Roman Script    Reciting key words        Previous Sūrah   Next Sūrah   Quraan Index    Home  

27) Sūrat An-Naml

Private Tutoring Sessions

27)

Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
Ţā-Sīn ۚ Tilka 'Āyātu Al-Qur'āni Wa Kitābin Mubīnin (An-Naml: 1). [27.1] Ta. Sin. To su znaci Kurana i Kitaba jasnog, ‍-‍‌ ۚ ‌‍ ‍‍‍‌ ‌‍
Hudan Wa Bushrá Lilmu'uminīna (An-Naml: 2). [27.2] Upute i radosne vijesti vjernicima, ‌‍‍‍‌‌
Al-Ladhīna Yuqīmūna Aş-Şalāata Wa Yu'utūna Az-Zakāata Wa Hum Bil-'Ākhirati Humqinūna (An-Naml: 3). [27.3] Onima koji obavljaju salat i daju zekat, a onisu u Ahiret uvjereni. ‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍ ‌‍‍‍ ‍‍‍‍
'Inna Al-Ladhīna Lā Yu'uminūna Bil-'Ākhirati Zayyannā Lahum 'A`mālahum Fahum Ya`mahūna (An-Naml: 4). [27.4] Uistinu, oni koji ne vjeruju u Ahiret,uljepšali smo im djela njihova, pa oni lutaju. ‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍ ‍‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍‌ ‌
'Ūlā'ika Al-Ladhīna Lahum Sū'u Al-`Adhābi Wa Hum Al-'Ākhirati Humu Al-'Akhsarūna (An-Naml: 5). [27.5] To su oni koji će imati zlu kaznu i oni će naAhiretu (baš) oni biti gubitnici. ‍‍‌‍ ‍‍‍‍ ‍‍‍‌‌ ‍‍‌‍‍‍‍‍ ‍‌
Wa 'Innaka Latulaqqá Al-Qur'āna Min Ladun Ĥakīmin `Alīmin (An-Naml: 6). [27.6] A uistinu, ti primaš Kuran od Mudrog, Znalca! ‍ ‍‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍‌ ‍‌‌ ‌‌ ‍‍‍‍
'Idh Qāla Mūsá Li'hlihi 'Innī 'Ānastu Nāan Sa'ātīkum Minhā Bikhabarin 'Aw 'Ātīkum Bishihābin Qabasin La`allakum Taşţalūna (An-Naml: 7). [27.7] Kad reče Musa porodici svojoj: "Uistinu, jasam opazio vatru; donijet ću vam od nje vijest ili ćuvam donijeti plamenu baklju, da biste se viogrijali." ‌‌ ‌ ‌ ‌ ‌‌ ‍‌‍‍‍‌ ‍‍‍‍ ‌ ‍ ‍‍‍‍
Falammā Jā'ahā Nūdiya 'Anrika Man An-Nāri Wa Man Ĥawlahā Wa Subĥāna Allāhi Rabbi Al-`Ālamīna (An-Naml: 8). [27.8] Pa pošto njoj dođe, bi pozvan: "Blagoslovljenje ko je u vatri i ko je oko nje! I neka je slavaAllahu, Gospodaru svjetova! ‍‍‍‌ ‍‌‌ ‌ ‌‌ ‍‌‍‍ ‌‍‌‌ ‍‍‍‍‍ ‍ ‌‍‍‍
Yā Mūsá 'Innahu 'Anā Al-Lahu Al-`Azīzu Al-Ĥakīmu (An-Naml: 9). [27.9] O Musa! Uistinu! To sam Ja, Allah, Moćni,Mudri! ‌ ‍ ‍ ‌‌ ‍‍‍‍‌
Wa 'Alqi `Aşāka ۚ Falammā Ra'āhā Tahtazzu Ka'annahā Jānnun Wallá Mudbian Wa Lam Yu`aqqib ۚ Yā Mūsá Lā Takhaf 'Innī Lā Yakhāfu Ladayya Al-Mursalūna (An-Naml: 10). [27.10] I baci štap svoj!" Pa pošto ga vidje davijuga kao da je on džinn, okrenu se bježeći i neobazirući se: "O Musa! Ne boj se! Uistinu, kod Menese ne plaše izaslanici, ‌‍‍‍‍‍ ۚ‍‍‍ ‍‌‌ ‌ ‍‌ ‍ ‌‌ ‍ ‌ ‍‍‍ۚ ‌ ‌ ‌ ‍‍‍‍ ‌‍ ‌ ‍‍‍
'Illā Man Žalama Thumma Baddala Ĥusnāan Ba`da Sū'in Fa'innī Ghafūrun Raĥīmun (An-Naml: 11). [27.11] Izuzev ko učini zulm, zatim zamijeni dobrimposlije zla, pa uistinu, Ja sam Oprosnik, Milosrdni! ‌ ‍‌‍ ‍ ‌ ‍‍‍‌‌ ‍‍‍‍ ‌‍
Wa 'Adkhil Yadaka Fī Jaybika Takhruj Bayđā'a Min Ghayri Sū'in ۖ Fī Tis`i 'Āyātin 'Ilá Fir`awna Wa Qawmihi ۚ 'Innahum Kānū Qawmāan Fāsiqīna (An-Naml: 12). [27.12] I zavuci ruku svoju u njedra svoja, izaći ćebijela, bez ozljede! (Jedan) od devet znakova zafaraona i narod njegov. Uistinu, oni su narodgrješnika." ‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‌ ‍‍‍‌‌ ‍‌‍‍‍‍‌‌ ۖ ‌‍ ‌‌ ‍‌‍ۚ ‍ ‍‍‍
