Roman Script    Reciting key words        Previous Sūrah   Next Sūrah   Quraan Index    Home  

7) Sū;rat Al-'A`rāf

Private Tutoring Sessions

7)

Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
'Alif-Lām-Mīm-Şād (Al-'A`f: 1). [7.1] Alif. Lam. Mim. Sad. ---‍‍‍‍‍‍‌
Kitābun 'Unzila 'Ilayka Falā YakunŞadrika Ĥarajun Minhu Litundhira Bihi Wa Dhikrá Lilmu'uminīna (Al-'A`f: 2). [7.2] Knjiga se spušta tebi - zato neka u grudimatvojim ne bude tjeskobe zbog nje - da opominješnjome, a opomena je vjernicima. ‌‌‍ ‌‍‍‍‍ ‌ ‍‌ ‍‌‍‍‍ ‍‌‍‍ ‌‌‍‌‌
Attabi`ū Mā 'Unzila 'Ilaykum Min Rabbikum Wa Lā Tattabi`ū Min Dūnihi 'Awliyā'a ۗ Qalīlāan Mā Tadhakkarūna (Al-'A`f: 3). [7.3] Slijedite šta vam se objavljuje od Gospodaravašeg, i ne slijedite mimo Njega zaštitnike. Maločega se sjećate! ‍ ‌ ‍‌‌ ‌‍‍‍ ‌‌ ‍‌‌ ‌‌ ‌‌‍ۗ ‌ ‌
Wa Kam Min Qaryatin 'Ahlaknāhā Fajā'ahā Ba'sunā Bayātāan 'Aw Hum Qā'ilūna (Al-'A`f: 4). [7.4] A koliko je naselja koja smo uništili! Tad biim došla sila Naša noću, ili dok bi oni prilegli upodnevu. ‍‌‍ ‌‌ ‍‌‌ ‌ ‌‌
Famā Kāna Da`wāhum 'Idh Jā'ahum Ba'sunā 'Illā 'An Qālū 'Innā Kunnā Žālimīna (Al-'A`f: 5). [7.5] Zato je bio priziv njihov kad bi im došla silaNaša, jedino što bi rekli: "Uistinu! Mi smo bilizalimi." ‌ ‍ ‌‌ ‌‌‌ ‍‌ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‌
Falanas'alanna Al-Ladhīna 'Ursila 'Ilayhim Wa Lanas'alanna Al-Mursalīna (Al-'A`f: 6). [7.6] Pa sigurno ćemo pitati one kojima je poslata isigurno ćemo pitati izaslanike. ‍‍‍‍ ‌‌ ‌ ‌‍
Falanaquşşanna `Alayhim Bi`ilmin ۖ Wa Mā Kunnā Ghā'ibīna (Al-'A`f: 7). [7.7] Tad ćemo im sigurno ispričati sa znanjem, anismo bili odsutni. ‍‍‍‍‍‍‍ ۖ ‌‌ ‍‍‍‍‌
Wa Al-Waznu Yawma'idhin Al-Ĥaqqu ۚ Faman Thaqulat Mawāzīnuhu Fa'ūlā'ika Humu Al-Mufliĥūna (Al-'A`f: 8). [7.8] A mjerenje će Tog dana biti istinito. Pa onajčija mjerila pretegnu - pa ti takvi će biti uspješni; ‌‌ ‌ ‍‍‍ ۚ ‍‌‌ ‍‍‍‍ ‌‌ ‍‍‌‍
Wa Man Khaffat Mawāzīnuhu Fa'ūlā'ika Al-Ladhīna Khasirū 'Anfusahum Bimā Kānū Bi'āyātinā Yažlimūna (Al-'A`f: 9). [7.9] A onaj čija mjerila olakšaju - pa takvi su onikoji su izgubili duše svoje, zbog toga što su ajetimaNašim bili zalimi. ‍‌‍ ‌‌ ‍‍‌‍ ‍‍‍ ‌‌‍ ‌ ‌ ‍‍‍
Wa Laqad Makkannākum Al-'Arđi Wa Ja`alnā Lakum Fīhā Ma`āyisha ۗ Qalīlāan Mā Tashkurūna (Al-'A`f: 10). [7.10] A doista smo vas učvrstili na Zemlji inačinili vam na njoj sredstva za život. Malo štozahvaljujete! ‍‍‌ ‍‍‍ ‌‌ ‌ ۗ ‌ ‌
Wa Laqad Khalaqnākum Thumma Şawwarnākum Thumma Qulnā Lilmalā'ikati Asjudū Li'dama Fasajadū 'Illā 'Iblīsa Lam Yakun Mina As-Sājidīna (Al-'A`f: 11). [7.11] I doista, stvorili smo vas, zatim vasoblikovali, potom rekosmo melecima: "Učinite sedžduAdemu!" Tad padoše ničice, izuzev Iblisa, nije bio odonih koji padaju na sedždu. ‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‌ ‍‍‌ ‍‍‍‍‍‍ ‍‌
Qāla Mā Mana`aka 'Allā Tasjuda 'Idh 'Amartuka ۖ Qāla 'Anā Khayrun Minhu Khalaqtanī Min Nārin Wa Khalaqtahu Min Ţīnin (Al-'A`f: 12). [7.12] (Allah) reče: "Šta te je zadržalo da nisi paona sedždu kad sam ti naredio?" Reče: "Ja sam bolji odnjega. Mene si stvorio od vatre, a njega si stvoriood ilovače." ‌ ‌‌ ‌ ۖ ‌‌ ‍‍ ‍‌‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‍‌‌ ‍ ‌‍‍‍‍‍‍‍‍ ‍‌
