Roman Script    Reciting key words        Previous Sūrah   Next Sūrah   Quraan Index    Home  

22) Sūrat Al-Ĥaj

Private Tutoring Sessions

22)

Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
Yā 'Ayyuhā An-Nāsu Attaqū Rabbakum ۚ 'Inna Zalzalata As-Sā`ati Shay'un `Ažīmun (Al-Ĥaj: 1). [22.1] O ljudi! Bojte se Gospodara svog. Uistinu,potres Časa (sudnjeg) bit će stvar strahovita! ‌‌ ‍‍ ‍‍‍‍‍ ‌‍ۚ‍ ‍‌ ‍‍‍
Yawma Tarawnahā Tadh/halu Kullu Murđi`atin `Ammā 'Arđa`at Wa Tađa`u Kullu Dhāti Ĥamlin Ĥamlahā Wa Tará An-Nāsa Sukārá Wa Mā Hum Bisukārá Wa Lakinna `Adhāba Allāhi Shadīdun (Al-Ĥaj: 2). [22.2] Na Dan kad ga vidite, zaboraviće svaka dojiljašta je zadojila i pobaciće svaka trudnica plod svoj,i vidjećeš ljude pijane: ali neće oni biti pijani,nego će kazna Allahova biti žestoka. ‍‍‍‌‌ ‍ ‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍ ‌‍‍‌‌‌ ‍‍ ‌‍‌ ‌ ‌‍‌ ‍‍‍‌
Wa Mina An-Nāsi Man Yujādilu Fī Al-Lahi Bighayri `Ilmin Wa Yattabi`u Kulla Shayţānin Marīdin (Al-Ĥaj: 3). [22.3] A između ljudi je ko raspravlja o Allahu bezznanja, i slijedi svakog šejtana buntovnika. ‍‍ ‍‌‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍
Kutiba `Alayhi 'Annahu Man Tawallāhu Fa'annahu Yuđilluhu Wa Yahdīhi 'Ilá `Adhābi As-Sa`īri (Al-Ĥaj: 4). [22.4] Njemu je propisano - da će onaj ko ga uzme zaprijatelja - ta da će ga on zavesti i uputiti gakazni seira. ‍‍‍ ‌‍ ‍‌‍ ‍‍‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍ ‌‌ ‍‍‌ ‍‍
Yā 'Ayyuhā An-Nāsu 'In KuntumRaybin Mina Al-Ba`thi Fa'innā Khalaqnākum Min Turābin Thumma Min Nuţfatin Thumma Min `Alaqatin Thumma Min Muđghatin Mukhallaqatin Wa Ghayri Mukhallaqatin Linubayyina Lakum ۚ Wa Nuqirru Al-'Arĥāmi Mā Nashā'u 'Ilá 'Ajalin Musamman Thumma Nukhrijukum Ţiflāan Thumma Litablughū 'Ashuddakum ۖ Wa Minkum Man Yutawaffá Wa Minkum Man Yuraddu 'Ilá 'Ardhali Al-`Umuri Likaylā Ya`lama Min Ba`di `Ilmin Shay'āan ۚ Wa Tará Al-'Arđa Hāmidatan Fa'idhā 'Anzalnā `Alayhā Al-Mā'a Ahtazzat Wa Rabat Wa 'Anbatat Min Kulli Zawjin Bahījin (Al-Ĥaj: 5). [22.5] O ljudi! Ako ste u sumnji o podizanju(mrtvih), pa uistinu, Mi smo vas stvorili od prašine,zatim od kaplje sjemena, zatim od zakvačka, zatim odgrude mesa oblikovane i neoblikovane, da bismo vamobjasnili. A dajemo da u matericama ostane štahoćemo, do roka određenog. Zatim vas izvodimo (kao)dojenče, potom da dostignete svoju punu snagu. Iizmeđu vas je ko bude uzet, i od vas je ko budevraćen dubokoj starosti, da ne zna - nakon znanja -ništa. I vidiš zemlju beživotnu, pa kad spustimo nanju vodu, ustreperi i uzbuja, i iznikne svaki parprekrasni. ‌‌ ‍‍ ‌‌‌ ‍‌‍‍‍ ‌‍‍‍ ‍‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ‍‌‌ ‍‍‌‌ ‍‌‌ ‍‍‍‍‍‌ ‍‌‌ ‍‍‍‌ ‍‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ۚ ‌‍‍‍‍‍‍‍‌ ‌‍ ‌ ‍‌ ‍ ‍‍‍ ‍‌ ‍‍‍ ‍ ‍‌ ‍‍‍‍‍‍‍ۖ ‌‍‌‍‍‍ ‍‌‌ ‍‌‍‍‍ ‍‌‌ ‍‌ ‍ ‌‌ ‌ ‍‌‌ ‌ ‍‍ ۚ ‌‍‌‌ ‍‌ ‌ ‌‌‍ ‌‌‌‍ ‍‌‌ ‌
Dhālika Bi'anna Allāha Huwa Al-Ĥaqqu Wa 'Annahu Yuĥyī Al-Mawtá Wa 'Annahu `Alá Kulli Shay'in Qadīrun (Al-Ĥaj: 6). [22.6] To zato što je Allah, On Istina, i što Onoživljava mrtve i što On nad svakom stvari ima moć; ‍‍‍ ‌‌‍ ‌ ‍
Wa 'Anna As-Sā`ata 'ĀtiyatunRayba Fīhā Wa 'Anna Allāha Yab`athu Man Al-Qubūri (Al-Ĥaj: 7). [22.7] I što će Čas doći - nema sumnje u to - i štoće Allah podići onog ko je u kaburima. ‍ ‌ ‍‍‍‍ ‌‍ ‍‍‍‍ ‍‌‍‍
Wa Mina An-Nāsi Man Yujādilu Fī Al-Lahi Bighayri `Ilmin Wa Lā Hudan Wa Lā Kitābin Munīrin (Al-Ĥaj: 8). [22.8] I od ljudi je ko raspravlja o Allahu bezznanja i bez Upute i bez Knjige rasvjetljavajuće, ‍‍ ‍‌‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ‌‌ ‍ ‌‌ ‍‍‍‍‍
