Roman Script    Reciting key words        Previous Sūrah   Next Sūrah   Quraan Index    Home  

10) Sū;rat Yūnis

Private Tutoring Sessions

10)

Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
'Alif-Lām- ۚ Tilka 'Āyātu Al-Kitābi Al-Ĥakīmi (Yūnis: 1). [10.1] Alif. Lam. Ra. To su znaci Kitaba mudrog. --‍‍‍‌‌ ۚ ‌‍
'Akāna Lilnnāsi `Ajabāan 'An 'Awĥaynā 'Ilá Rajulin Minhum 'An 'Andhiri An-Nāsa Wa Bashshiri Al-Ladhīna 'Āmanū 'Anna Lahum Qadama Şidqin `Inda Rabbihim ۗ Qāla Al-Kāfirūna 'Inna Hādhā Lasāĥirun Mubīnun (Yūnis: 2). [10.2] Zar je čudno ljudima što smo objavili čovjekuizmeđu njih: "Opominji ljude i obraduj one kojivjeruju, da imaju oni korak istine kod Gospodaranjihovog." Rekoše nevjernici: "Doista, ovo ječarobnjak očit!" ‍‍‌ ‌‌‍ ‍‍‍ ‍‌‍‍‍ ‌‌‌ ‌‌‍‌‌ ‍‍ ‌‌ ‍‍‍‍ ‌‍ ‍‌‍‍‍ ‍ ۗ ‍‍‌‌ ‌‌
'Inna Rabbakumu Allāhu Al-Ladhī Khalaqa As-Samāwāti Wa Al-'Arđa Fī Sittati 'Ayyāmin Thumma Astawá `Alá Al-`Arshi ۖ Yudabbiru Al-'Amra ۖ Mā Min Shafī`in 'Illā Min Ba`di 'Idhnihi ۚ Dhalikumu Allāhu Rabbukum Fā`budūhu ۚ 'Afalā Tadhakkarūna (Yūnis: 3). [10.3] Uistinu! Gospodar vaš je Allah, koji jestvorio nebesa i Zemlju u šest dana, zatim sepostavio na Arš, upravljajući stvar. Nema nikakvaposrednika, osim poslije dopuštanja Njegovog. To jeAllah, Gospodar vaš, zato Njega obožavajte; pa zar senećete poučiti? ‌ ‌‍‍‍ ‍‍ ‍‌‍‍‌ ‌‍‌‌ ‌ ۖۖ ‌ ‍‌‌ ‍‍‍‍ ‌‌ ‍‌‌ ‌ ۚ‍ ‌‍ ‍‍‌ ۚ ‌‌ ‌
'Ilayhi Marji`ukum Jamī`āan ۖ Wa`da Allāhi Ĥaqqāan ۚ 'Innahu Yabda'u Al-Khalqa Thumma Yu`īduhu Liyajziya Al-Ladhīna 'Āmanū Wa `Amilū Aş-Şāliĥāti Bil-Qisţi ۚ Wa Al-Ladhīna Kafarū Lahum Sharābun Min Ĥamīmin Wa `Adhābun 'Alīmun Bimā Kānū Yakfurūna (Yūnis: 4). [10.4] Njemu je povratak svih vas! Obećanje Allahovoje istinito. Uistinu! On počinje stvaranje, potom gaponavlja, da bi nagradio one koji vjeruju i činedobra djela, pravedno. A oni koji ne vjeruju, imaćeoni piće od ključale vode i kaznu bolnu, zato štonisu vjerovali. ‍‍ ۖ‍ ‍‍‍‍‍ۚ‍ ‍‍‍‍‌‌ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍ ‍‍‍‍ ۚ‍‍‍‍ ‌‍‌ ‍‌‌ ‍‍‍‍‍‍‌ ‌‍‍‍‍‍‌
Huwa Al-Ladhī Ja`ala Ash-Shamsa Điyā'an Wa Al-Qamaraan Wa Qaddarahu Manāzila Lita`lamū `Adada As-Sinīna Wa Al-Ĥisāba ۚKhalaqa Allāhu Dhālika 'Illā Bil-Ĥaqqi ۚ Yufaşşilu Al-'Āyāti Liqawmin Ya`lamūna (Yūnis: 5). [10.5] On je Taj koji je učinio Sunce blještećim, aMjesec sjajnim, i odredio mu faze, da znate brojgodina i računanje. Allah je to stvorio samo sIstinom. Razlaže znakove ljudima koji znaju. ‍‍‍‍‍‍‌ ‌‌‍‌‍‍‍‍‍‍‍ ‌ ۚ‍‍ ‍ ‌ ‌‌ ۚ‍‍‍‍
'Inna Fī Akhtilāfi Al-Layli Wa An-Nahāri Wa Mā Khalaqa Allāhu Fī As-Samāwāti Wa Al-'Arđi La'āyātin Liqawmin Yattaqūna (Yūnis: 6). [10.6] Uistinu! U izmjeni noći i dana, i onom što jestvorio Allah na nebesima i Zemlji, znaci su za ljudekoji se boje. ‍‍‍‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍ ‌‌ ‍‍ ‍‌‍‍‌‍‍‍‍
'Inna Al-Ladhīna Lā Yarjūna Liqā'anā Wa Rađū Bil-Ĥayāati Ad-Dunyā Wa Aţma'annū Bihā Wa Al-Ladhīna Hum `An 'Āyātinā Ghāfilūna (Yūnis: 7). [10.7] Uistinu! Oni koji se ne nadaju susretu Našem izadovolje se životom Dunjaa i smire u njemu, i onikoji su prema znakovima Našim nemarni, ‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍ ‍‍‍‍‍‌ ‌‍ ‍‌‍‍‍‍ ‍‍‍‍ ‍‌‌ ‌‌
'Ūlā'ika Ma'w7humu An-Nāru Bimā Kānū Yaksibūna (Yūnis: 8). [10.8] Tim takvima će sklonište biti vatra, zbog onogšta su zaradili. ‍‍‌‍ ‌‌ ‍‍‌‌ ‌
'Inna Al-Ladhīna 'Āmanū Wa `Amilū Aş-Şāliĥāti Yahdīhim Rabbuhum Bi'īmānihim ۖ Tajrī Min Taĥtihimu Al-'Anhāru Fī Jannāti An-Na`īmi (Yūnis: 9). [10.9] Uistinu! Oni koji vjeruju i rade dobra djela,upućuje ih Gospodar njihov vjerovanjem njihovim. Tećiće ispod njih rijeke u baščama uživanja, ‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ‌‍ ۖ‍‍ ‍‌‍‍‌‌ ‍‍‍ ‍‍
Da`wāhum Fīhā Subĥānaka Allāhumma Wa Taĥīyatuhum Fīhā Salāmun ۚ Wa 'Ākhiru Da`wāhum 'Ani Al-Ĥamdu Lillāh Rabbi Al-`Ālamīna (Yūnis: 10). [10.10] Priziv njihov u njima će biti: "Slava Tebi, oAllahu"; a pozdrav njihov u njima će biti: "Selam!",a zadnji priziv njihov: "Hvala Allahu, Gospodarusvjetova!" ‌ ‌ ‍‍‍‍‍‌ ‌ ‌ ۚ ‌‌‍‍‍‍‍‌‌ ‌ ‌‍
Wa Law Yu`ajjilu Allāhu Lilnnāsi Ash-Sharra Asti`jālahum Bil-Khayri Laquđiya 'Ilayhim 'Ajaluhum ۖ Fanadharu Al-Ladhīna Lā Yarjūna Liqā'anā Fī Ţughyānihim Ya`mahūna (Yūnis: 11). [10.11] A da Allah ubrzava ljudima zlo, njihovimubrzavanjem dobrog, sigurno bi im se svršio roknjihov. Zato ostavljamo one koji se ne nadaju susretuNašem - u pretjeranosti svojoj lutaju. ‍ ‍‍‍ ‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌ ‌ ۖ ‌‌ ‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍‍‌‌ ‍‍
Wa 'Idhā Massa Al-'Insāna Ađ-Đurru Da`ānā Lijanbihi 'Aw Qā`idāan 'Aw Qā'imāan Falammā Kashafnā `Anhu Đurrahu Marra Ka'an Lam Yad`unā 'Ilá Đurrin Massahu ۚ Kadhālika Zuyyina Lilmusrifīna Mā Kānū Ya`malūna (Yūnis: 12). [10.12] A kad čovjeka dotakne nevolja, priziva Nas naboku svom ili sjedeći ili stojeći. Pa pošto otklonimood njega nevolju njegovu, prođe kao da Nas nijeprizivao zbog nesreće koja ga je dotakla. Tako jepretjerujućima uljepšano ono šta rade. ‌‌‌‌ ‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‌ ‍‌‍‍‍ ‌‌‌ ‍‌ ‌‌ ‍‍‍‌ ‌ ‍‌‍‍‌ ‌‌ ‍ ۚ ‌ ‍‍‍‍‍ ‌
