Roman Script    Reciting key words        Previous Sūrah   Next Sūrah   Quraan Index    Home  

16) Sūrat An-Naĥl

Private Tutoring Sessions

16)

Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
'Atá 'Amru Allāhi Falā Tasta`jilūhu ۚ Subĥānahu Wa Ta`ālá `Ammā Yushrikūna (An-Naĥl: 1). [16.1] Doći će naredba Allahova, zato je nepožurujte. Slavljen neka je On i uzvišen od onog štapridružuju! ‍ ‌ ‍‍‍ ۚ‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍‍‌ ‍
Yunazzilu Al-Malā'ikata Bir-Rūĥi Min 'Amrihi `Alá Man Yashā'u Min `Ibādihi 'An 'Andhirū 'Annahu Lā 'Ilāha 'Illā 'Anā Fa Attaqūni (An-Naĥl: 2). [16.2] Spušta meleke s Duhom naredbe Svoje, na kogahoće od robova Svojih: "Upozorite da nema boga osimMene, zato se Mene bojte." ‍‍‌ ‍‌‌ ‌‍ ‌ ‍‌‌ ‍‌‌ ‍‌‌ ‌ ‌‌‌ ‌‌‍‌‍ ‌ ‌ ‍‍‍‍‍
Khalaqa As-Samāwāti Wa Al-'Arđa Bil-Ĥaqqi ۚ Ta`ālá `Ammā Yushrikūna (An-Naĥl: 3). [16.3] Stvorio je nebesa i Zemlju s Istinom. Uzvišenneka je od onog šta pridružuju! ‍‍ ‍‌‍‍‌ ۚ ‌ ‍‍‍‍‌ ‍
Khalaqa Al-'Insāna Min Nuţfatin Fa'idhā Huwa Khaşīmun Mubīnun (An-Naĥl: 4). [16.4] Stvorio je čovjeka od kaplje sjemena, pa gle!on protivnik otvoreni. ‍‍ ‍‍ ‍‌‌ ‍‍‍‍‍ ‌‌‌ ‍‍‍‍
Wa Al-'An`āma Khalaqahā ۗ Lakum Fīhā Dif'un Wa Manāfi`u Wa Minhā Ta'kulūna (An-Naĥl: 5). [16.5] I stoku - stvorio je nju; imate vi od njetoplotu i koristi, i od nje jedete, ‌‍ ‍‍‍‍‍‌ ۗ ‌ ‌‍‌‍‍‍‌
Wa Lakum Fīhā Jamālun Ĥīna Turīĥūna Wa Ĥīna Tasraĥūna (An-Naĥl: 6). [16.6] I vama je u njoj ljepota kad dogonite i kadizgonite na pašu; ‌ ‍‍‍‍‍ ‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍ ‍‍‍
Wa Taĥmilu 'Athqālakum 'Ilá Baladin Lam Takūnū Bālighīhi 'Illā Bishiqqi Al-'Anfusi ۚ 'Inna Rabbakum Lara'ūfun Raĥīmun (An-Naĥl: 7). [16.7] I nose terete vaše do zemlje kojoj ćete stićisamo naporom duša. Uistinu, Gospodar vaš jeSamilosni, Milosrdni; ‌‍‍‍‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍‍‍ ‌‌ ‍ ۚ‌ ‌‍‍‍‌ ‌‍
Wa Al-Khayla Wa Al-Bighāla Wa Al-Ĥamīra Litarkabūhā Wa Zīnatan ۚ Wa Yakhluqu Mā Lā Ta`lamūna (An-Naĥl: 8). [16.8] I konja i mazge i magarce - da ih jašete i(za) ukras, a stvara šta ne znate. ‌‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍ ۚ ‌‍‍‍‍‍ ‌ ‌
Wa `Alá Allāhi Qaşdu As-Sabīli Wa Minhā Jā'irun ۚ Wa Law Shā'a Lahadākum 'Ajma`īna (An-Naĥl: 9). [16.9] I na Allahu je usmjeravanje pravom putu, a odnjih (puteva) ima zastranjujući. A da je htio,sigurno bi vas sve uputio! ‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍‍ ‌‍‌‍‍‍‌ ‍ ۚ ‌‌ ‍‌‌ ‌ ‌
Huwa Al-Ladhī 'Anzala Mina As-Samā'i Mā'an ۖ Lakum Minhu Sharābun Wa Minhu Shajarun Fīhi Tusīmūna (An-Naĥl: 10). [16.10] On je Taj koji spušta s neba vodu - imate viod nje piće, i od nje drvlje u kojem napasate. ‌‌‍‍‌‌ ‍ ۖ ‍‌‍‍‍ ‍‍‍‌ ‌‍‌‍‍‍‍‍
Yunbitu Lakum Bihi Az-Zar`a Wa Az-Zaytūna Wa An-Nakhīla Wa Al-'A`nāba Wa Min Kulli Ath-Thamarāti ۗ 'Inna Fī Dhālika La'āyatan Liqawmin Yatafakkarūna (An-Naĥl: 11). [16.11] Uzgaja za vas njome usjev i maslinu i palmu igrožđe, i svakovrsne plodove. Uistinu, u tome je znakza ljude koji razmišljaju. ‍‌‍‍‍‌ ‌‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌ ‌‍‌‍‍‍‌ ۗ‌ ‌ ‌ ‍‍‍
Wa Sakhkhara Lakumu Al-Layla Wa An-Nahāra Wa Ash-Shamsa Wa Al-Qamara ۖ Wa An-Nujūmu Musakhkharātun Bi'amrihi ۗ 'Inna Fī Dhālika La'āyātin Liqawmin Ya`qilūna (An-Naĥl: 12). [16.12] I potčinio je za vas noć i dan, i Sunce iMjesec, i zvijezde su potčinjene naredbi Njegovoj.Uistinu! U tome su znaci za ljude koji razumiju. ‍‍‍‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍‌‍ ‍ ‌‍‍‍‍ۖ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‌ ۗ‌ ‌ ‍‍‍‍‍
Wa Mā Dhara'a Lakum Al-'Arđi Mukhtalifāan 'Alwānuhu ۗ 'Inna Fī Dhālika La'āyatan Liqawmin Yadhdhakkarūna (An-Naĥl: 13). [16.13] A ono što je stvorio za vas na Zemlji,različitih je boja svojih. Uistinu! U tome je znak zaljude koji pouku primaju. ‌‍‍‍‌‌ ‍‍‍ ‌ ۗ‌ ‌ ‌ ‍‍‍
Wa Huwa Al-Ladhī Sakhkhara Al-Baĥra Lita'kulū Minhu Laĥmāan Ţarīy7an Wa Tastakhrijū Minhu Ĥilyatan Talbasūnahā Wa Tará Al-Fulka Mawākhira Fīhi Wa Litabtaghū Min Fađlihi Wa La`allakum Tashkurūna (An-Naĥl: 14). [16.14] I On je Taj koji je potčinio more: da jedeteiz njega meso svježe i vadite iz njega ukras kojegnosite. I vidiš plovila brazdaju po njemu - i datražite iz blagodati Njegove, i da biste vizahvaljivali. ‍‍‍‍‍ ‍‌‍‍ ‌‍‍‍ ‍‌‍‍‍ ‍‌‌ ‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍‍‍ ‍‌‌ ‍‍‍‍ ‌ ‌
Wa 'Alqá Fī Al-'Arđi Rawāsiya 'An Tamīda Bikum Wa 'Anhāan Wa Subulāan Lla`allakum Tahtadūna (An-Naĥl: 15). [16.15] I razbacao je po Zemlji stabilne planine, davas ne trese, i rijeke i puteve, da biste se viuputili, ‌‍‍‍‍‍‍‌ ‌‍‌‌ ‌‌‌ ‍‍‍‍‍‌ ‌‌‌‍‌‌
Wa `Alāmātin ۚ Wa Bin-Najmi Hum Yahtadūna (An-Naĥl: 16). [16.16] I oznake; i po zvijezdi se oni vode. ۚ ‌‍‍‍‍‍‍ ‌
'Afaman Yakhluqu Kaman Lā Yakhluqu ۗ 'Afalā Tadhakkarūna (An-Naĥl: 17). [16.17] Pa da li je Onaj ko stvara, kao ko ne stvara?Pa zar se nećete poučiti? ‍‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ‍‌‌ ‌ ‍‍‍‍‍ ۗ ‌‌ ‌
Wa 'In Ta`uddū Ni`mata Allāhi Lā Tuĥşūhā ۗ 'Inna Allāha Laghafūrun Raĥīmun (An-Naĥl: 18). [16.18] I ako budete brojali blagodati Allahove,nećete ih izračunati. Uistinu! Allah je Oprosnik,Milosrdni. ‌‌‌ ‌ ‍ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍ۗ‍ ‍‍‍‍‍‍‍ ‌‍
