Roman Script    Reciting key words        Previous Sūrah   Next Sūrah   Quraan Index    Home  

18) Sūrat Al-Kahf

Private Tutoring Sessions

18)

Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
Al-Ĥamdu Lillāh Al-Ladhī 'Anzala `Alá `Abdihi Al-Kitāba Wa Lam Yaj`al Llahu `Iwajā ۜ (Al-Kahf: 1). [18.1] Hvala Allahu, Onom koji robu Svom objavljujeKnjigu - a nije učinio njenu iskrivljenost - ‍‌ ‌‌‍ ‌ ‍‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍ ‌ ۜ (: 1).
Qayyimāan Liyundhira Ba'sāan Shadīdāan Min Ladunhu Wa Yubashshira Al-Mu'uminīna Al-Ladhīna Ya`malūna Aş-Şāliĥāti 'Anna Lahum 'Ajan Ĥasanāan (Al-Kahf: 2). [18.2] Ispravnu, da opominje silom žestokom od Njegai obraduje vjernike koji rade dobra djela, da će oniimati nagradu lijepu, ‍‌‍‍ ‍‌‌ ‌‍ ‌‍ ‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍ ‍‍‍‍‌ ‌‍‌‌
Mākithīna Fīhi 'Abadāan (Al-Kahf: 3). [18.3] U kojoj će oni ostati vječito. ‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍ ‌‌
Wa Yundhira Al-Ladhīna Qālū Attakhadha Allāhu Waladāan (Al-Kahf: 4). [18.4] I (da) upozori one koji govore: "Allah je uzeodijete." ‍‌‍‍ ‍‍‍ ‍‍‍ ‌‌
Mmā Lahum Bihi Min `Ilmin Wa Lā Li'ābā'ihim ۚ Kaburat Kalimatan Takhruju Min 'Afwāhihim ۚ 'In Yaqūlūna 'Illā Kadhibāan (Al-Kahf: 5). [18.5] Nemaju oni niti očevi njihovi o tome nikakvoznanje. Velika riječ izlazi iz usta njihovih; govorejedino laž. ‍‍‍‌ ‍‌ ‌‌ ‍ ۚ ‍‍‍‍‍‍ ‍‌‌ ‌‌ ۚ ‌‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ‌‌
Fala`allaka Bākhi`un Nafsaka `Aláthārihim 'In Lam Yu'uminū Bihadhā Al-Ĥadīthi 'Asafāan (Al-Kahf: 6). [18.6] Pa možda bi ti ubio dušu svoju tugom nadtragovima njihovim, ako neće da vjeruju u ovaj govor. ‍‍ ‌‌ ‌‌ ‍‍‍‍ ‌
'Innā Ja`alnā Mā `Alá Al-'Arđi Zīnatan Lahā Linabluwahum 'Ayyuhum 'Aĥsanu `Amalāan (Al-Kahf: 7). [18.7] Uistinu! Mi smo ono što je na Zemlji učiniliukrasom njenim, da bismo ih iskušali - koji od njihje bolji djelom. ‍‌ ‌ ‌ ‌ ‌‍‍ ‌ ‌ ‍‍‍‍ ‌ ‌
Wa 'Innā Lajā`ilūna Mā `Alayhā Şa`īdāan Juruan (Al-Kahf: 8). [18.8] I uistinu, Mi smo Ti koji će učiniti ono štaje na njoj tlom neplodnim. ‍‌ ‍‍‍ ‌ ‌ ‍‌ ‌‌
'Am Ĥasibta 'Anna 'Aşĥāba Al-Kahfi Wa Ar-Raqīmi Kānū Min 'Āyātinā `Ajabāan (Al-Kahf: 9). [18.9] Ili misliš da su stanovnici pećine i Rekimabili od znakova Naših čudo? ‍‍‍ ‌‌ ‌‍‍‍‍ ‍‍‍‍ ‍‌‌ ‌‌
'Idh 'Awá Al-Fityatu 'Ilá Al-Kahfi Faqālū Rabbanā 'Ātinā Min Ladunka Raĥmatan Wa Hayyi' Lanā Min 'Amrinā Rashadāan (Al-Kahf: 10). [18.10] Kad se mladići sklonuše u pećinu pa rekoše:"Gospodaru naš! Daj nam od Sebe milost i pripremi namod stvari naše ispravnost." ‌ ‌‌‌ ‌‌ ‍‍‍‍‍ ‌‍ ‌ ‍‌‌ ‌‍ ‌‍ ‌ ‌ ‍‌‌ ‌‍
Fađarabnā `Aládhānihim Al-Kahfi Sinīna `Adadāan (Al-Kahf: 11). [18.11] Tad smo udarili na uši njihove u pećinigodine brojne; ‍‍‍‌ ‍ ‌‌ ‍‍‍‍ ‌‌
Thumma Ba`athnāhum Lina`lama 'Ayyu Al-Ĥizbayni 'Aĥşá Limā Labithū 'Amadāan (Al-Kahf: 12). [18.12] Zatim smo ih podigli, da znamo koja od dvijestranke je bolja za proračun onog što su vremenskiproveli. ‌ ‌ ‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍‍‌ ‌ ‍ ‌‌
Naĥnu Naquşşu `Alayka Naba'ahum Bil-Ĥaqqi ۚ 'Innahum Fityatun 'Āmanū Birabbihim Wa Zidnāhum Hudan (Al-Kahf: 13). [18.13] Mi ti pričamo vijest njihovu s Istinom.Uistinu! Oni su bili mladići, vjerovali su uGospodara svog, a povećali smo im uputu. ‍‍‍‍‍‍‍ ۚ‍ ‌ ‌‌
Wa Rabaţnā `Alá Qulūbihim 'Idh Qāmū Faqālū Rabbunā Rabbu As-Samāwāti Wa Al-'Arđi Lan Nad`uwa Min Dūnihi 'Ilahāan ۖ Laqad Qulnā 'Idhāan Shaţaţāan (Al-Kahf: 14). [18.14] I utvrdili smo srca njihova, kad ustadoše parekoše: "Gospodar naš je Gospodar nebesa i Zemlje,nećemo prizivati mimo Njega boga (drugog). Zaistabismo tad govorili pretjeranost." ‌‍‍‍‍‍‍‍‍‌ ‌ ‍ ‌‌‌ ‍‍ ‌‍ ‍‌‍‍‌ ‍‌‌ ‍‌ ‍‌‌ ‌‌ ‌ ۖ‍‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍‍‍
Hā'uulā' Qawmunā Attakhadhū Min Dūnihi 'Ālihatan ۖ Lawlā Ya'tūna `Alayhim Bisulţānin Bayyinin ۖ Faman 'Ažlamu Mimmani Aftará `Alá Allāhi Kadhibāan (Al-Kahf: 15). [18.15] Ovi naši ljudi su uzeli mimo Njega bogove.Zašto im ne donesu dokaz jasan? Pa ko je nepravednijiod onog ko izmišlja protiv Allaha laž? ‌‌‌ ‍‌ ‍‍‍‌ ‍‌‌ ‌‌ ‌ ۖ ‌ ‍‍‍‍‍ ۖ ‍‌‌ ‌‍ ‍‍‍‌‌ ‌
Wa 'Idh A`tazaltumūhum Wa Mā Ya`budūna 'Illā Al-Laha Fa'w$3 'Ilá Al-Kahfi Yanshur Lakum Rabbukum Min Raĥmatihi Wa Yuhayyi' Lakum Min 'Amrikum Mirfaqāan (Al-Kahf: 16). [18.16] I kad napustite njih i ono šta obožavaju semAllaha, tad se sklonite u pećinu; raširiće vamGospodar vaš (nešto) od milosti Svoje i pripremićevam za stvar vašu korisno. ‌‌‌ ‌‌ ‍‍‌‍ ‌ ‌‌ ‍‌‍‍‍‌ ‌‍‍‍ ‍‌‌ ‌‍ ‌ ‍‌‌ ‌‍‍‍