Qāla Fāhbiţ Minhā Famā Yakūnu Laka 'An Tatakabbara Fīhā Fākhruj 'Innaka Mina Aş-Şāghirīna (Al-'A`f: 13). [7.13] (Allah) reče: "Onda silazi iz njega! Pa nijeza tebe da se oholiš u njemu. Zato izlazi! Uistinu,ti si od poniženih." ‍‍‌ ‍‌‍‍‍‌ ‌ ‍‍‍ ‌‌‌ ‍‌ ‌ ‌ ‌‍‍
Qāla 'Anžirnī 'Ilá Yawmi Yub`athūna (Al-'A`f: 14). [7.14] Reče: "Odloži mi do Dana kad budu podignuti." ‌‌‍‍‌‍ ‌‌ ‍‍‍
Qāla 'Innaka Mina Al-Munžarīna (Al-'A`f: 15). [7.15] (Allah) reče: "Uistinu, ti si od onih kojimase odlaže." ‍‌‍‍‍‍
Qāla Fabimā 'Aghwaytanī La'aq`udanna Lahum Şiţaka Al-Mustaqīma (Al-'A`f: 16). [7.16] Reče: "Pa zato što si me zaveo, sigurno ću imbiti u zasjedi na putu Tvom pravom. ‍‍‍‍‍‍
Thumma La'ātiyannahum Min Bayni 'Ayd99him Wa Min Khalfihim Wa `An 'Aymānihim Wa `An Shamā'ilihim ۖ Wa Lā Tajidu 'Aktharahum Shākirīna (Al-'A`f: 17). [7.17] Zatim ću im sigurno prilaziti ispred njih iiza njih, i s desnih strana njihovih i s lijevihstrana njihovih, i nećeš naći većinu njih zahvalnim." ‌ ‍‍‍‍ ‍‌‌ ‍‍‍‍ ‌ ‌‍‌‍ ‌‍‌‌ ‌ ‌‍‌‌ ‍ ۖ ‌‌ ‍
Qāla Akhruj Minhā Madh'ūmāan Madĥūan ۖ Laman Tabi`aka Minhum La'amla'anna Jahannama Minkum 'Ajma`īna (Al-'A`f: 18). [7.18] (Allah) reče: "Izlazi iz njega pokuđen iprognan. Sigurno onaj od njih ko te bude slijedio -sigurno ću napuniti Džehennem s vama zajedno." ‌ ‍‌‍‍‍‌ ‌‍‍‌‌ ۖ ‍‌‌ ‍‌‍‍‌ ‍‍‍‍ ‍‌‍‍‍ ‌
Wa Yā'ādamu Askun 'Anta Wa Zawjuka Al-Jannata Fakulā Min Ĥaythu Shi'tumā Wa Lā Taqrabā Hadhihi Ash-Shajarata Fatakūnā Mina Až-Žālimīna (Al-'A`f: 19). [7.19] "I o Ademe! Nastani ti i žena tvoja Džennet,pa jedite odakle god hoćete, i ne približujte se ovomdrvetu, pa da budete od zalima." ‌‌ ‍‌‌ ‌‌‍ ‌‌‌ ‍‍‍ ‌ ‍‌‌ ‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍
Fawaswasa Lahumā Ash-Shayţānu Liyubdiya Lahumā Mā Wūriya `Anhumā Min Saw'ātihimā Wa Qāla Mā Nahākumā Rabbukumā `An Hadhihi Ash-Shajarati 'Illā 'An Takūnā Malakayni 'Aw Takūnā Mina Al-Khālidīna (Al-'A`f: 20). [7.20] Pa je došaptavao njima dvoma šejtan, da bi imotkrio šta im je bilo skriveno od sewata njihovih. Ireče: "Zabranio vam je Gospodar vaš sa ovog drveta,samo da ne budete dva meleka ili ne budete odbesmrtnika." ‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌ ‌ ‍‌‍‍‍‌ ‍‌‌ ‌ ‌ ‍‌ ‍‌‍‍ ‌ ‌‌ ‌ ‍‍‍‍ ‌‌‌ ‌ ‍‍
Wa Qāsamahumā 'Innī Lakumā Lamina An-Nāşīna (Al-'A`f: 21). [7.21] I zaklete se njima dvoma: "Uistinu! Ja sam vamsigurno od savjetnika!" ‍‍‍‍ ‍ ‌ ‍‍
Fadallāhumā Bighurūrin ۚ Falammā Dhāqā Ash-Shajarata Badat Lahumā Saw'ātuhumā Wa Ţafiqā Yakhşifāni `Alayhimā Min Waraqi Al-Jannati ۖ Wa Nādāhumā Rabbuhumā 'Alam 'Anhakumā `An Tilkumā Ash-Shajarati Wa 'Aqul Lakumā 'Inna Ash-Shayţāna Lakumā `Adūwun Mubīnun (Al-'A`f: 22). [7.22] Tad prouzroči da njih dvoje padnu na prevaru.Pa pošto okusiše drvo, otkriše im se sewati njihovii počeše krpiti po sebi nešto lista džennetskog. Ipozva ih Gospodar njihov: "Zar vam nisam zabranio saovog drveta i rekao vam: Uistinu! Šejtan vam jeneprijatelj otvoreni?" ‌ ‍‍‍‍‍‍‍‌‌‌ ۚ‍‍‍ ‌‍‌ ‍‍ ‌ ‌ ‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ‌ ‍‌‌ ‌‌‍ ‍‍ۖ ‌‌‌ ‍ ‌‌‍‌ ‍‌‌ ‌ ‍‍ ‌‌‍ ‍ ‍‍‍‍ ‌ ‌
