Roman Script    Reciting key words        Previous Sūrah   Next Sūrah   Quraan Index    Home  

11) Sū;rat Hūd

Private Tutoring Sessions

11)

Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
'Alif-Lām- ۚ Kitābun 'Uĥkimat 'Āyātuhu Thumma Fuşşilat Min Ladun Ĥakīmin Khabīrin (Hūd: 1). [11.1] Alif. Lam. Ra. Knjiga - učinjeni su presudnimajeti njeni, zatim razjašnjeni od Mudrog,Obaviještenog: --‍‍‍‌‌ ۚ ‌ ‌ ‍‌ ‍‍‍‍ ‍‌‌ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍
'Allā Ta`budū 'Illā Al-Laha ۚ 'Innanī Lakum Minhu Nadhīrun Wa Bashīrun (Hūd: 2). [11.2] "Obožavajte samo Allaha. Uistinu! Ja sam vamod Njega opominjač i donosilac radosnih vijesti", ۚ‍ ‍‌‍‍‍‍‍
Wa 'Ani Astaghfirū Rabbakum Thumma Tūbū 'Ilayhi Yumatti`kum Matā`āan Ĥasanāan 'Ilá 'Ajalin Musamman Wa Yu'uti Kulla Dhī Fađlin Fađlahu ۖ Wa 'In Tawallawā Fa'innī 'Akhāfu `Alaykum `Adhāba Yawmin Kabīrin (Hūd: 3). [11.3] I: "Tražite oprost od Gospodara vašeg, potomMu se pokajte, daće vam da uživate uživanjem lijepimdo roka određenog, i daće svakom posjedniku dobrote,dobrotu Svoju. A ako se okrenete, pa uistinu, ja sebojim nad vama kazne Dana velikog. ‍‍‍‍‍‍‌ ‌‍‌ ‍ ‌‍‍‍‍ ‌ ‌‍ ‍‍ ‌ ‌ ‍‍‍‍‍ۖ ‌‌‌‌ ‌‌ ‌‍ ‍‍‌‍‍‍‍
'Ilá Allāhi Marji`ukum ۖ Wa Huwa `Alá Kulli Shay'in Qadīrun (Hūd: 4). [11.4] Allahu je povratak vaš, a On nad svakom stvariima moć." ۖ ‌‌ ‌ ‍
'Alā 'Innahum Yathnūna Şudūrahum Liyastakhfū Minhu ۚ 'Alā Ĥīna Yastaghshūna Thiyābahum Ya`lamu Mā Yusirrūna Wa Mā Yu`linūna ۚ 'Innahu `Alīmun Bidhāti Aş-Şudūri (Hūd: 5). [11.5] Besumnje! Oni uistinu svijaju grudi svoje dase sakriju od Njega. Uistinu, kad se prekrivajuodjećom svojom - zna šta skrivaju i šta obznanjuju.Uistinu! On je Znalac grudi. ‍ ‍‍‍ ‍‌‌‍‍‍ ‍‌‍‍ۚ ‌‌ ‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍‌ ‌‌ ‍‍‍ ۚ‍ ‍‍‍‍‍‌ ‍‍‌ ‍‍‍‌
Wa Mā Min Dābbatin Al-'Arđi 'Illā `Alá Allāhi Rizquhā Wa Ya`lamu Mustaqarrahā Wa Mustawda`ahā ۚ Kullun Fī Kitābin Mubīnin (Hūd: 6). [11.6] I nema ni jedne životinje na Zemlji, a da nijena Allahu opskrba njena, i zna boravište njeno imjesto odlaganja njeno; svakoje je u Knjizi jasnoj. ‌ ‍‌‌ ‌‍‍‌ ‌‍‍ ‌‌ ‌ ‍ ‍‍‍ ‌‌ ۚ
Wa Huwa Al-Ladhī Khalaqa As-Samāwāti Wa Al-'Arđa Fī Sittati 'Ayyāmin Wa Kāna `Arshuhu `Alá Al-Mā'i Liyabluwakum 'Ayyukum 'Aĥsanu `Amalāan ۗ Wa La'in Qulta 'Innakum Mabthūna Min Ba`di Al-Mawti Layaqūlanna Al-Ladhīna Kafarū 'In Hādhā 'Illā Siĥrun Mubīnun (Hūd: 7). [11.7] I On je Taj koji je stvorio nebesa i Zemlju ušest dana - a bio je Arš Njegov nad vodom - da bi vasiskušao, koji je od vas bolji djelom. A ako kažeš:"Uistinu, vi ćete biti podignuti poslije smrti!",sigurno će reći oni koji ne vjeruju: "Ovo je samosihr očiti." ‍‍ ‍‌‍‍‌ ‌‍ ‌‍‌‌ ‍‍‍‍ ‌ ‌ ۗ ‌‍‌‍ ‌‍ ‍‍‍‍‍‍‍ ‍‌‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ‌‌
Wa La'in 'Akhkharnā `Anhumu Al-`Adhāba 'Ilá 'Ummatin Ma`dūdatin Layaqūlunna Mā Yaĥbisuhu ۗ 'Alā Yawma Ya'tīhim Laysa Maşrūfāan `Anhum Wa Ĥāqa Bihim Mā Kānū Bihi Yastahzi'ūn (Hūd: 8). [11.8] A ako im odložimo kaznu do vremena odbrojanog,sigurno će reći: "Šta je zadržava?" Doista, na Dankad im dođe - neće biti okrenuta od njih, i spopastće ih ono čemu su se izrugivali. ‍‌‌ ‌‍‍‍‌ ‍‌‍‍‍‍‌ ‌‍ ‌‌‍‍‍‍‌ ‌ ۗ ‌‌ ‍‍‍‍ ‍‍‍‍‌‌ ‍‌‍‍‍ ‌‍‍‍
Wa La'in 'Adhaq Al-'Insāna Minnā Raĥmatan Thumma Naza`nāhā Minhu 'Innahu Laya'ūsun Kafūrun (Hūd: 9). [11.9] I ako damo da čovjek okusi od Nas milost,zatim mu je istrgnemo, uistinu, on je očajan,nezahvalan. ‍‌‌ ‌‌‍‍‍‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍ ‍‌ ‌ ‍‌‍‍‍ ‌‍ ‍‍‍
Wa La'in 'Adhaqnāhu Na`mā'a Ba`da Đarrā'a Massat/hu Layaqūlanna Dhahaba As-Sayyi'ātu `Annī ۚ 'Innahu Lafariĥun Fakhūrun (Hūd: 10). [11.10] A ako damo da on iskusi blagonaklonost, nakonšto ga je nevolja dotakla, sigurno će reći: "Zla suotišla od mene." Uistinu, on je veseo, hvalisav, ‍‌‌ ‌‌‍‍‍‍‍‍‍‍‍‌‌ ‍‌‌ ‍‍‍‍‍‌ ‌ ‍‍‍‍ ۚ‍ ‍‍‍‍‌
'Illā Al-Ladhīna Şabarū Wa `Amilū Aş-Şāliĥāti 'Ūlā'ika Lahum Maghfiratun Wa 'Ajrun Kabīrun (Hūd: 11). [11.11] Izuzev onih koji pokažu strpljivost i buduradili dobra djela, ti takvi će imati oprost inagradu veliku. ‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍‍‌‍‍‍‍‍ ‌‌
Fala`allaka Tārikun Ba`đa Mā Yūĥá 'Ilayka Wa Đā'iqun Bihi Şadruka 'An Yaqūlū Lawlā 'Unzila `Alayhi Kanzun 'Aw Jā'a Ma`ahu Malakun ۚ 'Innamā 'Anta Nadhīrun ۚ Wa Allāhu `Alá Kulli Shay'in Wa Kīlun (Hūd: 12). [11.12] Pa možda bi ti izostavio dio onog šta ti seobjavljuje, i stijesnile time grudi tvoje, štogovore: "Zašto mu se ne spusti riznica ili ne dođe snjim melek?" Ti si samo opominjač, a Allah je nadsvakom stvari Zaštitnik. ‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍ ‌‍ ‌ ‌‌‌ ‍‍‍‍ ‍‍‍‍ ‍‌‍‍‍ ‌‌ ‍‌‌ ۚ‍‍‍‍‍ ۚ ‌ ‍
'Am Yaqūlūna Aftarāhu ۖ Qul Fa'tū Bi`ashri Suwarin Mithlihi Muftarayātin Wa Ad`ū Mani Astaţa`tum Min Dūni Allāhi 'In Kuntum Şādiqīna (Hūd: 13). [11.13] Zar govore: "Izmišlja ga." Reci: "Pa donesitedeset sura sličnih njemu, izmišljenih, i pozovitekoga možete mimo Allaha, ako istinu govorite!" ‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‍‌ ۖ ‍‍‍ ‍‌‌ ‌‍‍‌ ‍ ‌‌‌ ‍‌‍‍‍‌‍
Fa'illam Yastajībū Lakum Fā`lamū 'Annamā 'Unzila Bi`ilmi Allāhi Wa 'An Lā 'Ilāha 'Illā Huwa ۖ Fahal 'Antum Muslimūna (Hūd: 14). [11.14] Pa ako vam se ne odazovu, tad znajte da jeobjavljen znanjem Allahovim, i da nema boga semNjega. Pa jeste li vi muslimani? ‍‍‍ ‌‌‌‌ ‌‌ ۖ ‌‌