Thāniya `Iţfihi Liyuđilla `An Sabīli Allāhi ۖ Lahu Fī Ad-DunKhizyun ۖ Wa Nudhīquhu Yawma Al-Qiyāmati `Adhāba Al-Ĥarīqi (Al-Ĥaj: 9). [22.9] Savijajući bok svoj, da zavede s putaAllahovog. Imaće on na Dunjau poniženje, a daćemo daon na Dan kijameta iskusi kaznu gorenjem. ‍‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍ ‍‌‌ ‍‍‍‍ۖ ‍‌‍‌ ۖ ‌‍‍‍‍ ‍ ‍‍‍‍‌
Dhālika Bimā Qaddamat Yadāka Wa 'Anna Allāha Laysa Bižallāmin Lil`abīdi (Al-Ĥaj: 10). [22.10] To za ono što su unaprijed poslale ruke tvojei što Allah nije nikako zalim robovima. ‍‍‌ ‌‌‍ ‍‍‍‍ ‍‍‍
Wa Mina An-Nāsi Man Ya`budu Allāha `Alá Ĥarfin ۖ Fa'in 'Aşābahu Khayrun Aţma'anna Bihi ۖ Wa 'In 'Aşābat/hu Fitnatun Anqalaba `Alá Wajhihi Khasira Ad-Dunyā Wa Al-'Ākhirata Dhālika ۚ Huwa Al-Khusrānu Al-Mubīnu (Al-Ĥaj: 11). [22.11] I od ljudi je ko obožava Allaha na ivici; paako ga zadesi dobro, smiri se u njemu, a ako gazadesi iskušenje, okreće lice svoje. Gubi Dunja iAhiret. To je taj gubitak očiti. ‍‍ ‍‌‌ ‌ ‍ ‌ ۖ‌ ‌‍‍‍‍ ‍‍‍‍ۖ ‌‌‌‌ ‌‍‍‍‍‍ ‍‌‍‍ ۚ‍‍‍‍‍‌
Yad`ū Min Dūni Allāhi Mā Lā Yađurruhu Wa Mā Lā Yanfa`uhu ۚ Dhālika Huwa Ađ-Đalālu Al-Ba`īdu (Al-Ĥaj: 12). [22.12] Priziva mimo Allaha ono šta mu ne šteti, nitimu koristi. To je to, zabluda daleka. ‍‌‌ ‌‍‍‌ ‍ ‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍ ‌‌ ‌ ‍‌‍‍ۚ‍‍
Yad`ū Laman Đarruhu 'Aqrabu Min Naf`ihi ۚ Labi'sa Al-Mawlá Wa Labi'sa Al-`Ashīru (Al-Ĥaj: 13). [22.13] Priziva onog čija je šteta bliža od koristinjegove. Zaista je loš zaštitnik i zaista loš drug! ‍‌‍ ‌‍‍‍‍‍‍ ‍‌ۚ
'Inna Allāha Yudkhilu Al-Ladhīna 'Āmanū Wa `Amilū Aş-Şāliĥāti Jannātin Tajrī Min Taĥtihā Al-'Anhāru ۚ 'Inna Allāha Yaf`alu Mā Yurīdu (Al-Ĥaj: 14). [22.14] Uistinu! Allah će dati da oni koji vjeruju irade dobra djela uđu (u) bašče ispod kojih tekurijeke. Uistinu! Allah čini šta želi. ‍ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍ ‍‌‌ ‌ ‍‍‌‌ ۚ‍ ‌ ‍
Man Kāna Yažunnu 'An Lan Yanşurahu Allāhu Fī Ad-Dunyā Wa Al-'Ākhirati Falyamdud Bisababin 'Ilá As-Samā'i Thumma Liyaqţa` Falyanžur Hal Yudh/hibanna Kayduhu Mā Yaghīžu (Al-Ĥaj: 15). [22.15] Ko misli da ga neće pomoći Allah na Dunjau iAhiretu, pa neka rastegne uže ka nebu, zatim nekapresječe, pa nek vidi hoće li doista varka njegovaotkloniti ono šta (ga) rasrđuje. ‍‌‌ ‍ ‍‍‍‍‍ ‌‌‌ ‍‌‌ ‍‌‍‍‍‍ ‍‌‍‍ ‌‌ ‍‍‌‌ ‍‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‍‌‍‍‍‍‍‌ ‍ ‌ ‍‍‍‍‍
Wa Kadhalika 'Anzalnāhu 'Āyātin Bayyinātin Wa 'Anna Allāha Yahdī Man Yurīdu (Al-Ĥaj: 16). [22.16] I tako ga objavljujemo (kao) ajete jasne, ida Allah uputi koga želi. ‌‌‍‍ ‌‍ ‌‌‍ ‍‌‌ ‍
'Inna Al-Ladhīna 'Āmanū Wa Al-Ladhīna Hādū Wa Aş-Şābi'īna Wa An-Naşārá Wa Al-Majūsa Wa Al-Ladhīna 'Ashrakū 'Inna Allāha Yafşilu Baynahum Yawma Al-Qiyāmati ۚ 'Inna Allāha `Alá Kulli Shay'in Shahīdun (Al-Ĥaj: 17). [22.17] Uistinu, oni koji vjeruju i oni koji sujevreji i Sabijci i kršćani i vatropoklonici i onikoji pridružuju - Uistinu! Allah će presuditi međunjima na Dan kijameta. Uistinu, Allah je nad svakomstvari Svjedok. ‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍ ‌‌‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍‍‍‌‍‍‍‍‍‍‍ ‌‍‍ ‍‍‍‍ ‍ ‍‍ۚ‍ ‌ ‍
'Alam Tará 'Anna Allāha Yasjudu Lahu Man As-Samāwāti Wa Man Al-'Arđi Wa Ash-Shamsu Wa Al-Qamaru Wa An-Nujūmu Wa Al-Jibālu Wa Ash-Shajaru Wa Ad-Dawābbu Wa Kathīrun Mina An-Nāsi ۖ Wa Kathīrun Ĥaqqa `Alayhi Al-`Adhābu ۗ Wa Man Yuhini Allāhu Famā Lahu Min Mukrimin ۚ 'Inna Allāha Yaf`alu Mā Yashā'u (Al-Ĥaj: 18). [22.18] Zar nisi vidio da se Allahu - Njemupotčinjava ko je u nebesima i ko je na Zemlji, iSunce i Mjesec i zvijezde i planine, i drveće iživotinje i mnoštvo ljudi? A mnoštvo - obistiniće sena njemu kazna. A koga ponizi Allah, tad mu nemanikoga ko bi mu čast ukazao. Uistinu! Allah čini štohoće! ‍‍‍ ‍ ‌ ‍‌‍‌‍‍‌ ‌‍‌‍ ‌‍‍‍‍‍‍‍‍‍‌‍‍‌ ‌‍‍‍‍ ‍‍ ۖ ‌‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍‌ ۗ ‌‍‌‍ ‌ ‍‌‌ ‍ ۚ‍ ‌ ‍‍‍
