Roman Script    Reciting key words        Previous Sūrah   Next Sūrah   Quraan Index    Home  

21) Sūrat Al-'Anbyā'

Private Tutoring Sessions

21)

Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
Aqtaraba Lilnnāsi Ĥisābuhum Wa HumGhaflatin Mu`rūna (Al-'Anbyā': 1). [21.1] Približava se ljudima obračun njihov, a oni ubezbrižnosti odvraćeni. ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍
Mā Ya'tīhim Min Dhikrin Min Rabbihim Muĥdathin 'Illā Astama`ūhu Wa Hum Yal`abūna (Al-'Anbyā': 2). [21.2] Nije im došla nijedna nova opomena odGospodara njihovog, a da je nisu slušali i oni sezabavljali, ‌ ‍‌‌ ‌ ‍‌‌ ‌‍‍‍ ‍‍
Lāhiyatan Qulūbuhum ۗ Wa 'Asarrū An-Naj Al-Ladhīna Žalamū Hal Hādhā 'Illā Basharun Mithlukum ۖ 'Afata'tūna As-Siĥra Wa 'Antum Tubşirūna (Al-'Anbyā': 3). [21.3] Zauzetih srca svojih. A oni koji čine zulmkriju sašaptavanje: "Je li ovo samo smrtnik sličanvama? Pa zar ćete ići sihru, a vi vidite?" ۗ ‌‌‌ ‍‍‍‍‍‌‌ ‍‍‍ ۖ ‌‍‍‍ ‍‍ ‌‌‍ ‍‍‍‍‍‍‍‍‌
Qāla Rabbī Ya`lamu Al-Qawla Fī As-Samā'i Wa Al-'Arđi ۖ Wa Huwa As-Samī`u Al-`Alīmu (Al-'Anbyā': 4). [21.4] (Muhammed) reče: "Gospodar moj zna govor nanebu i Zemlji, a On je Onaj koji čuje, Znalac." ‌‍ ‍‍ ‍‍ ۖ‍‍‍‍‍
Bal Qālū 'Ađghāthu 'Aĥlāmin Bal Aftarāhu Bal Huwa Shā`irun Falya'tinā Bi'āyatin Kamā 'Ursila Al-'Awwalūna (Al-'Anbyā': 5). [21.5] Naprotiv, govore: "Zbrka od snova, štavišeizmišlja ga, štaviše on je pjesnik. Pa neka namdonese znak kao što su slati raniji." ‍‍ ‌‍‍‍ ‍‌
Mā 'Āmanat Qablahum Min Qaryatin 'Ahlaknāhā ۖ 'Afahum Yu'uminūna (Al-'Anbyā': 6). [21.6] Nije prije njih vjerovao nijedan grad kojegsmo uništili. Pa zar će oni vjerovati? ‍‍‍ ‍‌‍ ‌‍ۖ
Wa Mā 'Arsalnā Qablaka 'Illā Rijālāan Nūĥī 'Ilayhim ۖ Fās'alū 'Ahla Adh-Dhikri 'In Kuntum Lā Ta`lamūna (Al-'Anbyā': 7). [21.7] A prije tebe smo slali samo ljude kojima smoobjavljivali, ta pitajte sljedbenike Opomene, ako neznate. ‌‌ ‍‍‍ ‌ ۖ‍‍ ‌‌‌ ‍‌‍‍‍ ‌
Wa Mā Ja`alnāhum Jasadāan Lā Ya'kulūna Aţ-Ţa`āma Wa Mā Kānū Khālidīna (Al-'Anbyā': 8). [21.8] I nismo ih učinili tijelima (koja) ne jeduhranu, i nisu bili besmrtnici. ‌ ‌ ‌ ‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍ ‌‌
Thumma Şadaqnāhumu Al-Wa`da Fa'anjaynāhum Wa Man Nashā'u Wa 'Ahlaknā Al-Musrifīna (Al-'Anbyā': 9). [21.9] Zatim smo im obistinili obećanje, te spasavalinjih i koga smo htjeli, a uništavali razuzdane. ‍‍‍‍‌ ‌‍ ‌‍‌‌ ‍‌ ‌‌
Laqad 'Anzalnā 'Ilaykum Kitābāan Fīhi Dhikrukum ۖ 'Afalā Ta`qilūna (Al-'Anbyā': 10). [21.10] Doista, objavili smo vam Knjigu, u njoj jezikr vaš. Pa zar ne razumijete? ‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌ ۖ ‌‌ ‍‍‍
Wa Kam Qaşamnā Min Qaryatin Kānat Žālimatan Wa 'Ansha'nā Ba`dahā Qawmāan 'Ākharīna (Al-'Anbyā': 11). [21.11] A koliko smo gradova smrskali koji su bilizulumčarski i stvorili poslije njih narode druge? ‍‍‍‌ ‍‌ ‌‌‌‍‌ ‌ ‍ ‌‍‍‍
Falammā 'Aĥassū Ba'sanā 'Idhā Hum Minhā Yarkuđūna (Al-'Anbyā': 12). [21.12] Pa pošto bi osjetili silu Našu, gle! oni iznjih bježe. ‍‍ ‌‌‌ ‍‌‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍
Lā Tarkuđū Wa Arji`ū 'Ilá Mā 'Utriftum Fīhi Wa Masākinikum La`allakum Tus'alūna (Al-'Anbyā': 13). [21.13] "Ne bježite i vratite se onom šta vas jeraskalašilo u njemu i nastambama vašim, da biste bilipitani." ‌ ‍‍‍‍‍‌‍ ‌‌ ‍‍‍‍‍ ‌
Qālū Yā Waylanā 'Innā Kunnā Žālimīna (Al-'Anbyā ': 14). [21.14] Rekli bi: "O teško nama! Uistinu, mi smo bilizalimi." ‌‍ ‍‌ ‍‍‍‍‌
