Roman Script    Reciting key words        Previous Sūrah   Next Sūrah   Quraan Index    Home  

12) Sū;rat Yūsuf

Private Tutoring Sessions

12)

Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
'Alif-Lām- ۚ Tilka 'Āyātu Al-Kitābi Al-Mubīni (Yūsuf: 1). [12.1] Alif. Lam. Ra. To su znaci Kitaba jasnog. --‍‍‍‌‌ ۚ ‌‍
'Innā 'Anzalnāhu Qur'ānāan `Aray7an La`allakum Ta`qilūna (Yūsuf: 2). [12.2] Uistinu, Mi ga objavljujemo (kao) Kuran naarapskom, da biste vi razumjeli. ‍‍ ‍‌‌ ‍‍‍
Naĥnu Naquşşu `Alayka 'Aĥsana Al-Qaşaşi Bimā 'Awĥaynā 'Ilayka Hādhā Al-Qur'āna Wa 'In Kunta Min Qablihi Lamina Al-Ghāfilīna (Yūsuf: 3). [12.3] Mi ti kazujemo najljepše kazivanje (time) štoti objavljujemo ovaj Kuran, iako si prije njegasigurno bio od nemarnih. ‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍‌ ‌‌‌‌ ‍‌‍‍‍ ‍‌‍‍‍‍
'Idh Qāla Yūsufu Li'abīhi Yā 'Abati 'Innī Ra'aytu 'Aĥada `Ashara Kawkabāan Wa Ash-Shamsa Wa Al-Qamara Ra'aytuhum Lī Sājidīna (Yūsuf: 4). [12.4] Kad reče Jusuf ocu svom: "O oče moj! Uistinusam ja vidio jedanaest planeta i Sunce i Mjesec.Vidio sam ih sebi potčinjene." ‌‌ ‍‍‍‍ ‍‌ ‌‍ ‌‍‍ ‌‌ ‍‍ ‌‍‍‍‍
Qāla Yā Bunayya Lā Taqşuş Ru'uyā Ka `Alá 'Ikhwatika Fayakīdū Laka ۖ Kaydāan 'Inna Ash-Shayţāna Lil'insāni `Adūwun Mubīnun (Yūsuf: 5). [12.5] Reče: "O sičiću moj! Ne kazuj snoviđenje svojebraći svojoj, pa da ti ispletu spletku. Uistinu!Šejtan je čovjeku neprijatelj otvoreni." ‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌‌‍ ‍ ‌ۖ‍‍‍‍‍‍
Wa Kadhalika Yajtabīka Rabbuka Wa Yu`allimuka Min Ta'w9li Al-'Aĥādīthi Wa Yutimmu Ni`matahu `Alayka Wa `Alá 'Āli Ya`qūba Kamā 'Atammahā `Alá 'Abawayka Min Qablu 'Ibhīma Wa 'Isĥāqa ۚ 'Inna Rabbaka `Alīmun Ĥakīmun (Yūsuf: 6). [12.6] I tako te je odabrao Gospodar tvoj i poučio tetumačenju hadisa, i upotpunjuje blagodat Svoju nadtobom i na porodici Jakubovoj, kao što ju jeupotpunio na precima tvojim prije, Ibrahimom iIshakom. Uistinu! Gospodar tvoj je Znalac, Mudri. ‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌‍‍‍ ‌ ‍‌‌ ‌‍‍‍‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍‍‌ ‍ ‍ ‍‌‍‍‍ ‌‍‍‌‍‍‍‍‍ ‌‌‍ ۚ‌ ‌‍‍‍‍
Laqad Kāna Fī Yūsufa Wa 'Ikhwatihi 'Āyātun Lilssā'ilīna (Yūsuf: 7). [12.7] Doista su u Jusufu i braći njegovoj znaci zaone koji pitaju. ‍‍‌ ‍ ‌‌‍ ‌‍
'Idh Qālū Layūsufu Wa 'Akhūhu 'Aĥabbu 'Ilá 'Abīnā Minnā Wa Naĥnu `Uşbatun 'Inna 'Abānā Lafī Đalālin Mubīnin (Yūsuf: 8). [12.8] Kad rekoše: "Sigurno su Jusuf i brat njegovdraži ocu našem od nas, a mi smo družina. Uistinu,naš otac je u zabludi očitoj. ‌‌ ‌‌‍ ‌ ‌‍ ‌ ‍‍‍‍ ‍‍‍‍ ‌‌ ‌‌
Aqtulū Yūsufa 'Awi Aţraĥūhu 'Arđāan Yakhlu Lakum Wajhu 'Abīkum Wa Takūnū Min Ba`dihi Qawmāan Şāliĥīna (Yūsuf: 9). [12.9] Ubijte Jusufa ili ga odbacite u (neku) zemlju,biće samo za vas lice oca vašeg, i bićete poslijetoga narod pravednih." ‍‍‍‍‍‍‍ ‌‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌‌‍‍‍ ‌‍ ‌ ‌ ‍‌
Qāla Qā'ilun Minhum Lā Taqtulū Yūsufa Wa 'Alqūhu Fī Ghayābati Al-Jubbi Yaltaqiţhu Ba`đu As-Sayyārati 'In Kuntum Fā`ilīna (Yūsuf: 10). [12.10] Govornik između njih reče: "Ne ubijte Jusufa,a bacite ga na dno bunara; pokupiće ga neki karavan,ako ste radini." ‍‌‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍‍ ‌‌‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍ ‍ ‍‌‍ ‌‌‌ ‍‌‍‍
Qālū Yā 'Abānā Mā Laka Lā Ta'mannā `Alá Yūsufa Wa 'Innā Lahu Lanāşūna (Yūsuf: 11). [12.11] Rekoše: "O oče naš! Šta ti je, ne vjeruješnam za Jusufa, a uistinu, mi smo njegovi iskrenisavjetnici? ‌‌ ‌ ‌ ‍‍‍‍‌ ‌ ‌‌‍‌
'Arsilhu Ma`anā Ghadāan Yarta` Wa Yal`ab Wa 'Innā Lahu Laĥāfižūna (Yūsuf: 12). [12.12] Pošalji ga s nama sutra da se provede iizigra, a uistinu, mi ćemo biti njegovi čuvari." ‌ ‌ ‍‌ ‌‍‌ ‌‌‍‌ ‍‍‍
Qāla 'Innī Layaĥzununī 'An Tadh/habū Bihi Wa 'Akhāfu 'An Ya'kulahu Adh-Dhi'bu Wa 'Antum `Anhu Ghāfilūna (Yūsuf: 13). [12.13] (Jakub) reče: "Uistinu, mene žalosti da odetes njim, i bojim se da će ga pojesti vuk, a vi biti onjemu nemarni." ‍ ‍ ‌‌ ‌‌‍ ‌‌‍ ‌‌‌‍ ‍‌‍‍
Qālū La'in 'Akalahu Adh-Dhi'bu Wa Naĥnu `Uşbatun 'Innā 'Idhāan Lakhāsirūna (Yūsuf: 14). [12.14] Rekoše: "Ako ga pojede vuk - a mi družina -uistinu bismo mi tad bili gubitnici." ‍‌‌ ‌ ‍ ‌ ‍‍‍‍ ‌ ‌‌‍‍‍‌
Falammā Dhahabū Bihi Wa 'Ajma`ū 'An Yaj`alūhu Fī Ghayābati Al-Jubbi ۚ Wa 'Awĥaynā 'Ilayhi Latunabbi'annahum Bi'amrihimdhā Wa Hum Lā Yash`urūna (Yūsuf: 15). [12.15] Pa pošto odoše s njim i saglasiše se da gasmjeste na dno bunara, i objavismo mu: "Sigurno ćeših obavijestiti o odluci njihovoj, a oni nećeopaziti." ‍‍ ‌‌‍‍ ‌‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ۚ ‌‌‌‍‍‍‍ ‍‍‍‍ ‍ ‌ ‌ ‌
Wa Jā'ū 'Abāhum `Ishā'an Yabkūna (Yūsuf: 16). [12.16] I dođoše ocu svom uz jaciju plačući, ‌ ‍‍‍