Qālā Rabbanā Žalamnā 'Anfusanā Wa 'In Lam Taghfir Lanā Wa Tarĥamnā Lanakūnanna Mina Al-Khāsirīna (Al-'A`f: 23). [7.23] Rekoše: "Gospodaru naš! Učinili smo zulmdušama našim, i ako nam ne oprostiš i ne smiluješ namse, sigurno ćemo biti od gubitnika." ‍ ‍‍‍‍ ‌‌‌ ‍‍‍‍‍‌‌ ‌ ‍‍‍‍‍
Qāla Ahbiţū Ba`đukum Liba`đin `Adūwun ۖ Wa Lakum Al-'Arđi Mustaqarrun Wa Matā`un 'Ilá Ĥīnin (Al-'A`f: 24). [7.24] Reče: "Siđite! Vi ste jedno drugomneprijatelji. I imaćete vi na Zemlji boravište iopskrbu neko vrijeme." ‍‍‍‍‍ ‍ ۖ‍‍ ‌‍ ‌‌
Qāla Fīhā Taĥyawna Wa Fīhā Tamūtūna Wa Minhā Tukhrajūna (Al-'A`f: 25). [7.25] Reče: "Na njoj ćete živjeti i na njoj umirati,i iz nje izvedeni biti." ‌ ‍ ‌‌ ‍‍‍ ‌‍‌‍‍‍‌ ‍‍‍
Yā Banī 'Ādama Qad 'Anzalnā `Alaykum Libāsāan Yuwārī Saw''ātikum Wa Rīshāan ۖ Wa Libāsu At-TaqDhālika Khayrun ۚ Dhālika Min 'Āyā Ti Allāhi La`allahum Yadhdhakkarūna (Al-'A`f: 26). [7.26] O sinovi Ademovi! Doista smo vam spustiliodjeću da sakrije sewate vaše, i perjanice, aodijelo bogobojaznosti, to je bolje. To je od znakovaAllahovih, da bi se oni poučili. ‌‌ ‍‌ ‌‌ ‌ ‌‍ ۖ ‍‍‍‍‍‍‍‌ ‍‍ۚ ‍‌‌ ‌‍ ‍ ‌
Yā Banī 'Ādama Lā Yaftinannakumu Ash-Shayţānu Kamā 'Akhraja 'Abawaykum Mina Al-Jannati Yanzi`u `Anhumā Libāsahumā Liyuriyahumā Saw''ātihimā ۗ 'Innahu Yakum Huwa Wa Qabīluhu Min Ĥaythu Lā Tarawnahum ۗ 'Innā Ja`alnā Ash-Shayā Ţīna 'Awliyā 'A Lilladhīna Lā Yu'uminūna (Al-'A`f: 27). [7.27] O sinovi Ademovi! Neka vas nikako ne zavedešejtan kao što je izveo roditelje vaše iz Dženneta,strgavši s njih dvoje odjeću njihovu, da bi impokazao sewate njihove. Uistinu, on vas vidi, on ivrsta njegova, odakle ne vidite njih. Uistinu! Mi smoučinili šejtane zaštitnicima onih koji ne vjeruju. ‌‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‍‌‍‍‍ ‍‌‍‍‍‌ ‌ ‍‌ ‍‌‌‍ۗ‍ ‍‍ ‍‌‌ ‍‍‍‍ ‌ ‍ۗ‍‌ ‌ ‍‍‍ ‌‌‍‌‌ ‍‍‍‍ ‌
Wa 'Idhā Fa`alū Fāĥishatan Qālū Wajadnā `Alayhā 'Ābā'anā Wa Allāhu 'Amaranā Bihā ۗ Qul 'Inna Allāha Lā Ya'muru Bil-Faĥshā'i ۖ 'Ataqūlūna `Alá Allāhi Mā Lā Ta`lamūna (Al-'A`f: 28). [7.28] A kad učine razvrat, govore: "Našli smo natome očeve naše i Allah nam je to naredio." Reci:"Uistinu, Allah ne naređuje razvrat. Zar govorite oAllahu ono šta ne znate?" ‌‌‌‌ ‌‍‌ ‍ ‌‍‌ ‌ ۗ ‍ ‌‍ ‌ ‌ ‌‌ ۖ ‌‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌ ‌
Qul 'Amara Rabbī Bil-Qisţi ۖ Wa 'Aqīmū Wujūhakum `Inda Kulli Masjidin Wa Ad`ūhu Mukhlişīna Lahu Ad-Dīna ۚ Kamā Bada'akum Ta`ūdūna (Al-'A`f: 29). [7.29] Reci: "Gospodar moj naređuje pravednost; iupravite lica svoja kod svakog mesdžida. PrizivajteNjega, odani Njegovom dinu. Kao što vas je u početkustvorio, (tako se i) vraćate." ‍ ‌‍ ‍‍‍‍ ۖ ‌‌ ‌ ‍‌‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ۚ ‌ ‌ ‌‌
Farīqāan Hadá Wa Farīqāan Ĥaqqa `Alayhimu Ađ-Đalālatu ۗ 'Innahumu Attakhadhū Ash-Shayāţīna 'Awliyā'a Min Dūni Allāhi Wa Yaĥsabūna 'Annahum Muhtadūna (Al-'A`f: 30). [7.30] Dio je uputio, a dio - obistinila se na njimazabluda. Uistinu, oni uzimaju šejtane zaštitnicimamimo Allaha i misle da su oni upućeni. ‍‍‍‍‍‍‌ ‌ ‍‍‍‍‌ ‍ ‍‍ۗ‍‍‍‌ ‍‍‍ ‌‌‍‌‌ ‍‌‌ ‌‍‍‌ ‍ ‌‍‍‍‍ ‌
Yā Banī 'Ādama Khudhū Zīnatakum `Inda Kulli Masjidin Wa Kulū Wa Ashrabū Wa Lā Tusrifū ۚ 'Innahu Lā Yuĥibbu Al-Musrifīna (Al-'A`f: 31). [7.31] O sinovi Ademovi! Uzmite ukras svoj kod svakogmesdžida, i jedite i pijte, a ne rasipajte. Uistinu!On ne voli rasipnike. ‌‌ ‍‌ ‌ ‍‌‍‍‍‌ ‌‌ ‍ ۚ‍ ‌