Famā Zālat Tilka Da`wāhum Ĥattá Ja`alnāhum Ĥaşīdāan Khāmidīna (Al-'Anbyā': 15). [21.15] Pa nije prestajalo to njihovo zazivanje dokih ne bismo učinili pokošenim, ugaslim. ‌ ‌‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍‌‌
Wa Mā Khalaq As-Samā'a Wa Al-'Arđa Wa Mā Baynahumā Lā`ibīna (Al-'Anbyā': 16). [21.16] I nismo stvorili nebo i Zemlju i šta jeizmeđu njih za igru. ‍‍‍‍‍‍‍‌ ‍‍ ‌‌ ‌
Law 'Aradnā 'An Nattakhidha Lahwan Lāttakhadhnāhu Min Ladunnā 'In Kunnā Fā`ilīna (Al-'Anbyā': 17). [21.17] Da smo željeli da uzmemo zabavu, sigurnobismo to uzeli od Nas - nismo bili (toga) činitelji. ‌‍‍‍‌ ‍‍‍‍‌ ‌‍‍‍‍ ‍‌‌ ‍‍‍‍‌
Bal Naqdhifu Bil-Ĥaqqi `Alá Al-Bāţili Fayadmaghuhu Fa'idhā Huwa Zāhiqun ۚ Wa Lakumu Al-Waylu Mimmā Taşifūna (Al-'Anbyā': 18). [21.18] Naprotiv, bacamo Istinu na neistinu, pa jeponištava, tad gle: ona nestala. A jao vama zbog onogšta pripisujete. ‍‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍ ‌‌‌ ‌‍‍‌ ۚ‍ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍
Wa Lahu Man As-Samāwāti Wa Al-'Arđi ۚ Wa Man `Indahu Lā Yastakbirūna `An `Ibādatihi Wa Lā Yastaĥsirūna (Al-'Anbyā': 19). [21.19] I Njegov je ko je na nebesima i Zemlji. A koje kod Njega, ne ohole se prema obožavanju Njegovom,niti umaraju; ‍‌‍‌‍‍‌‌‍‍ ۚ ‌‍‌‌ ‍‌‍‍‍ ‌ ‍‍‌ ‍‌‌ ‌ ‌‌ ‌
Yusabbiĥūna Al-Layla Wa An-Nahāra Lā Yafturūna (Al-'Anbyā': 20). [21.20] Slave (Ga) noću i danju, ne malaksavaju. ‍‍ ‍‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍‌‍‍‍‌ ‌ ‌
'Am Attakhadhū 'Ālihatan Mina Al-'Arđi Hum Yunshirūna (Al-'Anbyā': 21). [21.21] Zar uzimaju bogove od Zemlje kojiproživljuju? ‍‍‍‍‍ ‍‌‍‍‍‌
Law Kāna Fīhimā 'Ālihatun 'Illā Al-Lahu Lafasadatā ۚ Fasubĥāna Allāhi Rabbi Al-`Arshi `Ammā Yaşifūna (Al-'Anbyā': 22). [21.22] Da ima na njima bogova osim Allaha, sigurnobi bili u neredu. Pa slava neka je Allahu, GospodaruArša, od onog šta pripisuju! ‌ ‍‍ ‌ ۚ‍‍‍‍ ‍ ‌‍‍‍ ‍‍‍‌ ‍‍‍
Lā Yus'alu `Ammā Yaf`alu Wa Hum Yus'alūna (Al-'Anbyā': 23). [21.23] Neće biti pitan za ono što čini, a oni ćebiti pitani. ‌ ‍‍‍‍‌ ‌
'Am Attakhadhū Min Dūnihi 'Ālihatan ۖ Qul Hātū Burhānakum ۖdhā Dhikru Man Ma`iya Wa Dhikru Man Qabۗ Bal 'Aktharuhum Lā Ya`lamūna Al-Ĥaqqa ۖ Fahum Mu`rūna (Al-'Anbyā': 24). [21.24] Zar mimo Njega uzimaju bogove? Reci:"Donesite dokaz vaš." Ovo je opomena onom ko je samnom i opomena onog ko je bio prije mene." Naprotiv,većina njih ne zna Istinu, pa su oni odvraćeni. ‍‍‍‍‍‍‌ ‍‌‌ ‌‌ ‌ ۖ ۖ ‌ ‌ ‍‌‌ ‌‌‌ ‍‌‍‍ۗ ‌ ‌ ‍‍‍ ۖ‍‍
Wa Mā 'Arsalnā Min Qablika Min Rasūl In'illā Nūĥī 'Ilayhi 'Annahu Lā 'Ilāha 'Illā 'Anā Fā`budūni (Al-'Anbyā': 25). [21.25] I nismo prije tebe poslali nijednogposlanika, a da mu nismo objavili: "Nema boga osimMene", zato Mene obožavajte. ‌‌ ‍‌‍‍‍ ‍‌‌ ‌‍ ‌‌ ‍ ‌‍‍‍‍ ‌‍ ‌ ‌ ‌
Wa Qālū Attakhadha Ar-Raĥmānu Waladāan ۗ Subĥānahu ۚ Bal `Ibādun Mukramūna (Al-'Anbyā': 26). [21.26] I govore: "Milostivi je uzeo dijete." SlavaNjemu! Naprotiv, robovi su (to) cijenjeni, ‍‍ ‍‍ ‌‌ ۗ‍‍ۚ
Lā Yasbiqūnahu Bil-Qawli Wa Hum Bi'amrihi Ya`malūna (Al-'Anbyā': 27). [21.27] Ne pretiču Ga govorom, i oni po naredbiNjegovoj rade. ‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ‌ ‍
Ya`lamu Mā Bayna 'Ayd99him Wa Mā Khalfahum Wa Lā Yashfa`ūna 'Illā Limani Artađá Wa Hum Min Khashyatihi Mushfiqūna (Al-'Anbyā': 28). [21.28] Zna šta je pred njima i šta je iza njih. Ineće (oni) posredovati, izuzev za onog s kim budezadovoljan. A oni od straha pred Njim strepe. ‌ ‍‍‍‍ ‌ ‌‌ ‍ ‌‌ ‍‍‍ ‌‌ ‌‍‍‍‍ ‍‌‍ ‍‍‍