Wa Laqad 'Ahlaknā Al-Qurūna Min Qablikum Lammā Žalamū ۙ Wa Jā'at/hum Rusuluhum Bil-Bayyināti Wa Mā Kānū Liyu'uminū ۚ Kadhālika Naj Al-Qawma Al-Mujrimīna (Yūnis: 13). [10.13] A doista smo prije vas uništavali pokoljenja,pošto su činili zulm; a dolazili su im poslanicinjihovi sa dokazima jasnim, i ne bi vjerovali. Takoplaćamo narod prestupnika. ‍‍‍‍‍‍‌ ‍‌‍‍‍ ‍‍‍‍‌ ۙ ‌‍‌ ‌ ‌‌ ۚ‍‍‍‍ ‍‍
Thumma Ja`alnākum Khalā'ifa Fī Al-'Arđi Min Ba`dihim Linanžura Kayfa Ta`malūna (Yūnis: 14). [10.14] Potom smo učinili vas halifama na Zemljiposlije njih, da vidimo kako radite. ‍‌‌ ‍‌‍‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍
Wa 'Idhā Tutlá `Alayhim 'Āyātunā Bayyinātin ۙ Qāla Al-Ladhīna Lā Yarjūna Liqā'anā A'ti Biqur'ānin Ghayri Hādhā 'Aw Baddilhu ۚ Qul Mā Yakūnu Lī 'An 'Ubaddilahu Min Tilqā'i Nafsī ۖ 'In 'Attabi`u 'Illā Mā Yūĥá 'Ilayya ۖ 'Innī 'Akhāfu 'In `Aşaytu Rabbī `Adhāba Yawmin `Ažīmin (Yūnis: 15). [10.15] A kad im se uče ajeti Naši, dokazi jasni,govore oni koji se ne nadaju susretu Našem: "Donesinam Kuran drugačiji od ovog ili ga izmijeni." Reci:"Nije za mene da ga samovoljno mijenjam. Slijedimsamo ono šta mi se objavljuje. Uistinu! Ja se bojim,ako ne poslušam Gospodara svog, kazne Danastrahovitog." ‌‌‌‌ ‌ ‌‌ ‍ ۙ ‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍‍‌‌ ‍‍‍‌ ‍‍ ‌‌ ۚ ‍ ‌ ‍‍‍ ‌‌‌ ‌ ‍‌‌ ‍‍‍‌‌ ‍ ۖ ‌‌‌ ‌ ‌‌ ‌ ‍ ۖ ‌‍ ‌‌‌ ‍‍‍‍‍‍ ‌‍ ‍‍‌‍‍
Qul Law Shā'a Allāhu Mā Talawtuhu `Alaykum Wa Lā 'Adkum ۖ Bihi Faqad Labithtu Fīkum `Umuan Min ۚ Qablihi 'Afalā Ta`qilūna (Yūnis: 16). [10.16] Reci: "Da je htio Allah, ne bih vam ga učio,niti bi (On) dao da ga vi spoznate. Pa doista samproveo život među vama prije njega; pa zar neshvatate?" ‍ ‌ ‍‍ ‌ ‌ ‌‍ۖ‍‍‌ ‌ ‍‌‍‍ۚ ‌‌ ‍‍‍
Faman 'Ažlamu Mimmani Aftará `Alá Allāhi Kadhibāan 'Aw Kadhdhaba Bi'āyātihi ۚ 'Innahu Lā Yufliĥu Al-Mujrimūna (Yūnis: 17). [10.17] Pa ko je nepravedniji od onog ko izmišljaprotiv Allaha laž ili poriče ajete Njegove? Uistinuto neće uspjeti prestupnici. ‍‌‌ ‌‍‍‍ ‍‍‍‌‌ ‌ ‍ ‌‌ ۚ‍ ‌ ‍‍
Wa Ya`budūna Min Dūni Allāhi Mā Lā Yađurruhum Wa Lā Yanfa`uhum Wa Yaqūlūna Hā'uulā' Shufa`ā'uunā `Inda Allāhi ۚ Qul 'Atunabbi'ūna Allāha Bimā Lā Ya`lamu Fī As-Samāwāti Wa Lā Fī Al-'Arđi ۚ Subĥānahu Wa Ta`ālá `Ammā Yushrikūna (Yūnis: 18). [10.18] I obožavaju mimo Allaha ono šta im ne štetiniti im koristi, i govore: "Ovi su posrednici našikod Allaha." Reci: "Da li biste obavijestili Allaha oonom šta ne zna u nebesima i na Zemlji?" Slava nekaje Njemu!, a uzvišen je od onog šta pridružuju. ‍‍‌ ‍‌‌ ‌‍‍‌ ‍ ‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍ ‌‌ ‍‌‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍‍‍‌‌‌ ‍‌‌ ‍‌‍‍ۚ ‍ ‌‍‍‍ ‍ ‌ ‌ ‍‌‍‍‌ ‌‌ ۚ‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍‍‌ ‍
Wa Mā Kāna An-Nāsu 'Illā 'Ummatan Wāĥidatankhtalafū ۚ Wa Lawlā Kalimatun Sabaqat Min Rabbika Laquđiya Baynahum Fīmā Fīhi Yakhtalifūna (Yūnis: 19). [10.19] I bili su ljudi samo jedna zajednica, pa suse razišli. A da nije prethodila Riječ od Gospodaratvog, sigurno bi među njima bilo presuđeno o onom učemu su se razišli. ‌ ‍ ‍‍ ‌‌ ‍‍ ۚ ‌‌ ‍‍‍‍ ‍‌‌ ‌‍‍‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍‍ ‍‍‍
Wa Yaqūlūna Lawlā 'Unzila `Alayhi 'Āyatun Min Rabbihi ۖ Faqul 'Innamā Al-Ghaybu Lillāh Fāntažirū 'Innī Ma`akum Mina Al-Muntažirīna (Yūnis: 20). [10.20] I govore: "Zašto mu se ne objavi znak odGospodara njegovog?" Zato reci: "Nevidljivo je jedinoAllahovo. Pa očekujte. Uistinu, ja sam sa vama odčekalaca." ‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍ ‌ ‍‌‌ ‌‍ ۖ‍‍‍ ‌‍‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‌‍‍‍‍‍‍
Wa 'Idhā 'Adhaq An-Nāsa Raĥmatan Min Ba`di Đarrā'a Massat/hum 'Idhā Lahum Makrun Fī 'Āyātinā ۚ Quli Allāhu 'Asra`u Makan ۚ 'Inna Rusulanā Yaktubūna Mā Tamkurūn (Yūnis: 21). [10.21] I kad damo da ljudi okuse milost nakonnevolje koja ih je dotakla, gle!, imaju oni spletkuprotiv znakova Naših. Reci: "Allah je najbržispletkom." Uistinu! Izaslanici Naši pišu štaspletkarite. ‌‌‍‍‍‍‍‍‍‍‌ ‍‍ ‌‍ ‍‌‌ ‌ ‍‌‌ ‌‌‌‌ ‌‌ ۚ ‍ ‌‍ۚ‌ ‌‌ ‍‍‍ ‌ ‌
Huwa Al-Ladhī Yusayyirukum Al-Barri Wa Al-Baĥri ۖ Ĥattá 'Idhā Kuntum Al-Fulki Wa Jarayna Bihim Birīĥin Ţayyibatin Wa Fariĥū Bihā Jā'at/hā Rīĥun `Āşifun Wa Jā'ahumu Al-Mawju Min Kulli Makānin Wa Žannū 'Annahum 'Uĥīţa Bihim ۙ Da`awā Al-Laha Mukhlişīna Lahu Ad-Dīna La'in 'Anjaytanā Min Hadhihi Lanakūnanna Mina Ash-Shākirīna (Yūnis: 22). [10.22] On je Taj koji vam daje da se krećete pokopnu i moru. Dok, kad budete u plovilima, i zaploves njima vjetrom povoljnim, i obraduju se tome, nadođeim vjetar olujan, i nadođe im talas sa svake strane,i (kad) pomisle da su oni opkoljeni s njima,prizivaju Allaha odani Njegovoj vjeri: "Ako nasspasiš iz ovog, sigurno ćemo biti od zahvalnih." ۖ ‌‌‌ ‍‌‍‍ ‌‍‍‍‍ ‍‍‍‍ ‌‍ ‌ ‍‌‌ ‍‍‍ ‌‍ ‍‌‌ ‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍ ۙ ‌‌‌ ‍ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‍‌‌ ‌‌‍‌ ‍‌‌ ‍‍‍