Wa Allāhu Ya`lamu Mā Tusirrūna Wa Mā Tu`linūna (An-Naĥl: 19). [16.19] A Allah zna šta tajite i šta obznanjujete. ‍ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍‌ ‌‌
Wa Al-Ladhīna Yad`ūna Min Dūni Allāhi Lā Yakhluqūna Shay'āan Wa Hum Yukhlaqūna (An-Naĥl: 20). [16.20] A oni kojima se (oni) mole mimo Allaha, nestvaraju ništa, a oni bivaju stvarani; ‍‍‍‍ ‍‍‍ ‍‌‌ ‌‍‍‌ ‍ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍
'Amwātun Ghayru 'Aĥyā'in ۖ Wa Mā Yash`urūna 'Ayyāna Yub`athūna (An-Naĥl: 21). [16.21] Mrtvi su, nisu živi, i ne opažaju kad će bitipodignuti. ‍‍‌ ‍‍‍ ‍ ۖ ‌‌ ‍‍‌ ‌‍‍‍
'Ilahukum 'Ilahun Wāĥidun ۚ Fa-Al-Ladhīna Lā Yu'uminūna Bil-'Ākhirati Qulūbuhum Munkiratun Wa Hum Mustakbirūna (An-Naĥl: 22). [16.22] Bog vaš je Bog Jedini! Pa oni koji ne vjerujuu Ahiret - srca njihova su ta koja poriču, i oni suoholi. ‌‌ ۚ ‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍ ‍‍‍‍‍ ‍ ‍‌‍‍‍‍ ‌ ‌
Lā Jarama 'Anna Allāha Ya`lamu Mā Yusirrūna Wa Mā Yu`linūna ۚ 'Innahu Lā Yuĥibbu Al-Mustakbirīna (An-Naĥl: 23). [16.23] Nema sumnje da Allah zna šta skrivaju i štaobznanjuju. Uistinu! On ne voli ohole. ‌ ‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍‌ ‌‌ ‍‍‍ ۚ‍ ‌
Wa 'Idhā Qīla Lahumdhā 'Anzala Rabbukum ۙ Qālū 'Asāţīru Al-'Awwalīna (An-Naĥl: 24). [16.24] I kad im se kaže: "Šta to objavljuje Gospodarvaš?" - kažu: "Priče ranijih", ‌‌‌‌ ‍‍‍ ‌‍ ‌‍ ۙ ‍‍‍‍
Liyaĥmilū 'Awzārahum Kāmilatan Yawma Al-Qiyāmati ۙ Wa Min 'Awzāri Al-Ladhīna Yuđillūnahum Bighayri `Ilmin ۗ 'Alā Sā'a Mā Yazirūna (An-Naĥl: 25). [16.25] Da bi nosili terete svoje sve na Dan kijametai nešto od tereta onih koje su zaveli bez znanja.Doista je loše šta će nositi! ‌‌‌‌‌‍‍‍ ‍‍ۙ ‌‍‌‌ ‌‌‌‍‍‌ ‍‍‍‍ ‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍ ۗ ‌‌ ‍‌‌ ‌ ‌‌
Qad Makara Al-Ladhīna Min Qablihim Fa'atá Allāhu Bunyānahum Mina Al-Qawā`idi Fakharra `Alayhimu As-Saqfu Min Fawqihim Wa 'Atāhumu Al-`Adhābu Min Ĥaythu Lā Yash`urūna (An-Naĥl: 26). [16.26] Doista su spletkarili oni prije njih, pa jedošao Allah kućama njihovim od temelja, te je pao nanjih krov nad njima, i došla im je kazna otkud nisuzapazili. ‌ ‍‍‍‍‍ ‍‌‍‍‍ ‌ ‍ ‍‌‍‍‍‍‍‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‍‌‍ ‌‌ ‍‍‌ ‍‌‌ ‍‍‍‍ ‌ ‌
Thumma Yawma Al-Qiyāmati Yukhzīhim Wa Yaqūlu 'Ayna Shurakā'iya Al-Ladhīna Kuntum Tushāqqūna Fīhim ۚ Qāla Al-Ladhīna 'Ūtū Al-`Ilma 'Inna Al-Khizya Al-Yawma Wa As-Sū'a `Alá Al-Kāfirīna (An-Naĥl: 27). [16.27] Zatim će ih na Dan kijameta posramiti i reći:"Gdje su ortaci Moji, oni radi kojih ste uzrokovalirascjep?" Reći će oni kojima je dato znanje:"Uistinu, sramota je Danas i zlo nad nevjernicima, ‌ ‍ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍ ‍‌‍‍‍ ‍ ۚ ‍‍‍‍ ‌‍‍ ‍‍‍‍‍‍‌‌ ‌
Al-Ladhīna Tatawaffāhumu Al-Malā'ikatu Žālimī 'Anfusihim ۖ Fa'alqawā As-Salama Mā Kunnā Na`malu Min Sū'in ۚ Balá 'Inna Allāha `Alīmun Bimā Kuntum Ta`malūna (An-Naĥl: 28). [16.28] Onima koje su uzimali meleci (dok) su činilizulm dušama svojim." Tad će iskazati pokornost:"Nismo uradili nikakvo zlo." "Svakako! Doista jeAllah Znalac onog šta ste radili. ‍‍‍ ‍‍ ‌‌ۖ‍‍‍‌‌ ‍ ‌ ‍‍‍‍‌ ‍‌‌ ‍‍‍ ۚ ‍ ‍‍‍‍‍‌ ‌ ‍‌‍‍
dkhulū 'Abwāba Jahannama Khālidīna Fīhā ۖ Falabi'sa Math Al-Mutakabbirīna (An-Naĥl: 29). [16.29] Zato uđite na kapije Džehennema, vječno ćetebiti u njemu. Pa sigurno je loše boravište oholih." ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‌‍‍‍‍‍‍ ‌ ۖ ‌‌
Wa Qīla Lilladhīna Attaqawā Mādhā 'Anzala Rabbukum ۚ Qālū Khayan ۗ Lilladhīna 'Aĥsanū Fī Hadhihi Ad-Dunyā Ĥasanatun ۚ Wa Ladāru Al-'Ākhirati Khayrun ۚ Wa Lani`ma Dāru Al-Muttaqīna (An-Naĥl: 30). [16.30] I biće rečeno onima koji su se bojali: "Štaje to objavio Gospodar vaš?" Reći će: "Dobro!" Za onekoji čine dobro na ovom Dunjau, biće dobro. A sigurnoje dom Ahireta bolji. A doista je divan dombogobojaznih, ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‌‌ ‌‍ ‌‍ ۚ ‍‌ ۗ ‍‍‍‍ ‌ ‍‌‍‌ ۚ‍‌‍‍ ‍‍ ۚ ‌ ‌‍‌‍‍
Jannātu `Adnin Yadkhulūnahā Tajrī Min Taĥtihā Al-'Anhāru ۖ Lahum Fīhā Mā Yashā'ūna ۚ Kadhālika Yaj Al-Lahu Al-Muttaqīna (An-Naĥl: 31). [16.31] Bašče Adna u koje će ući, teku ispod njihrijeke, imaće oni u njima šta budu htjeli. Takonagrađuje Allah bogobojazne, ‍‍‍‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍ ‍‌‌ ‌ ‍‍‌‌ ۖ ‌ ‌ ‍‍‍‌ ۚ‍‍ ‍‍
Al-Ladhīna Tatawaffāhumu Al-Malā'ikatu Ţayyibīna ۙ Yaqūlūna Salāmun `Alaykumu Adkhulū Al-Jannata Bimā Kuntum Ta`malūna (An-Naĥl: 32). [16.32] One koje uzimaju meleci - dobre, govoriće:"Selamun alejkum! Uđite u Džennet zbog onog šta steradili." ‍‍‍ ‍‍‍‍‍ۙ‍‍‍‍‍‍ ‍‍ ‍‍‍ ‌ ‍‌‍‍
Hal Yanžurūna 'Illā 'An Ta'tiyahumu Al-Malā'ikatu 'Aw Ya'tiya 'Amru Rabbika ۚ Kadhālika Fa`ala Al-Ladhīna Min Qablihim ۚ Wa Mā Žalamahumu Allāhu Wa Lakin Kānū 'Anfusahum Yažlimūna (An-Naĥl: 33). [16.33] Čekaju li samo da im dođu meleci ili dođenaredba Gospodara tvog? Isto tako su činili oni prijenjih. I nije im Allah učinio zulm, nego su dušamasvojim zulm učinili, ‍‌‍‍‍‍‍‍‍‍‍‌ ‌ ‌ ‌‌‌ ‌ ‍ ۚ ‍‍‍‍ ‍‌‍‍ۚ ‌‌ ‍ ‌‍‌‌ ‍ ‌‌‍ ‍‍‍
Fa'aşābahum Sayyi'ātu Mā `Amilū Wa Ĥāqa Bihim Mā Kānū Bihi Yastahzi'ūn (An-Naĥl: 34). [16.34] Pa su ih pogodila zla onog šta su radili, ispopalo ih je ono čemu su se izrugivali. ‍‍‍ ‍ ‌‍‍‍