Wa Tará Ash-Shamsa 'Idhā Ţala`at Tazāwaru `An Kahfihim Dhāta Al-Yamīni Wa 'Idhā Gharabat Taqriđuhum Dhāta Ash-Shimāli Wa Hum Fī Fajwatin Minhu ۚ Dhālika Min 'Āyāti Allāhi ۗ Man Yahdi Allāhu Fahuwa Al-Muhtadi ۖ Wa Man Yuđlil Falan Tajida Lahu Walīy7an Murshidāan (Al-Kahf: 17). [18.17] I vidiš Sunce kad se diže, obilazi pećinunjihovu desno; a kad zalazi, prolazi ih lijevo, a oniu otvoru njenom. To je od znakova Allahovih. Kogauputi Allah, tad je on upućen; a koga zavede, tad munećeš naći zaštitnika vodiča. ‍‍‍‌‌ ‍ ‌‌‌‌ ‍ ‌‌‌‌ ‍‌‌ ‌‍‍‌ ‍‍‍‍ ‌‌‌‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ‌‍‍‌ ‍‍ ‌ ‍‍‍ ‍‌‍‍ۚ ‌ ‍‌‌ ‌‍ ۗ ‍‌‌ ‌ ۖ ‌‍‌‌ ‍‍‍‍ ‍‌‌ ‌ ‌
Wa Taĥsabuhum 'Ayqāžāan Wa Hum Ruqūdun ۚ Wa Nuqallibuhum Dhāta Al-Yamīni Wa Dhāta Ash-Shimāli ۖ Wa Kalbuhum Bāsiţun Dhi`ayhi Bil-Waşīdi ۚ Lawi Aţţala`ta `Alayhim Lawallayta Minhum Fian Wa Lamuli'ta Minhum Ru`bāan (Al-Kahf: 18). [18.18] I smatraš ih budnima, a oni usnuli. Iprevrtali smo ih desno i lijevo, a pas njihov jeopruženih šapa svojih bio na pragu. Da si na njihpogledao, sigurno bi se okrenuo od njih bježeći, i odnjih bi se ispunio strahom. ‌‍‍‍‍‍ ‌ ‌ ۚ ‌‍‍‍‍ ‌‍‍‌ ‍‍‍‍ ‌‌‍‍‌ ‍‍ ۖ ‌ ‍‍‌ ‌‍‌‍‍‍‍‍‍‌ ۚ‍ ‍‍‍‍ ‍‌‍‍‍ ‍‌‌‌ ‌ ‍‌‍‍‍ ‌
Wa Kadhalika Ba`athnāhum Liyatasā'alū Baynahum ۚ Qāla Qā'ilun Minhum Kam Labithtum ۖ Qālū Labithnā Yawmāan 'Aw Ba`đa Yawmin ۚ Qālū Rabbukum 'A`lamu Bimā Labithtumb`athū 'Aĥadakum Biwariqikum Hadhihi 'Ilá Al-Madīnati Falyanžur 'Ayyuhā 'Azká Ţa`āmāan Falya'tikum Birizqin Minhu Wa Lyatalaţţaf Wa Lā Yush`iranna Bikum 'Aĥadāan (Al-Kahf: 19). [18.19] I tako smo ih podigli, da se međusobnoraspituju. Govornik između njih reče: "Koliko steostali?" Rekoše: "Ostali smo dan ili dio dana."Rekoše: "Gospodar vaš je Najbolji znalac toga što steostali. Zato pošaljite vas jednog sa ovim vašimsrebrenjacima u grad, pa neka vidi ko je najčišćehrane, te nek vam dođe s opskrbom od njega, i nekabude blag. I neka nikako o vama ne obavještavanikoga. ۚ ‍‌‍‍ۖ ‌ ‌‌ ‍ ۚ ‌‍ ‌ ‌ ‍‍‍‍‍ ‌‌ ‍‌‍‍‍‍‍ ‍ ‌‌ ‍ ‍ ‍‌‍‍‍ ‌‍‍‍‍ ‌‌ ‍ ‌‌
'Innahum 'In Yažharū `Alaykum Yarjumūkum 'Aw Yu`īdūkum Fī Millatihim Wa Lan Tufliĥū 'Idhāan 'Abadāan (Al-Kahf: 20). [18.20] Uistinu će oni, ako za vas saznaju -kamenovati vas ili vas vratiti u millet njihov, atada nećete nikada uspjeti." ‍ ‌‌‌ ‍‍‍‍‍‍‌ ‌‌‌ ‌ ‌‍‌‌ ‍ ‌‌‌ ‌
Wa Kadhalika 'A`tharnā `Alayhim Liya`lamū 'Anna Wa`da Allāhi Ĥaqqun Wa 'Anna As-Sā`ata Lā Rayba Fīhā 'Idh Yatanāza`ūna Baynahum 'Amrahum ۖ Faqālū Abnū `Alayhim Bunyānāan ۖ Rabbuhum 'A`lamu Bihim ۚ Qāla Al-Ladhīna Ghalabū `Alá 'Amrihim Lanattakhidhanna `Alayhim Masjidāan (Al-Kahf: 21). [18.21] I tako smo upoznali o njima, da znaju da jeobećanje Allahovo Istina, i da u Čas nema sumnje. Kadsu međusobno raspravljali stvar svoju, pa rekli:"Sagradite nad njima građevinu, Gospodar njihov jeNajbolji znalac o njima." Oni koji su dominirali nadstvari njihovom, rekoše: "Sigurno ćemo nad njimasagraditi mesdžid." ‌‌ ‍‌ ‌ ‍ ‍‍‍ ‌‌‍ ‍‍ ‍ ‌‌ ‌‍‍‍ ‌‍ ۖ‍‍ ‍‌‍‍ ۖ ‌‍ۚ ‍‍‍‍‍
Sayaqūlūna Thalāthatun bi`uhum Kalbuhum Wa Yaqūlūna Khamsatun Sādisuhum Kalbuhum Rajmāan Bil-Ghaybi ۖ Wa Yaqūlūna Sab`atun Wa Thāminuhum Kalbuhum ۚ Qul Rabbī 'A`lamu Bi`iddatihim Mā Ya`lamuhum 'Illā Qalīlun ۗ Falā Tumāri Fīhim 'Illā Mirā'an Žāhian Wa Lā Tastafti Fīhim Minhum 'Aĥadāan (Al-Kahf: 22). [18.22] Govorit će: "Trojica, četvrti im je pasnjihov." I govorit će: "Peterica, šesti im je pasnjihov", nagađajući o nevidljivom; i govoriće:"Sedam, a osmi im je pas njihov." Reci: "Gospodar mojje Najbolji znalac broja njihovog." O njima zna samomalo (njih). Zato o njima ne raspravljaj, izuzevraspravom površnom, i ne pitaj o njima od njihnijednog, ‍‍‍‍‍‍ ‌‍‌ ‌‍‍‍‍‍‍‍ ‍ ‌ ‌‍ ‍‍‍‍ۖ ‌‍‍‍‍‍‍‍‍‍ۚ ‍ ‌‍ ‌ ‌ ‌ ‍‍‍‍‍ۗ ‌ ‍ ‌‌ ‍‌ ‍‍ ‌‌ ‍‌‍‍‍ ‌‌
Wa Lā Taqūlanna Lishay'in 'Innī Fā`ilun Dhālika Ghadāan (Al-Kahf: 23). [18.23] I nikako ne reci ni za koju stvar: "Uistinu,učiniću to sutra", ‌ ‍‍‍‍‍‍‍‌ ‍‍ ‌ ‍‌
'Illā 'An Yashā'a Allāhu ۚ Wa Adhkur Rabbaka 'Idhā Nasīta Wa Qul `Asá 'An Yahdiyani Rabbī Li'qraba Min Hādhā Rashadāan (Al-Kahf: 24). [18.24] Bez: "InšaAllah." I spomeni Gospodara svogkad zaboraviš, i reci: "Možda će me uputiti Gospodarmoj ispravnosti bližoj od ove." ‌ ‍ۚ‌ ‍‍‍ ‌‌‌‌ ‍‍‍‍‍ ‌‍ ‍‌ ‌‍ ‍‍‍‍‍‍ ‍‌‌ ‌ ‍
Wa Labithū Fī Kahfihim Thalātha Miā'atin Sinīna Wa Azdādū Tis`āan (Al-Kahf: 25). [18.25] I ostali su u pećini svojoj tri stotinegodina i dodali devet. ‍‍‍‍ ‌‌‌‌‌‌
Quli Allāhu 'A`lamu Bimā Labithū ۖ Lahu Ghaybu As-Samāwāti Wa Al-'Arđi ۖ 'Abşir Bihi Wa 'Asmi` ۚ Mā Lahum Min Dūnihi Min Wa Līyin Wa Lā Yushriku Fī Ĥukmihi 'Aĥadāan (Al-Kahf: 26). [18.26] Reci: "Allah je Najbolji znalac tog što suostali. Njegovo je nevidljivo nebesa i Zemlje. Kakvogje On vida i kakvog sluha! Nemaju oni mimo Njeganikakva zaštitnika, a ne pridružuje u sudu Svomnikoga." ‍ ‌ ‌ ۖ ‍‍‍‌‍‍‌ ۖ‍‍‍‍‌‌ ‌‌ ۚ ‌ ‍‌‌ ‌‌ ‍‌‌ ‌ ‌‌ ‍ ‌‌