Wa Man Yaqul Minhum 'Innī 'Ilahun Min Dūnihi Fadhālika Najzīhi Jahannama ۚ Kadhālika Naj Až-Žālimīna (Al-'Anbyā': 29). [21.29] A ko od njih kaže: "Uistinu, ja sam bog poredNjega", pa tog takvog ćemo platiti Džehennemom. Takoplaćamo zalime. ‍‌‌ ‍‍‍‍‍‍ ‍‌‍‍‍ ‌ ‍‌‌ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍ۚ‍‍‍‍
'Awalam Yará Al-Ladhīna Kafarū 'Anna As-Samāwāti Wa Al-'Arđa Kānatā Ratqāan Fafataqnāhumā ۖ Wa Ja`alnā Mina Al-Mā'i Kulla Shay'in Ĥayyin ۖ 'Afalā Yu'uminūna (Al-'Anbyā': 30). [21.30] Zar oni koji ne vjeruju ne vide da su nebesai Zemlja bili zatvorena (cjelina), pa smo ihrastrgali. A od vode smo načinili svaku živu stvar.Pa zar neće vjerovati? ‌ ‍‍‍‌‌ ‍‍‍‍‌‍‍‌‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‌ ۖ ‌‌ ‌‌ ‍ۖ ‌‌
Wa Ja`alnā Fī Al-'Arđi Rawāsiya 'An Tamīda Bihim Wa Ja`alnā Fīhā Fijājāan Subulāan La`allahum Yahtadūna (Al-'Anbyā': 31). [21.31] I načinili smo na Zemlji stabilne planine, dase njima ne potresa, i načinili na njoj širokeputeve, da bi se oni uputili. ‌‍‍ ‌‍‌‌ ‌‌‌ ‍‍‍‍‍‌ ‌‌ ‌
Wa Ja`alnā As-Samā'a Saqfāan Maĥfūžāan ۖ Wa Hum `An 'Āyātihā Mu`rūna (Al-'Anbyā': 32). [21.32] I učinili smo nebo svodom zaštićenim; a onisu od znakova njegovih odvraćeni. ‍‍‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍ ۖ ‌ ‍‌‌ ‌‌ ‍‍‍
Wa Huwa Al-Ladhī Khalaqa Al-Layla Wa An-Nahāra Wa Ash-Shamsa Wa Al-Qamara ۖ Kullun Fī Falakin Yasbaĥūna (Al-'Anbyā': 33). [21.33] I On je Taj koji je stvorio noć i dan i Suncei Mjesec: Svakoje u orbiti plovi. ‍‍ ‍‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍‌‍ ‍ ‌‍‍‍‍ۖ
Wa Mā Ja`alnā Libasharin Min Qablika Al-Khulda ۖ 'Afa'īn Mitta Fahumu Al-Khālidūna (Al-'Anbyā': 34). [21.34] I nismo dali smrtniku prije tebe besmrtnost.Pa hoće li, ako umreš, tad oni biti besmrtni? ‌ ‌ ‍‌‍‍‍‍ۖ ‌‍‌‍‍‍‌
Kullu Nafsin Dhā'iqatu Al-Mawti ۗ Wa Nablūkum Bish-Sharri Wa Al-Khayri Fitnatan ۖ Wa 'Ilaynā Turja`ūna (Al-'Anbyā': 35). [21.35] Svakoj duši (predstoji) kušanje smrti, aiskušavamo vas zlom i dobrom kušnjom, i Nama ćetebiti povraćeni. ‍‍‌‍‍‍‍‍ ۗ ‌‍‍‍‍‍‍‍ ۖ ‌‌‌
Wa 'Idhā Ra'āka Al-Ladhīna Kafarū 'In Yattakhidhūnaka 'Illā Huzūan 'Ahadhā Al-Ladhī Yadhkuru 'Ālihatakum Wa Hum Bidhikri Ar-Raĥmani Hum Kāfirūna (Al-'Anbyā': 36). [21.36] A kad te vide oni koji ne vjeruju, samo teuzimaju ruglom: "Je li ovo onaj koji spominje bogovevaše?" A oni su na spomen Milostivog nevjernici. ‌‌‌ ‍‍‍‍‍‍ ‌‌‌ ‍‍‍‍‌ ‌‌ ‍‍‌‌ ‌‌ ‌ ‍
Khuliqa Al-'Insānu Min `Ajalin ۚ Sa'urīkum 'Āyātī Falā Tasta`jilūni (Al-'Anbyā': 37). [21.37] Čovjek je stvoren od žurbe. Pokazat ću vamznakove Svoje, zato Me ne požurujte. ‍‍ ‍‍ ‍‌ ۚ ‌ ‌
Wa Yaqūlūna Matá Hādhā Al-Wa`du 'In Kuntum Şādiqīna (Al-'Anbyā': 38). [21.38] I govore: "Kad će ovo obećanje, ako istinugovorite?" ‍‍‍‍‍‍ ‌ ‌‌ ‌ ‍‌‍‍‍‌‍
Law Ya`lamu Al-Ladhīna Kafarū Ĥīna Lā Yakuffūna `An Wujūhihimu An-Nāra Wa Lā `An Žuhūrihim Wa Lā Hum Yunşarūna (Al-'Anbyā': 39). [21.39] Da znaju oni koji ne vjeruju (vrijeme) kadneće od lica svojih otkloniti vatru, niti s leđasvojih, niti će oni biti pomognuti ... ‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍ ‍‌‌ ‌ ‍‍‌‍‍‍ ‌ ‍‌ ‌‌ ‍‌‍‍‍‍‍‍‍‌
Bal Ta'tīhim Baghtatan Fatabhatuhum Falā Yastaţī`ūna Raddahā Wa Lā Hum Yunžarūna (Al-'Anbyā': 40). [21.40] Naprotiv, doći će im iznenada, pa će ihpreneraziti. Tad to neće moći odbiti, niti će im seodložiti. ‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ‌‍‌ ‌ ‍‌‍‍‍‍‍‌
Wa Laqadi Astuhzi'a Birusulin Min Qablika Faĥāqa Bial-Ladhīna Sakhirū Minhum Mā Kānū Bihi Yastahzi'ūn (Al-'Anbyā': 41). [21.41] A doista se izrugivalo poslanicima prijetebe, pa je one od njih koji su se rugali, pogodiloono čemu su se rugali. ‍‍‍‌ ‍‌‍‍‍ ‍ ‍‍‍‍ ‍‍‍‍‌ ‍‌‍‍‍ ‌ ‍‍