Qālū Yā 'Abānā 'Innā Dhahabnā Nastabiqu Wa Taraknā Yūsufa `Inda Matā`inā Fa'akalahu Adh-Dhi'bu ۖ Wa Mā 'Anta Bimu'uminin Lanā Wa Law Kunnā Şādiqīna (Yūsuf: 17). [12.17] Rekoše: "O oče naš! Uistinu, mi smo išli dase utrkujemo, a ostavili smo Jusufa kod opreme naše,pa ga je pojeo vuk. A nisi ti taj koji će nampovjerovati, iako istinu govorimo." ‍ ‍‍‍‍‌ ‍ ‌‍‌ ‍‌‍‍‍‌ ‌ ۖ ‌‍ ‌ ‍‍‍‍‌ ‍‌‍
Wa Jā'ū `Alá Qamīşihi Bidamin Kadhibin ۚ Qāla Bal Sawwalat Lakum 'Anfusukum 'Aman ۖ Faşabrun Jamīlun ۖ Wa Allāhu Al-Musta`ānu `Alá Mā Taşifūna (Yūsuf: 18). [12.18] I dođoše s košuljom njegovom sa krvljulažnom. Reče: "Naprotiv, zavele su vas duše vaše(toj) stvari. Pa strpljivost je lijepa, a Allah jeTaj od kojeg se traži pomoć protiv onog štaopisujete." ‍‍‌‌‌ ‌ ‍‍‍‍ ۚ ‌‌‍ ‌‌ ۖ‍‍‍‍‍‍‍ ۖ ‌ ‌ ‍‍‍
Wa Jā'at Sayyāratun Fa'arsalū Wa Aridahum Fa'adlá Dalwahu ۖ Qāla Yā Bushrá Hādhā Ghulāmun ۚ Wa 'Asarrūhu Biđā`atan ۚ Wa Allāhu `Alīmun Bimā Ya`malūna (Yūsuf: 19). [12.19] I dođe karavan, pa poslaše vodonošu svog, tespusti svoju kofu. Reče: "O radosne vijesti! Ovo jedječak." I sakriše ga (kao) robu, a Allah je Znalaconog šta su uradili. ‌ ‌‍‍‍ ۖ ‌ ‍‌‌ ‌‌ ۚ ‌‌‍‍‌‍‍ ۚ‍‍‍‍‌
Wa Sharawhu Bithamanin Bakhsin Dahima Ma`dūdatin Wa Kānū Fīhi Mina Az-Zāhidīna (Yūsuf: 20). [12.20] I prodaše ga po niskoj cijeni, dirhemanekoliko; a bili su o njemu uzdržljivi. ‍‍‍ ‍‍ ‌‌‍‌ ‌‌‍‍‍‍‌
Wa Qāla Al-Ladhī Ashtarāhu Min Mişra Li'imra'atihi 'Akrimī Mathwāhu `Asá 'An Yanfa`anā 'Aw Nattakhidhahu Waladāan ۚ Wa Kadhalika Makkannā Liyūsufa Fī Al-'Arđi Wa Linu`allimahu Min Ta'w9li Al-'Aĥādīthi ۚ Wa Allāhu Ghālibun `Alá 'Amrihi Wa Lakinna 'Akthara An-Nāsi Lā Ya`lamūna (Yūsuf: 21). [12.21] I onaj iz Misra koji ga je kupio reče ženisvojoj: "Časnim učini boravište njegovo, možda će namkoristiti ili (da) ga uzmemo djetetom." I takoučvrstismo Jusufa na Zemlji, i da bismo ga naučilitumačenju hadisa. A Allah je Pobjednik nad stvariSvojom, međutim, većina ljudi ne zna. ‍‍ ‍‌ ‍‌‌ ‍‍‍‌ ‍‌ ‌‍ ‍‍‌‌ ‍‌‍‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍‍ ‌‌ ۚ ‌ ‍‍‍‍‌ ‌ ‍‌‌ ‌‍‍‍‍‍‍ۚ ‍ ‍ ‌‍‌ ‌‍‍‍
Wa Lammā Balagha 'Ashuddahu 'Ātaynāhu Ĥukmāan Wa `Ilmāan ۚ Wa Kadhalika Naj Al-Muĥsinīna (Yūsuf: 22). [12.22] I pošto dostiže zrelost svoju, dadosmo mu sudi znanje; a tako nagrađujemo dobročinitelje. ‍‍‍‌ ‍‍‍ ‌ ‌‍ ۚ ‌ ‍‍‍
Wa wadat/hu Allatī Huwa Fī Baytihā `An Nafsihi Wa Ghallaqati Al-'Abwāba Wa Qālat Hayta Laka ۚ Qāla Ma`ādha Allāhi ۖ 'Innahu Rabbī 'Aĥsana Mathwāya ۖ 'Innahu Lā Yufliĥu Až-Žālimūna (Yūsuf: 23). [12.23] I htjede da ga zavede ona u čijoj je on kućibio i zamandali (sva) vrata i reče: "Dođi ti!" Reče:"MeazAllah! Uistinu, on je gospodar moj, najljepšegboravka. Uistinu, to neće uspjeti zalimi." ‌‍‍‍‌‌‌ ‌ ‌ ‍‌‌ ‌‍‍‍‍‍‍‌‍ ‍‍‍ۚ ۖ‍ ‌‍‍‍‌ ۖ‍ ‌ ‍‍
Wa Laqad Hammat Bihi ۖ Wa Hamma Bihā Lawlā 'An Ra'á Burhāna Rabbihi ۚ Kadhālika Linaşrifa `Anhu As-Sū'a Wa Al-Faĥshā'a ۚ 'Innahu Min `Ibādinā Al-Mukhlaşīna (Yūsuf: 24). [12.24] A doista ga je željela i poželio bi (on) njuda nije vidio jasan znak Gospodara svog. Tako jebilo, da bismo otklonili od njega zlo i razvrat.Uistinu, on je bio od robova Naših iskrenih. ‍‍‌ ‍‍‍ۖ ‌‍‌ ‌ ‌‌ ‌‍‌‌‌ ‍ ‌‍ ۚ‍‍ ‍‌‍‍‍‍‍‍ۚ‍ ‍‌‌ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍
Wa Astabaqā Al-Bāba Wa Qaddat Qamīşahu Min Duburin Wa 'Alfayā Sayyidahā Ladá Al-Bābi ۚ Qālat Mā Jazā'u Man 'Arāda Bi'ahlika Sū'āan 'Illā 'An Yusjana 'Aw `Adhābun 'Alīmun (Yūsuf: 25). [12.25] I potrčaše vratima, i razdera košulju njegovuotpozadi, i zatekoše gospodara njenog kod vrata.Rekla je: "Šta je plaća onom ko tvojoj porodicipoželi zlo, osim da bude zatvoren - ili kazna bolna?" ‌‍‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍ ‍‌‌ ‌ ‌‌‌ ‌ ‌‌ ۚ ‍ ‌ ‍‌‌ ‍‌‌ ‌‌‌ ‍‍‍‌‌ ‌ ‌‌ ‌‌‌ ‍‍‌
Qāla Hiya wadatnī `An Nafsī ۚ Wa Shahida Shāhidun Min 'Ahlihā 'In Kāna Qamīşuhu Qudda Min Qubulin Faşadaqat Wa Huwa Mina Al-Kādhibīna (Yūsuf: 26). [12.26] (Jusuf) reče: "Ona je htjela da me zavede." Iposvjedoči svjedok iz porodice njene: "Ako je košuljanjegova razderana sprijeda, onda je istinu rekla, aon je od lažaca. ‌‍‌‌‌ ‍‌ۚ ‌‌ ‍‌‌ ‌‍‌ ‍ ‍‍‍‍‍‌ ‍‌‍‍‍ ‌‌
Wa 'In Kāna Qamīşuhu Qudda Min Duburin Fakadhabat Wa Huwa Mina Aş-Şādiqīna (Yūsuf: 27). [12.27] A ako je košulja njegova razderana otpozadi,onda je slagala, a on je od onih koji istinu govore." ‌‌‌ ‍ ‍‍‍‍‍‌ ‍‌‌ ‌‌ ‌‌ ‍‍‍‌‍
Falammā Ra'á Qamīşahu Qudda Min Duburin Qāla 'Innahu Min Kaydikunna ۖ 'Inna Kaydakunna `Ažīmun (Yūsuf: 28). [12.28] Pa pošto vidje košulju njegovu razderanuotpozadi, reče: "Uistinu, to je neka vaša (ženska)spletka. Uistinu, spletka vaša je strašna." ‍‍‍ ‍‍‍‌‌‌ ‍‍‍‍‍‌ ‍‌‌ ‌‌ ‍ ‍‌‌ ‍ۖ‌ ‍‍‍
Yūsufu 'A`riđ `An Hādhā ۚ Wa Astaghfirī Lidhanbiki ۖ 'Innaki Kunti Mina Al-Khāţi'īna (Yūsuf: 29). [12.29] Jusufe! Ostavi se ovog; i traži (o ženo)oprost za grijeh svoj. Uistinu, ti si od onih kojičine greške. ‌‍‍‍‍ ‍‌‌ ‌‌ ۚ‍‍‍‍ۖ‍ ‍‌‍‍‍‍‍‍‍‍
Wa Qāla Niswatun Al-Madīnati Amra'atu Al-`Azīzi Tuwidu Fatāhā `An Nafsihi ۖ Qad Shaghafahā Ĥubbāan ۖ 'Innā Lanahā Fī Đalālin Mubīnin (Yūsuf: 30). [12.30] I govoriše žene u gradu: "Žena Azizova jenastojala da zavede slugu svog, doista je nju zaludioljubavlju. Uistinu, mi je vidimo u zabludi očitoj." ‍‍ ‍‍‍‍‌ ‍‌‌‌‌ ‌ ‍‌ۖ ‌ ‍‍‍‍‌ ۖ‍‌ ‍‌‌