Wa Atlu Mā 'Ūĥiya 'Ilayka Min Kitābi Rabbika ۖ Lā Mubaddila Likalimātihi Wa Lan Tajida Min Dūnihi Multaĥadāan (Al-Kahf: 27). [18.27] I recitiraj šta ti se objavljuje iz KnjigeGospodara tvog. Nema izmjenitelja za Riječi Njegove,i nećeš naći mimo Njega (nikakvo) utočište. ‌ ‍ ‍‍‌ ‌‍‍‍‍ ‍‌‌ ‍ ‌‍‍‍ ۖ ‌ ‌‍‌‌ ‌ ‍‌‌ ‌‌ ‌
Wa Aşbir Nafsaka Ma`a Al-Ladhīna Yad`ūna Rabbahum Bil-Ghadāati Wa Al-`Ashīyi Yurīdūna Wajhahu Wa Lā ۖ Ta`du `Aynāka `Anhum Turīdu Zīnata Al-Ĥayāati Ad-Dunyā Wa Lā ۖ Tuţi` Man 'Aghfalnā Qalbahu `An Dhikrinā Wa Attaba`a Hawāhu Wa Kāna 'Amruhu Furuţāan (Al-Kahf: 28). [18.28] I strpi dušu svoju sa onima koji zazivajuGospodara svog ujutro i navečer, želeći lice Njegovo;i ne skidaj oči svoje s njih, želeći sjaj životaDunjaa; i ne slušaj onog čije smo srce učinilinemarnim za spominjanje Naše i (koji) slijedi strastsvoju, a stvar njegova je zanemarena. ‌‍‍‍‍‌‌ ‍‍‍‍ ‍‍‍ ‌‍ ‍‍‍‍‌‍‍‌ۖ ‌‌ ‌ ‍ ‍‌‍‍‍ ‍‍‍‍ ‍‌‍‌ ۖ ‌‌ ‍‍‍‍ ‍‌‌ ‌‍‌ ‍ ‍‌‌ ‌‍ ‍‍‌ ‌‍
Wa Quli Al-Ĥaqqu Min Rabbikum ۖ Faman Shā'a Falyu'umin Wa Man Shā'a Falyakfur ۚ 'Innā 'A`tadnā Lilžžālimīna Nāan 'Aĥāţa Bihim Sudiquhā ۚ Wa 'In Yastaghīthū Yughāthū Bimā'in Kālmuhli Yash Al-Wujūha ۚ Bi'sa Ash-Sharābu Wa Sā'at Murtafaqāan (Al-Kahf: 29). [18.29] I reci: "Istina je od Gospodara vašeg! Pa kohoće neka vjeruje, a ko hoće - pa nek ne vjeruje."Uistinu! Mi smo zalimima pripremili vatru, obuhvatićeih šator njen. I ako zatraže pomoć, odgovoriće im sevodom kao rastopljen metal, spržiće lica. Loše jepiće i zlo počivalište! ‍‍ ‍‌‌ ‌‍ ۖ ‍‌‌ ‍‌‌ ‍‌‌ ‌‍‌‌ ‍‌‌ ‌ ۚ‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌‌ ‍‌‌‍‍‌ ۚ ‌‌‌‌ ‍‍‍‍‍‌‌ ‍‍ ۚ ‍‍‍‌ ‌‍‌ ‍‍‍
'Inna Al-Ladhīna 'Āmanū Wa `Amilū Aş-Şāliĥāti 'Innā Lā Nuđī`u 'Ajra Man 'Aĥsana `Amalāan (Al-Kahf: 30). [18.30] Uistinu! Onima koji vjeruju i čine dobradjela, uistinu - Mi nećemo uništiti nagradu onoga kočini dobro djelo. ‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍ ‌‍‍‌ ‍‌‌ ‌
'Ūlā'ika Lahum Jannātu `Adnin Tajrī Min Taĥtihimu Al-'Anhāru Yuĥallawna Fīhā Min 'Asāwira Min Dhahabin Wa Yalbasūna Thiyābāan Khan Min Sundusin Wa 'Istabraqin Muttaki'īna Fīhā `Alá Al-'Arā'iki ۚ Ni`ma Ath-Thawābu Wa Ĥasunat Murtafaqāan (Al-Kahf: 31). [18.31] Ti takvi će imati bašče Adna, ispod njih ćeteći rijeke; kitit će se u njemu narukvicama od zlatai nosiće zelena odijela od svile i brokata,naslonjeni u njemu na sofama. Divne li nagrade ilijepog počivališta! ‍‍‌‍‍‍‍‍ ‍‌‍‍‌‌ ‍ ‌ ‍‌‌ ‌‌ ‍‌‌ ‌ ‌‍‍‍‍‍‍‌ ‍‌‌ ‍‌‍‍ ‌‌‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌ ‌ ‍‍‌ ۚ ‍‍‌ ‌ ‍‍‍
Wa Ađrib Lahum Mathalāan Rajulayni Ja`alnā Li'ĥadihimā Jannatayni Min 'A`nābin Wa Ĥafafnāhumā Binakhlin Wa Ja`alnā Baynahumā Zar`āan (Al-Kahf: 32). [18.32] I navedi im primjer dvojice ljudi: Načinilismo dvije bašče grožđa jednom od njih i okružili ihpalmama, i između njih dvije načinili njivu. ‌‍‍ ‌‍‍‍‍ ‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍ ‍‌‌ ‌‍ ‌‌ ‍‍‍ ‌‌ ‌
Kiltā Al-Jannatayni 'Ātat 'Ukulahā Wa Lam Tažlim Minhu Shay'āan ۚ Wa Fajjarnā Khilālahumā Nahaan (Al-Kahf: 33). [18.33] Obje bašče su dale plod svoj i ništa od njeganije falilo; i dali smo da kroz njih dvije potečerijeka; ‍‍‍‍‍‍‍ ‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍ ‍‌‍‍‍ ‍‍‍ ۚ ‌‌ ‍‌ ‌
Wa Kāna Lahu Thamarun Faqāla Lişāĥibihi Wa Huwa Yuĥāwiruhu 'Anā 'Aktharu Minka Mālāan Wa 'A`azzu Nafaan (Al-Kahf: 34). [18.34] I imao je on plodove; pa reče drugu svom - aon je govorio s njim: "Veći sam od tebe bogatstvom, ijači ljudstvom." ‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌‌ ‌‌ ‌‍ ‌ ‍‌‍‍ ‌‌‌ ‌
Wa Dakhala Jannatahu Wa Huwa Žālimun Linafsihi Qāla Mā 'Ažunnu 'An Tabīda Hadhihi 'Abadāan (Al-Kahf: 35). [18.35] I uđe u bašču svoju - a on je bio zalim dušisvojoj - reče: "Ne mislim da će ovo ikada propasti; ‌‍‍‍ ‍‍‍‍ ‌ ‌‌‌ ‍‍‍‍‍‌ ‌‌
Wa Mā 'Ažunnu As-Sā`ata Qā'imatan Wa La'in Rudidtu 'Ilá Rabbī La'ajidanna Khayan Minhā Munqalabāan (Al-Kahf: 36). [18.36] I ne mislim da će Čas doći, a ako budemvraćen Gospodaru svom, sigurno ću naći boljepovratište od ovog." ‍‍ ‌‍‌‌ ‌‌ ‌ ‍ ‍‌ ‍‌‍‍‍‌ ‍‌‍‍‍‍
Qāla Lahu Şāĥibuhu Wa Huwa Yuĥāwiruhu 'Akafarta Bial-Ladhī Khalaqaka Min Turābin Thumma Min Nuţfatin Thumma Sawwāka Rajulāan (Al-Kahf: 37). [18.37] Drug njegov mu reče - a on je govorio s njim:"Zar ne vjeruješ u Onog koji te je stvorio odprašine, zatim kaplje (sjemena), zatim te upotpunio učovjeka? ‍ ‌‌ ‌‌ ‌ ‍‍‍‍‍ ‍‌‌ ‍‍‌‌ ‍‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍‌ ‌‍
Lakinnā Huwa Allāhu Rabbī Wa Lā 'Ushriku Birabbī 'Aĥadāan (Al-Kahf: 38). [18.38] Međutim, On, Allah, je Gospodar moj, i nepridružujem Gospodaru svom nikoga. ‍‍‍‌ ‍ ‌‍‍‍ ‌ ‍ ‌‌
Wa Lawlā 'Idh Dakhalta Jannataka Qulta Mā Shā'a Allāhu Lā Qūwata 'Illā Billāhi ۚ 'In Tarani 'Anā 'Aqalla Minka Mālāan Wa Waladāan (Al-Kahf: 39). [18.39] A zašto nisi, kad si ušao u bašču svoju,rekao: "MašaAllah! Nema moći, izuzev u Allaha!" Akome vidiš da sam manji od tebe imetkom i djetetom, ‌ ‍‍‍ ‍‍‍‍ ‌ ‍‍ ‌‌ ۚ ‌‌‌ ‍ ‌‍ ‍ ‍‌‍‍ ‌‌‌
Fa`asá Rabbī 'An Yu'utiyanī Khayan Min Jannatika Wa Yursila `Alayhā Ĥusbānāan Mina As-Samā'i Fatuşbiĥa Şa`īdāan Zalaqāan (Al-Kahf: 40). [18.40] Pa možda će Gospodar moj da mi da bolje odtvoje bašče - i poslati na nju obračun s neba, pa ćeosvanuti tlom klizavim, ‍‍‍ ‌‌‍‌ ‍‌‌ ‍‍‍‍ ‌ ‌ ‍‍‌‌ ‍‍‍‍‌ ‌‍‍‍
'Aw Yuşbiĥa Mā'uuhā Ghawan Falan Tastaţī`a Lahu Ţalabāan (Al-Kahf: 41). [18.41] Ili osvanuti voda njena porinuta, pa je nećešmoći naći." ‌‌ ‍‍‍‍‍‍ ‍‌‌ ‍‌‌ ‍‌‌ ‍‍‍‍‍
Wa 'Uĥīţa Bithamarihi Fa'aşbaĥa Yuqallibu Kaffayhi `Alá Mā 'Anfaqa Fīhā Wa Hiya Khāwiyatun `Alá `Urūshihā Wa Yaqūlu Yā Laytanī Lam 'Ushrik Birabbī 'Aĥadāan (Al-Kahf: 42). [18.42] I bijahu opasani plodovi njegovi. Tad počeokretati dlanove svoje nad onim šta je na njuutrošio, a ona je bila pusta na potpornjima svojim, ireče: "O da ja nisam pridruživao Gospodaru svomnikoga!" ‌‍‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍ ‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍ ‍‌ ‌ ‌ ‍‍‍ ‌‍ ‌‌
Wa Lam Takun Lahu Fi'atun Yanşurūnahu Min Dūni Allāhi Wa Mā Kāna Muntaşian (Al-Kahf: 43). [18.43] I nije za njega bilo grupe koja će ga pomoćimimo Allaha i nije se mogao odbraniti. ‍‌ ‍‌‍‍‍‍‍‍‍‍‌ ‍‌‌ ‌‍‍‌ ‍ ‌‌ ‍ ‍‌‍‍‍‍‍‍
Hunālika Al-Walāyatu Lillāh Al-Ĥaqqi ۚ Huwa Khayrun Thawābāan Wa Khayrun `Uqan (Al-Kahf: 44). [18.44] Ondje je zaštita Allaha Istinskog; On jeNajbolji nagradom i Najbolji završetkom. ‍‍‍ ۚ ‍‍ ‌‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍
Wa Ađrib Lahum Mathala Al-Ĥayāati Ad-Dunyā Kamā'in 'Anzalnāhu Mina As-Samā'i Fākhtalaţa Bihi Nabātu Al-'Arđi Fa'aşbaĥa Hashīmāan Tadhrūhu Ar-Riyāĥu ۗ Wa Kāna Allāhu `Alá Kulli Shay'in Muqtadian (Al-Kahf: 45). [18.45] I navedi im primjer života Dunjaa kao vode:spuštamo je s neba pa se miješa njome zemaljskobilje, te (potom) postanu suharci koje raznosivjetar. A Allah nad svakom stvari ima moć! ‌‍‍ ‍‌‍‌ ‍‌ ‌‍‍ ‍‍‌‌ ‍‍ ‍ ‌‍‍‌ ‍‍ ۗ ‌‍ ‍ ‌ ‍‍‍‍‍
Al-Mālu Wa Al-Banūna Zīnatu Al-Ĥayāati Ad-Dunۖ Wa Al-Bāqiyātu Aş-Şāliĥātu Khayrun `Inda Rabbika Thawābāan Wa Khayrun 'Amalāan (Al-Kahf: 46). [18.46] Bogatstvo i sinovi su ukras života Dunjaa; atrajna dobra djela su bolja nagradom kod Gospodaratvog i bolja nadom. ‍‍ ‍‌‍‌ ۖ‍‍‍‍ ‍‍‍‍ ‍‍‍‌ ‍‌‍‍‍ ‍ ‌‍‍‍
Wa Yawma Nusayyiru Al-Jibāla Wa Tará Al-'Arđa Bārizatan Wa Ĥasharnāhum Falam Nughādir Minhum 'Aĥadāan (Al-Kahf: 47). [18.47] A na Dan kad pokrenemo brda i vidiš Zemljuistaknutu, i njih saberemo, tad nećemo ostavitinijednog od njih, ‌‍‍‍‌‌ ‌ ‍‍‍‍‌‌‍‍‍‌ ‍‌‍‍‍ ‌‌
Wa `Uriđū `Alá Rabbika Şaffāan Laqad Ji'tumūnā Kamā Khalaqnākum 'Awwala Marratin ۚ Bal Za`amtum 'Allan Naj`ala Lakum Maw`idāan (Al-Kahf: 48). [18.48] I budu izvedeni pred Gospodara tvog uredovima: "Doista ste nam došli kao što smo vasstvorili prvi put. Naprotiv, tvrdili ste da vamnećemo učiniti rok." ‍‍‍‍‍ ‍‍‌ ‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ‌‌ ‍ ۚ ‌ ‌‍‌‌ ‍‍‍‍ ‌
Wa Wuđi`a Al-Kitābu Fatará Al-Mujrimīna Mushfiqīna Mimmā Fīhi Wa Yaqūlūna Yā Waylatanā Māli Hādhā Al-Kitābi Lā Yughādiru Şaghīratan Wa Lā Kabīratan 'Illā 'Aĥşāhā ۚ Wa Wajadū Mā `Amilū Ĥāđian ۗ Wa Lā Yažlimu Rabbuka 'Aĥadāan (Al-Kahf: 49). [18.49] I postaviće se Knjiga, pa ćeš vidjetiprestupnike brižne zbog onog šta je u njoj, agovoriće: "O teško nama! Kakva je ovo knjiga? Neostavlja malo, niti veliko, da ga nije pobrojala!" Inaći će šta su radili prisutno, a Gospodar tvoj nećeučiniti zulm nikome. ‌‍‍‌‌ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍‍‍ ‌‌ ‍ ‌‌ ‌ ‍‍‍‍‌‍‍‍‍ ‌‌ ‍ ‌ ‍‍‍‍ ‌‌ ۚ ۗ‍‍‍ ‌‍ ‌‌
Wa 'Idh Qulnā Lilmalā'ikati Asjudū Li'dama Fasajadū 'Illā 'Iblīsa Kāna Mina Al-Jinni Fafasaqa `An 'Amri Rabbihi ۗ 'Afatattakhidhūnahu Wa Dhurrīyatahu 'Awliyā'a Min Dūnī Wa Hum Lakum `Adūwun ۚ Bi'sa Lilžžālimīna Badalāan (Al-Kahf: 50). [18.50] I kad rekosmo melecima: "Padnite na sedžduAdemu", tad učiniše sedždu, izuzev Iblisa. Bio je oddžinna, pa se ogriješio o naredbu Gospodara svog. Pazar ćete uzeti njega i potomstvo njegovo zaštitnicimamimo Mene?, a oni su vam neprijatelji. Loša jezalimima zamjena! ‌‌‌ ‍‌ ‍‍‍‍‍‍ ‍ ‍‌‌ ‌‍ ‌‍ ۗ ‌‍‍‍‍‌ ‌‌‌ ‌‌‍‌‌ ‍‌‌ ‌‌ ‌ ‌ ۚ‍‍‍‍‍‍‍