Qul Man Ĥarrama Zīnata Allāhi Allatī 'Akhraja Li`ibādihi Wa Aţ-Ţayyibāti Mina Ar-Rizqi ۚ Qul Hiya Lilladhīna 'Āmanū Fī Al-Ĥayāati Ad-DunKhālişatan Yawma Al-Qiyāmati ۗ Kadhālika Nufaşşilu Al-'Āyāti Liqawmin Ya`lamūna (Al-'A`f: 32). [7.32] Reci: "Ko je zabranio ukras Allahov kojeg jeiznio robovima Svojim, i dobre stvari od opskrbe?"Reci: "One su za one koji vjeruju u životu Dunjaa,posebno na Dan kijameta." Eto tako razlažemo znakoveljudima koji znaju. ‍ ‍‌‌ ‍ ‌‍ ‌ ‌‍‍‍‍ ‍‌ ۚ ‍‍‍‍ ‌ ‍‌‍‌ ‍‍‍‍ ‍‍ۗ‍‍‍‍
Qul 'Innamā Ĥarrama Rabbiya Al-Fawāĥisha Mā Žahara Minhā Wa Mā Baţana Wa Al-'Ithma Wa Al-Baghya Bighayri Al-Ĥaqqi Wa 'An Tushrikū Billāhi Mā Lam Yunazzil Bihi Sulţānāan Wa 'An Taqūlū `Alá Allāhi Mā Lā Ta`lamūna (Al-'A`f: 33). [7.33] Reci: "Gospodar moj je zabranio jedinorazvratnosti, ono šta je vidljivo od njih i šta jeskriveno, i griješenje i tlačenje bez prava, i dapridružujete Allahu ono za što nije objavioautoritet, i da govorite o Allahu ono šta ne znate." ‍ ‌‍‌ ‍ ‌‍ ‌ ‌ ‍‍‌ ‍‌‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍ ‌‍‍‍ ‍‍‍‍‍ ‌‌‌‌ ‍ ‍ ‌ ‍‍‍ ‌‌‌‌ ‍‍‍‍ ‌ ‌
Wa Likulli 'Ummatin 'Ajalun ۖ Fa'idhā Jā'a 'Ajaluhum Lā Yasta'khirūna Sā`atan ۖ Wa Lā Yastaqdimūna (Al-'A`f: 34). [7.34] A svaka zajednica ima rok, pa kad dođe roknjihov, neće (ga) zadržati čas, niti ubrzati. ‍ ‌ ۖ ‌‌‌ ‍‌ ‌ ‍‍‍‍‌ ۖ ‌‌ ‍‍‍‍‍
Yā Banī 'Ādama 'Immā Ya'tiyannakum Rusulun Minkum Yaquşşūna `Alaykum 'Āyā ۙ Tī Famani Attaqá Wa 'Aşlaĥa Falā Khawfun `Alayhim Wa Lā Hum Yaĥzanūna (Al-'A`f: 35). [7.35] O sinovi Ademovi! Ako vam dođu poslaniciizmeđu vas, kazivaće vam ajete Moje, pa ko se pobojii popravi, tad neće biti straha nad njima, niti ćeoni žaliti. ‌‌ ‌‍‌ ‍‍‍‍ ‌ ‍‌‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍ۙ ‍‍‍ ‌‍ ‌‌
Wa Al-Ladhīna Kadhdhabū Bi'āyātinā Wa Astakbarū `Anhā 'Ūlā'ika 'Aşĥābu An-Nāri ۖ Hum Fīhā Khālidūna (Al-'A`f: 36). [7.36] A oni koji poreknu ajete Naše i uzohole seprema njima, takvi će biti stanovnici vatre, oni će unjoj biti vječito. ‍‍‍ ‍‌‍‍‍‍ ‍‍‌‍ ‌‍‍‍‍ ‍‍ ۖ‍‌
Faman 'Ažlamu Mimmani Aftará `Alá Allāhi Kadhibāan 'Aw Kadhdhaba Bi'āyātihi ۚ 'Ūlā'ika Yanāluhum Naşībuhum Mina Al-Kitābi ۖ Ĥattá 'Idhā Jā'at/hum Rusulunā Yatawaffawnahum Qālū 'Ayna Mā Kuntum Tad`ūna Min Dūni Allāhi ۖ Qālū Đallū `Annā Wa Shahidū `Alá 'Anfusihim 'Annahum Kānū Kāfirīna (Al-'A`f: 37). [7.37] Pa ko je nepravedniji od onog ko izmišljaprotiv Allaha laž ili poriče ajete Njegove? Timtakvima će doći dio njihov iz Knjige, dok, kad imdođu izaslanici Naši da ih uzmu, govoriće: "Gdje jeono šta ste prizivali mimo Allaha?" Reći će: "Nestalisu od nas." I svjedočiće protiv duša svojih da su onibili nevjernici. ‍‌‌ ‌‍‍‍ ‍‍‍‌‌ ‌ ‍ ‌‌ ۚ‍‍‌‍‍‍ ۖ ‌‌‌ ‍‌ ‌‌ ‍‍‍ ‌ ‍‌‍‍‍ ‍‍‍ ‍‌‌ ‌‍‍‌ ۖ ‍‍‍ ‌‍ ‌
Qāla Adkhulū Fī 'Umamin Qad Khalat Min Qablikum Mina Al-Jinni Wa Al-'Insi Fī An-Nāri ۖ Kullamā Dakhalat 'Ummatun La`anat 'Ukhtahā ۖ Ĥattá 'Idhā Addārakū Fīhā Jamī`āan Qālat 'Ukhhum Li'wl57hum Rabbanā Hā'uulā' 'Ađallūnā Fa'ātihim `Adhābāan Đi`fāan Mina An-Nāri ۖ Qāla Likullin Đi`fun Wa Lakin Lā Ta`lamūna (Al-'A`f: 38). [7.38] (Allah) će reći: "Uđite u vatru u zajedniceveć prošle prije vas, od džinna i ljudi." Kad god uđezajednica, proklinjaće svoju sestru (zajednicu), dok,kad se u njoj svi sustignu, reći će zadnja njihovaprvoj njihovoj: "Gospodaru naš! Ovi su nas zaveli,zato im daj dvostruku kaznu vatrom." Reći će: "Zasvakog je dvostruko, međutim ne znate." ‍‍ ‍ ‍‌‍‍‍‍ ۖ‍ ‌ ‍‌ ۖ ‌‌‌ ‌‌‌‍‍ ‌‌ ‌ ‌‍‌ ‍‌‌ ‍‍‌ ‌ ‍‍ ۖ ‌‍‌‌ ‌