Falammā 'Anjāhum 'Idhā Hum Yabghūna Fī Al-'Arđi Bighayri Al-Ĥaqqi ۗ Yā 'Ayyuhā An-Nāsu 'Innamā Baghyukum `Alá 'Anfusikum ۖ Matā`a Al-Ĥayāati Ad-Dunۖ Thumma 'Ilaynā Marji`ukum Fanunabbi'ukum Bimā Kuntum Ta`malūna (Yūnis: 23). [10.23] Pa pošto ih spasi, gle! Šepure se po Zemljibez prava. O ljudi! Bunt vaš je samo protiv dušavaših, užitak života Dunjaa; potom je Nama povratakvaš, pa ćemo vas obavijestiti o onom šta ste radili. ‍‍‍ ‌‌‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍ ۗ‍‍‍‌ ‍‍‍‍ ‍ۖ ‍‌‍‌ ۖ‌ ‌‌ ‌ ‍‌‍‍
'Innamā Mathalu Al-Ĥayāati Ad-Dunyā Kamā'in 'Anzalnāhu Mina As-Samā'i Fākhtalaţa Bihi Nabātu Al-'Arđi Mimmā Ya'kulu An-Nāsu Wa Al-'An`ām Ĥattá 'Idhā 'Akhadhati Al-'Arđu Zukhrufahā Wa Azzayyanat Wa Žanna 'Ahluhā 'Annahum Qādirūna `Alayhā 'Atāhā 'Amrunā Laylāan 'Aw Nahāan Faja`alnāhā Ĥaşīdāan Ka'an Lam Taghna Bil-'Amsi ۚ Kadhālika Nufaşşilu Al-'Āyāti Liqawmin Yatafakkarūna (Yūnis: 24). [10.24] Doista, primjer života Dunjaa je kao vodakoju spuštamo s neba pa se izmiješa njome rastinjeZemlje, od čega jedu ljudi i životinje. Dok, kad uzmeZemlja ukras svoj i uljepša se, i pomisle stanovnicinjeni da su oni svemoćni nad njom, dođe joj naredbaNaša noću ili danju, pa je učinimo pokošenom, kao danije bujala jučer. Tako razlažemo znakove za ljudekoji razmišljaju; ‍‌ ‍‌‍‌ ‍‌ ‌‍‍ ‍‍‌‌ ‍‍‍‍ ‍‍‍‌ ‍‍‌ ‌‌ ‌‍ ‍‌‌‍‍‌ ‌ ‌‌ ‌‌ ‌ ‍‍‍‍‌ ‌‌ ‍‍‍ ۚ‍‍‍‍
Wa Allāhu Yad`ū 'Ilá Dāri As-Salāmi Wa Yahdī Man Yashā'u 'Ilá Şiţin Mustaqīmin (Yūnis: 25). [10.25] A Allah poziva kući selama i upućuje kogahoće putu pravom. ‍ ‍ ‍‍‌ ‍ ‌ ‍‌‌ ‍‌ ‌ ‍‌‍‍
Lilladhīna 'Aĥsanū Al-Ĥusná Wa Ziyādatun ۖ Wa Lā Yarhaqu Wujūhahum Qatarun Wa Lā Dhillatun ۚ 'Ūlā'ika 'Aşĥābu Al-Jannati ۖ Hum Fīhā Khālidūna (Yūnis: 26). [10.26] Za one koji čine dobro, biće dobro ipovećanje. I neće prekriti lica njihova crnilo, nitiponiženje. Takvi će biti stanovnici Dženneta; oni ćeu njemu biti vječito. ‍‍‍‍ ‌ ‌‌ ۖ ‌‌ ‍‍‍ۚ‍‍‌‍ ‌‍‍‍ ‍‍ۖ‍‌
Wa Al-Ladhīna Kasabū As-Sayyi'āti Jazā'u Sayyi'atin Bimithlihā Wa Tarhaquhum Dhillatun ۖ Mā Lahum Mina Allāhi Min `Āşimin ۖ Ka'annamā 'Ughshiyat Wujūhuhum Qiţa`āan Mina Al-Layli Mužlimāan ۚ 'Ūlā'ika 'Aşĥābu An-Nāri ۖ Hum Fīhā Khālidūna (Yūnis: 27). [10.27] A koji steknu zla djela, plaća (im) jezlodjelo slično tome - a zahvatiće ih poniženje -neće oni imati od Allaha nikakva zaštitnika - kao daće lica njihova prekrivati dijelovi mrkle noći. Takviće biti stanovnici vatre; oni će u njoj biti vječito. ‍‍‍ ‍‍ ‍‌ ‍‍‍‍‍‍ ‌ ۖ‍ ‍‌ ۖ ‍‍ ‍ ‌ ‍‍ ‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‌ ۚ‍‍‌‍ ‌‍‍‍ ‍‍ ۖ‍‌
Wa Yawma Naĥshuruhum Jamī`āan Thumma Naqūlu Lilladhīna 'Ashrakū Makānakum 'Antum Wa Shurakā'uukum ۚ Fazayyalnā Baynahum ۖ Wa Qāla Shurakā'uuhum Mā Kuntum 'Īyānā Ta`budūna (Yūnis: 28). [10.28] A na Dan kad ih sve saberemo, zatim reknemoonima koji su pridruživali: "Na svoja mjesta vi, vi iortaci vaši!" Tad ćemo ih razdvojiti, a reći ćeortaci njihovi: "Niste nas obožavali." ‌ ‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍ ‌‍ ‌‌‍ ‌‍ۚۖ‌ ‌ ‍‌‍‍‍ ‌‌ ‌
Fakafá Billāhi Shahīdāan Baynanā Wa Baynakum 'In Kunnā `An `Ibādatikum Laghāfilīna (Yūnis: 29). [10.29] "Pa dovoljan je Allah svjedok između nas iizmeđu vas, da smo doista bili o obožavanju vašemnesvjesni." ‍ ‌ ‌‌‌ ‍‍‍‍‌ ‍‌‌ ‌ ‍‍‍‍‍
Hunālika Tablū Kullu Nafsin Mā 'Aslafat ۚ Wa Ruddū 'Ilá Allāhi Mawlāhumu Al-Ĥaqqi ۖ Wa Đalla `Anhum Mā Kānū Yaftarūna (Yūnis: 30). [10.30] Tu će svaka duša biti upoznata šta jeunaprijed poslala, i biće vraćeni Allahu, Gospodarusvom istinskom, i nestaće od njih šta su izmišljali. ‍‍‍‌ ۚ ‌‌‌ ‌‌ ‍‍‍ ۖ ‌‍‍ ‍‌‍‍‍ ‌
Qul Man Yarzuqukum Mina As-Samā'i Wa Al-'Arđi 'Amman Yamliku As-Sam`a Wa Al-'Abşāra Wa Man Yukhriju Al-Ĥayya Mina Al-Mayyiti Wa Yukhriju Al-Mayyita Mina Al-Ĥayyi Wa Man Yudabbiru ۚ Al-'Amra Fasayaqūlūna ۚ Allāhu Faqul 'Afalā Tattaqūna (Yūnis: 31). [10.31] Reci: "Ko vas opskrbljuje s neba i Zemlje?Ili ko vlada sluhom i vidovima, i ko izvodi živo izmrtvog i izvodi mrtvo iz živog, i ko upravlja stvar?"Pa reći će: "Allah." Tad reci: "Pa zar se ne bojite?" ‍ ‍‌‌ ‌‍‍‍‌‍ ‌‍‍‍‍‌‍ ‍‌‌ ‍‍‍ ‌‍‍‍ ‌‍‌‌ ‍ۚ‍‍‍‍‍‍ ۚ‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍
Fadhalikumu Allāhu Rabbukumu Al-Ĥaqqu ۖ Famādhā Ba`da Al-Ĥaqqi 'Illā Ađ-Đalālu ۖ Fa'annā Tuşrafūna (Yūnis: 32). [10.32] Pa to je Allah, Gospodar vaš istinski! Pa štaje to poslije Istine, osim zabluda? Pa kako seokrećete! ‍ ‌‍‍‍ ۖ ‌‌‌ ‍‍ۖ ‍‌ ‍‍‍
Kadhālika Ĥaqqat Kalimatu Rabbika `Alá Al-Ladhīna Fasaqū 'Annahum Lā Yu'uminūna (Yūnis: 33). [10.33] Tako se obistinjuje Riječ Gospodara tvog naonima koji griješe, da oni neće vjerovati. ‍‍‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍ ‌
Qul Hal Min Shurakā'ikum Man Yabda'u Al-Khalqa Thumma Yu`īduhu ۚ Quli Allāhu Yabda'u Al-Khalqa Thumma Yu`īduhu ۖ Fa'anná Tu'ufakūna (Yūnis: 34). [10.34] Reci: "Da li je neko od ortaka vaših taj kojipočinje stvaranje, zatim ga ponavlja?" Reci: "Allahpočinje stvaranje, potom ga ponavlja." Pa kako seodvraćate! ‍ ‍‌‌ ‍ ‍‌‌ ‍‍‍‍‌‌ ‍‍‍‍ۚ ‍ ‍‍‍‍‌‌ ‍‍‍‍ۖ ‍‌