Qul Man Yakla'uukum Bil-Layli Wa An-Nahāri Mina Ar-Raĥmani ۗ Bal Hum `An Dhikri Rabbihim Mu`rūna (Al-'Anbyā': 42). [21.42] Reci: "Ko vas štiti noću i danju odMilostivog?" Naprotiv, oni su od spominjanjaGospodara svog odvraćeni! ‍ ‍‌‍‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍ ۗ ‍‌‌ ‌‍ ‌‍‍‍
'Am Lahum 'Ālihatun Tamna`uhum Min Dūninā ۚ Lā Yastaţī`ūna Naşra 'Anfusihim Wa Lā Hum Minnā Yuşĥabūna (Al-'Anbyā': 43). [21.43] Zar oni imaju bogove koji će ih zaštititimimo Nas? Neće moći pomoći dušama svojim, niti će oniod Nas biti odbranjeni. ‌ ‍‌‌ ‌‌‌ ۚ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍
Bal Matta`nā Hā'uulā' Wa 'Ābā'ahum Ĥattá Ţāla `Alayhimu Al-`Umuru ۗ 'Afalā Yarawna 'Annā Na'tī Al-'Arđa Nanquşuhā Min 'Aţfihā ۚ 'Afahumu Al-Ghālibūna (Al-'Anbyā': 44). [21.44] Naprotiv, dali smo da uživaju ovi i očevinjihovi, dok im nije odužio život. Pa zar ne vide daMi dolazimo Zemlji, umanjujući je s krajeva njenih?Pa zar će oni biti pobjednici? ‌ ‍‌‌ ‌‍‌ ‌ ۗ ‌‌ ‍‍‌ ‍‌‍‍‍‍‍‍‍‌ ‍‌‌ ‌‍‍‍‍‍‍‌‍ۚ‍‍
Qul 'Innamā 'Undhirukum Bil-Waĥyi ۚ Wa Lā Yasma`u Aş-Şummu Ad-Du`ā'a 'Idhā Mā Yundharūna (Al-'Anbyā': 45). [21.45] Reci: "Samo vas opominjem Objavom." A gluhine čuju poziv, kad budu opomenuti. ‍ ‌‍‍‍‌ ۚ ‌‌ ‍‍ ‍‍‌ ‌‌‌ ‌ ‍‌‍‍‍‌‌
Wa La'in Massat/hum Nafĥatun Min `Adhābi Rabbika Layaqūlunna Yā Waylanā 'Innā Kunnā Žālimīna (Al-'Anbyā ': 46). [21.46] A da ih dotakne dašak kazne Gospodara tvog,sigurno bi rekli: "O teško nama! Uistinu, mi smo bilizalimi." ‍‌ ‍‌‍‍‌ ‌‍‍‍‍‍‍‍‌ ‌‍ ‍‌ ‍‍‍‍‌
Wa Nađa`u Al-Mawāzīna Al-Qisţa Liyawmi Al-Qiyāmati Falā Tužlamu Nafsun Shay'āan ۖ Wa 'In Kāna Mithqāla Ĥabbatin Min Khardalin 'Ataynā Bihā ۗ Wa Kafá Binā Ĥāsibīna (Al-'Anbyā': 47). [21.47] I postavićemo mjerila pravde za Dan kijameta,pa se duši neće učiniti zulm nimalo. I ako budetežine zrnca gorušice, iznijet ćemo ga. I dovoljnismo Mi Obračunci. ‍‍‌‌‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍ ‍‍‍ ۖ ‌‌‌‌ ‍‍‍ ‍‌‍‌ ‌‌ ‌ ۗ ‌‌ ‌
Wa Laqad 'Ātaynā Mūsá Wa Hārūna Al-Furqāna Wa Điyā'an Wa Dhikan Lilmuttaqīna (Al-'Anbyā': 48). [21.48] I doista smo dali Musau i Harunu furkan isvjetlo, i Opomenu za bogobojazne, ‍‍ ‌ ‌‍‍‌ ‌‍‍‍ ‌‌‌‍‍
Al-Ladhīna Yakhshawna Rabbahum Bil-Ghaybi Wa Hum Mina As-Sā`ati Mushfiqūna (Al-'Anbyā': 49). [21.49] One koji se boje Gospodara svog tajno, a onisu zbog Časa brižni. ‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍ ‌‍ ‍‍‍‍‍ ‌ ‍ ‍‍‍
Wa Hadhā Dhikrun Mubārakun 'Anzalnāhu ۚ 'Afa'antum Lahu Munkirūna (Al-'Anbyā': 50). [21.50] A ovo je Opomena blagoslovljena, spustili smoje (na zemlju); pa zar ćete vi biti njeniporicatelji? ‌‍‍‍ ‌‌‍‍ ۚ ‌‌‍ ‍‌‍‍‍‌
Wa Laqad 'Ātaynā 'Ibhīma Rushdahu Min Qablu Wa Kunnā Bihi `Ālimīna (Al-'Anbyā': 51). [21.51] I doista smo Ibrahimu dali ispravnost njegovuranije i bili smo o njemu Znalci. ‍‍ ‍‍‌‍‍‍‍‍ ‌ ‍‌‍‍‍ ‌‍‍‍‍‌
'Idh Qāla Li'abīhi Wa Qawmihi Mā Hadhihi At-Tamāthīlu Allatī 'Antum Lahā `Ākifūna (Al-'Anbyā': 52). [21.52] Kad reče ocu svom i narodu svom: "Šta su ovikipovi, ovi kojima ste vi privrženi?" ‌‌ ‍‍‍‍ ‌‍ ‌ ‍‍‍‍‍ ‌‌‍ ‌
Qālū Wajadnā 'Ābā'anā Lahā `Ābidīna (Al-'Anbyā': 53). [21.53] Rekoše: "Našli smo očeve svoje, njihoveobožavatelje." ‌‍‌‌ ‌
Qāla Laqad Kuntum 'Antum Wa 'Ābā'uukumĐalālin Mubīnin (Al-'Anbyā': 54). [21.54] Reče: "Doista ste vi i očevi vaši bili uzabludi očitoj." ‍‍‌ ‍‌‍‍‍ ‌‌‍ ‌‌‍
Qālū 'Aji'tanā Bil-Ĥaqqi 'Am 'Anta Mina Al-Lā`ibīna (Al-'Anbyā': 55). [21.55] Rekoše: "Jesi li nam donio Istinu, ili si tiod zabavljača?" ‍‍ ‌‌ ‌ ‌‌