Falammā Jā'at/hum 'Āyātunā Mubşiratan Qālū Hādhā Siĥrun Mubīnun (An-Naml: 13). [27.13] Pa pošto im dođoše znakovi Naši vidljivi,rekoše: "Ovo je sihr očiti." ‍‍‍‌ ‍‌ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌‌
Wa Jaĥadū Bihā Wa Astayqanat/hā 'Anfusuhum Žulmāan Wa `Ulūw7an ۚnžur Kayfa Kāna `Āqibatu Al-Mufsidīna (An-Naml: 14). [27.14] I zanijekaše ih - a bile su u njih uvjereneduše njihove - nepravedno i oholo. Pa pogledaj kakavje bio kraj mufsida. ‍‍‍‍‍‍‍ ‌‌ ۚ‍‍‍‌ ‍‍‍‍ ‍
Wa Laqad 'Ātaynā Dāwūda Wa Sulaymāna `Ilmāan ۖ Wa Qālā Al-Ĥamdu Lillāh Al-Ladhī Fađđalanā `Alá Kathīrin Min `Ibādihi Al-Mu'uminīna (An-Naml: 15). [27.15] I doista smo dali Dawudu i Sulejmanu znanje,a govorili su: "Hvala Allahu koji nas je odlikovaonad mnogima od Njegovih robova vjernika." ‍‍ ‌‌‍‍‌‌ ‍ ۖ ‍‍‍‌ ‌ ‍‍‍‍ ‍‌‌ ‌
Wa Waritha Sulaymānu Dāwūda ۖ Wa Qāla Yā 'Ayyuhā An-Nāsu `Ullimnā Manţiqa Aţ-Ţayri Wa 'Ūtīnā Min Kulli Shay'in ۖ 'Inna Hādhā Lahuwa Al-Fađlu Al-Mubīnu (An-Naml: 16). [27.16] I naslijedi Sulejman Dawuda i reče: "O ljudi!Naučeni smo govoru ptičijem i dato nam je od svakestvari. Uistinu, ovo je ta blagodat očita." ‌‌‌‍‍‌ۖ ‌‍‍‌‌ ‍‍ ‌ ‍‌‍‍‍‍ ‍‍‍‍ ‌‌‍‍‌‌ ‍‌‌ ‍ ۖ‌ ‌‌ ‍‍
Wa Ĥushira Lisulaymāna Junūduhu Mina Al-Jinni Wa Al-'Insi Wa Aţ-Ţayri Fahum Yūza`ūna (An-Naml: 17). [27.17] I skupiše se Sulejmanu vojske njegove oddžinna i ljudi, i ptice - a oni raspoređeni; ‍ ‌‍‍‍‍‍‍‍
Ĥattá 'Idhā 'Atawā `Alá Wādī An-Namli Qālat Namlatun Yā 'Ayyuhā An-Namlu Adkhulū Masākinakum Lā Yaĥţimannakum Sulaymānu Wa Junūduhu Wa Hum Lā Yash`urūna (An-Naml: 18). [27.18] Dok, kad dođoše dolini mrava, reče mrav: "Omravi! Uđite u nastambe svoje (da) vas ne zgnječiSulejman i vojske njegove, a oni ne opaze." ‌‌ ‌‌ ‍‍‌‌ ‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍ ‍ ‌‌ ‌ ‌ ‌
Fatabassama Đāĥikāan Min Qawlihā Wa Qāla Rabbi 'Awzi`nī 'An 'Ashkura Ni`mataka Allatī 'An`amta `Alayya Wa `Alá Wa A-Dayya Wa 'An 'A`mala Şāliĥāan Tarđāhu Wa 'Adkhilnī Biraĥmatika Fī `Ibādika Aş-Şāliĥīna (An-Naml: 19). [27.19] Tad se nasmiješi zasmijan govorom njegovim ireče: "Gospodaru moj! Potakni me da zahvaljujem nablagodati Tvojoj koju si podario meni i roditeljimamojim, i da radim dobro koje će Te zadovoljiti, i dajmi da uđem milošću Tvojom među robove Tvoje dobre." ‍‌ ‌‍ ‌‌‌‍ ‌‌‌ ‌‍ ‌‌‍ ‌ ‌‌‌‌ ‌ ‌‌‍‍‍ ‍‍‍
Wa Tafaqqada Aţ-Ţayra Faqāla Mā Lī Lā 'Ará Al-Hud/huda 'Am Kāna Mina Al-Ghā'ibīna (An-Naml: 20). [27.20] I pretraži ptice, pa reče: "Šta mi je? Nevidim pupavca, ili je među odsutnima? ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍ ‌ ‌‍‌‌ ‍‍
La'u`adhdhibannahu `Adhābāan Shadīdāan 'Aw La'adhbaĥannahu 'Aw Laya'tiyanī Bisulţānin Mubīnin (An-Naml: 21). [27.21] Sigurno ću ga kazniti kaznom žestokom, ili ćuga sigurno preklati ili će mi sigurno dati dokazjasan." ‍‍‍ ‌ ‌ ‌‌ ‌‍‍‍‍ ‌‌‌ ‍‍‍‍‍
Famakatha Ghayra Ba`īdin Faqāla 'Aĥaţtu Bimā Lam Tuĥiţ Bihi Wa Ji'tuka Min Saba'iin Binaba'iin Yaqīnin (An-Naml: 22). [27.22] Pa se (pupavac) zadrža nedugo, te reče:"Obuhvatio sam ono šta nisi obuhvatio (znanjem), idonio ti iz Sabe vijest sigurnu. ‍‍‌ ‍‍‍‍‍‌‍‍ ‌‍‍‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍‌ ‌ ‍‌ ‍‍
'Innī Wa Jadttu Amra'atan Tamlikuhum Wa 'Ūtiyat Min Kulli Shay'in Wa Lahā `Arshun `Ažīmun (An-Naml: 23). [27.23] Uistinu! Ja sam našao ženu (koja) vladanjima, i (kojoj) je dato od svake stvari, a ona imaprijestolje veličanstveno. ‍ ‌‍ ‍‍‍‌ ‌‌‍‍‌ ‍‌‌ ‍ ‌‌ ‍‍‍