Qul Hal Min Shurakā'ikum Man Yahdī 'Ilá Al-Ĥaqqi ۚ Quli Allāhu Yahdī Lilĥaqqi ۗ 'Afaman Yahdī 'Ilá Al-Ĥaqqi 'Aĥaqqu 'An Yuttaba`a 'Amman Lā Yahiddī 'Illā 'An Yuhdá ۖ Famā Lakum Kayfa Taĥkumūna (Yūnis: 35). [10.35] Reci: "Da li je neko od ortaka vaših taj koupućuje Istini?" Reci: "Allah upućuje Istini." Pa dali je ko upućuje Istini dostojniji da bude slijeđen,ili ko ne upućuje, izuzev ako bude vođen? Pa šta vamje? Kako rasuđujete? ‍ ‍‌‌ ‍ ‍‌ ‌‌ ۚ ‍ ‍ ۗ ‌‍‌ ‌‌ ‌‍ ‌‌‌ ‌‍‌‌ ‌ ‌ ‌‌ ‌‌ ۖ ‌ ‍‍‍
Wa Mā Yattabi`u 'Aktharuhum 'Illā Žannāan ۚ 'Inna Až-Žanna Lā Yughnī Mina Al-Ĥaqqi Shay'āan ۚ 'Inna Allāha `Alīmun Bimā Yaf`alūna (Yūnis: 36). [10.36] A većina njih slijedi samo pretpostavku.Uistinu, pretpostavka ne koristi Istini nimalo.Uistinu! Allah je Znalac onog šta čine. ‌ ‌ ‌ ‍‍ۚ‍‍‌ ‌ ‍‍‍‍‍ۚ‍ ‍‍‍‍‍‌
Wa Mā Kāna Hādhā Al-Qur'ānu 'An Yuftará Min Dūni Allāhi Wa Lakin Taşdīqa Al-Ladhī Bayna Yadayhi Wa Tafşīla Al-Kitābi Lā Rayba Fīhi Min Rabbi Al-`Ālamīna (Yūnis: 37). [10.37] I nije bilo (moguće) za ovaj Kuran da budeizmišljen mimo Allaha; međutim, potvrda je onog prijenjega, i detaljno izlaganje Knjige u koju nemasumnje, od Gospodara svjetova. ‌ ‍ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍‌ ‌‌‌ ‍‌‌ ‍‌‌ ‌‍‍‌ ‍ ‌‍‌‌ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍ ‍‌‌ ‌‍
'Am Yaqūlūna Aftarāhu ۖ Qul Fa'tū Bisūratin Mithlihi Wa Ad`ū Mani Astaţa`tum Min Dūni Allāhi 'In Kuntum Şādiqīna (Yūnis: 38). [10.38] Zar govore: "Izmišlja ga." Reci: "Pa donesitesuru sličnu njemu i pozovite koga možete mimo Allaha,ako istinu govorite." ‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‍‌ ۖ ‌‍ ‍‍‍ ‍‌‌ ‌‍‍‌ ‍ ‌‌‌ ‍‌‍‍‍‌‍
Bal Kadhdhabū Bimā Lam Yuĥīţū Bi`ilmihi Wa Lammā Ya'tihim Ta'w9luhu ۚ Kadhālika Kadhdhaba Al-Ladhīna Min Qablihim ۖnžur Kayfa Kāna `Āqibatu Až-Žālimīna (Yūnis: 39). [10.39] Naprotiv, poriču ono čije znanje neobuhvataju, a još im nije došlo njegovo tumačenje.Tako su poricali oni prije njih, pa pogledaj kakav jebio kraj zalima! ‌ ‍‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍‌ ‌ ۚ ‍‍‍‍ ‍‌‍‍ۖ‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍ ‍ ‍‍
Wa Minhum Man Yu'uminu Bihi Wa Minhum Man Lā Yu'uminu Bihi ۚ Wa Rabbuka 'A`lamu Bil-Mufsidīna (Yūnis: 40). [10.40] I između njih je ko u njega vjeruje, i odnjih je ko u njega ne vjeruje. A Gospodar tvoj jeNajbolji znalac mufsida. ‍‌‍‍‍ ‍‌‌ ‌‍‌‍‍‍ ‍‌‌ ‌ ۚ ‌‌‍‍‍
Wa 'In Kadhdhabūka Faqul Lī `Amalī Wa Lakum `Amalukum ۖ 'Antum Barī'ūna Mimmā 'A`malu Wa 'Anā Barī'un Mimmā Ta`malūna (Yūnis: 41). [10.41] Pa ako te poreknu, tad reci: "Meni djelomoje, a vama djelo vaše. Vi ste slobodni od onog štaradim, a ja sam slobodan od onog šta radite." ‌‌‌ ‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‌ ۖ ‌‌‍ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌‌‌ ‍‍‍‍‍‍‌
Wa Minhum Man Yastami`ūna 'Ilayka ۚ 'Afa'anta Tusmi`u Aş-Şumma Wa Law Kānū Lā Ya`qilūna (Yūnis: 42). [10.42] I od njih je ko te sluša. Pa zar ti dapročuješ gluhe, iako ne shvataju? ‍‌‍‍‍ ‍‌‌ ‍‍‍ ‌‍‍‍ۚ ‌‌‍‍‍‍‍‌ ‌‌ ‌ ‍‍‍
Wa Minhum Man Yanžuru 'Ilayka ۚ 'Afa'anta Tahdī Al-`Umya Wa Law Kānū Lā Yubşirūna (Yūnis: 43). [10.43] I od njih je ko te gleda. Pa zar ti da uputišslijepce, iako ne vide? ‍‌‍‍‍ ‍‌‌ ‍‌‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍ۚ ‌‌ ‌‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‌
'Inna Allāha Lā Yažlimu An-Nāsa Shay'āan Wa Lakinna An-Nāsa 'Anfusahum Yažlimūna (Yūnis: 44). [10.44] Uistinu! Allah ne čini zulm ljudima nimalo,nego ljudi dušama svojim čine zulm. ‍ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌‍‍‍ ‌‌‍ ‍‍‍
Wa Yawma Yaĥshuruhum Ka'an Lam Yalbathū 'Illā Sā`atan Mina An-Nahāri Yata`ārafūna Baynahum ۚ Qad Khasira Al-Ladhīna Kadhdhabū Biliqā'i Allāhi Wa Mā Kānū Muhtadīna (Yūnis: 45). [10.45] A na Dan kad ih sakupimo, biće kao da suproboravili samo časak dana, prepoznajući semeđusobno. Doista će izgubiti oni koji su poricalisusret s Allahom i nisu bili upućeni. ‌ ‍ ‌‌ ‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍ ۚ ‍‍ ‍‍‍‍‍‌‌ ‍ ‌‌
Wa 'Immā Nuriyannaka Ba`đa Al-Ladhī Na`iduhum 'Aw Natawaffayannaka Fa'ilaynā Marji`uhum Thumma Allāhu Shahīdun `Alá Mā Yaf`alūna (Yūnis: 46). [10.46] Ili ti pokazali dio onog šta im obećavamo ilidali da ti umreš - ta Nama je povratak njihov, zatim,Allah je Svjedok nad onim šta čine. ‍‌ ‍‍‍‍ ‍‍‍ ‌‌‌ ‍‍‍‍ ‌ ‍‍ ‍‍‍‍‍‌ ‌ ‌
Wa Likulli 'Ummatin Rasūlun ۖ Fa'idhā Jā'a Rasūluhum Quđiya Baynahum Bil-Qisţi Wa Hum Lā Yužlamūna (Yūnis: 47). [10.47] A svaka umma imala je poslanika. Pa kad dođeposlanik njihov, presudiće među njima pravedno, injima se neće učiniti zulm. ‌‍‍‍‍‍ ۖ ‌‌‌ ‍‌ ‍ ‍‍‍‍‍‍ ‌ ‌ ‍‍‍
Wa Yaqūlūna Matá Hādhā Al-Wa`du 'In Kuntum Şādiqīna (Yūnis: 48). [10.48] I govore: "Kad će ovo obećanje, ako istinugovorite?" ‍‍‍‍‍‍ ‌ ‌‌ ‌ ‍‌‍‍‍‌‍
Qul Lā 'Amliku Linafsī Đaran Wa Lā Naf`āan 'Illā Mā Shā'a Allāhu ۗ Likulli 'Ummatin 'Ajalun ۚ 'Idhā Jā'a 'Ajaluhum Falā Yasta'khirūna Sā`atan ۖ Wa Lā Yastaqdimūna (Yūnis: 49). [10.49] Reci: "Ne vladam štetom niti korišću dušisvojoj, izuzev šta htjedne Allah." Svaka zajednicaima rok; kad dođe rok njihov, tad (ga) ne odlažu čas,niti ubrzavaju. ‍‌ ‌‌ ‌‌ ‌ ‍ۗ‍ ‌ ۚ ‌‌‌‌ ‍‌ ‌ ‍‍‌ ۖ ‌‌ ‍‍‍‍‍
