Roman Script    Reciting key words        Previous Sūrah   Next Sūrah   Quraan Index    Home  

17) Sūrat Al-'Isrā'

Private Tutoring Sessions

17)

Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
Subĥāna Al-Ladhī 'Asrá Bi`abdihi Laylāan Mina Al-Masjidi Al-Ĥarāmi 'Ilá Al-Masjidi Al-'Aqşá Al-Ladhī Bāraknā Ĥawlahu Linuriyahu Min 'Āyātinā ۚ 'Innahu Huwa As-Samī`u Al-Başīru (Al-'Isrā': 1). [17.1] Slavljen neka je Onaj koji je noću prenio robaSvog od Mesdžidul-harama do Mesdžidul-aksaa - onogčiju smo okolinu blagoslovili - da bi mu pokazalineke od znakova Naših. Uistinu! On, On je Onaj kojičuje, Onaj koji vidi. ‍‍‍‍ ‌‍‍‍‌‌ ‍‍‍ ‍‌ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‌ ‌‍‌ ‍ ‍‌‌ ‌‍ۚ‍‍‍‍‍‍‍
Wa 'Ātaynā Mūsá Al-Kitāba Wa Ja`alnāhu Hudan Libanī 'Isrā'īla 'Allā Tattakhidhū Min Dūnī Wa Kīlāan (Al-'Isrā': 2). [17.2] I dali smo Musau Knjigu i učinili je Uputomsinovima Israilovim: "Ne uzimajte mimo Mene nikakvazaštitnika." ‌‌ ‌ ‌‍‍‍‌‍‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍‌ ‍‌‌ ‌‌ ‌
Dhurrīyata Man Ĥamalnā Ma`a Nūĥin ۚ 'Innahu Kāna `Abdāan Shakūan (Al-'Isrā': 3). [17.3] Potomci su onog koga smo nosili s Nuhom.Uistinu, on je bio rob zahvalan. ‌ ‍‌‌ ‌ ‍‍‍ ۚ‍ ‍‍‍‍‌ ‌‌
Wa Qađaynā 'Ilá Banī 'Isrā'īla Fī Al-Kitābi Latufsidunna Fī Al-'Arđi Marratayni Wa Lata`lunna `Ulūw7an Kabīan (Al-'Isrā': 4). [17.4] I odredili smo sinovima Israilovim u Knjizi:"Sigurno ćete napraviti fesad na Zemlji dva puta isigurno ćete se uznijeti ohološću velikom." ‍‍‍‍ ‌ ‍ ‌‌‍‍‍‍ ‍‍‍ ‌‍‌ ‌ ‍
Fa'idhā Jā'a Wa`du 'Ūlāhumā Ba`athnā `Alaykum `Ibādāan Lanā 'Ūlī Ba'sin Shadīdin Fajāsū Khilāla Ad-Diyāri ۚ Wa Kāna Wa`dāan Maf`ūlāan (Al-'Isrā': 5). [17.5] Pa kad dođe obećanje prve od dvije(prijetnje), podigosmo na vas robove Naše, posjednikesile žestoke, pa su pretresali po kućama, i bijašeobećanje ispunjeno. ‌‌‌ ‍‍‍‌‌ ‌ ‌‌ ‍‍ ‍‍‍‍‌ ‍‍ ۚ ‌‍ ‌‌
Thumma Radadnā Lakumu Al-Karrata `Alayhim Wa 'Amdadnākum Bi'amwālin Wa Banīna Wa Ja`alnākum 'Akthara Nafīan (Al-'Isrā': 6). [17.6] Zatim smo vam dali povrat na njih, i pomoglivas imecima i sinovima, i učinili vas većom skupinom. ‌ ‌‍‍‍ ‌‌ ‍‍‌ ‌‍‍‍‍‍ ‌ ‌‍‌ ‍
'In 'Aĥsantum 'Aĥsantum Li'nfusikum ۖ Wa 'In 'Asa'tum Falahā ۚ Fa'idhā Jā'a Wa`du Al-'Ākhirati Liyasū'ū Wujūhakum Wa Liyadkhulū Al-Masjida Kamā Dakhalūhu 'Awwala Marratin Wa Liyutabbirū Mā `Alawā Tatbīan (Al-'Isrā': 7). [17.7] Ako činite dobro, činite dobro za duše svoje,a ako činite zlo, pa njihovo je. Pa kad dođe obećanjedruge (prijetnje) - da ožaloste lica vaša, i da uđu uMesdžid kao što su ušli u njega prvi put, i dapotpuno unište šta zauzmu. ‌ ‌‍‌‍‍‍ ‌‍‌‍‍‍ ‌ۖ ‌‌‌‌ ‌ ‌ ۚ ‌‌‌ ‍‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‌‌ ‌‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍‍ ‌‌ ‍ ‌‌ ‌ ‌‌ ‍
`Asá Rabbukum 'An Yarĥamakum ۚ Wa 'In `Udtum `Udۘ Wa Ja`alnā Jahannama Lilkāfirīna Ĥaşīan (Al-'Isrā': 8). [17.8] Možda će Gospodar vaš da vam se smiluje. A akoponovite, ponovićemo, a učinili smo Džehennem zanevjernike tamnicom. ‍‍‍ ‌‌ۚ ‌‌‌‌ ‍ۘ ‌‌ ‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍
'Inna Hādhā Al-Qur'āna Yahdī Lillatī Hiya 'Aqwamu Wa Yubashshiru Al-Mu'uminīna Al-Ladhīna Ya`malūna Aş-Şāliĥāti 'Anna Lahum 'Ajan Kabīan (Al-'Isrā': 9). [17.9] Uistinu, ovaj Kuran upućuje onom šta jenajispravnije, i donosi radosne vijesti vjernicimakoji čine dobra djela, da će oni imati nagraduveliku, ‌ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍‌ ‌‍‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍ ‍‍‍‍‌ ‌‍‌ ‍
Wa 'Anna Al-Ladhīna Lā Yu'uminūna Bil-'Ākhirati 'A`tadnā Lahum `Adhābāan 'Alīmāan (Al-'Isrā': 10). [17.10] I da oni koji ne vjeruju u Ahiret -pripremili smo za njih kaznu bolnu. ‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍ ‍‍‍‍‍ ‌‍‌ ‌
Wa Yad`u Al-'Insānu Bish-Sharri Du`ā'ahu Bil-Khayri ۖ Wa Kāna Al-'Insānu `Ajūlāan (Al-'Isrā': 11). [17.11] I priziva čovjek dowom svojom i zlo i dobro;a čovjek je brzoplet. ‍‍ ‍ ‍‍‍‍‍‍‍‍ ۖ ‌‍ ‍‍
Wa Ja`alnā Al-Layla Wa An-Nahārayatayni ۖ Famaĥawnā 'Āyata Al-Layli Wa Ja`alnā 'Āyata An-Nahāri Mubşiratan Litabtaghū Fađlāan Min Rabbikum Wa Lita`lamū `Adada As-Sinīna Wa Al-Ĥisāba ۚ Wa Kulla Shay'in Faşşalnāhu Tafşīlāan (Al-'Isrā': 12). [17.12] I učinili smo noć i dan dvama znacima. Pabrišemo znak noći i činimo znak dana vidnim, da bistetražili blagodat od Gospodara svog i da znate brojgodina i računanje. A svaku stvar - razložili smo jepodrobno. ‍‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍‌‍‍‍‍‍ۖ ‍‍‍‍‍ ‌‍ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‍‌‌ ‌‍‍‍‍‍‍‍ ‌ ۚ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍
Wa Kulla 'Insānin 'Alzamnāhu Ţā'irahu Fī `Unuqihi ۖ Wa Nukhriju Lahu Yawma Al-Qiyāmati Kitābāan Yalqāhu Manshūan (Al-'Isrā': 13). [17.13] I svakom čovjeku - pričvrstićemo mu njegovznamen za vrat njegov i izvadićemo mu na Dan kijametaknjigu koju će naći otvorenu: ‌‌‍‍ ‌‍ ‍‍ۖ ‌‍‍‍ ‍‍‍‍ ‍‌‍‍‍‌‌
Aqra' Kitābaka Kafá Binafsika Al-Yawma `Alayka Ĥasībāan (Al-'Isrā': 14). [17.14] "Čitaj knjigu svoju! Dovoljna je Danas dušatvoja protiv tebe obračunac." ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‌‌ ‌ ‍‍
Mani Ahtadá Fa'innamā Yahtadī Linafsihi ۖ Wa Man Đalla Fa'innamā Yađillu `Alayhā ۚ Wa Lā Taziru Wāziratun Wizra 'Ukhۗ Wa Mā Kunnā Mu`adhdhibīna Ĥattá Nab`atha Rasūlāan (Al-'Isrā': 15). [17.15] Ko se upućuje - pa samo se upućuje za dušusvoju; a ko luta, pa samo luta protiv nje. I nećeopterećeni nositi teret drugog. A nismo kažnjavali,dok ne bismo poslali poslanika. ‌‌ ‍‌ ۖ ‌‍‌‍‌ ‍‍‍‍ ‌ ۚ ‌‌ ‌‌‌‌‍ ‌‌‌‍ ‌‌ ۗ ‌‌ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍ ‌‍
Wa 'Idhā 'Aradnā 'An Nuhlika Qaryatan 'Amarnā Mutrafīhā Fafasaqū Fīhā Faĥaqqa `Alayhā Al-Qawlu Fadammarnāhā Tadan (Al-'Isrā': 16). [17.16] A kad želimo da uništimo grad, naredimo unjemu raskošnicima njegovim, pa se odaju griješenju unjemu, te se ispuni na njemu Riječ, pa ga uništimo(potpunim) uništenjem. ‌‌ ‌‍‍‍‍ ‌‌ ‍‌ ‍‍‍ ‌ ‍‍‍ ‍‌ ‍
Wa Kam 'Ahlaknā Mina Al-Qurūni Min Ba`di Nūĥin ۗ Wa Kafá Birabbika Bidhunūbi `Ibādihi Khabīan Başīan (Al-'Isrā': 17). [17.17] I koliko smo uništili pokoljenja poslijeNuha! A dovoljno je (što je) Gospodar tvoj ogrijesima robova Svojih Obaviješteni, Vidilac. ‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍‌ ‍‌‌ ‌ ‍‍‍ ۗ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍
Man Kāna Yurīdu Al-`Ājilata `Ajjalnā Lahu Fīhā Mā Nashā'u Liman Nurīdu Thumma Ja`alnā Lahu Jahannama Yaşlāhā Madhmūmāan Madĥūan (Al-'Isrā': 18). [17.18] Ko želi ubrzano (ovog života), ubrzaćemo mu unjemu što hoćemo - kome želimo, zatim ćemo mudodijeliti Džehennem. Pržiće se njime pokuđen,odbačen. ‍‌‌ ‍‍‍‍‍‌ ‌ ‌ ‌ ‍‌‌ ‍‌‌ ‍‍‍‍‍‌ ‍‌ ‌ ‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‌ ‌‌
Wa Man 'Arāda Al-'Ākhirata Wa Sa`á Lahā Sa`yahā Wa Huwa Mu'uminun Fa'ūlā'ika Kāna Sa`yuhum Mashan (Al-'Isrā': 19). [17.19] A ko želi Ahiret i zalaže se za njega trudomsvojskim, a on bude vjernik - pa tim takvima će bititrud njihov pohvalan. ‍‌‌ ‌‌‍‍ ‍‍ ‌‌ ‌ ‌ ‍‍‌‍ ‌‌
Kullāan Numiddu Hā'uulā' Wa Hā'uulā' Min `Aţā'i Rabbika ۚ Wa Mā Kāna `Aţā'u Rabbika Maĥžūan (Al-'Isrā': 20). [17.20] Svakom pružamo, takvima i ovakvima, iz daraGospodara tvog. A nije dar Gospodara tvog ograničen. ‌ ‍‌‌ ‍‌‌‌ ‍‌‌ ‍‍‍‍‍‌ ‍ ۚ ‌‌ ‍‍‍‌ ‍‍‍‍‌‌
Anžur Kayfa Fađđalnā Ba`đahum `Alá Ba`đin ۚ Wa Lal'ākhiratu 'Akbaru Darajātin Wa 'Akbaru Tafđīlāan (Al-'Isrā': 21). [17.21] Pogledaj kako smo ih odlikovali jedne naddrugima, a sigurno je Ahiret veći stepenima i većiodlikovanjem. ‍‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍ ‌ ‍ ۚ ‌‍‍‍ ‌ ‌‍ ‌‌‌ ‍‍‍
Lā Taj`al Ma`a Allāhi 'Ilahāan 'Ākhara Fataq`uda Madhmūmāan Makhdhūlāan (Al-'Isrā': 22). [17.22] Ne stavljaj uz Allaha boga drugog, pa dasjedneš pokuđen, ostavljen. ‌ ‍‍‍‍ ‌ ‌‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍‌
Wa Qađá Rabbuka 'Allā Ta`budū 'Illā 'Īyāhu Wa Bil-Wālidayni 'Iĥsānāan ۚ 'Immā Yablughanna `Indaka Al-Kibara 'Aĥaduhumā 'Aw Kilāhumā Falā Taqul Lahumā 'Uffin Wa Lā Tanharhumā Wa Qul Lahumā Qawlāan Karīmāan (Al-'Isrā': 23). [17.23] A odredio je Gospodar tvoj, da ne obožavate,izuzev Njega, a roditeljima - dobročinstvo. Ako jednood njih dvoje ili oboje dostigne kod tebe starost,tad im ne reci: "Uf!" i ne grdi ih i reci im riječplemenitu. ‍‍‍ ‍ ‌‌ ‌ ‍ ‌‌‍ ‌ ۚ‍‌ ‍‍‍‍‍‍‍‌ ‍‌‍‍ ‌‌ ‌ ‌ ‍‍‍‍ ‍ ‌‌ ‍‌‍‍‍ ‌ ‍ ‍
Wa Akhfiđ Lahumā Janāĥa Adh-Dhulli Mina Ar-Raĥmati Wa Qul Rrabbi Arĥamhumā Kamā Rabbayānī Şaghīan (Al-'Isrā': 24). [17.24] I spusti im krilo poniznosti iz milosti, ireci: "Gospodaru moj! Smiluj se njima dvoma, kao štosu me odgajali (dok) sam bio mali." ‌‍‍‍‍ ‌ ‍ ‍ ‌‍ ‌‌ ‍ ‍‍‍‍
Rabbukum 'A`lamu Bimā Fī Nufūsikum ۚ 'In Takūnū Şāliĥīna Fa'innahu Kāna Lil'awwābīna Ghafūan (Al-'Isrā': 25). [17.25] Gospodar vaš je Najbolji znalac onog šta je udušama vašim. Ako budete pravedni - pa uistinu, On jepokajanicima Oprosnik. ‍‍‍ ‌ ‌ ۚ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍ ‍ ‌‌‍‍‍‍‍‌‌
Wa 'Āti Dhā Al-Qurbá Ĥaqqahu Wa Al-Miskīna Wa Abna As-Sabīli Wa Lā Tubadhdhir Tabdhīan (Al-'Isrā': 26). [17.26] I daj bližnjem pravo njegovo, i siromahu isinu puta, i ne rasipaj rasipnošću. ‌ ‌‌‌ ‍‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍‍ ‌‌ ‌‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍
'Inna Al-Mubadhdhirīna Kānū 'Ikhwāna Ash-Shayāţīni ۖ Wa Kāna Ash-Shayţānu Lirabbihi Kafūan (Al-'Isrā': 27). [17.27] Uistinu! Rasipnici su braća šejtanova, ašejtan je Gospodaru svom nezahvalan. ‍‍‍‍ ‍ ‌‍‍‍‍‌ ‍‍ۖ ‌‍ ‍‍‍‍ ‌‌
Wa 'Immā Tu`riđanna `Anhumu Abtighā'a Raĥmatin Min Rabbika Tarjūhā Faqul Lahum Qawlāan Maysūan (Al-'Isrā': 28). [17.28] A ako se okreneš od njih, tražeći milostGospodara svog kojoj se nadaš, tad im reci riječlahku. ‍‌ ‍‍‍‍‍‍‌ ‍‌‍‍‍‍‍‍‌ ‍ ‍‌‌ ‌‍ ‌ ‍‍‍ ‌‌
Wa Lā Taj`al Yadaka Maghlūlatan 'Ilá `Unuqika Wa Lā Tabsuţhā Kulla Al-Basţi Fataq`uda Malūmāan Maĥsūan (Al-'Isrā': 29). [17.29] I ne čini ruku svoju vezanom za svoj vrat, ine pružaj je svakim pružanjem, pa da sjednešprekoren, ogoljen. ‌ ‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍‌ ‌‌
'Inna Rabbaka Yabsuţu Ar-Rizqa Liman Yashā'u Wa Yaqdiru ۚ 'Innahu Kāna Bi`ibādihi Khabīan Başīan (Al-'Isrā': 30). [17.30] Uistinu, Gospodar tvoj pruža opskrbu komehoće i uskraćuje. Uistinu, On je o robovima SvojimObaviješteni, Onaj koji vidi. ‌ ‌‍‍‍‍‍‍‍ ‍‌ ‍‌‌ ‍‌ ‍‍‍‍‍ۚ‍ ‍‍‍‍‍‍‍
Wa Lā Taqtulū 'Awlādakum Khashyata 'Imlāqin ۖ Naĥnu Narzuquhum Wa 'Īyākum ۚ 'Inna Qatlahum Kāna Khiţ'āan Kabīan (Al-'Isrā': 31). [17.31] I ne ubijajte djecu svoju iz straha odsiromaštva. Mi opskrbljujemo njih i vas. Uistinu,njihovo ubijanje je greška velika; ‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌‌‌ ‍ ‌ ۖ‍ ‌‌ ۚ‍ ‍ ‍‍‍‍‍ ‍
Wa Lā Taqra Az-Ziná ۖ 'Innahu Kāna Fāĥishatan Wa Sā'a Sabīlāan (Al-'Isrā': 32). [17.32] I ne približujte se bludu! Uistinu, to jerazvrat i zao put; ‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍ۖ‍ ‍ ‌‍‌‌
Wa Lā Taqtulū An-Nafsa Allatī Ĥarrama Allāhu 'Illā Bil-Ĥaqqi ۗ Wa Man Qutila Mažlūmāan Faqad Ja`alnā Liwalīyihi Sulţānāan Falā Yusrif Al-Qatli ۖ 'Innahu Kāna Manşūan (Al-'Isrā': 33). [17.33] I ne ubijte dušu koju je zabranio Allah,izuzev s pravom. A ko bude ubijen nepravedno, padoista smo nasljedniku njegovom dali ovlaštenje, paneka ne pretjera u ubijanju. Uistinu, on će bitipomognut. ‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍ ‍ ‌‌ ۗ ‌‍‌‍ ‍‍‍‍ ‍‍‍‌ ‌ ‍‍‍‍ ‌ ‍ ‍‍ۖ‍ ‍ ‍‌‍‍‍‍‍‌‌
Wa Lā Taqrabū Māla Al-Yatīmi 'Illā Bi-Atī Hiya 'Aĥsanu Ĥattá Yablugha 'Ashuddahu ۚ Wa 'Awfū Bil-`Ahdi ۖ 'Inna Al-`Ahda Kāna Mas'ūlāan (Al-'Isrā': 34). [17.34] I ne približujte se imetku siročeta, osimonako kako je najbolje, dok ne dostigne zrelostsvoju. I ispunjavajte ugovor. Uistinu, za ugovor ćese biti pitano. ‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍ ‌‌ ‌ ‌ ‍‍‍‍‍ۚ ‌‌‌ ۖ‌ ‍‍‍
Wa 'Awfū Al-Kayla 'Idhā Kiltum Wa Zinū Bil-Qisţāsi Al-Mustaqīmi ۚ Dhālika Khayrun Wa 'Aĥsanu Ta'w9lāan (Al-'Isrā': 35). [17.35] I ispunjavajte mjeru kad mjerite, vagajtemjerilom ispravnim. To je dobro i najljepšeg ishoda. ‌‌ ‍‍‍ ‌‌‌‌ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍ۚ‍‍ ‌‌ ‌
Wa Lā Taqfu Mā Laysa Laka Bihi `Ilmun ۚ 'Inna As-Sam`a Wa Al-Başara Wa Al-Fu'uāda Kullu 'Ūlā'ika Kāna `Anhu Mas'ūlāan (Al-'Isrā': 36). [17.36] I ne slijedi ono o čemu ti nemaš znanje.Uistinu, sluh i vid i srce, za svako od njih biće sepitano. ‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍ۚ‍ ‌‍‍ ‍‌‌ ‌‍‍‌‍ ‍‌‍‍‍ ‍‍‍
Wa Lā Tamshi Fī Al-'Arđi Maraĥāan ۖ 'Innaka Lan Takhriqa Al-'Arđa Wa Lan Tablugha Al-Jibāla Ţūlāan (Al-'Isrā': 37). [17.37] I ne hodaj po Zemlji likujući. Uistinu, tinećeš probiti Zemlju, i nećeš doseći planine visinom. ‌‍‍ ۖ‍ ‍‌‌ ‍‍‍ ‌‍‌‌ ‍‍‍‍‍
Kullu Dhālika Kāna Sayyi'uhu `Inda Rabbika Makrūhāan (Al-'Isrā': 38). [17.38] Sve to je zlo kod Gospodara tvog, pokudno je. ‌ ‍ ‍‌‍‍‍ ‍‍‍
Dhālika Mimmā 'Awĥá 'Ilayka Rabbuka Mina Al-Ĥikmati ۗ Wa Lā Taj`al Ma`a Allāhi 'Ilahāan 'Ākhara Fatulqá Fī Jahannama Malūmāan Madĥūan (Al-'Isrā': 39). [17.39] To je od onog šta ti objavljuje Gospodar tvojod mudrosti. I ne stavljaj uz Allaha boga drugog, pada budeš bačen u Džehennem, prekoren, odbačen. ‍‍ ‌‍‍‍‍ ‌‍‍‍ ۗ ‌‌ ‍‍‍‍ ‌ ‌‍‍‍‌ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍‌‌
'Afa'aşfākum Rabbukum Bil-Banīna Wa Attakhadha Mina Al-Malā'ikati 'Ināthāan ۚ 'Innakum Lataqūlūna Qawlāan `Ažīmāan (Al-'Isrā': 40). [17.40] Pa zar je vas odlikovao Gospodar vašsinovima, a uzeo od meleka ženske? Uistinu, vigovorite riječ strašnu. ‍‍‍ ‌‍ ‍‍‍‍ ‌‍‍‍‌ ۚ‍ ‍‍‍‍‍‍‍ ‍‌ ‍‍‍
Wa Laqad Şarrafnā Fī Hādhā Al-Qur'āni Liyadhdhakkarū Wa Mā Yazīduhum 'Illā Nufūan (Al-'Isrā': 41). [17.41] I doista, izložili smo u ovom Kuranu(opomene) da se pouče, a povećava im jedinoizbjegavanje. ‍‍‌ ‌‌ ‍‍‍‌ ‌ ‌‌ ‌‌ ‌‌
