajhaka Lilddīni Al-Qayyimi Min Qabli 'An Ya'tiya Yawmun Lā Maradda Lahu Mina Allāhi Yawma'idhin ۖ Yaşşadda`ūna (Ar-Rūm: 43). [30.43] Zato stani licem svojim vjeri ispravnoj,prije no dođe od Allaha Dan kojem nema odbijanja. Togdana će se razdvojiti. ‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍‍ ‍‌‍‍‍ ‌‌‌ ‍ ‌ ‍‌‌ ۖ ‍‍
Man Kafara Fa`alayhi Kufruhu ۖ Wa Man `Amila Şāliĥāan Fali'anfusihim Yamhadūna (Ar-Rūm: 44). [30.44] Ko ne vjeruje, pa protiv njega je kufrnjegov, a ko radi dobro, pa dušama svojim pripremaju, ‍‌‌ ‍‍‍‌ ‍‍‍ۖ ‌‍‌‍ ‌‍ ‌
Liyajziya Al-Ladhīna 'Āmanū Wa `Amilū Aş-Şāliĥāti Min Fađlihi ۚ 'Innahu Lā Yuĥibbu Al-Kāfirīna (Ar-Rūm: 45). [30.45] Da bi nagradio one koji vjeruju i rade dobradjela iz dobrote Svoje. Uistinu! On ne volinevjernike. ‍‍‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ‍‌‌ ‍‍‍ۚ‍ ‌
Wa Min 'Āyātihi 'An Yursila Ar-Riyāĥa Mubashshirātin Wa Liyudhīqakum Min Raĥmatihi Wa Litajriya Al-Fulku Bi'amrihi Wa Litabtaghū Min Fađlihi Wa La`allakum Tashkurūna (Ar-Rūm: 46). [30.46] I od znakova Njegovih je što šalje vjetrove(kao) radosne vijesti, i da vi kušate iz milostiNjegove, i da plovi plovilo po naredbi Njegovoj, i datražite iz blagodati Njegove, i da biste vizahvaljivali. ‍‌‌ ‌ ‌‌‍‍ ‍‍‍‌ ‌‍‍‍‍ ‍‌‌ ‌‍ ‌‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍‍‍ ‍‌‌ ‍‍‍‍ ‌ ‌
Wa Laqad 'Arsalnā Min Qablika Rusulāan 'Ilá Qawmihim Fajā'ūhum Bil-Bayyināti Fāntaqamnā Mina Al-Ladhīna 'Ajraۖ Wa Kāna Ĥaqqāan `Alaynā Naşru Al-Mu'uminīna (Ar-Rūm: 47). [30.47] A doista, slali smo prije tebe poslanikenarodu njihovom, pa su im dolazili s jasnim dokazima,te smo se osvetili onima koji su skrivili; apomaganje vjernicima bila je na Nama obaveza. ‍‍ ‌‌ ‍‌‍‍‍ ‌ ‌‌ ‍ ‍‍‍‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍ ‌‍‍ ۖ ‌‍‍‍‍‌ ‌ ‍‍‍‍‌
Al-Lahu Al-Ladhī Yursilu Ar-Riyāĥa Fatuthīru Saĥābāan Fayabsuţuhu Fī As-Samā'i Kayfa Yashā'u Wa Yaj`aluhu Kisafāan Fatará Al-Wadqa Yakhruju Min Khilālihi ۖ Fa'idhā 'Aşāba Bihi Man Yashā'u Min `Ibādihi 'Idhā Hum Yastabshirūna (Ar-Rūm: 48). [30.48] Allah je Taj koji šalje vjetrove pa dižuoblak, te ga rasprostire u nebu kako hoće i čini gakomadima; tad vidiš kišu izlazi iz sred njega! Pa kadpogodi njome koga hoće od robova Svojih, gle! oni sevesele, ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‌‌ ‍‍‍‍ ‍‌ ‍‍‍‍ ‍‌‌ ‍‍‍ ‍‌ۖ ‍‌‌ ‍‌‌ ‍‌‌ ‌ ‌‌‌‌ ‍‍‍‍‌
Wa 'In Kānū Min Qabli 'An Yunazzala `Alayhim Min Qablihi Lamublisīna (Ar-Rūm: 49). [30.49] Iako su bili prije no što je spuštena na njih- prije toga - očajnici. ‌‌ ‍‌‍‍‍ ‌‌‌ ‍‌‍‍‍ ‍‍‍
nžur 'Iláthāri Raĥmati Allāhi Kayfa Yuĥyī Al-'Arđa Ba`da Mawtihā ۚ 'Inna Dhālika Lamuĥyī Al-Mawtá ۖ Wa Huwa `Alá Kulli Shay'in Qadīrun (Ar-Rūm: 50). [30.50] Zato pogledaj tragove milosti Allahove, kakooživljava zemlju nakon mrtvila njenog. Uistinu! To jeOživljavač mrtvih, a On nad svakom stvari ima moć! ‍‍‍‍‍‍ ‍ ‌‍ ‍ ‍‍‍ ‌ ‍ۚ‌ ‌ ۖ ‌‌ ‌ ‍
Wa La'in 'Arsalnā Rīĥāan Fara'awhu Muşfaran Lažallū Min Ba`dihi Yakfurūna (Ar-Rūm: 51). [30.51] I da pošaljemo vjetar, pa ga vide žutim,sigurno bi poslije toga nastavili da ne vjeruju. ‍‌‌ ‌‌‌ ‍‍‍‍‍‍‌‍‍ ‍‌‌ ‌