Qul 'Ara'aytum 'In 'Atākum `Adhābuhu Bayātāan 'Aw Nahāandhā Yasta`jilu Minhu Al-Mujrimūna (Yūnis: 50). [10.50] Reci: "Jeste li vidjeli, ako vam dođe kaznaNjegova noću ili danju, zašto je požurujuprijestupnici?" ‍ ‌‌‍‌ ‌‌‌ ‌ ‌ ‌‌ ‌‌ ‌‌‌ ‍‌‍‍‍‍
'Athumma 'Idhā Mā Waqa`a 'Āmantum Bihi ۚ 'Āl'āna Wa Qad Kuntum Bihi Tasta`jilūna (Yūnis: 51). [10.51] Zar ćete nakon što se dogodi vjerovati u nju?Zar sada, a već ste je požurivali! ‌ ‌‌‌‌ ‍‍‍ ‌‍‌‍‍ۚ‍‍‌ ‌‌ ‍‌‍‍
Thumma Qīla Lilladhīna Žalamū Dhūqū `Adhāba Al-Khuldi Hal Tujzawna 'Illā Bimā Kuntum Taksibūna (Yūnis: 52). [10.52] Zatim će biti rečeno onima koji su činilizulm: "Iskusite kaznu vječnosti. Hoćete li bitiplaćeni, osim prema onom šta ste zaradili?" ‍‍‍‍‍ ‌‌ ‍‍‌ ‍‍‍‌ ‍‍‍ ‌‌ ‌ ‍‌‍‍
Wa Yastanbi'ūnaka 'Aĥaqqun Huwa ۖ Qul 'Ī Wa Rabbī 'Innahu Laĥaqqun ۖ Wa Mā 'Antum Bimu`jizīna (Yūnis: 53). [10.53] I traže od tebe obavještenje: "Je li toIstina?" Reci: "Jeste, tako mi Gospodara mog, doistato je Istina, a niste vi ti koji će umaći." ‍‌‍‍‍‍‍‍‍ ‌‍‍‍ ۖ ‍ ‌ ‌‌‍‍ ‍ ۖ ‌‍
Wa Law 'Anna Likulli Nafsin Žalamat Mā Fī Al-'Arđi Lāftadat Bihi ۗ Wa 'Asarrū An-Nadāmata Lammā Ra'aw Al-`Adhāba ۖ Wa Quđiya Baynahum Bil-Qisţi ۚ Wa Hum Lā Yužlamūna (Yūnis: 54). [10.54] A da ima svaka duša (koja) je činila zulm,ono šta je na Zemlji, sigurno bi se iskupljivalatime. I pritajit će kajanje pošto vide kaznu, apresudiće se među njima pravedno i njima se zulm nećeučiniti. ‍ ‌ ۗ ‌‌‌ ‍‍‍‌ ‍‍‍‍ ‍‌‌‌‌ ‍‍‌ ۖ‍‍‍‍‍‍ ۚ ‌ ‌ ‍‍‍
'Alā 'Inna Lillāh Mā Fī As-Samāwāti Wa Al-'Arđi ۗ 'Alā 'Inna Wa`da Allāhi Ĥaqqun Wa Lakinna 'Aktharahum Lā Ya`lamūna (Yūnis: 55). [10.55] Besumnje! Uistinu je Allahovo šta je unebesima i Zemlji. Besumnje! Doista je obećanjeAllahovo Istina! Međutim, većina njih ne zna. ‍‌‍‍‌‌‍‍ ۗ‌ ‌ ‍ ‍ ‌‍ ‌‍
Huwa Yuĥyī Wa Yumītu Wa 'Ilayhi Turja`ūna (Yūnis: 56). [10.56] On oživljava i usmrćuje, i Njemu se vraćate. ‌ ‌‍‍‍‍‍ ‌‌‍‍‍
Yā 'Ayyuhā An-Nāsu Qad Jā'atkum Maw`ižatun Min Rabbikum Wa Shifā'un Limā Fī Aş-Şudūri Wa Hudan Wa Raĥmatun Lilmu'uminīna (Yūnis: 57). [10.57] O ljudi! Doista vam je došla mewiza odGospodara vašeg, i lijek za ono što je u grudima, iUputa i milost vjernicima. ‌‌ ‍‍ ‌ ‍‌ ‍‍‍ ‍‌‌ ‌‍ ‌‍‍‍‍‍‌ ‌‍ ‌‌‍
Qul Bifađli Allāhi Wa Biraĥmatihi Fabidhālika Falyafraĥū Huwa Khayrun Mimmā Yajma`ūna (Yūnis: 58). [10.58] Reci: "U blagodati Allahovoj i milostiNjegovoj - pa tome neka se raduju. To je bolje odonog šta skupljaju." ‍ ‍‍‍‍ ‌‍ ‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍
Qul 'Ara'aytum Mā 'Anzala Allāhu Lakum Min Rizqin Faja`altum Minhu Ĥamāan Wa Ĥalālāan Qul 'Ālllahu 'Adhina Lakum ۖ 'Am `Alá Allāhi Taftarūna (Yūnis: 59). [10.59] Reci: "Jeste li vidjeli šta vam je Allahspustio od opskrbe, pa ste načinili od nje haram ihalal?" Reci: "Je li vam Allah dopustio ili protivAllaha izmišljate?" ‍ ‌‌‍‌ ‍‍ ‍‌ ‍‌‍‍‍ ‍‍ ‌‍‍‌ ‌‌ ۖ ‌ ‌ ‍ ‌
Wa Mā Žannu Al-Ladhīna Yaftarūna `Alá Allāhi Al-Kadhiba Yawma Al-Qiyāmati ۗ 'Inna Allāha Ladhū Fađlin `Alá An-Nāsi Wa Lakinna 'Aktharahum Lā Yashkurūna (Yūnis: 60). [10.60] A kakvo će biti mišljenje onih kojiizmišljaju protiv Allaha laž, na Dan kijameta?Uistinu! Allah je Vlasnik blagodati nad ljudima.Međutim, većina njih ne zahvaljuje. ‍‍‍‍‍‌ ‍‍ۗ‍ ‌‌ ‍‍‍‍ ‌ ‍‍ ‌‍ ‌‍ ‌ ‌
Wa Mā Takūnu Fī Sha'nin Wa Mā Tatlū Minhu Min Qur'ānin Wa Lā Ta`malūna Min `Amalin 'Illā Kunnā `Alaykum Shuhūdāan 'Idh Tufīđūna Fīhi ۚ Wa Mā Ya`zubu `An Rabbika Min Mithqāli Dharratin Al-'Arđi Wa Lā Fī As-Samā'i Wa Lā 'Aşghara Min Dhālika Wa Lā 'Akbara 'Illā Fī Kitābin Mubīnin (Yūnis: 61). [10.61] I nećeš biti u nečem, niti ćeš učiti iz njega- iz Kurana, i nećete raditi nikakav posao, a danećemo biti nad vama svjedoci kad se budete u toudubili. I neće izmaći od Gospodara tvog ništa težineatoma u Zemlji, niti u nebu; ni manje od toga nitiveće, a da nije u Knjizi jasnoj. ‌ ‍‍‍ ‌‌ ‍‌‍‍‍ ‍‌‍‌ ‌‌ ‍‍‍ ‍‌ ‌‌ ‍‍‍‍‌ ‌‌ ‌‌‌ ‍‍‍‍‍‍ۚ ‌‌ ‍‌‌ ‌‍ ‍‌‌ ‍‍‍ ‌‌‍ ‌‌ ‍‍‌ ‍‍‍‌ ‍‌‌ ‌ ‌ ‍ ‌ ‍
'Alā 'Inna 'Awliyā'a Allāhi Lā Khawfun `Alayhim Wa Lā Hum Yaĥzanūna (Yūnis: 62). [10.62] Besumnje! Uistinu, prijatelji Allahovi su(oni), nad kojima nema straha, niti će oni žaliti, ‌ ‌‌‍ ‌‌
Al-Ladhīna 'Āmanū Wa Kānū Yattaqūna (Yūnis: 63). [10.63] Oni koji vjeruju i boje (Ga) se! ‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍‍
Lahumu Al-Bushrá Fī Al-Ĥayāati Ad-Dunyā Wa Fī Al-'Ākhirati ۚ Lā Tabdīla Likalimāti Allāhi ۚ Dhālika Huwa Al-Fawzu Al-`Ažīmu (Yūnis: 64). [10.64] Za njih su radosne vijesti u životu Dunjaa ina Ahiretu - nema zamjene za Riječi Allahove - to jeto, uspjeh veličanstven. ‍‍‍‌‌ ‍‌‍‍ ۚ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ‍ ۚ‌‌ ‍‍
Wa Lā Yaĥzunka Qawluhum ۘ 'Inna Al-`Izzata Lillāh Jamī`āan ۚ Huwa As-Samī`u Al-`Alīmu (Yūnis: 65). [10.65] I neka te ne žalosti govor njihov. Uistinu,moć je Allahova sva; On je Onaj koji čuje, Znalac. ‌ ‌ۘ ۚ ‍‍‍‍‍