Mā 'Ash/hadtuhum Khalqa As-Samāwāti Wa Al-'Arđi Wa Lā Khalqa 'Anfusihim Wa Mā Kuntu Muttakhidha Al-Muđillīna `Ađudāan (Al-Kahf: 51). [18.51] Nisam učinio da oni svjedoče stvaranje nebesai Zemlje, niti stvaranje duša njihovih, i nisamuzimalac zavodnika (kao) pomagača. ‍‍ ‍‌‍‍‌‍‍ ‌‌‍ ‌‌ ‍‌‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‌
Wa Yawma Yaqūlu Nādū Shurakā'iya Al-Ladhīna Za`amtum Fada`awhum Falam Yastajībū Lahum Wa Ja`alnā Baynahum Mawbiqāan (Al-Kahf: 52). [18.52] A na Dan kad rekne: "Pozovite ortake Moje -koje ste smatrali." Tad će ih pozvati, pa im se nećeodazvati, a načinićemo među njima stratište. ‍‍‍‍‍ ‌‌‍‍‍‍‍‍ ‌ ‌‌ ‍‍‍
Wa Ra'á Al-Mujrimūna An-Nāra Fažannū 'Annahum Muwāqi`ūhā Wa Lam Yajidū `Anhā Maşrifāan (Al-Kahf: 53). [18.53] I vidjeće prestupnici vatru, pa će shvatitida će oni u nju pasti, i neće od nje naći spasa. ‌‍‍‍‌‌‌ ‍‍‍‍ ‍‍‌‍‌ ‍‍‍‍‍‍ ‌‍ ‌ ‍‌‍‍‍‌ ‍‍‍
Wa Laqad Şarrafnā Fī Hādhā Al-Qur'āni Lilnnāsi Min Kulli Mathalin ۚ Wa Kāna Al-'Insānu 'Akthara Shay'in Jadalāan (Al-Kahf: 54). [18.54] I doista smo izložili ljudima u ovom Kuranuod svačeg primjer. A čovjek je više od ičegraspravljač. ‍‍‌ ‌‌ ‍‍‍‌ ‍‍‍ ‍‌ ۚ ‌‍ ‍‍ ‌‍‌ ‍
Wa Mā Mana`a An-Nāsa 'An Yu'uminū 'Idh Jā'ahumu Al-Hudá Wa Yastaghfirū Rabbahum 'Illā 'An Ta'tiyahum Sunnatu Al-'Awwalīna 'Aw Ya'tiyahumu Al-`Adhābu Qubulāan (Al-Kahf: 55). [18.55] A zadržava ljude da vjeruju - kad im je došlaUputa i da traže oprost Gospodara svog - jedino štoće im doći sunnet ranijih ili će im doći kaznasučelice. ‍‍ ‌‌‌ ‍ ‌‌‌ ‍‌ ‍‍‍‍‍‍‌ ‌‍ ‌ ‌‌ ‍‍‍‌‍‍‍‍‍ ‌‌‌ ‍‍‌
Wa Mā Nursilu Al-Mursalīna 'Illā Mubashshirīna Wa Mundhirīna ۚ Wa Yujādilu Al-Ladhīna Kafarū Bil-Bāţili Liyudĥiđū Bihi Al-Ĥaqqa ۖ Wa Attakhadhū 'Āyātī Wa Mā 'Undhirū Huzūan (Al-Kahf: 56). [18.56] I ne šaljemo izaslanike, izuzev (kao)donosioce radosnih vijesti i opominjače. A oni kojine vjeruju, raspravljaju neistinom, radi pobijanjanjome Istine, i uzimaju ajete Moje i ono čim suupozoreni, ruglom. ‍‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍‍‍ ‌‍‌‍‍‍‍‍ۚ ‌‌ ‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍ ‍‍‍ ۖ‍‍ ‌ ‌‍‍‌‌ ‌‌
Wa Man 'Ažlamu Mimman Dhukkira Bi'āyāti Rabbihi Fa'a`rađa `Anhā Wa Nasiya Mā Qaddamat Yadāhu ۚ 'Innā Ja`alnā `Alá Qulūbihim 'Akinnatan 'An Yafqahūhu Wa Fīdhānihim Waqan Wa 'In ۖ Tad`uhum 'Ilá Al-Hudá Falan Yahtadū 'Idhāan 'Abadāan (Al-Kahf: 57). [18.57] A ko je nepravedniji od onog ko je opomenutajetima Gospodara svog, pa se okrene od njih izaboravi šta su unaprijed poslale ruke njegove?Uistinu, Mi smo na srcima njihovim načinili velove daga ne razumiju, i u ušima njihovim gluhoću. I ako ihpozoveš Uputi, pa tad se nikad neće uputiti. ‍‌‌ ‌‍‍‍ ‍‍‍‍‌‌ ‌‍ ‌‍ ‍‌‍‍‍ ‌ ‍‍‌ ۚ‍‌ ‌ ‌ ‍ ‌‍‍‍‍ ‌‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ‌‍ ‌‌‌ ‌‍‍‍‍‍‌ ۖ ‌‌‌‌ ‍ ‌‌ ‌‌ ‍‌ ‌‌‌ ‌
Wa Rabbuka Al-Ghafūru Dhū Ar-Raĥmati ۖ Law Yu'uākhidhuhum Bimā Kasabū La`ajjala Lahumu Al-`Adhāba ۚ Bal Lahum Maw`idun Lan Yajidū Min Dūnihi Maw'ilāan (Al-Kahf: 58). [18.58] A Gospodar tvoj je Oprosnik, Vlasnik milosti.Da ih ščepava za ono šta su zaradili, sigurno bi imubrzao kaznu. Naprotiv, imaju oni rok, neće naći mimonjega utočište. ‌‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‌ ‌‌ ۖ‍‍‍ ‌ ‍‍‌ ۚ ‍‌‌ ‌ ‍‌‌ ‌‌ ‍
Wa Tilka Al-Qurá 'Ahlaknāhum Lammā Žalamū Wa Ja`alnā Limahlikihim Maw`idāan (Al-Kahf: 59). [18.59] A to su gradovi - uništili smo ih pošto sučinili zulm, i dali za uništenje njihovo rok. ‍‍‍‍‍‍‍‍‌ ‌‌ ‌
Wa 'Idh Qāla Mūsá Lifatāhu Lā 'Abraĥu Ĥattá 'Ablugha Majma`a Al-Baĥrayni 'Aw 'Amđiya Ĥuqubāan (Al-Kahf: 60). [18.60] I kad reče Musa sluzi svom: "Neću prestatidok ne stignem sastajalištu dvaju mora, ili ću ićigodinama." ‌‌‌ ‌ ‍ ‍‍ ‍‍‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍‍ ‍‍‍
Falammā Balaghā Majma`a Baynihimā Nasiyā Ĥūtahumā Fa Attakhadha Sabīlahu Fī Al-Baĥri Saraan (Al-Kahf: 61). [18.61] Pa pošto stigoše sastajalištu njih dvoje,zaboraviše ribu svoju, pa (ona) uze put svoj u moretunelom. ‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍ ‌ ‌ ‌ ‍‍‍‍‌
Falammā Jāwazā Qāla Lifatāhu 'Ātinā Ghadā'anā Laqad Laqīnā Min Safarinā Hādhā Naşabāan (Al-Kahf: 62). [18.62] Pa pošto su prešli, reče sluzi svom: "Daj namnaš doručak. Doista smo na ovom našem putovanjunaišli na umor." ‍‍‍‌ ‌‌‌‌ ‌‌ ‍‌‌ ‍‍‍‌ ‍‍‍‍‌ ‍‌‌ ‍‌ ‌‌ ‍‍‍
Qāla 'Ara'ayta 'Idh 'Awaynā 'Ilá Aş-Şakhrati Fa'innī Nasītu Al-Ĥūta Wa Mā 'Ansānīhu 'Illā Ash-Shayţānu 'An 'Adhkurahu ۚ Wa Attakhadha Sabīlahu Fī Al-Baĥri `Ajabāan (Al-Kahf: 63). [18.63] Reče: "Jesi li vidio kad smo se sklonuli nastijenu? Tad sam ja uistinu zaboravio ribu - a samoje šejtan učinio da zaboravim sjetiti je se, i uzelaje put svoj u more, čudnovato!" ‌‌‍‍ ‌‌ ‌‍‍‍‍‍ ‍ ‍‍‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍ ‌‌‌ ‌‌‍ ۚ‍‍‍‌