Wa Jadtuhā Wa Qawmahā Yasjudūna Lilshshamsi Min Dūni Allāhi Wa Zayyana Lahumu Ash-Shayţānu 'A`mālahum Faşaddahum `Ani As-Sabīli Fahum Lā Yahtadūna (An-Naml: 24). [27.24] Našao sam nju i narod njen padaju na sedžduSuncu mimo Allaha, a uljepšao im je šejtan djelanjihova, te ih okrenuo od puta, pa se oni ne upućuju- ‍‍‍‌ ‍‍‌ ‍‌‌ ‌‍‍‌ ‍ ‌‌ ‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌ ‌
'Allā Yasjudū Lillāh Al-Ladhī Yukhriju Al-Khab'a Fī As-Samāwāti Wa Al-'Arđi Wa Ya`lamu Mā Tukhfūna Wa Mā Tu`linūna (An-Naml: 25). [27.25] Da ne padaju na sedždu Allahu Koji izvodiskriveno u nebesima i Zemlji, i zna šta krijete i štaobjelodanjujete. ‌ ‌ ‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‌ ‍‌‍‍‌ ‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ‌‌
Al-Lahu Lā 'Ilāha 'Illā Huwa Rabbu Al-`Arshi Al-`Ažīmi (An-Naml: 26). [27.26] Allah je - nema boga osim Njega - GospodarArša veličanstvenog." ‌‌ ‍‍‍ ‍‍
Qāla Sananžuru 'Aşadaqta 'Am Kunta Mina Al-Kādhibīna (An-Naml: 27). [27.27] (Sulejman) reče: "Vidjećemo da li istinugovoriš ili si od lažaca. ‍‌‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‌ ‍‌‍‍
Adh/hab Bikitābī Hādhā Fa'alqih 'Ilayhim Thumma Tawalla `Anhumnžur Mādhā Yarji`ūna (An-Naml: 28). [27.28] Odnesi ovo moje pismo, pa im ga baci, zatimse okreni od njih i vidi šta vraćaju." ‌‍ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍ ‌ ‍‌ ‍‌‍‍‍ ‌‍‍‍‌ ‌‌‌
Qālat Yā 'Ayyuhā Al-Mala'u 'Innī 'Ulqiya 'Ilayya Kitābun Karīmun (An-Naml: 29). [27.29] (Bilkis) reče: "O uglednici! Uistinu meni -meni je bačeno pismo plemenito. ‍ ‍ ‌‍‍‍‍ ‌ ‍
'Innahu Min Sulaymāna Wa 'Innahu Bismi Allāhi Ar-Raĥmani Ar-Raĥīmi (An-Naml: 30). [27.30] Uistinu, ono je od Sulejmana, i uistinu onoje: U ime Allaha, Milostivog, Milosrdnog! ‍ ‍‌‌ ‍ ‌‌‍‍‍
'Allā Ta`lū `Alayya Wa 'Tūnī Muslimīna (An-Naml: 31). [27.31] Ne uzdižite se nada mnom i dođite mipokorni." ‌‌
Qālat Yā 'Ayyuhā Al-Mala'u 'Aftūnī Fī 'Amrī Mā Kuntu Qāţi`atan 'Aman Ĥattá Tash/hadūni (An-Naml: 32). [27.32] Reče: "O velikani! Izjasnite mi se o stvarimojoj, neću biti donosilac odluke, dok mi neposvjedočite." ‍ ‍‌‌ ‌‍ ‌ ‍‌‍‍‍ ‌‌‌ ‌ ‌
Qālū Naĥnu 'Ūlū Qūwatin Wa 'Ūlū Ba'sin Shadīdin Wa Al-'Amru 'Ilayki Fānžurī Mādhā Ta'murīna (An-Naml: 33). [27.33] Rekoše: "Mi smo posjednici moći i posjednicisile žestoke, a komanda je do tebe; zato gledaj štaćeš narediti." ‍‍ ‌‌‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‌‍‍ ‌‌‌ ‍
Qālat 'Inna Al-Mulūka 'Idhā Dakhalū Qaryatan 'Afsadūhā Wa Ja`alū 'A`izzata 'Ahlihā 'Adhillatan ۖ Wa Kadhalika Yaf`alūna (An-Naml: 34). [27.34] Reče: "Uistinu, kad kraljevi uđu u grad,unerede ga i učine ugledne stanovnike njegoveponiznim, i tako (uvijek) rade. ‍ ‌‍‍ ‌‌‌ ‍ ‍ ‌‌ ‍ ‌ ‌‍ ۖ
Wa 'Innī Mursilatun 'Ilayhim Bihadīyatin Fanāžiratun Bima Yarji`u Al-Mursalūna (An-Naml: 35). [27.35] I uistinu, ja ću im poklon poslati, te ćuvidjeti s čim se vraćaju izaslanici." ‍ ‌ ‍‍
Falammā Jā'a Sulaymāna Qāla 'Atumiddūnani Bimālin Famā 'Ātāniya Allāhu Khayrun Mimmā 'Ātākum Bal 'Antum Bihadīyatikum Tafraĥūna (An-Naml: 36). [27.36] Pa pošto (izaslanik) dođe Sulejmanu,(Sulejman) reče: "Zar da mi pružite bogatstvo? Pa onošto mi je dao Allah bolje je od onog šta je dao vama.Naprotiv, vi s poklonom svojim likujete." ‍‍‍‌ ‍‌‌ ‍ ‌‌ ‍ ‍‍‍‍ ‌‌‍ ‍