Falammā Sami`at Bimakrihinna 'Arsalat 'Ilayhinna Wa 'A`tadat Lahunna Muttaka'an Wa 'Ātat Kulla Wāĥidatin Minhunna Sikkīnāan Wa Qālati Akhruj `Alayhinna ۖ Falammā Ra'aynahu 'Akbarnahu Wa Qaţţa`na 'Aydiyahunna Wa Qulna Ĥāsha Lillāh Mā Hādhā Bashaan 'In Hādhā 'Illā Malakun Karīmun (Yūsuf: 31). [12.31] Pa pošto je čula spletku njihovu, posla ponjih i pripremi za njih naslonjač, i dade svakoj odnjih pojedinačno nož i reče: "Izađi pred njih!" Papošto ga vidješe, zadiviše mu se i posjekoše rukesvoje i rekoše: "Hašelillah! Nije ovo čovjek, ovo jejedino melek plemeniti." ‍‍‍‌ ‍‌ ‌‌ ‌‍‌ ‌‌ ‍ ‌‌ ‌‌ ‍‌‍‍‍‍ ‌‍‍‌ ‍ۖ‍‍‍ ‍‌ ‌ ‌‍‍‍ ‌‍‌ ‌‍ ‍ ‌ ‌‌ ‌ ‌‌ ‌ ‍
Qālat Fadhālikunna Al-Ladhī Lumtunnanī Fīhi ۖ Wa Laqad wadttuhu `An Nafsihi Fāsta`şama ۖ Wa La'in Lam Yaf`al Mā 'Āmuruhu Layusjananna Wa Layakūnāan Mina Aş-Şāghirīna (Yūsuf: 32). [12.32] Reče: "Pa to vam je onaj zbog kojeg ste mekorile. I doista, nastojala sam da ga zavedem, pa seuzdržao. I ako ne učini šta mu naređujem, sigurno ćebiti zatvoren i sigurno će biti od poniženih." ‍ ‍‍‍‍ ‍‍‍‍ۖ ‌‍‍‍‌‌ ‍‌‌ ‍‍‍ۖ ‌‍‌‌ ‍‌ ‌ ‍‍
Qāla Rabbi As-Sijnu 'Aĥabbu 'Ilayya Mimmā Yad`ūnanī 'Ilayhi ۖ Wa 'Illā Taşrif `Annī Kaydahunna 'Aşbu 'Ilayhinna Wa 'Akun Mina Al-Jāhilīna (Yūsuf: 33). [12.33] Reče: "Gospodaru moj! Tamnica mi je draža odonog čemu me pozivaju; i ako ne odvratiš od menespletku njihovu, težit ću njima i biću od džahila." ‌‍ ‍‍‍‍‍ ‌ ‌ ‍‍‍‍‌ ‍ ‌‍‍‍ۖ ‌‌‌ ‍‍‍‍‍‍ ‍‌ ‌‍‍ ‌‍‌ ‌‌‍‌
Fāstajāba Lahu Rabbuhu Faşarafa `Anhu Kaydahunna ۚ 'Innahu Huwa As-Samī`u Al-`Alīmu (Yūsuf: 34). [12.34] Tad mu se odazva Gospodar njegov, te odvratiod njega spletku njihovu. Uistinu On, On je Onaj kojičuje, Znalac. ‌‍‍‍‍‍ ‍‌‍‍‍ ‍ۚ‍‍‍‍‍
Thumma Badā Lahum Min Ba`di Mā Ra'aw Al-'Āyāti Layasjununnahu Ĥattá Ĥīnin (Yūsuf: 35). [12.35] Zatim im se dogodi, nakon što su vidjeliznakove, da ga zatvore neko vrijeme. ‌ ‌‌ ‍‌‌ ‌ ‍‍‍‌‌‌‌ ‍‍‍ ‌
Wa Dakhala Ma`ahu As-Sijna Fatayāni ۖ Qāla 'Aĥaduhumā 'Innī 'Anī 'A`şiru Khaman ۖ Wa Qāla Al-'Ākharu 'Innī 'Anī 'Aĥmilu Fawqa Ra'sī Khubzāan Ta'kulu Aţ-Ţayru Minhu ۖ Nabbi'nā Bita'w9lihi ۖ 'Innā Narāka Mina Al-Muĥsinīna (Yūsuf: 36). [12.36] I s njim u tamnicu uđoše dva mladića. Jedanod njih dvojice reče: "Uistinu ja, ja sam vidio (da)cijedim vino." A drugi reče: "Uistinu ja, ja samvidio (kako) na svojoj glavi nosim hljeb kojeg jejela ptica." (Rekoše): "Obavijesti nas o tumačenjutoga, uistinu, mi vidimo (da) si ti oddobročinitelja." ‌‍‍‍‍‍‍‍ ‍ ۖ ‌‍ ‌‌‍‌‍ ‌‍‍‍‍‌ ۖ ‍‍ ‌‌‍‌‍ ‌ ‍‍‍ ‌‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍‌ ‍‌‍‍ۖ ‌ ‌ ۖ‍‌ ‍‍‌
Qāla Lā Ya'tīkumā Ţa`āmun Turzaqānihi 'Illā Nabba'tukumā Bita'w9lihi Qabla 'An Ya'tiyakumā ۚ Dhālikumā Mimmā `Allamanī Rabbī ۚ 'Innī Taraktu Millata Qawmin Lā Yu'uminūna Billāhi Wa Hum Bil-'Ākhirati Hum Kāfirūna (Yūsuf: 37). [12.37] Reče: "Vama dvojici neće doći hrana kojom seopskrbljujete, a da vas ne obavijestim o tumačenjutoga prije no vam dođe. To je od onog šta me jenaučio Gospodar moj. Uistinu! Ja sam napustio milletnaroda koji ne vjeruje u Allaha, a oni su u Ahiretnevjernici, ‌ ‌ ‍‍‍ ‌‌ ‌ ‌ ‍‍‍ ‌‌‌ ‌ ۚ ‌‌ ‍‍‍‍‌ ‌‍ ۚ‍ ‍ ‌ ‍‍‍ ‍ ‌ ‍‍
Wa Attaba`tu Millata 'Ābā'ī 'Ibhīma Wa 'Isĥāqa Wa Ya`qūba ۚ Mā Kāna Lanā 'An Nushrika Billāhi Min Shay'in ۚ Dhālika Min Fađli Allāhi `Alaynā Wa `Alá An-Nāsi Wa Lakinna 'Akthara An-Nāsi Lā Yashkurūna (Yūsuf: 38). [12.38] I slijedim millet predaka svojih, Ibrahima iIshaka i Jakuba. Nije za nas da Allahu pridružujemoikakvu stvar. To je iz blagodati Allahove prema namai prema ljudima; međutim, većina ljudi ne zahvaljuje. ‌ ‌‍‍‍‍‍‍‍‌‍‍‍‍‍ ‌‌‍ ‌‍‍‍ ۚ ‌ ‍‌ ‍ ‍ ‍‌‌ ‍ ۚ ‌ ‍‌‌ ‍‍‍‍ ‌ ‍‍ ‌‍‌ ‌‍‍‍ ‌ ‌
Şāĥibayi As-Sijni 'A'arbābun Mutafarriqūna Khayrun 'Ami Allāhu Al-Wāĥidu Al-Qahhāru (Yūsuf: 39). [12.39] O drugovi moji u tamnici! Jesu li gospodiraznoliki bolji, ili Allah Jedini, Onaj kojipokorava? ‍‍‍‍‍ ‌‌‌‍‍‍ ‍‍‌‌ ‍‍‍‌
Mā Ta`budūna Min Dūnihi 'Illā 'Asmā'an Sammaytumūhā 'Antum Wa 'Ābā'uukum Mā 'Anzala Allāhu Bihā Min Sulţānin ۚ 'Ini Al-Ĥukmu 'Illā Lillāh ۚ 'Amara 'Allā Ta`budū 'Illā 'Īyāhu ۚ Dhālika Ad-Dīnu Al-Qayyimu Wa Lakinna 'Akthara An-Nāsi Lā Ya`lamūna (Yūsuf: 40). [12.40] Obožavate mimo Njega samo imena koja stenadjenuli vi i preci vaši - nije objavio Allah zanjih nikakav dokaz. Sud je samo Allahov. Naredio jeda obožavate jedino Njega. To je vjera prava,međutim, većina ljudi ne zna. ‍‍‌ ‍‌‌ ‌‌ ‌ ‍‌ ‍‍‍‍‍‍ ‌‌‍‌ ‍‍ ‌ ‍‌‌ ‍‍‍‍‍ ۚ ۚ ‌‍ ‌ ‍ ۚ‍‍‍‍‍‍ ‌‍‌ ‌‍‍‍
Şāĥibayi As-Sijni 'Ammā 'Aĥadukumā Fayasqī Rabbahu Khaman ۖ Wa 'Ammā Al-'Ākharu Fayuşlabu Fata'kulu Aţ-Ţayru Min Ra'sihi ۚ Quđiya Al-'Amru Al-Ladhī Fīhi Tastaftiyāni (Yūsuf: 41). [12.41] O drugovi moji u tamnici! Što se tiče jednogod vas dvojice, pa napajaće gospodara svog vinom; ašto se tiče drugog, pa biće raspet te će jesti pticaiz glave njegove. Presuđena je stvar - ona o kojojpitate." ‍‍‍‍‍ ‌ ‌ ‍‍‍‍ ‌‍ ‍‌ ۖ ‌‌‍‌ ‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‌ ‍‌‌ ‌‍ۚ ‍‍‍‍‍
