Roman Script    Reciting key words        Previous Sūrah   Next Sūrah   Quraan Index    Home  

28) Sūrat Al-Qaşaş

Private Tutoring Sessions

28)

Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
Ţā-Sīn-Mīm (Al-Qaşaş: 1). [28.1] Ta. Sin. Mim. ‍-‍‌‍‍‍-
Tilka 'Āyātu Al-Kitābi Al-Mubīni (Al-Qaşaş: 2). [28.2] To su znaci Kitaba jasnog. ‌‍
Natlū `Alayka Min Naba'i Mūsá Wa Fir`awna Bil-Ĥaqqi Liqawmin Yu'uminūna (Al-Qaşaş: 3). [28.3] Recitiramo ti (dio) vijesti o Musau i faraonus Istinom, za ljude koji vjeruju. ‌ ‍‍‍‍ ‍‌‌ ‌ ‍‌‍ ‍‍‍‍‍
'Inna Fir`awna `Alā Fī Al-'Arđi Wa Ja`ala 'Ahlahā Shiya`āan Yastađ`ifu Ţā'ifatan Minhum Yudhabbiĥu 'Abnā'ahum Wa Yastaĥyī Nisā'ahum ۚ 'Innahu Kāna Mina Al-Mufsidīna (Al-Qaşaş: 4). [28.4] Uistinu! Faraon se uzdigao na Zemlji i učiniostanovnike njene sektama, tlačeći skupinu njih,koljući sinove njihove, a dajući da žive ženenjihove. Uistinu, on je bio od mufsida. ‌ ‍‌‍‌‍‍ ‌ ‌‌ ‍‍ ‍‌‍‍‍ ‌‍‍‌ ‌ ‍ۚ‍ ‍
Wa Nurīdu 'An Namunna `Alá Al-Ladhīna Astuđ`ifū Fī Al-'Arđi Wa Naj`alahum 'A'immatan Wa Naj`alahumu Al-Wārithīna (Al-Qaşaş: 5). [28.5] I željeli smo da obdarimo one koji su učinjenislabima na Zemlji, i učinimo ih imamima, i učinimo ihnasljednicima, ‍‍‍‍ ‌‌ ‍‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍ ‌‍‍‍ ‌‍‍‍
Wa Numakkina Lahum Al-'Arđi Wa Nuriya Fir`awna Wa Hāmāna Wa Junūdahumā Minhum Mā Kānū Yaĥdharūna (Al-Qaşaş: 6). [28.6] I da ih učvrstimo na Zemlji, i pokažemofaraonu i Hamanu i vojskama njih dvojice - ono čegasu se od njih pribojavali. ‌‍‍ ‌‍‌‍ ‌‍ ‌‌‌ ‍‌‍‍‍ ‌ ‌‌
Wa 'Awĥaynā 'Ilá 'Ummi Mūsá 'An 'Arđi`īhi ۖ Fa'idhā Khifti `Alayhi Fa'alqīhi Fī Al-Yammi Wa Lā Takhāfī Wa Lā Taĥzanī ۖ 'Innā Rāddūhu 'Ilayki Wa Jā`ilūhu Mina Al-Mursalīna (Al-Qaşaş: 7). [28.7] I objavismo majci Musaovoj: "Zadoji ga, pa kadse za njega uplašiš, tad ga baci u rijeku, i ne plašise, niti tuguj. Uistinu, Mi ćemo ti ga vratiti iučiniti ga (jednim) od izaslanika." ‌‌‍ ‌ ‌‌‍‍‍‍‍‍‍ۖ ‌‌‌ ‍ ‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍‍ ‌‌ ‍ ۖ‍‌‍‍‌ ‌‍‍‍‍ ‌‍‍‍
Fāltaqaţahu 'Ālu Fir`awna Liyakūna Lahum `Adūw7an Wa Ĥazanāan ۗ 'Inna Fir`awna Wa Hāmāna Wa Junūdahumā Kānū Khāţi'īna (Al-Qaşaş: 8). [28.8] Pa je pokupila njega porodica faraonova, da biim bio neprijatelj i jad. Uistinu! Faraon i Haman ivojske njihove bili su oni koji čine greške. ‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌ ‍‌‍‍‍ ‌‌ۗ‌ ‍‌‍ ‌‍ ‌‌‌ ‍‍‍‍
Wa Qālat Amra'atu Fir`awna Qurratu `Aynin Lī Wa Laka ۖ Lā Taqtulūhu `Asá 'An Yanfa`anā 'Aw Nattakhidhahu Waladāan Wa Hum Lā Yash`urūna (Al-Qaşaş: 9). [28.9] I reče žena faraonova: "Osvježenje oka je menii tebi. Ne ubijte ga! Možda će nam koristiti ili daga uzmemo djetetom" - i oni ne zapaziše. ‍‍‌ ‍‌‍ ‍‍ۖ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‌ ‍‌‍‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍‍ ‌‌ ‌ ‌ ‌
Wa 'Aşbaĥa Fu'uādu 'Ummi Mūsá Fārighāan ۖ 'In Kādat Latubdī Bihi Lawlā 'An Rabaţnā `Alá Qalbihā Litakūna Mina Al-Mu'uminīna (Al-Qaşaş: 10). [28.10] I posta srce majke Musaove prazno; skoro biga sigurno pokazala, da nismo učvrstili srce njeno,da bude od vjernika. ‌‍‍‍‌ ‍‍ۖ ‌‌‌ ‌ ‍‍‍‍ ‌‌ ‌‍‍‍‍‍‍‌ ‌ ‍‌ ‍‍‍
Wa Qālat Li'khtihi Quşşīhi ۖ Fabaşurat Bihi `An Junubin Wa Hum Lā Yash`urūna (Al-Qaşaş: 11). [28.11] I reče sestri njegovoj: "Slijedi ga!" Pa jegledala njega izdaleka, a oni ne opaziše. ‍‍‍‍‍‍ۖ‍‍ ‍‌ ‌ ‌ ‌
Wa Ĥarramnā `Alayhi Al-Mađi`a Min Qablu Faqālat Hal 'Adullukum `Alá 'Ahli Baytin Yakfulūnahu Lakum Wa Hum Lahu Nāşūna (Al-Qaşaş: 12). [28.12] I zabranili smo njemu dojilje od ranije, pa(ona) reče: "Hoćete li da vam ukažem na čeljad kuće(koja) će se brinuti o njemu za vas, i oni će mu bitisavjetnici?" ‍‍‍‌ ‍‍‍‍ ‍‌‍‍‍ ‍‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍
Faradadnāhu 'Ilá 'Ummihi Kay Taqarra `Aynuhā Wa Lā Taĥzana Wa Lita`lama 'Anna Wa`da Allāhi Ĥaqqun Wa Lakinna 'Aktharahum Lā Ya`lamūna (Al-Qaşaş: 13). [28.13] Tad ga vratismo majci njegovoj da joj se okoosvježi i ne žalosti, i da zna da je obećanjeAllahovo Istina. Ali većina njih ne zna. ‍‍‍ ‌‍ ‍ ‍‍‍‌ ‌ ‌ ‌‌ ‌ ‍ ‍ ‌‍ ‌‍