Qāla Dhālika Mā Kunnā Nabghi ۚ Fārtaddā `Aláthārihimā Qaşaşāan (Al-Kahf: 64). [18.64] (Musa) reče: "To je ono što smo tražili." Pase vratiše na svoje tragove, slijedeći (ih). ‌ ‌ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍ ۚ ‌‌‌ ‍ ‍‍‍‍
Fawajadā `Abdāan Min `Ibādinā 'Ātaynāhu Raĥmatan Min `Indinā Wa `Allamnāhu Min Ladunnā `Ilmāan (Al-Kahf: 65). [18.65] Tad nađoše roba između robova Naših kojem smodali milost Našu, i poučili ga od Nas znanjem. ‌‌ ‍‍‍‍‌ ‍‌‌ ‌‍ ‌‍‍‍ ‍‌‌ ‍‌‍‍‍ ‍ ‍‌‍‌
Qāla Lahu Mūsá Hal 'Attabi`uka `Alá 'An Tu`allimani Mimmā `Ullimta Rushan (Al-Kahf: 66). [18.66] Musa mu reče: "Hoću li te slijediti da menaučiš onom čemu si naučen - ispravnosti?" ‌ ‌ ‍‌ ‍‍‍‍‌ ‌‌
Qāla 'Innaka Lan Tastaţī`a Ma`iya Şaban (Al-Kahf: 67). [18.67] (Hidr) reče: "Uistinu, ti nećeš moći sa mnomimati strpljenja." ‍ ‍‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‌
Wa Kayfa Taşbiru `Alá Mā Lam Tuĥiţ Bihi Khuban (Al-Kahf: 68). [18.68] I kako da se strpiš nad onim šta ne obuhvatašznanjem? ‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍‌
Qāla Satajidunī 'In Shā'a Allāhu Şābian Wa Lā 'A`şī Laka 'Aman (Al-Kahf: 69). [18.69] (Musa) reče: "Naći ćeš me, ako htjedne Allah,strpljivim, i neću se opirati tvojoj naredbi." ‌‌‌ ‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍ ‌‌
Qāla Fa'ini Attaba`tanī Falā Tas'alnī `An Shay'in Ĥattá 'Uĥditha Laka Minhu Dhikan (Al-Kahf: 70). [18.70] (Hidr) reče: "Pa ako me budeš slijedio, tadme ništa ne pitaj, dok ti o njemu spomen neispričam." ‌ ‍‌‌ ‍‌ ‍ ‍‌‍‍‍ ‌‌
nţalaqā Ĥattá 'Idhā Rakibā Fī As-Safīnati Kharaqahā ۖ Qāla 'Akharaqtahā Litughriqa 'Ahlahā Laqad Ji'ta Shay'āan 'Iman (Al-Kahf: 71). [18.71] Tad odoše, dok - kad su se ukrcali na lađu,(Hidr) je probuši. Reče: "Jesi li je probušio dapotopiš ljudstvo njeno? Doista si učinio stvartešku!" ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‌ ‍ ‌‌ ‍‍‌ ۖ ‌‍‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍‌ ‍‍‍‍ ‌‌
Qāla 'Alam 'Aqul 'Innaka Lan Tastaţī`a Ma`iya Şaban (Al-Kahf: 72). [18.72] (Hidr) reče: "Zar nisam rekao: Uistinu, tinećeš moći sa mnom imati strpljenja?" ‌ ‌‍ ‌‍ ‍‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‌
Qāla Lā Tu'uākhidhnī Bimā Nasītu Wa Lā Turhiqnī Min 'Amrī `Usan (Al-Kahf: 73). [18.73] (Musa) reče: "Ne kori me što sam zaboravio, ine preopterećuj me od posla teškoćom." ‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍ ‍‌‌ ‌‍
nţalaqā Ĥattá 'Idhā Laqiyā Ghulāmāan Faqatalahu Qāla 'Aqatalta Nafsāan Zakīyatan Bighayri Nafsin Laqad Ji'ta Shay'āan Nukan (Al-Kahf: 74). [18.74] Pa odoše, dok - kad susretoše dječaka, tad ga(Hidr) ubi. (Musa) reče: "Jesi li ubio dušu čistukoja nije (ubila) drugu dušu? Doista si učinio stvarstrašnu!" ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‌ ‍ ‌‌‌ ‍‍‍‍‌ ‍ ‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍ ‍‍‌ ‍‍‍
Qāla 'Alam 'Aqul Laka 'Innaka Lan Tastaţī`a Ma`iya Şaban (Al-Kahf: 75). [18.75] (Hidr) reče: "Zar ti ne rekoh: Uistinu, tinećeš moći sa mnom imati strpljenja?" ‌ ‌‍ ‌‍ ‍‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‌
Qāla 'In Sa'altuka `An Shay'in Ba`dahā Falā Tuşāĥibۖ Qad Balaghta Min Ladunnī `Udhan (Al-Kahf: 76). [18.76] (Musa) reče: "Ako te poslije ovog ištaupitam, tad se ne druži sa mnom. Već si od mene dobioopravdanje." ‌‌‌ ‍‌‌ ‍ ‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍ۖ ‌ ‍‍‍‍ ‍‌‍ ‌‌
nţalaqā Ĥattá 'Idhā 'Atayā 'Ahla Qaryatin Astaţ`amā 'Ahlahā Fa'abawā 'An Yuđayyifūhumā Fawajadā Fīhā Jidāan Yurīdu 'An Yanqađđa Fa'aqāmahu ۖ Qāla Law Shi'ta Lāttakhadhta `Alayhi 'Ajan (Al-Kahf: 77). [18.77] Tad odoše, dok - kad dođoše stanovnicimagrada, zatražiše od stanovnika njegovih hranu, paodbiše da ih ugoste. Tad u njemu nađoše zid sklonpadu, pa ga (Hidr) uspravi. (Musa) reče: "Da si htio,sigurno bi za to uzeo naknadu." ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‌ ‍ ‍‍‍‍‍‍ ‌ ‌ ‌‌ ‍‍‍‍‌ ‌‌ ‌ ‌‌‌‍‍‍‍ ‌‌ ‍‌‍‍‍‍ ۖ ‌ ‍‍‍‍ ‍‍‍‍ ‌‍‌
Qāla Hādhā Firāqu Bayn99 Wa Baynika ۚ Sa'unabbi'uka Bita'w9li Mā Lam Tastaţi` `Alayhi Şaban (Al-Kahf: 78). [18.78] (Hidr) reče: "Ovo je rastanak između mene iizmeđu tebe! Obavijestiću te o tumačenju onog zbogčega nisi mogao imati strpljenja. ‌‌ ‍‌ۚ‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‌