Qāla Bal Rabbukum Rabbu As-Samāwāti Wa Al-'Arđi Al-Ladhī Faţarahunna Wa 'Anā `Alá Dhalikum Mina Ash-Shāhidīna (Al-'Anbyā': 56). [21.56] Reče: "Naprotiv, Gospodar vaš je Gospodarnebesa i Zemlje, Onaj koji ih je stvorio; a ja sam zato od svjedoka. ‌‍ ‌‍ ‍‌‍‍‌ ‍‍‌ ‌‌‌
Wa Tālllahi La'akīdanna 'Aşnāmakum Ba`da 'An Tuwallū Mudbirīna (Al-'Anbyā': 57). [21.57] I tako mi Allaha, sigurno ću splaniratiprotiv idola vaših, nakon što se udaljite okrenuvšileđa." ‌ ‌‍‍‍ ‌
Faja`alahum Judhādhāan 'Illā Kabīan Lahum La`allahum 'Ilayhi Yarji`ūna (Al-'Anbyā': 58). [21.58] Tad ih je učinio komadićima, izuzev velikognjihovog, da bi se njemu vratili. ‌‌‌ ‌‌ ‍ ‌‍‍‍
Qālū Man Fa`ala Hādhā Bi'ālihatinā 'Innahu Lamina Až-Žālimīna (Al-'Anbyā': 59). [21.59] Rekoše: "Ko ovo učini bogovima našim?Uistinu, on je od zalima." ‍‌‌ ‌‌ ‍ ‍‍
Qālū Sami`nā Fatan Yadhkuruhum Yuqālu Lahu 'Ibhīmu (Al-'Anbyā': 60). [21.60] Rekoše: "Čuli smo mladića, spominje ih; on sezove Ibrahim." ‍‍‍‍
Qālū Fa'tū Bihi `Alá 'A`yuni An-Nāsi La`allahum Yash/hadūna (Al-'Anbyā': 61). [21.61] Rekoše: "Pa dajte ga na oči ljudima da onisvjedoče." ‍‍
Qālū 'A'anta Fa`alta Hādhā Bi'ālihatinā Yā 'Ibhīmu (Al-'Anbyā ': 62). [21.62] Rekoše: "Jesi li ti ovo učinio bogovima našimo Ibrahime?" ‍‍ ‌‌‌‍ ‌‌ ‌ ‌‍‍
Qāla Bal Fa`alahu Kabīruhumdhā Fās'alūhum 'In Kānū Yanţiqūna (Al-'Anbyā': 63). [21.63] Reče: "Naprotiv, učinio je to najveći njihov,ovaj, ta pitajte ih ako mogu da govore." ‌‌ ‌‌ ‍‌‍‍‍‍‍‍
Faraja`ū 'Ilá 'Anfusihim Faqālū 'Innakum 'Antumu Až-Žālimūna (Al-'Anbyā': 64). [21.64] Tad se povratiše dušama svojim, pa rekoše:"Uistinu, vi, vi ste zalimi." ‍‍‍ ‌‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‌‌‍‍
Thumma Nukisū `Alá Ru'ūsihim Laqad `Alimta Mā Hā'uulā' Yanţiqūna (Al-'Anbyā': 65). [21.65] Zatim oboriše glave svoje: "Doista znaš, ovine govore." ‍‍‌ ‍‍‍‍‍‌ ‌ ‍‌‌‌ ‍‌‍‍‍‍‍‍
Qāla 'Afata`budūna Min Dūni Allāhi Mā Lā Yanfa`ukum Shay'āan Wa Lā Yađurrukum (Al-'Anbyā': 66). [21.66] (Ibrahim) reče: "Pa zar obožavate mimo Allahaono šta vam nimalo ne koristi, niti vam šteti? ‍‍‌ ‍‌‌ ‌‍‍‌ ‍ ‌ ‌ ‍‌‍‍‍ ‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍
'Uffin Lakum Wa Limā Ta`budūna Min Dūni Allāhi ۖ 'Afalā Ta`qilūna (Al-'Anbyā': 67). [21.67] Jao vama i onom što obožavate mimo Allaha! Pazar ne shvatate?" ‌‌ ‍‍‌ ‍‌‌ ‌‍‍‌ ۖ ‌‌ ‍‍‍‍‍
Qālū Ĥarriqūhu Wa Anşurū 'Ālihatakum 'In Kuntum Fā`ilīna (Al-'Anbyā': 68). [21.68] Rekoše: "Spalite ga i pomozite bogovimasvojim, ako ste radini." ‍‍‍‍ ‌ ‌‌‌ ‍‌‍‍
Qulnā Yā Nāru Kūnī Bardāan Wa Salāmāan `Alá 'Ibhīma (Al-'Anbyā': 69). [21.69] Rekosmo: "O vatro, budi hladnoća, i spasIbrahimu!" ‍‌ ‌ ‍‌‌ ‌‌ ‌‌ ‍ ‍‍
Wa 'Adū Bihi Kaydāan Faja`alnāhumu Al-'Akhsarīna (Al-'Anbyā': 70). [21.70] I željeli su mu varku, pa smo njih učinilinajvećim gubitnicima, ‌‌‍‍‍‌‌‌‍‍
Wa Najjaynāhu Wa Lūţāan 'Ilá Al-'Arđi Allatī Bāraknā Fīhā Lil`ālamīna (Al-'Anbyā': 71). [21.71] I spasili njega i Luta u zemlju koju smoblagoslovili svjetovima. ‌‍‍‍ ‌‌ ‌‍‌ ‌
Wa Wahabnā Lahu 'Isĥāqa Wa Ya`qūba Nāfilatan ۖ Wa Kullāan Ja`alnā Şāliĥīna (Al-'Anbyā': 72). [21.72] I podarili smo mu Ishaka, i Jakuba (kao)unuka. A svakojeg smo učinili od dobrih. ‌‍‍‍‍‌ ‌‍‍‍ ‌‍‍‍ ۖ ‌ ‌
Wa Ja`alnāhum 'A'immatan Yahdūna Bi'amrinā Wa 'Awĥaynā 'Ilayhim Fi`la Al-Khayrāti Wa 'Iqāma Aş-Şalāati Wa 'Ītā'a Az-Zakāati ۖ Wa Kānū Lanā `Ābidīna (Al-'Anbyā': 73). [21.73] I učinili smo ih imamima, (da) upućuju ponaredbi Našoj, i objavili im činjenje dobrih djela, iobavljanje salata i davanje zekata; i bili su Našiobožavatelji. ‌‍‍‍ ‍‍‌ ‌‌‍ ‍‍‍‍‍‍‍‍‌ ‌‌‍ ‍‍‍ ‌‌‍‍‍ ۖ