Wa Lammā Balagha 'Ashuddahu Wa Astawá 'Ātaynāhu Ĥukmāan Wa `Ilmāan ۚ Wa Kadhalika Naj Al-Muĥsinīna (Lqşş: 14). [28.14] I pošto je dostigao snagu svoju i dozrio,dadosmo mu sud i znanje; a tako plaćamodobročinitelje. ‍‍‍‌ ‍‍‍ ‌ ‌ ۚ ‌ ‍‍‍
Wa Dakhala Al-Madīnata `Alá Ĥīni Ghaflatin Min 'Ahlihā Fawajada Fīhā Rajulayni Yaqtatilāni Hādhā Min Shī`atihi Wa Hadhā Min `Adūwihi ۖ Fāstaghāthahu Al-Ladhī Min Shī`atihi `Alá Al-Ladhī Min `Adūwihi Fawakazahu Mūsá Faqađá `Alayhi ۖ Qāla Hādhā Min `Amali Ash-Shayţāni ۖ 'Innahu `Adūwun Muđillun Mubīnun (Al-Qaşaş: 15). [28.15] I uđe u grad za vrijeme nehajnosti stanovnikanjegovih, i nađe u njemu dva čovjeka (kako) se biju,ovaj iz sekte njegove, a ovaj od neprijateljanjegovog. Tad od njega zatraži pomoć onaj iz sektenjegove, protiv onog od neprijatelja njegovog. Tad gaudari Musa šakom, te ga dokrajči. Reče: "Ovo je odposla šejtanovog." Uistinu, on je neprijatelj,zavodnik očiti. ‌‍‍ ‌ ‍‍‍‍ ‍‌‌ ‌‌ ‌ ‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‌‌ ‍‌‌ ‌‌‌ ‍‌‌ ‌ ۖ‍‍ ‍‌‌ ‌ ‍‌‌ ‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍ۖ ‌‌ ‍‌‍‍‍‍ ۖ‍ ‌‍‍
Qāla Rabbi 'Innī Žalamtu Nafsī Fāghfir Lī Faghafara Lahu ۚ 'Innahu Huwa Al-Ghafūru Ar-Raĥīmu (Al-Qaşaş: 16). [28.16] Reče: "Gospodaru moj! Uistinu, ja sam učiniozulm duši svojoj, pa oprosti mi!" Pa mu je oprostio.Uistinu! On, On je Oprosnik, Milosrdni. ‌‍‍‍‌‌ ‍‍‍‍‍ۚ‍‍‍‍‍‍‌‌
Qāla Rabbi Bimā 'An`amta `Alayya Falan 'Akūna Žahīan Lilmujrimīna (Al-Qaşaş: 17). [28.17] Reče: "Gospodaru moj! Zato što si me obdario,zato neću biti pomagač prestupnika." ‌‍‍ ‍‌‌ ‌‍‍‍ ‍‍‍‍
Fa'aşbaĥa Fī Al-Madīnati Khā'ifāan Yataraqqabu Fa'idhā Al-Ladhī Astanşarahu Bil-'Amsi Yastaşrikhuhu ۚ Qāla Lahu Mūsá 'Innaka Laghawīyun Mubīnun (Al-Qaşaş: 18). [28.18] Pa osvanu u gradu prestrašen, iščekujući, tadgle! onaj koji ga je zvao u pomoć jučer, zove ga.Musa mu reče: "Uistinu, ti si očito onaj koji jezabludio." ‍‍ ‍ ‌‌‌ ‍‌‍‍‍‍ ‍‍‍‍ۚ ‍ ‍‍‍
Falammā 'An 'Arāda 'An Yabţisha Bial-Ladhī Huwa `Adūwun Lahumā Qāla Yā Mūsá 'Aturīdu 'An Taqtulanī Kamā Qatalta Nafsāan Bil-'Amsi ۖ 'In Turīdu 'Illā 'An Takūna Jabbāan Al-'Arđi Wa Mā Turīdu 'An Takūna Mina Al-Muşliĥīna (Al-Qaşaş: 19). [28.19] Pa pošto je želio da dograbi onog koji jeneprijatelj njima dvojici, (taj) reče: "O Musa! Zarželiš da me ubiješ, kao što si ubio dušu jučer? Samoželiš da budeš tiranin na Zemlji, a ne želiš da budešod onih koji popravljaju." ‍‍‌ ‌‌‍‍‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ‌ ‌‍‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍ ‌ ‌‌ۖ‍‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍ ‌‌ ‌‌ ‍‍‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍ ‍‍
Wa Jā'a Rajulun Min 'Aqşá Al-Madīnati Yas`á Qāla Yā Mūsá 'Inna Al-Mala'a Ya'tamirūna Bika Liyaqtulūka Fākhruj 'Innī Laka Mina An-Nāşīna (Al-Qaşaş: 20). [28.20] I dođe čovjek s najdaljeg kraja grada trčeći.Reče: "O Musa! Uistinu, velikani o tebi odlučuju date ubiju, zato izlazi (iz grada). Uistinu, ja sam tiod savjetnika." ‌ ‍‍‍ ‍‌‌ ‌‍‍‍‍‍‍‍‍‍‌ ‍‍‌‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌ ‌‍‍
Fakharaja Minhā Khā'ifāan Yataraqqabu ۖ Qāla Rabbi Najjinī Mina Al-Qawmi Až-Žālimīna (Al-Qaşaş: 21). [28.21] Tad izađe iz njega prestrašen, iščekujući.Reče: "Gospodaru moj! Spasi me od naroda zalima." ‍‍ ‍‌‍‍‍‌ ۖ ‌‍ ‍‍ ‍‍
Wa Lammā Tawajjaha Tilqā'a Madyana Qāla `Asá Rabbī 'An Yahdiyanī Sawā'a As-Sabīl (Al-Qaşaş: 22). [28.22] Pa pošto se zaputio prema Medjenu, reče:"Možda će Gospodar moj da me uputi pravom putu." ‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍‌‌ ‍ ‌‌‍‌ ‍‍‍‍