Hadhāni Khaşmāni Akhtaşamū Fī Rabbihim ۖ Fa-Al-Ladhīna Kafarū Quţţi`at Lahum Thiyābun Min Nārin Yuşabbu Min Fawqi Ru'ūsihimu Al-Ĥamīmu (Al-Ĥaj: 19). [22.19] Ovo su dvojica protivnika, spore se oGospodaru svom. Pa onima koji ne vjeruju - odsjeći ćeim se odjeća od vatre; izlivaće se nad glavamanjihovim ključala voda. ‍‍‌ ‍‍‍‍ ‍‍‍‍ ‌‍ ۖ ‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍ ‍ ‍‌‌ ‍‍‍‍ ‍‌‌ ‍‍‍ ‌‌‍‍
Yuşharu Bihi Mā Fī Buţūnihim Wa Al-Julūdu (Al-Ĥaj: 20). [22.20] Rastapat će se njome ono šta je u trbusimanjihovim, i kože; ‍‍‍‌ ‌ ‍‍‍‍ ‌
Wa Lahum Maqāmi`u Min Ĥadīdin (Al-Ĥaj: 21). [22.21] A za njih su maljevi od gvožđa. ‍‍‍‍‍‍ ‍‌
Kullamā 'Adū 'An Yakhrujū Minhā Min Ghammin 'U`īdū Fīhā Wa Dhūqū `Adhāba Al-Ĥarīqi (Al-Ĥaj: 22). [22.22] Kad god zažele da iz nje izađu zbog jada,biće u nju vraćeni: "Kušajte kaznu gorenjem!" ‌‍‍‍‌‌ ‌‌‌ ‍‍‍ ‍‌‍‍‍‌ ‍‌‍‍‍ ‌‌ ‌‌ ‍‍‌
'Inna Allāha Yudkhilu Al-Ladhīna 'Āmanū Wa `Amilū Aş-Şāliĥāti Jannātin Tajrī Min Taĥtihā Al-'Anhāru Yuĥallawna Fīhā Min 'Asāwira Min Dhahabin Wa Lu'ulu'uāan ۖ Wa Libāsuhum Fīhā Ĥarīrun (Al-Ĥaj: 23). [22.23] Uistinu! Allah će dati da oni koji vjeruju irade dobra djela uđu u bašče ispod kojih teku rijeke,kitiće se u njima narukvicama od zlata i bisera, aodjeća njihova će u njima biti svila. ‍ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍ ‍‌‌ ‌ ‍‍‌‌ ‍ ‌ ‍‌‌ ‌‌ ‍‌‌ ‌ ‌‌ ۖ ‌ ‌ ‍
Wa Hudū 'Ilá Aţ-Ţayyibi Mina Al-Qawli Wa Hudū 'Ilá Şirāţi Al-Ĥamīdi (Al-Ĥaj: 24). [22.24] I upućeni su lijepoj riječi, i upućeni suputu Hvaljenog. ‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ‌‌ ‍‌
'Inna Al-Ladhīna Kafarū Wa Yaşuddūna `An Sabīli Allāhi Wa Al-Masjidi Al-Ĥarāmi Al-Ladhī Ja`alnāhu Lilnnāsi Sawā'an Al-`Ākifu Fīhi Wa Al-Bādi ۚ Wa Man Yurid Fīhi Bi'ilĥādin Bižulmin Nudhiqhu Min `Adhābin 'Alīmin (Al-Ĥaj: 25). [22.25] Uistinu! Oni koji ne vjeruju i odvraćaju odputa Allahovog i Mesdžidul-harama - onog kojeg smoljudima učinili jednakog, mještaninu u njemu iposjetiocu. A ko u njemu zaželi ateizam zulmom -daćemo da on kuša od kazne bolne. ‍‍‍‍ ‌ ‌‍‍‍‍‍‍‍‌ ‍‌‌ ‍‍‍‍‍ ‌‍‌ ‍‍ ‍‌ ‍‍‍‍ ‌‌‌ ۚ ‌‍‌‌ ‍‌ ‍‍‍‍‍ ‍‍‍ ‍‍‍‍‍ ‍‌‍‍‌
Wa 'Idh Bawwa'nā Li'ibhīma Makāna Al-Bayti 'An Lā Tushrik Bī Shay'āan Wa Ţahhir Baytiya Lilţţā'ifīna Wa Al-Qā'imīna Wa Ar-Rukka`i As-Sujūdi (Al-Ĥaj: 26). [22.26] I kad smo Ibrahimu odredili mjesto Kuće: "Nepridružuj Meni ništa, i očisti Kuću Moju za činiteljetawafa i one na kijamu i one koji se pregibaju i činesedždu; ‌‌‌ ‌‌ ‍‍‍‍‌‍‍‍‍‍ ‍ ‍‍‍ ‌‌‌ ‌ ‍‍‍‍‍‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍‍ ‌‍‌
Wa 'Adhdhin An-Nāsi Bil-Ĥajji Ya'tūka Rijālāan Wa `Alá Kulli Đāmirin Ya'tīna Min Kulli Fajjin `Amīqin (Al-Ĥaj: 27). [22.27] I proglasi među ljudima hadždž: dolaziće tipješke i na svakoj mršavoj devi; dolaziće sa svakogširokog puta dubokog, ‌‌‌‍‍ ‍‍ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍ ‍‌‌ ‍
Liyash/hadū Manāfi`a Lahum Wa Yadhkurū Asma Allāhi Fī 'Ayyāmin Ma`lūmātin `Alá Mā Razaqahum Min Bahīmati Al-'An`ām ۖ Fakulū Minhā Wa 'Aţ`imū Al-Bā'isa Al-Faqīra (Al-Ĥaj: 28). [22.28] Da svjedoče dobit za sebe, i spominju imeAllahovo u danima poznatim, nad onim čim ih jeopskrbio od životinje - stoke. Pa jedite od nje inahranite jadnu fukaru; ‌‌ ‍ ‍ ‌‍ ‌ ‍‍‍‍ ‍‌ ۖ ‍‌‍‍‍ ‌‍‍‍‍ ‍‍‍‍