Wa Qālat 'Ūlāhum Li'khhum Famā Kāna Lakum `Alaynā Min Fađlin Fadhūqū Al-`Adhāba Bimā Kuntum Taksibūna (Al-'A`f: 39). [7.39] I reći će prva njihova zadnjoj njihovoj: "Paniste vi imali nad nama nikakvu prednost, zatokušajte kaznu za ono šta ste zaslužili." ‍‍‍ ‌‍‍‌ ‌ ‍ ‌ ‍‌‌ ‍‍‍ ‍‍‌ ‌ ‍‌‍‍
'Inna Al-Ladhīna Kadhdhabū Bi'āyātinā Wa Astakbarū `Anhā Lā Tufattaĥu Lahum 'Abwābu As-Samā'i Wa Lā Yadkhulūna Al-Jannata Ĥattá Yalija Al-Jamalu Fī Sammi Al-Khiyāţi ۚ Wa Kadhalika Naj Al-Mujrimīna (Al-'A`f: 40). [7.40] Uistinu, oni koji budu poricali ajete Naše ioholili se prema njima, neće im se otvoriti kapijeneba i neće ući u Džennet, dok ne prođe deva krozušice igle; a tako plaćamo prestupnike. ‍‍‍ ‍‌‍‍‍‌ ‌ ‌‍‍‌ ‍‍‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍ ۚ ‌ ‍‍‍‍‍
Lahum Min Jahannama Mihādun Wa Min Fawqihim Ghawāshin ۚ Wa Kadhalika Naj Až-Žālimīna (Al-'A`f: 41). [7.41] Imaće oni od Džehennema postelju, a iznad njihće biti (vatrene) pokrivke; a tako kažnjavamo zalime. ‍‌‌ ‍‍‍‍ ‍ ‌‍‌‌ ‍‍‍‍‌ ۚ ‌ ‍‍‍‍‍
Wa Al-Ladhīna 'Āmanū Wa `Amilū Aş-Şāliĥāti Lā Nukallifu Nafsāan 'Illā Wus`ahā 'Ūlā'ika 'Aşĥābu Al-Jannati ۖ Hum Fīhā Khālidūna (Al-'A`f: 42). [7.42] A oni koji vjeruju i čine dobra djela - neopterećujemo dušu, izuzev mogućnošću njenom - takviće biti stanovnici Dženneta, oni će u njemu bitivječito. ‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ‌ ‌ ‍ ‍‍‌‍ ‌‍‍‍ ‍‍ۖ‍‌
Wa Naza`nā Mā Fī Şudūrihim Min Ghillin Tajrī Min Taĥtihimu Al-'Anhāru ۖ Wa Qālū Al-Ĥamdu Lillāh Al-Ladhī Hadānā Lihadhā Wa Mā Kunnā Linahtadiya Lawlā 'An Hadānā Al-Lahu ۖ Laqad Jā'at Rusulu Rabbinā Bil-Ĥaqqi ۖ Wa Nūdū 'An Tilkumu Al-Jannatu 'Ūrithtumūhā Bimā Kuntum Ta`malūna (Al-'A`f: 43). [7.43] I istrgnućemo šta je u grudima njihovim odmržnje; teći će ispod njih rijeke i govoriće: "HvalaAllahu koji nas je ovom uputio. A ne bismo se uputilida nas nije Allah uputio! Doista, donosili suposlanici Gospodara našeg Istinu." I viknuće im se:"Ovo je Džennet koji vam je dat u naslijeđe za onošta ste radili." ‌ ‌ ‍‌ ‍‌‍‍ ‍‌‍‍‌‌ ۖ ‌‌ ‌ ‌ ‍‍‍‍‌ ‌‌ ‌‌ ۖ‍‍‌ ‍‌ ‌ ‌‍ ۖ ‌‌ ‌‌‍‍‍ ‌‍‍‌ ‌ ‍‌‍‍
Wa Nādá 'Aşĥābu Al-Jannati 'Aşĥāba An-Nāri 'An Qad Wajadnā Mā Wa`adanā Rabbunā Ĥaqqāan Fahal Wajadtum Mā Wa`ada Rabbukum Ĥaqqāan ۖ Qālū Na`am ۚ Fa'adhdhana Mu'uadhdhinun Baynahum 'An La`natu Allāhi `Alá Až-Žālimīna (Al-'A`f: 44). [7.44] I dozivaće stanovnici Dženneta stanovnikevatre: "Doista smo našli ono što nam je obećavaoGospodar naš istinitim, pa jeste li našli ono šta jeobećavao Gospodar vaš istinitim?" Reći će: "Da." Tadće objaviti muezzin među njima: "Prokletstvo Allahovoje nad zalimima, ‍‍‍‍ ‍‍‍ ‌‍‍‍ ‍‍ ‌‌‌ ‍‌ ‍‍‍‍ ‌‍‍‍ۖ ۚ ‌ ‌‌ ‌‌‍ ‌ ‍‍
Al-Ladhīna Yaşuddūna `An Sabīli Allāhi Wa Yabghūnahā `Iwajāan Wa Hum Bil-'Ākhirati Kāfirūna (Al-'A`f: 45). [7.45] Onima koji su odvraćali od puta Allahovog itražili ga iskrivljenim, a oni su u Ahiret bilinevjernici." ‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍‌ ‍‌‌ ‍‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍‍‍‍‌ ‍‍