Wa Lammā Warada Mā'a Madyana Wajada `Alayhi 'Ummatan Mina An-Nāsi Yasqūna Wa Wajada Min Dūnihimu Amra'tayni Tadhūdāni ۖ Qāla Mā Khaţbukumā ۖ Qālatā Lā Nasqī Ĥattá Yuşdira Ar-Ri`ā'u ۖ Wa 'Abūnā Shaykhun Kabīrun (Al-Qaşaş: 23). [28.23] Pa pošto stiže vodi Medjena, nađe na njojzajednicu ljudi napajaju (stoku); i nađe pored njihdvije žene - odbijaju. Reče: "Šta je s vama dvjema?"Rekoše: "Ne napajamo dok ne odu čobani, a naš otac jestarac uveliko." ‍‍‍ ‌‍‍‍‌‌ ‍‌‌ ‍ ‌‌ ‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍ ‌‌‌ ‍‌‌ ‌‌ ‌‍‍‍‍ ‌‌‍‍‌ ۖ ‍‍‍‍‍‌ ۖ ‍‌ ‌ ‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍ ‍‍‌‌ ۖ ‌‌‌ ‍‍‍‍‌
Fasaqá Lahumā Thumma Tawallá 'Ilá Až-Žilli Faqāla Rabbi 'Innī Limā 'Anzalta 'Ilayya Min Khayrin Faqīrun (Al-Qaşaş: 24). [28.24] Tad napoji njima dvjema, zatim se okrenusjenci, pa reče: "Gospodaru moj! Uistinu, ja sam -šta god mi spustiš od dobra - onaj kojem treba." ‍‍‍‌ ‌ ‍‌ ‍‍‍‍ ‍‍‍ ‌‍‍ ‍‍ ‌ ‍‌‍‍‍‍
Fajā'at/hu 'Iĥdāhumā Tamshī `Alá Astiĥyā'in Qālat 'Inna 'Abī Yad`ūka Liyajziyaka 'Ajra Mā Saqayta Lanā ۚ Falammā Jā'ahu Wa Qaşşa `Alayhi Al-Qaşaşa Qāla Lā Takhaf ۖ Najawta Mina Al-Qawmi Až-Žālimīna (Al-Qaşaş: 25). [28.25] Tad mu dođe jedna od njih dvije, idućistidljivo. Reče: "Uistinu, moj otac te poziva da tiisplati nagradu što si napojio za nas." Pa pošto muje došao i ispričao priču, reče: "Ne boj se! Spasiosi se od naroda zalima." ‌ ‌‌‌ ‌ ‌‌ ‍ ‌‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍ ‌‍‍‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍ ‌ ۚ‍‍‍‌ ‍‌ ‌‍‍‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍ۖ ‍‍ ‍‍
Qālat 'Iĥdāhumā Yā 'Abati Asta'jirhu ۖ 'Inna Khayra Mani Asta'jarta Al-Qawīyu Al-'Amīnu (Al-Qaşaş: 26). [28.26] Jedna od njih reče: "O oče moj! Unajmi ga!Uistinu je najbolji taj kojeg bi unajmio, snažan,pouzdan." ‍ ‌‌‌ ‍ۖ‍‍ ‍‍
Qāla 'Innī 'Urīdu 'An 'Unkiĥaka 'Iĥdá Abnatayya Hātayni `Alá 'An Ta'juraThamāniyata Ĥijajin ۖ Fa'in 'Atmamta `Ashan Famin `Indika ۖ Wa Mā 'Urīdu 'An 'Ashuqqa `Alayka ۚ Satajidunī 'In Shā'a Allāhu Mina Aş-Şāliĥīna (Al-Qaşaş: 27). [28.27] Reče: "Uistinu, ja želim da te oženim jednomod mojih kćeri, ovih dviju, da se unajmiš meni osamgodina. Pa ako ispuniš deset, pa od tebe je; i neželim da ti otežam. Naći ćeš - inšaAllah - da sam odpravednih." ‍‍‍‍ ‌‌ ‌‌‍ ‌‌‌ ‍ ‍‍‍‍ ‍‌ ‍ ۖ‌ ‌ ‌ ‍‌‌ ‍‌‍‍ۖ ‌‍ ‍‍‍‍ ‌‌ ‌‍‍‍ۚ ‌‌‌ ‍‍‍
Qāla Dhālika Bayn99 Wa Baynaka ۖ 'Ayyamā Al-'Ajalayni Qađaytu Falā `Udwāna `Alayya ۖ Wa Allāhu `Alá Mā Naqūlu Wa Kīlun (Al-Qaşaş: 28). [28.28] (Musa) reče: "To je između mene i izmeđutebe. Koji god od dva roka ispunim, pa neće bitineprijateljstva protiv mene; a Allah je nad onim štagovorimo Jamac." ‌ ‌ ۖ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍‌ ۖ ‌ ‌ ‍‍‍
Falammā Qađá Mūsá Al-'Ajala Wa Sāra Bi'ahlihi 'Ānasa Min Jānibi Aţ-Ţūri Nāan Qāla Li'hlihi Amkuthū 'Innī 'Ānastu Nāan La`allī 'Ātīkum Minhā Bikhabarin 'Aw Jadhwatin Mina An-Nāri La`allakum Taşţalūna (Al-Qaşaş: 29). [28.29] Pa pošto Musa ispuni rok i pođe s porodicomsvojom, opazi na obronku brda vatru. Reče porodicisvojoj: "Sačekajte! Uistinu ja sam spazio vatru;možda ću vam ja od nje donijeti vijest, ili glavnjuvatre, da biste se vi ogrijali." ‍‍‍‌ ‍‍‍‌ ‌ ‌‍‌‍‌ ‌ ‍‌‍‍ ‌‌ ‌ ‌‌ ‌ ‍‌‍‍‍‌ ‍‍‍‍ ‌‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍
Falammā 'Atāhā Nūdī Min Shāţi'i Al-Wādī Al-'Aymani Fī Al-Buq`ati Al-Mubārakati Mina Ash-Shajarati 'An Yā Mūsá 'Innī 'Anā Al-Lahu Rabbu Al-`Ālamīna (Al-Qaşaş: 30). [28.30] Pa pošto joj priđe, bi pozvan s desne stranedoline, u kraju blagoslovljenom, iz drveta: "O Musa!Uistinu! Ja, Ja sam Allah, Gospodar svjetova; ‍‍ ‌ ‌ ‍‌‌ ‍‍‌‌ ‍‍‍‍‌‍ ‍‍ ‌‌‌ ‍ ‌‌ ‌‍
Wa 'An 'Alqi `Aşāka ۖ Falammā Ra'āhā Tahtazzu Ka'annahā Jānnun Wallá Mudbian Wa Lam Yu`aqqib ۚ Yā Mūsá 'Aqbil Wa Lā Takhaf ۖ 'Innaka Mina Al-'Āminīna (Al-Qaşaş: 31). [28.31] I baci štap svoj!" Pa pošto ga vidje da sebrzo kreće kao da je on džinn, okrenu se bježeći i nevraćajući se. "O Musa! Priđi i ne plaši se. Uistinu,ti si od sigurnih. ‌‌‌ ‌‍‍‍‍‍ ۖ‍‍‍ ‍‌‌ ‌ ‍‌ ‍ ‌‌ ‍ ‌ ‍‍‍ۚ ‍‍‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍‍ ‌ۖ
Asluk Yadaka Fī Jaybika Takhruj Bayđā'a Min Ghayri Sū'in Wa Ađmum 'Ilayka Janāĥaka Mina Ar-Rahbi ۖ Fadhānika Burhānāni Min Rabbika 'Ilá Fir`awna Wa Mala'ihi ۚ 'Innahum Kānū Qawmāan Fāsiqīna (Al-Qaşaş: 32). [28.32] Zavuci ruku svoju u njedra svoja, izaći ćebijela, bez ozljede. I saberi si krilo svoje odstraha. Pa to će biti dva dokaza od Gospodara tvogfaraonu i uglednicima njegovim: uistinu, oni su narodgrješnika." ‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍‌‌ ‍‌‍‍‍‍‍ ‌‍‍‍ ۖ ‌ ‍ ‍‌‌ ‌‍ ‌‌ ‍‌‍ۚ ‍ ‍‍‍
Qāla Rabbi 'Innī Qataltu Minhum Nafsāan Fa'akhāfu 'An Yaqtulūni (Al-Qaşaş: 33). [28.33] Reče: "Gospodaru moj! Uistinu, ja sam ubio odnjih dušu, zato se bojim da će me ubiti. ‌‍‍ ‍‌‍‍‍ ‍ ‌‌‌ ‍‍‍‍‍
Wa 'Akhī Hārūnu Huwa 'Afşaĥu Minnī Lisānāan Fa'arsilhu Ma`iya Rid'āan Yuşaddiqunī ۖ 'Innī 'Akhāfu 'An Yukadhdhibūni (Al-Qaşaş: 34). [28.34] A brat moj Harun, on je rječitiji od menejezikom, pa pošalji ga sa mnom (kao) potporu,potvrđujući mene. Uistinu, ja se plašim da će meporeći." ‌‍‍‍ ‌‍‍‌‍‍‍ ‍‍‍‍ ‌ ‌‌‍‍‍‍‍‍‍‍ ۖ ‌‍ ‌‌
Qāla Sanashuddu `Ađudaka Bi'akhīka Wa Naj`alu Lakumā Sulţānāan Falā Yaşilūna 'Ilaykumā ۚ Bi'āyātinā 'Antumā Wa Mani Attaba`akumā Al-Ghālibūna (Al-Qaşaş: 35). [28.35] Reče: "Ojačat ćemo ruku tvoju bratom tvojim idati vama dvojici moć, pa vam neće doseći. Sa znacimaNašim, vas dvojica i ko vas bude slijedio, bićetepobjednici." ‌ ‍‍‍‍ ‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ‌‌ ۚ‍‍
Falammā Jā'ahum Mūsá Bi'āyātinā Bayyinātin Qālū Mā Hādhā 'Illā Siĥrun Muftaran Wa Mā Sami`nā Bihadhā Fī 'Ābā'inā Al-'Awwalīna (Al-Qaşaş: 36). [28.36] Pa pošto im dođe Musa sa znakovima Našimjasnim, rekoše: "Ovo je samo sihr izmišljeni, i nismomi ovo čuli u očeva naših ranijih." ‍‍‍‌ ‍‌ ‌ ‌ ‍ ‌‌ ‌ ‌‌ ‍ ‌‍
Wa Qāla Mūsá Rabbī 'A`lamu Biman Jā'a Bil-Hudá Min `Indihi Wa Man Takūnu Lahu `Āqibatu Ad-Dāri ۖ 'Innahu Lā Yufliĥu Až-Žālimūna (Al-Qaşaş: 37). [28.37] I reče Musa: "Gospodar moj je Najbolji znalaconog ko je došao s Uputom od Njega, i ko će za krajimati dom. Uistinu, to neće uspjeti zalimi." ‍‍ ‌ ‍‌‌ ‍‌‌ ‌‌ ‍‌‌ ‍‌‍‍‍ ‌‍‌‌ ‍‍‍ ‍‍‌ ۖ‍ ‌ ‍‍
Wa Qāla Fir`awnu Yā 'Ayyuhā Al-Mala'u Mā `Alimtu Lakum Min 'Ilahin Ghayr99 Fa'awqid Lī Yā Hāmānu `Alá Aţ-Ţīni Fāj`alŞarĥāan La`allī 'Aţţali`u 'Ilá 'Ilahi Mūsá Wa 'Innī La'ažunnuhu Mina Al-Kādhibīna (Al-Qaşaş: 38). [28.38] I reče faraon: "O uglednici! Ne znam da viimate drugog boga osim mene, zato mi zapali o Hamane,na ilovači, te mi načini toranj, da bih se ja uspeobogu Musaovom; a uistinu, ja ga smatram (jednim) odlažova." ‍‍‌‍‌‌ ‌ ‌ ‍‌‌ ‌ ‍‍‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ‍ ‌‍‍‍
Wa Astakbara Huwa Wa Junūduhu Fī Al-'Arđi Bighayri Al-Ĥaqqi Wa Žannū 'Annahum 'Ilaynā Lā Yurja`ūna (Al-Qaşaş: 39). [28.39] I uzoholi se on i vojske njegove na zemljibez prava, i misliše da se oni Nama neće vratiti. ‌‍‍‍‌ ‌ ‍‍‍‍ ‍‍‍ ‌‌ ‌
Fa'akhadhnāhu Wa Junūdahu Fanabadhnāhum Al-Yammi ۖnžur Kayfa Kāna `Āqibatu Až-Žālimīna (Al-Qaşaş: 40). [28.40] Pa smo dograbili njega i vojske njegove, teih bacili u more. Zato pogledaj kakav je bio krajzalima. ‍‍‍‍ ‌‌ ۖ‍‍‍‌ ‍‍‍‍ ‍ ‍‍
Wa Ja`alnāhum 'A'immatan Yad`ūna 'Ilá An-Nāri ۖ Wa Yawma Al-Qiyāmati Lā Yunşarūna (Al-Qaşaş: 41). [28.41] I učinili smo ih imamima (koji) pozivajuvatri, a na Dan kijameta neće biti pomognuti. ‌‍‍‍‍‍ ‌‌ ‍‍ ۖ ‌‍ ‍‍‍‍‍‍ ‌ ‍‌‍‍‍‍‍‌
Wa 'Atba`nāhum Fī Hadhihi Ad-Dunyā La`natan ۖ Wa Yawma Al-Qiyāmati Hum Mina Al-Maqbūĥīna (Al-Qaşaş: 42). [28.42] I pratili smo ih na ovom Dunjau prokletstvom,a na Dan kijameta oni će biti od odvratnih. ‍‌‍‌ ۖ ‌‍ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍
Wa Laqad 'Ātaynā Mūsá Al-Kitāba Min Ba`di Mā 'Ahlaknā Al-Qurūna Al-'Ūlá Başā'ira Lilnnāsi Wa Hudan Wa Raĥmatan La`allahum Yatadhakkarūna (Al-Qaşaş: 43). [28.43] I doista smo dali Musau Knjigu - nakon štosmo uništili pokoljenja ranija - jasne uvide ljudima,i uputu i milost, da bi se oni poučili. ‍‍ ‌ ‌ ‍‌‌ ‌ ‍‍‍‍‍‌ ‍‍‌‌ ‍‍‍‍‍ ‌‍ ‌‌‍ ‌ ‌