Wa Lūţāan 'Ātaynāhu Ĥukmāan Wa `Ilmāan Wa Najjaynāhu Mina Al-Qaryati Allatī Kānat Ta`malu Al-Khabā'itha ۗ 'Innahum Kānū Qawma Saw'in Fāsiqīna (Al-'Anbyā': 74). [21.74] A Lutu - dali smo mu sud i znanje i izbaviliga iz naselja koje je činilo gadosti. Uistinu, oni subili narod zao, grješnici; ‍‍‍ ‌‍ ‌‍ ‍‍ ‍‍‍‍ ۗ ‌‌‍‍
Wa 'Adkhalnāhu Fī Raĥmatinā ۖ 'Innahu Mina Aş-Şāliĥīna (Al-'Anbyā': 75). [21.75] I dali smo da on uđe u milost Našu. Uistinu,on je bio od dobrih. ‍‍‍‍‍‍‍ ‌‍ۖ‍‍
Wa Nūĥāan 'Idh Nādá Min Qablu Fāstajabnā Lahu Fanajjaynāhu Wa 'Ahlahu Mina Al-Karbi Al-`Ažīmi (Al-'Anbyā': 76). [21.76] I Nuhu - kad je pozivao ranije, pa smo mu seodazvali, i spasili njega i porodicu njegovu od jadagolemog. ‌‌‌ ‌‌‌ ‍‌‍‍‍ ‍‍‍‍‌ ‍ ‌‌ ‍‍
Wa Naşarnāhu Mina Al-Qawmi Al-Ladhīna Kadhdhabū Bi'āyātinā ۚ 'Innahum Kānū Qawma Saw'in Fa'aghraqnāhum 'Ajma`īna (Al-'Anbyā': 77). [21.77] I pomogli ga protiv ljudi koji su poricaliajete Naše. Uistinu, oni su bili narod zao, zato smoih sve potopili. ‍‍‍‍ ‍‍ ‍‍‍ۚ ‌‌ ‍‍‍‍‍ ‌
Wa Dāwūda Wa Sulaymāna 'Idh Yaĥkumāni Fī Al-Ĥarthi 'Idh Nafashat Fīhi Ghanamu Al-Qawmi Wa Kunnā Liĥukmihim Shāhidīna (Al-'Anbyā': 78). [21.78] I Dawudu i Sulejmanu - kad su njih dvojicasudili o usjevu, kad se u njemu noću napasao bravnarodni; a bili smo suđenju njihovom Svjedoci. ‌‌‌‍‍‌‌ ‍ ‌‌‌ ‍ ‌‌‌ ‍‍‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍‌
Fafahhamnāhā Sulaymāna ۚ Wa Kullāan 'Ātaynā Ĥukmāan Wa `Ilmāan ۚ Wa Sakhkharnā Ma`a Dāwūda Al-Jibāla Yusabbiĥna Wa Aţ-Ţayra ۚ Wa Kunnā Fā`ilīna (Al-'Anbyā': 79). [21.79] Tad smo učinili da to razumije Sulejman; isvakojem smo dali sud i znanje. I potčinili smo brda(da) sa Dawudom slave (Allaha) i ptice; a bili smoIzvršioci. ‌ ‍ ۚ ‌ ‌‌ ۚ ‌‍‍‍‍‍‍‌ ‌‌‌‍‍‌‍‍‍‍ۚ ‌‍‍‍‍‌
Wa `Allamnāhu Şan`ata Labūsin Lakum Lituĥşinakum Min Ba'sikum ۖ Fahal 'Antum Shākirūna (Al-'Anbyā': 80). [21.80] I naučili smo ga proizvodnji pancira za vas,da vas zaštite od sile vaše. Pa jeste li vi zahvalni? ‍‌‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‍‌ۖ ‌‌‍ ‌
Wa Lisulaymāna Ar-Rīĥa `Āşifatan Tajrī Bi'amrihi 'Ilá Al-'Arđi Allatī Bāraknā Fīhā ۚ Wa Kunnā Bikulli Shay'in `Ālimīna (Al-'Anbyā': 81). [21.81] I (potčinili smo) Sulejmanu vjetar silan -puhao je po naredbi njegovoj prema onoj zemlji kojusmo blagoslovili. A o svakoj stvari smo Znalci; ‍‍‍‍ ‍‍‍ ‍‍‍ ‌‌ ‌‍‌ ‌ ۚ ‌‍‍‍‍‌ ‍
Wa Mina Ash-Shayāţīni Man Yaghūşūna Lahu Wa Ya`malūna `Amalāan Dūna Dhālika ۖ Wa Kunnā Lahum Ĥāfižīna (Al-'Anbyā': 82). [21.82] I neke šejtane koji su ronili za njega iradili posao pored toga, a bili smo njihovi Čuvari. ‍‍‍‍‍‍ ‍‌‌ ‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍‌ۖ ‌‍‍‍‍‌ ‍‍‍
Wa 'Ayyūba 'Idh Nādá Rabbahu 'Annī Massanī Ađ-Đurru Wa 'Anta 'Arĥamu Ar-ĥimīna (Al-'Anbyā': 83). [21.83] I Ejjubu - kad zovnu Gospodara svog: "Dotaklame je nevolja, a Ti si Najmilosrdniji od milosrdnih." ‌‍‍‍ ‌‌‌ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍ ‌‌‍ ‌‌
Fāstajabnā Lahu Fakashafnā Mā Bihi Min Đurrin ۖ Wa 'Ātaynāhu 'Ahlahu Wa Mithlahum Ma`ahum Raĥmatan Min `Indinā Wa Dhikrá Lil`ābidīna (Al-'Anbyā': 84). [21.84] Tad smo mu se odazvali i otklonili šta je snjim bilo od nevolje. I dali smo mu porodicu njegovu,i slične njima uz njih milošću od Nas, i Opomenu zaobožavatelje; ‍‍‍‌ ‌ ‌ ‍‌ ۖ ‌‌‍ ‌ ‌ ‌‍ ‍‌‌ ‍‌‍‍‍ ‌‍‌‌