Qul Law Kāna Ma`ahu 'Ālihatun Kamā Yaqūlūna 'Idhāanbtaghawā 'Ilá Dhī Al-`Arshi Sabīlāan (Al-'Isrā': 42). [17.42] Reci: "Da su uz Njega bogovi kao što govore,tad bi doista tražili Vlasniku Arša put!" ‍ ‌ ‍ ‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ‌‌‌ ‍‍‍‍‍‌
Subĥānahu Wa Ta`ālá `Ammā Yaqūlūna `Ulūw7an Kabīan (Al-'Isrā': 43). [17.43] Slavljen neka je On i Uzvišen od onog štogovore - uzvišenošću velikom! ‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌ ‍
Tusabbiĥu Lahu As-Samāwātu As-Sab`u Wa Al-'Arđu Wa Man Fīhinna ۚ Wa 'In Min Shay'in 'Illā Yusabbiĥu Biĥamdihi Wa Lakin Lā Tafqahūna Tasbīĥahum ۗ 'Innahu Kāna Ĥalīmāan Ghafūan (Al-'Isrā': 44). [17.44] Slavi Ga sedam nebesa i Zemlja i ko je unjima; i nema nijedne stvari, a da ne slavi sa hvalomNjegovom. Međutim, ne razumijete slavljenje njihovo.Uistinu! On je Blagi, Oprosnik. ‍‌‍‍‌ ‍‍‍‍‍ ‌‌‍‍ ‌‍‌‌ ‍ۚ ‌‌‌‌ ‍‌‌ ‍ ‌‌ ‌‍‌‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ۗ‍ ‍‍‌‌
Wa 'Idhā Qara'ta Al-Qur'āna Ja`alnā Baynaka Wa Bayna Al-Ladhīna Lā Yu'uminūna Bil-'Ākhirati Ĥijābāan Mastūan (Al-'Isrā': 45). [17.45] I kad učiš Kuran, načinimo između tebe iizmeđu onih koji ne vjeruju u Ahiret, barijeruskrivenu; ‌‌‌‌ ‍‍‍‌ ‌ ‌‍‍‍‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍ ‍‍ ‌‌
Wa Ja`alnā `Alá Qulūbihim 'Akinnatan 'An Yafqahūhu Wa Fīdhānihim Waqan Wa 'Idhā ۚ Dhakarta Rabbaka Fī Al-Qur'āni Waĥdahu Wa Llawā `Alá 'Adrihim Nufūan (Al-'Isrā': 46). [17.46] I stavljamo na srca njihova prekrivače da gane razumiju, a u uši njihove gluhoću. I kad spomenešGospodara svog u Kuranu - Jedinog Njega - okrenupozadine svoje bježeći. ‌ ‌ ‍ ‌‍‍‍‍ ‌‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ‌‍ ‌‌‌ ‌‍‍‍‍‍‌ ۚ ‌‌‌‌ ‌‍ ‍‍‍‌ ‌ ‌‌‌ ‍ ‌‌
Naĥnu 'A`lamu Bimā Yastami`ūna Bihi 'Idh Yastami`ūna 'Ilayka Wa 'Idh Hum Najwá 'Idh Yaqūlu Až-Žālimūna 'In Tattabi`ūna 'Illā Rajulāan Masĥūan (Al-'Isrā': 47). [17.47] Mi smo Najbolji znalac onog šta slušaju, kadte slušaju, i kad se oni tajno dogovaraju, kad govorezalimi: "Slijedite samo čovjeka začarana." ‌ ‌ ‍‍‍ ‌‌‌ ‍‍‍ ‌‍‍‍‍ ‌‌‌‌ ‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‌‌‌ ‍‍‍ ‌ ‍ ‌‌
Anžur Kayfa Đarabū Laka Al-'Amthāla Fađallū Falā Yastaţī`ūna Sabīlāan (Al-'Isrā': 48). [17.48] Vidi kako za tebe navode primjere pa lutaju,te ne mogu da nađu put. ‍‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍ ‍‍ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍
Wa Qālū 'A'idhā Kunnā `Ižāmāan Wa Rufātāan 'A'innā Lamabthūna Khalqāan Jadīdāan (Al-'Isrā': 49). [17.49] I govore: "Zar ćemo kad budemo kosti ikomadići, - hoćemo li uistinu mi biti podignuti (kao)stvorenje novo?" ‍‍‍‍ ‌‌‌ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍ ‌
Qul Kūnū Ĥijāratan 'Aw Ĥadīdāan (Al-'Isrā': 50). [17.50] Reci: "Budite kamenje ili gvožđe, ‌‍ ‌‌‌ ‌
'Aw Khalqāan Mimmā YakburuŞudūrikum ۚ Fasayaqūlūna Man Yu`īdunā ۖ Quli Al-Ladhī Faţarakum 'Awwala Marratin ۚ Fasayunghūna 'Ilayka Ru'ūsahum Wa Yaqūlūna Matá Huwa ۖ Qul `Asá 'An Yakūna Qarībāan (Al-'Isrā': 51). [17.51] Ili stvorenje od onog šta je veliko u grudimavašim." Tad će reći: "Ko će nas povratiti?" Reci:"Onaj koji vas je stvorio prvi put." Tad će tizatresti glavama svojim i reći: "Kad će to?" Reci:"Možda je blizu." ‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍‌ ‌ ‍‌ ۚ‍‍‍‍‍‍ ‍‌‌ ‌ ۖ ‍‍ ‌‌ ‍ ۚ ‍‌‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍ ‌‌‍‍‌ ‌‍‍‍‍‍‍‍ۖ ‍ ‍‌ ‍‍‍
Yawma Yad`ūkum Fatastajībūna Biĥamdihi Wa Tažunnūna 'In Labithtum 'Illā Qalīlāan (Al-'Isrā': 52). [17.52] Na Dan kad vas pozove, tad ćete se odazvati shvalom Njegovom, i mislićete da ste proboravili samomalo (vremena)! ‍‍ ‌‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌‌‌ ‌
Wa Qul Li`ibādī Yaqūlū Allatī Hiya 'Aĥsanu ۚ 'Inna Ash-Shayţāna Yanzaghu Baynahum ۚ 'Inna Ash-Shayţāna Kāna Lil'insāni `Adūw7an Mubīnāan (Al-'Isrā': 53). [17.53] I reci robovima Mojim (da) govore ono što jenajbolje. Uistinu, šejtan sije razdor među njima.Uistinu, šejtan je čovjeku neprijatelj otvoreni. ‍‍‍ ‌ ‍‍‍ ۚ‍‍‍‍ ‍‌‍‍ ۚ‍‍‍‍‍‍ ‌‌
Rabbukum 'A`lamu Bikum ۖ 'In Yasha' Yarĥamkum 'Aw 'In Yasha' Yu`adhdhibkum ۚ Wa Mā 'Arsalnāka `Alayhim Wa Kīlāan (Al-'Isrā': 54). [17.54] Gospodar vaš je vaš Najbolji poznavalac. Akohoće, smilovaće vam se, a ako hoće kazniće vas. Inismo poslali tebe nad njima zaštitnikom. ‍‍‍ۖ ‌‌‌ ‌ ‌‌ ‌‌ ‌ ۚ ‌‍ ‌‍
Wa Rabbuka 'A`lamu Biman As-Samāwāti Wa Al-'Arđi ۗ Wa Laqad Fađđalnā Ba`đa An-Nabīyīna `Alá Ba`đin ۖ Wa 'Ātaynā Dāwūda Zabūan (Al-'Isrā': 55). [17.55] I Gospodar tvoj je Najbolji znalac onog ko jena nebesima i Zemlji. A doista smo odlikovalivjerovjesnike jedne nad drugima, i dali smo DawuduZebur. ‌‍‍‍ ‌ ‍‌‍‌‍‍‌ ۗ ‌‍‍‍‌ ‍‍‍‍‌ ‍ ‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌ ‍ ۖ ‌‌ ‌‌‍‍‌‌ ‌‌