Wa Mā Kunta Bijānibi Al-Gharbīyi 'Idh Qađaynā 'Ilá Mūsá Al-'Amra Wa Mā Kunta Mina Ash-Shāhidīn (Al-Qaşaş: 44). [28.44] I nisi bio na strani zapadnoj kad smo Musauizdali naredbu, i nisi bio od svjedoka. ‌ ‍‌‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌‌‌ ‍‍‍‍ ‌ ‌ ‌ ‍‌‍‍‍‍‍‍‍‍
Wa Lakinnā 'Ansha'nā Qurūnāan Fataţāwala `Alayhimu Al-`Umuru ۚ Wa Mā Kunta Thāwīāan Fī 'Ahli Madyana Tatlū `Alayhim 'Āyātinā Wa Lakinnā Kunnā Mursilīna (Al-Qaşaş: 45). [28.45] Ali, Mi smo stvorili pokoljenja, pa im seživot odužio. I nisi bio stanovnik među stanovnicimaMedjena, da im učiš ajete Naše. Međutim, Mi smo biliti koji su slali (poslanike). ‍‍‍‌ ‍‌ ‍‍‍‍‌ ۚ ‌‌ ‍‌‍‍‍ ‌‍‍‍‍ ‍ ‌ ‍ ‌ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‌
Wa Mā Kunta Bijānibi Aţ-Ţūri 'Idh Nādaynā Wa Lakin Raĥmatan Min Rabbika Litundhira Qawmāan Mā 'Atāhum Min Nadhīrin Min Qablika La`allahum Yatadhakkarūna (Al-Qaşaş: 46). [28.46] I nisi bio na obronku planine kad smopozvali. Ali (poslat si) kao milost Gospodara svog daopominješ narod kojem nije došao nijedan opominjačprije tebe - da bi se oni poučili. ‌ ‍‌‍‍‍‍‍‍‍ ‌‌‌ ‌ ‍‌‌ ‌‍ ‍‌‌ ‌‍ ‍‌‍‍ ‍‌‍‍‍ ‍‌‍‍‍ ‌
Wa Lawlā 'An Tuşībahum Muşībatun Bimā Qaddamat 'Ayd99him Fayaqūlū Rabbanā Lawlā 'Arsalta 'Ilaynā Rasūlāan Fanattabi`a 'Āyātika Wa Nakūna Mina Al-Mu'uminīna (Al-Qaşaş: 47). [28.47] I da ih ne snađe nesreća zbog onog šta suunaprijed poslale ruke njihove, pa reknu: "Gospodarunaš! Zašto nam nisi poslao poslanika, pa da slijedimoajete Tvoje i budemo od vjernika?" ‌ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‌‍ ‌ ‍‍‍ ‌‍‌ ‌ ‌ ‍ ‌ ‌‍‍‍
Falammā Jā'ahumu Al-Ĥaqqu Min `Indinā Qālū Lawlā 'Ūtiya Mithla Mā 'Ūtiya Mūsá ۚ 'Awalam Yakfurū Bimā 'Ūtiya Mūsá Min Qablu ۖ Qālū Siĥrāni Tažāha Wa Qālū 'Innā Bikullin Kāfirūna (Al-Qaşaş: 48). [28.48] Pa pošto im je došla Istina od Nas, rekoše:"Zašto (mu) nije dato slično šta je dato Musau?" Zarnisu nevjerovali u ono šta je dato Musau od ranije?Rekoše: "Sihra dva, međusobno pomažuća", i rekoše:"Uistinu, mi smo u svako nevjernici." ‍‍‍‌ ‍‍‍‍ ‍‌‌ ‍‌‍‍‍‌ ‍‍‌ ‍ ‍‍‌ ‍ۚ ‌‌ ‌ ‍‍‌ ‌ ‍‌‍‍ۖ ‍‌‍‍‍‍‍‍‍‌
Qul Fa'tū Bikitābin Min `Indi Allāhi Huwa 'Ahdá Minhumā 'Attabi`hu 'In Kuntum Şādiqīna (Al-Qaşaş: 49). [28.49] Reci: "Pa donesite od Allaha Knjigu koja jebolja uputa od ove dvije, da bih je slijedio, akoistinu govorite." ‍‌‌ ‍‌‍‍‍‌ ‍ ‌‌ ‍‌‍‍‍‍ ‌‌‌ ‍‌‍‍‍‌‍
Fa'in Lam Yastajībū Laka Fā`lam 'Annamā Yattabi`ūna 'Ahwā'ahum ۚ Wa Man 'Ađallu Mimmani Attaba`a Hawāhu Bighayri Hudan Mina Allāhi ۚ 'Inna Allāha Lā Yahdī Al-Qawma Až-Žālimīna (Al-Qaşaş: 50). [28.50] Pa ako ti se ne odazovu, tad znaj da slijedestrasti svoje. A ko je zabludjeliji od onog koslijedi strast svoju bez ikakve upute od Allaha?Uistinu! Allah ne upućuje narod zalima. ‍‌ ‍‍‍‍‌ ۚ ‌‍‌‌ ‌‍‍‍ ‍‍‍ ‍‍‌‍‍‍‍ ۚ‍ ‌ ‍‍ ‍‍
Wa Laqad Waşşalnā Lahumu Al-Qawla La`allahum Yatadhakkarūna (Al-Qaşaş: 51). [28.51] I doista smo im dopremili Riječ, da bi se onipoučili. ‍‍‍‌ ‍‍
Al-Ladhīna 'Ātaynāhumu Al-Kitāba Min Qablihi Hum Bihi Yu'uminūna (Al-Qaşaş: 52). [28.52] Oni kojima smo dali Knjigu prije njega, oni unjega vjeruju. ‍‍‍‍ ‌ ‍‌‍‍
Wa 'Idhā Yutlá `Alayhim Qālū 'Āmannā Bihi 'Innahu Al-Ĥaqqu Min Rabbinā 'Innā Kunnā Min Qablihi Muslimīna (Al-Qaşaş: 53). [28.53] I kad im se uči, govore: "Vjerujemo u njega.Uistinu, on je Istina od Gospodara našeg, uistinu, mismo prije njega bili muslimani." ‌‌‌‌ ‌ ‍‍ ‌‍‍‍‍‌ ‌ ‍‌‌ ‌‍ ‍‌ ‍‍‍‍‌ ‍‌‍‍
'Ūlā'ika Yu'utawna 'Ajrahum Marratayni Bimā Şabarū Wa Yadra'ūna Bil-Ĥasanati As-Sayyi'ata Wa Mimmā Razaqnāhum Yunfiqūna (Al-Qaşaş: 54). [28.54] Takvima će se dati nagrada njihova dva puta,što su se strpili i dobrim djelom odbijali zlo, i izonog čim smo ih opskrbili, udjeljivali; ‍‍‌‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌ ‍‌ ‌‍‌‍‍‍‌ ‍ ‌‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‍‌‍‍‍‍‍‍
Wa 'Idhā Sami`ū Al-Laghwa 'A`rađū `Anhu Wa Qālū Lanā 'A`mālunā Wa Lakum 'A`mālukum Salāmun `Alaykum Lā Nabtaghī Al-Jāhilīna (Al-Qaşaş: 55). [28.55] I kad čuju besmislicu, okrenu se od nje ireknu: "Nama djela naša, a vama djela vaša. Selamunalejkum! Ne tražimo neznalice." ‌‌‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ‍ ‍‌‍‍‍ ‌ ‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍
'Innaka Lā Tahdī Man 'Aĥbabta Wa Lakinna Allāha Yahdī Man Yashā'u ۚ Wa Huwa 'A`lamu Bil-Muhtadīna (Al-Qaşaş: 56). [28.56] Uistinu, ti ne upućuješ koga voliš, negoAllah upućuje koga hoće, a On je Najbolji znalacupućenih. ‍ ‌ ‍‌‌ ‌‍‍‍‍ ‌‍‍ ‍‌‌ ‍‌‌ ۚ
Wa Qālū 'In Nattabi`i Al-Hudá Ma`aka Nutakhaţţaf Min 'Arđinā ۚ 'Awalam Numakkin Lahum Ĥaramāan 'Āmināan Yujbá 'Ilayhi Thamarātu Kulli Shay'in Rizqāan Min Ladunnā Wa Lakinna 'Aktharahum Lā Ya`lamūna (Al-Qaşaş: 57). [28.57] I rekoše: "Ako s tobom budemo slijediliUputu, bićemo izbačeni iz naše zemlje." A zar nismoza njih Harem učinili sigurnim?, skupljaju se njemuplodovi svake vrste - opskrba od Nas. Međutim, većinanjih ne zna. ‍‍‍‍ ‌‌‌‌ ‍‍‍‍‍‍ ‍‌‌ ‌‌‍‍ۚ ‌‌ ‍‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‌ ‍‌‍ ‍ ‌‍
Wa Kam 'Ahlaknā Min Qaryatin Baţirat Ma`īshatahā ۖ Fatilka Masākinuhum Lam Tuskan Min Ba`dihim 'Illā Qalīlāan ۖ Wa Kunnā Naĥnu Al-Wārithīna (Al-Qaşaş: 58). [28.58] A koliko smo uništili naselja nezadovoljnihsvojim sredstvima za život! Pa to su nastambenjihove, nisu nastanjivane poslije njih, izuzev malo,i bili smo Mi nasljednici. ‌‌ ‍‌‍‍ۖ ‍‌‌ ‍‌‌ ‌ ۖ ‌‍‍‍‍‌
Wa Mā Kāna Rabbuka Muhlika Al-Qurá Ĥattá Yab`atha Fī 'Ummihā Rasūlāan Yatlū `Alayhim 'Āyātinā ۚ Wa Mā Kunnā Muhlikī Al-Qurá 'Illā Wa 'Ahluhā Žālimūna (Al-Qaşaş: 59). [28.59] I nije bio Gospodar tvoj uništilac gradova,dok ne bi podigao u prijestonici njihovoj poslanika,da im uči ajete Naše. I nismo bili Uništioci gradova,izuzev kad bi stanovnici njihovi bili zalimi. ‌ ‍ ‌‍‍‍ ‍‍‌‌ ‌ ‍‍‍‍ ‍‍ ‍ ‌‌ ۚ ‌‌ ‍‍‍‍‌ ‍‍ ‌‌
Wa Mā 'Ūtītum Min Shay'in Famatā`u Al-Ĥayāati Ad-Dunyā Wa Zīnatuhā ۚ Wa Mā `Inda Allāhi Khayrun Wa 'Abqá ۚ 'Afalā Ta`qilūna (Al-Qaşaş: 60). [28.60] A šta vam je dato od stvari, pa uživanje ježivota Dunjaa i ukras njegov; a što je kod Allaha,bolje je i trajnije. Pa zar ne razumijete? ‍‍‌ ‍‌‌ ‍ ‍‌‍ ‌‌ ۚ ‌‌ ‍‌‍‍‍‍ ‌‌‍‍‍‍ۚ ‌‌ ‍‍‍
'Afaman Wa`adnāhu Wa`dāan Ĥasanāan Fahuwa Lāqīhi Kaman Matta`nāhu Matā`a Al-Ĥayāati Ad-DunThumma Huwa Yawma Al-Qiyāmati Mina Al-Muĥđarīna (Al-Qaşaş: 61). [28.61] Pa da li je onaj kome smo dali obećanjelijepo - ta on će ga susresti - kao onaj koganaslađujemo užitkom života Dunjaa, zatim će on na Dankijameta biti od privedenih? ‍‌‌ ‌‍ ‌‌‌ ‌ ‍‍‍‍‍ ‍‌‌ ‍ ‍‌‍‌ ‍‌ ‌ ‍ ‍‍‍‍
Wa Yawma Yunādīhim Fayaqūlu 'Ayna Shurakā'iya Al-Ladhīna Kuntum Taz`umūna (Al-Qaşaş: 62). [28.62] A na Dan kad ih pozove, pa rekne: "Gdje suortaci Moji, oni za koje ste tvrdili?" ‌ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍ ‍‌‍‍
Qāla Al-Ladhīna Ĥaqqa `Alayhimu Al-Qawlu Rabbanā Hā'uulā' Al-Ladhīna 'Aghwaynā 'Aghwaynāhum Kamā Ghawaynā ۖ Tabarra'nā 'Ilayka ۖ Mā Kānū 'Īyānā Ya`budūna (Al-Qaşaş: 63). [28.63] Reći će oni na kojima se obistinila Riječ:"Gospodaru naš! Ovo su ti koje smo zaveli. Zaveli smonjih, kao što smo sebe zaveli. Opravdavamo se Tebi:nisu nas obožavali." ‍‍‍‍ ‍ ‍‍ ‌‍‌ ‍‌‌‌ ‍‍‍‍ ‌‍‍ ‍ ‌ ‍‌ ۖ‌‍‍‍ۖ ‌ ‍ ‌‌ ‌
Wa Qīla AdShurakā'akum Fada`awhum Falam Yastajībū Lahum Wa Ra'awā Al-`Adhāba ۚ Law 'Annahum Kānū Yahtadūna (Al-Qaşaş: 64). [28.64] I biće rečeno: "Pozovite ortake svoje!" Tadće ih pozvati, pa im neće odgovoriti, a vidjećekaznu. Ah, da su se oni upućivali! ‍‍‍‍ ‌‌‍‌‌‌‌ ‍‍‌ ۚ
Wa Yawma Yunādīhim Fayaqūlu Mādhā 'Ajabtumu Al-Mursalīna (Al-Qaşaş: 65). [28.65] A na Dan kad ih pozove pa rekne: "Šta steodgovorili poslanicima?" ‌ ‍‍‍‍‍‍‍
Fa`amiyat `Alayhimu Al-'Anbā'u Yawma'idhin Fahum Lā Yatasā'alūna (Al-Qaşaş: 66). [28.66] Pa nejasne će im biti vijesti Toga dana, tese oni neće raspitivati. ‍‍‌‌ ‌ ‌ ‍
Fa'ammā Man Tāba Wa 'Āmana Wa `Amila Şāliĥāan Fa`asá 'An Yakūna Mina Al-Mufliĥīna (Al-Qaşaş: 67). [28.67] Pa što se tiče onog ko se pokaje i budevjerovao i radio dobro, pa možda da bude od uspjelih. ‍‌ ‍‌‌ ‍ ‌‌ ‌ ‍ ‍‌ ‍‍‍