'Alā 'Inna Lillāh Man As-Samāwāti Wa Man Al-'Arđi ۗ Wa Mā Yattabi`u Al-Ladhīna Yad`ūna Min Dūni Allāhi Shurakā'a ۚ 'In Yattabi`ūna 'Illā Až-Žanna Wa 'In Hum 'Illā Yakhruşūna (Yūnis: 66). [10.66] Besumnje! Uistinu, Allahov je ko je unebesima i ko je na Zemlji! A oni koji prizivaju(druge) mimo Allaha, ne slijede (te) ortake; slijedesamo pretpostavku i oni jedino nagađaju. ‍‌‍‌‍‍‌ ‌‍‌‌‍‍ ۗ ‌‌ ‍‍‍‍ ‍‍‍ ‍‌‌ ‌‍‍‌ ‍ ‍ۚ ‌‌‌ ‍‍‍‍‍‌ ‌‌‌‌ ‌‌ ‍‍‍
Huwa Al-Ladhī Ja`ala Lakumu Al-Layla Litaskunū Fīhi Wa An-Nahāra Mubşian ۚ 'Inna Fī Dhālika La'āyātin Liqawmin Yasma`ūna (Yūnis: 67). [10.67] On je Taj koji je za vas načinio noć da sesmirite u njoj, a dan - onim koji daje vidljivost.Uistinu, u tome su znaci za ljude koji čuju. ‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍‌‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍‍‍ۚ‌ ‌ ‍‍‍
Qālū Attakhadha Allāhu Waladāan ۗ Subĥānahu ۖ Huwa Al-Ghanīyu ۖ Lahu Mā Fī As-Samāwāti Wa Mā Fī Al-'Arđi ۚ 'In `Indakum Min Sulţānin Bihadhā ۚ 'Ataqūlūna `Alá Allāhi Mā Lā Ta`lamūna (Yūnis: 68). [10.68] Govore: "Allah je uzeo dijete." Slava neka jeNjemu! On je Neovisni! Njegovo je šta je u nebesima išta je u Zemlji. Nema kod vas nikakav dokaz za ovo.Zar govorite o Allahu šta ne znate? ‍‍‍ ‌‌ ۗ‍‍ۖ ‍‍ۖ‍‌‍‍‌ ‌‌ ۚ ‌‌‌ ‍‌‍‍‍ ‍‌‌ ‍‍‍ ۚ ‌‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌ ‌
Qul 'Inna Al-Ladhīna Yaftarūna `Alá Allāhi Al-Kadhiba Lā Yufliĥūna (Yūnis: 69). [10.69] Reci: "Uistinu, oni koji izmišljaju protivAllaha laž, neće uspjeti." ‍ ‌‍‍‍‍‍‌
Matā`un Ad-DunThumma 'Ilaynā Marji`uhum Thumma Nudhīquhumu Al-`Adhāba Ash-Shadīda Bimā Kānū Yakfurūna (Yūnis: 70). [10.70] Užitak na Dunjau! Zatim je Nama povrataknjihov, potom ćemo dati da oni iskuse kaznu žestoku,zato što nisu vjerovali. ‍‌‍‌ ‍‌ ‌‌ ‍‌ ‍‍‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‌ ‌
Wa Atlu `Alayhim Naba'a Nūĥin 'Idh Qāla Liqawmihi Yā Qawmi 'In Kāna Kabura `Alaykum Maqāmī Wa Tadhrī Bi'āyā Ti Allāhi Fa`alá Allāhi Tawakkaltu Fa'ajmi`ū 'Amrakum Wa Shurakā'akum Thumma Lā Yakun 'Amrukum `Alaykum Ghummatan Thumma Aqđū 'Ilayya Wa Lā Tunžirūni (Yūnis: 71). [10.71] Izrecituj im vijest Nuhovu, kad reče narodusvom: "O narode moj! Ako vam je teško stajanje moje iopominjanje moje ajetima Allahovim - pa u Allaha sepouzdavam - onda sredite stvar vi i ortaci vaši,zatim neka ne bude odluka vaša sumnjivom za vas,potom mi presudite, i ne odgađajte mi. ‌ ‌ ‍‍‍ ‌‌‌ ‍‍ ‌‌‌ ‍‌ ‍‍‍‍ ‌‍ ‍ ‌ ‍‍ ‌‍ ‌‍‌ ‍‌ ‌ ‍‌‌ ‌ ‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌ ‌‌ ‍‌‍‍‍‍‍‍‍‌
Fa'in Tawallaytum Famā Sa'altukum Min 'Ajrin ۖ 'In 'Ajrī 'Illā `Alá Allāhi ۖ Wa 'Umirtu 'An 'Akūna Mina Al-Muslimīna (Yūnis: 72). [10.72] Pa ako se odvratite, pa nisam tražio od vasnikakvu nagradu. Nagrada moja je jedino do Allaha, anaređeno mi je da budem od muslimana." ‌ ‌ ‍‌‌ ‌‍‌ ۖ ‌‌‌ ‌ ‌‌ ‌ ۖ ‌‌‍‌ ‌‌‌ ‌‍‍‍
Fakadhdhabūhu Fanajjaynāhu Wa Man Ma`ahu Fī Al-Fulki Wa Ja`alnāhum Khalā'ifa Wa 'Aghraq Al-Ladhīna Kadhdhabū Bi'āyātinā ۖnžur Kayfa Kāna `Āqibatu Al-Mundharīna (Yūnis: 73). [10.73] Tad su ga porekli, pa smo spasili njega ionog ko je bio s njim u lađi, i učinili ih halifama,a potopili one koji su poricali znakove Naše. Papogledaj kakav je bio kraj opominjanih! ‍‍ ‌‍‌‍ ‌‌‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍ۖ‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍ ‍ ‍‌‍‍
Thumma Ba`athnā Min Ba`dihi Rusulāan 'Ilá Qawmihim Fajā'ūhum Bil-Bayyināti Famā Kānū Liyu'uminū Bimā Kadhdhabū Bihi Min Qablu ۚ Kadhālika Naţba`u `Alá Qulūbi Al-Mu`tadīna (Yūnis: 74). [10.74] Zatim smo poslije njega slali poslanikenarodu njihovom, pa su im donosili dokaze jasne, tenisu (htjeli) da vjeruju u ono šta su poricaliranije. Tako pečatimo srca pretjerujućih. ‌ ‌ ‍‌‌ ‌ ‌‌ ‍ ‍‍‍ ‍‌‍‍ۚ‍‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍
Thumma Ba`athnā Min Ba`dihim Mūsá Wa Hārūna 'Ilá Fir`awna Wa Mala'ihi Bi'āyātinā Fāstakbarū Wa Kānū Qawmāan Mujrimīna (Yūnis: 75). [10.75] Zatim smo poslije njih poslali Musaa i Harunafaraonu i velikanima njegovim, sa znakovima Našim, pasu se uzoholili i bili narod prijestupnika. ‌ ‌ ‍‌‌ ‌‍‍‌ ‌‌ ‍‌‍ ‌ ‌ ‌ ‍‍
Falammā Jā'ahumu Al-Ĥaqqu Min `Indinā Qālū 'Inna Hādhā Lasiĥrun Mubīnun (Yūnis: 76). [10.76] Pa pošto im dođe Istina od Nas, rekoše:"Uistinu, ovo je sihr očiti." ‍‍‍‌ ‍‍‍‍ ‍‌‌ ‍‌‍‍‍‌ ‍‍‌ ‌‌
Qāla Mūsá 'Ataqūlūna Lilĥaqqi Lammā Jā'akum ۖ 'Asiĥrun Hādhā Wa Lā Yufliĥu As-Sāĥirūna (Yūnis: 77). [10.77] Musa reče: "Zar govorite (ovo) za Istinupošto vam je došla? Je li ovo sihr?"; a neće uspjetičarobnjaci. ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‌ ‍ۖ ‌‌ ‌ ‌ ‍‌
Qālū 'Aji'tanā Litalfitanā `Ammā Wajadnā `Alayhi 'Ābā'anā Wa Takūna Lakumā Al-Kibriyā'u Fī Al-'Arđi Wa Mā Naĥnu Lakumā Bimu'uminīna (Yūnis: 78). [10.78] Rekoše: "Jesi li nam došao da nas okreneš odonog na čemu smo našli očeve naše, i da za vasdvojicu bude veličina na Zemlji?; a nismo mi vamadvojici vjernici." ‍‍ ‌‌ ‌ ‍‍‍‍ ‍‌ ‍‍‍‍ ‌‍‌ ‍‍‍‍‍‌‌ ‌‌ ‌
Wa Qāla Fir`awnu A'tūnī Bikulli Sāĥirin `Alīmin (Yūnis: 79). [10.79] I reče faraon: "Dovedite mi svakogčarobnjaka, znalca." ‍‍‌‍ ‍‍‍‍‌