Quli Ad Al-Ladhīna Za`amtum Min Dūnihi Falā Yamlikūna Kashfa Ađ-Đurri `Ankum Wa Lā Taĥwīlāan (Al-'Isrā': 56). [17.56] Reci: "Prizivajte one koje ste držali(bogovima) mimo Njega" - pa ne vladaju otklanjanjemnevolje od vas, niti (njenim) mijenjanjem. ‍‍‍‍ ‌ ‍‌‌ ‌‌ ‌ ‍‍‍ ‍‍‍‌ ‍‌‍‍‍ ‌‌
'Ūlā'ika Al-Ladhīna Yad`ūna Yabtaghūna 'Ilá Rabbihimu Al-Wasīlata 'Ayyuhum 'Aqrabu Wa Yarjūna Raĥmatahu Wa Yakhāfūna `Adhābahu ۚ 'Inna `Adhāba Rabbika Kāna Maĥdhūan (Al-'Isrā': 57). [17.57] Takvi koje oni prizivaju, traže načinpristupa Gospodaru svom - koji od njih će bitinajbliži - i nadaju se milosti Njegovoj i boje sekazne Njegove. Uistinu, kazna Gospodara tvog je onočega se treba čuvati. ‍‍‌‍ ‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌ ‍ ‌ ‌‍‍‍‍‍‍ ‌‍‍‍ ‌‍ ‌‍‍‍‍‍‍‍ۚ‍‍‌ ‌‍ ‌‌‌
Wa 'In Min Qaryatin 'Illā Naĥnu Muhlikūhā Qabla Yawmi Al-Qiyāmati 'Aw Mu`adhdhibūhā `Adhābāan Shadīdāan ۚ Kāna Dhālika Fī Al-Kitābi Masţūan (Al-'Isrā': 58). [17.58] I nema nijednog naselja, a da ga Mi nećemouništiti prije Dana kijameta ili ga kazniti kaznomžestokom. To je u Knjizi napisano. ‌‌‌ ‍‌ ‌‌ ‌ ‍‍‍ ‍ ‍‍‍ ‌‌‌ ‌ ‌ ‌ ۚ‍‍‍‌‌
Wa Mā Mana`anā 'An Nursila Bil-'Āyāti 'Illā 'An Kadhdhaba Bihā Al-'Awwalūna ۚ Wa 'Ātaynā Thamūda An-Nāqata Mubşiratan Fažalamū Bihā ۚ Wa Mā Nursilu Bil-'Āyāti 'Illā Takhwīfāan (Al-'Isrā': 59). [17.59] A sprječava Nas da pošaljemo znakove, jedinošto su ih poricali raniji. I dali smo Semudu devujasnim (znakom), pa su joj učinili zulm. A znakovesmo slali samo (kao) zastrašivanje. ‌ ‍ ‌ ‌‌ ‌ ‌‍‍‍ ۚ ‌‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍ۚ ‌‌ ‌‌ ‍‍‍
Wa 'Idh Qulnā Laka 'Inna Rabbaka 'Aĥāţa Bin-Nāsi ۚ Wa Mā Ja`alnā Ar-Ru'uyā Allatī 'Araynāka 'Illā Fitnatan Lilnnāsi Wa Ash-Shajarata Al-Mal`ūnata Fī Al-Qur'āni ۚ Wa Nukhawwifuhum Famā Yazīduhum 'Illā Ţughyānāan Kabīan (Al-'Isrā': 60). [17.60] I kad ti rekosmo: "Uistinu, Gospodar tvojobuhvata čovječanstvo." I učinili smo snoviđenje kojismo ti pokazali, jedino iskušenjem ljudima, i drvoprokleto u Kuranu. A zastrašujemo ih, pa im (to)samo povećava pretjeranost veliku. ‌‌‌ ‍‌ ‌‌ ‌‍ ‌‍ ‍‍ ۚ ‌‌ ‌ ‍‌‌ ‌‌‍ ‌‌ ‌ ‍‍‍‍‍ ‍‍‍‌ ۚ ‌‍‍‍‍ ‌ ‌ ‍‍‍ ‍
Wa 'Idh Qulnā Lilmalā'ikati Asjudū Li'dama Fasajadū 'Illā 'Iblīsa Qāla 'A'asjudu Liman Khalaqta Ţīnāan (Al-'Isrā': 61). [17.61] I kad rekosmo melecima: "Padnite na sedžduAdemu!" Tad padoše ničice, izuzev Iblisa. Reče: "Zarda činim sedždu onome koga si stvorio od ilovače?" ‌‌‌ ‍‌ ‍‍‍‍‍ ‌‌‌ ‍‌‍‍‍‍‍‍
Qāla 'Ara'aytaka Hādhā Al-Ladhī Karramta `Alayya La'in 'Akhkhartanī 'Ilá Yawmi Al-Qiyāmati La'aĥtanikanna Dhurrīyatahu 'Illā Qalīlāan (Al-'Isrā': 62). [17.62] Reče: "Vidiš li Ti ovo čemu si ukazao častnada mnom, ako me ostaviš do Dana kijameta sigurno ćusavladati potomstvo njegovo, izuzev malo (njih)." ‌‌‍‌ ‌‌ ‍‌‌ ‌‍‍‍ ‌‌ ‍ ‍‍‍ ‍ ‌‌ ‌
Qāla Adh/hab Faman Tabi`aka Minhum Fa'inna Jahannama Jazā'uukum Jazā'an Mawfūan (Al-'Isrā': 63). [17.63] (Allah) reče: "Odlazi! Pa ko te od njih budeslijedio, pa uistinu, Džehennem će biti plaća vaša,plaća potpuna. ‌‍‌ ‍‌‌ ‍‌‍‍‌ ‍‍‍‍‌ ‍‌ ‌‌
Wa Astafziz Mani Astaţa`ta Minhum Bişawtika Wa 'Ajlib `Alayhim Bikhaylika Wa Rajilika Wa Shārik/hum Al-'Amwli Wa Al-'Awlādi Wa `Id/hum ۚ Wa Mā Ya`iduhumu Ash-Shayţānu 'Illā Ghurūan (Al-'Isrā': 64). [17.64] I podbodi koga možeš od njih glasom svojim, isakupi na njih konjicu svoju i pješadiju svoju, isudjeluj im u imecima i djeci, i obećavaj im", aobećava im šejtan jedino obmanu. ‌‌‌ ‍‍‍‍‍‍ ‍‌‍‍‍ ‍‍‍‍ ‌‌‍‍‌ ‍‍‍‍ ‌‌‍ ‌ ‌‌‌ ‍ ۚ ‌‌ ‍‍‍‍‍‌‌‌
'Inna `Ibādī Laysa Laka `Alayhim Sulţānun ۚ Wa Kafá Birabbika Wa Kīlāan (Al-'Isrā': 65). [17.65] Uistinu! Robovi Moji - nećeš ti imati nadnjima autoritet. A dovoljan je Gospodar tvojZaštitnik. ‌ ‌ ‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍ ۚ ‌‌ ‍
Rabbukumu Al-Ladhī Yuzjī Lakumu Al-Fulka Fī Al-Baĥri Litabtaghū Min Fađlihi ۚ 'Innahu Kāna Bikum Raĥīmāan (Al-'Isrā': 66). [17.66] Gospodar vaš je Taj koji goni za vas plovilou moru, da tražite iz blagodati Njegove. Uistinu, Onvam je Milosrdan. ‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‍‌‌ ‍‍‍ۚ‍ ‍ ‌‍
Wa 'Idhā Massakumu Ađ-Đurru Al-Baĥri Đalla Man Tad`ūna 'Illā 'Īyāhu ۖ Falammā Najjākum 'Ilá Al-Barri 'A`rađtum ۚ Wa Kāna Al-'Insānu Kafūan (Al-'Isrā': 67). [17.67] I kad vas dotakne nevolja u moru, iščezneonaj koga prizivate mimo Njega. Pa pošto vas izbavina kopno, odvratite se. A čovjek je nezahvalan. ‌‌‌‌ ‍‍‍‍‍‍‌ ‍ ‍‌‌ ‍‍‍ ‌ ‍ ۖ‍‍‍‌ ‌‌ ۚ ‌‍ ‍‍ ‌‌