Thumma Liyaqđū Tafathahum Wa Lyūfū Nudhūrahum Wa Lya55ţawwafū Bil-Bayti Al-`Atīqi (Al-Ĥaj: 29). [22.29] Zatim da okončaju zaprljanost svoju, i ispunezavjete svoje, i obilaze Kuću drevnu. ‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌‌‍ ‌‍‍‍ ‍‍
Dhālika Wa Man Yu`ažžim Ĥurumāti Allāhi Fahuwa Khayrun Lahu `Inda Rabbihi ۗ Wa 'Uĥillat Lakumu Al-'An`ām 'Illā Mā Yutlá `Alaykum ۖjtanibū Ar-Rijsa Mina Al-'Awthāni Wa Ajtanibū Qawla Az-Zūri (Al-Ĥaj: 30). [22.30] To; a ko uvećava svetosti Allahove - pa to muje bolje kod Gospodara njegovog. A dozvoljena vam jestoka, izuzev šta vam je recitirano, zato se kloniteprljavštine idola, i klonite se govora lažnog, ‌‍‌‌ ‍‍‍‍‍‍ ‍ ‍‍ ‍‌‍‍‍ ‍ ۗ ‌‌ ‌‌ ‌ ‌ ۖ ‌‍ ‍‌
Ĥunafā'a Lillāh Ghayra Mushrikīna Bihi ۚ Wa Man Yushrik Billāhi Faka'annamā Kharra Mina As-Samā'i Fatakhţafuhu Aţ-Ţayru 'Aw Tahwī Bihi Ar-Rīĥu Fī Makānin Saĥīqin (Al-Ĥaj: 31). [22.31] Hanife budite Allahu, ne budite oni koji Mupridružuju. A ko pridružuje Allahu - pa kao da je paos neba te ga zgrabila ptica ili ga vjetar otpuhao umjesto daleko. ‍‍‌ ‍‍‍‍ۚ ‌‍‌‌ ‍ ‍‌ ‍‍‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍‍ ‍
Dhālika Wa Man Yu`ažžim Sha`ā'ira Allāhi Fa'innahā Min Taq Al-Qulūbi (Al-Ĥaj: 32). [22.32] To. A ko veliča znakove Allahove, pa uistinu,to je od bogobojaznosti srca. ‌‍‌‌ ‍‍‍‍‍‍ ‍ ‍‌ ‍‌‌ ‍‍‍‍‍‍‌‌ ‍‍
Lakum Fīhā Manāfi`u 'Ilá 'Ajalin Musamman Thumma Maĥilluhā 'Ilá Al-Bayti Al-`Atīqi (Al-Ĥaj: 33). [22.33] Vi u njima imate koristi do roka određenog;zatim je mjesto njihovo do Kuće drevne. ‌ ‌‍ ‍‍‍ ‍‌ ‍‍‍‍‍‍
Wa Likulli 'Ummatin Ja`alnā Mansakāan Liyadhkurū Asma Allāhi `Alá Mā Razaqahum Min Bahīmati Al-'An`āmi ۗ Fa'ilahukum 'Ilahun Wāĥidun Falahu 'Aslimū ۗ Wa Bashshiri Al-Mukhbitīna (Al-Ĥaj: 34). [22.34] A svakom ummetu smo načinili obrede, daspominju ime Allahovo nad onim čim ih je opskrbio odživotinje - stoke. Ta Bog vaš je Bog Jedini, zato seNjemu predajte. I obraduj ponizne, ‌ ‍‌‍‍ ‍ ‌ ‍‍‍‍ ‍‌ ۗ ‌‌ ۗ ‌‌ ‍‍
Al-Ladhīna 'Idhā Dhukira Allāhu Wajilat Qulūbuhum Wa Aş-Şābirīna `Alá Mā 'Aşābahum Wa Al-Muqīmī Aş-Şalāati Wa Mimmā Razaqnāhum Yunfiqūna (Al-Ĥaj: 35). [22.35] One čija se - kad se Allah spomene - srcauplaše, i strpljive nad onim šta ih zadesi, i onekoji obavljaju salat i iz onog čim smo ih opskrbiliudjeljuju. ‍‍‍‍ ‌‌‌ ‍ ‍ ‌ ‍ ‌‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌ ‍‍ ‌‍‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‍‌‍‍‍‍‍‍
Wa Al-Budna Ja`alnāhā Lakum Min Sha`ā'iri Allāhi Lakum Fīhā Khayrun ۖdhkurū Asma Allāhi `Alayhā Şawāffa ۖ Fa'idhā Wajabat Junūbuhā Fakulū Minhā Wa 'Aţ`imū Al-Qāni`a Wa Al-Mu`tarra ۚ Kadhālika Sakhkharnāhā Lakum La`allakum Tashkurūna (Al-Ĥaj: 36). [22.36] I budn: učinili smo vam ih od znakovaAllahovih, imate vi u njima dobro. Zato spominjiteime Allahovo nad njima poredanim. Pa kad padnu bokovinjihovi, pa jedite od njih i nahranite zadovoljnog iprosjaka. Tako smo vam ih potčinili, da biste vizahvaljivali. ‌‍ ‌ ‍‌‌ ‍‍ ‌ ‍‍ ۖ ‌‌ ‍ ‌ ‍‍‌ ۖ ‌‌ ‌ ‍‌‍‍‍ ‌‍‍‍‍ ‍‍‍ ‌ۚ‍‍‍‌ ‌
Lan Yanāla Allāha Luĥūmuhā Wa Lā Dimā'uuhā Wa Lakin Yanāluhu At-Taqwá Minkum ۚ Kadhālika Sakhkharahā Lakum Litukabbirū Allaha `Alá Mā Hadākum ۗ Wa Bashshiri Al-Muĥsinīna (Al-Ĥaj: 37). [22.37] Neće Allahu stići mesa njihova, niti krvinjihove, nego će Mu stići bogobojaznost od vas. Takovam ih je potčinio, da biste veličali Allaha što vasje uputio; a obraduj dobročinitelje! ‍‌‌ ‍ ‍ ‍‌ ‍‌‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‌‌ ‍‌‍‍ۚ‍‍‌ ‌ ‍ ‌ ‌ ‌ ۗ ‌‌