Man Kāna Yurīdu Al-Ĥayāata Ad-Dunyā Wa Zīnatahā Nuwaffi 'Ilayhim 'A`mālahum Fīhā Wa Hum Fīhā Lā Yubkhasūna (Hūd: 15). [11.15] Ko želi život Dunjaa i ukras njegov,isplatićemo im djela njihova u njemu i oni u njemuneće biti oštećeni. ‍‌‌ ‍‍‍‍‍‌ ‍‌‍ ‌‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍
'Ūlā'ika Al-Ladhīna Laysa Lahum Al-'Ākhirati 'Illā An-Nāru ۖ Wa Ĥabiţa Mā Şana`ū Fīhā Wa Bāţilun Mā Kānū Ya`malūna (Hūd: 16). [11.16] To su oni koji će na Ahiretu imati samovatru, a propast će šta su činili na njemu, a zaludnoje šta su radili. ‍‍‌‍ ‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‌‌ ۖ ‌‍
'Afaman Kāna `Alá Bayyinatin Min Rabbihi Wa Yatlūhu Shāhidun Minhu Wa Min Qablihi Kitābu Mūsá 'Imāmāan Wa Raĥmatan ۚ 'Ūlā'ika Yu'uminūna Bihi ۚ Wa Man Yakfur Bihi Mina Al-'Aĥzābi Fālnnāru Maw`iduhu ۚ Falā Takun Fī Miryatin Minhu ۚ 'Innahu Al-Ĥaqqu Min Rabbika Wa Lakinna 'Akthara An-Nāsi Lā Yu'uminūna (Hūd: 17). [11.17] Pa da li je, ko je na dokazu jasnom odGospodara njegovog - a uči ga svjedok od Njega, iprije njega Knjiga Musaova - vodič i milost? Takvivjeruju u njega. A ko od stranaka ne vjeruje u njega- pa vatra će biti mjesto njegovo. Zato ne budi usumnji o tome. Uistinu, on je Istina od Gospodaratvog; međutim, većina ljudi ne vjeruje. ‍‌‌ ‍ ‍‌‌ ‌‍‍‍ ‌‍‍‍ ‍‌‍‍‍ ‌‍‌‍‍‍ ‍ ‌‌‍ ۚ‍‍‌‍‍‍ ۚ ‌‍‌‌ ‌ ‍‍‌ ‍‍‌‌ ۚ ‌ ‍‌‌ ‍ ‍‌‍‍ۚ ‍‌‌ ‌‍ ‌‍‌ ‌‍‍‍
Wa Man 'Ažlamu Mimmani Aftará `Alá Allāhi Kadhibāan ۚ 'Ūlā'ika Yu`rađūna `Alá Rabbihim Wa Yaqūlu Al-'Ash/hādu Hā'uulā' Al-Ladhīna Kadhabū `Alá Rabbihim ۚ 'Alā La`natu Allāhi `Alá Až-Žālimīna (Hūd: 18). [11.18] A ko je nepravedniji od onog ko izmišljaprotiv Allaha laž? Takvi će biti dovedeni predGospodara njihovog, i reći će svjedoci: "To su onikoji su lagali protiv Gospodara svog." Besumnje,prokletsvo Allahovo je na zalimima, ‍‌‌ ‌‍‍‍ ‍‍‍‌‌ ‌ ‍ ‌ ۚ‍‍‌‍ ‌‍‍‍ ‌‌ ‍‌‌‌ ‍‍‍ ۚ ‌‌ ‍ ‌ ‍‍
Al-Ladhīna Yaşuddūna `An Sabīli Allāhi Wa Yabghūnahā `Iwajāan Wa Hum Bil-'Ākhirati Hum Kāfirūna (Hūd: 19). [11.19] Onima koji odvraćaju od puta Allahovog itraže iskrivljenost u njemu, a oni su u Ahiretnevjernici. ‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍‌ ‍‌‌ ‍‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍‍‍‍‌ ‍‍
'Ūlā'ika Lam Yakūnū Mu`jizīna Fī Al-'Arđi Wa Mā Kāna Lahum Min Dūni Allāhi Min 'Awliyā'a ۘ Yuđā`afu Lahumu Al-`Adhābu ۚ Mā Kānū Yastaţī`ūna As-Sam`a Wa Mā Kānū Yubşirūna (Hūd: 20). [11.20] Takvi neće biti ti koji će umaći na Zemlji ineće oni imati mimo Allaha nikakvih zaštitnika!Udvostručiće im se kazna! Neće se moći (koristiti)sluhom, niti će vidjeti. ‍‍‌‍ ‍‍‍‌‍‍ ‌‌ ‍ ‍‌‌ ‌‍‍‌ ‍ ‍‌‌ ‌‌‍ۘ‍‍‍‍‌ ۚ‍‍‍‍‍‍ ‍ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍‌
'Ūlā'ika Al-Ladhīna Khasirū 'Anfusahum Wa Đalla `Anhum Mā Kānū Yaftarūna (Hūd: 21). [11.21] Takvi će biti oni koji izgube duše svoje, anestaće od njih šta su izmišljali. ‍‍‌‍ ‍‍‍ ‌‌‍ ‌‍‍ ‍‌‍‍‍ ‌
Lā Jarama 'Annahum Al-'Ākhirati Humu Al-'Akhsarūna (Hūd: 22). [11.22] Nema sumnje da će oni, (baš) oni na Ahiretubiti najveći gubitnici. ‌ ‍‍‍‍‍ ‍‌
'Inna Al-Ladhīna 'Āmanū Wa `Amilū Aş-Şāliĥāti Wa 'Akhbatū 'Ilá Rabbihim 'Ūlā'ika 'Aşĥābu Al-Jannati ۖ Hum Fīhā Khālidūna (Hūd: 23). [11.23] Uistinu, oni koji vjeruju i rade dobra djela,i budu skrušeni Gospodaru svom - takvi će bitistanovnici Dženneta. Oni će u njemu biti vječito. ‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ‌‌‍‍‍ ‌ ‍‍‍‌‍ ‌‍‍‍ ‍‍ۖ‍‌
Mathalu Al-Farīqayni Kāl'a`má Wa Al-'Aşammi Wa Al-Başīri Wa As-Samī`i ۚ Hal Yastawiyāni Mathalāan ۚ 'Afalā Tadhakkarūna (Hūd: 24). [11.24] Primjer (ovih) dviju skupina, je kao slijepcai gluhog, i onog koji vidi i onog koji čuje. Jesu liisti primjerom? Pa zar nećete razmisliti? ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ۚۚ ‌‌ ‌
Wa Laqad 'Arsalnā Nūĥāan 'Ilá Qawmihi 'Innī Lakum Nadhīrun Mubīnun (Hūd: 25). [11.25] I doista smo poslali Nuha narodu njegovom:"Uistinu! Ja sam vam opominjač jasni, ‍‍ ‌‌ ‌‌ ‍ ‌‍‍‍
'An Lā Ta`budū 'Illā Al-Laha ۖ 'Innī 'Akhāfu `Alaykum `Adhāba Yawmin 'Alīmin (Hūd: 26). [11.26] Da obožavate samo Allaha. Uistinu! Ja seplašim nad vama kazne Dana bolnog. ‌ ‌ ۖ ‌‍‍ ‍‍‌
Faqāla Al-Mala'u Al-Ladhīna Kafarū Min Qawmihi Mā Narāka 'Illā Bashaan Mithlanā Wa Mā Narāka Attaba`aka 'Illā Al-Ladhīna Hum 'Adhilunā Bādiya Ar-Ra'yi Wa Mā Nará Lakum `Alaynā Min Fađlin Bal Nažunnukumdhibīna (Hūd: 27). [11.27] Tad rekoše uglednici koji nisu vjerovali iznaroda njegovog: "Vidimo te samo kao smrtnika sličnognama, i vidimo te - slijede te samo oni koji sunajniži naši, bez razmišljanja, i ne vidimo nikakvevaše zasluge nad nama; naprotiv, smatramo vaslažovima." ‍‍ ‍‍‍‍ ‌ ‍‌‍ ‌ ‍‍‌ ‌‌ ‌ ‌ ‍‍‌ ‍‍‍‍ ‌‌‍‌‌‌ ‌ ‌ ‌‌ ‍‌‌ ‌ ‍‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌
Qāla Yā Qawmi 'Ara'aytum 'In Kuntu `Alá Bayyinatin Min Rabbī Wa 'Ātānī Raĥmatan Min `Indihi Fa`ummiyat `Alaykum 'Anulzimukumūhā Wa 'Antum Lahā Kārihūna (Hūd: 28). [11.28] Reče: "O narode moj! Da li vidite, ako sam jana jasnom dokazu od Gospodara svog - a dao mi je odSebe milost - a vi slijepi na to, zar ćemo učiniti daprionete uz to, a vi njegovi mrzitelji?" ‌‌‍‌ ‌‌‌ ‍‌‍‍‍ ‌ ‍‌‌ ‌‍ ‌‌ ‌‍ ‍‌‌ ‍‌‍‍‍ ‍‍‍‍ ‌ ‌‌‍ ‌