Wa Qāla Lilladhī Žanna 'Annahu Nājin Minhumā Adhkurnī `Inda Rabbika Fa'ansāhu Ash-Shayţānu Dhikra Rabbihi Falabitha Fī As-Sijni Biđ`a Sinīna (Yūsuf: 42). [12.42] I reče onom od njih dvojice za kojeg je znaoda će on biti spašen: "Spomeni me kod gospodarasvog." Pa učini šejtan da on zaboravi spomengospodaru njegovom, te provede u tamnici nekolikogodina. ‍‍ ‌ ‌‍ ‍ ‍‌‍‍‍‌ ‌ ‍‌‍‍‍ ‍‍‍ ‍‍‍‍ ‌‍ ‍‍‍‍‍ ‍‍‍
Wa Qāla Al-Maliku 'Innī 'Ará Sab`a Baqarātin Simānin Ya'kuluhunna Sab`un `Ijāfun Wa Sab`a Sunbulātin Khrin Wa 'Ukharaۖ Bisātin Yā 'Ayyuhā Al-Mala'u 'Aftūnī Fī Ru'uyā Ya 'In Kuntum Lilrru'uyā Ta`burūna (Yūsuf: 43). [12.43] I reče vladar: "Uistinu! Ja sam vidio sedamkrava debelih, jede ih sedam mršavih, i sedam klasovazelenih i drugih suhih. O uglednici! Objasnite misnoviđenje moje, ako san tumačite." ‍‍ ‌‌‍‌‌ ‍‍‍‍ ‍‍‍‍‌‌ ‍‍‍‍ ‍ ‌‍‍‍‍ ‍‌‍‍‍‍ ‌‌‌ ‍ ۖ‌‌ ‌‌‍ ‌‌‌ ‍‌‍‍‍ ‍‍‍‍‌‌ ‌
Qālū 'Ađghāthu 'Aĥlāmin ۖ Wa Mā Naĥnu Bita'w9li Al-'Aĥlāmi Bi`ālimīna (Yūsuf: 44). [12.44] Rekoše: "Zbrka od snova! A nismo mi zatumačenje snova znalci." ‍‍ ‌‍‍‍ ۖ ‌‌ ‌‍‍‍
Wa Qāla Al-Ladhī Najā Minhumā Wa Aiddakara Ba`da 'Ummatin 'Anā 'Unabbi'ukum Bita'w9lihi Fa'arsilūni (Yūsuf: 45). [12.45] I onaj od njih dvojice koji se spasio isjetio nakon (dugo) vremena, reče: "Ja ću vasobavijestiti o tumačenju njegovom, zato pošaljitemene." ‍‍ ‌ ‍‌‍‍‍‍‌‍‍ ‌‍ ‌ ‌
Yūsufu 'Ayyuhā Aş-Şiddīqu 'Aftinā Fī Sab`i Baqarātin Simānin Ya'kuluhunna Sab`un `Ijāfun Wa Sab`i Sunbulātin Khrin Wa 'Ukhara Yā Bisātin La`allī 'Arji`u 'Ilá An-Nāsi La`allahum Ya`lamūna (Yūsuf: 46). [12.46] "Jusufe! O iskreni! Objasni nam (san) o sedamkrava debelih (kako) ih jede sedam mršavih, i sedamklasova zelenih i drugih suhih, da bih se ja vratioljudima, da bi oni znali." ‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍‍ ‍‍‍‍‌‌ ‍‍‍‍ ‍ ‌‍‍‍‍ ‍‌‍‍‍‍ ‌‌‌ ‍ ‌‌ ‌‌ ‍‍
Qāla Tazra`ūna Sab`a Sinīna Da'abāan Famā Ĥaşadtum Fadharūhu Fī Sunbulihi 'Illā Qalīlāan Mimmā Ta'kulūna (Yūsuf: 47). [12.47] Reče: "Sijaćete sedam godina uobičajeno. Pašta pokosite, tad to ostavite u klasu njegovom, osimmalo od čega ćete jesti. ‌‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍ ‌‌ ‌ ‍‍‍‍‍‌ ‍‌‍‍‍ ‌ ‍‍‍‌
Thumma Ya'tī Min Ba`di Dhālika Sab`un Shidādun Ya'kulna Mā Qaddamtum Lahunna 'Illā Qalīlāan Mimmā Tuĥşinūna (Yūsuf: 48). [12.48] Zatim, doći će poslije toga sedam žestokih,(koje) će pojesti šta ste pripremili za njih, izuzevmalo šta ste sačuvali. ‌ ‍‌‌ ‍‍‍‍‌‍ ‍‌ ‌ ‍‍‍‌ ‍‍‍
Thumma Ya'tī Min Ba`di Dhālika `Āmun Fīhi Yughāthu An-Nāsu Wa Fīhi Ya`şirūna (Yūsuf: 49). [12.49] Zatim, doći će poslije toga godina u kojoj ćeljudima kišiti, i u kojoj će cijediti." ‌ ‍‌‌ ‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍ ‍‍ ‌‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‌
Wa Qāla Al-Maliku A'tūnī Bihi ۖ Falammā Jā'ahu Ar-Rasūlu Qāla Arji` 'Ilá Rabbika Fās'alhu Mā Bālu An-Niswati Al-Lātī Qaţţa`na 'Aydiyahunna ۚ 'Inna Rabbī Bikaydihinna `Alīmun (Yūsuf: 50). [12.50] I reče vladar: "Dovedite mi ga!" Pa pošto muizaslanik dođe, (Jusuf) reče: "Vrati se gospodarusvom pa ga upitaj kakvo je stanje žena koje suposjekle ruke svoje. Uistinu, Gospodar moj je ospletki njihovoj Znalac." ‍‍ ۖ‍‍‍‌ ‍‍‍ ‌ ‌ ‍ ‌ ‍ ‍‍‍‍‍ ‌‍ۚ‌ ‌‍
Qāla Mā Khaţbukunna 'Idh wadttunna Yūsufa `An Nafsihi ۚ Qulna Ĥāsha Lillāh Mā `Alimnā `Alayhi Min Sū'in ۚ Qālati Amra'atu Al-`Azīzi Al-'Āna Ĥaşĥaşa Al-Ĥaqqu 'Anā wadttuhu `An Nafsihi Wa 'Innahu Lamina Aş-Şādiqīna (Yūsuf: 51). [12.51] Reče: "Šta je bila stvar vaša kad stenastojale da Jusufa zavedete?" Rekoše: "Hašelillah!Ne znamo o njemu ništa zlog." Žena Azizova reče: "Sadće se pokazati istina. Ja sam nastojala da gazavedem, a uistinu, on je od onih koji istinugovore." ‍‍‍‍‍‍‌ ‌‌ ‍‌‌‌ ‍‌ۚ ‍ ‍ ‌ ‌ ‍‍‍‍ ‍‌‌ ‍‍‍‌‌ ۚ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍ ‌ ‍‌‌ ‍‌‌ ‌‌‍‍‍‌‍
Dhālika Liya`lama 'Annī Lam 'Akhunhu Bil-Ghaybi Wa 'Anna Allāha Lā Yahdī Kayda Al-Khā'inīna (Yūsuf: 52). [12.52] To zato da zna da ga ja nisam izdao tajno, ida Allah ne vodi spletku izdajica. ‍ ‌‍‍‍‌‍‍‍‍‍‍‍ ‌‌‍ ‌ ‍‍‍‍‍
Wa Mā 'Ubarri'u Nafsī ۚ 'Inna An-Nafsa La'ammāratun Bis-Sū'i 'Illā Mā Raĥima Rabbī ۚ 'Inna Rabbī Ghafūrun Raĥīmun (Yūsuf: 53). [12.53] I ne oslobađam dušu svoju. Uistinu, duša jesklona zlu, izuzev onom čemu se smiluje Gospodar moj.Uistinu, Gospodar moj je Oprosnik, Milosrdni. ۚ‍‍‍‌‍‍‍ ‍‍‍‍‌ ‌ ‍ ‌‍ ۚ‌ ‌‍ ‍‍‍‍ ‌‍
Wa Qāla Al-Maliku A'tūnī Bihi 'Astakhlişhu Linafsī ۖ Falammā Kallamahu Qāla 'Innaka Al-Yawma Ladaynā Makīnun 'Amīnun (Yūsuf: 54). [12.54] I reče vladar: "Dovedite mi ga, izabraću gaza dušu svoju." Pa pošto je govorio s njim, reče:"Uistinu, ti si danas kod nas uticajan, pouzdan." ‍‍ ‌‍‍‍‍‍‍‍ۖ‍‍‍‌ ‌ ‍‍‍‍‍ ‌