'Inna Allāha Yudāfi`u `Ani Al-Ladhīna 'Āmanū ۗ 'Inna Allāha Lā Yuĥibbu Kulla Khawwānin Kafūrin (Al-Ĥaj: 38). [22.38] Uistinu! Allah odbija (neprijatelje) od onihkoji vjeruju. Uistinu! Allah ne voli nijednogizdajnika, nezahvalnika. ‍ ‌ ‍‍‍‍ ‌‍ ۗ‍ ‌ ‍‍‌
'Udhina Lilladhīna Yuqātalūna Bi'annahum Žulimū ۚ Wa 'Inna Allāha `Alá Naşrihim Laqadīrun (Al-Ĥaj: 39). [22.39] Dozvoljeno je onima protiv kojih se bori, jerim je učinjen zulm; a uistinu je Allah za pomoć njimakadar; ‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ۚ ‌‌‍ ‌ ‍‍‍‍‍
Al-Ladhīna 'Ukhrijū Min Diyārihim Bighayri Ĥaqqin 'Illā 'An Yaqūlū Rabbunā Al-Lahu ۗ Wa Lawlā Daf`u Allāhi An-Nāsa Ba`đahum Biba`đin Lahuddimat Şawāmi`u Wa Biya`un Wa Şalawātun Wa Masājidu Yudhkaru Fīhā Asmu Allāhi Kathīan ۗ Wa Layanşuranna Allāhu Man Yanşuruhu ۗ 'Inna Allāha Laqawīyun `Azīzun (Al-Ĥaj: 40). [22.40] Onima koji su protjerani iz kuća njihovih bezprava, samo što su govorili: "Gospodar naš je Allah."I da nije Allahovog suzbijanja ljudi - njih jednihdrugima - sigurno bi bili porušeni manastiri i crkvei sinagoge i mesdžidi - u kojima se mnogo spominjeime Allahovo. A Allah će sigurno pomoći onog ko Njegapomaže. Uistinu, Allah je Silni, Svemoćni, ‍‍‍‍ ‌‍‍ ‍‌‌ ‌‍‍‍‍‍‌ ‌ ‌‌ ‍‍‍ ‌‍ ۗ‍‍‍‍‍ ‍ ‍‌ ‌ ‌‍‍‍‌ ‌‌ ‌ ‌ ‍ ‍ ۗ ‌‍‌‍‍‍‍‍ ‍‌‌ ‍‌‍‍‍‍ۗ‍ ‍‍‍
Al-Ladhīna 'In Makkannāhum Al-'Arđi 'Aqāmū Aş-Şalāata Wa 'Ātawā Az-Zakāata Wa 'Amarū Bil-Ma`rūfi Wa Nahawā `Ani Al-Munkari ۗ Wa Lillāh `Āqibatu Al-'Umūri (Al-Ĥaj: 41). [22.41] One koji, ako ih učvrstimo na Zemlji,obavljaju salat i daju zekat, i naređuju dobro, aodvraćaju od nevaljalog. A Allahov je konac stvari. ‍‍‍‍ ‌‌‌ ‍‍‍‌‍‍ ‍‍‍ ‌‌‌‌ ‍‍ ‌‌‌ ‍‍‌ ‌‌‌ ‍‌‍‍‍‍ ۗ
Wa 'In Yukadhdhibūka Faqad Kadhdhabat Qablahum Qawmu Nūĥin Wa `Ādun Wa Thamūdu (Al-Ĥaj: 42). [22.42] A ako te poriču - pa doista je prije njihporicao narod Nuhov, i Ad i Semud; ‌‌‌ ‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌‍ ‌‌
Wa Qawmu 'Ibhīma Wa Qawmu Lūţin (Al-Ĥaj: 43). [22.43] I narod Ibrahimov i narod Lutov; ‍‍‍‍‌‍‍‍‍‍ ‌
Wa 'Aşĥābu Madyana ۖ Wa Kudhdhiba Mūsá Fa'amlaytu Lilkāfirīna Thumma ۖ 'Akhadhtuhum Fakayfa Kāna Nakīri (Al-Ĥaj: 44). [22.44] I stanovnici Medjena. I porečen je Musa; tadsam puštao nevjernicima, potom ih ščepavao. Pa kakvoje bilo odbijanje Moje! ‌‍‍‍‍ ۖ ‌ ‌ ‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍ ‍‌ ‌‍ۖ‍‍‍ ‍
Faka'ayyin Min Qaryatin 'Ahlaknāhā Wa Hiya Žālimatun Fahiya Khāwiyatun `Alá `Urūshihā Wa Bi'rin Mu`aţţalatin Wa Qaşrin Mashīdin (Al-Ĥaj: 45). [22.45] Pa koliko je gradova koje smo uništili, a onisu bili zulumčarski, pa su bila pusti na krovovimasvojim, i bunarom napuštenim i dvorcem podignutim! ‍‌‌ ‍‌‍ ‌ ‍‌ ‌ ‌ ‍‍‍‍
'Afalam Yasīrū Fī Al-'Arđi Fatakūna Lahum Qulūbun Ya`qilūna Bihā 'Aw 'Ādhānun Yasma`ūna Bihā ۖ Fa'innahā Lā Ta`má Al-'Abşāru Wa Lakin Ta`má Al-Qulūbu Allatī Fī Aş-Şudūri (Al-Ĥaj: 46). [22.46] Pa zar nisu putovali po Zemlji te oni imalisrca da njima shvate, ili uši da njima čuju? Pauistinu, to nisu slijepi vidovi, nego su slijepa srcakoja su u grudima. ‌‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌ ‌‍‍‌‍‍ۖ ‍‌ ‌ ‌ ‍‍‍‍‌ ‍‌‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‌
Wa Yasta`jilūnaka Bil-`Adhābi Wa Lan Yukhlifa Allāhu Wa`dahu ۚ Wa 'Inna Yawmāan `Inda Rabbika Ka'alfi Sanatin Mimmā Ta`uddūna (Al-Ĥaj: 47). [22.47] I požuruju te s kaznom. A neće Allahprekršiti obećanje Svoje. I uistinu, dan je kodGospodara tvog kao hiljadu godina od onog štoračunate. ‍‍‌ ‌‍‌‌ ‍‍‍‍‍‍ ‌ ۚ ‌‌‌ ‌ ‍‌‍‍‍ ‍ ‍‍‍‌ ‌
Wa Ka'ayyin Min Qaryatin 'Amlaytu Lahā Wa Hiya Žālimatun Thumma 'Akhadhtuhā Wa 'Ilayya Al-Maşīru (Al-Ĥaj: 48). [22.48] A koliko je gradova kojima sam pustio, a onisu bili zulumčarski, zatim bih ih dograbio, a Meni jedolazište! ‍‌‌ ‍‌‍ ‌‍‍‍‍ ‍‌ ‌‍‍ ‌ ‍‍