Wa Yāqawmi Lā 'As'alukum `Alayhi Mālāan 'In ۖ 'Ajriya 'Illā `Alá Allāhi Wa Mā ۚ 'Anā Biţāridi Al-Ladhīna 'Āmanū 'Innahum ۚ Mulāqū Rabbihim Wa Lakinnī 'Akum Qawmāan Tajhalūna (Hūd: 29). [11.29] "I o narode moj! Ne tražim od vas za toimetak. Nagrada moja je jedino do Allaha; a nisam japrogonitelj onih koji vjeruju. Uistinu, oni su tikoji će sresti Gospodara svog. Međutim, ja vas vidimnarodom koji ne zna." ‍‍‍‍‍ ‌‌ۖ ‌‌ ‌ ‍ ‌‍ۚ ‌‌ ‍‍‍‌‌ ‍‍‍‍ ‌‍ۚ ‍ ‍ ‌‍‍‍ ‌‌‍‍ ‍‍‍
Wa Yāqawmi Man Yanşurunī Mina Allāhi 'In Ţaradtuhum 'Afalā ۚ Tadhakkarūna (Hūd: 30). [11.30] "I o narode moj! Ko će mi pomoći protivAllaha, ako ih otjeram? Pa zar se nećete opametiti? ‍‍ ‍‌‌ ‍‌‍‍‍‍‍ ‌‌ۚ
Wa Lā 'Aqūlu Lakum `InKhazā'inu Allāhi Wa Lā 'A`lamu Al-Ghayba Wa Lā 'Aqūlu 'Innī Malakun Wa Lā 'Aqūlu Lilladhīna Tazdarī 'A`yunukum Lan Yu'utiyahumu Allāhu Khayan ۖ Al-Lahu 'A`lamu Bimā Fī 'Anfusihim ۖ 'Innī 'Idhāan Lamina Až-Žālimīna (Hūd: 31). [11.31] I ne kažem vam: Kod mene su rizniceAllahove, niti Znam nevidljivo, i ne kažem:Uistinu, ja sam melek. I ne govorim onima kojepreziru oči vaše (da) im Allah neće dati dobro. Allahje Najbolji znalac onog šta je u dušama njihovim.Uistinu, ja bih tad bio od zalima." ‍‍ ‍‌‍‍‍‍‌ ‍ ‌ ‍‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍ ‌ ‌ ‍‌‍‌ ۖ ‌ ‌ ‍ ‌‌ۖ ‌‌‌ ‍‍
Qālū Yā Nūĥu Qad Jādaltanā Fa'aktharta Jidālanā Fa'tinā Bimā Ta`idunā 'In Kunta Mina Aş-Şādiqīna (Hūd: 32). [11.32] Rekoše: "O Nuhu! Već si raspravljao s nama,pa si umnožio raspravljanje naše; zato nam daj točime nam prijetiš, ako istinu govoriš." ‍‍ ‌ ‌‌ ‌‌ ‌ ‌ ‍‌ ‍‌‍‍‍‍‍‌‍
Qāla 'Innamā Ya'tīkum Bihi Allāhu 'In Shā'a Wa Mā 'Antum Bimu`jizīna (Hūd: 33). [11.33] Reče: "Samo će vam Allah to dati, ako hoće, aniste vi ti koji će umaći. ‍‌ ‍ ‌‌‌ ‍‌ ‍
Wa Lā Yanfa`ukum Nuşĥī 'In 'Aradtu 'An 'Anşaĥa Lakum 'In Kāna Allāhu Yurīdu 'An Yughwiyakum ۚ Huwa Rabbukum Wa 'Ilayhi Turja`ūna (Hūd: 34). [11.34] I neće vam koristiti savjet moj, ako budemželio da vas posavjetujem, ako Allah bude želio davas zavede. On je Gospodar vaš i Njemu ćete sevratiti." ‌ ‍‌‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍ ‌‌‌ ‌‌‍ ‌‌‌ ‌‌‍‍‍ ‌‌‌ ‍ ‍ ‍‍‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍ۚ ‌‌‍‍‍
'Am Yaqūlūna Aftarāhu ۖ Qul 'Ini Aftaraytuhu Fa`alayya 'Ijmī Wa 'Anā Barī'un Mimmā Tujrimūna (Hūd: 35). [11.35] Zar govore: "Izmišlja ga." Reci: "Ako gaizmišljam - pa na meni je krivica moja, a ja samslobodan od tog što ste skrivili." ‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‍‌ ۖ ‍ ‌ ‍‍‌ ‌‌‌ ‍‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍
Wa 'Ūĥiya 'Ilá Nūĥin 'Annahu Lan Yu'umina Min Qawmika 'Illā Man Qad 'Āmana Falā Tabta'is Bimā Kānū Yaf`alūna (Hūd: 36). [11.36] I bi objavljeno Nuhu: "Niko neće vjerovati iznaroda tvog, izuzev ko je već vjerovao. Zato se nesekiraj zbog onog šta čine, ‍‍‌ ‌‌ ‍‍‍‍ ‍‌‌ ‍‌‍ ‌‌ ‍‌ ‌ ‍‍‍‍ ‌
Wa Aşna`i Al-Fulka Bi'a`yuninā Wa Waĥyinā Wa Lā Tukhāţibnī Fī Al-Ladhīna Žalamū ۚ 'Innahum Mughraqūna (Hūd: 37). [11.37] I gradi lađu pod očima Našim i objavom Našomi ne obraćaj Mi se zbog onih koji su činili zulm.Uistinu! Oni će biti potopljeni." ‌‍‍ ‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ۚ‍ ‍‍‍
Wa Yaşna`u Al-Fulka Wa Kullamā Marra `Alayhi Mala'un Min Qawmihi Sakhirū Minhu ۚ Qāla 'In Taskharū Minnā Fa'innā Naskharu Minkum Kamā Taskharūna (Hūd: 38). [11.38] I gradio je lađu; i kad god bi kraj njegaprošli uglednici iz naroda njegovog, rugali bi mu se.Reče: "Ako nam se rugate, pa uistinu, mi ćemo serugati vama, kao što se rugate. ‍‍ ‌‌ ‍‌ ‍‍‍ ‍‌‍ ‍‍‍‍‌ ‍‌‍‍ۚ ‌‌‌ ‍‍‍‍‌‍‍‍‌ ‍‌ ‍‍‍‍‌ ‍‌‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍‌
Fasawfa Ta`lamūna Man Ya'tīhi `Adhābun Yukhzīhi Wa Yaĥillu `Alayhi `Adhābun Muqīmun (Hūd: 39). [11.39] Pa znaćete onog kome će doći kazna, sramotećiga, i na koga će se sručiti kazna trajna." ‍‍ ‍‌‌ ‍‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍‍‌‍‍
Ĥattá 'Idhā Jā'a 'Amrunā Wa Fāra At-Tannūru Qulnā Aĥmil Fīhā Min Kullin Zawjayni Athnayni Wa 'Ahlaka 'Illā Man Sabaqa `Alayhi Al-Qawlu Wa Man 'Āmana ۚ Wa Mā 'Āmana Ma`ahu 'Illā Qalīlun (Hūd: 40). [11.40] Dok, kad dođe naredba Naša i šiknu peć,rekosmo: "Ukrcaj u nju od svake vrste dvoje; iporodicu svoju - izuzev onog kome je prethodila Riječ- i ko je vjerovao." A nije vjerovao s njim (niko),izuzev malo (njih). ‌‌‌ ‍‌ ‍‌‍‍‍‍‍‍‍‍‍‌‌ ‍‌ ‌ ‍‌ ‌‌‍‍‍‍‍‍ ‌‌ ‌‌ ‍‌‌ ‍‍‍‍‍ ‌‍‌‌ ‌ ۚ ‌‍
Wa Qāla Arkabū Fīhā Bismi Allāhi Majhā Wa Mursāhā ۚ 'Inna Rabbī Laghafūrun Raĥīmun (Hūd: 41). [11.41] I reče (Nuh): "Ukrcajte se u nju! U imeAllaha je plovidba njena i pristanak njen. Uistinu,Gospodar moj je Oprosnik, Milosrdni." ‍‍ ‍ ‍‍‍‍‍‌ ‍ۚ‌ ‌‍‍‍‍‍‍‍ ‌‍
Wa Hiya Tajrī Bihim Fī Mawjin Kāljibāli Wa Nādá Nūĥun Abnahu Wa Kāna Fī Ma`zilin Yā Bunayya Arkab Ma`anā Wa Lā Takun Ma`a Al-Kāfirīna (Hūd: 42). [11.42] I ona je plovila s njima na talasu kao brda.I zovnu Nuh sina svog - a bio je odvojen: "O sinčićumoj! Ukrcaj se s nama i ne budi s kafirima!" ‍‍ ‌‌‌‌ ‍‍‍ ‍ ‌‍ ‌‍‌ ‌ ‍‌
Qāla Sa'āwī 'Ilá Jabalin Ya`şimunī Mina Al-Mā'i ۚ Qāla Lā `Āşima Al-Yawma Min 'Amri Allāhi 'Illā Man Raĥima ۚ Wa Ĥāla Baynahumā Al-Mawju Fakāna Mina Al-Mughraqīna (Hūd: 43). [11.43] (Sin) reče: "Pribjeći ću planini, zaštitićeme od vode." (Nuh) reče: "Nema zaštitnika danas odnaredbe Allahove, izuzev kome se smilovao." I nadođeizmeđu njih dvojice talas i bi od potopljenih. ‌‌ ‍‍‌‌ ۚ ‍‌‌ ‌‍ ‍ ‌‌ ‍‌‌ ‌‍ ۚ ‌‍ ‍‍