Arji` 'Ilayhim Falana'tiyannahum BijunūdinQibala Lahum Bihā Wa Lanukhrijannahum Minhā 'Adhillatan Wa Hum Şāghirūna (An-Naml: 37). [27.37] "Vrati se njima. Pa sigurno ćemo im doći svojskama, neće oni imati moći nad njima, i sigurnoćemo ih protjerati iz nje ponižene, i oni će bitiprezreni." ‌ ‌ ‍‍‍‍ ‍‍‍ ‍ ‍‍‍‍‍‍ ‍‌‍‍‍‍‍‌
Qāla Yā 'Ayyuhā Al-Mala'u 'Ayyukum Ya'tīnī Bi`arshihā Qabla 'An Ya'tūnī Muslimīna (An-Naml: 38). [27.38] Reče: "O velikani! Koji od vas će mi donijetiprijesto njen, prije no što mi dođu pokorni?" ‌‌ ‍‍‍ ‌‌
Qāla `Ifrytun Mina Al-Jinni 'Anā 'Ātīka Bihi Qabla 'An Taqūma Min Maqāmika ۖ Wa 'Innī `Alayhi Laqawīyun 'Amīnun (An-Naml: 39). [27.39] Reče Ifrit od džinna: "Ja ću ti ga donijetiprije no što ustaneš sa mjesta svog. A uistinu, jasam za to jak, pouzdan." ‌‍‍‍‍‍‍‍ ‌‌‌ ‍‍‍ ‍‌‌ ‍‍‍ۖ ‌‌‍ ‍‍‍‍ ‍‍‍‍ ‌
Qāla Al-Ladhī `Indahu `Ilmun Mina Al-Kitābi 'Anā 'Ātīka Bihi Qabla 'An Yartadda 'Ilayka Ţarfuka ۚ Falammā Ra'āhu Mustaqiran `Indahu Qāla Hādhā Min Fađli Rabbī Liyabluwanī 'A'ashkuru 'Am 'Akfuru ۖ Wa Man Shakara Fa'innamā Yashkuru Linafsihi ۖ Wa Man Kafara Fa'inna Rabbī Ghanīyun Karīmun (An-Naml: 40). [27.40] Onaj kod kojeg je znanje iz Knjige, reče: "Jaću ti ga donijeti prije no što ti se vrati treptajtvoj." Pa pošto ga vidje kod sebe postavljenog,(Sulejman) reče: "Ovo je iz blagodati Gospodara mog,da bi me iskušao - zahvaljujem li ili ne zahvaljujem.A ko zahvaljuje, pa samo zahvaljuje za dušu svoju; ako poriče - pa uistinu! Gospodar moj je Neovisni,Plemeniti." ‍‌‍‍ ‌‍‍‍‍‍‍‍ ‌‌‌ ‍‍‍ۚ‍‍‍ ‍‌ ‍‍‍‍‍‍‍‌‌ ‍‌‍‍ ‌‌ ‍‌‌ ‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍ ‌‌ ‌‌ ۖ ‌‍‌‌ ‍‍‌ ‌ ۖ ‌‍‌‌ ‍‌ ‌‍ ‍ ‍
Qāla Nakkirū Lahā `Arshahā Nanžur 'Atahtadī 'Am Takūnu Mina Al-Ladhīna Lā Yahtadūna (An-Naml: 41). [27.41] Reče: "Prerušite za nju prijesto njen!Vidjećemo da li će se uputiti ili će biti od onihkoji se ne upućuju." ‌ ‌ ‍‌‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍ ‍‍‍‍ ‌ ‌
Falammā Jā'at Qīla 'Ahakadhā `Arshuki ۖ Qālat Ka'annahu Huwa ۚ Wa 'Ūtīnā Al-`Ilma Min Qablihā Wa Kunnā Muslimīna (An-Naml: 42). [27.42] Pa pošto ona dođe, bi rečeno: "Je li ovakavprijesto tvoj?" Reče: "Kao da je to on." A nama jedato znanje prije nego njoj i muslimani smo. ‍‍‍‌ ‍‍‍‍ ‌‌‌ ۖ ۚ ‌‌‍‍‌‌ ‍‌‍‍‍ ‍‍‍‍‌
Wa Şaddahā Mā Kānat Ta`budu Min Dūni Allāhi ۖ 'Innahā Kānat Min Qawmin Kāfirīna (An-Naml: 43). [27.43] A spriječilo je nju ono šta je obožavala mimoAllaha. Uistinu, ona je bila iz naroda nevjernika. ‍‍‍‌ ‌ ‌ ‍‌‌ ‌‍‍‌ ۖ‍‌ ‍‌
Qīla Lahā Adkhulī Aş-Şarĥa ۖ Falammā Ra'at/hu Ĥasibat/hu Lujjatan Wa Kashafat `Anqayhā ۚ Qāla 'Innahu Şarĥun Mumarradun Min Qawārīra ۗ Qālat Rabbi 'Innī Žalamtu Nafsī Wa 'Aslamtu Ma`a Sulaymāna Lillāh Rabbi Al-`Ālamīna (An-Naml: 44). [27.44] Bi joj rečeno: "Uđi u dvoranu!" Pa pošto jevidje, pomisli to je pučina, i odgoli potkoljenicesvoje. Reče (Sulejman): "Uistinu, to je dvoranastaklima popločana." Reče (ona): "Gospodaru moj!Uistinu, ja sam učinila zulm duši svojoj i predajemse sa Sulejmanom Allahu, Gospodaru svjetova." ‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍ۖ‍‍‍ ‍ ‌ ‍‌‍‌ ۚ ‍‌‍‌‍‍‍ ۗ ‍ ‌‍‍ ‌‌ ‍ ‌‍