Falammā Jā'a As-Saĥaratu Qāla Lahum Mūsá 'Alqū Mā 'Antum Mulqūna (Yūnis: 80). [10.80] Pa pošto dođoše čarobnjaci, Musa im reče:"Bacite ono čega ste vi bacači!" ‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍ ‍‍‍ ‍‍‍
Falammā 'Alqawā Qāla Mūsá Mā Ji'tum Bihi As-Siĥru ۖ 'Inna Allāha Sayubţiluhu ۖ 'Inna Allāha Lā Yuşliĥu `Amala Al-Mufsidīna (Yūnis: 81). [10.81] Pa pošto baciše, Musa reče: "Ono što stedonijeli je sihr. Uistinu, Allah će ga učinitiništavnim. Uistinu! Allah ne unapređuje posaomufsida; ‍‍ ‍‍‍‍‍‍‌‌ ‌ ‌ ‍‌ ۖ‍ ‍‍‍‍‍‍‍ۖ‍ ‌ ‍‍‍
Wa Yuĥiqqu Allāhu Al-Ĥaqqa Bikalimātihi Wa Law Kariha Al-Mujrimūna (Yūnis: 82). [10.82] I utvrdiće Allah Istinu Riječima Svojim,makar mrzili prijestupnici." ‍‍‍ ‌‌ ‍ ‍‍
Famā 'Āmana Limūsá 'Illā Dhurrīyatun Min Qawmihi `Alá Khawfin Min Fir`awna Wa Mala'ihim 'An Yaftinahum ۚ Wa 'Inna Fir`awna La`ālin Al-'Arđi Wa 'Innahu Lamina Al-Musrifīna (Yūnis: 83). [10.83] Tad su Musau vjerovali samo potomci narodanjegovog, zbog straha od faraona i uglednikanjihovih, da ih ne progoni. A uistinu! Faraon je biovisok na zemlji, i uistinu, on je bio od onih kojipretjeruju. ‍‌‍ ‌ ‍‌‌ ‍‌‍ ‌ ‌‌ۚ ‌‌‌ ‍‌‍ ‌‌
Wa Qāla Mūsá Yā Qawmi 'In Kuntum 'Āmantum Billāhi Fa`alayhi Tawakkalū 'In Kuntum Muslimīna (Yūnis: 84). [10.84] I reče Musa: "O narode moj! Ako vjerujete uAllaha, onda se u Njega pouzdajte, ako stemuslimani!" ‍‍ ‌‌‌ ‍‌‍‍‍ ‌‍‌‍‍‍ ‍‍‍‍ ‍ ‌‌‌ ‍‌‍‍
Faqālū `Alá Allāhi Tawakkalnā Rabbanā Lā Taj`alnā Fitnatan Lilqawmi Až-Žālimīna (Yūnis: 85). [10.85] Tad rekoše: "U Allaha se uzdamo. Gospodarunaš! Ne učini nas kušnjom za narod zalima, ‍‍‍ ‍‌ ‌ ‍‍‍‍‌ ‌ ‍‍‍ ‍‍
Wa Najjinā Biraĥmatika Mina Al-Qawmi Al-Kāfirīna (Yūnis: 86). [10.86] I izbavi nas milošću Svojom od narodanevjernika." ‌ ‍‍‍ ‍‍
Wa 'Awĥaynā 'Ilá Mūsá Wa 'Akhīhi 'An Tabawwa'ā Liqawmikumā Bimişra Buyūtāan Wa Aj`alū Buyūtakum Qiblatan Wa 'Aqīmū Aş-Şalāata ۗ Wa Bashshiri Al-Mu'uminīna (Yūnis: 87). [10.87] I objavismo Musau i bratu njegovom:"Sagradite narodu svom u Egiptu kuće, i učinite kućesvoje kiblom, i obavljajte salat; a obradujvjernike." ‌‌‍ ‌ ‌‍‍‍‍‍ ‌‌‌ ‌‍‍‌‌ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍ ‍‍ ‌‌ ‍‍ۗ ‌‌
Wa Qāla Mūsá Rabbanā 'Innaka 'Ātayta Fir`awna Wa Mala'ahu Zīnatan Wa 'Amwālāan Al-Ĥayāati Ad-DunRabbanā Liyuđillū `An Sabīlika ۖ Rabbanā Aţmis `Alá 'Amwālihim Wa Ashdud `Alá Qulūbihim Falā Yu'uminū Ĥattá Yara Al-`Adhāba Al-'Alīma (Yūnis: 88). [10.88] I reče Musa: "Gospodaru naš! Doista si Ti daofaraonu i uglednicima njegovim ukras i bogatstva uživotu Dunjaa, Gospodaru naš, da bi zavodili s putaTvog. Gospodaru naš! Uništi bogatstva njihova iotvrdni srca njihova, pa da ne vjeruju dok ne videkaznu bolnu." ‍‍ ‍ ‌‍‍‍‍ ‍‌‍ ‌ ‌ ‌‌‌ ‍‌‍ ‍‌ ‍‍‍ ‍‌ۖ ‌‍‍‍‍‍‍ ‍ ‌ ‌‌ ‌ ‍ ‌ ‌ ‍‌‌‌ ‍‍‌
Qāla Qad 'Ujībat Da`watukumā Fāstaqīmā Wa Lā Tattabi`āni Sabīla Al-Ladhīna Lā Ya`lamūna (Yūnis: 89). [10.89] Reče: "Već je uslišena dowa vas dvojice, zatobudite ispravni, i ne slijedite put onih koji neznaju." ‌‌ ‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌
Wa Jāwaznā Bibanī 'Isrā'īla Al-Baĥra Fa'atba`ahum Fir`awnu Wa Junūduhu Baghy7an Wa`adwan ۖ Ĥattá 'Idhā 'Adrakahu Al-Gharaqu Qāla 'Āmantu 'Annahu Lā 'Ilāha 'Illā Al-Ladhī 'Āmanat Bihi Banū 'Isrā'īla Wa 'Anā Mina Al-Muslimīna (Yūnis: 90). [10.90] I provedosmo sinove Israilove preko mora, paih je slijedio faraon i vojske njegove nasiljem iplahovitošću. Dok, kad ga stiže davljenje, reče:"Vjerujem da nema boga osim Onog u kojeg vjerujusinovi Israilovi i ja sam od muslimana!" ‌‌‌ ‍‍‍‌‍‍‍‍‍‍‌ ‍‌‍ ‌‌ ‍‍‍ ‌‍‌‌‌ ۖ ‌‍ ‍‍ ‌‍‌‍‍‍ ‌‍ ‌ ‍‍‌‍‍‍‍ ‌‌‌
'Āl'āna Wa Qad `Aşayta Qablu Wa Kunta Mina Al-Mufsidīna (Yūnis: 91). [10.91] Zar sad! A doista nisi poslušao prije i biosi od mufsida. ‍‍‌ ‌‍‍‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌‍‌‍‍
Fālyawma Nunajjīka Bibadanika Litakūna Liman Khalfaka 'Āyatan ۚ Wa 'Inna Kathīan Mina An-Nāsi `An 'Āyātinā Laghāfilūna (Yūnis: 92). [10.92] Zato ćemo danas spasiti tebe - tijelo tvoje -da budeš znak. za onog ko bude iza tebe. A uistinu,mnogi od ljudi su prema znacima Našim nemarni. ‍‍‍‍ ‍‍‍ ‍‌‍ ‌ ۚ ‌‌‌ ‍ ‍‍ ‍‌‌ ‌‌ ‍‍‍
Wa Laqad Bawwa'nā Banī 'Isrā'īla Mubawwa'a Şidqin Wa Razaqnāhum Mina Aţ-Ţayyibāti Famā Akhtalafū Ĥattá Jā'ahumu Al-`Ilmu ۚ 'Inna Rabbaka Yaqđī Baynahum Yawma Al-Qiyāmati Fīmā Kānū Fīhi Yakhtalifūna (Yūnis: 93). [10.93] I doista smo smjestili sinove Israilovesmještajem tvrdim, i opskrbili ih od dobrih stvari,pa se nisu razišli dok im nije došlo znanje. Uistinu,Gospodar tvoj će presuditi među njima na Dankijameta, o onom u čemu su se razilazili. ‍‍‌ ‌‌ ‍‍‍‌‍‍‍‍ ‌ ‌‌‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌ ‍ ۚ‌ ‌‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‍ ‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍ ‍‍‍
Fa'in Kunta Fī Shakkin Mimmā 'Anzalnā 'Ilayka Fās'ali Al-Ladhīna Yaqra'ūna Al-Kitāba Min Qablika ۚ Laqad Jā'aka Al-Ĥaqqu Min Rabbika Falā Takūnanna Mina Al-Mumtarīna (Yūnis: 94). [10.94] Pa ako si u sumnji o onom šta tiobjavljujemo, tad pitaj one koji čitaju Knjigu(objavljenu) prije tebe. Doista, tebi dolazi Istinaod Gospodara tvog, zato nikako ne budi od sumnjivaca; ‌ ‍‌‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‌ ‍‌‍‍ۚ‍‍‌ ‍ ‍‌‌ ‌‍ ‌ ‍