Qāla Aj`alnī `Alá Khazā'ini Al-'Arđi ۖ 'Innī Ĥafīžun `Alīmun (Yūsuf: 55). [12.55] Reče: "Postavi me nad magacinima zemlje.Uistinu, ja sam čuvar, znalac." ‍ ‌ ‍‍‌ ۖ‍ ‍‍‍‍
Wa Kadhalika Makkannā Liyūsufa Fī Al-'Arđi Yatabawwa'u Minhā Ĥaythu Yashā'u ۚ Nuşību Biraĥmatinā Man Nashā'u ۖ Wa Lā Nuđī`u 'Ajra Al-Muĥsinīna (Yūsuf: 56). [12.56] I tako učvrstismo Jusufa na Zemlji, stupao jepo njoj kud god je htio. Pogađamo milošću Našom kogahoćemo i ne uništavamo nagradu dobročinitelja. ‍‍‍‌ ‌‍‍ ‌‌ ‍‌‍‍‍‌ ‍‍‍‍ ‍‌‌ ۚ‍‍‍‍‍ ‍‌ ‍‌‌ ‍‌‌ ۖ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍ ‌‍‍
Wa La'ajru Al-'Ākhirati Khayrun Lilladhīna 'Āmanū Wa Kānū Yattaqūna (Yūsuf: 57). [12.57] A sigurno je nagrada Ahireta bolja za onekoji vjeruju i boje se (Allaha). ‍‌ ‍‍‍‍‍ ‍‍ ‍‍‍‍ ‌‍‍
Wa Jā'a 'Ikhwatu Yūsufa Fadakhalū `Alayhi Fa`arafahum Wa Hum Lahu Munkirūna (Yūsuf: 58). [12.58] I dođoše braća Jusufova, te mu uđoše, pa ihprepozna, a oni njega ne prepoznaše. ‌ ‍‍‍ ‍‍‍‍ ‍ ‌ ‍‌‍‍‍‌
Wa Lammā Jahhazahum Bijahāzihim Qāla A'tūnī Bi'akhin Lakum Min 'Abīkum ۚ 'Alā Tarawna 'Annī 'Ūfī Al-Kayla Wa 'Anā Khayru Al-Munzilīna (Yūsuf: 59). [12.59] I pošto ih je snabdio potrepštinom njihovom,reče: "Dovedite mi brata vašeg, od oca vašeg. Zar nevidite da ja dajem po mjeri i da sam ja najbolji oduslužitelja? ‍‍‍‌ ‌ ‍‌‌ ‌ ۚ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍ ‌‌‌ ‍‍‍‌ ‍‌‍‍
Fa'in Lam Ta'tūnī Bihi Falā Kayla Lakum `Indī Wa Lā Taqrabūni (Yūsuf: 60). [12.60] Pa ako mi ga ne dovedete, tad kod mene nećeza vas biti mjere, i ne približujte mi se." ‌ ‌ ‍‍‍‍ ‍‌‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍
Qālū Sanuwidu `Anhu 'Abāhu Wa 'Innā Lafā`ilūna (Yūsuf: 61). [12.61] Rekoše: "Nastojaćemo ga pridobiti od ocanjegovog, a uistinu, mi smo djelatni." ‌‌‌‌ ‍‌‍‍‍ ‌‍ ‌‌‍‌
Wa Qāla Lifityānihi Aj`alū Biđā`atahumRiĥālihim La`allahum Ya`rifūnahā 'Idhā Anqalabū 'Ilá 'Ahlihim La`allahum Yarji`ūna (Yūsuf: 62). [12.62] I reče (Jusuf) momcima svojim: "Stavite robunjihovu u vreće njihove, da bi je oni prepoznali kadse vrate porodici svojoj, da bi se oni vratili." ‍‍ ‍‍ ‌‌‌ ‍‍‍‍ ‌‍
Falammā Raja`ū 'Ilá 'Abīhim Qālū Yā 'Abānā Muni`a Minnā Al-Kaylu Fa'arsil Ma`anā 'Akhānā Naktal Wa 'Innā Lahu Laĥāfižūna (Yūsuf: 63). [12.63] Pa pošto se vratiše ocu svom, rekoše: "O očenaš! Uskraćena nam je mjera, zato pošalji s namabrata našeg, dobićemo mjeru, a uistinu, mi ćemo bitinjegovi čuvari." ‍‍‍ ‍‍‍ ‌‍ ‌ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍ ‌ ‍‍‌ ‌‌‍‌ ‍‍‍
Qāla Hal 'Āmanukum `Alayhi 'Illā Kamā 'Amintukum `Alá 'Akhīhi Min Qablu ۖ Fa-Allāhu Khayrun Ĥāfižāan ۖ Wa Huwa 'Arĥamu Ar-ĥimīna (Yūsuf: 64). [12.64] Reče: "Zar da vam ga povjerim, osim kao štosam vam povjerio brata njegovog ranije? Pa Allah jeNajbolji u čuvanju i On je Najmilosrdniji odmilosrdnih." ‌ ‍‍‍‍ ‌‌ ‍ ‍‌‍‍‍ ‍‍‍‍ ‍‌‍‍ۖ ‍‍‍‌ ‍‍‍ ۖ ‌ ‌
Wa Lammā Fataĥū Matā`ahum Wa Jadū Biđā`atahum Ruddat 'Ilayhim ۖ Qālū Yā 'Abānā Mā Nabghī ۖ Hadhihi Biđā`atunā Ruddat 'Ilaynā ۖ Wa Namīru 'Ahlanā Wa Naĥfažu 'Akhānā Wa Nazdādu Kayla Ba`īrin ۖ Dhālika Kaylun Yasīrun (Yūsuf: 65). [12.65] I pošto otvoriše svoj prtljag nađoše svojurobu njima vraćenu. Rekoše: "O oče naš! Šta datražimo? Evo naše robe, vraćena nam je, i snabdjećemoporodicu našu i čuvaćemo brata našeg, i dodat ćemomjeru deve. To je mjera lahka." ‍‍‍‌ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍ ‌‌ ‌ ۖ ‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍ۖ‍‍‍ ‌ ‌‌ ۖ ‌‍‍‍‍‌ ‍ ‌‍‍ ‌‍‌‌ ‍‍‍‍ ‍‍‍‍ ۖ ‌ ‍‍‍
Qāla Lan 'Ursilahu Ma`akum Ĥattá Tu'utūni Mawthiqāan Mina Allāhi Lata'tunanī Bihi 'Illā 'An Yuĥāţa Bikum ۖ Falammā 'Ātawhu Mawthiqahum Qāla Allāhu `Alá Mā Naqūlu Wa Kīlun (Yūsuf: 66). [12.66] (Jakub) reče: "Neću ga poslati s vama, dokmi ne date zavjet (u ime) Allaha, da ćete mi gasigurno dovesti, izuzev ako vi budete opkoljeni." Papošto mu dadoše zavjet svoj, reče: "Allah je nad onimšta govorimo, Jamac." ‍‌‌ ‌‌ ‌ ‍‍‍‍‍ ‍ ‌ ‌‌ ‍ ۖ‍‍‍‍ ‍ ‌ ‌ ‍‍‍
Wa Qāla Yā Banīya Lā Tadkhulū Min Bābin Wāĥidin Wa Adkhulū Min 'Abwābin Mutafarriqatin ۖ Wa Mā 'Ughnī `Ankum Mina Allāhi Min Shay'in ۖ 'Ini Al-Ĥukmu 'Illā Lillāh ۖ `Alayhi Tawakkaltu ۖ Wa `Alayhi Falyatawakkali Al-Mutawakkilūna (Yūsuf: 67). [12.67] I reče: "O sinovi moji! Ne ulazite na jednukapiju, a ulazite na kapije različite; i neću vam jakoristiti protiv Allaha nimalo. Uistinu, sud je samoAllahov. U Njega se pouzdavam, i u Njega zato neka sepouzdaju oni koji se uzdaju." ‍‍ ‌ ‌ ‍‍‍ ‍‌‌ ‍ ‌‌‍‍ ‍‌‌ ‌‍‍‌‍‍ ۖ ‌‍ ‍ ‍‌‍‍‍ ‍‌‌ ‍ ۖ ۖ‍‍ۖ ‌‍‍‍
Wa Lammā Dakhalū Min Ĥaythu 'Amarahum 'Abūhum Mmā Kāna Yughnī `Anhum Mmina Allāhi Min Shay'in 'Illā Ĥājatan Fī Nafsi Ya`qūba Qađāhā ۚ Wa 'Innahu Ladhū `Ilmin Limā `Allamnāhu Wa Lakinna 'Akthara An-Nāsi Lā Ya`lamūna (Yūsuf: 68). [12.68] I pošto uđoše kako im je naredio otac njihov,nije im pomoglo protiv Allaha ništa, izuzev žudnje uduši Jakubovoj, (koju) je zadovoljio; a uistinu, onje bio posjednik znanja za ono čemu smo ga naučili;međutim, većina ljudi ne zna. ‍‍‍ ‍‍‍‌‌ ‍‌‌ ‍‍‍‍ ‌‍ ‌‍ ‍‌ ‍‍‍‍ ‍‌‍‍‍‍ ‍ ‍‌‌ ‍ ‌‌ ‍‍‍ ‍‍‍‌ ۚ ‌‌‍ ‌‌ ‌ ‍ ‌‍‌ ‌‍‍‍