Wa Laqad 'Arsalnā 'Ilá Thamūda 'Akhāhum Şāliĥāan 'Ani A`budū Allaha Fa'idhā Hum Farīqāni Yakhtaşimūna (An-Naml: 45). [27.45] I doista smo Semudu poslali brata njihovogSaliha: "Obožavajte Allaha!" Tad gle! Oni dvijeskupine (koje) se prepiru. ‍‍ ‌‍ ‌ ‍‍‍‌ ‍ ‍ ‌‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍
Qāla Yā Qawmi Lima Tasta`jilūna Bis-Sayyi'ati Qabla Al-Ĥasanati ۖ Lawlā Tastaghfirūna Allāha La`allakum Turĥamūna (An-Naml: 46). [27.46] Reče: "O narode moj! Zašto požurujete zloprije dobrog? Zašto ne tražite oprost od Allaha, dabi vam se ukazala milost?" ‍‍ ‍‍ ۖ‍‍‍‍‌
Qālū Aţţayyarnā Bika Wa Biman Ma`aka ۚ Qāla Ţā'irukum `Inda Allāhi ۖ Bal 'Antum Qawmun Tuftanūna (An-Naml: 47). [27.47] Rekoše: "Slutimo s tobom i s onim ko je stobom, zlo." Reče: "Zloslutnost vaša je kod Allaha.Naprotiv, vi ste narod koji se iskušava." ‍‌ ‌‍‌ۚ ‍‌‍‍ۖ ‌‌
Wa Kāna Fī Al-Madīnati Tis`atu Rahţin Yufsidūna Fī Al-'Arđi Wa Lā Yuşliĥūna (An-Naml: 48). [27.48] I bilo je u gradu devet osoba, fesad sučinili na Zemlji, a nisu sređivali. ‌‍‍‍ ‍‍‌ ‌‌ ‍‍‍
Qālū Taqāsamū Billāhi Lanubayyitannahu Wa 'Ahlahu Thumma Lanaqūlanna Liwalīyihi Mā Shahidnā Mahlika 'Ahlihi Wa 'Innā Laşādiqūna (An-Naml: 49). [27.49] Rekoše: "Zakunite se Allahom, (da) ćemosigurno srediti njega i porodicu njegovu noću, zatimćemo sigurno reći prijatelju njegovom: Nismoprisustvovali uništenju porodice njegove, a uistinu,mi smo istiniti." ‍‍ ‍ ‍‍‍‍ ‌‌ ‍‌ ‍‍‍‍‍‌ ‌ ‍‌ ‌ ‌‌‍‌ ‍‍‍‍‌‍
Wa Makarū Makan Wa Makarnā Makan Wa Hum Lā Yash`urūna (An-Naml: 50). [27.50] A pleli su spletku i pleli smo spletku, a onine opaziše. ‌‌ ‌ ‌ ‌ ‌
nžur Kayfa Kāna `Āqibatu Makrihim 'Annā Dammarnāhum Wa Qawmahum 'Ajma`īna (An-Naml: 51). [27.51] Pa pogledaj kakav je bio kraj spletkenjihove, da smo Mi uništili njih i narod njihov, sve. ‍‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍ ‍ ‍ ‍‍ ‌‍ ‌
Fatilka Buyūtuhum Khāwiyatan Bimā Žalamū ۗ 'Inna Fī Dhālika La'āyatan Liqawmin Ya`lamūna (An-Naml: 52). [27.52] Pa to su kuće njihove, puste zbog toga što sučinili zulm. Uistinu, u tome je znak za ljude kojiznaju. ‍‌‍‍ ۗ‌ ‌ ‌ ‍‍‍
Wa 'Anjaynā Al-Ladhīna 'Āmanū Wa Kānū Yattaqūna (An-Naml: 53). [27.53] I spasili smo one koji su vjerovali i bojalise, ‌‌‍‌ ‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍‍
Wa Lūţāan 'Idh Qāla Liqawmihi 'Ata'tūna Al-Fāĥishata Wa 'Antum Tubşirūna (An-Naml: 54). [27.54] I Luta! Kad reče narodu svom: "Zar ćetečiniti razvrat, a vi gledate? ‍‍‍ ‌‌‌ ‍‍‍ ‌‍‍‍ ‌‌‌‍ ‍‍‍‍‍‍‍‍‌
'A'innakum Lata'tūna Ar-Rijāla Shahwatan Min Dūni An-Nisā' ۚ Bal 'Antum Qawmun Tajhalūna (An-Naml: 55). [27.55] Zar vi uistinu ljudima dolazite strašću, mimožena? Naprotiv, vi ste narod koji ne zna." ‍‍‍ ‍‍‍ ‍‍ ‍‌‌ ‌‍‍‌ ‍‍‌‌ ۚ ‌‌‍‍
Famā Kāna Jawāba Qawmihi 'Illā 'An Qālū 'Akhrijū 'Āla Lūţin Min Qaryatikum ۖ 'Innahum 'Unāsun Yataţahharūna (An-Naml: 56). [27.56] Pa odgovor naroda njegovog je bio jedino štorekoše: "Istjerajte porodicu Lutovu iz naselja vašeg!Uistinu, oni su ljudi koji se čiste!" ‌ ‍ ‍‍‌ ‍ ‌ ‌‍‍ ‌‍ ‌ ‍‍‍‍ ‍‌ۖ‍ ‌‍‍‍‍‌
Fa'anjaynāhu Wa 'Ahlahu 'Illā Amra'atahu Qaddarnāhā Mina Al-Ghābirīna (An-Naml: 57). [27.57] Tad spasismo njega i porodicu njegovu, izuzevžene njegove. Odredili smo za nju da bude odzaostalih - ‍‍ ‌‌ ‌ ‍‍‍‍‌‌ ‍‍‍‍