Wa Qīla Yā 'Arđu Abla`ī Mā'aki Wa Yā Samā'u 'Aqli`ī Wa Ghīđa Al-Mā'u Wa Quđiya Al-'Amru Wa Astawat `Alá Al-Jūdīyi ۖ Wa Qīla Bu`dāan Lilqawmi Až-Žālimīna (Hūd: 44). [11.44] I bi rečeno: "O Zemljo! Progutaj vodu svoju!"I: "O nebo! Prestani!" I opade voda, i naredba biizvršena i nasuka se na Džudijj, i bi rečeno: "Dalekobio narod zalima!" ‍‍‍‍‍ ‍‌‌ ‍ ‍‌ ‌‍‍‍‍‍‍ ‌‍‍ ‍‍ ‌ ‌‍‍‍ ‌ ۖ‍‍ ‍‍
Wa Nādá Nūĥun Rabbahu Faqāla Rabbi 'Inna Abnī Min 'Ahlī Wa 'Inna Wa`daka Al-Ĥaqqu Wa 'Anta 'Aĥkamu Al-Ĥākimīna (Hūd: 45). [11.45] I zovnu Nuh Gospodara svog, pa reče:"Gospodaru moj! Uistinu, sin moj je iz porodice moje,a uistinu, obećanje Tvoje je Istina, a Ti siNajpravedniji od sudaca!" ‌‌‌ ‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍ ‌‍‍ ‍‌‌ ‌ ‌‌‌ ‌ ‌‌‌‍ ‌
Qāla Yā Nūĥu 'Innahu Laysa Min 'Ahlika ۖ 'Innahu `Amalun Ghayru Şāliĥin ۖ Falā Tas'alni Mā Laysa Laka Bihi `Ilmun ۖ 'Innī 'A`ižuka 'An Takūna Mina Al-Jāhilīna (Hūd: 46). [11.46] Reče: "O Nuhu! Uistinu, on nije od porodicetvoje; uistinu, on je posla drugačijeg od dobrog,zato Me ne pitaj o onom o čemu ti nemaš znanje.Uistinu, Ja te savjetujem da ne budeš od džahila." ‍‍‍ ‍‍‍‍ ‍‌‌ ‌ ‌ۖ ‍‍‍‌ ۖ ‌ ‍‍‍‍ ‌ ۖ ‌‍‍‍‍ ‌‌‌ ‍‍‍
Qāla Rabbi 'Innī 'A`ūdhu Bika 'An 'As'alaka Mā Laysa Lī Bihi `Ilmun ۖ Wa 'Illā Taghfir Lī Wa Tarĥamnī 'Akun Mina Al-Khāsirīna (Hūd: 47). [11.47] Reče: "Gospodaru moj! Uistinu, ja tražimzaštitu u Tebe da Te ne upitam ono o čemu ja nemamznanje. I ako mi ne oprostiš i ne smiluješ mi se,biću od gubitnika." ‌‍ ‌‍‍‍‌‌ ‌‌‌ ‌ ‌ ‍‍‍ ۖ ‌‌‌ ‍‍‍‍‍‌‌ ‌‍ ‌‍‌‍‍‍‍
Qīla Yā Nūĥu Ahbiţ Bisalāmin Minnā Wa Barakātin `Alayka Wa `Alá 'Umamin Mimman Ma`aka ۚ Wa 'Umamun Sanumatti`uhum Thumma Yamassuhum Minnā `Adhābun 'Alīmun (Hūd: 48). [11.48] Bi rečeno: "O Nuhu! Siđi sa selamom od Nas iblagoslovima tebi i narodima od onog ko je s tobom. Anarodi - daćemo da oni uživaju, zatim će ih od Nasdotaći kazna bolna." ‍‍‍ ‌ ‍‍‍ ‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍ ‌‍ ‍‍‍‌ۚ ‌‌ ‍‌ ‍‍‍‍‌ ‍‍‌
Tilka Min 'Anbā'i Al-Ghaybi Nūĥīhā 'Ilayka ۖ Mā Kunta Ta`lamuhā 'Anta Wa Lā Qawmuka Min Qabli Hādhā ۖşbir ۖ 'Inna Al-`Āqibata Lilmuttaqīna (Hūd: 49). [11.49] To su neke vijesti nevidljivog koje tiobjavljujemo. Nisi ih znao ti niti narod tvoj prijeovoga. Zato se strpi. Uistinu, ishod je zabogobojazne. ‍‌‌ ‌‌‍‍‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍ۖ ‌ ‍‌‍‍‍ ‍‍ ‌ ‍ ‍‌‍‍‍ ‌‌ ۖ ‍‍‌‌ ۖ‍ ‍‍‍
Wa 'Ilá `Ādin 'Akhāhum Hūdāan ۚ Qāla Yā Qawmi A`budū Allaha Mā Lakum Min 'Ilahin Ghayruhu ۖ 'In 'Antum 'Illā Muftarūna (Hūd: 50). [11.50] I Adu, brata njihovog Huda. Reče: "O narodemoj! Obožavajte Allaha! Nemate vi drugog boga semNjega! Vi ste samo oni koji izmišljaju. ‌‌ ‍‌ ‍‍‍ ‌‌ ۚ ‍ ‌ ‍‌‌ ‌ ‍ ‌‌ۖ ‌‌‍ ‌‌ ‌
Qawmi Lā 'As'alukum `Alayhi 'Ajan ۖ 'In 'Ajriya 'Illā `Alá Al-Ladhī Faţaranī ۚ 'Afalā Ta`qilūna (Hūd: 51). [11.51] O narode moj! Ne tražim od vas za to nagradu,nagrada moja je jedino od Onog koji me je stvorio. Pazar ne shvatate?" ‍‍‍ ‌‍‌ ۖ ‌‌‌ ‌ ‌‌ ‌ ‍‍ ۚ ‌‌ ‍‍‍
Wa Yā Qawmi Astaghfirū Rabbakum Thumma Tūbū 'Ilayhi Yursili As-Samā'a `Alaykum Midan Wa Yazidkum Qūwatan 'Ilá Qūwatikum Wa Lā Tatawallawā Mujrimīna (Hūd: 52). [11.52] "I o narode moj! Tražite oprost Gospodaravašeg, zatim Mu se pokajte, poslaće na vas neboobilno i dodati vam snagu snazi vašoj, i ne okrećitese (kao) prestupnici!" ‍‍‍‌ ‌‍‌ ‍ ‌‍‍‍‍‍‌‌ ‍‌‍‌‌‌ ‍ ‌‌ ‍ ‌‌ ‌‌ ‍‍‍
Qālū Yā Hūdu Mā Ji'tanā Bibayyinatin Wa Mā Naĥnu Bitārikī 'Ālihatinā `An Qawlika Wa Mā Naĥnu Laka Bimu'uminīna (Hūd: 53). [11.53] Rekoše: "O Hude! Nisi nam donio jasan dokaz,i nismo mi ti koji će napustiti bogove svoje zbogriječi tvoje, i nismo mi tebi vjernici. ‌ ‍‍‍‌‌ ‌ ‌ ‌‌ ‌‌ ‍‌‍ ‌‌
'In Naqūlu 'Illā A`tarāka Ba`đu 'Ālihatinā Bisū'in ۗ Qāla 'Innī 'Ush/hidu Allāha Wa Ash/hadū 'Annī Barī'un Mimmā Tushrikūna (Hūd: 54). [11.54] Kažemo da te je samo pogodio zlom neki odbogova naših." Reče: "Uistinu, ja pozivam za svjedokaAllaha, i svjedočite da sam ja slobodan od onog štapridružujete, ‌ ‍‍‍‍‍‍‌ ‌‌ ‍‍‍‌‌ ۗ ‌‌ ‍ ‌‍ ‍‍‍‍‍‍‌ ‍
Min Dūnihi ۖ Fakīdūnī Jamī`āan Thumma Lā Tunžirūni (Hūd: 55). [11.55] Mimo Njega. Pa prevarite me svi, zatim mi neodgađajte. ‍‌‌ ‌‌ ۖ ‌ ‍‌ ‌ ‍‌‍‍‍‍‍‍‍‍‍‌
'Innī Tawakkaltu `Alá Allāhi Rabbī Wa Rabbikum ۚ Mā Min Dābbatin 'Illā Huwa 'Ākhidhun Bināşiyatihā ۚ 'Inna Rabbī `Alá Şiţin Mustaqīmin (Hūd: 56). [11.56] Uistinu! Ja se pouzdavam u Allaha, Gospodarasvog i Gospodara vašeg. Nema nijedne životinje, a daOn nije Držalac za kiku njenu! Uistinu, Gospodar mojje na putu pravom. ‍ ‌ ‍ ‌‍‍‍ ‌‌‍ ۚ ‌ ‍‌‌ ‌‍‍‌ ‌‌ ‍‍‍ ‍‍ۚ‌ ‌‍‍‌‍‍
Fa'in Tawallawā Faqad 'Ablaghtukum Mā 'Ursiltu Bihi 'Ilaykum ۚ Wa Yastakhlifu Rabbī Qawmāan Ghayrakum Wa Lā Tađurrūnahu ۚ Shay'āan 'Inna Rabbī `Alá Kulli Shay'in Ĥafīžun (Hūd: 57). [11.57] Pa ako se okrenete, pa doista sam vamdostavio ono s čim sam vam poslat, a daće Gospodarmoj da (vas) naslijedi narod drugačiji od vas, anećete Njemu štetiti nimalo. Uistinu, Gospodar moj jenad svakom stvari ^uvar." ‌ ‌‌ ‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍ ‍ ‌ ‌ ۚ ‌‍‍‍‍ ‌‍ ‍‌ ‍‍ ‌‌ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍ۚ‌ ‌‍ ‌ ‍‌ ‍
Wa Lammā Jā'a 'Amrunā Najjaynā Hūdāan Wa Al-Ladhīna 'Āmanū Ma`ahu Biraĥmatin Minnā Wa Najjaynāhum Min `Adhābin Ghalīžin (Hūd: 58). [11.58] I pošto dođe naredba Naša, spasismo Huda ione koji su s njim vjerovali, milošću od Nas, iizbavismo ih od kazne grube. ‍‍‍‌ ‍‌ ‌ ‌ ‌‌‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍‍‍ ‍‌‍‍‌ ‍‍