Wa Rabbuka Yakhluqu Mā Yashā'u Wa Yakhtāru ۗ Mā Kāna Lahumu Al-Khiyaratu ۚ Subĥāna Allāhi Wa Ta`ālá `Ammā Yushrikūna (Al-Qaşaş: 68). [28.68] A Gospodar tvoj stvara šta hoće i odabire!Nema za njih izbora! Slava Allahu, i Uzvišen neka jeod onog šta pridružuju! ‌‍‍‍‍‍‍‍ ‌ ‍‌ ‍‍‍‍‍‌‌ ۗ ‌ ‍ ‍‍‍‍ ۚ‍‍‍‍ ‍ ‌‌ ‍‍‍‍‌ ‍
Wa Rabbuka Ya`lamu Mā Tukinnu Şudūruhum Wa Mā Yu`linūna (Al-Qaşaş: 69). [28.69] A Gospodar tvoj zna šta kriju grudi njihove,i šta (oni) objelodanjuju. ‌‍‍‍ ‌ ‍ ‍‌‌ ‌‌
Wa Huwa Allāhu Lā 'Ilāha 'Illā Huwa ۖ Lahu Al-Ĥamdu Fī Al-'Ūlá Wa Al-'Ākhirati ۖ Wa Lahu Al-Ĥukmu Wa 'Ilayhi Turja`ūna (Al-Qaşaş: 70). [28.70] I On je Allah - nema boga osim Njega! Njemuhvala u prvom i drugom, a Njegova je presuda, i Njemuse vraćate. ‍ ‌‌ ۖ ‍‍‍‍‍‍‍ ۖ ‌‌‍‍‍
Qul 'Ara'aytum 'In Ja`ala Allāhu `Alaykumu Al-Layla Sarmadāan 'Ilá Yawmi Al-Qiyāmati Man 'Ilahun Ghayru Allāhi Ya'tīkum Biđiyā'in ۖ 'Afalā Tasma`ūna (Al-Qaşaş: 71). [28.71] Reci: "Vidite li, ako vam Allah učini noćtrajnom do Dana kijameta - koji će vam bog poredAllaha donijeti svjetlost? Pa zar ne čujete?" ‍ ‌‌‍‌ ‌‌‍‍‍‍‍ ‌ ‌‌ ‍ ‍‍‍ ‍‌‌ ‌ ‍‍‍‌ ‍ ‍‍‍‍‍‌‌ ۖ ‌‌
Qul 'Ara'aytum 'In Ja`ala Allāhu `Alaykumu An-Nahāra Sarmadāan 'Ilá Yawmi Al-Qiyāmati Man 'Ilahun Ghayru Allāhi Ya'tīkum Bilaylin Taskunūna Fīhi ۖ 'Afalā Tubşirūna (Al-Qaşaş: 72). [28.72] Reci: "Vidite li, ako vam Allah učini dantrajnim do Dana kijameta - koji će vam bog poredAllaha donijeti noć, da se smirite u njoj? Pa zar nevidite?" ‍ ‌‌‍‌ ‌‌‍‍‍‍‌‍‌ ‌ ‌‌ ‍ ‍‍‍ ‍‌‌ ‌ ‍‍‍‌ ‍ ‍‍‍‍‍‍‍‍ۖ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‌
Wa Min Raĥmatihi Ja`ala Lakumu Al-Layla Wa An-Nahāra Litaskunū Fīhi Wa Litabtaghū Min Fađlihi Wa La`allakum Tashkurūna (Al-Qaşaş: 73). [28.73] I iz milosti Svoje, načinio je za vas noć idan, da se odmarate u njoj, i da tražite od blagodatiNjegove, i da biste vi zahvaljivali. ‍‌‌ ‌‍‍‍ ‍‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍‌‍‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍‍‍ ‍‌‌ ‍‍‍‍ ‌ ‌
Wa Yawma Yunādīhim Fayaqūlu 'Ayna Shurakā'iya Al-Ladhīna Kuntum Taz`umūna (Al-Qaşaş: 74). [28.74] A na Dan kad ih pozove, pa rekne: "Gdje suortaci Moji, za koje ste tvrdili?" ‌ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍ ‍‌‍‍
Wa Naza`nā Min Kulli 'Ummatin Shahīdāan Faqulnā Hātū Burhānakum Fa`alimū 'Anna Al-Ĥaqqa Lillāh Wa Đalla `Anhum Mā Kānū Yaftarūna (Al-Qaşaş: 75). [28.75] I iz svake zajednice ćemo istrgnuti svjedoka,pa ćemo reći: "Donesite dokaz vaš!" Tad će znati daje Istina Allahova, a nestaće od njih šta suizmišljali. ‌ ‍‌‌ ‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍‌ ‌‍‍ ‍‌‍‍‍ ‌
'Inna Qārūna Kāna Min Qawmi Mūsá Fabaghá `Alayhim ۖ Wa 'Ātaynāhu Mina Al-Kunūzi Mā 'Inna Mafātiĥahu Latanū'u Bil-`Uşbati 'Ūlī Al-Qūwati 'Idh Qāla Lahu Qawmuhu Lā ۖ Tafraĥ 'Inna Allāha Lā Yuĥibbu Al-Farīna (Al-Qaşaş: 76). [28.76] Uistinu, Karun je bio iz naroda Musaovog, paih je tlačio. A dali smo mu od blaga toliko, da biuistinu ključevi njegovi oborili skupinu snažnih. Kadmu reče narod njegov: "Ne likuj! Uistinu, Allah nevoli one koji likuju. ‍‌‍‍‌ ‍‌ ‌ ‍‍‍‍‌ ۖ ‌‌‍ ‍‍‌‌ ‍ ‌ ‍‍‍‌‌ ‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍ ‌‌‌ ‍ ‌ ‍ ۖ‍ ‌
Wa Abtaghi Fīmā 'Ātāka Allāhu Ad-Dāra Al-'Ākhirata ۖ Wa Lā Tansa Naşībaka Mina Ad-Dunۖ Wa 'Aĥsin Kamā 'Aĥsana Allāhu 'Ilayka ۖ Wa Lā Tabghi Al-Fasāda Fī Al-'Arđi ۖ 'Inna Allāha Lā Yuĥibbu Al-Mufsidīna (Al-Qaşaş: 77). [28.77] I traži u onom šta ti je dao Allah kućuAhireta, i ne zaboravi udio svoj od Dunjaa, i činidobro kao što tebi Allah čini dobro, i ne traži fesadna Zemlji. Uistinu! Allah ne voli mufside." ‍‍‍‍ ‍‌‍‍‍ ۖ ‌‌ ‍‌‍‍‍ ‍‍‍‍‌‍‌ ۖ ‌‌‍‌‌ ‍ ‍ ‌‍‍‍ۖ ‌‌ ‍‍‍‍‍ ‌‌ ۖ‍ ‌
Qāla 'Innamā 'Ūtītuhu `Alá `Ilmin `Indī ۚ 'Awalam Ya`lam 'Anna Allāha Qad 'Ahlaka Min Qablihi Mina Al-Qurūni Man Huwa 'Ashaddu Minhu Qūwatan Wa 'Aktharu Jam`āan ۚ Wa Lā Yus'alu `An Dhunūbihimu Al-Mujrimūna (Al-Qaşaş: 78). [28.78] Reče: "To mi je dato samo zbog mog znanja."Zar nije znao da je Allah već uništio prije njega odpokoljenja (onog) ko je od njega bio moćniji silom iveći skupom? A prestupnici neće biti pitani za svojegrijehe. ‍‍ ‍‍‌ ‌ ‍‌‍‍ ۚ ‌‌ ‌ ‍‌‍‍‍‍‍‍‌ ‍‌‌ ‌ ‍‌‍‍ ‌‌‌ ۚ ‌‌ ‍‌‌ ‌ ‍‍