Wa Qāla Al-Ladhīna 'Ashrakū Law Shā'a Allāhu Mā `Abadnā Min Dūnihi Min Shay'in Naĥnu Wa Lā 'Ābā'uunā Wa Lā Ĥarramnā Min Dūnihi Min Shay'in ۚ Kadhālika Fa`ala Al-Ladhīna Min Qablihim ۚ Fahal `Alá Ar-Rusuli 'Illā Al-Balāghu Al-Mubīnu (An-Naĥl: 35). [16.35] I govore oni koji pridružuju: "Da hoće Allahne bismo obožavali mimo Njega nijednu stvar, mi, nitiočevi naši, i ne bismo mimo Njega zabranjivalinikakvu stvar." Tako su činili oni prije njih. Pa dali je na poslanicima (išta drugo) osim dostava jasna? ‍‍ ‍‍‍‍ ‌‍ ‌ ‍‍ ‌ ‍‌ ‍‌‌ ‌‌ ‍‌‌ ‍ ‌ ‍‌ ‌ ‍‌ ‍‌‌ ‌‌ ‍‌‌ ‍ ۚ ‍‍‍‍ ‍‌‍‍ۚ‍ ‌
Wa Laqad Ba`athnā Fī Kulli 'Ummatin Rasūlāan 'Ani Au`budū Allaha Wa Ajtanibū Aţ-Ţāghūta ۖ Faminhum Man Hadá Allāhu Wa Minhum Man Ĥaqqat `Alayhi Ađ-Đalālatu ۚ Fasīrū Fī Al-'Arđi Fānžurū Kayfa Kāna `Āqibatu Al-Mukadhdhibīna (An-Naĥl: 36). [16.36] I doista, podizali smo u svakoj zajedniciposlanika: "Obožavajte Allaha, a klonite se taguta!"Pa je bio od njih onaj koga je uputio Allah i od njihonaj na kom se obistinila zabluda. Zato putujte poZemlji, pa vidite kakav je bio kraj poricatelja! ‍‍‌ ‌ ‌ ‌‍ ‌‍‍‍‌ ‍ ‌ ‍‍ ۖ ‍‌‍‍‍ ‍‌‌ ‌‌ ‍ ‌‍‌‍‍‍ ‍‌‌ ‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍ۚ ‍‍‍‍‍‌‍‍‍ ‍
'In Taĥriş `Alá Hudāhum Fa'inna Allāha Lā Yahdī Man Yuđillu ۖ Wa Mā Lahum Minşirīna (An-Naĥl: 37). [16.37] Ako želiš njihovu uputu - pa uistinu, Allahne upućuje onog koga zabluđuje, a neće oni imatinikakvih pomagača. ‌ ‍‍‍‍ ‌ ‌ ‍ ‌ ‍‌‌ ‍‍‍ۖ ‌‌ ‍‌
Wa 'Aqsamū Billāhi Jahda 'Aymānihim ۙ Lā Yab`athu Allāhu Man Yamūtu ۚ Balá Wa`dāan `Alayhi Ĥaqqāan Wa Lakinna 'Akthara An-Nāsi Lā Ya`lamūna (An-Naĥl: 38). [16.38] I zaklinju se Allahom, najjačom od zakletvisvojih: "Neće podići Allah onog ko je umro." Svakako!Obećanje Njegovo je istinito, međutim, većina svijetane zna - ‍‍‍‍‍‍‍ ۙ ‌ ‍‍‍‍ ‍‌‌ ‍‍‍ ۚ ‌‌ ‍‍‍‍ ‍‍‍ ‌‍‌ ‌‍‍‍
Liyubayyina Lahumu Al-Ladhī Yakhtalifūna Fīhi Wa Liya`lama Al-Ladhīna Kafarū 'Annahum Kānū Kādhibīna (An-Naĥl: 39). [16.39] Da bi im objasnio ono o čemu su serazilazili, i da bi znali oni koji nisu vjerovali -da su oni bili lašci. ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍
'Innamā Qawlunā Lishay'in 'Idhā 'Aradnāhu 'An Naqūla Lahu Kun Fayakūnu (An-Naĥl: 40). [16.40] Naša je riječ nečemu - kad to želimo - samošto mu kažemo: "Budi", tad biva. ‍‌ ‍‌ ‍ ‌‌ ‌‍ ‌‌‌ ‍‍‍ ‍‌
Wa Al-Ladhīna Hājarū Fī Al-Lahi Min Ba`di Mā Žulimū Lanubawwi'annahum Ad-Dunyā Ĥasanatan ۖ Wa La'ajru Al-'Ākhirati 'Akbaru ۚ Law Kānū Ya`lamūna (An-Naĥl: 41). [16.41] A koji se isele radi Allaha, nakon što im jeučinjen zulm, sigurno ćemo ih smjestiti na Dunjaudobro. A sigurno je nagrada Ahireta veća - kad biznali! ‍‍‍‍ ‌ ‍‌‌ ‌ ‌ ‍‍‍‌‍‌ ۖ‍‌ ‍‍ ‌‌ ۚ
Al-Ladhīna Şabarū Wa `Alá Rabbihim Yatawakkalūna (An-Naĥl: 42). [16.42] (To su) oni koji se strpe i u Gospodara svogpouzdaju. ‍‍‍‍‌ ‌ ‍
Wa Mā 'Arsalnā Min Qablika 'Illā Rijālāan Nūĥī 'Ilayhim ۚ Fās'alū 'Ahla Adh-Dhikri 'In Kuntum Lā Ta`lamūna (An-Naĥl: 43). [16.43] A slali smo prije tebe samo ljude kojima smoobjavljivali - ta pitajte sljedbenike Opomene, ako neznate - ‌‌ ‍‌‍‍‍ ‌ ۚ‍‍ ‌‌‌ ‍‌‍‍‍ ‌
Bil-Bayyināti Wa Az-Zuburi ۗ Wa 'Anzalnā 'Ilayka Adh-Dhikra Litubayyina Lilnnāsi Mā Nuzzila 'Ilayhim Wa La`allahum Yatafakkarūna (An-Naĥl: 44). [16.44] Sa jasnim dokazima i zeburima, i objavljujemotebi Opomenu, da objasniš ljudima ono šta im seobjavljuje, i da bi oni razmišljali. ‍‍ ۗ ‌‌‌‍‍‍‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍ ‌ ‌ ‌ ‌
'Afa'amina Al-Ladhīna Makarū As-Sayyi'āti 'An Yakhsifa Allāhu Bihimu Al-'Arđa 'Aw Ya'tiyahumu Al-`Adhābu Min Ĥaythu Lā Yash`urūna (An-Naĥl: 45). [16.45] Pa zar su sigurni oni koji planirajuzlodjela, da neće učiniti Allah da ih proguta Zemlja,ili im doći kazna otkud neće opaziti, ‍‍‍‍ ‌ ‍‍ ‌‌‌ ‍‍‍‍‍ ‌‌‌ ‍‍‌ ‍‌‌ ‍‍‍‍ ‌ ‌
'Aw Ya'khudhahum Fī Taqallubihim Famā Hum Bimu`jizīna (An-Naĥl: 46). [16.46] Ili ih dograbiti u kretanju njihovom, pa onineće umaći? ‌‌ ‍‍‍ ‍‍‍‍ ‌
'Aw Ya'khudhahum `Alá Takhawwufin Fa'inna Rabbakum Lara'ūfun Raĥīmun (An-Naĥl: 47). [16.47] Ili ih dograbiti u strahovanju? Pa uistinu,Gospodar vaš je Samilosni, Milosrdni. ‌‌ ‍‍‍ ‌ ‍‍‍ ‌ ‌‍‍‍‌ ‌‍
'Awalam Yarawā 'Ilá Mā Khalaqa Allāhu Min Shay'in Yatafayya'u Žilāluhu `Ani Al-Yamīni Wa Ash-Shamā'ili Sujjadāan Lillāh Wa Humkhirūna (An-Naĥl: 48). [16.48] Zar nisu vidjeli da ono što je Allah stvoriood stvari baca sjene svoje desno i lijevo, pokornoAllahu, i oni su ponizni? ‌ ‍‍‍‌‌ ‌ ‌ ‍‍ ‍ ‍‌‌ ‍‍‍‍‍ ‌‍‍ ‌ ‌‌‍‌
Wa Lillāh Yasjudu Mā Fī As-Samāwāti Wa Mā Fī Al-'Arđi Min Dābbatin Wa Al-Malā'ikatu Wa Hum Lā Yastakbirūna (An-Naĥl: 49). [16.49] A Allahu čini sedždu (sve) što je u nebesimai šta je na Zemlji od životinje, i meleci, a oni sene ohole, ‌ ‌ ‍‌‍‍‌ ‌‌ ‌‍‍ ‍‌‌ ‌‍‍‌ ‌ ‌ ‌
Yakhāfūna Rabbahum Min Fawqihim Wa Yaf`alūna Mā Yu'umarūna (An-Naĥl: 50). [16.50] Boje se Gospodara svog nad sobom i čine štaim se naređuje. ‍‍‍‍‍‍ ‌‍ ‍‌‍ ‌‍‍‍ ‌ ‌
Wa Qāla Allāhu Lā Tattakhidhū 'Ilahayni Athnayni ۖ 'Innamā Huwa 'Ilahun Wāĥidun ۖ Fa'īyāya Fārhabūni (An-Naĥl: 51). [16.51] A rekao je Allah: "Ne uzimajte dva boga! Samoje On Bog, Jedini! Zato se Mene - Mene se zatobojte." ‍‍ ‍ ‌ ‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍ۖ‍‌ ‌‌ ۖ
Wa Lahu Mā Fī As-Samāwāti Wa Al-'Arđi Wa Lahu Ad-Dīnu Wa Aşibāan ۚ 'Afaghayra Allāhi Tattaqūna (An-Naĥl: 52). [16.52] A Njegovo je šta je na nebesima i Zemlji, iNjemu pripada vjera trajna. Pa zar ćete se drugog (ane) Allaha bojati? ‍‌‍‍‌‌‍‍‍‍‍‍ ‌‍‌ ۚ ‌‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍
Wa Mā Bikum Min Ni`matin Famina Allāhi ۖ Thumma 'Idhā Massakumu Ađ-Đurru Fa'ilayhi Taj'arūna (An-Naĥl: 53). [16.53] A ono što je u vas od blagodati - pa, odAllaha je. Zatim, kad vas dotakne nevolja, tad Njegapreklinjete. ‌ ‍‌ ۖ‌ ‌‌‌‌ ‍‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍ ‍‍‍‍‌‌
Thumma 'Idhā Kashafa Ađ-Đurra `Ankum 'Idhā Farīqun Minkum Birabbihim Yushrikūna (An-Naĥl: 54). [16.54] Potom, kad otkloni nevolju od vas, gle!Skupina vas Gospodaru svom pridružuje, ‌ ‌‌‌‌ ‍‍‍‍‍‌ ‍‌‍‍‍ ‌‌‌‌ ‍‍‍‍‍‌ ‍‌‍‍‍ ‍
Liyakfurū Bimā 'Ātaynāhum ۚ Fatamatta`ū ۖ Fasawfa Ta`lamūna (An-Naĥl: 55). [16.55] Da ne bi vjerovali u ono što smo im dali. Pauživajte, ta saznaćete! ۚ ۖ
Wa Yaj`alūna Limā Lā Ya`lamūna Naşībāan Mimmā Razaqnāhum ۗ Ta-Allāhi Latus'alunna `Ammā Kuntum Taftarūna (An-Naĥl: 56). [16.56] I dodjeljuju onom šta ne znaju, dio onog čimsmo ih opskrbili! Tako mi Allaha, sigurno ćete bitipitani za ono što izmišljate. ‍‍‍‍‍‍ ‌ ‌ ‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍ۗ‌ ‍‍‍‍‌ ‍‌‍‍‍ ‌
Wa Yaj`alūna Lillāh Al-Banāti Subĥānahu ۙ Wa Lahum Mā Yashtahūna (An-Naĥl: 57). [16.57] I pripisuju Allahu kćeri - slavljen neka jeOn - a sebi šta žele! ‍‍‍‍‍‍ ‍‍ۙ ‌ ‌
Wa 'Idhā Bushshira 'Aĥaduhum Bil-'Unthá Žalla Wajhuhu Muswaddāan Wa Huwa Kažīmun (An-Naĥl: 58). [16.58] I kad se neko od njih obavijesti o žensku,postane lice njegovo tamno i on bude gnjevan. ‌‌‌‌ ‍‍‌ ‍ ‌‍ ‌‌ ‌‌ ‍‍‍
Yatawārá Mina Al-Qawmi Min Sū'i Mā Bushshira Bihi ۚ 'Ayumsikuhu `Alá Hūnin 'Am Yadussuhu Fī At-Turābi ۗ 'Alā Sā'a Mā Yaĥkumūna (An-Naĥl: 59). [16.59] Skriva se od naroda zbog zla koje jejavljeno: hoće li je zadržati s prezirom ili jezakopati u prašinu. Besumnje je loše kako presuđuju! ‌‌‍‍‍‌‌ ‍‍ ‍‌‌ ‍‍‍‌‌ ‌ ‍ ۚ ‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍‌ ۗ ‌‌ ‍‌‌ ‌
Lilladhīna Lā Yu'uminūna Bil-'Ākhirati Mathalu As-Saw'i ۖ Wa Lillāh Al-Mathalu Al-'A`lá ۚ Wa Huwa Al-`Azīzu Al-Ĥakīmu (An-Naĥl: 60). [16.60] Za one koji ne vjeruju u Ahiret, primjer jezla, a Allahov primjer je najuzvišeniji; a On jeMoćni, Mudri. ‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍ ‍‍‍‍‍ ‍‍‌‌ ۖ ۚ‍‍‍‍‌
Wa Law Yu'uākhidhu Allāhu An-Nāsa Bižulmihim Mā Taraka `Alayhā Min Dābbatin Wa Lakin Yu'uakhkhiruhum 'Ilá 'Ajalin Musamman ۖ Fa'idhā Jā'a 'Ajaluhum Lā Yasta'khirūna Sā`atan ۖ Wa Lā Yastaqdimūna (An-Naĥl: 61). [16.61] A da Allah ščepava ljude zbog zulma njihovog,ne bi na njoj ostala nijedna životinja, međutim,ostavlja ih do roka određenog. Pa kad dođe roknjihov, neće (ga) odložiti čas, niti ubrzati. ‍‍‌‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍ ‌ ‍ ‌ ‍‌‌ ‌‍‍‌ ‌‍‌‌ ‍‍‍‍ ‌‍ ‍‍ۖ ‌‌‌ ‍‌ ‌ ‍‍‌ ۖ ‌‌ ‍‍‍‍‍
Wa Yaj`alūna Lillāh Mā Yakrahūna Wa Taşifu 'Alsinatuhumu Al-Kadhiba 'Anna Lahumu Al-Ĥusná ۖ Lā Jarama 'Anna Lahumu An-Nāra Wa 'Annahum Mufraţūna (An-Naĥl: 62). [16.62] I čine Allahu ono što mrze, a opisuju jezicinjihovi laž, da će njihovo biti bolje. Nema sumnje jeda će njihova biti vatra, i da će oni prednjačiti. ‍‍‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍ ‌ ۖ ‌ ‍‍‍‌‍‍ ‍
Ta-Allāhi Laqad 'Arsalnā 'Ilá 'Umamin Min Qablika Fazayyana Lahumu Ash-Shayţānu 'A`mālahum Fahuwa Walīyuhumu Al-Yawma Wa Lahum `Adhābun 'Alīmun (An-Naĥl: 63). [16.63] Tako nam Allaha, doista smo slali (poslanike)zajednicama prije tebe, pa im je šejtan uljepšaodjela njihova - zato je on danas zaštitnik njihov, aimaće oni kaznu bolnu. ‍‍‍‍‍ ‌‍ ‍‌‍‍‍‍‍‍‍‍‌
Wa Mā 'Anzalnā `Alayka Al-Kitāba 'Illā Litubayyina Lahumu Al-Ladhī Akhtalafū Fīhi ۙ Wa Hudan Wa Raĥmatan Liqawmin Yu'uminūna (An-Naĥl: 64). [16.64] I objavljujemo tebi Knjigu - samo da imobjasniš ono o čemu se razilaze - i Uputu i milost,za narod koji vjeruje. ‍‌ ‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍‍‍ۙ ‌‍ ‌‌‍ ‌ ‍‍‍
Wa Allāhu 'Anzala Mina As-Samā'i Mā'an Fa'aĥyā Bihi Al-'Arđa Ba`da Mawtihā ۚ 'Inna Fī Dhālika La'āyatan Liqawmin Yasma`ūna (An-Naĥl: 65). [16.65] A Allah spušta s neba vodu i oživljava njomezemlju nakon mrtvila njenog. Uistinu, u tome je znakza ljude koji čuju. ‍ ‌‌‍‍‌‌ ‍‌ ‌ ‌‍‍ ‌ ‍ۚ‌ ‌ ‌ ‍‍‍
Wa 'Inna Lakum Al-'An`ām La`ibratan ۖ Nusqīkum Mimmā Fī Buţūnihi Min Bayni Farthin Wa Damin Labanāan Khālişāan Sā'ighāan Lilshshāribīna (An-Naĥl: 66). [16.66] I uistinu, vama je u stoci ibret: napajamovas od onog šta je u trbusima njenim između probave ikrvi, mlijeko čisto, pitko pijačima. ‍‍‍‍‍‍ ۖ‍‍‍ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍ ‍‌‌ ‍‍‍ ‌‌‍‍‍‍‍ ‍‍‍
Wa Min Thamarāti An-Nakhīli Wa Al-'A`nābi Tattakhidhūna Minhu Sakaan Wa Rizqāan Ĥasanāan ۗ 'Inna Fī Dhālika La'āyatan Liqawmin Ya`qilūna (An-Naĥl: 67). [16.67] I od plodova palmi i grožđa - uzimate iz togaopojno sredstvo i opskrbu lijepu. Uistinu, u tome jeznak za ljude koji razumiju. ‍‌‌ ‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍‌ ‍‌‍‍‍ ‌‍‌ ۗ‌ ‌ ‌ ‍‍‍‍‍
Wa 'Awĥá Rabbuka 'Ilá An-Naĥli 'Ani Attakhidhī Mina Al-Jibāli Buyūtāan Wa Mina Ash-Shajari Wa Mimmā Ya`rishūna (An-Naĥl: 68). [16.68] I objavio je Gospodar tvoj pčeli: "Pravi ubrdima kuće i u drveću i u onom šta usprave, ‌‌ ‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍ ‌ ‍‍ ‍‍ ‌‍‍‍‍‌ ‍