'Ammā As-Safīnatu Fakānat Limasākīna Ya`malūna Fī Al-Baĥri Fa'aradtu 'An 'A`ībahā Wa Kāna Warā'ahum Malikun Ya'khudhu Kulla Safīnatin Ghaşan (Al-Kahf: 79). [18.79] Što se tiče lađe, pa pripadala je siromasimakoji rade na moru, pa sam želio da je oštetim - a izanjih je bio vladar koji svaku lađu uzima nasilno. ‍‌ ‍ ‍‍‍‍‍ ‍‍‍ ‌‍‍‍ ‌‌‌ ‌ ‍ ‌‌‍‌ ‍‌ ‍‍
Wa 'Ammā Al-Ghulāmu Fakāna 'Abawāhu Mu'uminayni Fakhashīnā 'An Yurhiqahumā Ţughyānāan Wa Kufan (Al-Kahf: 80). [18.80] A što se tiče dječaka, pa bili su roditeljinjegovi vjernici, te smo se bojali da će ihpritisnuti buntovnošću i nevjerovanjem, ‍‌ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‌‍‍‍ ‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‌ ‍‍ ‌‌
Fa'aradnā 'An Yubdilahumā Rabbuhumā Khayan Minhu Zakāatan Wa 'Aqraba Ruĥmāan (Al-Kahf: 81). [18.81] Pa smo željeli da im zamijeni Gospodar njihovboljeg od njega čistoćom i bližeg samilosti. ‌‍‍‍‌ ‍‍‍‍ ‍‍‌ ‍‌‍‍‍ ‌‍ ‌‌‍‍‍‍‍‍
Wa 'Ammā Al-Jidāru Fakāna Lighulāmayni Yatīmayni Fī Al-Madīnati Wa Kāna Taĥtahu Kanzun Lahumā Wa Kāna 'Abūhumā Şāliĥāan Fa'arāda Rabbuka 'An Yablughā 'Ashuddahumā Wa Yastakhrijā Kanzahumā Raĥmatan Min Rabbika ۚ Wa Mā Fa`altuhu `An 'Amrī ۚ Dhālika Ta'w9lu Mā Lam Tasţi` `Alayhi Şaban (Al-Kahf: 82). [18.82] A što se tiče zida, pa pripadao je dvojicidječaka, siročadi u gradu, a bilo je ispod njegablago njihovo i bio je otac njihov pravedan, pa ježelio Gospodar tvoj da dostigu zrelost svoju i izvadeblago svoje; milost od Gospodara tvog. I nisam toučinio po odredbi svojoj. To je tumačenje onog nadčim nisi mogao imati strpljenja." ‍‌ ‍‌‌ ‍ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍ ‌‍ ‍‌‍‍ ‌‌ ‍ ‌ ‌‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‌ ‍‌‍‍‍ ‍ ‍‌‌ ‌‍ ۚ ‌‌ ‍‌‌ ‌‍ ۚ ‌ ‌‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‌
Wa Yas'alūnaka `An Dhī Al-Qarnayni ۖ Qul Sa'atlū `Alaykum Minhu Dhikan (Al-Kahf: 83). [18.83] I pitaju te o Zul-karnejnu. Reci:"Izrecitovaću vam o njemu spomen." ‍‌‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍ۖ ‍ ‌ ‍‌‍‍‍ ‌‌
'Innā Makkannā Lahu Fī Al-'Arđi Wa 'Ātaynāhu Min Kulli Shay'in Sababāan (Al-Kahf: 84). [18.84] Uistinu, Mi smo ga učvrstili na Zemlji i dalimu od svake stvari put. ‍‌ ‍‍‍‍‌ ‌‍‍ ‌‌‍ ‍‌‌ ‍
Fa'atba`a Sababāan (Al-Kahf: 85). [18.85] Pa je slijedio put.
Ĥattá 'Idhā Balagha Maghriba Ash-Shamsi Wajadahā Taghrubu Fī `Aynin Ĥami'atin Wa Wajada `Indahā Qawmāan ۗ Qulnā Yā Dhā Al-Qarnayni 'Immā 'An Tu`adhdhiba Wa 'Immā 'An Tattakhidha Fīhim Ĥusnāan (Al-Kahf: 86). [18.86] Dok, kad stiže zapadu Sunca, nađe ga zalazi uizvor muljevit, i nađe kod njega narod. Rekosmo: "OZul-karnejne! Ili kazni, ili im iskaži dobrotu." ‌‌‌ ‍‍‍‍‍ ‍ ‌‌ ‍‍‍‍ ‍‍‍ ‌‌‌ ‍‌‍‍‍‌ ۗ ‍‌ ‌‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ‌‌ ‌‌‌ ‍‍‍‍‌
Qāla 'Ammā Man Žalama Fasawfa Nu`adhdhibuhu Thumma Yuraddu 'Ilá Rabbihi Fayu`adhdhibuhu `Adhābāan Nukan (Al-Kahf: 87). [18.87] Reče: "Što se tiče onog ko čini zulm, pakaznićemo ga, zatim će biti vraćen Gospodaru svom, teće ga kazniti kaznom strašnom. ‍‌ ‍‌‍ ‍‌ ‍‌ ‍
Wa 'Ammā Man 'Āmana Wa `Amila Şāliĥāan Falahu Jazā'an Al-Ĥusná ۖ Wa Sanaqūlu Lahu Min 'Amrinā Yusan (Al-Kahf: 88). [18.88] A što se tiče onog ko vjeruje i čini dobro,pa imaće on plaću dobru, i govorićemo mu iz odredbeNaše lahko." ‍‌ ‍‌‌ ‌ ‌ ‍‌ ۖ ‌‍‍‍ ‍‌‌ ‌‍‌ ‌
Thumma 'Atba`a Sababāan (Al-Kahf: 89). [18.89] Zatim je slijedio put, ‍ ‌
Ĥattá 'Idhā Balagha Maţli`a Ash-Shamsi Wajadahā Taţlu`u `Alá Qawmin Lam Naj`al Lahum Min Dūnihā Sitan (Al-Kahf: 90). [18.90] Dok - kad stiže izlazištu Sunca, nađe gaizlazi nad ljudima kojima nismo od njega načinilizaštitu. ‌‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍ ‍‌‌ ‌‌‌ ‌
Kadhālika Wa Qad 'Aĥaţnā Bimā Ladayhi Khuban (Al-Kahf: 91). [18.91] Tako! I doista smo ono šta je kod njegaobuhvatili znanjem. ‌‍‍‍‍‍‍‍‌ ‌ ‍‍‍‌
Thumma 'Atba`a Sababāan (Al-Kahf: 92). [18.92] Zatim je slijedio put. ‍ ‌
Ĥattá 'Idhā Balagha Bayna As-Saddayni Wajada Min Dūnihimā Qawmāan Lā Yakādūna Yafqahūna Qawlāan (Al-Kahf: 93). [18.93] Dok - kad stiže među dva brda, nađe porednjih narod, jedva razumiju govor. ‌‌‌ ‍‍‍‍‍‍ ‌‌ ‍‌‌ ‌‌‌ ‌ ‌‍‍‌‍‍‍‍‍‍
Qālū Yā Dhā Al-Qarnayni 'Inna Ya'jūja Wa Ma'jūja Mufsidūna Fī Al-'Arđi Fahal Naj`alu Laka Kharjāan `Alá 'An Taj`ala Baynanā Wa Baynahum Saddāan (Al-Kahf: 94). [18.94] Rekoše: "O Zul-karnejne! Uistinu su Jedžudž iMedžudž mufsidi na Zemlji, pa hoćemo li ti datinaknadu da između nas i njih načiniš barijeru?" ‌‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍ ‌‍‍‍ ‍‍‌ ‍‍‍‌ ‍‌ ‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‌