Qul Yā 'Ayyuhā An-Nāsu 'Innamā 'Anā Lakum Nadhīrun Mubīnun (Al-Ĥaj: 49). [22.49] Reci: "O ljudi, ja sam vam samo opominjačjasni." ‍ ‍‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍
Fa-Al-Ladhīna 'Āmanū Wa `Amilū Aş-Şāliĥāti Lahum Maghfiratun Wa Rizqun Karīmun (Al-Ĥaj: 50). [22.50] Pa koji vjeruju i rade dobra djela, imaće onioprost i opskrbu plemenitu. ‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‌ ‍
Wa Al-Ladhīna Sa`awā Fī 'Āyātinā Mu`ājizīna 'Ūlā'ika 'Aşĥābu Al-Jaĥīmi (Al-Ĥaj: 51). [22.51] A oni koji nastoje da ajete Naše osujete,takvi će biti stanovnici džehima. ‍‍‍‍ ‌‌ ‍ ‌‌ ‍‍‍‍ ‌‍‍‌‍ ‌‍‍‍‍
Wa Mā 'Arsalnā Min Qablika Min Rasūlin Wa Lā Nabīyin 'Illā 'Idhā Tamanná 'Alqá Ash-Shayţānu Fī 'Umnīyatihi Fayansakhu Allāhu Mā Yulqī Ash-Shayţānu Thumma Yuĥkimu Allāhu 'Āyātihi ۗ Wa Allāhu `Alīmun Ĥakīmun (Al-Ĥaj: 52). [22.52] I nismo prije tebe poslali nijednog poslanikaniti vjerovjesnika, a da nije - kad imadne želju -ubacio šejtan u želju njegovu. Tad Allah ukine štašejtan ubaci, zatim učvrsti Allah ajete Svoje. AAllah je Znalac, Mudri, ‌‌ ‍‌‍‍‍ ‍‌‌ ‌‍‍‍ ‌‌ ‌ ‌‌‌ ‍‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍ ‌ ‍‌‍‍‍‍ ‍ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌ ۗ‍‍‍
Liyaj`ala Mā Yulqī Ash-Shayţānu Fitnatan Lilladhīna Fī Qulūbihim Marađun Wa Al-Qāsiyati Qulūbuhum ۗ Wa 'Inna Až-Žālimīna Lafī Shiqāqin Ba`īdin (Al-Ĥaj: 53). [22.53] Da bi ono što je ubacio šejtan učinioiskušenjem za one u srcima čijim je bolest i one čijasu srca tvrda. A uistinu, zalimi su u razdorudalekom, ‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍ ‍‍‍ۗ ‌‌‍‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍
Wa Liya`lama Al-Ladhīna 'Ūtū Al-`Ilma 'Annahu Al-Ĥaqqu Min Rabbika Fayu'uminū Bihi Fatukhbita Lahu Qulūbuhum ۗ Wa 'Inna Allāha Lahādi Al-Ladhīna 'Āmanū 'Ilá Şiţin Mustaqīmin (Al-Ĥaj: 54). [22.54] I da znaju oni kojima je dato znanje, da jeon Istina od Gospodara tvog, te da vjeruju u njega,te da mu se skruše srca njihova. A uistinu, Allah jeVodič onih koji vjeruju, putu pravom. ‍‍‍‍ ‌‍‍ ‍‍‍ ‍‌‌ ‌‍ ‍‍ۗ ‌‌‍ ‍‌‌ ‍‍‍‍ ‌‍ ‌‌ ‍‌‍‍
Wa Lā Yazālu Al-Ladhīna Kafarū Fī Miryatin Minhu Ĥattá Ta'tiyahumu As-Sā`atu Baghtatan 'Aw Ya'tiyahum `Adhābu Yawmin `Aqīmin (Al-Ĥaj: 55). [22.55] A oni koji ne vjeruju, ne prestaju sa sumnjomu njega dok im Čas ne dođe iznenada, ili im dođekazna Dana jalovog. ‍‍‌ ‍‍‍‍ ‌ ‍‌‍‍‍ ‌ ‍ ‍‍‍‍‍‍ ‌‌‌ ‍‍‌‍‍
Al-Mulku Yawma'idhin Lillāh Yaĥkumu Baynahum ۚ Fa-Al-Ladhīna 'Āmanū Wa `Amilū Aş-Şāliĥāti Fī Jannāti An-Na`īmi (Al-Ĥaj: 56). [22.56] Vlast će Tog dana biti Allahova. Sudit ćemeđu njima. Tad će oni koji su vjerovali i radilidobra djela biti u baščama uživanja. ۚ ‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍
Wa Al-Ladhīna Kafarū Wa Kadhdhabū Bi'āyātinā Fa'ūlā'ika Lahum `Adhābun Muhīnun (Al-Ĥaj: 57). [22.57] A oni koji nisu vjerovali i poricali ajeteNaše, pa ti takvi će imati kaznu prezrenu. ‍‍‍‍ ‌‍‍‌‍ ‍‍‌
Wa Al-Ladhīna Hājarū Fī Sabīli Allāhi Thumma Qutilū 'Aw Mātū Layarzuqannahumu Allāhu Rizqāan Ĥasanāan ۚ Wa 'Inna Allāha Lahuwa Khayru Ar-ziqīna (Al-Ĥaj: 58). [22.58] A oni koji su izbjegli na putu Allahovom,zatim bili ubijeni ili umrli, sigurno će ih opskrbitiAllah opskrbom dobrom. A uistinu! Allah, On jeNajbolji od opskrbilaca. ‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍ ‍‍‍ ‌‌‌ ‍‍‍‌ ۚ ‌‌‍‍‍‌ ‌‌‍
Layudkhilannahum Mudkhalāan Yarđawnahu ۗ Wa 'Inna Allāha La`alīmun Ĥalīmun (Al-Ĥaj: 59). [22.59] Sigurno će ih uvesti ulazom kojim ćezadovoljni biti; a uistinu, Allah je Znalac, Blagi. ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍ ۗ ‌‌‍ ‍‍‍‍