Wa Tilka `Ādun ۖ Jaĥadū Bi'āyāti Rabbihim Wa `Aşawā Rusulahu Wa Attaba`ū 'Amra Kulli Jabbārin `Anīdin (Hūd: 59). [11.59] A to je bio Ad. Nijekali su ajete Gospodarasvog i suprotstavljali se poslanicima Njegovim, islijedili naredbu svakog tiranina svojeglavog. ۖ ‌‍‍‍ ‌‍‍‍‍‌ ‌ ‌‍‌ ‍‌‌
Wa 'Utbi`ū Fī Hadhihi Ad-Dunyā La`natan Wa Yawma Al-Qiyāmati ۗ 'Alā 'Inna `Ādāan Kafarū Rabbahum ۗ 'Alā Bu`dāan Li`ādin Qawmi Hūdin (Hūd: 60). [11.60] I bili su slijeđeni na ovom Dunjauprokletstvom, i (biće) na Dan kijameta. Besumnje!Uistinu! Ad - (oni) nisu vjerovali u Gospodaranjihovog. Daleko neka je Ad, narod Hudov! ‍‌‍‌ ‌‍ ‍‍‍‍‍ۗ‌ ‌‌ ‌ ‌‍ ۗ ‌‌ ‌‌‌
Wa 'Ilá Thamūda 'Akhāhum Şāliĥāan ۚ Qāla Yā Qawmi A`budū Allaha Mā Lakum Min 'Ilahin Ghayruhu ۖ Huwa 'Ansha'akum Mina Al-'Arđi Wa Asta`marakum Fīhā Fāstaghfirūhu Thumma Tūbū 'Ilayhi ۚ 'Inna Rabbī Qarībun Mujībun (Hūd: 61). [11.61] I Semudu, brata njihovog Saliha. Reče: "Onarode moj! Obožavajte Allaha! Nemate vi drugog bogasem Njega. On vas je sazdao od zemlje i nastanio vasna njoj, zato tražite oprost od Njega, potom Mu sepokajte. Uistinu, Gospodar moj je Bliski, Onaj kojise odaziva." ‌‌ ‍‍‍‌ ‍‍ۚ ‍ ‌ ‍‌‌ ‌ ۖ ‌ ‍‍‍‍‍‌‌ ‍ ‌‍‍‍ۚ‌ ‌‍ ‍‍‍
Qālū Yā Şāliĥu Qad Kunta Fīnā Marjūw7an Qabla Hādhā ۖ 'Atanhānā 'An Na`buda Mā Ya`budu 'Ābā'uunā Wa 'Innanā Lafī Shakkin Mimmā Tad`ūnā 'Ilayhi Murībin (Hūd: 62). [11.62] Rekoše: "O Salih! Doista si među nama bio(kao) onaj od kojeg se nada, prije ovog. Zar ćeš namzabraniti da obožavamo ono šta su obožavali očevinaši, a uistinu, mi smo u ozbiljnoj sumnji prema onomčemu nas pozivaš." ‌ ‍‌‍‍‍ ‌ ‌ ‍‍ۖ ‌‍‌‍‍‍‍‌ ‌ ‌ ‍‌ ‌‍‌ ‍‍‍‌ ‍‍‍‍ ‍
Qāla Yā Qawmi 'Ara'aytum 'In Kuntu `Alá Bayyinatin Min Rabbī Wa 'Ātānī Minhu Raĥmatan Faman Yanşurunī Mina Allāhi 'In `Aşaytuhu ۖ Famā Tazīdūnanī Ghayra Takhsīrin (Hūd: 63). [11.63] Reče: "O narode moj! Da li vidite? - Ako samna jasnom dokazu od Gospodara svog - a dao mi je odSebe milost - pa ko će me pomoći protiv Allaha, akoGa ne poslušam? Ta povećali biste mi samo gubitak. ‌‌‍‌ ‌‌‌ ‍‌‍‍‍ ‌ ‍‌‌ ‌‍ ‌‌ ‍‌‍‍‍ ‌‍ ‍‌‌ ‍‌‍‍‍‍‍ ‌‌‌ ‍‍‍ۖ ‌ ‌ ‍‍‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍
Wa Yā Qawmi Hadhihi Nāqatu Allāhi Lakum 'Āyatan Fadharūhā Ta'kul Fī 'Arđi Allāhi Wa Lā Tamassūhā Bisū'in Faya'khudhakum `Adhābun Qarībun (Hūd: 64). [11.64] I o narode moj! Ova deva Allahova za vas jeznak. Zato je pustite da se hrani po zemljiAllahovoj, i ne dotičite je zlom, pa da vas nespopane kazna bliska." ‍ ‌ ‌‌‌ ‍ ‌‌ ‍ ‌‌ ‌ ‍‍‍‌‌ ‍‍‌
Fa`aqarūhā Faqāla Tamatta`ū Fī Dārikum Thalāthata 'Ayyāmin ۖ Dhālika Wa`dun Ghayru Makdhūbin (Hūd: 65). [11.65] Tad je raniše, pa (on) reče: "Uživajte u domuvašem tri dana! To je prijetnja drugačija od lažne." ‍‍‍‌‌ ‍‍‍ ‌‌ ‌‍ ۖ ‌ ‌‌ ‍‍‍‌ ‌
Falammā Jā'a 'Amrunā Najjaynā Şāliĥāan Wa Al-Ladhīna 'Āmanū Ma`ahu Biraĥmatin Minnā Wa Min Khizyi Yawmi'idhin ۗ 'Inna Rabbaka Huwa Al-Qawīyu Al-`Azīzu (Hūd: 66). [11.66] Pa pošto dođe naredba Naša, spasismo Saliha ione s njim koji su vjerovali, milošću od Nas, i odponiženja tog dana. Uistinu! Gospodar tvoj, On jeSilni, Moćni. ‍‍‍‌ ‍‌ ‌ ‌ ‍‍‍‍ ‌‍‍‍ ‍‌‍ ‌ ۗ‌ ‌‍ ‍‍
Wa 'Akhadha Al-Ladhīna Žalamū Aş-Şayĥatu Fa'aşbaĥū Fī Diyārihimthimīna (Hūd: 67). [11.67] I spopade one koji su činili zulm, krik, paosvanuše u domovima njihovim povaljani, ‌‍‍‍‍‍ ‍‍‍ ‍
Ka'an Lam Yaghnawā Fīhā ۗ 'Alā 'Inna Thamūda Kafarū Rabbahum ۗ 'Alā Bu`dāan Lithamūda (Hūd: 68). [11.68] Kao da nisu boravili u njima. Besumnje!Uistinu! Semud - (oni) nisu vjerovali u Gospodaranjihovog. Daleko neka je Semud! ‌ ‍‍‍‍‍‍‌‌ ‍ۗ‌ ‍‍‍‌‌ ‌ ‌‍ ۗ ‌‌ ‌
Wa Laqad Jā'at Rusulunā 'Ibhīma Bil-BushQālū Salāmāan ۖ Qāla Salāmun ۖ Famā Labitha 'An Jā'a Bi`ijlin Ĥanīdhin (Hūd: 69). [11.69] A doista su izaslanici Naši došli Ibrahimu saradosnom viješću, rekoše: "Selam!" Reče: "Selam!" Tadnije oklijevao da donese tele pečeno. ‍‍‌ ‍‌ ‌‍ ‍‍‌‍‍‍‍‌‌ ۖ ۖ ‌ ‌‌‌ ‍‌‌ ‍‍‍
Falammā Ra'á 'Aydiyahum Lā Taşilu 'Ilayhi Nakirahum Wa 'Awjasa Minhum Khīfatan ۚ Qālū Lā Takhaf 'Innā 'Ursilnā 'Ilá Qawmi Lūţin (Hūd: 70). [11.70] Pa pošto vidje (da) ga ruke njihove nedosežu, ne pozna ih i osjeti od njih strah. Rekoše:"Ne boj se! Uistinu, Mi smo poslati narodu Lutovu." ‍‍‍ ‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍ ‍ ‌‌‌ ‍‌‍‍ۚ ‌ ‍‍‍‍ ‌ ‌‍
Wa Amra'atuhu Qā'imatun Fađaĥikat Fabashsharnāhā Bi'isĥāqa Wa Min Warā'i 'Isĥāqa Ya`qūba (Hūd: 71). [11.71] A žena njegova je stajala, pa se nasmija. Tadje obradovasmo Ishakom, a iza Ishaka, Jakubom. ‌‍‍‍‍‍‍ ‌ ‍ ‌‍‌‌ ‌‌‍‌‍‍
Qālat Yā Waylatā 'A'alidu Wa 'Anā `Ajūzun Wa Hadhā Ba`lī Shaykhāan ۖ 'Inna Hādhā Lashay'un `Ajībun (Hūd: 72). [11.72] Reče: "O teško meni! Zar da rodim, a ja samstarica i ovaj moj muž je starac? Uistinu, ovo jestvar čudna!" ‍ ‍ ‌ ‌‌ ‍‍‍ ‌‌‌ ‍‍‍ۖ‌ ‌‌ ‍
Qālū 'Ata`jabīna Min 'Amri Allāhi ۖ Raĥmatu Allāhi Wa Barakātuhu `Alaykum 'Ahla Al-Bayti ۚ 'Innahu Ĥamīdun Majīdun (Hūd: 73). [11.73] Rekoše: "Zar se čudiš zbog odredbe Allahove?Milost Allahova i blagoslovi Njegovi su na vama,stanovnici kuće. Uistinu! On je Hvaljeni, Slavni." ‍‍ ‌‍‍‍‍‍ ‍‌‌ ‌‍ ۖ ‌‍ ‍ ‌‍‍‍ۚ‍ ‍‍‍‍
Falammā Dhahaba `An 'Ibhīma Ar-Raw`u Wa Jā'at/hu Al-Bushrá Yujādilunā Fī Qawmi Lūţin (Hūd: 74). [11.74] Pa pošto Ibrahima napusti strah i dođe muradosna vijest, raspravlaljao je s Nama o naroduLutovom. ‍‍‍ ‍‌‌ ‌‍‍‍‍‌‍‍‍‍ ‌‍‌‌ ‌‌