Wa Lammā Dakhalū `Alá Yūsufa 'Āwá 'Ilayhi 'Akhāhu ۖ Qāla 'Innī 'Anā 'Akhūka Falā Tabta'is Bimā Kānū Ya`malūna (Yūsuf: 69). [12.69] I pošto uđoše Jusufu, (on) uze sebi bratasvog. Reče: "Uistinu! Ja, ja sam brat tvoj, zato sene žalosti zbog onoga šta su uradili." ‍‍‍ ‍‍ ‌ ‌‌‍‍‍ ‌‍ ۖ ‌‍ ‌ ‍‍‍‍ ‌
Falammā Jahhazahum Bijahāzihim Ja`ala As-Siqāyata Fī Raĥli 'Akhīhi Thumma 'Adhdhana Mu'uadhdhinun 'Ayyatuhā Al-`Īru 'Innakum Lasāriqūna (Yūsuf: 70). [12.70] Pa pošto ih je snabdio potrepštinom njihovom,stavi pehar za piće u vreću brata svog, potom pozvamuezzin: "O karavano! Uistinu, vi ste kradljivci!" ‍‍‍‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ‌‍ ‌‍‍‍‍ ‍‌ ‌‌ ‌ ‌‌ ‍‍‍‍‍
Qālū Wa 'Aqbalū `Alayhimdhā Tafqidūna (Yūsuf: 71). [12.71] Rekoše - a približavali su se njima: "Šta steto zagubili?" ‌‌‍‍‍‍ ‌‌‌ ‍‍‍‍‌
Qālū Nafqidu Şuwā`a Al-Maliki Wa Liman Jā'a Bihi Ĥimlu Ba`īrin Wa 'Anā Bihi Za`īmun (Yūsuf: 72). [12.72] Rekoše: "Zagubili smo pehar vladarev, a ko gadonese imaće on devin tovar, a ja sam tome jamac." ‍‍‍‌ ‍‍‌ ‌‍‌‌ ‍‌‌ ‍‍‍‍ ‌‌‌ ‌
Qālū Ta-Allāhi Laqad `Alimtum Mā Ji'nā Linufsida Fī Al-'Arđi Wa Mā Kunnā Sāriqīna (Yūsuf: 73). [12.73] Rekoše: "Tako nam Allaha, doista znate danismo došli da činimo fesad na Zemlji i nismolopovi." ‍‍‌ ‌ ‌ ‌ ‌‌ ‍‍‍‍‌ ‍‍
Qālū Famā Jazā'uuhu 'In Kuntumdhibīna (Yūsuf: 74). [12.74] Rekoše: "Pa šta je kazna za to, ako budetelažljivci?" ‍‌ ‌‌‌ ‍‌‍‍‍ ‌
Qālū Jazā'uuhu Man Wujida Fī Raĥlihi Fahuwa Jazā'uuhu ۚ Kadhālika Naj Až-Žālimīna (Yūsuf: 75). [12.75] Rekoše: "Kazna za to. Onaj u čijoj vreći budenađen - pa on je kazna za to. Tako kažnjavamozalime." ‍‌ ‍‌‌ ‌‌ ‌‍‍‌ ۚ‍‍‍‍
Fabada'a Bi'aw`iyatihim Qabla Wi`ā'i 'Akhīhi Thumma Astakhrajahā Min Wi`ā'i 'Akhīhi ۚ Kadhālika Kidnā Liyūsufa ۖ Mā Kāna Liya'khudha 'Akhāhu Fī Dīni Al-Maliki 'Illā 'An Yashā'a Allāhu ۚ Narfa`u Darajātin Man Nashā'u ۗ Wa Fawqa Kulli Dhī `Ilmin `Alīmun (Yūsuf: 76). [12.76] Tad poče s vrećama njihovim prije vreće bratasvog, zatim ga izvadi iz vreće brata svog. Tako smosplanili za Jusufa. Mogao je po zakonu vladarevomuzeti brata svog, jedino što je htio Allah.Uzvisujemo stepene kome hoćemo, a nad svakimposjednikom znanja je Znalac. ‌‌ ‌ ‍‍‍ ‌‍‌ ‍‍‍‍ ‍‍‍‌ ‍‌‌ ‌‍‌ ‍‍‍ۚۖ ‌ ‍ ‍ ‍‍‍‍ ‌ ‌‌ ‍ۚ ‌‌‍ ‍‌‌ ‍‌‌ ۗ ‌‍‍‍
Qālū 'In Yasriq Faqad Saraqa 'Akhun Lahu Min Qablu ۚ Fa'asarrahā Yūsufu Fī Nafsihi Wa Lam Yubdihā Lahum ۚ Qāla 'Antum Sharrun Makānāan ۖ Wa Allāhu 'A`lamu Bimā Taşifūna (Yūsuf: 77). [12.77] Rekoše: "Ako krade, pa već je ukrao bratnjegov prije." Tad to pritaji Jusuf u duši svojoj ine otkri to njima. Reče: "Vi ste u gorem položaju, aAllah je Najbolji znalac onog što navodite." ‍‍ ‌‌‌ ‍‌ ‍‍‍‌ ‍ ‌‍ ‍‌‍‍ۚ‌ ‌ ‍‍‍‍‌ ۚ ‌‌ ۖ ‌ ‌ ‍‍‍
Qālū Yā 'Ayyuhā Al-`Azīzu 'Inna Lahu 'Abāan Shaykhāan Kabīan Fakhudh 'Aĥadanā Makānahu ۖ 'Innā Narāka Mina Al-Muĥsinīna (Yūsuf: 78). [12.78] Rekoše: "O vladaru! Uistinu, njegov otac jejako star, zato uzmi jednog od nas umjesto njega.Uistinu, mi te vidimo (jednim) od onih koji dobročine." ‍‍‍‌ ‌ ‍‍‍‍ ‍‌ ‍‍‍‍ ‌ ۖ‍‌ ‍‍‌
Qāla Ma`ādha Allāhi 'An Na'khudha 'Illā Man Wajadnā Matā`anā `Indahu 'Innā 'Idhāan Lažālimūna (Yūsuf: 79). [12.79] Reče: "Sačuvaj Allahu! Da uzmemo, izuzev onogkod koga smo našli stvar našu; uistinu, mi bismo tadbili zalimi." ‍ ‌‌‍ ‌ ‍‌‌ ‌‍‌ ‌ ‍‌‍‍‍ ‌ ‌‌‍‍
Falammā Astay'asū Minhu Khalaşū Najīy7an ۖ Qāla Kabīruhum 'Alam Ta`lamū 'Anna 'Abākum Qad 'Akhadha `Alaykum Mawthiqāan Mina Allāhi Wa Min Qablu Mā Farraţtum Fī Yūsufa ۖ Falan 'Abraĥa Al-'Arđa Ĥattá Ya'dhana Lī 'Abī 'Aw Yaĥkuma Allāhu Lī ۖ Wa Huwa Khayru Al-Ĥākimīna (Yūsuf: 80). [12.80] Pa pošto izgubiše nadu u njega, odvojiše seza dogovor. Najstariji od njih reče: "Zar ne znate daje vaš otac već uzeo od vas zavjet (u ime) Allaha?, ikako ste prije zanemarili Jusufa. Zato neću napustiti(ovu) zemlju dok mi ne dopusti otac moj ili mi Allahdosudi; a On je Najbolji od sudaca. ‍‍‍‌ ‍‍ ‍‌‍‍‍‍‍‍ ۖ ‌ ‍‌ ‌ ‍‌ ‍‍‍ ‍ ‌‍‌‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍‍ۖ ‍‌‌ ‌‍‍ ‌ ‌ ‍ ‌‍ ‌‌‌ ۖ‍‍‍‌
Arji`ū 'Ilá 'Abīkum Faqūlū Yā 'Abānā 'Inna Abnaka Saraqa Wa Mā Shahidnā 'Illā Bimā `Alimnā Wa Mā Kunnā Lilghaybi Ĥāfižīna (Yūsuf: 81). [12.81] Vratite se ocu svom i recite: "O oče naš!Uistinu, sin tvoj je ukrao. A ne svjedočimo, izuzevono šta znamo, i nismo za nevidljivo čuvari. ‌‍ ‌‍ ‍‍‍‍‍ ‍ ‍ ‌‌ ‍ ‌ ‌ ‌ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍
Wa As'ali Al-Qaryata Allatī Kunnā Fīhā Wa Al-`Īra Allatī 'Aqbalnā Fīhā ۖ Wa 'Innā Laşādiqūna (Yūsuf: 82). [12.82] I pitaj grad - onaj u kojem smo bili - ikaravan s kojim smo putovali, a doista, mi istinugovorimo." ‍‍‍‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍ ‍‍‍‍‍‌ ‌ ۖ ‌‌‍‌ ‍‍‍‍‌‍