Thumma Kulī Min Kulli Ath-Thamarāti Fāslukī Subula Rabbiki Dhululāan ۚ Yakhruju Min Buţūnihā Sharābun Mukhtalifun 'Alwānuhu Fīhi Shifā'un Lilnnāsi ۗ 'Inna Fī Dhālika La'āyatan Liqawmin Yatafakkarūna (An-Naĥl: 69). [16.69] Zatim jedi od svih plodova, i slijedi puteveGospodara svog ponizno. Iz trbuha njihovih izlazinapitak različitih boja njegovih, u njemu je lijek zaljude. Uistinu, u tome je znak za ljude kojirazmišljaju. ‌ ‍‌‍‍‍‍‌ ‌‍ ۚ‍‍‍ ‍‌‌ ‍‍‍‍‌ ‍‍‌‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍‍‍ ‍‍‍ ۗ‌ ‌ ‌ ‍‍‍
Wa Allāhu Khalaqakum Thumma Yatawaffākum ۚ Wa Minkum Man Yuraddu 'Ilá 'Ardhali Al-`Umuri Likay Lā Ya`lama Ba`da `Ilmin Shay'āan ۚ 'Inna Allāha `Alīmun Qadīrun (An-Naĥl: 70). [16.70] A Allah vas stvara, potom vas uzima. I od vasje ko biva vraćen najnižem životu, da nakon znanja nezna ništa. Uistinu! Allah je Znalac, Moćni. ‍‍‍‍‍ ‍ۚ ‌‍‌‍‍‍ ‍‌‌ ‍‌ ‍ ‌‌ ‌ ‌ ‍‍ۚ‍ ‍‍‍‍
Wa Allāhu Fađđala Ba`đakum `Alá Ba`đin Ar-Rizqi ۚ Famā Al-Ladhīna Fuđđilū Birāddī Rizqihim `Alá Mā Malakat 'Aymānuhum Fahum Fīhi Sawā'un ۚ 'Afabini`mati Allāhi Yajĥadūna (An-Naĥl: 71). [16.71] I odlikovao vas je Allah jedne nad drugima uopskrbi. Pa ne povraćaju oni koji su odlikovani,opskrbu svoju, onom šta posjeduju desnice njihove: taoni su u (potrebi) za tim isti. Pa zar blagodatAllahovu niječu? ‍ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍ ‌ ‍‍‌ ۚ‍‍‍‍ ‍‍‍ ‍‌ ‍ ‌ ‌ ‌ ‍‍‍‍‍‌ۚ‍ ‍‍‍‍‌
Wa Allāhu Ja`ala Lakum Min 'Anfusikum 'Azwājāan Wa Ja`ala Lakum Min 'Azwājikum Banīna Wa Ĥafadatan Wa Razaqakum Mina Aţ-Ţayyibāti ۚ 'Afabiālbāţili Yu'uminūna Wa Bini`mati Allāhi Hum Yakfurūna (An-Naĥl: 72). [16.72] I Allah vam je načinio od duša vaših parice,i načinio vam je od parica vaših sinove i unuke, iopskrbio vas od dobrih stvari. Pa zar u neistinuvjeruju, a blagodati Allahove oni niječu? ‍ ‍‌‌ ‌‌‍ ‌‌‌‌ ‌ ‍‌‌ ‌‌‌‌ ‍‍‍‍‍ ‌ ‌‌‍‍‍‍‍‍‍ ۚ‍ ‍‍‍‍ ‌
Wa Ya`budūna Min Dūni Allāhi Mā Lā Yamliku Lahum Rizqāan Mina As-Samāwāti Wa Al-'Arđi Shay'āan Wa Lā Yastaţī`ūna (An-Naĥl: 73). [16.73] I obožavaju mimo Allaha ono šta ne vladaopskrbom njihovom iz nebesa i Zemlje nimalo, nitimogu. ‍‍‌ ‍‌‌ ‌‍‍‌ ‍ ‌ ‌ ‌‍‍ ‍‌‍‍‌‍‍ ‌‌ ‍‍‍
Falā Tađribū Lillāh Al-'Amthāla ۚ 'Inna Allāha Ya`lamu Wa 'Antum Lā Ta`lamūna (An-Naĥl: 74). [16.74] Zato ne navodite Allahu sličnosti! Uistinu!Allah zna, a vi ne znate. ‌ ‍‍‍‍‍ ۚ‍ ‌‌‌‍ ‌
Đaraba Allāhu Mathalāan `Abdāan Mamlūkāan Lā Yaqdiru `Alá Shay'in Wa Man Razaqnāhu Minnā Rizqāan Ĥasanāan Fahuwa Yunfiqu Minhu Siran Wa Jahan ۖ Hal Yastawūna ۚ Al-Ĥamdu Lillāh ۚ Bal 'Aktharuhum Lā Ya`lamūna (An-Naĥl: 75). [16.75] Allah navodi primjer roba posjedovanog (koji)ne upravlja ničim, i onog kog smo od Nas opskrbiliopskrbom lijepom, pa on od nje udjeljuje tajno ijavno - jesu li isti? Hvala Allahu! Naprotiv! Većinanjih ne zna. ‍ ‌ ‍‍‍‍‌ ‌ ‍‍‍‍‍‌ ‍ ‌‍‌‌ ‌‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‌ ‍‌ ‌ ‍‌‍‍‍‍ ‍‌‍‍‍ ‍‍‍‍‍‌ ‌‌‌ ۖ ‍‍‌ ۚ ۚ ‌ ‌
Wa Đaraba Allāhu Mathalāan Rajulayni 'Aĥaduhumā 'Abkamu Lā Yaqdiru `Alá Shay'in Wa Huwa Kallun `Alá Mawlāhu 'Aynamā Yuwajjhhhu Lā Ya'ti Bikhayrin ۖ Hal Yastawī Huwa Wa Man Ya'muru Bil-`Adli ۙ Wa Huwa `Alá Şiţin Mustaqīmin (An-Naĥl: 76). [16.76] I navodi Allah primjer dva čovjeka: jedan odnjih nijem, ne upravlja ničim i on je zamor gospodarusvom; kud god ga uputi, ne donese dobrog. Da li je onjednak i onaj ko naređuje pravdu, a on je na putupravom? ‍‍ ‌‍‍‍‍ ‌‍ ‍ ‌ ‍‍‍‍‍‌ ‍ ‌‌ ‌ ‌‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‌ ۖ ‍‌‌ ‌ ۙ ‌‌ ‌ ‍‌‍‍
Wa Lillāh Ghaybu As-Samāwāti Wa Al-'Arđi ۚ Wa Mā 'Amru As-Sā`ati 'Illā Kalamĥi Al-Başari 'Aw Huwa 'Aqrabu ۚ 'Inna Allāha `Alá Kulli Shay'in Qadīrun (An-Naĥl: 77). [16.77] A Allahovo je nevidljivo nebesa i Zemlje. Istvar Časa je samo kao sijev oka, ili je on bliži.Uistinu! Allah nad svakom stvari ima moć. ‍‍‍‌‍‍‌ ۚ ‌‍‍ ‌‌ ‍‍ ‌‌‌ ‍‍‍‍‍‍ ۚ‍ ‌ ‍
Wa Allāhu 'Akhrajakum Min Buţūni 'Ummahātikum Lā Ta`lamūna Shay'āan Wa Ja`ala Lakumu As-Sam`a Wa Al-'Abşāra Wa Al-'Af'idata ۙ La`allakum Tashkurūna (An-Naĥl: 78). [16.78] I Allah vas izvodi iz trbuha majki vaših(kad) ne znate ništa. I načinio vam je sluh i vidovei srca, da biste vi zahvaljivali. ‍ ‌‍‍ ‍‌‌ ‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍‌‍ ۙ
'Alam Yarawā 'Ilá Aţ-Ţayri Musakhkharātin Fī Jawwi As-Samā'i Mā Yumsikuhunna 'Illā Al-Lahu ۗ 'Inna Fī Dhālika La'āyātin Liqawmin Yu'uminūna (An-Naĥl: 79). [16.79] Zar ne vide ptice potčinjene u sferi neba?Drži ih samo Allah. Uistinu, u tome su znaci za ljudekoji vjeruju. ‍‍‍‌‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍‌‍‍‌‌ ‌ ‍‌ ‌ ۗ‌ ‌ ‍‍‍
Wa Allāhu Ja`ala Lakum Min Buyūtikum Sakanāan Wa Ja`ala Lakum Min Julūdi Al-'An`āmi Buyūtāan Tastakhiffūnahā Yawma Ža`nikum Wa Yawma 'Iqāmatikum ۙ Wa Min 'Aşwāfihā Wa 'Awbārihā Wa 'Ashrihā 'Athāthāan Wa Matā`āan 'Ilá Ĥīnin (An-Naĥl: 80). [16.80] I načinio vam je Allah od kuća vašihprebivalište, i načinio vam je od koža stoke kućelahke, na dan selidbe vaše i na dan stajanja vašeg; aod vune njihove i kostrijeti njihove i od krznanjihovih, prostirku i opremu za neko vrijeme. ‍ ‍‌ ‌ ‍‌‌ ‍‍‍‌‌ ‍‍‍‍‍‍‌ ‍ ‍ ‌‍ ‌‍ۙ ‌‍‌‌ ‌‍‍‌ ‌‌ ‌ ‌‌
Wa Allāhu Ja`ala Lakum Mimmā Khalaqa Žilālāan Wa Ja`ala Lakum Mina Al-Jibāli 'Aknānāan Wa Ja`ala Lakum Sabīla Taqīkumu Al-Ĥarra Wa Sabīla Taqīkum Ba'sakum ۚ Kadhālika Yutimmu Ni`matahu `Alaykum La`allakum Tuslimūna (An-Naĥl: 81). [16.81] I načinio vam je Allah od onog šta jestvorio, skrovišta, i načinio vam je od brda zaklone,i načinio vam je odijela - čuvaju vas od žege - iodijela (koja) vas čuvaju od sile vaše. Takoupotpunjava blagodat Svoju na vama, da biste se vipredali. ‍ ‍‍‍‍‌ ‍‍ ‌ ‍‌‍‍‍‍‍ ‍‍‍‌‍‍‍‍‍ ‍‍‍ۚ