'Afa'amintum 'An Yakhsifa Bikum Jāniba Al-Barri 'Aw Yursila `Alaykum Ĥāşibāan Thumma Lā Tajidū Lakum Wa Kīlāan (Al-'Isrā': 68). [17.68] Pa zar ste sigurni da neće učiniti da vasproguta obronak kopna ili poslati na vas pješčanuoluju?, potom nećete naći sebi zaštitnika. ‍‌‍‍‍ ‌‌‌ ‍‍‍‍‍ ‌‌ ‍ ‍‌ ‌ ‌
'Am 'Amintum 'An Yu`īdakum Fīhi Tāratan 'Ukhrá Fayursila `Alaykum Qāşifāan Mina Ar-Rīĥi Fayughriqakum Bimā Kafartum ۙ Thumma Lā Tajidū Lakum `Alaynā Bihi Tabī`āan (Al-'Isrā': 69). [17.69] Ili ste sigurni da vas neće vratiti u todrugi put, te poslati na vas uragan vjetra, pa vaspotopiti što ste bili nezahvalni, zatim nećete sebinaći protiv Nas za to pristalicu. ‌‍‌‍‍‍ ‌‌‌ ‍‍‍‍‍ ‌‍‍‍‌‌ ‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‌ ۙ‌ ‌ ‌
Wa Laqad Karramnā Banī 'Ādama Wa Ĥamalnāhum Al-Barri Wa Al-Baĥri Wa Razaqnāhum Mina Aţ-Ţayyibāti Wa Fađđalnāhum `Alá Kathīrin Mimman Khalaqnā Tafđīlāan (Al-'Isrā': 70). [17.70] A uistinu, ukazali smo čast sinovimaAdemovim, i nosimo ih kopnom i morem, i opskrbili smoih dobrim stvarima, i odlikovali ih prednošću nadmnogima od onog kog smo stvorili. ‍‍‌ ‍‌ ‍ ‌‌ ‌ ‌‌‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍‌‍‍‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍
Yawma Nad`ū Kulla 'Unāsin Bi'imāmihim ۖ Faman 'Ūtiya Kitābahu Biyamīnihi Fa'ūlā'ika Yaqra'ūna Kitābahum Wa Lā Yužlamūna Fatīlāan (Al-'Isrā': 71). [17.71] Na Dan kad pozovemo sve ljude s imamomnjihovim - pa kome se da knjiga njegova u desnicunjegovu, pa takvi će čitati knjigu svoju i neće im seučiniti zulm žilice hurmine košpice. ‌ ‌‍ ۖ ‍‌‌ ‌‍‍‍‍‌‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‌ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍
Wa Man Kāna Fī Hadhihi 'A`má Fahuwa Fī Al-'Ākhirati 'A`má Wa 'Ađallu Sabīlāan (Al-'Isrā': 72). [17.72] A ko je na ovom (svijetu) slijepac, pa on ćebiti na Ahiretu slijepac i najodlutaliji od puta. ‍‌‌ ‍ ‌‌ ‌ ‍‍‍‍‍ ‌ ‌‍
Wa 'In Kādū Layaftinūnaka `Ani Al-Ladhī 'Awĥaynā 'Ilayka Litaftariya `Alaynā Ghayrahu ۖ Wa 'Idhāan Lāttakhadhūka Khalīlāan (Al-'Isrā': 73). [17.73] I skoro da te baš odvrate od onog šta tiobjavljujemo, da bi protiv Nas izmišljao drugačije odtog, a tad bi te (oni) sigurno uzeli prijateljem. ‌‌‌ ‌‌ ‌‌‍‍‍‍ ‍‍‍ ۖ ‌‌‌‌‍‍‍‍‌
Wa Lawlā 'An Thabbatnāka Laqad Kidtta Tarkanu 'Ilayhim Shay'āan Qalīlāan (Al-'Isrā': 74). [17.74] I da te nismo učvrstili, skoro bi im se bašnaklonuo nešto malo. ‌ ‍ ‍‍‍‍‍‌ ‍ ‌ ‍‍‍
'Idhāan La'adhaqnāka Đi`fa Al-Ĥayāati Wa Đi`fa Al-Mamāti Thumma Lā Tajidu Laka `Alaynā Naşīan (Al-'Isrā': 75). [17.75] Tad bismo doista dali da ti iskusiš dvostruku(kaznu) života i dvostruku (kaznu) smrti, zatim ne bisebi našao protiv Nas pomagača. ‌‌‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌‍‌ ‌ ‌ ‌ ‍‍‍‍‍
Wa 'In Kādū Layastafizzūnaka Mina Al-'Arđi Liyukhrijūka Minhā ۖ Wa 'Idhāan Lā Yalbathūna Khilāfaka 'Illā Qalīlāan (Al-'Isrā': 76). [17.76] I zamalo da te doista preplaše iz zemlje, date iz nje istjeraju, a tad ne bi ostali iza tebe,izuzev malo. ‌‌‌ ‌‌‌‍‍‍‍‍‍ ‍‌‍‍‍‌ ۖ ‌‌‌‌ ‌ ‍‍‍ ‍ ‌
Sunnata Man Qad 'Arsalnā Qablaka Min Rusulinā ۖ Wa Lā Tajidu Lisunnatinā Taĥwīlāan (Al-'Isrā': 77). [17.77] Sunnet onog kog smo poslali prije tebe odposlanika Naših, a nećeš u sunnetu Našem naćiizmjenu. ‍‍‍ ‍‌ ‌‌ ‍‍‍ ‍‌‌ ‌‌ ۖ ‌‌ ‌ ‍‍‍‍‌
'Aqimi Aş-Şalāata Lidulūki Ash-Shamsi 'Ilá Ghasaqi Al-Layli Wa Qur'āna Al-Fajri ۖ 'Inna Qur'āna Al-Fajri Kāna Mash/hūdāan (Al-'Isrā': 78). [17.78] Obavljaj salat sa naginjanjem Sunca (zapadu),do mraka noći, i Kuran (uči) zorom. Uistinu, Kuranzorom je svjedočen. ‍‍‍‍‍ ‍‍‍ ‍ ‌‌ ‍‍ ‍‍‍‍‍ ‌‍‌ ‍‍ ۖ‍‌ ‍‍ ‌‌
Wa Mina Al-Layli Fatahajjad Bihi Nāfilatan Laka `Asá 'An Yab`athaka Rabbuka Maqāmāan Maĥmūdāan (Al-'Isrā': 79). [17.79] A od noći - pa probdij je nafilom za sebe.Možda će Gospodar tvoj da te uzdigne na mjestopohvalno. ‍‍‍‍‍ ‍ ‌ ‍‌ ‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍ ‌‌
Wa Qul Rabbi 'Adkhilnī Mudkhala Şidqin Wa 'Akhrijnī Mukhraja Şidqin Wa Aj`al Lī Min Ladunka Sulţānāan Naşīan (Al-'Isrā': 80). [17.80] I reci: "Gospodaru moj! Daj mi da uđemulaskom istinskim, i izvedi me izvođenjem istinskim idadni mi od Sebe snagu pomažuću." ‍‍‍ ‌‍‍‍‍ ‍‍‍ ‌‌‍‍ ‍‍‍ ‍ ‍‌‌ ‌‍ ‍‍‍‍‍‍‍
Wa Qul Jā'a Al-Ĥaqqu Wa Zahaqa Al-Bāţilu ۚ 'Inna Al-Bāţila Kāna Zahūqāan (Al-'Isrā': 81). [17.81] I reci: "Došla je Istina, a nestala jeneistina. Uistinu, neistina je nestajuća." ‍‍‍ ‍ ‌‌‍ ۚ‍ ‍
Wa Nunazzilu Mina Al-Qur'āni Mā Huwa Shifā'un Wa Raĥmatun Lilmu'uminīna ۙ Wa Lā Yazīdu Až-Žālimīna 'Illā Khasāan (Al-'Isrā': 82). [17.82] I objavljujemo od Kurana ono šta je lijek imilost vjernicima, a zalimima povećava jedinogubitak. ‍‍‍‍‍‍‌ ‌ ‌ ‍ ‌‌‍ ‍‍‍ۙ ‌‌ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌ ‍‌‌