'Inna 'Ibhīma Laĥalīmun 'Awwāhun Munībun (Hūd: 75). [11.75] Uistinu, Ibrahim je bio blag, osjećajan, onajkoji se obraćao. ‌ ‌‍‍‍‍‌‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍ ‌‌‍‍‌
Yā 'Ibhīmu 'A`riđ `An Hādhā ۖ 'Innahu Qad Jā'a 'Amru Rabbika ۖ Wa 'Innahum 'Ātīhim `Adhābun Ghayru Mardūdin (Hūd: 76). [11.76] O Ibrahime! Okani se ovog. Uistinu, to je većdošla naredba Gospodara tvog. A uistinu oni - njimaće stići kazna neotklonjiva. ‍‍‍‍‌‍‍‍‍‍ ‌‍ ‍‌ۖ‌ ‍‌ ‍ ۖ ‌‌‍ ‌ ‍‍‌ ‍‍‍‌ ‌‌‌
Wa Lammā Jā'at Rusulunā Lūţāan Sī'a Bihim Wa Đāqa Bihim Dhar`āan Wa Qāla Hādhā Yawmun `Aşībun (Hūd: 77). [11.77] I pošto izaslanici Naši dođoše Lutu,sneveseli se zbog njih i bi pritješnjen zbog njih,nemoćan, i reče: "Ovo je dan mučan." ‍‍‍‌ ‍‌ ‌‌ ‍‍‍ ‍‍‍‌ ‌‍ ‌‌ ‌‌ ‍‍‍
Wa Jā'ahu Qawmuhu Yuhra`ūna 'Ilayhi Wa Min Qablu Kānū Ya`malūna As-Sayyi'āti ۚ Qāla Yā Qawmi Hā'uulā' Banātī Hunna 'Aţharu Lakum Fa ۖ Attaqū Allaha Wa Lā Tukhzūnī Fī Đayf99 ۖ 'Alaysa Minkum Rajulun Rashīdun (Hūd: 78). [11.78] I dođe mu narod njegov žureći mu, a otprijesu radili zla djela. Reče: "O narode moj! Ove kćerimoje, one su čišće za vas, zato se bojte Allaha i nesramotite me (pred) gostima mojim. Zar (niko) od vasnije čovjek ispravan?" ‍ ‍‍‍ ‌‍‍‍‍ ‌‍‌‍‍‍‍ ‍‍ ۚ ‌‌‌ ‍‌ ‌‍‍‍‍‍‌ ۖ‍‍ ‍ ‌‌ ‍‍‍‍‌ ‍‍ ۖ ‌‍‍‍‍ ‍‌‍‍‍ ‌‍ ‌‍
Qālū Laqad `Alimta Mā Lanā Fī Banātika Min Ĥaqqin Wa 'Innaka Lata`lamu Mā Nurīdu (Hūd: 79). [11.79] Rekoše: "Doista znaš, nemamo mi na kćeritvoje nikakvo pravo, a uistinu, ti znaš šta želimo." ‍‍‌ ‌ ‌ ‍‌‌ ‍ ‌‌‍ ‌ ‍
Qāla Law 'Anna Lī Bikum Qūwatan 'Aw 'Āwī 'Ilá Ruknin Shadīdin (Hūd: 80). [11.80] Reče: "Kad bih ja imao protiv vas silu iliimao potporu žestoku." ‍ ‌‌ ‌
Qālū Yā Lūţu 'Innā Rusulu Rabbika Lan Yaşilū 'Ilayka ۖ Fa'asri Bi'ahlika Biqiţ`in Mina Al-Layli Wa Lā Yaltafit Minkum 'Aĥadun 'Illā Amra'ataka ۖ 'Innahu Muşībuhā Mā 'Aşābahum ۚ 'Inna Maw`idahumu Aş-Şubĥu ۚ 'Alaysa Aş-Şubĥu Biqarībin (Hūd: 81). [11.81] Rekoše: "O Lute! Uistinu, mi smo izaslaniciGospodara tvog; neće te doseći. Zato kreni sporodicom svojom u dijelu noći i neka se niko od vasne okreće, izuzev žene tvoje. Uistinu, to što ćepogoditi nju, je ono što će pogoditi njih. Uistinu,rok njihov je jutro; zar jutro nije blisko?" ‌ ‍‍‍‍‍ ‌‍ ‍‌‌ ‍‍‍‍‍ ‌‍‍‍ۖ‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍ ‌‌ ‍‌‍‍‍ ‌ۖ‍ ‍‍‍‍‌ ‍ۚ‍‍‍‍ۚ ‌‍‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍
Falammā Jā'a 'Amrunā Ja`alnā `Āliyahā Sāfilahā Wa 'Amţarnā `Alayhā Ĥijāratan Min Sijjīlin Manđūdin (Hūd: 82). [11.82] Pa pošto dođe naredba Naša, učinismo visokonjihovo niskim njihovim, i izlismo na njih kamenjeglineno u slojevima, ‍‍‍‌ ‍‌ ‌ ‌ ‌ ‌‍‍‍‍‍‍‌ ‌ ‌‍ ‍‌‌ ‍‍‍‍ ‍‌‍‍‍‍‍‍‍‌
Musawwamatan `Inda Rabbika ۖ Wa Mā Hiya Mina Až-Žālimīna Biba`īdin (Hūd: 83). [11.83] Obilježeno kod Gospodara tvog; a nije to odzalima daleko. ‍‌‍‍‍ ‍‍‍ ۖ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍
Wa 'Ilá Madyana 'Akhāhum Shu`aybāan ۚ Qāla Yā Qawmi A`budū Allaha Mā Lakum Min 'Ilahin Ghayruhu ۖ Wa Lā Tanquşū Al-Mikyā La ۚ Wa Al-Mīzāna 'Innī 'Akum Bikhayrin Wa 'Innī 'Akhāfu `Alaykum `Adhāba Yawmin Muĥīţin (Hūd: 84). [11.84] I Medjenu, brata njihovog, Šuajba. Reče: "Onarode moj! Obožavajte Allaha. Nemate vi drugog bogasem Njega! I ne umanjujte mjeru i vagu. Uistinu! Javas vidim u dobru i uistinu se ja bojim nad vamakazne Dana sveobuhvatnog." ‌‌ ‍ ‌‍‍ۚ ‍ ‌ ‍‌‌ ‌ ‍ ‌ ۖ ‍‌‍‍‍‍‍‍ ‍‍‌ ۚ ‌‌‍‌ ‍‍‍‍‍ ‌‌ ‌‍ ‍‍‌
Wa Yā Qawmi 'Awfū Al-Mikyāla Wa Al-Mīzāna Bil-Qisţi ۖ Wa Lā Tabkhasū An-Nāsa 'Ashyā'ahum Wa Lā Ta`thawā Fī Al-'Arđi Mufsidīna (Hūd: 85). [11.85] "I o narode moj! Ispunjavajte mjeru i vagupravedno i ne zakidajte ljudima stvari njihove. I nečinite zlo na Zemlji, praveći fesad. ‌‌ ‍‍‌ ‍‍‍‍ ۖ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍ ‌‍‌ ‌‌ ‌‌
Baqīyatu Allāhi Khayrun Lakum 'In Kuntum Mu'uminīna ۚ Wa Mā 'Anā `Alaykum Biĥafīžin (Hūd: 86). [11.86] Ono što je Allah ostavio bolje je za vas, akoste vjernici; a nisam ja nad vama čuvar." ‍‍‍‍ ‌‌‌ ‍‌‍‍‍ ‍‍‍‍ۚ ‌‍ ‌ ‍
Qālū Yā Shu`aybu 'Aşalātuka Ta'muruka 'An Natruka Mā Ya`budu 'Ābā'uunā 'Aw 'An Naf`ala Fī 'Amwālinā Mā Nashā'u ۖ 'Innaka La'anta Al-Ĥalīmu Ar-Rashīdu (Hūd: 87). [11.87] Rekoše: "O Šuajbe! Da li ti salat tvojnaređuje da mi napustimo ono šta su obožavali očevinaši, ili da s imecima našim činimo šta hoćemo?Uistinu, ti, ti si blag, ispravan." ‌ ‍‍‍‍ ‌‍‍ ‌‌‌ ‌ ‍‌‍ ‌ ‌‌ ‍ ‌‌‌ ‌ ‍‌‌ ۖ‍ ‌‍‍‍
Qāla Yā Qawmi 'Ara'aytum 'In Kuntu `Alá Bayyinatin Min Rabbī Wa Razaqanī Minhu Rizqāan Ĥasanāan ۚ Wa Mā 'Urīdu 'An 'Ukhālifakum 'Ilá Mā 'Anhākum `Anhu ۚ 'In 'Urīdu 'Illā Al-'Işlāĥa Mā Astaţa`tu ۚ Wa Mā Tawf99qī 'Illā Billāhi ۚ `Alayhi Tawakkaltu Wa 'Ilayhi 'Unību (Hūd: 88). [11.88] Reče: "O narode moj! Da li vidite? Ako sam nadokazu jasnom od Gospodara svog, a opskrbio me je odSebe opskrbom dobrom? A ne želim da vam sesuprotstavljam, izuzev onim šta vam zabranjujem.Želim samo da popravim šta mogu, a povoljnost moja jesamo od Allaha; u Njega se pouzdavam i Njemu seobraćam." ‌‌‍‌ ‌‌‌ ‍‌‍‍‍ ‌ ‍‌‌ ‌‍ ‌‌‍‍ ‍‌‍‍‍‌ ۚ ‌‍ ‍‍‍‍ ‌‌ ‌‍ ‌‌ ‍‍ ‍‌‍‍ۚ ‌‌‌ ‌‍‍‍‍ ‌ ‍‍ۚ ‌‌ ‍‍‍ ‌‌ ۚ‍‍‍ ‌‌‍‍‍‍ ‌
Wa Yā Qawmi Lā Yajrimannakum Shiqāqī 'An Yuşībakum Mithlu Mā 'Aşāba Qawma Nūĥin 'Aw Qawma Hūdin 'Aw Qawma Şāliĥin ۚ Wa Mā Qawmu Lūţin Minkum Biba`īdin (Hūd: 89). [11.89] "I o narode moj! Ne skrivite vi nikako (zbog)neslaganja sa mnom, da vas ne pogodi slično šta jepogodilo narod Nuhov ili narod Hudov ili narodSalihov, a nije narod Lutov od vas daleko. ‌ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍ ‌‌‌ ‍‍‍‍ ‍ ‍‍ ‌‌‌ ‍‍‌ ‌‌ ۚ ‌‌ ‍‍‍ ‍‌‍‍