Fa'in Tawallawā Fa'innamā `Alayka Al-Balāghu Al-Mubīnu (An-Naĥl: 82). [16.82] Pa ako se okrenu - pa samo je na tebi dostavajasna. ‌ ‌‌ ‍‌ ‍‍‍‍‍
Ya`rifūna Ni`mata Allāhi Thumma Yunkirūnahā Wa 'Aktharuhumu Al-Kāfirūna (An-Naĥl: 83). [16.83] Spoznaju blagodat Allahovu, potom je niječu,a većina njih su nevjernici. ‍‍ ‍ ‍‌ ‍‌‍‍‍‌ ‌
Wa Yawma Nab`athu Min Kulli 'Ummatin Shahīdāan Thumma Lā Yu'udhanu Lilladhīna Kafarū Wa Lā Hum Yusta`tabūna (An-Naĥl: 84). [16.84] A na Dan kad iz svakog ummeta podignemosvjedoka, zatim se neće dopustiti onima koji nisuvjerovali, niti će im se dopustiti da mole zanaklonost. ‍‍‍ ‍‌‌ ‌ ‌ ‍‌ ‌ ‌ ‍‍‍‍ ‌ ‌‌
Wa 'Idhā Ra'á Al-Ladhīna Žalamū Al-`Adhāba Falā Yukhaffafu `Anhum Wa Lā Hum Yunžarūna (An-Naĥl: 85). [16.85] I kad oni koji su činili zulm, vide kaznu,tad im se neće olakšati, niti će im se odložiti. ‌‌‌ ‍‍‍‌‌‌ ‍‍‍ ‍‍‌ ‌ ‍‍‍‍ ‍‌‍‍‍ ‌‌ ‍‌‍‍‍‍‍‌
Wa 'Idhā Ra'á Al-Ladhīna 'AshraShurakā'ahum Qālū Rabbanā Hā'uulā' Shurakā'uunā Al-Ladhīna Kunnā Nad`ū Min Dūnika ۖ Fa'alqawā 'Ilayhimu Al-Qawla 'Innakum Lakādhibūna (An-Naĥl: 86). [16.86] I kad oni koji su pridruživali, vide ortakesvoje, reći će: "Gospodaru naš! Ovo su ortaci našikoje smo prizivali mimo Tebe." Tad će im dobacitiriječi: "Uistinu, vi ste lažljivci!" ‌‌‌ ‍‍‍‌‌‌ ‍‍‍‍ ‌‍ ‌‍‌ ‍‌‌‌ ‍‌‌ ‍‍‍‍ ‍‍‍‍‌ ‍‌ ‍‌‌ ‌‌ ۖ‍‍‍‌ ‍‍‍ ‌
Wa 'Alqawā 'Ilá Allāhi Yawma'idhin As-Salama ۖ Wa Đalla `Anhum Mā Kānū Yaftarūna (An-Naĥl: 87). [16.87] I iskazaće Tog dana Allahu pokornost, aiščeznuće od njih šta su izmišljali. ‌‍‍‍‍‍‍‌ ‌ ‍ ‌ ۖ ‌‍‍ ‍‌‍‍‍ ‌
Al-Ladhīna Kafarū Wa Şaddū `An Sabīli Allāhi Zidnāhum `Adhābāan Fawqa Al-`Adhābi Bimā Kānū Yufsidūna (An-Naĥl: 88). [16.88] Oni koji nisu vjerovali i odvraćali od putaAllahovog - dodaćemo im kaznu na kaznu, zbog toga štosu pravili fesad. ‍‍‍‍ ‌ ‌‍‍‍‌ ‍‌‌ ‍‍‍‍‍ ‌ ‌ ‍‍‍ ‍‍‌
Wa Yawma Nab`athu Fī Kulli 'Ummatin Shahīdāan `Alayhim Min 'Anfusihim ۖ Wa Ji'nā Bika Shahīdāan `Alá Hā'uulā' ۚ Wa Nazzalnā `Alayka Al-Kitāba Tibyānāan Likulli Shay'in Wa Hudan Wa Raĥmatan Wa Bushrá Lilmuslimīna (An-Naĥl: 89). [16.89] A na Dan kad u svakom ummetu podignemosvjedoka protiv njih, između duša njihovih, idovedemo tebe svjedokom protiv tih ... I objavili smoti Knjigu (kao) objašnjenje za svaku stvar, i Uputu imilost, i radosnu vijest muslimanima. ‍‍‍ ‌ ‌‌ ‍‌‌ ‌‌ۖ ‌‌ ‌‌ ‌ ‍‌‌‌ ۚ ‌‌ ‍‍‍‍‍ ‌‍ ‌‌‍‍‍ ‌‍‌‌
'Inna Allāha Ya'muru Bil-`Adli Wa Al-'Iĥsāni Wa 'Ītā'i Dhī Al-Qurbá Wa Yanhá `Ani Al-Faĥshā'i Wa Al-Munkari Wa Al-Baghyi ۚ Ya`ižukum La`allakum Tadhakkarūna (An-Naĥl: 90). [16.90] Uistinu! Allah naređuje pravdu i dobročinstvoi davanje rodbini, a zabranjuje razvrat i ružno itiraniju; savjetuje vas da biste se vi poučili. ‍ ‌ ‌‌‍‍‍‍‍‍‍ ‍‌‍‍‍‌ ‍‌‍‍‍‍‍‍ۚ‍‍‍ ‌
Wa 'Awfū Bi`ahdi Allāhi 'Idhā `Āhadtum Wa Lā Tanquđū Al-'Aymāna Ba`da Tawk99dihā Wa Qad Ja`altumu Allāha `Alaykum Kafīlāan ۚ 'Inna Allāha Ya`lamu Mā Taf`alūna (An-Naĥl: 91). [16.91] I ispunjavajte obavezu Allahu kad seobavežete. I ne kršite zakletve nakon potvrde njihove- a doista ste Allaha učinili nad sobom Jamcem.Uistinu! Allah zna šta činite. ‌‌‍ ‌‌‌‌ ‍ ‌‌ ‍‌‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ۚ‍ ‌
Wa Lā Takūnū Kāllatī Naqađat Ghazlahā Min Ba`di Qūwatin 'Anthāan Tattakhidhūna 'Aymānakum Dakhalāan Baynakum 'An Takūna 'Ummatun Hiya 'Arbá Min 'Ummatin ۚ 'Innamā Yablūkumu Allāhu Bihi ۚ Wa Layubayyinanna Lakum Yawma Al-Qiyāmati Mā Kuntum Fīhi Takhtalifūna (An-Naĥl: 92). [16.92] I ne budite kao ona koja je rasplela pređusvoju, nakon čvrste ispletenosti, uzimajući zakletvevaše smetnjom među vama - jer je zajednica veća odzajednice. Allah vas samo iskušava time. A sigurno ćevam na Dan kijameta objasniti ono o čemu ste serazilazili. ‍‍‍‍‍‍‍‍‌ ‍‌‌ ‌ ‍ ‌‌‍ ‍‍‍‍‍‌ ‌ ‌‍ ‌‌‌ ‍‍‍‍ ‌‌‌ ‍‌‌ ‌ ۚ‍‌ ‍‍‍ۚ ‌‍‌ ‍ ‍‍‍ ‌ ‍‌‍‍‍ ‍‍‍‍‍ ‍‍‍
Wa Law Shā'a Allāhu Laja`alakum 'Ummatan Wāĥidatan Wa Lakin Yuđillu Man Yashā'u Wa Yahdī Man Yashā'u ۚ Wa Latus'alunna `Ammā Kuntum Ta`malūna (An-Naĥl: 93). [16.93] A da hoće Allah, sigurno bi vas učinio ummomjednom. Međutim, zabluđuje koga hoće, a upućuje kogahoće. A sigurno ćete biti pitani za ono šta steradili. ‌ ‍‍ ‌ ‌‌ ‌‍‌‌ ‍‍‍‍‍‍ ‍‌‌ ‍‌ ‍‌‌ ‍‌‌ ۚ ‌‍‌ ‍‍‍‍‌ ‍‌‍‍
Wa Lā Tattakhidhū 'Aymānakum Dakhalāan Baynakum Fatazilla Qadamun Ba`da Thubūtihā Wa Tadhūqū As-Sū'a Bimā Şadadtum `An Sabīli Allāhi ۖ Wa Lakum `Adhābun `Ažīmun (An-Naĥl: 94). [16.94] I ne uzimajte zakletve vaše smetnjom međuvama, pa da ne poklizne noga nakon čvrstine svoje iiskusite zlo što ste odvraćali od puta Allahovog, iimadnete vi kaznu strahovitu. ‌ ‍‍‍‍‍ ‌ ‌‍ ‍‌ ‌ ‌ ‍‍‍‍‌‌ ‌ ‍‌‌ ‍‍‍‍ۖ‍‍‌‍‍
Wa Lā Tashtarū Bi`ahdi Allāhi Thamanāan Qalīlāan ۚ 'Innamā `Inda Allāhi Huwa Khayrun Lakum 'In Kuntum Ta`lamūna (An-Naĥl: 95). [16.95] I ne kupujte zavjetom Allahu vrijednost malu.Uistinu, šta je kod Allaha, to je bolje za vas, kadbiste znali! ‌ ‌ۚ‍‌ ‍‌‍‍‍‍ ‌‌‌ ‍‌‍‍