Wa 'Amţarnā `Alayhim Maţaan ۖ Fasā'a Maţaru Al-Mundharīna (An-Naml: 58). [27.58] I izlili na njih kišu. Pa zle li kišeopomenutih. ‌‍‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‌ ۖ‌‌ ‍‍‍‍‌ ‍‌‍‍
Quli Al-Ĥamdu Lillāh Wa Salāmun `Alá `Ibādihi Al-Ladhīna Aşţafá ۗālllahu Khayrun 'Ammā Yushrikūna (An-Naml: 59). [27.59] Reci: "Hvala Allahu i selam neka je robovimaNjegovim koje je odabrao!" Da li je Allah bolji iliono šta (Mu) pridružuju? ‌ ‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍ۗ ‌‌ ‍‍‍‌ ‍
'Amman Khalaqa As-Samāwāti Wa Al-'Arđa Wa 'Anzala Lakum Mina As-Samā'i Mā'an Fa'anbatnā Bihi Ĥadā'iqa Dhāta Bahjatin Mā Kāna Lakum 'An Tunbitū Shajarahā ۗ 'A'ilahun Ma`a Allāhi ۚ Bal Hum Qawmun Ya`dilūna (An-Naml: 60). [27.60] Zar (nije bolji) Ko je stvorio nebesa iZemlju, i spušta vam s neba vodu - pa damo da njomeizniknu vrtovi krasni? Nije za vas (moguće) daučinite da izraste drveće njihovo. Ima li bog uzAllaha? Naprotiv, oni su ljudi koji izjednačuju. ‍‌‍‍ ‍‌‍‍‌ ‌‌‌‍‍‌‌ ‍‌ ‌‍‌ ‍‍‌‍‍‌ ‌ ‍ ‌‌‌ ‍‌‍‍ۗ ‌‌ ۚ
'Amman Ja`ala Al-'Arđa Qaan Wa Ja`ala Khilālahā 'Anhāan Wa Ja`ala Lahā Rawāsiya Wa Ja`ala Bayna Al-Baĥrayni Ĥājizāan ۗ 'A'ilahun Ma`a Allāhi ۚ Bal 'Aktharuhum Lā Ya`lamūna (An-Naml: 61). [27.61] Zar (nije bolji) Ko je učinio Zemljustaništem, i načinio kroz nju rijeke, i načinio nanjoj planine stabilne, i načinio između dva morabarijeru? Ima li bog uz Allaha? Naprotiv, većina njihne zna! ‍‌‌‍‍ ‌‌‌‍‍‍‌‌ ‌ ‍‌‌ ‌ ‍‍‍‍ ‌‌ ۗ ‌‌ ۚ ‌ ‌
'Amman Yujību Al-Muđţarra 'Idhā Da`āhu Wa Yakshifu As-Sū'a Wa Yaj`alukum Khulafā'a Al-'Arđi ۗ 'A'ilahun Ma`a Allāhi ۚ Qalīlāan Mā Tadhakkarūna (An-Naml: 62). [27.62] Zar (nije bolji) Ko odgovara nevoljniku kadGa priziva, i otklanja zlo i čini vas halifamaZemlje? Ima li bog uz Allaha? Malo što se poučavate! ‍‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍ ۗ ‌‌ ۚ ‌ ‌
'Amman YahdīkumŽulumāti Al-Barri Wa Al-Baĥri Wa Man Yursilu Ar-Riyāĥa Bushan Bayna Yaday Raĥmatihi ۗ 'A'ilahun Ma`a Allāhi ۚ Ta`ālá Allāhu `Ammā Yushrikūna (An-Naml: 63). [27.63] Zar (nije bolji) Ko vas vodi u tminama kopnai mora, i Ko šalje vjetrove kao radosne vijestiispred milosti Njegove? Ima li bog uz Allaha? Uzvišenneka je Allah od onog šta pridružuju! ‍‌‍‍ ‌‍‌‍‍‍‍‍ ‌‍ ۗ ‌‌ ۚ‍ ‍‍‍‍‌ ‍
'Amman Yabda'u Al-Khalqa Thumma Yu`īduhu Wa Man Yarzuqukum Mina As-Samā'i Wa Al-'Arđi ۗ 'A'ilahun Ma`a Allāhi ۚ Qul Hātū Burhānakum 'In Kuntum Şādiqīna (An-Naml: 64). [27.64] Zar (nije bolji) Ko je počeo stvaranje zatimga ponavlja, i Ko vas opskrbljuje s neba i Zemlje?Ima li bog uz Allaha? Reci: "Donesite dokaz vaš, akoste istiniti." ‍‌‌ ‍‍‍‍‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍‌ ‌‍‌‌ ‌‍‍ ۗ ‌‌ ۚ ‌‌‌ ‍‌‍‍‍‌‍
Qul Lā Ya`lamu Man As-Samāwāti Wa Al-'Arđi Al-Ghayba 'Illā Al-Lahu ۚ Wa Mā Yash`urūna 'Ayyāna Yub`athūna (An-Naml: 65). [27.65] Reci: "Onaj ko je na nebesima i Zemlji ne znanevidljivo, izuzev Allah, i ne opažaju kad će bitipodignuti." ‍ ‌ ‍‌‍‌‍‍‌ ‍‍‍‍‍ ‌ ۚ ‌‌ ‍‍‌ ‌‍‍‍
Bal Addāraka `Ilmuhum Al-'Ākhirati ۚ Bal HumShakkin Minhā ۖ Bal Hum Minhā `Amūna (An-Naml: 66). [27.66] Naprotiv! Seže li znanje njihovo u Ahiret?Naprotiv, oni su u sumnji o njemu. Naprotiv, oni su onjemu slijepci! ‌‌‌‍‍‍ ‍‍ ۚ ‍‌‍‍‍‌ ۖ ‍‌‍‍‍‌