Qāla Mā Makkananī Fīhi Rabbī Khayrun Fa'a`īnūnī Biqūwatin 'Aj`al Baynakum Wa Baynahum Radan (Al-Kahf: 95). [18.95] Reče: "Ono u čemu me je učvrstio Gospodar mojje bolje, zato me pomozite snagom; načiniću izmeđuvas i njih bedem; ‌ ‍‍‍‍‍ ‌‍ ‍‍‍‍‍ ‌‍ ‌ ‌‍
'Ātūnī Zubara Al-Ĥadīdi ۖ Ĥattá 'Idhā Sāwá Bayna Aş-Şadafayni Qāla Anfukhū ۖ Ĥattá 'Idhā Ja`alahu Nāan Qāla 'Ātūnī 'Ufrigh `Alayhi Qiţan (Al-Kahf: 96). [18.96] Dajte mi komade gvožđa", dok - kad izravnaizmeđu dva obronka, reče: "Pušite!"; dok - kad gaučini vatrom, reče: "Dajte mi da na njega izlijem(rastopljen) bakar." ‌‍‍‍‍‍‍‍‌ ۖ ‌‌‌ ‌‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍ ۖ ‌‌‌ ‌‌ ‌‍ ‌‍‍‍‍‍‍‍‍‌
Famā Asţā`ū 'An Yažharūhu Wa Mā Astaţā`ū Lahu Naqan (Al-Kahf: 97). [18.97] Tad nisu mogli da ga pređu, niti su mogli daga prokopaju. ‍‍‍‍‍‍‍ ‌‌‌ ‍‍‍‍‍‌ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍
Qāla Hādhā Raĥmatun Min Rabbī ۖ Fa'idhā Jā'a Wa`du Rabbī Ja`alahu Dakkā'a ۖ Wa Kāna Wa`du Rabbī Ĥaqqāan (Al-Kahf: 98). [18.98] (Zul-karnejn) reče: "Ovo je milost odGospodara mog, pa kad dođe obećanje Gospodara mog,učiniće ga sravnjenim. A obećanje Gospodara mog jeistinito." ‌ ‍ ‍‌‌ ‌‍ ۖ ‌‌‌ ‍‌ ‍ ‌‍ۖ ‌‍ ‌ ‍‍‍‍‍
Wa Taraknā Ba`đahum Yawma'idhin Yamūju Fī Ba`đin ۖ Wa Nufikha Fī Aş-Şūri Fajama`nāhum Jaman (Al-Kahf: 99). [18.99] I ostavićemo da se oni Tog dana zatalasajujedni u druge, i puhnuće se u sur, pa ćemo ih svesabrati. ‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍ ۖ ‌‍ ‍‍
Wa `Arađnā Jahannama Yawma'idhin Lilkāfirīna `Arđāan (Al-Kahf: 100). [18.100] I izložićemo Tog dana Džehennemnevjernicima, izlaganjem, ‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍‍
Al-Ladhīna Kānat 'A`yunuhumGhiţā'in `An Dhikrī Wa Kānū Lā Yastaţī`ūna Saman (Al-Kahf: 101). [18.101] Onima čije su oči bile pod pokrivkom premaOpomeni Mojoj, i nisu mogli da čuju. ‍‍‍‍ ‌ ‍‍‌‌ ‍‌‌ ‌‍ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍
'Afaĥasiba Al-Ladhīna Kafarū 'An Yattakhidhū `Ibādī Min Dūnī 'Awliyā'a ۚ 'Innā 'A`tadnā Jahannama Lilkāfirīna Nuzulāan (Al-Kahf: 102). [18.102] Pa zar misle oni koji ne vjeruju, da (mogu)uzeti robove Moje mimo Mene zaštitnicima? Uistinu! Mismo za nevjernike pripremili Džehennem kao ugošćenje. ‍‍‍ ‌‌‌ ‍‍‍‍‍‍‌ ‌ ‍‌‌ ‌‌‍ ‌‌‍ۚ‌ ‍‍‍‍ ‍‍‍‍
Qul Hal Nunabbi'ukum Bil-'Akhsarīna 'A`mālāan (Al-Kahf: 103). [18.103] Reci: "Hoćete li da vas obavijestimo onajvećim gubitnicima djelima? ‍‍‍‍‍‍ ‌
Al-Ladhīna Đalla Sa`yuhum Al-Ĥayāati Ad-Dunyā Wa Hum Yaĥsabūna 'Annahum Yuĥsinūna Şun`āan (Al-Kahf: 104). [18.104] Oni koji zalutaju trudom svojim u životuDunjaa, a oni računaju da oni rade dobar posao!" ‍‍‍ ‍‌‍ ‍‍‍‍ ‍‍‍ ‍‌‍‍
'Ūla'ika Al-Ladhīna Kafarū Bi'āyāti Rabbihim Wa Liqā'ihi Faĥabiţat 'A`māluhum Falā Nuqīmu Lahum Yawma Al-Qiyāmati Waznāan (Al-Kahf: 105). [18.105] Takvi su oni koji ne vjeruju u ajeteGospodara svog i susret s Njim. Zato će propastidjela njihova, pa nećemo njima na Dan kijameta dati(nikakvu) težinu. ‍‍‍‍‍‍ ‌ ‌‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍‍ ‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍ ‍ ‍‍‍ ‌‌
Dhālika Jazā'uuhum Jahannamu Bimā Kafarū Wa Attakhadhū 'Āyātī Wa Rusulī Huzūan (Al-Kahf: 106). [18.106] To je plaća njihova: Džehennem, što nisuvjerovali i uzimali ajete Moje i poslanike Mojeruglom. ‍‌‍‍‍ ‌ ‌‍‍‍‍‍ ‌ ‌‌ ‌‌
'Inna Al-Ladhīna 'Āmanū Wa `Amilū Aş-Şāliĥāti Kānat Lahum Jannātu Al-Firdawsi Nuzulāan (Al-Kahf: 107). [18.107] Uistinu! Oni koji vjeruju i rade dobradjela, imaće oni bašče Firdewsa (kao) ugošćenje, ‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌‌
Khālidīna Fīhā Lā Yabghūna `Anhā Ĥiwalāan (Al-Kahf: 108). [18.108] Vječno će biti u njima. Neće želiti iz njihpremještanje. ‍‍‍‍ ‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ‍‌‍‍‍‌
Qul Law Kāna Al-Baĥru Midādāan Likalimāti Rabbī Lanafida Al-Baĥru Qabla 'An Tanfada Kalimātu Rabbī Wa Law Ji'nā Bimithlihi Madadāan (Al-Kahf: 109). [18.109] Reci: "Kad bi more bilo tinta za riječiGospodara mog, sigurno bi se iscrpilo more prije nošto bi se iscrpile riječi Gospodara mog, makar midonijeli slično njemu, (kao) pojačanje. ‍ ‌ ‍ ‌ ‌‌‌ ‌‍ ‍‍‍ ‌‌‌ ‍‌‍‍‍‌ ‍ ‌‍ ‌‌ ‌ ‌‌
Qul 'Innamā 'Anā Basharun Mithlukum Yūĥá 'Ilayya 'Annamā 'Ilahukum 'Ilahun Wāĥidun ۖ Faman Kāna Yarjū Liqā'a Rabbihi Falya`mal `Amalāan Şāliĥāan Wa Lā Yushrik Bi`ibādati Rabbihi 'Aĥadāan (Al-Kahf: 110). [18.110] Reci: "Ja sam samo smrtnik sličan vama! Menise objavljuje da je Bog vaš, Bog Jedini! Pa ko senada susretu Gospodara svog, onda nek čini dobrodjelo i ne pridružuje u obožavanju Gospodara svog,nikoga." ‍ ‌‍‍‍‍ ‌‌ ۖ ‍‌‌ ‍ ‍‍‌ ‍ ‌‌ ‍ ‌ ‌‍ ‌‌
Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
Next Sūrah