Wa Lā Takūnanna Mina Al-Ladhīna Kadhdhabū Bi'āyāti Allāhi Fatakūna Mina Al-Khāsirīna (Yūnis: 95). [10.95] I ne budi nikako od onih koji poriču ajeteAllahove, pa da budeš od gubitnika. ‌ ‍‍‍‍ ‍ ‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍
'Inna Al-Ladhīna Ĥaqqat `Alayhim Kalimatu Rabbika Lā Yu'uminūna (Yūnis: 96). [10.96] Uistinu! Oni na kojima se obistinila RiječGospodara tvog, neće vjerovati, ‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‌‍
Wa Law Jā'at/hum Kullu 'Āyatin Ĥattá Yaraw Al-`Adhāba Al-'Alīma (Yūnis: 97). [10.97] Makar im došao svaki znak, dok ne vide kaznubolnu. ‌ ‍‌ ‌ ‌ ‍‍‍‌‌‌ ‍‍‌
Falawlā Kānat Qaryatun 'Āmanat Fanafa`ahā 'Īmānuhā 'Illā Qawma Yūnis Lammā 'Āmanū Kashafnā `Anhum `Adhāba Al-Khizyi Fī Al-Ĥayāati Ad-Dunyā Wa Matta`nāhum 'Ilá Ĥīnin (Yūnis: 98). [10.98] Pa zašto nije bilo naselja koje je vjerovalo,pa iskoristilo to svoje vjerovanje, izuzev narodaJunusovog? Pošto su vjerovali otklonili smo od njihkaznu srama u životu Dunjaa i dali im da uživajuizvjesno vrijeme. ‍ ‌ ‍ ‍‍ ‌ ‍‌‍‍‍‍‌ ‍‍ ‍‌‍ ‌‌
Wa Law Shā'a Rabbuka La'āmana Man Al-'Arđi Kulluhum Jamī`āan ۚ 'Afa'anta Tukrihu An-Nāsa Ĥattá Yakūnū Mu'uminīna (Yūnis: 99). [10.99] A da hoće Gospodar tvoj, sigurno bi vjerovaoko je na Zemlji, svaki od njih, zajedno. Pa zar ćešti prisiljavati ljude, dok ne budu vjernici? ‌ ‍‌ ‍‍‍ ‍‌ۚ ‌‌‍ ‍ ‍‍
Wa Mā Kāna Linafsin 'An Tu'umina 'Illā Bi'idhni Allāhi ۚ Wa Yaj`alu Ar-Rijsa `Alá Al-Ladhīna Lā Ya`qilūna (Yūnis: 100). [10.100] A nije za dušu da vjeruje, osim sdopuštenjem Allahovim; a stavlja prljavštinu na onekoji neće da shvate. ‌ ‍ ‌‌‌ ‌‌ ‌ ۚ ‌‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍‍
Qul Anžurū Mādhā Fī As-Samāwāti Wa Al-'Arđi ۚ Wa Mā Tugh Al-'Āyātu Wa An-Nudhuru `An Qawmin Lā Yu'uminūna (Yūnis: 101). [10.101] Reci: "Pogledajte šta je to u nebesima iZemlji", a ne koriste znakovi i opomene ljudima kojine vjeruju. ‍‍‍‍‍‌ ‌‌‌ ‍‌‍‍‌ ۚ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍‌‌ ‍‌
Fahal Yantažirūna 'Illā Mithla 'Ayyāmi Al-Ladhīna Khalawā Min Qablihim ۚ Qul Fāntažirū 'Innī Ma`akum Mina Al-Muntažirīna (Yūnis: 102). [10.102] Pa da li očekuju (išta) osim slične daneonih koji su prošli prije njih? Reci: "Pa očekujte!Uistinu, ja sam sa vama među onima koji čekaju." ‍‌‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‌ ‌‌ ‌‍ ‍‍‍‍‌‌ ‍‌‍‍ۚ ‍ ‌‍‍‍‍‍‌‍‍‍‍‍‍
Thumma Nunajjī Rusulanā Wa Al-Ladhīna 'Āmanū ۚ Kadhālika Ĥaqqāan `Alaynā Nunji Al-Mu'uminīna (Yūnis: 103). [10.103] Zatim smo spasavali poslanike Naše i onekoji su vjerovali. Tako je dužnost na Nama da spasimovjernike. ‌ ‌ ‍‍‍‍ ‌ ۚ ‍‍‍‍‍‍‌ ‌ ‍‌‍‍
Qul Yā 'Ayyuhā An-Nāsu 'In KuntumShakkin Min Dīnī Falā 'A`budu Al-Ladhīna Ta`budūna Min Dūni Allāhi Wa Lakin 'A`budu Allāha Al-Ladhī Yatawaffākum ۖ Wa 'Umirtu 'An 'Akūna Mina Al-Mu'uminīna (Yūnis: 104). [10.104] Reci: "O ljudi! Ako ste u sumnji o vjerimojoj - pa ne obožavam one koje obožavate mimoAllaha, nego obožavam Allaha koji vam smrt daje, anaređeno mi je da budem od vjernika." ‍ ‍‌‌ ‍‍ ‌‌‌ ‍‌‍‍ ‍‌‌ ‌ ‌ ‍‍‍‍‍‌ ‍‌‌ ‌‍‍‌ ‍ ‌‍‌‌ ‌‌ ۖ ‌‌‍‌ ‌‌‌ ‌‍‍‍
Wa 'An 'Aqim Wajhaka Lilddīni Ĥanīfāan Wa Lā Takūnanna Mina Al-Mushrikīna (Yūnis: 105). [10.105] "I stani licem svojim vjeri pravoj, i nebudi nikako od mušrika, ‌‌‌ ‌‍‍‍ ‌‍‍‍ ‌‌ ‍
Wa Lā Tad`u Min Dūni Allāhi Mā Lā Yanfa`uka Wa Lā Yađurruka ۖ Fa'in Fa`alta Fa'innaka 'Idhāan Mina Až-Žālimīna (Yūnis: 106). [10.106] I ne prizivaj mimo Allaha ono šta ti nekoristi, niti ti šteti. Pa ako učiniš - onda si tiuistinu od zalima." ‌ ‍ ‍‌‌ ‌‍‍‌ ‍ ‌ ‌ ‍‌‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍‍‍ۖ‍ ‌‌‌ ‍‍
Wa 'In Yamsaska Allāhu Biđurrin Falā Kāshifa Lahu 'Illā Huwa ۖ Wa 'In Yuridka Bikhayrin Falā Rādda ۚ Lifađlihi Yuşību Bihi Man Yashā'u Min ۚ `Ibādihi Wa Huwa Al-Ghafūru Ar-Raĥīmu (Yūnis: 107). [10.107] A ako te dotakne Allah nevoljom, tad nemaotklonitelja njenog, osim Njega; a ako ti želi dobro,tad nema onog ko će odbiti dobrotu Njegovu. Pogađanjome koga hoće od robova Svojih, a On je Oprosnik,Milosrdni. ‌‌‍ ‍‍‍‍‍‍‌ ‌ ‌‌ ۖ ‌‌‌‌ ‍‍‍‍‍ ‍‌‌ ‍‍‍ۚ‍‍‍‍‍ ‍‌‌ ‍‌‌ ‍‌‌ ‌ ۚ‍‍‍‍‍‍‌‌
Qul Yā 'Ayyuhā An-Nāsu Qad Jā'akumu Al-Ĥaqqu Min Rabbikum ۖ Famani Ahtadá Fa'innamā Yahtadī Linafsihi ۖ Wa Man Đalla Fa'innamā Yađillu `Alayhā ۖ Wa Mā 'Anā `Alaykum Biwakīlin (Yūnis: 108). [10.108] Reci: "O ljudi! Doista vam je došla Istinaod Gospodara vašeg. Pa ko se uputi, pa samo seupućuje za dušu svoju; a ko odluta, pa samo lutaprotiv nje i nisam ja nad vama čuvar." ‍ ‍‌‌ ‍‍ ‌ ‍ ‍‌‌ ‌‍ ۖ ‌‌ ‍‌ ۖ ‌‍‌‍‌ ‍‍‍‍ ‌ ۖ ‌‍‌ ‌‌
Wa Attabi` Mā Yūĥá 'Ilayka Wa Aşbir Ĥattá Yaĥkuma Allāhu ۚ Wa Huwa Khayru Al-Ĥākimīna (Yūnis: 109). [10.109] I slijedi šta ti se objavljuje, i strpi sedok ne presudi Allah; a On je Najbolji od sudaca. ‌ ‌ ‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍‌‌ ‌ ۚ‍‍‍‌
Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
Next Sūrah