Qāla Bal Sawwalat Lakum 'Anfusukum 'Aman ۖ Faşabrun Jamīlun ۖ `Asá Allāhu 'An Ya'tiyanī Bihim Jamī`āan ۚ 'Innahu Huwa Al-`Alīmu Al-Ĥakīmu (Yūsuf: 83). [12.83] (Jakub) reče: "Naprotiv, zavele su vas duševaše (toj) stvari. Pa strpljenje je lijepo. Možda ćeAllah sve da mi ih dovede. Uistinu! On, On je Znalac,Mudri." ‌‌‍ ‌‌ ۖ‍‍‍‍‍‍‍ۖ‍ ‌‌ۚ‍‍‍
Wa Tawallá `Anhum Wa Qāla Yā 'Asafá `Alá Yūsufa Wa Abyađđat `Aynāhu Mina Al-Ĥuzni Fahuwa Kažīmun (Yūsuf: 84). [12.84] I okrenu se od njih i reče: "O žalosti mojanad Jusufom!" A izbijelilo je oko njegovo od žalosti,pa se on savlađivao. ‌ ‍‌‍‍‍ ‌‍‍ ‌ ‌ ‌‍‍‍‍‍ ‍ ‌ ‍‍‍
Qālū Ta-Allāhi Tafta'u Tadhkuru Yūsufa Ĥattá Takūna Ĥarađāan 'Aw Takūna Mina Al-Hālikīna (Yūsuf: 85). [12.85] Rekoše: "Tako nam Allaha, ne prestaješspominjati Jusufa, dok ne budeš poremećen ili budešod propalih!" ‌ ‌ ‌ ‍‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍
Qāla 'Innamā 'Ashkū Baththī Wa Ĥuznī 'Ilá Allāhi Wa 'A`lamu Mina Allāhi Mā Lā Ta`lamūna (Yūsuf: 86). [12.86] Reče: "Samo se žalim za jad svoj i tugu svojuAllahu, a znam od Allaha ono šta ne znate. ‍‍ ‌ ‌‍ ‌‌ ‍ ‌‌ ‍ ‌ ‌
Yā Banīya Adh/habū Fataĥassasū Min Yūsufa Wa 'Akhīhi Wa Lā Tay'asū Min Raw3i Allāhi ۖ 'Innahu Lā Yay'asu Min Raw3i Allāhi 'Illā Al-Qawmu Al-Kāfirūna (Yūsuf: 87). [12.87] O sinovi moji! Idite pa se obavijestite oJusufu i bratu njegovom, i ne gubite nadu u rewhAllahov. Uistinu, u rewh Allahov nadu gubi jedinonarod nevjernika." ‍‌‌ ‌‌‍‍‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍ ‍‌‌ ‌‍ ۖ‍ ‌ ‍‍‍‍ ‍‌‌ ‌‍ ‍ ‌ ‍‍
Falammā Dakhalū `Alayhi Qālū Yā 'Ayyuhā Al-`Azīzu Massanā Wa 'Ahlanā Ađ-Đurru Wa Ji'nā Bibiđā`atin Muzjāatin Fa'awfi Lanā Al-Kayla Wa Taşaddaq `Alaynā ۖ 'Inna Allāha Yaj Al-Mutaşaddiqīna (Yūsuf: 88). [12.88] Pa pošto uđoše kod njega, rekoše: "O vladaru!Dotakla je nas i porodicu našu nevolja, donijeli smorobu beznačajnu. Pa napuni nam mjeru i daj namsadaku. Uistinu! Allah će nagraditi davaoce sadake." ‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍‍‌ ‌‌ ‍‍‍ ‌ ‍‍‍ ‍‍‍ ‌‍‍‍‌ ‍ۖ‍ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍
Qāla Hal `Alimtum Mā Fa`altum Biyūsufa Wa 'Akhīhi 'Idh 'Antum Jāhilūna (Yūsuf: 89). [12.89] Reče: "Znate li šta ste učinili sa Jusufom ibratom njegovim, kad ste vi bili neznalice?" ‌ ‌‌‍‍‍‍ ‌‌ ‌
Qālū 'A'innaka La'anta Yūsufu ۖ Qāla 'Anā Yūsufu Wa Hadhā 'Akhī ۖ Qad Manna Allāhu `Alaynā ۖ 'Innahu Man Yattaqi Wa Yaşbir Fa'inna Allāha Lā Yuđī`u 'Ajra Al-Muĥsinīna (Yūsuf: 90). [12.90] Rekoše: "Jesi li uistinu ti, ti Jusuf?" Reče:"Ja sam Jusuf, a ovo je brat moj. Doista nas je Allahobdario. Uistinu, onaj ko se boji (Allaha) i strpi se- pa uistinu, Allah neće dati da propadne nagradadobročinitelja." ‍‍ ‌‍‍‍‍ ‌ۖ ‌‌ ‌ۖ ‌ ‍‍ ‍ۖ‍ ‍‌‌ ‍ ‌‍‍‍‍‍‌‌ ‍ ‌ ‍‍‍‍‍‍ ‌‍‍
Qālū Ta-Allāhi Laqadtharaka Allāhu `Alaynā Wa 'In Kunnā Lakhāţi'īna (Yūsuf: 91). [12.91] Rekoše: "Tako nam Allaha, doista te je Allahodlikovao nad nama, a zaista smo bili činiteljigrešaka." ‍‍ ‍ ‌‌‌ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍‍‍
Qāla Lā Tathrība `Alaykumu Al-Yawma ۖ Yaghfiru Allāhu Lakum ۖ Wa Huwa 'Arĥamu Ar-ĥimīna (Yūsuf: 92). [12.92] Reče: "Nema vam prijekora danas; vama ćeoprostiti Allah, a On je Najmilosrdniji odmilosrdnih. ‌ ‍‍‍‍ ۖ‍‍‍‍ۖ ‌ ‌
Adh/habū Biqamīşī Hādhā Fa'alqūhu `Alá Wajhi 'Abī Ya'ti Başīan Wa 'Tūnī Bi'ahlikum 'Ajma`īna (Yūsuf: 93). [12.93] Otiđite sa ovom mojom košuljom, te je bacitena lice oca mog, postaće onim koji vidi; i dođite misa svojim porodicama svi." ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍ ‍ ‌ ‍‍‍‍‍ ‌‌ ‌
Wa Lammā Faşalati Al-`Īru Qāla 'Abūhum 'Innī La'ajidu Rīĥa Yūsufa ۖ Lawlā 'An Tufannidūni (Yūsuf: 94). [12.94] I pošto ode karavan, otac njihov reče:"Uistinu, ja nalazim miris Jusufov, makar smatrali dabuncam." ‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌ ‌‍ ‌ ‍‍‍ۖ‌ ‍‍‍‍‌
Qālū Ta-Allāhi 'Innaka Lafī Đalālika Al-Qadīmi (Yūsuf: 95). [12.95] Rekoše: "Tako nam Allaha, uistinu si ti uzabludi svojoj staroj." ‍‍
Falammā 'An Jā'a Al-Bashīru 'Alqāhu `Alá Wajhihi Fārtadda Başīan Qāla ۖ 'Alam 'Aqul Lakum 'Innī 'A`lamu Mina Allāhi Mā Lā Ta`lamūna (Yūsuf: 96). [12.96] Pa pošto dođe donosilac radosnih vijesti,baci je na lice njegovo, pa se povrati u onog kojividi. Reče: "Zar vam nisam rekao: Ja uistinu znam odAllaha ono šta ne znate?" ‍‍‌ ‍‍‍‍‌‍‍‍‍‍ ‍ ‌‌ ‍‍‍‍‍ۖ ‌ ‌‍ ‌‍ ‌ ‌
Qālū Yā 'Abānā Astaghfir Lanā Dhunūbanā 'Innā Kunnā Khāţi'īna (Yūsuf: 97). [12.97] Rekoše: "O oče naš! Traži nam oprost grijehanaših, uistinu, mi smo bili oni koji čine greške." ‌‌ ‍‍‍‍‌‌ ‍ ‍‌ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍
Qāla Sawfa 'Astaghfiru Lakum Rabbī ۖ 'Innahu Huwa Al-Ghafūru Ar-Raĥīmu (Yūsuf: 98). [12.98] Reče: "Tražiću vam oprost Gospodara svog.Uistinu! On je Oprosnik, Milosrdni." ‌‍‍‍‍‍ ‌‍ ۖ‍‍‍‍‍‍‌‌