Wa Baynahumā Ĥijābun ۚ Wa `Alá Al-'A`rāfi Rijālun Ya`rifūna Kullāan Bisīmāhum ۚ Wa Nādawā 'Aşĥāba Al-Jannati 'An Salāmun `Alaykum ۚ Lam Yadkhulūhā Wa Hum Yaţma`ūna (Al-'A`f: 46). [7.46] I između njih dvaju biće veo, a na uzvisinamaće biti ljudi (koji će) prepoznati svakog poobilježjima njihovim. I vikat će stanovnicimaDženneta: "Selamun alejkum!" Nisu ušli u njega, a oniće željeti. ‌ ‍ ۚ ‌‌ ‍‍‍‌ ‍‍ ۚ ‌‌‌‌ ‍‍‍ ‍‍‍ ‌‌ۚ‍‍‍ ‍‍‍‍‍
Wa 'Idhā Şurifat 'Abşāruhum Tilqā'a 'Aşĥābi An-Nāri Qālū Rabbanā Lā Taj`alnā Ma`a Al-Qawmi Až-Žālimīna (Al-'A`f: 47). [7.47] I kad skrenu pogledi njihovi premastanovnicima vatre, reći će: "Gospodaru naš! Ne stavinas sa narodom zalima." ‌‌‌‌ ‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍‌ ‍‍‍ ‍‍ ‌‍‌ ‌ ‍‍‍‍‌ ‍‍ ‍‍
Wa Nādá 'Aşĥābu Al-'A`rāfi Rijālāan Ya`rifūnahum Bisīmāhum Qālū Mā 'Aghná `Ankum Jam`ukum Wa Mā Kuntum Tastakbirūna (Al-'A`f: 48). [7.48] I pozivaće stanovnici uzvisina ljude koje ćeznati po obilježjima njihovim, govoriće: "Šta vam jevrijedio skup vaš i što ste se oholili? ‍‍‍‍ ‍‌ ‍‌ ‍‌‍‍‍ ‌‌ ‍‌‍‍‍ ‌
'Ahā'uulā' Al-Ladhīna 'Aqsamtum Lā Yanāluhumu Allāhu Biraĥmatin ۚ Adkhulū Al-Jannata Lā Khawfun `Alaykum Wa Lā 'Antum Taĥzanūna (Al-'A`f: 49). [7.49] Jesu li to oni (za koje) ste se kleli da imneće stići Allahova milost?" "Uđite u Džennet! Nemastraha nad vama i nećete vi žaliti." ‌‌‌ ‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌ ‍ ‍ ۚ ‍‍ ‍‍ ‌ ‌
Wa Nādá 'Aşĥābu An-Nāri 'Aşĥāba Al-Jannati 'An 'Afīđū `Alaynā Mina Al-Mā'i 'Aw Mimmā Razaqakumu Allāhu ۚ Qālū 'Inna Allāha Ĥarramahumā `Alá Al-Kāfirīna (Al-'A`f: 50). [7.50] I zvaće stanovnici vatre stanovnike Dženneta:"Prolijte na nas malo vode ili nešto od onog čim vasje opskrbio Allah." Reći će: "Uistinu! Allah je todvoje zabranio nevjernicima, ‍‍‍‍ ‍‍ ‌‍‍‍ ‍‍‍ ‌‌‌ ‌‍‍‍‌ ‌‌ ‍‍‍‍ ‍ۚ ‍‍‍ ‍‌ ‌
Al-Ladhīna Attakhadhū Dīnahum Lahwan Wa La`ibāan Wa Gharrat/humu Al-Ĥayāatu Ad-Dunۚ Fālyawma Nansāhum Kamā Nasū Liqā'a Yawmihimdhā Wa Mā Kānū Bi'āyātinā Yajĥadūna (Al-'A`f: 51). [7.51] Onima koji su uzimali vjeru svoju igrom izabavom, a obmanuo ih je život Dunjaa." Zato ćemonjih Danas zaboraviti, kao što su zaboravili nasusret dana njihovog ovog, i što su ajete Našenijekali. ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‌ ‌ ‌ ‍‌‍‌ ۚ ‍‌‍‍‍ ‌ ‍‍‌‌ ‌ ‌ ‌ ‍‍‍‍‌
Wa Laqad Ji'nāhum Bikitābin Faşşalnāhu `Alá `Ilmin Hudan Wa Raĥmatan Liqawmin Yu'uminūna (Al-'A`f: 52). [7.52] A doista, donijeli smo im Knjigu, pa smo jebazirali na znanju, Uputu i milost za ljude kojivjeruju. ‍‍‌ ‍‍‍‍‍ ‌ ‍ ‌‌‍ ‌ ‍‍‍
Hal Yanžurūna 'Illā Ta'w9lahu ۚ Yawma Ya'tī Ta'w9luhu Yaqūlu Al-Ladhīna Nasūhu Min Qablu Qad Jā'at Rusulu Rabbinā Bil-Ĥaqqi Fahal Lanā Min Shufa`ā'a Fayashfa`ū Lanā 'Aw Nuraddu Fana`mala Ghayra Al-Ladhī Kunnā Na`malu ۚ Qad Khasirū 'Anfusahum Wa Đalla `Anhum Mā Kānū Yaftarūna (Al-'A`f: 53). [7.53] Čekaju li samo ostvarenje njeno? Na Dan kaddođe ostvarenje njeno, govoriće oni koji su jezaboravili ranije: "Doista su poslanici Gospodaranašeg donosili Istinu. Pa hoće li biti za nas ikakvihposrednika, pa da posreduju za nas ili da budemovraćeni, pa da radimo drugačije no što smo radili?"Doista, izgubili su duše svoje, a iščezlo je od njihšta su izmišljali. ‍‌‍‍‍‍‍‍‍‍‍‌ ‌‌ ‌ ۚ ‌ ‍‍‍ ‍‍‍‍ ‍‍‍ ‍‌‍‍‌ ‍‌ ‌ ‌‍ ‌ ‍‌‌ ‍‌‌ ‌‌ ‍‌‌ ‍‍‍‍‍‌ ۚ ‌‌‍ ‌‍‍ ‍‌‍‍‍ ‌