Wa Qāla Al-Ladhīna Kafarū 'A'idhā Kunnā Tubāan Wa 'Ābā'uunā 'A'innā Lamukhrajūna (An-Nml: 67). [27.67] I govore oni koji ne vjeruju: "Hoćemo li kadbudemo prah, mi i očevi naši, hoćemo li uistinu bitiizvedeni? ‍‍ ‍‍‍ ‌‌‌ ‍‍‍‍‌ ‍ ‌‌‍‌‍‍‍‍‌ ‍‍‍
Laqad Wu`idnā Hādhā Naĥnu Wa 'Ābā'uunā Min Qablu 'In Hādhā 'Illā 'Asāţīru Al-'Awwalīna (An-Nml: 68). [27.68] Doista, ovo nam je obećavano, nama i očevimanašim od ranije. Ovo su samo priče ranijih." ‍‍‌ ‌‌ ‌‌‍‌‌ ‍‌‍‍‍ ‌‌ ‍‍
Qul Sīrū Fī Al-'Arđi Fānžurū Kayfa Kāna `Āqibatu Al-Mujrimīna (An-Nml: 69). [27.69] Reci: "Putujte po Zemlji pa vidite kakav jebio kraj prestupnika." ‍ ‌ ‍‍‍‌‍‍‍ ‍ ‍‍
Wa Lā Taĥzan `Alayhim Wa Lā TakunĐayqin Mimmā Yamkurūna (An-Nml: 70). [27.70] I ne žalosti se nad njima, i ne budi utjeskobi zbog onog šta spletkare. ‌ ‌‌ ‌‌ ‍‌‍‍‍‍‍‌ ‌
Wa Yaqūlūna Matá Hādhā Al-Wa`du 'In Kuntum Şādiqīna (An-Nml: 71). [27.71] A govore: "Kad će ovo obećanje, ako istinugovorite?" ‍‍‍‍‍‍ ‌ ‌‌ ‌ ‍‌‍‍‍‌‍
Qul `Asá 'An Yakūna Radifa Lakum Ba`đu Al-Ladhī Tasta`jilūna (An-Nml: 72). [27.72] Reci: "Možda vas slijedi dio onog štapožurujete." ‍ ‍‌ ‍‍‍ ‌‍‌ ‍
Wa 'Inna Rabbaka Ladhū Fađlin `Alá An-Nāsi Wa Lakinna 'Aktharahum Lā Yashkurūna (An-Nml: 73). [27.73] A uistinu, Gospodar tvoj je Vlasnik blagodatinad ljudima, međutim, većina njih ne zahvaljuje. ‌ ‌‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍‍ ‌ ‍‍ ‌‍ ‌‍ ‌ ‌
Wa 'Inna Rabbaka Laya`lamu Mā Tukinnu Şudūruhum Wa Mā Yu`linūna (An-Nml: 74). [27.74] I uistinu, Gospodar tvoj zna šta kriju grudinjihove, a šta objelodanjuju. ‌ ‌‍‍‍ ‌ ‍ ‍‌‌ ‌‌
Wa Mā Min Ghā'ibatin As-Samā'i Wa Al-'Arđi 'Illā Fī Kitābin Mubīnin (An-Nml: 75). [27.75] I nema ništa skriveno na nebu i Zemlji, a danije u Knjizi jasnoj. ‌ ‍‌ ‍‍ ‌‌ ‍
'Inna Hādhā Al-Qur'āna Yaquşşu `Alá Banī 'Isrā'īla 'Akthara Al-Ladhī Hum Fīhi Yakhtalifūna (An-Nml: 76). [27.76] Uistinu, ovaj Kuran kazuje sinovimaIsrailovim većinom o onom u čemu se oni razilaze. ‌ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍ ‌ ‍‍‍‌‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍ ‍‍‍
Wa 'Innahu Lahudan Wa Raĥmatun Lilmu'uminīna (An-Nml: 77). [27.77] I uistinu, on je Uputa i milost vjernicima. ‍ ‍ ‌‌‍‍‍
'Inna Rabbaka Yaqđī Baynahum Biĥukmihi ۚ Wa Huwa Al-`Azīzu Al-`Alīmu (An-Nml: 78). [27.78] Uistinu! Gospodar tvoj će presuditi međunjima sudom Svojim, a On je Moćni, Znalac: ‌ ‌‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ۚ‍‍‍‍‌
Fatawakkal `Alá Allāhi ۖ 'Innaka `Alá Al-Ĥaqqi Al-Mubīni (An-Nml: 79). [27.79] Zato se pouzdaj u Allaha, uistinu si ti naIstini jasnoj. ۖ‍ ‌ ‍‍‍
'Innaka Lā Tusmi`u Al-Mawtá Wa Lā Tusmi`u Aş-Şumma Ad-Du`ā'a 'Idhā Wa Llawā Mudbirīna (An-Nml: 80). [27.80] Uistinu, ti nećeš pročuti mrtve, niti ćešučiniti da čuju gluhi poziv, kad se okrenu bježeći. ‍ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍‌ ‌‌ ‌‌ ‍
Wa Mā 'Anta Bihādī Al-`Umyi `An Đalālatihim ۖ 'In Tusmi`u 'Illā Man Yu'uminu Bi'āyātinā Fahum Muslimūna (An-Nml: 81). [27.81] I nisi ti vodič slijepcima iz zabludenjihove. Pročut ćeš samo onog ko vjeruje u ajeteNaše, ta oni su muslimani. ‍ ‌ ‍‌ۖ ‌‌‌ ‌‌ ‍‌‌ ‌
Wa 'Idhā Waqa`a Al-Qawlu `Alayhim 'Akhrajnā Lahum Dābbatan Mina Al-'Arđi Tukallimuhum 'Anna An-Nāsa Kānū Bi'āyātinā Lā Yūqinūna (An-Nml: 82). [27.82] I kad padne Riječ na njih, izvešćemo imživotinju iz Zemlje, (koja) će im govoriti da ljudi uznakove Naše nisu uvjereni. ‌‌‌ ‍‍‍‍ ‌‍‍‌ ‌‍‍‌ ‍‍ ‌ ‌