Fa'innaka Lā Tusmi`u Al-Mawtá Wa Lā Tusmi`u Aş-Şumma Ad-Du`ā'a 'Idhā Wa Llawā Mudbirīna (Ar-Rūm: 52). [30.52] Pa uistinu, ti nećeš pročuti mrtve, nitipročuti gluhe dozivanjem, kad se okrenu bježeći. ‍ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍‌ ‌‌ ‌‌ ‍
Wa Mā 'Anta Bihādī Al-`Umyi `An Đalālatihim ۖ 'In Tusmi`u 'Illā Man Yu'uminu Bi'āyātinā Fahum Muslimūn (Ar-Rūm: 53). [30.53] I nisi ti vodič slijepcima iz zabludenjihove. Pročut ćeš jedino onog ko vjeruje u ajeteNaše - ta oni su muslimani. ‍ ‌ ‍‌ۖ ‌‌‌ ‌‌ ‍‌‌ ‌
Al-Lahu Al-Ladhī Khalaqakum Min Đa`fin Thumma Ja`ala Min Ba`di Đa`fin Qūwatan Thumma Ja`ala Min Ba`di Qūwatin Đa`fāan Wa Shaybatan ۚ Yakhluqu Mā Yashā'u ۖ Wa Huwa Al-`Alīmu Al-Qadīru (Ar-Rūm: 54). [30.54] Allah je Taj koji vas je stvorio od slabog,zatim je poslije slabosti snagu načinio, potom jeposlije snage slabost načinio i sijedu kosu. Stvarašta hoće, a On je Znalac, Moćni. ‍‍‍‍‍ ‍‌‌ ‍‌‌ ‌ ‍ ‍‌ ‍‌‌ ‌ ۚ‍‍‍‍ ‌ ‍‌‌ ۖ‍‍‍‍‍
Wa Yawma Taqūmu As-Sā`atu Yuqsimu Al-Mujrimūna Mā Labithū Ghayra Sā`atin ۚ Kadhālika Kānū Yu'ufakūna (Ar-Rūm: 55). [30.55] A na Dan kad nastupi ^as, zaklinjaće seprestupnici da nisu ostali sem čas; tako su se oniodvratili. ‍‍‍‍‍ ‍ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍ ۚ
Wa Qāla Al-Ladhīna 'Ūtū Al-`Ilma Wa Al-'Īmāna Laqad Labithtum Fī Kitābi Allāhi 'Ilá Yawmi Al-Ba`thi ۖ Fahadhā Yawmu Al-Ba`thi Wa Lakinnakum Kuntum Lā Ta`lamūna (Ar-Rūm: 56). [30.56] I reći će oni kojima je dato znanje ivjerovanje: "Doista ste ostali po Knjizi Allahovoj doDana podizanja, ta ovo je Dan podizanja, ali vi nisteznali!" ‍‍ ‍‍‍‍ ‌‍‍ ‍‍‌ ‍ ‍ ‌‌ ‍ ۖ ‌‌ ‍ ‌‍‍‍‍ ‍‌‍‍‍ ‌
Fayawma'idhin Lā Yanfa`u Al-Ladhīna Žalamū Ma`dhiratuhum Wa Lā Hum Yusta`tabūna (Ar-Rūm: 57). [30.57] Pa Tog dana neće koristiti onima koji sučinili zulm, pravdanje njihovo, niti će im se dati datraže naklonost. ‌ ‍‌‍‍‍‍‍ ‌‍ ‌‌
Wa Laqad Đarabnā Lilnnāsi Fī Hādhā Al-Qur'āni Min Kulli Mathalin ۚ Wa La'in Ji'tahum Bi'āyatin Layaqūlanna Al-Ladhīna Kafarū 'In 'Antum 'Illā Mubţilūna (Ar-Rūm: 58). [30.58] I doista, naveli smo ljudima u ovom Kuranuod svakog primjera (ponešto); a da si im donio znak,sigurno bi rekli oni koji ne vjeruju: "Vi ste samooni koji iznose neistinu!" ‍‍‍‌ ‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍‌ ‍‌ ۚ ‌‍‌‍‍‍‍‍‍‍ ‌‌‌ ‌‌‍ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍
Kadhālika Yaţba`u Allāhu `Alá Qulūbi Al-Ladhīna Lā Ya`lamūna (Ar-Rūm: 59). [30.59] Tako pečati Allah srca onih koji ne znaju. ‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍ ‍‍‍‍ ‌
şbir 'Inna Wa`da Allāhi Ĥaqqun ۖ Wa Lā Yastakhiffannaka Al-Ladhīna Lā Yūqinūna (Ar-Rūm: 60). [30.60] Zato se strpi! Uistinu, obećanje Allahovo jeIstina, i neka te nikako ne smatraju lahkim oni kojinisu uvjereni. ‍‍‍‍‌ ‌ ‍ ‍ ۖ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌
Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
Next Sūrah