Wa Astaghfirū Rabbakum Thumma Tūbū 'Ilayhi ۚ 'Inna Rabbī Raĥīmun Wadūdun (Hūd: 90). [11.90] I tražite oprost od Gospodara vašeg, zatim Muse pokajte. Uistinu, Gospodar moj je Milosrdni, Onajkoji voli." ‌‍‍‍‍‍‍‌ ‌‍‌ ‍ ‌‍‍‍ۚ‌ ‌‍ ‌‍‍‍‍ ‌‌‌‌
Qālū Yā Shu`aybu Mā Nafqahu Kathīan Mimmā Taqūlu Wa 'Innā Lanarāka Fīnā Đa`īfāan ۖ Wa Lawlā Rahţuka Larajamnāka ۖ Wa Mā 'Anta `Alaynā Bi`azīzin (Hūd: 91). [11.91] Rekoše: "O Šuajbe! Ne razumijemo mnogo od togšta govoriš, a uistinu, mi te među nama vidimoslabim. A da nije porodice tvoje, sigurno bismo tekamenovali, i nemaš ti nad nama moć." ‌ ‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍ ‌‌‍‌ ‍‍‌ ۖ ‌ ‍‍‍‍ ‍ ۖ ‌‍‍ ‌
Qāla Yā Qawmi 'Arahţī 'A`azzu `Alaykum Mina Allāhi Wa Attakhadhtumūhu Warā'akum Žihrīy7an ۖ 'Inna Rabbī Bimā Ta`malūna Muĥīţun (Hūd: 92). [11.92] Reče: "O narode moj! Zar vam je porodica mojauglednija od Allaha? A zabacili ste Ga iza sebezanemarenog. Uistinu, Gospodar moj je Taj kojiobuhvata to što radite." ‌‌‍‍‍ ‌‌ ‍ ‌‍‍‍‍‍‍ ‌‌‍‌ ‍‍ ۖ‌ ‌‍ ‌ ‍‍‍
Wa Yā Qawmi A`malū `Alá Makānatikum 'Innī `Āmilun ۖ Sawfa Ta`lamūna Man Ya'tīhi `Adhābun Yukhzīhi Wa Man Huwa Kādhibun ۖ Wa Artaqibū 'Innī Ma`akum Raqībun (Hūd: 93). [11.93] "I o narode moj! Radite prema moći svojoj,uistinu, ja sam radnik. Saznaćete kome će stići kaznakoja će ga poniziti i ko je lažac. I očekujte!Uistinu! Ja sam sa vama čekalac." ‌ ‌ۖ‍‍ ‍‌‌ ‍‍‍‍‍‍‌‍‍‍‍‍‍ ‌‍‌‌ ‌ ‌ ۖ‌‍‍‍‍‍‍ ‌‍
Wa Lammā Jā'a 'Amrunā Najjaynā Shu`aybāan Wa Al-Ladhīna 'Āmanū Ma`ahu Biraĥmatin Minnā Wa 'Akhadhati Al-Ladhīna Žalamū Aş-Şayĥatu Fa'aşbaĥū Fī Diyārihimthimīna (Hūd: 94). [11.94] I pošto dođe naredba Naša, spasismo Šuajba ione s njim koji su vjerovali, milošću od Nas, a onekoji su činili zulm pogodi krik, te osvanuše udomovima njihovim povaljani, ‍‍‍‌ ‍‌ ‌ ‌ ‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍ ‍‍‍ ‍
Ka'an Lam Yaghnawā Fīhā ۗ 'Alā Bu`dāan Limadyana Kamā Ba`idat Thamūdu (Hūd: 95). [11.95] Kao da nisu boravili u njima. Pa daleko nekaje Medjen, kao što je udaljen Semud! ‌ ‍‍‍‍‍‍‌‌ ‍ۗ ‌‌ ‌ ‌ ‌
Wa Laqad 'Arsalnā Mūsá Bi'āyātinā Wa Sulţānin Mubīnin (Hūd: 96). [11.96] A doista, poslali smo Musaa sa znacima Našimi autoritetom očitim, ‍‍ ‌‌ ‌ ‍‍‍
'Ilá Fir`awna Wa Mala'ihi Fa Attaba`ū 'Amra Fir`awna ۖ Wa Mā 'Amru Fir`awna Birashīdin (Hūd: 97). [11.97] Faraonu i uglednicima njegovim, pa suslijedili naredbu faraonovu, a nije naredba faraonovabila ispravna. ‌ ‍‌‍ ‌ ‍ ‌‍‍‍‌ ‍‌‍ ۖ ‌‍ ‌ ‍‌‍
Yaqdumu Qawmahu Yawma Al-Qiyāmati Fa'awradahumu An-Nāra ۖ Wa Bi'sa Al-Wirdu Al-Mawrūdu (Hūd: 98). [11.98] Predvodiće narod svoj na Dan kijameta, pa ćeih dovesti vatri. A loše je mjesto dolaska! ‍‍‍‍‍‍‍‍ ‍ ‍‍‍ ‌‌‍‍‍‌‍ۖ‌‍‍‍‌‌ ‌‌‌
Wa 'Utbi`ū Fī Hadhihi La`natan Wa Yawma Al-Qiyāmati ۚ Bi'sa Ar-Rifdu Al-Marfūdu (Hūd: 99). [11.99] I slijeđeni su na ovom (svijetu)prokletstvom, i na Dan kijameta; a loš je darpoklonjeni. ‌‍ ‍‍‍‍‍ۚ ‍‌
Dhālika Min 'Anbā'i Al-Qurá Naquşşuhu `Alayka ۖ Minhā Qā'imun Wa Ĥaşīdun (Hūd: 100). [11.100] To je iz vijesti gradova koje kazujemo tebi.Neki od njih stoje, a (neki) su pokošeni. ‍‌‌ ‌‌‍‍‌‌ ‍‍‍‍‍‌‌ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍ۖ ‍‌‍‍‍‌ ‌‍‍‍
Wa Mā Žalamnāhum Wa Lakin Žalamū 'Anfusahum ۖ Famā 'Aghnat `Anhum 'Ālihatuhumu Allatī Yad`ūna Min Dūni Allāhi Min Shay'in Lammā Jā'a 'Amru Rabbika ۖ Wa Mā Zādūhum Ghayra Tatbībin (Hūd: 101). [11.101] I nismo im učinili zulm, nego su zulmučinili dušama svojim. Tad im nisu koristili bogovinjihovi koje su prizivali mimo Allaha, nimalo, poštoje došla naredba Gospodara tvog; a povećali su imsamo propast. ‍ ‌‍‌‍‍ ‌‌ۖ ‍ ‍‌‍‍‍ ‌ ‍‍ ‍‌‌ ‌‍‍‌ ‍ ‍‌‌ ‍‍‍‍‌ ‍‌ ‍ ۖ ‌ ‌‌‌ ‍‍
Wa Kadhalika 'Akhdhu Rabbika 'Idhā 'Akhadha Al-Qurá Wa Hiya Žālimatun ۚ 'Inna 'Akhdhahu 'Alīmun Shadīdun (Hūd: 102). [11.102] A takvo je grabljenje Gospodara tvog, kaddograbi (stanovništvo) gradova, a oni buduzulumčarski. Uistinu! Grabljenje Njegovo je bolno,žestoko. ‌‍‍‍ ‍ ‌‌‍‍ۚ‌ ‌‍‍ ‌‍‍‍‍
'Inna Fī Dhālika La'āyatan Liman Khāfa `Adhāba Al-'Ākhirati ۚ Dhālika Yawmun Majmū`un Lahu An-Nāsu Wa Dhalika Yawmun Mash/hūdun (Hūd: 103). [11.103] Uistinu, u tome je znak za onog ko se bojikazne Ahireta. To je Dan kojem će se sabrati ljudi ito je Dan svjedočeni; ‌ ‌ ‌ ‍‌ ‍‍‌ ‍‍ ۚ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍ ‌‌ ‍
Wa Mā Nu'uakhkhiruhu 'Illā Li'jalin Ma`dūdin (Hūd: 104). [11.104] A odgađamo ga samo do roka odbrojanog. ‌ ‍‍‍‍‍‍ ‌‌ ‌‌
Yawma Ya'ti Lā Takallamu Nafsun 'Illā Bi'idhnihi ۚ Faminhum Shaqīyun Wa Sa`īdun (Hūd: 105). [11.105] Na dan kad dođe, neće govoriti duša, osim sdopuštenjem Njegovim. Tad će (neko) od njih bitinesretnik, a (neko) sretnik. ‌ ‌‌ ‌ ۚ ‍‌‍‍‍ ‍‍‍‍‍
Fa'ammā Al-Ladhīna Shaqū Fafī An-Nāri Lahum Fīhā Zafīrun Wa Shahīqun (Hūd: 106). [11.106] Pa što se tiče onih koji su nesretni, pabiće u vatri; imaće oni u njoj uzdisanje i hroptanje. ‍‌ ‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍ ‌‍
Khālidīna Fīhā Mā Dāmati As-Samāwātu Wa Al-'Arđu 'Illā Mā Shā'a Rabbuka ۚ 'Inna Rabbaka Fa``ālun Limā Yurīdu (Hūd: 107). [11.107] Vječno će biti u njoj dok traju nebesa iZemlja, osim šta htjedne Gospodar tvoj. Uistinu,Gospodar tvoj je Onaj koji čini šta želi. ‍‍‍‍ ‌ ‌ ‍‌‍‍‌ ‌‌ ‌ ‍‌ ‍ ۚ‌ ‌‍ ‌ ‍