'Inna Rabbakumu Allāhu Al-Ladhī Khalaqa As-Samāwāti Wa Al-'Arđa Fī Sittati 'Ayyāmin Thumma Astawá `Alá Al-`Arshi Yughshī Al-Layla An-Nahāra Yaţlubuhu Ĥathīthāan Wa Ash-Shamsa Wa Al-Qamara Wa An-Nujūma Musakhkharātin Bi'amrihi ۗ 'Alā Lahu Al-Khalqu Wa Al-'Amru ۗ Tabāraka Allāhu Rabbu Al-`Ālamīna (Al-'A`f: 54). [7.54] Uistinu! Gospodar vaš je Allah koji je stvorionebesa i Zemlju u šest dana, zatim se postavio naArš. Prekriva noću dan (koji) traži nju žurno, aSunce i Mjesec i zvijezde potčinjeni su komandiNjegovoj. Uistinu! Njegovo je stvaranje i komanda!Blagoslovljen neka je Allah, Gospodar svjetova! ‌ ‌‍‍‍ ‍‍ ‍‌‍‍‌ ‌‍‌‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‌‍‌ ‍‍‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‌ ۗ ‌‌ ‍‍‍‍ۗ ‌‍ ‍ ‌‍
AdRabbakum Tađarru`āan Wa Khufyatan ۚ 'Innahu Lā Yuĥibbu Al-Mu`tadīna (Al-'A`f: 55). [7.55] Zazivajte Gospodara svog skrušeno i potajno.Uistinu! On ne voli one koji prevršuju. ‌‍‍‍‍‍ ‌‍ۚ‍ ‌
Wa Lā Tufsidū Fī Al-'Arđi Ba`da 'Işlāĥihā Wa Ad`ūhu Khawfāan Wa Ţama`āan ۚ 'Inna Raĥmata Allāhi Qarībun Mina Al-Muĥsinīna (Al-'A`f: 56). [7.56] I ne činite fesad na Zemlji, nakon sređivanjanjenog, i prizivajte Njega, strahujući i nadajući se.Uistinu, Allahova milost je bliska dobročiniteljima. ‌ ‌ ‌‍‍ ‍‍ ۚ‌ ‌‍ ‍‍‍
Wa Huwa Al-Ladhī Yursilu Ar-Riyāĥa Bushan Bayna Yaday Raĥmatihi ۖ Ĥattá 'Idhā 'Aqallat Saĥābāan Thiqālāan Suqnāhu Libaladin Mayyitin Fa'anzalnā Bihi Al-Mā'a Fa'akhrajnā Bihi Min Kulli Ath-Thamarāti ۚ Kadhālika Nukhriju Al-Mawtá La`allakum Tadhakkarūna (Al-'A`f: 57). [7.57] A On je Taj koji šalje vjetrove radosnomviješću pred milošću Svojom. Dok, kad ponesu oblaketeške, usmjerimo ga ka zemlji zamrloj pa spuštamo nanju vodu, te izvodimo njome od svačeg plodove. Takoćemo izvesti mrtve, da biste se vi podsjetili. ‍‍‍‍‍ ‌‍‍‍ ۖ ‍ ‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍ ‍‌ ‌‌ ‍‍‌ ‍‌‍‍‍‌ ۚ‍‍ ‌ ‌
Wa Al-Baladu Aţ-Ţayyibu Yakhruju Nabātuhu Bi'idhni Rabbihi ۖ Wa Al-Ladhī Khabutha Lā Yakhruju 'Illā Nakidāan ۚ Kadhālika Nuşarrifu Al-'Āyāti Liqawmin Yashkurūna (Al-'A`f: 58). [7.58] A dobra zemlja izvodi rastinje svoje sdozvolom Gospodara svog; a koja je loša, izvodi samooskudno. Tako razlažemo znakove ljudima (koji)zahvaljuju. ‌‌ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍ ‌ ‌‍ ۖ ‍ ‌ ‍‍‍‍ ‌‌ ‌ ۚ‍‍‍‍
Laqad 'Arsalnā Nūĥāan 'Ilá Qawmihi Faqāla Yā Qawmi A`budū Allaha Mā Lakum Min 'Ilahin Ghayruhu 'Innī 'Akhāfu `Alaykum `Adhāba Yawmin `Ažīmin (Al-'A`f: 59). [7.59] Doista smo poslali Nuha narodu njegovom, pareče: "O narode moj! Obožavajte Allaha! Nemate vidrugog boga osim Njega. Uistinu! Ja se bojim za vaskazne Dana strahovitog." ‍‍ ‌‌ ‌‌ ‍ ‍‍‍ ‍ ‌ ‍‌‌ ‌ ‍ ‌ ‌‍ ‍‍‌‍‍
Qāla Al-Mala'u Min Qawmihi 'Innā Lanarāka Fī Đalālin Mubīnin (Al-'A`f: 60). [7.60] Uglednici iz naroda njegovog rekoše: "Uistinu,mi te vidimo u zabludi očitoj." ‌ ‍‌‍ ‌‍‌ ‍‍‌