Dhālika Wa Man `Āqaba Bimithli Mā `Ūqiba Bihi Thumma Bughiya `Alayhi Layanşurannahu Allāhu ۗ 'Inna Allāha La`afūwun Ghafūrun (Al-Ĥaj: 60). [22.60] To. A ko se osveti sličnim onom čim jekažnjen, zatim se njemu učini nasilje, sigurno će gaAllah pomoći. Uistinu! Allah je Brisalac (grijeha),Oprosnik. ‌‍‌‌ ‍‍‍ ‌ ‍ ‍‌ ‍‍‍‍ ‍‍‍‍ ‍‌‍‍‍‍ۗ‍ ‌ ‍‌
Dhālika Bi'anna Allāha Yūliju Al-Layla Fī An-Nahāri Wa Yūliju An-Nahāra Al-Layli Wa 'Anna Allāha Samī`un Başīrun (Al-Ĥaj: 61). [22.61] To zato što Allah daje da noć uđe u dan, idaje da dan uđe u noć, i što je Allah Onaj koji čuje,Onaj koji vidi. ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‌‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌‌‍ ‍‍‍‍‍‌‍‍
Dhālika Bi'anna Allāha Huwa Al-Ĥaqqu Wa 'Anna Mā Yad`ūna Min Dūnihi Huwa Al-Bāţilu Wa 'Anna Allāha Huwa Al-`Alīyu Al-Kabīru (Al-Ĥaj: 62). [22.62] To zato što je Allah - On Istina, a ono štaprizivaju mimo Njega, to neistina, i što je Allah -On Uzvišeni, Veliki. ‍‍‍ ‌‌‌ ‌ ‍‍‍ ‍‌‌ ‌‌ ‍ ‌‌
'Alam Tará 'Anna Allāha 'Anzala Mina As-Samā'i Mā'an Fatuşbiĥu Al-'Arđu Mukhđarratan ۗ 'Inna Allāha Laţīfun Khabīrun (Al-Ĥaj: 63). [22.63] Zar ne vidiš da Allah spušta s neba vodu, papostane zemlja zelena. Uistinu! Allah je Fini,Obaviješteni. ‍‍‍ ‍ ‌‌‍‍‌‌ ‍‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ۗ‍ ‍‍‍‍‍
Lahu Mā Fī As-Samāwāti Wa Mā Fī Al-'Arđi ۗ Wa 'Inna Allāha Lahuwa Al-Ghanīyu Al-Ĥamīdu (Al-Ĥaj: 64). [22.64] Njegovo je šta je u nebesima i šta je naZemlji. A uistinu, Allah, On je Neovisni, Hvaljeni. ‍‌‍‍‌ ‌‌ ‌‍‍ ۗ ‌‌‍‍
'Alam Tará 'Anna Allāha Sakhkhara Lakum Mā Fī Al-'Arđi Wa Al-Fulka Tajrī Fī Al-Baĥri Bi'amrihi Wa Yumsiku As-Samā'a 'An Taqa`a `Alá Al-'Arđi 'Illā Bi'idhnihi ۗ 'Inna Allāha Bin-Nāsi Lara'ūfun Raĥīmun (Al-Ĥaj: 65). [22.65] Zar ne vidiš da vam je Allah potčinio (sve)što je na Zemlji i plovilo (koje) plovi morem poodredbi Njegovoj? I zadržava nebo da ne padne naZemlju, osim s dozvolom Njegovom. Uistinu! Allah jeljudima Samilosni, Milosrdni. ‍‍‍ ‍ ‍‍‍‌ ‌ ‍‍ ‍‍‌ ‌‌ ‍‍‍‍ ‌ ‌‌ ‌ ۗ‍‍‍‍‌ ‌‍
Wa Huwa Al-Ladhī 'Aĥyākum Thumma Yumītukum Thumma Yuĥyīkum ۗ 'Inna Al-'Insāna Lakafūrun (Al-Ĥaj: 66). [22.66] I On je Taj koji vas je oživio, zatim će vasumrtviti, potom će vas oživiti. Uistinu, čovjek jenezahvalnik. ‌ ‍‌ ‍ۗ‍‍
Likulli 'Ummatin Ja`alnā Mansakāan Hum Nāsikūhu ۖ Falā Yunāzi`unnaka Fī Al-'Amri ۚ Wa Ad`u 'Ilá Rabbika ۖ 'Innaka La`alá Hudan Mustaqīmin (Al-Ĥaj: 67). [22.67] Svakom ummetu smo načinili obred kojeg oniobavljaju, zato neka oni nikako ne raspravljaju stobom o odredbi, a pozivaj Gospodaru svom. Uistinu,ti si na Uputi pravoj. ‌ ‍‌‍‍‍‌ ‍‍‍ ۖ ‌ ‌‍‍‍ ۚ ‌ ‍‍‍ ۖ‍ ‌ ‍‍‍
Wa 'In Jādalūka Faquli Allāhu 'A`lamu Bimā Ta`malūna (Al-Ĥaj: 68). [22.68] A ako se budu s tobom prepirali, tad reci:"Allah je Najbolji znalac onog šta radite." ‌‌‌ ‌‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‌ ‌
Al-Lahu Yaĥkumu Baynakum Yawma Al-Qiyāmati Fīmā Kuntum Fīhi Takhtalifūna (Al-Ĥaj: 69). [22.69] Allah će presuditi među vama na Dan kijametao onome u čemu se razilazite. ‍‍‍‍‍‍ ‌ ‍‌‍‍‍ ‍‍‍‍‍ ‍‍‍
'Alam Ta`lam 'Anna Allāha Ya`lamu Mā Fī As-Samā'i Wa Al-'Arđi ۗ 'Inna Dhālika Fī Kitābin ۚ 'Inna Dhālika `Alá Allāhi Yasīrun (Al-Ĥaj: 70). [22.70] Zar ne znaš da Allah zna šta je na nebu iZemlji? Uistinu, to je u Knjizi. Uistinu, to jeAllahu lahko. ‍ ‌ ‍‍‌‍‍ ۗ‌ ‌ ‍ ۚ‌ ‌ ‌