Mā `Indakum Yanfadu ۖ Wa Mā `Inda Allāhi Bāqin ۗ Wa Lanajziyanna Al-Ladhīna Şabarū 'Ajrahum Bi'aĥsani Mā Kānū Ya`malūna (An-Naĥl: 96). [16.96] Ono što je kod vas iscrpljuje se, a što jekod Allaha, trajno je. A sigurno ćemo platiti onimakoji su bili strpljivi - njihova nagrada će bitiprema najboljem šta su uradili. ‌ ‍‌‍‍‍ ‍‌‍‍‍‌ ۖ ‌‌ ‍‌‍‍‍ ‍‍‍ ۗ ‌‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍
Man `Amila Şāliĥāan Min Dhakarin 'Aw 'Unthá Wa Huwa Mu'uminun Falanuĥyiyannahu Ĥayāatan Ţayyibatan ۖ Wa Lanajziyannahum 'Ajrahum Bi'aĥsani Mā Kānū Ya`malūna (An-Naĥl: 97). [16.97] Ko uradi dobro - bio muškarac ili žena - a onbude vjernik, pa sigurno ćemo ga poživiti životomdobrim, i sigurno ćemo ih platiti nagradom njihovomprema najboljem šta su uradili. ‍‌ ‍‌‌ ‌ ‌ ‌‍ ‌ ‍‍‍‍ ‍ ۖ ‌‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌‍‍
Fa'idhā Qara'ta Al-Qur'āna Fāsta`idh Billāhi Mina Ash-Shayţāni Ar-Rajīmi (An-Naĥl: 98). [16.98] Pa kad učiš Kuran, tad zatraži zaštitu uAllaha od šejtana prokletog. ‌‌‌ ‍‍‍‌ ‌ ‍‍‍‍
'Innahu Laysa Lahu Sulţānun `Alá Al-Ladhīna 'Āmanū Wa `Alá Rabbihim Yatawakkalūna (An-Naĥl: 99). [16.99] Uistinu, on, nema on vlasti nad onima kojivjeruju i u Gospodara svog se pouzdavaju. ‍ ‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌ ‌ ‍
'Innamā Sulţānuhu `Alá Al-Ladhīna Yatawallawnahu Wa Al-Ladhīna Hum Bihi Mushrikūna (An-Naĥl: 100). [16.100] Njegova vlast je samo nad onima koji gauzimaju prijateljem, i onima koji Njemu pridružuju. ‍‌ ‍‍‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍ ‍
Wa 'Idhā Baddalnā 'Āyatan Makāna 'Āyatin Wa ۙ Allāhu 'A`lamu Bimā Yunazzilu Qālū 'Innamā 'Anta Muftarin ۚ Bal 'Aktharuhum Lā Ya`lamūna (An-Naĥl: 101). [16.101] I kad zamijenimo ajet umjesto ajeta - aAllah je Najbolji znalac onog šta spušta - kažu:"Samo si ti izmišljač." Naprotiv, većina njih ne zna. ‌‌‌‌ ‍ ۙ ‌ ‌ ‍‍‍‍ ۚ ‌ ‌
Qul Nazzalahu Rūĥu Al-Qudusi Min Rabbika Bil-Ĥaqqi Liyuthabbita Al-Ladhīna 'Āmanū Wa Hudan Wa Bushrá Lilmuslimīna (An-Naĥl: 102). [16.102] Reci: "Spušta ga Ruhul-kudus od Gospodaratvog s Istinom, da učvrsti one koji vjeruju, i (kao)uputu i radosnu vijest muslimanima." ‍ ‌‍‍‌ ‍‍‍ ‍‌‌ ‌‍ ‍‍‍‍ ‌ ‌‍ ‌‍‌‌
Wa Laqad Na`lamu 'Annahum Yaqūlūna 'Innamā Yu`allimuhu Basharun ۗ Lisānu Al-Ladhī Yulĥidūna 'Ilayhi 'A`jamīyun Wa Hadhā Lisānun `Arabīyun Mubīnun (An-Naĥl: 103). [16.103] A doista znamo da oni govore: "Samo gasmrtnik uči." Jezik onog kome streme - je strani, aovo je jezik arapski, jasni. ‍‍‌ ‌‍ ‍‍‍‍‍‍‍‍‌ ۗ ‍‍‌ ‌‍‍‍‍ ‌ ‌‌‌ ‍
'Inna Al-Ladhīna Lā Yu'uminūna Bi'āyāti Allāhi Lā Yahdīhimu Allāhu Wa Lahum `Adhābun 'Alīmun (An-Naĥl: 104). [16.104] Uistinu, oni koji ne vjeruju u ajeteAllahove - neće ih uputiti Allah, a imaće oni kaznubolnu. ‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍ ‍ ‌ ‍ ‌ ‍‍‌
'Innamā Yaftarī Al-Kadhiba Al-Ladhīna Lā Yu'uminūna Bi'āyāti Allāhi ۖ Wa 'Ūlā'ika Humu Al-Kādhibūna (An-Naĥl: 105). [16.105] Laž izmišljaju jedino oni koji ne vjeruju uajete Allahove, a ti takvi su lašci. ‍‌ ‍ ‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍ ۖ ‌‌‍‍‌‍
Man Kafara Billāhi Min Ba`di 'Īmānihi 'Illā Man 'Ukriha Wa Qalbuhu Muţma'innun Bil-'Īmāni Wa Lakin Man Sharaĥa Bil-Kufri Şadan Fa`alayhim Ghađabun Mina Allāhi Wa Lahum `Adhābun `Ažīmun (An-Naĥl: 106). [16.106] A ko ne vjeruje u Allaha, nakon vjerovanjasvog - izuzev ko bude prisiljen, a srce njegovo budesmireno u vjerovanju - međutim, ko otvorinevjerovanju grudi: pa na njima će biti srdžba odAllaha, a imaće oni kaznu užasnu. ‍‌‌ ‍‍‍‍ ‍‌‌ ‌‌ ‍‌‌ ‌‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍‍‌‍‍‌ ‌‍‌‌ ‍‌‌ ‍ ‌‌ ‍‍ ‍ ‌ ‍‍‌‍‍
Dhālika Bi'annahumu Astaĥabbū Al-Ĥayāata Ad-Dunyā `Alá Al-'Ākhirati Wa 'Anna Allāha Lā Yahdī Al-Qawma Al-Kāfirīna (An-Naĥl: 107). [16.107] To zato što oni više vole život Dunjaa odAhireta i što Allah ne upućuje narod nevjernika. ‍‌‍‌ ‌ ‍‍‍‍‍ ‌‌‍ ‌ ‍‍
'Ūlā'ika Al-Ladhīna Ţaba`a Allāhu `Alá Qulūbihim Wa Sam`ihim Wa 'Abşārihim ۖ Wa 'Ūlā'ika Humu Al-Ghāfilūna (An-Naĥl: 108). [16.108] Takvi su oni čija je srca Allah zapečatio, isluh njihov i vidove njihove, a ti takvi su nemarni. ‍‍‌‍ ‍‍‍‍ ‌ ‍ ‌ ‌‌‍‍‍‍ ۖ ‌‌‍‍‌‍ ‍‍
Lā Jarama 'Annahum Al-'Ākhirati Humu Al-Khāsirūna (An-Naĥl: 109). [16.109] Nema sumnje da će oni na Ahiretu, (baš) onibiti gubitnici. ‌ ‍‍‍‍‍ ‍‍‍‌
Thumma 'Inna Rabbaka Lilladhīna Hājarū Min Ba`di Mā Futinū Thumma Jāhadū Wa Şabarū 'Inna Rabbaka Min Ba`dihā Laghafūrun Raĥīmun (An-Naĥl: 110). [16.110] Zatim, uistinu, Gospodar tvoj će onima kojise isele nakon što su proganjani, potom se bore ibudu strpljivi - uistinu, Gospodar tvoj će nakon togabiti Oprosnik, Milosrdni. ‌ ‌‌ ‌‍‍‍ ‍‍‍‍ ‌ ‍‌‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌‍‌ ‌‍ ‍‌‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ‌‍
Yawma Ta'tī Kullu Nafsin Tujādilu `An Nafsihā Wa Tuwaffá Kullu Nafsin Mā `Amilat Wa Hum Lā Yužlamūna (An-Naĥl: 111). [16.111] Na Dan kad dođe svaka duša, argumentiraćesamo o sebi, i biće svakoj duši plaćeno šta jeradila, a njima se neće učiniti zulm. ‌ ‍‌‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‍‍‍‍‍
Wa Đaraba Allāhu Mathalāan Qaryatan Kānat 'Āminatan Muţma'innatan Ya'tīhā Rizquhā Raghadāan Min Kulli Makānin Fakafarat Bi'an`umi Allāhi Fa'adhāqahā Al-Lahu Libāsa Al-Jū`i Wa Al-Khawfi Bimā Kānū Yaşna`ūna (An-Naĥl: 112). [16.112] I navodi Allah primjer naselja bezbjednog ispokojnog, dolazila mu je opskrba njegova obilno sasvakog mjesta, pa je bilo nezahvalno na blagodatimaAllahovim - te je Allah dao da ono iskusi odjećugladi i straha, zbog onog šta su radili. ‍‍ ‍ ‌‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‌ ‍‌‌ ‍‍ ‌‌‍‌ ‍‍‍‍‍‍