Wa 'Ismā`īla Wa 'Idrīsa Wa Dhā Al-Kifli ۖ Kullun Mina Aş-Şābirīna (Al-'Anbyā': 85). [21.85] I Ismailu i Idrisu i Zul-kiflu; svaki je biood strpljivih. ‌‍‍‍‍‍ ‌‌‍‍‍‍ ‌‌‌‌ ۖ ‍‍‍‍‍‍‍
Wa 'AdkhalnāhumRaĥmatinā ۖ 'Innahum Mina Aş-Şāliĥīna (Al-'Anbyā': 86). [21.86] I dali smo da oni uđu u milost Našu. Uistinu,oni su od dobrih. ‍‍‍‍‍‍ ‌‍ۖ‍‍
Wa Dhā An-Nūni 'Idh Dhahaba Mughāđibāan Fažanna 'An Lan Naqdira `Alayhi Fanādá Fī Až-Žulumāti 'An Lā 'Ilāha 'Illā 'Anta Subĥānaka 'Innī Kuntu Mina Až-Žālimīna (Al-'Anbyā': 87). [21.87] I Zun-nunu, kad ode srdit, tad je mislio danećemo imati nad njim moć - pa je dozivao u tminama:"Nema boga osim Tebe, slava neka je Tebi! Uistinu, jasam od zalima." ‌‌‌ ‍‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‌ ‌‌‌ ‍‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌‌‌ ‍‍‍‍ ‌‌‌ ‌ ‌‍ ‍‍‍‍ ‌‍ ‍‌‍‍‍‍
Fāstajabnā Lahu Wa Najjaynāhu Mina Al-Ghammi ۚ Wa Kadhalika Nun Al-Mu'uminīna (Al-'Anbyā': 88). [21.88] Tad smo mu se odazvali i izbavili ga iz jada.A tako spašavamo vjernike. ‍‍‍‌ ‌‍ ‍‍‍‍‍ ۚ ‌ ‍‌‍‍
Wa Zakarīyā 'Idh Nādá Rabbahu Rabbi Lā Tadharnī Fardāan Wa 'Anta Khayru Al-Wārithīna (Al-'Anbyā': 89). [21.89] I Zekerijjaa - kad zovnu Gospodara svog:"Gospodaru moj! Ne ostavljaj me samog, a Ti siNajbolji od nasljednika." ‌‍ ‌‌ ‌‌ ‍‍‍ ‌‍ ‌ ‌ ‌‌ ‌‌‌‍‍‍‌
Fāstajabnā Lahu Wa Wahabnā Lahu Yaĥyá Wa 'Aşlaĥnā Lahu Zawjahu ۚ 'Innahum Kānū Yusāri`ūna Fī Al-Khayrāti Wa Yad`ūnanā Raghabāan Wa Rahabāan ۖ Wa Kānū Lanā Khāshi`īna (Al-'Anbyā': 90). [21.90] Tad smo mu se odazvali i darovali mu Jahjaa,i osposobili mu ženu njegovu. Uistinu, oni su senatjecali u dobrim djelima i zazivali Nas dragovoljnoi iz straha, i bili su Nama ponizni. ‍‍‍‌ ‌‌‍‍‍‍‌ ‌‍‍‍‌ ‌‌ ۚ ‍‍ ‍‍‍‍‍‌ ‌‍ ‌‌‍ ۖ
Wa A-Atī 'Aĥşanat Farjahā Fanafakhnā Fīhā Min Rūĥinā Wa Ja`alnāhā Wa Abnahā 'Āyatan Lil`ālamīna (Al-'Anbyā': 91). [21.91] I onu koja je sačuvala ferdž svoj, pa smoudahli u nju od Duha Našeg, i učinili nju i sinanjenog znakom za svjetove. ‌‍ ‌‍‍‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍‌ ‌ ‍‌‌ ‌‌ ‍‍
'Inna Hadhihi 'Ummatukum 'Ummatan Wāĥidatan Wa 'Anā Rabbukum Fā`budūni (Al-'Anbyā': 92). [21.92] Uistinu, ova vaša umma, je umma jedna, a Jasam Gospodar vaš, zato Mene obožavajte. ‌ ‌‍ ‌ ‌‌ ‌‌ ‍‍‍
Wa Taqaţţa`ū 'Amrahum Baynahum ۖ Kullun 'Ilaynā ji`ūna (Al-'Anbyā': 93). [21.93] I rastrgali su stvar svoju između sebe - (a)svi su Nama povratnici. ‍‍‍‍‍‍ ‌‍ ۖ ‌ ‍
Faman Ya`mal Mina Aş-Şāliĥāti Wa Huwa Mu'uminun Falā Kufrāna Lisa`yihi Wa 'Innā Lahu Kātibūna (Al-'Anbyā': 94). [21.94] Pa ko radi dobra djela, a on je vjernik, tadnema poricanja truda njegovog. A uistinu, Mi smonjegovi Pisari. ‍‌‍‍‍‍‍‍‍ ‌‌ ‌ ‍‍‌ ‌‌‍‌
Wa Ĥarāmun `Alá Qaryatin 'Ahlaknāhā 'Annahum Lā Yarji`ūna (Al-'Anbyā': 95). [21.95] I zabrana je za naselje koje smo uništili, dase oni neće povratiti. ‍‍‍‌‍ ‌‍ ‍ ‌
Ĥattá 'Idhā Futiĥat Ya'jūju Wa Ma'jūju Wa Hum Min Kulli Ĥadabin Yansilūna (Al-'Anbyā': 96). [21.96] Dok, kad se pusti Jedžudž i Medžudž - a oniće se sa svake uzvisine spuštati - ‌‌‌ ‍‍‍ ‌‍‍‍ ‌ ‍‌ ‍‌‍‍
qtaraba Al-Wa`du Al-Ĥaqqu Fa'idhā Hiya Shākhişatun 'Abşāru Al-Ladhīna Kafarū Yā Waylanā Qad Kunnā Fī Ghaflatin Min Hādhā Bal Kunnā Žālimīna (Al-'Anbyā ': 97). [21.97] I približi se obećanje istinito, tad gle:ukočeni pogledi onih koji nisu vjerovali. "O teškonama! Doista smo bili u nemaru prema ovom, štaviše,bili smo zalimi." ‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌‌‌ ‍‍‍ ‌‍‍‍‍‌‌ ‍‍‍‍ ‌ ‌‌ ‌ ‍‍‍‍‌ ‍‌‌ ‌‌ ‍‍‍‍‌