Wa 'Idhā 'An`amnā `Alá Al-'Insāni 'A`rađa Wa Na'á Bijānibihi ۖ Wa 'Idhā Massahu Ash-Sharru Kāna Ya'ūan (Al-'Isrā': 83). [17.83] I kad obdarimo čovjeka, odvrati se i udaljina svoju stranu. A kad ga dotakne zlo, bude očajan. ‌‌‍‌ ‌ ‍‍ ‌‍‍‍ ‌‌‌ ۖ ‌‌‌‌‌ ‍‌ ‍‍‍
Qul Kullun Ya`malu `Alá Shākilatihi Farabbukum 'A`lamu Biman Huwa 'Ahdá Sabīlāan (Al-'Isrā': 84). [17.84] Reci: "Svako radi na svoj način, pa Gospodarvaš je Najbolji znalac onog ko je najupućeniji putu." ‌ ‍ ‌ ‍‌‌ ‌‌
Wa Yas'alūnaka `Ani Ar-Rūĥi ۖ Quli Ar-Rūĥu Min 'Amri Rabbī Wa Mā 'Ūtītum Mina Al-`Ilmi 'Illā Qalīlāan (Al-'Isrā': 85). [17.85] I pitaju te o Duhu. Reci: "Duh je po naredbiGospodara mog, a vama je od znanja dato samo malo." ‍‍‌ ۖ ‍‍‌ ‍‌‌ ‌‍ ‌‍ ‌‍ ‍‍
Wa La'in Shi'nā Lanadh/habanna Bial-Ladhī 'Awĥaynā 'Ilayka Thumma Lā Tajidu Laka Bihi `Alaynā Wa Kīlāan (Al-'Isrā': 86). [17.86] A da hoćemo, sigurno bismo povukli ono štasmo ti objavili, zatim ne bi sebi za to našao protivNas zaštitnika, ‍‌‌ ‌ ‍ ‌‌‍‍‍‍ ‍‍ ‌ ‌
'Illā Raĥmatan Min Rabbika ۚ 'Inna Fađlahu Kāna `Alayka Kabīan (Al-'Isrā': 87). [17.87] Osim milosti Gospodara tvog. Uistinu! DobrotaNjegova je prema tebi velika. ‍‍‍ ‍‌‌ ‌‍ ۚ‌ ‍‍‍‍ ‍‍‍‍ ‍
Qul La'ini Ajtama`ati Al-'Insu Wa Al-Jinnu `Alá 'An Ya'tū Bimithli Hādhā Al-Qur'āni Lā Ya'tūna Bimithlihi Wa Law Kāna Ba`đuhum Liba`đin Žahīan (Al-'Isrā': 88). [17.88] Reci: "Kad bi se sakupilo čovječanstvo idžinni, da donesu sličan ovom Kuranu, ne bi sličannjemu donijeli, makar oni jedni drugima bilipomagači. ‍ ‌ ‌‌ ‍‍‍‌ ‌ ‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍‍ ‍‍‍
Wa Laqad Şarrafnā Lilnnāsi Fī Hādhā Al-Qur'āni Min Kulli Mathalin Fa'abá 'Aktharu An-Nāsi 'Illā Kufūan (Al-'Isrā': 89). [17.89] A doista smo čovječanstvu iznijeli u ovomKuranu od svakog primjera (ponešto), pa većinasvijeta odbija (sve), osim nevjerstva. ‍‍‌ ‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍‌ ‍‌‍‍ ‌‌ ‌‌
Wa Qālū Lan Nu'umina Laka Ĥattá Tafjura Lanā Mina Al-'Arđi Yanbū`āan (Al-'Isrā': 90). [17.90] I rekoše: "Nećemo ti vjerovati, dok ne učinišda za nas provrije izvor iz zemlje; ‍‍ ‍‌‌ ‌ ‍‌ ‌ ‍‌‍‍
'Aw Takūna Laka Jannatun Min Nakhīlin Wa `Inabin Fatufajjira Al-'Anhāra Khilālahā Tafjīan (Al-'Isrā': 91). [17.91] Ili imadneš ti bašču palmi i grožđa, paučiniš da kroz nju poteku rijeke izbijajući; ‌‌ ‍‍‍‍‍ ‍‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ‌‍‍‌ ‍
'Aw Tusqiţa As-Samā'a Kamā Za`amta `Alaynā Kisafāan 'Aw Ta'tiya Billāhi Wa Al-Malā'ikati Qabīlāan (Al-'Isrā': 92). [17.92] Ili daš da padne nebo - kao što tvrdiš - nanas u komadima, ili dovedeš Allaha i meleke sučelice; ‌‌ ‍‍‍‍‍ ‍‍‌‌ ‌ ‌‌ ‍ ‌
'Aw Yakūna Laka Baytun Min Zukhrufin 'Aw Tarqá Fī As-Samā'i Wa Lan Nu'umina Liruqīyika Ĥattá Tunazzila `Alaynā Kitābāan Naqra'uuhu ۗ Qul Subĥāna Rabbī Hal Kuntu 'Illā Bashaan Rasūlāan (Al-'Isrā': 93). [17.93] Ili ti imadneš kuću od zlata; ili se popneš unebo - a nećemo vjerovati u uspon tvoj, dok nam nespustiš knjigu koju ćemo čitati." Reci: "Slavljenneka je Gospodar moj! Jesam li (išta), osim smrtnik,poslanik?" ‌‌ ‍‍‍‍‍ ‍‌‌ ‌‍‍‍ ‌‌‌ ‍‌ ‍‍‌ ‍‌‍ ‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍ۗ ‍ ‍‍‍‍‍ ‌‍ ‍‌‍‍‍ ‌‌ ‌ ‌‍
Wa Mā Mana`a An-Nāsa 'An Yu'uminū 'Idh Jā'ahumu Al-Hudá 'Illā 'An Qālū 'Aba`atha Allāhu Bashaan Rasūlāan (Al-'Isrā': 94). [17.94] A sprječavalo je ljude da vjeruju, kad bi imdolazila Uputa, samo što su govorili: "Zar je podigaoAllah smrtnika poslanikom?" ‍‍ ‌‌‌ ‍ ‌‌‌ ‍‍‍‍ ‌ ‌‍
Qul Law Kāna Fī Al-'Arđi Malā'ikatun Yamshūna Muţma'innīna Lanazzalnā `Alayhim Mina As-Samā'i Malakāan Rasūlāan (Al-'Isrā': 95). [17.95] Reci: "Da su na Zemlji meleci koji hodesmireno, sigurno bismo im spustili s neba melekaposlanikom." ‍ ‌ ‍ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌ ‍‍‌‌ ‌‍
Qul Kafá Billāhi Shahīdāan Bayn99 Wa Baynakum ۚ 'Innahu Kāna Bi`ibādihi Khabīan Başīan (Al-'Isrā': 96). [17.96] Reci: "Dovoljan je Allah svjedok između menei između vas." Uistinu! On je o robovima SvojimObaviješteni, Onaj koji vidi. ‍ ‌ ‍ ‌ۚ‍ ‍‍‍‍‍‍‍
Wa Man Yahdi Allāhu Fahuwa Al-Muhtadi ۖ Wa Man Yuđlil Falan Tajida Lahum 'Awliyā'a Min Dūnihi ۖ Wa Naĥshuruhum Yawma Al-Qiyāmati `Alá Wajūhihim `Umy7an Wa Bukmāan Wa Şummāan ۖ Ma'w7hum Jahannamu ۖ Kullamā Khabat Zidnāhum Sa`īan (Al-'Isrā': 97). [17.97] A koga uputi Allah, tad je on upućen; a kogazabludi - tad im nećeš naći zaštitnike mimo Njega. Isakupićemo ih na Dan kijameta na licima njihovimslijepe i nijeme i gluhe; sklonište njihovo bićeDžehennem. Kad god se stiša, povećaćemo im seir. ‍‌‌ ‌ ۖ ‌‍‌‌ ‍‍‍‍‍‍ ‍‌‌ ‌ ‌‌‍‌‌ ‍‌‌ ‌‌ ۖ ‌ ‍ ‍‍ ‌‍‍‍ ۖ ‌‌ ‍‍‍ۖ‍ ‌