Fakharaja `Alá Qawmihi Fī Zīnatihi ۖ Qāla Al-Ladhīna Yurīdūna Al-Ĥayāata Ad-Dunyā Yālayta Lanā Mithla Mā 'Ūtiya Qārūnu 'Innahu Ladhū Ĥažžin `Ažīmin (Al-Qaşaş: 79). [28.79] Tad je izlazio narodu svom u sjaju svom. Onikoji žele život Dunjaa govorili su: "O da nam jeslično šta je dato Karunu! Uistinu, on je posjedniksreće goleme." ‍‍‍ ‌ ۖ ‍‍‍‍ ‍‍‍‌ ‍‌ ‍‍‍‍ ‌ ‍ ‍‍‍‌‍‍‌‍ ‌‌ ‍‍‍
Wa Qāla Al-Ladhīna 'Ūtū Al-`Ilma Waylakum Thawābu Allāhi Khayrun Liman 'Āmana Wa `Amila Şāliĥāan Wa Lā Yulaqqāhā 'Illā Aş-Şābirūna (Al-Qaşaş: 80). [28.80] A oni kojima je dato znanje rekoše: "Teškovama! Allahova nagrada je bolja za onog ko vjeruje iradi dobro, a ona neće biti data, izuzevstrpljivima." ‍‍ ‍‍‍‍ ‌‍‍ ‍‍‌ ‍‍ ‍‌‌ ‌ ‌ ‌‌ ‍‍‍‍‍ ‍‍‍‌
Fakhasafnā Bihi Wa Bidārihi Al-'Arđa Famā Kāna Lahu Min Fi'atin Yanşurūnahu Min Dūni Allāhi Wa Mā Kāna Mina Al-Muntaşirīna (Al-Qaşaş: 81). [28.81] Pa smo dali da njega i kuću njegovu progutazemlja. Tad on nije imao nikakvu skupinu (da) gapomognu mimo Allaha, i nije bio od onih koji se moguodbraniti. ‍‍‍‌ ‌‌ ‌ ‍ ‍‌ ‍‌‍‍‍‍‍‌ ‍‌‌ ‌‍‍‌ ‍ ‌‌ ‍ ‍‌‍‍‍‍‍‍
Wa 'Aşbaĥa Al-Ladhīna Tamannawā Makānahu Bil-'Amsi Yaqūlūna Wayka'anna Allāha Yabsuţu Ar-Rizqa Liman Yashā'u Min `Ibādihi Wa Yaqdiru Lawlā ۖ 'An Manna Allāhu `Alaynā Lakhasafa Binā Wayka'annahu Lā ۖ Yufliĥu Al-Kāfirūna (Al-Qaşaş: 82). [28.82] I osvanuše oni koji su željeli njegovo mjestojučer, govoreći: "Ah, Allah pruža opskrbu kome hoćeod robova Svojih i uskraćuje. Da nam nije Allah dobarbio, sigurno bi dao da nas proguta. Ah, ne uspijevajunezahvalnici." ‌‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍ ‍‌ ‍‌‌ ‍‌‌ ‍‌‌ ‌ ‌‍‍‍‍‍ۖ‌ ‍‍ ‌ ‍‍‍‍ ‌ ۖ‍ ‌
Tilka Ad-Dāru Al-'Ākhiratu Naj`aluhā Lilladhīna Lā Yurīdūna `Ulūw7an Al-'Arđi Wa Lā Fasādāan ۚ Wa Al-`Āqibatu Lilmuttaqīna (Al-Qaşaş: 83). [28.83] Ta kuća Ahireta - načinili smo je za one kojine žele visinu na Zemlji, niti fesad. A ishod je zabogobojazne. ‍‌‍‍‍‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍‌ ‌‌ ‌‌ ۚ‍ ‍‍‍
Man Jā'a Bil-Ĥasanati Falahu Khayrun Minhā ۖ Wa Man Jā'a Bis-Sayyi'ati Falā Yuj Al-Ladhīna `Amilū As-Sayyi'āti 'Illā Mā Kānū Ya`malūna (Al-Qaşaş: 84). [28.84] Ko dođe s dobrim djelom, pa imaće on bolje odnjega; a ko dođe sa zlim djelom - pa oni koji sučinili zlodjela biće plaćeni jedino (prema) onom štasu radili. ‍‌‌ ‍‌‌ ‍‍ ‍‌‍‍‍‌ ۖ ‌‍‌‌ ‍‌‌ ‍ ‌ ‍‍‍‍‌‌ ‍‍‍ ‍‍ ‌‌ ‌
'Inna Al-Ladhī Farađa `Alayka Al-Qur'āna Larādduka 'Ilá Ma`ādin ۚ Qul Rabbī 'A`lamu Man Jā'a Bil-Hudá Wa Man Huwa Fī Đalālin Mubīnin (Al-Qaşaş: 85). [28.85] Uistinu! Onaj koji te je obavezao Kuranom,sigurno će te vratiti povratištu. Reci: "Gospodar mojje Najbolji znalac onog ko donosi Uputu i onog ko jeu zabludi očitoj." ‍‍‍‍‍‍‍‍‌ ‍‌ ‌‌ ‍‌‌ ۚ ‍ ‌‍ ‌ ‍‌‌ ‍‌‌ ‌ ‍‌‌ ‌
Wa Mā Kunta Tarjū 'An Yulqá 'Ilayka Al-Kitābu 'Illā Raĥmatan Min Rabbika ۖ Falā Takūnanna Žahīan Lilkāfirīna (Al-Qaşaş: 86). [28.86] I nisi se nadao da će se tebi dati Knjiga,izuzev kao milost od Gospodara tvog. Zato nikako nebudi pomagač nevjernicima; ‌ ‍‌‍‍‍ ‍ ‌‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ‌ ‍ ‍‌‌ ‌‍ ۖ ‌ ‍‍‍
Wa Lā Yaşuddunnaka `An 'Āyāti Allāhi Ba`da 'Idh 'Unzilat 'Ilayka ۖ Wa Ad`u 'Ilá Rabbika ۖ Wa Lā Takūnanna Mina Al-Mushrikīna (Al-Qaşaş: 87). [28.87] I neka te nikako ne odvrate od ajetaAllahovih, nakon što su ti objavljeni; i pozivajGospodaru svom, i ne budi nikako od mušrika; ‌ ‍‍‍‍‍‍ ‍‌‌ ‌‍ ‍ ‌ ‌‍ ‌‍‍‍ۖ ‌ ‍ ۖ ‌‌ ‍
Wa Lā Tad`u Ma`a Allāhi 'Ilahāan 'Ākhara ۘ Lā 'Ilāha 'Illā Huwa ۚ Kullu Shay'in Hālikun 'Illā Wajhahu Lahu ۚ Al-Ĥukmu Wa 'Ilayhi Turja`ūna (Al-Qaşaş: 88). [28.88] I ne prizivaj uz Allaha boga drugog! Samo jeOn Bog! Svaka stvar je propadajuća, izuzev licaNjegovog! Njegov je sud i Njemu ćete biti vraćeni! ‌ ‍ ‍ ‌ ‌‍‍‍‍‍ۘ ‌‌ ۚ‌ ‌ ۚ ‌‌‍‍‍
Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
Next Sūrah