Wa 'Ammā Al-Ladhīna Su`idū Fafī Al-Jannati Khālidīna Fīhā Mā Dāmati As-Samāwātu Wa Al-'Arđu 'Illā Mā Shā'a Rabbuka ۖ `Aţā'an Ghayra Majdhūdhin (Hūd: 108). [11.108] A što se tiče onih koji će imati sreću, pabiće u Džennetu, vječno u njemu dok traju nebesa iZemlja, osim šta htjedne Gospodar tvoj: darneprekidan. ‍‌ ‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍‍‍ ‌ ‌ ‍‌‍‍‌ ‌‌ ‌ ‍‌ ‍ ۖ‍‍‌‌ ‍‍‌ ‍‍‍‍‌‌
Falā Taku Fī Miryatin Mimmā Ya`budu Hā'uulā' ۚ Mā Ya`budūna 'Illā Kamā Ya`budu 'Ābā'uuhum Min Qablu ۚ Wa 'Innā Lamuwaffūhum Naşībahum Ghayra Manqūşin (Hūd: 109). [11.109] Zato ne budi u sumnji zbog onog šta oviobožavaju. Obožavaju samo kao što su obožavali očevinjihovi prije. A uistinu! Mi ćemo im isplatiti dionjihov neumanjen. ‌ ‍‍‍‍‌ ‌ ‍‌‌‌ ۚ‍‍‌ ‌‌ ‌ ‍‌ ‍‌‍‍ۚ ‌‌‍‌ ‍‍‍‍‍‌ ‍‌‍‍‍‍
Wa Laqad 'Ātaynā Mūsá Al-Kitāba Fākhtulifa Fīhi ۚ Wa Lawlā Kalimatun Sabaqat Min Rabbika Laquđiya Baynahum ۚ Wa 'Innahum Lafī Shakkin Minhu Murībin (Hūd: 110). [11.110] I doista, dali smo Musau Knjigu, pa je došlodo razilaženja o njoj; a da nije Riječi prethodne odGospodara tvog, sigurno bi bilo presuđeno među njima.A uistinu, oni su o njemu u sumnji ozbiljnoj. ‍‍ ‌ ‌ ‍ ‍‍‍‍ۚ ‌‌ ‍‍‍‍ ‍‌‌ ‌‍‍‍‍‍ۚ ‌‌ ‍‌‍‍‍ ‍
Wa 'Inna Kullā Lammā Layuwaffiyannahum Rabbuka 'A`mālahum ۚ 'Innahu Bimā Ya`malūna Khabīrun (Hūd: 111). [11.111] I doista će svakom od njih isplatitiGospodar tvoj djela njihova. Uistinu! On je o onomšta rade Obaviješteni. ‌ ‌ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍ ‌‍‍‍ۚ‍ ‌ ‍‍‍
Fāstaqim Kamā 'Umirta Wa Man Tāba Ma`aka Wa Lā Taţghawā ۚ 'Innahu Bimā Ta`malūna Başīrun (Hūd: 112). [11.112] Zato budi prav kao što ti je naređeno i onajko se pokajao s tobom, i ne prevršujte. Uistinu! Onje onog šta radite Vidilac. ‍‍‍‍‍‍ ‍‌ ‌‍‌‌ ‍ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‌‌ ۚ‍ ‌ ‍‍‍‍‍
Wa Lā Tarkanū 'Ilá Al-Ladhīna Žalamū Fatamassakumu An-Nāru Wa Mā Lakum Min Dūni Allāhi Min 'Awliyā'a Thumma Lā Tunşarūna (Hūd: 113). [11.113] I ne oslanjajte se na one koji čine zulm, pada vas dotakne vatra; a nemate vi mimo Allahanikakvih zaštitnika, zatim nećete biti pomognuti. ‌ ‍ ‌‌ ‍‍‍ ‍‍‌ ‌ ‍‌‌ ‌‍‍‌ ‍ ‍‌‌ ‌‌‍‌‌ ‍‌ ‌ ‍‌‍‍‍‍‍‌
Wa 'Aqimi Aş-Şalāata Ţarafayi An-Nahāri Wa Zulafāan Mina Al-Layli ۚ 'Inna Al-Ĥasanāti Yudh/hibna As-Sayyi'āti ۚ Dhālika Dhikrá Lildhdhākirīna (Hūd: 114). [11.114] I obavljaj salat na dva kraja dana idolaskom noći. Uistinu dobra djela otklanjaju zladjela. To je opomena za one koji se podsjećaju. ‌‍‍‍‍ ‍‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍‍ۚ‍‍‍‍ ۚ ‌ ‌‍‌‌ ‌‍
Wa Aşbir Fa'inna Allāha Lā Yuđī`u 'Ajra Al-Muĥsinīna (Hūd: 115). [11.115] I strpi se. Pa uistinu, Allah neće dati dapropane nagrada dobročinitelja. ‌‍‍‍‍‌‌ ‍ ‌ ‍‍‍‍‍‍ ‌‍‍
Falawlā Kāna Mina Al-Qurūni Min Qablikum 'Ūlū Baqīyatin Yanhawna `Ani Al-Fasādi Fī Al-'Arđi 'Illā Qalīlāan Mimman 'Anjaynā Minhum ۗ Wa Attaba`a Al-Ladhīna Žalamū Mā 'Utrifū Fīhi Wa Kānū Mujrimīna (Hūd: 116). [11.116] Pa zašto nije bilo nekih pokoljenja prijevas, posjednika ostataka (uputa), koji suzabranjivali fesad na Zemlji, izuzev malo koga odnjih (kog) smo spasili? A slijedili su oni koji sučinili zulm, ono u čemu su uživali, i bili su krivci. ‌ ‍ ‍‍‍‍‍‍‍‌ ‍‌‍‍‍ ‌‍‍‍‍ ‍‌‍‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍‌‌ ‌‌‍‌ ‍‌‍‍ۗ ‍‍‍‍‍‍‍ ‌‍‍
Wa Mā Kāna Rabbuka Liyuhlika Al-Qurá Bižulmin Wa 'Ahluhā Muşliĥūna (Hūd: 117). [11.117] A neće Gospodar tvoj uništavati gradovezulmom, budu li stanovnici njihovi dobročinitelji. ‌ ‍ ‌‍‍‍ ‍‍‌‌ ‍‍‍ ‌‌‌ ‍‍‍
Wa Law Shā'a Rabbuka Laja`ala An-Nāsa 'Ummatan Wāĥidatan ۖ Wa Lā Yazālūna Mukhtalifīna (Hūd: 118). [11.118] A da je htio Gospodar tvoj, sigurno biučinio ljude ummom jednom, a ne prestaju bitirazličiti, ‌ ‍‌ ‍‍‍ ‍‍ ‌‌ ۖ ‌‌ ‌‍‍‍‍‍
'Illā Man Raĥima Rabbuka ۚ Wa Lidhalika Khalaqahum ۗ Wa Tammat Kalimatu Rabbika La'amla'anna Jahannama Mina Al-Jinnati Wa An-Nāsi 'Ajma`īna (Hūd: 119). [11.119] Izuzev kome se smiluje Gospodar tvoj; a raditoga ih je stvorio. I ispuniće se Riječ Gospodaratvog: "Sigurno ću napuniti Džehennem džinnima iljudima zajedno." ‌ ‍‌‌ ‌‍‍‍ ‌‍ ۚ‍‍‍‍ۗ ‌‍‍‍‍ ‌‍ ‌ ‍‍‍‍‍‍ ‌‍‍
Wa Kullāan Naquşşu `Alayka Min 'Anbā'i Ar-Rusuli Mā Nuthabbitu Bihi Fu'uādaka ۚ Wa Jā'aka Fī Hadhihi Al-Ĥaqqu Wa Maw`ižatun Wa Dhikrá Lilmu'uminīna (Hūd: 120). [11.120] I sve (šta) ti kazujemo od vijesti poslanikaje ono čim jačamo srce tvoje. A došla ti je u ovomeIstina i savjet, i pouka vjernicima. ‍‍‍‍‍‍‍‍ ‍‌‌ ‌‌‍‍‌‌ ‍ ‌ ‍‍‌‌ ۚ ‌‍ ‌‍‍‍ ‌‌‍‌‌
Wa Qul Lilladhīna Lā Yu'uminūna A`malū `Alá Makānatikum 'Innā `Āmilūna (Hūd: 121). [11.121] I reci onima koji ne vjeruju: "Radite premamoći svojoj! Uistinu, mi smo radnici. ‍‍‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍ ‌ ‌‍‌
Wa Antažirū 'Innā Muntažirūna (Hūd: 122). [11.122] I očekujte! Uistinu, mi smo čekatelji." ‌‌‍‍‍‍‍‍‍‌ ‍‌‍‍‍‍‍‍‍‌
Wa Lillāh Ghaybu As-Samāwāti Wa Al-'Arđi Wa 'Ilayhi Yurja`u Al-'Amru Kulluhu Fā`bud/hu Wa Tawakkal `Alayhi ۚ Wa Mā Rabbuka Bighāfilin `Ammā Ta`malūna (Hūd: 123). [11.123] A Allahovo je nevidljivo nebesa i Zemlje iNjemu se vraća svaka stvar. Zato obožavaj Njega iuzdaj se u Njega; a nije Gospodar tvoj nemaran za onošta radite. ‍‍‍‌‍‍‌ ‌‌‍‍‍‌ ‍ ‌ ‍‍‍ۚ ‌ ‍‍‍‍ ‍‍‍‍‌
Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
Next Sūrah