Dhālika Jazā'uuhum Bi'annahum Kafarū Bi'āyātinā Wa Qālū 'A'idhā Kunnā `Ižāmāan Wa Rufātāan 'A'innā Lamabthūna Khalqāan Jadīdāan (Al-'Isrā': 98). [17.98] To je plaća njihova, zato što nisu vjerovaliu ajete Naše i govorili: "Zar ćemo kad budemo kosti ikomadi, uistinu mi biti podignuti stvaranjem novim?" ‍‌ ‍ ‌ ‍‍‍‍ ‌‌‌ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍ ‌
'Awalam Yarawā 'Anna Allāha Al-Ladhī Khalaqa As-Samāwāti Wa Al-'Arđa Qādirun `Alá 'An Yakhluqa Mithlahum Wa Ja`ala Lahum 'AjalāanRayba Fīhi Fa'abá Až-Žālimūna 'Illā Kufūan (Al-'Isrā': 99). [17.99] Zar ne vide da je Allah, Koji je stvorionebesa i Zemlju, kadar da stvori slične njima i dadneim rok u koji nema sumnje. Pa odbijaju zalimi - osimnevjerstvo. ‌ ‍‍‍‌‌ ‍‍ ‍‌‍‍‌ ‍‌‌‌ ‍‌ ‍‍‍‍‍ ‌ ‌‍ ‍‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍‍‍ ‌‌ ‌‌
Qul Law 'Antum Tamlikūna Khazā'ina Raĥmati Rabbī 'Idhāan La'amsaktum Khashyata Al-'Infāqi ۚ Wa Kāna Al-'Insānu Qatūan (Al-'Isrā': 100). [17.100] Reci: "Da vi vladate riznicama milostiGospodara mog, tad biste se sigurno suzdržali zbogstraha od potrošnje"; a čovjek je škrtac. ‍ ‌‍ ‍‍‍ ‍‍‌ ‌‍ ‌‍ ‌‌‌ ‍‍ ۚ ‌‍ ‍‍ ‍‌‌
Wa Laqad 'Ātaynā Mūsá Tis`a 'Āyātin Bayyinātin ۖ Fās'l Banī 'Isrā'īla 'Idh Jā'ahum Faqāla Lahu Fir`awnu 'Innī La'ažunnuka Yāmūsá Masĥūan (Al-'Isrā': 101). [17.101] I doista, dali smo Musau devet znakova,dokaza jasnih - ta pitaj sinove Israilove - kad imdođe, te reče njemu faraon: "Uistinu, ja te smatram,o Musa, opčaranim." ‍‍ ‌ ‌ ‌‍ ۖ‍‍‌‍‍‍‍ ‌‌‌ ‍‌ ‍‍‍‌‍‍‍‍ ‌ ‌‌
Qāla Laqad `Alimta Mā 'Anzala Hā'uulā' 'Illā Rabbu As-Samāwāti Wa Al-'Arđi Başā'ira Wa 'Innī La'ažunnuka Yā Fir`awnu Mathan (Al-'Isrā': 102). [17.102] Reče: "Doista znaš, ove (znakove) objavljujesamo Gospodar nebesa i Zemlje, kao znamenja, auistinu, ja te smatram, o faraone, uništenim." ‍‍‌ ‍‍ ‍‌‌ ‍ ‍‌‍‍‌‍‍ ‌‌‍‍‍ ‍‌‍ ‌‌
Fa'arāda 'An Yastafizzahum Mina Al-'Arđi Fa'aghraqnāhu Wa Man Ma`ahu Jamī`āan (Al-'Isrā': 103). [17.103] Tad je želio da ih protjera iz zemlje, papotopismo njega i onog ko je bio s njim, sve. ‌‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‌‍‌
Wa Qulnā Min Ba`dihi Libanī 'Isrā'īla Askunū Al-'Arđa Fa'idhā Jā'a Wa`du Al-'Ākhirati Ji'nā Bikum Lafīfāan (Al-'Isrā': 104). [17.104] I rekli smo poslije njega sinovimaIsrailovim: "Nastanite zemlju! Pa kad dođe obećanjeAhireta, dovešćemo vas grupisane." ‍‍‍‌ ‍‌‌ ‍‍‍‌‍‍‍ ‌‌‌ ‍‌ ‌ ‍‍
Wa Bil-Ĥaqqi 'Anzalnāhu Wa Bil-Ĥaqqi Nazala ۗ Wa Mā 'Arsalnāka 'Illā Mubashshian Wa Nadhīan (Al-'Isrā': 105). [17.105] A s Istinom smo ga spustili i s Istinom jesišao. I tebe smo poslali samo kao donosioca radosnihvijesti i opominjača. ‍‍‍ ‌‌‍‍ ‌‍ ۗ ‌‍ ‌‍ ‌‌ ‍ ‌‍
Wa Qur'ānāan Faraqnāhu Litaqra'ahu `Alá An-Nāsi `Alá Mukthin Wa Nazzalnāhu Tanzīlāan (Al-'Isrā': 106). [17.106] A Kuran - razdijelili smo ga, da ga učišljudima sa zadrškom, i spustili smo ga (postepenim)objavljivanjem. ‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‌ ‌ ‍‍ ‌‍ ‍‌‍‍
Qul 'Āminū Bihi 'Aw Lā Tu'uminū ۚ 'Inna Al-Ladhīna 'Ūtū Al-`Ilma Min Qablihi 'Idhā Yutlá `Alayhim Yakhirrūna Lil'adhqāni Sujjadāan (Al-'Isrā': 107). [17.107] Reci: "Vjerovali (vi) u njega ili nevjerovali! Uistinu, oni kojima je dato znanje prijenjega, kad im se uči, padaju na brade ničice, ‍ ‌ ‌‌‌ ‌ ‍ ۚ‍‍‍‍ ‌‍‍ ‍‌‍‍‍ ‌‌‌‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‌
Wa Yaqūlūna Subĥāna Rabbinā 'In Kāna Wa`du Rabbinā Lamaf`ūlāan (Al-'Isrā': 108). [17.108] I govore: Slava neka je Gospodaru našem!Doista je obećanje Gospodara našeg izvršno! ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌‍‌ ‍ ‌ ‍
Wa Yakhirrūna Lil'adhqāni Yabkūna Wa Yazīduhum Khushū`āan (Al-'Isrā': 109). [17.109] I padaju na brade plačući, a (to) impovećava skrušenost." ‍‍‍‍‍‍‍‍‌‍‍‍‍‍‍
Qul Ad Allaha 'Aw Ad Ar-Raĥmana ۖ 'Ayyanan Mmā Tad`ū Falahu Al-'Asmā'u Al-Ĥusná ۚ Wa Lā Tajhar Bişalātika Wa Lā Tukhāfit Bihā Wa Abtaghi Bayna Dhālika Sabīlāan (Al-'Isrā': 110). [17.110] Reci: "Prizivajte Allaha", ili "PrizivajteMilostivog." Kako god zovete - pa Njegova imena sunajljepša. I ne budi glasan u salatu svom, i nepriguši (glas) u njemu, i traži između toga put, ‍ ‌‌‌ ۖ ‍‌ ‍ ‌‌ ۚ ‌‌ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌
Wa Quli Al-Ĥamdu Lillāh Al-Ladhī Lam Yattakhidh Waladāan Wa Lam Yakun Lahu Sharīkun Al-Mulki Wa Lam Yakun Lahu Wa Līyun Mina Adh-Dhulli ۖ Wa Kabbirhu Takbīan (Al-'Isrā': 111). [17.111] I reci: "Hvala neka je Allahu Koji nije uzeodijete i Koji nema ortaka u vlasti i Koji nemazaštitnika od poniženja;" i veličaj Ga tekbirom!" ‍‍ ‍‍‍ ‌ ‌ ‍‌‌ ‍‍‍‍ ‌ ‍‌‌ ‌ ۖ ‌‍‌ ‍
Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
Next Sūrah