Wa Yawma Naĥshuru Min Kulli 'Ummatin Fawjāan Mimman Yukadhdhibu Bi'āyātinā Fahum Yūza`ūna (An-Nml: 83). [27.83] A na Dan kad od svake umme saberemo skupinu,od onog ko je poricao ajete Naše, tad će oni bitiraspoređeni; ‌ ‍‌‌ ‌ ‍‍‍‌‌ ‌ ‌
Ĥattá 'Idhā Jā'ū Qāla 'Akadhdhabtum Bi'āyātī Wa Lam Tuĥīţū Bihā `Ilmāan 'Ammādhā Kuntum Ta`malūna (An-Nml: 84). [27.84] Dok, kad dođu, reći će: "Jeste li poricaliajete Moje, a niste ih obuhvatili znanjem? Šta ste toradili?" ‌‌‌ ‍‍‍‌‌‌ ‍ ‌ ‍‍‍‍‌‌‌ ‍‌‍‍
Wa Waqa`a Al-Qawlu `Alayhim Bimā Žalamū Fahum Lā Yanţiqūna (An-Nml: 85). [27.85] I past će na njih Riječ što su činili zulm,pa oni neće govoriti. ‌‍‍‍‍ ‌ ‍‌‍‍‍‍‍‍
'Alam Yarawā 'Annā Ja`alnā Al-Layla Liyaskunū Fīhi Wa An-Nahāra Mubşian ۚ 'Inna Fī Dhālika La'āyātin Liqawmin Yu'uminūna (An-Nml: 86). [27.86] Zar ne vide da smo mi načinili noć da sesmire u njoj, a dan (da daje) vidljivost? Uistinu, utome su znaci za ljude koji vjeruju! ‍‍‍‌‌ ‍‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍‌‍‌ ‍‍‍‍‍‍‍ۚ‌ ‌ ‍‍‍
Wa Yawma Yunfakhu Fī Aş-Şūri Fafazi`a Man As-Samāwāti Wa Man Al-'Arđi 'Illā Man Shā'a Allāhu ۚ Wa Kullun 'Atawhu Dākhirīna (An-Nml: 87). [27.87] A na Dan kad se puhne u sur, pa se prestrašiko je u nebesima i ko je na Zemlji, izuzev kogahtjedne (izuzeti) Allah, a svi će doći Njemu ponizni. ‍‌‍‍‍‍‍‍ ‍‍ ‍‌‍‌‍‍‌ ‌‍‌ ‌‌ ‍‌‌ ‍ۚ ‌ ‌‍ ‌‌
Wa Tará Al-Jibāla Taĥsabuhā Jāmidatan Wa Hiya Tamurru Marra As-Saĥābi ۚ Şun`a Allāhi Al-Ladhī 'Atqana Kulla Shay'in ۚ 'Innahu Khabīrun Bimā Taf`alūna (An-Nml: 88). [27.88] I vidiš planine, misliš nepokretne su, a onese kreću kretanjem oblaka. Djelovanje je Allaha Kojije usavršio svaku stvar. Uistinu! On je o onom štačinite Obaviješteni. ‍‍‍‌‌ ‌ ‌ ‍‍‍ ۚ ‍‌‍‍ ‌‍‍‍‍ ‍ ۚ‍‍‍‍‍
Man Jā'a Bil-Ĥasanati Falahu Khayrun Minhā Wa Hum Min Faza`in Yawma'idhin 'Āminūna (An-Nml: 89). [27.89] Ko donese dobro djelo, pa on će od njegaimati bolje i oni će od straha Tog dana biti sigurni. ‍‌‌ ‍‌‌ ‍‍ ‍‌‍‍‍ ‍‌
Wa Man Jā'a Bis-Sayyi'ati Fakubbat Wujūhuhum An-Nāri Hal Tujzawna 'Illā Mā Kuntum Ta`malūna (An-Nml: 90). [27.90] A ko donese zlodjelo, pa baciće se licanjihova u vatru. Da li ćete biti plaćeni, osim kakoste radili? ‍‌‌ ‍‌‌ ‍ ‌ ‍‍‍‍ ‌‌ ‌ ‍‌‍‍
'Innamā 'Umirtu 'An 'A`buda Rabba Hadhihi Al-Baldati Al-Ladhī Ĥarramahā Wa Lahu Kullu Shay'in ۖ Wa 'Umirtu 'An 'Akūna Mina Al-Muslimīna (An-Nml: 91). [27.91] Samo mi je naređeno da obožavam Gospodaraovog grada, koji ga je posvetio, a Njegova je svakastvar; i naređeno mi je da budem od muslimana, ‍‍‌ ‌‌‌ ‌ ‍‍‍ ۖ ‌‌‍‌ ‌‌‌ ‌‍‍‍
Wa 'An 'Atluwa Al-Qur'āna ۖ Famani Ahtadá Fa'innamā Yahtadī Linafsihi ۖ Wa Man Đalla Faqul 'Innamā 'Anā Mina Al-Mundhirīna (An-Nml: 92). [27.92] I da učim Kuran. Pa ko se uputi, pa samo seupućuje za dušu svoju; a ko zaluta, tad reci: "Ja samsamo od opominjača." ‌‌‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍‌ ۖ ‌‌ ‍‌ ۖ ‌‍‌‍ ‍‍‍‍ ‌‍‍‍‌‍‍
Wa Quli Al-Ĥamdu Lillāh Sayurīkum 'Āyātihi Fata`rifūnahā ۚ Wa Mā Rabbuka Bighāfilin `Ammā Ta`malūna (An-Nml: 93). [27.93] I reci: "Hvala Allahu, pokazaće vam znakoveSvoje pa ćete ih prepoznati." A nije Gospodar tvojnehajan prema onom šta radite. ‍‍ ‌ ‍ۚ ‌ ‍‍‍‍ ‍‍‍‍‌
Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
Next Sūrah