Wa Ya`budūna Min Dūni Allāhi Mā Lam Yunazzil Bihi Sulţānāan Wa Mā Laysa Lahum Bihi `Ilmun ۗ Wa Mā Lilžžālimīna Min Naşīrin (Al-Ĥaj: 71). [22.71] I obožavaju mimo Allaha ono za što nijeobjavio autoritet, i ono o čemu oni nemaju znanje; aneće zalimi imati nikakva pomagača. ‍‍‌ ‍‌‌ ‌‍‍‌ ‍ ‌ ‍‍‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍ ۗ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‍‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍
Wa 'Idhā Tutlá `Alayhim 'Āyātunā Bayyinātin Ta`rifu Fī Wujūhi Al-Ladhīna Kafarū Al-Munkara ۖ Yakādūna Yasţūna Bial-Ladhīna Yatlūna `Alayhim 'Āyātinā ۗ Qul 'Afa'unabbi'ukum Bisharrin Min Dhalikumu ۗ An-Nāru Wa`adahā Al-Lahu Al-Ladhīna Kafarū ۖ Wa Bi'sa Al-Maşīru (Al-Ĥaj: 72). [22.72] A kad im se uče ajeti Naši jasni, raspoznaćešna licima onih koji ne vjeruju, negiranje. Skoro danasrnu na one koji im uče ajete Naše. Reci: "Pahoćete li da vas obavijestim o gorem od toga? Vatra!Obećao ju je Allah onima koji ne vjeruju, a loše jedolazište!" ‌‌‌‌ ‌ ‌‌ ‍ ‌‍‍‍ ‍‍‍‍ ‌ ‍‌‍‍‍‍‍‍ۖ‍‍‌‍‍ ‍‍‍‍ ‍‍‍ ‌‌ ۗ ‍ ‌ ‍‌‌ ‌ ۗ ‍‍‌ ‌ ‍‍‍‍ ‌ ۖ‍‍
Yā 'Ayyuhā An-Nāsu Đuriba Mathalun Fāstami`ū Lahu ۚ 'Inna Al-Ladhīna Tad`ūna Min Dūni Allāhi Lan Yakhluqū Dhubābāan Wa Lawi Ajtama`ū Lahu ۖ Wa 'In Yaslubhumu Adh-Dhubābu Shay'āan Lā Yastanqidhūhu Minhu ۚ Đa`ufa Aţ-Ţālibu Wa Al-Maţlūbu (Al-Ĥaj: 73). [22.73] O ljudi! Navodi se primjer, zato gaposlušajte. Uistinu! Oni koje prizivate mimo Allaha,neće stvoriti mušicu, makar se skupili radi nje. Aako bi im mušica nešto ugrabila, ne bi to od njeizbavili. Slab je onaj ko traži, i ono šta se traži! ‌‌ ‍‍ ۚ‍‍‍‍ ‍‍‍ ‍‌‌ ‌‍‍‌ ‍ ‍‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ‌‌ ۖ ‌‌‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ‌ ‍‌‍‍‍‍‍‍‌ ‍‌‍‍ۚ ‍‍‍ ‌‍‍‍‍
Qadarū Allaha Ĥaqqa Qadrihi ۗ 'Inna Allāha Laqawīyun `Azīzun (Al-Ĥaj: 74). [22.74] Ne cijene Allaha istinskim cijenjenjemNjegovim. Uistinu! Allah je Silni, Svemoćni. ‍‌‌ ‍ ‍ ۗ‍ ‍‍‍
Al-Lahu Yaşţafī Mina Al-Malā'ikati Rusulāan Wa Mina An-Nāsi ۚ 'Inna Allāha Samī`un Başīrun (Al-Ĥaj: 75). [22.75] Allah od meleka odabire poslanike i od ljudi.Uistinu, Allah je Onaj koji čuje, Onaj koji vidi. ‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ۚ‍ ‍‍‍‍‍‌‍‍
Ya`lamu Mā Bayna 'Ayd99him Wa Mā Khalfahum ۗ Wa 'Ilá Allāhi Turja`u Al-'Umūru (Al-Ĥaj: 76). [22.76] Zna šta je ispred njih i šta je iza njih, aAllahu se vraćaju stvari. ‌ ‍‍‍‍ ‌ ‌‌ ۗ ‌‌‌
Yā 'Ayyuhā Al-Ladhīna 'Āmanū Arka`ū Wa Asjudū Wa A`budū Rabbakum Wa Af`alū Al-Khayra La`allakum Tufliĥūna (Al-Ĥaj: 77). [22.77] O vi koji vjerujete! Činite ruku i padajtena sedždu i obožavajte Gospodara svog i činite dobro,da biste vi uspjeli. ‌‌ ‍‍‍‍ ‌ ‌‍‍‍ ‍‍‍‍
Wa Jāhidū Fī Al-Lahi Ĥaqqa Jihādihi ۚ Huwa Ajtabākum Wa Mā Ja`ala `Alaykum Ad-Dīni Min Ĥarajin ۚ Millata 'Abīkum 'Ibhīma ۚ Huwa Sammākumu Al-Muslimyna Min Qablu Wa Fī Hādhā Liyakūna Ar-Rasūlu Shahīdāan `Alaykum Wa Takūnū Shuhadā'a `Alá ۚ An-Nāsi Fa'aqīmū Aş-Şalāata Wa 'Ātū Az-Zakāata Wa A`taşimū Billāhi Huwa ۖ Mawlākum Fani`ma Al-Mawlá Wa Ni`ma An-Naşīru (Al-Ĥaj: 78). [22.78] I borite se radi Allaha, istinskim džihadomNjegovim. On vas je odabrao i nije vam u vjerinačinio nikakvu teškoću, milletu oca vašeg Ibrahima.On vas je nazvao muslimanima od ranije, i u ovom, dabi Poslanik bio svjedok protiv vas, i (vi) bilisvjedoci protiv ljudi. Zato obavljajte salat i dajitezekat. I držite se Allaha! On je Zaštitnik vaš; padivan li je Zaštitnik i divan Pomagač! ‍‍‍ۚ ‍ ‌‌ ‍‍‍‍ ‍‌‌ ‍ ۚ ‌ ‌‍‍‌‍‍‍‍ۚ ‌ ‍‍‍ ‍‌‍‍‍ ‌ ‌‌ ‍‍‍ ‍‍ ‌‌ ‌ ‍‌‌ ‌ ‍‍ ۚ ‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍‍ ‍ ‌ ۖ ‍‍‍‍‍‍
Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
Next Sūrah