Wa Laqad Jā'ahum Rasūlun Minhum Fakadhdhabūhu Fa'akhadhahumu Al-`Adhābu Wa Hum Žālimūna (An-Naĥl: 113). [16.113] I doista, došao im je poslanik između njih,pa su ga porekli - tad ih je spopala kazna, a oni subili zalimi. ‍‍‌ ‍‌ ‌‍‍‍ ‍‌‍‍‍ ‍‍‍‍‍‌
Fakulū Mimmā Razaqakumu Allāhu Ĥalālāan Ţayyibāan Wa Ashkurū Ni`mata Allāhi 'In Kuntum 'Īyāhu Ta`budūna (An-Naĥl: 114). [16.114] Pa jedite od onog čim vas je opskrbio Allah,dozvoljeno, dobro. I zahvaljujte na blagodatiAllahovoj, ako Njega obožavate. ‍‍‍ ‍‍‍ ‍ ‌‌‌ ‍‌‍‍‍ ‌‍
'Innamā Ĥarrama `Alaykumu Al-Maytata Wa Ad-Dama Wa Laĥma Al-Khinzīri Wa Mā 'Uhilla Lighayri Allāhi Bihi ۖ Famani Ađţurra Ghayraghin Wa Lā `Ādin Fa'inna Allāha Ghafūrun Raĥīmun (An-Naĥl: 115). [16.115] Samo vam je zabranio lešinu i krv i mesosvinje i ono nad čim je zazvano ime drugog, a neAllaha. Pa ko bude prisiljen, bez želje i bezpretjerivanja - pa uistinu, Allah je Oprosnik,Milosrdni. ‍‌ ‍‍‍ ‍ ‌ ‍‍‍‌‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍ ۖ ‍‍‍‍‌ ‍ ‌‌ ‍‌‌ ‍‍‍‍ ‌‍
Wa Lā Taqūlū Limā Taşifu 'Alsinatukumu Al-Kadhiba Hādhā Ĥalālun Wa Hadhā Ĥarāmun Litaftarū `Alá Allāhi Al-Kadhiba ۚ 'Inna Al-Ladhīna Yaftarūna `Alá Allāhi Al-Kadhiba Lā Yufliĥūna (An-Naĥl: 116). [16.116] I ne recite za ono šta opisuju jezici vašilažno: "Ovo je halal, a ovo haram", da bisteizmišljali protiv Allaha laž. Uistinu, oni kojiprotiv Allaha laž izmišljaju, neće uspjeti. ‌ ‍‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍ ‌ ‌‌ ‌‌‌ ‍‍‌ ۚ‍‍‍‍‍‌
Matā`un Qalīlun Wa Lahum `Adhābun 'Alīmun (An-Naĥl: 117). [16.117] Uživanje je malo, a imaće oni kaznu bolnu. ‍‍‍‍‍‍‍‌
Wa `Alá Al-Ladhīna Hādū Ĥarramnā Mā Qaşaşnā `Alayka Min Qablu ۖ Wa Mā Žalamnāhum Wa Lakin Kānū 'Anfusahum Yažlimūna (An-Naĥl: 118). [16.118] A onima koji su jevreji, zabranili smo štasmo ti kazivali ranije. I nismo im učinili zulm, negosu učinili zulm dušama svojim. ‍‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍‌ ‌ ‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍ ‍‌‍‍ۖ ‌‌ ‍ ‌‍‌‌ ‍ ‌‌‍ ‍‍‍
Thumma 'Inna Rabbaka Lilladhīna `Amilū As-Sū'a Bijahālatin Thumma Tābū Min Ba`di Dhālika Wa 'Aşlaĥū 'Inna Rabbaka Min Ba`dihā Laghafūrun Raĥīmun (An-Naĥl: 119). [16.119] Zatim uistinu, Gospodar tvoj će za one kojisu uradili zlo iz neznanja, potom se pokajali nakontoga i popravili - uistinu će Gospodar tvoj nakontoga biti Oprosnik, Milosrdni. ‌ ‌‌ ‌‍‍‍ ‍‍‍ ‍‍‍‍‌‌ ‍‌‌ ‌‌‍‍‍‌ ‌‍ ‍‌‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ‌‍
'Inna 'Ibhīma Kāna 'Ummatan Qānitāan Lillāh Ĥanīfāan Wa Lam Yaku Mina Al-Mushrikīna (An-Naĥl: 120). [16.120] Uistinu! Ibrahim je bio uzor, pokoranAllahu, pravovjeran, i nije bio od mušrika. ‌ ‌‍‍‍‍‌‍‍‍‍‍ ‍
Shākian Li'n`umihi ۚ Ajtabāhu Wa Hadāhu 'Ilá Şiţin Mustaqīm (An-Naĥl: 121). [16.121] Zahvalan je bio na blagodatima Njegovim.Odabrao ga je i uputio putu pravom. ۚ ‍‍‍‍‌ ‌‌ ‍‌‍‍‍‍
Wa 'Ātaynāhu Fī Ad-Dunyā Ĥasanatan ۖ Wa 'Innahu Fī Al-'Ākhirati Lamina Aş-Şāliĥīna (An-Naĥl: 122). [16.122] I dali smo mu na Dunjau dobro, a uistinu, onće na Ahiretu biti od pravednih. ‌‍ ‍‌‍‌ ۖ ‌‌‍‍‍‍‍ ‍‍
Thumma 'Awĥaynā 'Ilayka 'Ani Attabi` Millata 'Ibhīma Ĥanīfāan ۖ Wa Mā Kāna Mina Al-Mushrikīna (An-Naĥl: 123). [16.123] Zatim smo tebi objavili: "Slijedi milletIbrahima hanife", a nije bio od mušrika. ‌ ‌‌‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍‌‍‍‍‍ ۖ ‌‌ ‍
'Innamā Ju`ila As-Sabtu `Alá Al-Ladhīna Akhtalafū Fīhi ۚ Wa 'Inna Rabbaka Layaĥkumu Baynahum Yawma Al-Qiyāmati Fīmā Kānū Fīhi Yakhtalifūna (An-Naĥl: 124). [16.124] Sebt je određen samo onima koji su serazilazili o njemu. A uistinu, Gospodar tvoj ćepresuditi među njima na Dan kijameta o onome u čemusu se razilazili. ‍‌ ‍‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍ۚ ‌‌‌ ‌‍ ‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍ ‍‍‍
Ad`u 'Ilá Sabīli Rabbika Bil-Ĥikmati Wa Al-Maw`ižati Al-Ĥasanati ۖ Wa Jādilhum Bi-Atī Hiya 'Aĥsanu ۚ 'Inna Rabbaka Huwa 'A`lamu Biman Đalla `An Sabīlihi ۖ Wa Huwa 'A`lamu Bil-Muhtadīna (An-Naĥl: 125). [16.125] Pozivaj putu Gospodara svog mudrošću isavjetom dobrim, i s njima raspravljaj onako kako jenajbolje. Uistinu, Gospodar tvoj - On je Najboljiznalac onog ko skreće s puta Njegovog, i on jeNajbolji znalac upućenih. ‌‌ ‍‍‍‍‍ ‌‍‍‍ ‍‍ ۖ ‌‌ ۚ‌ ‌‍ ‍‌‍ ‍‌ۖ
Wa 'In `Āqabtum Fa`āqibū Bimithli Mā `Ūqibtum Bihi ۖ Wa La'in Şabartum Lahuwa Khayrun Lilşşābirīna (An-Naĥl: 126). [16.126] A ako kažnjavate, tad kažnjavajte sličnimčime ste bili kažnjeni. A ako se strpite, to jesigurno bolje za strpljive. ‌‌‌ ‍‍‍‍‍‍ۖ ‌‍‌‍‍‍‍‍‍
Wa Aşbir Wa Mā Şabruka 'Illā Billāhi ۚ Wa Lā Taĥzan `Alayhim Wa Lā Taku Fī Đayqin Mimmā Yamkurūna (An-Naĥl: 127). [16.127] I strpi se! A strpljenje tvoje je samo s(pomoći) Allaha, i ne žalosti se nad njima, i ne budiu brizi zbog onog šta spletkare. ‌‍‍‍‍‌ ‌ ‍‍‍ ‌‌ ۚ ‌‌ ‌‌ ‌‌ ‍‍‍‍‍‌ ‌
'Inna Allāha Ma`a Al-Ladhīna Attaqawā Wa Al-Ladhīna Hum Muĥsinūna (An-Naĥl: 128). [16.128] Uistinu! Allah je uz one koji se boje i onekoji su dobročinitelji. ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍
Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
Next Sūrah