'Innakum Wa Mā Ta`budūna Min Dūni Allāhi Ĥaşabu Jahannama 'Antum Lahā Wa Aridūna (Al-'Anbyā': 98). [21.98] Uistinu! Vi i ono što ste obožavali mimoAllaha, bićete gorivo Džehennema; vi ćete biti tikoji ćete mu doći. ‍ ‌‌ ‍‍‌ ‍‌‌ ‌‍‍‌ ‍ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍ ‌‌‌‌
Law Kāna Hā'uulā' 'Ālihatan Mā Waradūhā ۖ Wa Kullun Fīhā Khālidūna (Al-'Anbyā': 99). [21.99] Da su ovi bili bogovi, ne bi mu došli, a sviće u njemu biti vječito. ‌ ‍‌‌ ‌‍‍‍‌‌‌ ۖ ‌ ‌ ‍‌
Lahum Fīhā Zafīrun Wa Hum Fīhā Lā Yasma`ūna (Al-'Anbyā': 100). [21.100] Imaće oni u njemu stenjanje i oni u njemuneće čuti. ‍‍‍ ‌ ‌ ‌
'Inna Al-Ladhīna Sabaqat Lahum Minnā Al-Ĥusná 'Ūlā'ika `Anhā Mub`adūna (Al-'Anbyā': 101). [21.101] Uistinu, oni kojima je od Nas prethodilonajljepše - takvi će od njega biti otklonjeni. ‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‌ ‍‍‌‍ ‍‌‍‍‍‌ ‍‍‍‍‌
Lā Yasma`ūna Ĥasīsahā ۖ Wa Hum Fī Mā Ashtahat 'Anfusuhum Khālidūna (Al-'Anbyā': 102). [21.102] Neće čuti ni najmanji šum njegov i oni će uonom šta zažele duše njihove vječno biti. ‌ ‍‍‍ۖ ‌ ‌ ‌‌‍‌
Lā Yaĥzunuhumu Al-Faza`u Al-'Akbaru Wa Tatalaqqāhumu Al-Malā'ikatu Hādhā Yawmukumu Al-Ladhī Kuntum Tū`adūna (Al-'Anbyā': 103). [21.103] Neće ih brinuti strah najveći, a susretaćeih meleci: "Ovo je vaš Dan koji vam se obećavao": ‍‍‍‍‍ ‌‌ ‍‌‍‍‍ ‌
Yawma Naţ As-Samā'a Kaţayyi As-Sijilli Lilkutubi ۚ Kamā Bada'nā 'Awwala Khalqin Nu`īduhu ۚ Wa`dāan `Alaynā ۚ 'Innā Kunnā Fā`ilīna (Al-'Anbyā': 104). [21.104] Dan kad savijemo nebo kao motanjem svitka zaknjige. Kao što smo počeli prvo stvaranje, ponovićemoga. Obećanje je na Nama. Uistinu, Mi ćemo bitiIzvršitelji. ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‌‌ ‍‍‍ۚ ‌ ‌‍‍‍ ۚ ‌‌‌ ‍ۚ‍‌ ‍‍‍‍‌
Wa Laqad Katabnā Fī Az-Zabūri Min Ba`di Adh-Dhikri 'Anna Al-'Arđa Yarithuhā `Ibādiya Aş-Şāliĥūna (Al-'Anbyā': 105). [21.105] A doista smo zapisali u Zeburu nakonOpomene, da će Zemlju naslijediti robovi Moji dobri. ‍‍‌ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍ ‍‌‌ ‌ ‍‍‌ ‌ ‍‍
'Inna Fī Hādhā Labalāghāan Liqawmin `Ābidīna (Al-'Anbyā': 106). [21.106] Uistinu, u ovom je poruka za narodobožavatelja. ‌ ‌‌ ‍‍‍‍
Wa Mā 'Arsalnāka 'Illā Raĥmatan Lil`ālamīna (Al-'Anbyā': 107). [21.107] I poslali smo te samo (kao) milostsvjetovima. ‌‍ ‌ ‍‍‍
Qul 'Innamā Yūĥá 'Ilayya 'Annamā 'Ilahukum 'Ilahun Wāĥidun ۖ Fahal 'Antum Muslimūna (Al-'Anbyā': 108). [21.108] Reci: "Samo mi se objavljuje da je Bog vašBog Jedini! Pa jeste li vi muslimani?" ‍ ‌‍‌ ‍‍‍ ‌‌ ۖ ‌‌
Fa'in Tawallawā Faqul 'Ādhantukum `Alá Sawā'in ۖ Wa 'In 'Adrī 'Aqarībun 'Am Ba`īdun Mā Tū`adūna (Al-'Anbyā': 109). [21.109] Pa ako se odvrate, tad reci: "Upozorio samvas jednako, a ne znam da li je blisko ili daleko onočime vam se prijeti. ‌ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍ ‌‌‌‍ ‌ ‍‌ ۖ ‌‌‌‌ ‌‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍ ‌ ‌
'Innahu Ya`lamu Al-Jahra Mina Al-Qawli Wa Ya`lamu Mā Taktumūna (Al-'Anbyā': 110). [21.110] Uistinu! On zna javni govor i zna štakrijete. ‍‍‍‍‍ ‌ ‌
Wa 'In 'Adrī La`allahu Fitnatun Lakum Wa Matā`un 'Ilá Ĥīnin (Al-'Anbyā': 111). [21.111] I ne znam: možda je to iskušenje za vas iuživanje do nekog vremena." ‌‌‌ ‌ ‌‍ ‌‌
Qāla Rabbi Aĥkum Bil-Ĥaqqi ۗ Wa Rabbunā Ar-Raĥmānu Al-Musta`ānu `Alá Mā Taşifūna (Al-'Anbyā': 112). [21.112] (Muhammed) reče: "Gospodaru moj! Presudi sIstinom" - a Gospodar naš je Milostivi, Onaj od kogse traži pomoć protiv onog što pripisujete. ‌‍ ۗ ‌‌‍ ‌ ‌ ‍‍‍
Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
Next Sūrah