Falammā Dakhalū `Alá Yūsufa 'Āwá 'Ilayhi 'Abawayhi Wa Qāla Adkhulū Mişra 'In Shā'a Allāhu 'Āminīna (Yūsuf: 99). [12.99] Pa pošto uđoše Jusufu, primi k sebi roditeljesvoje i reče: "Uđite u Egipt, inšaAllah, sigurni!" ‍‍‍ ‍‍ ‌ ‌‌‍‍‍ ‌‍ ‌ ‍‍‍‍‌ ‍‍ ‌
Wa Rafa`a 'Abawayhi `Alá Al-`Arshi Wa Kharrū Lahu Sujjadāan ۖ Wa Qāla Yā 'Abati Hādhā Ta'w9lu Ru'uyā Y Min Qablu Qad Ja`alahā Rabbī ۖ Ĥaqqāan Wa Qad 'Aĥsana Bī 'Idh 'Akhrajanī Mina As-Sijni Wa Jā'a Bikum Mina Al-Badwi Min Ba`di 'An Nazagha Ash-Shayţānu Bayn99 Wa Bayna ۚ 'Ikhwatī 'Inna Rabbī Laţīfun Limā ۚ Yashā'u 'Innahu Huwa Al-`Alīmu Al-Ĥakīmu (Yūsuf: 100). [12.100] I podiže roditelje svoje na prijesto ipadoše njemu ničice, i reče: "O oče moj! Ovo jetumačenje snoviđenja mog od prije. Doista ga jeučinio Gospodar moj istinitim, i doista mi je učiniodobro kad me je izveo iz tamnice i doveo vas izpustinje, nakon što je šejtan posijao razdor izmeđumene i braće moje. Uistinu, Gospodar moj je fin komehoće. Uistinu On, On je Znalac, Mudri. ‌‍‍‍‍ ‌ ‌‍‍‌ ۖ‌ ‌‌ ‌‍‍‍‍ ‌‌ ‍‌‍‍‌ ‍‍‍ ۖ‌ ‌ ‍ ‌‌ ‍ ‍‍‍‍‍ ‌‍‌‌ ‌‌ ‍‌‌ ‌ ‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍ ‌‍‍ ۚ‌ ‌‍‍‍‍‍ ‌ ‍‌‌ ۚ‍‍‍
Rabbi Qad 'Ātaytanī Mina Al-Mulki Wa `Allamtanī Min Ta'w9li Al-'Aĥādīthi ۚţira As-Samāwāti Wa Al-'Arđi 'Anta Wa Līyi Fī Ad-Dunyā Wa Al-'Ākhirati ۖ Tawaffanī Muslimāan Wa 'Alĥiqnī Biş-Şāliĥīna (Yūsuf: 101). [12.101] Gospodaru moj! Doista si mi dao nešto vlastii naučio me tumačenju hadisa - Stvoritelju nebesa iZemlje. Ti si Zaštitnik moj na Dunjau i Ahiretu. Uzmime (kao) muslimana, i priključi me dobrima." ‍‍‍ ‌ ‍‌‌ ‌‍‍‍‍‍‍ۚ ‍‌‍‍‌ ‌‌‍ ‌ ‍‌‍‍ ۖ ‌‌‍‍‍‍‍‍‍
Dhālika Min 'Anbā'i Al-Ghaybi Nūĥīhi 'Ilayka ۖ Wa Mā Kunta Ladayhim 'Idh 'Ajma`ū 'Amrahum Wa Hum Yamkurūna (Yūsuf: 102). [12.102] To je (nešto) od vijesti nevidljivog kojegobjavljujemo tebi. I nisi bio kod njih kad supripremali stvar svoju, a oni su spletkarili. ‍‌‌ ‌‌‍‍‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍ ‌‍‍‍ۖ ‌‌ ‍‌‍‍‍ ‌‌ ‍‍ ‌‍ ‌ ‌
Wa Mā 'Aktharu An-Nāsi Wa Law Ĥaraşta Bimu'uminīna (Yūsuf: 103). [12.103] A nisu većina ljudi - makar žudio -vjernici. ‍‍ ‌‌ ‍‍‍
Wa Mā Tas'aluhum `Alayhi Min 'Ajrin ۚ 'In Huwa 'Illā Dhikrun Lil`ālamīna (Yūsuf: 104). [12.104] I ne tražiš od njih za to nikakvu nagradu.To je samo Opomena svjetovima. ‌ ‍‍‍‍ ‍‌‌ ‌‍‌ ۚ ‌‌
Wa Ka'ayyin Min 'Āyatin As-Samāwāti Wa Al-'Arđi Yamurrūna `Alayhā Wa Hum `Anhā Mu`rūna (Yūsuf: 105). [12.105] A koliko je znakova na nebesima i Zemlji,prolaze pored njih, a oni su od njih odvraćeni! ‍‌‌ ‍‌‌ ‌ ‍‌‍‍‌‌‍‍ ‍‍‌ ‍‌‍‍‍‌ ‍‍‍
Wa Mā Yu'uminu 'Aktharuhum Billāhi 'Illā Wa Hum Mushrikūna (Yūsuf: 106). [12.106] A većina njih ne vjeruje u Allaha, izuzevkao mušrici. ‌ ‌ ‍ ‌ ‍
'Afa'aminū 'An Ta'tiyahum Ghāshiyatun Min `Adhābi Allāhi 'Aw Ta'tiyahumu As-Sā`atu Baghtatan Wa Hum Lā Yash`urūna (Yūsuf: 107). [12.107] Pa jesu li sigurni da im neće doći pokrovkazne Allahove ili im doći Čas iznenada, a oni nećeopaziti? ‌‌ ‍‌‍‍‌ ‍ ‌‌‌ ‍ ‍‍‍ ‌ ‌ ‌
Qul Hadhihi Sabīlī 'Ad`ū 'Ilá Allāhi ۚ `Alá Başīratin 'Anā Wa Mani Attaba`anī ۖ Wa Subĥāna Allāhi Wa Mā 'Anā Mina Al-Mushrikīna (Yūsuf: 108). [12.108] Reci: "Ovo je put moj: pozivam Allahu sauvidom, ja i ko me slijedi. I slava neka je Allahu; anisam ja od mušrika." ‍ ‍ۚ ‌ ‍‍‍‍‍ ۖ ‌‍‍‍‍‍ ‍ ‌‍
Wa Mā 'Arsalnā Min Qablika 'Illā Rijālāan Nūĥī 'Ilayhim Min 'Ahli Al-Qurá ۗ 'Afalam Yasīrū Fī Al-'Arđi Fayanžurū Kayfa Kāna `Āqibatu Al-Ladhīna Min Qablihim ۗ Wa Ladāru Al-'Ākhirati Khayrun Lilladhīna Attaqawā ۗ 'Afalā Ta`qilūna (Yūsuf: 109). [12.109] I prije tebe smo slali samo ljude kojima smoobjavljivali, od stanovnika gradova. Pa zar nisuputovali po Zemlji, te vidjeli kakav je bio kraj onihprije njih? A sigurno je kuća Ahireta bolja za onekoji se boje. Pa zar ne razumijete? ‌‌ ‍‌‍‍‍ ‌ ‌ ‍‌‌ ‌ ‍‍ۗ ‌ ‌ ‍‌‍‍‍‍‍‍‍‌‍‍‍ ‍ ‍‍‍‍ ‍‌‍‍ۗ‍‌‍‍ ‍‍ ‍‍‍‍‍‍‌‌ ۗ ‌‌ ‍‍‍
Ĥattá 'Idhā Astay'asa Ar-Rusulu Wa Žannū 'Annahum Qad Kudhibū Jā'ahum Naşrunā Fanujjiya Man Nashā'u ۖ Wa Lā Yuraddu Ba'sunā `Ani Al-Qawmi Al-Mujrimīna (Yūsuf: 110). [12.110] Dok, kad su očajavali poslanici i mislili daće oni doista biti negirani, došla bi im pomoć Naša,pa bi bio spasen onaj koga smo htjeli. I neće bitivraćena sila Naša od naroda prestupnika. ‌‌‌ ‍‍‍ ‌‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‌ ‍‌‌ ‍‌‌ ۖ ‌‌ ‍‌‌ ‌ ‍‍ ‍‍
Laqad Kāna Fī Qaşaşihim `Ibratun Li'wl99 Al-'Albābi ۗ Mā Kāna Ĥadīthāan Yuftará Wa Lakin Taşdīqa Al-Ladhī Bayna Yadayhi Wa Tafşīla Kulli Shay'in Wa Hudan Wa Raĥmatan Liqawmin Yu'uminūna (Yūsuf: 111). [12.111] Doista je u pričama njihovim ibret zaposjednike razuma. Nije priča koja se izmišlja, negoje potvrda onome prije nje i objašnjenje svakestvari, i Uputa i milost za ljude koji vjeruju. ‍‍‌ ‍ ‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍ ‌‍‍‍ ۗ ‌ ‍ ‌ ‍‌‌ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍‍ ‍ ‌‍ ‌‌‍ ‌ ‍‍‍
Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
Next Sūrah