Qāla Yā Qawmi Laysa Bī Đalālatun Wa Lakinnī Rasūlun Min Rabbi Al-`Ālamīna (Al-'A`f: 61). [7.61] Reče: "O narode moj! Nije u meni zabluda, negosam ja poslanik Gospodara svjetova. ‍‍ ‌‍‍‍‍ ‌‍‍‍ ‍‌‌ ‌‍
'Uballighukum Risālāti Rabbī Wa 'Anşaĥu Lakum Wa 'A`lamu Mina Allāhi Mā Lā Ta`lamūna (Al-'A`f: 62). [7.62] Dostavljam vam poslanice Gospodara svog isavjetujem vas, i znam od Allaha ono šta ne znate. ‍‍‍‍‍ ‌‍ ‌‌‌‍‍‍ ‌‌ ‍ ‌ ‌
'Awa`ajibtum 'An Jā'akum Dhikrun Min Rabbikum `Alá Rajulin Minkum Liyundhirakum Wa Litattaqū Wa La`allakum Turĥamūna (Al-'A`f: 63). [7.63] Zar se čudite što vam dolazi Opomena odGospodara vašeg po čovjeku između vas, da bi vasopomenuo, i da biste se pobojali i da bi vam sesmilovalo." ‌‍‍‍‍ ‌‌‌ ‍‌ ‌ ‍‌‌ ‌‍‍‍ ‍‌‍‍‍ ‍‌‍‍‍‌‍ ‌‍‍‍
Fakadhdhabūhu Fa'anjaynāhu Wa Al-Ladhīna Ma`ahu Fī Al-Fulki Wa 'Aghraq Al-Ladhīna Kadhdhabū Bi'āyātinā ۚ 'Innahum Kānū Qawmāan `Amīna (Al-'A`f: 64). [7.64] Tad ga porekoše, pa spasismo njega i one snjim u lađi, a potopismo one koji su poricali ajeteNaše. Uistinu, oni su bili narod slijepaca. ‍‍‍‍‍‍‍ ‌‌‍‍‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍ۚ ‍‌
Wa 'Ilá `Ādin 'Akhāhum Hūdāan ۗ Qāla Yā Qawmi A`budū Allaha Mā Lakum Min 'Ilahin Ghayruhu ۚ 'Afalā Tattaqūna (Al-'A`f: 65). [7.65] I Adu, brata njihovog Huda. Reče: "O narodemoj! Obožavajte Allaha. Nemate vi drugog boga osimNjega. Pa zar se nećete pobojati?" ‌‌ ‍‌ ‍‍‍ ‌‌ ۗ ‍ ‌ ‍‌‌ ‌ ‍ ‌ ۚ‍‍
Qāla Al-Mala'u Al-Ladhīna Kafarū Min Qawmihi 'Innā Lanarāka Fī Safāhatin Wa 'Innā Lanažunnuka Mina Al-Kādhibīna (Al-'A`f: 66). [7.66] Uglednici koji nisu vjerovali iz narodanjegovog, rekoše: "Uistinu, mi te vidimo u gluposti,i uistinu, mi mislimo da si ti od lažova." ‍‍‍‍ ‌ ‍‌‍ ‌‍‌ ‍‍‌ ‌‌‍‌ ‍‍‍‍‍
Qāla Yā Qawmi Laysa Bī Safāhatun Wa Lakinnī Rasūlun Min Rabbi Al-`Ālamīna (Al-'A`f: 67). [7.67] Reče: "O narode moj! Nije u meni glupost, negosam ja poslanik Gospodara svjetova. ‍‍ ‌‍‍‍‍ ‌‍‍‍ ‍‌‌ ‌‍
'Uballighukum Risālāti Rabbī Wa 'Anā Lakumşiĥun 'Amīnun (Al-'A`f: 68). [7.68] Dostavljam vam poslanice Gospodara mog i jasam vam savjetnik pouzdani. ‍‍‍‍‍ ‌‍ ‌‌‌ ‍ ‌
'Awa`ajibtum 'An Jā'akum Dhikrun Min Rabbikum `Alá Rajulin Minkum Liyundhirakum ۚ Wa Adhkurū 'Idh Ja`alakum Khulafā'a Min Ba`di Qawmi Nūĥin Wa Zādakum Al-Khalqi Basţatan ۖdhkurū 'Ālā'a Allāhi La`allakum Tufliĥūna (Al-'A`f: 69). [7.69] Zar se čudite što vam dolazi Opomena odGospodara vašeg po čovjeku između vas, da bi vasupozorio? A sjetite se kad vas je učinionasljednicima nakon naroda Nuhovog, i povećao vas ukonstituciji obilno. Pa sjetite se blagodatiAllahovih, da biste vi uspjeli." ‌‍‍‍‍ ‌‌‌ ‍‌ ‌ ‍‌‌ ‌‍‍‍ ‍‌‍‍‍ ‍‌‍‍‍‌‍ ۚ ‌‌‌ ‍‍‌‌ ‍‌‌ ‌ ‍‍ ‌‌‌‌ ‍‍‍‍‍‍ۖ ‌‌
Qālū 'Aji'tanā Lina`buda Allāha Waĥdahu Wa Nadhara Mā Kāna Ya`budu 'Ābā'uunā ۖ Fa'tinā Bimā Ta`idunā 'In Kunta Mina Aş-Şādiqīna (Al-'A`f: 70). [7.70] Rekoše: "Zar si nam došao da bismo obožavaliAllaha - jedinog Njega, a ostavili ono što suobožavali očevi naši? Pa daj nam ono čim namprijetiš, ako istinu govoriš!" ‍‍ ‌‌ ‍ ‌ ‌‌‍‌ ‌ ‍‌‌ ۖ ‌ ‌ ‍‌ ‍‌‍‍‍‍‍‌‍
Qāla Qad Waqa`a `Alaykum Min Rabbikum Rijsun Wa Ghađabun ۖ 'Atujādilūnanī Fī 'Asmā'in Sammaytumūhā 'Antum Wa 'Ābā'uukum Mā Nazzala Allāhu Bihā Min Sulţānin ۚntažirū 'Innī Ma`akum Mina Al-Muntažirīna (Al-'A`f: 71). [7.71] Reče: "Već je pala na vas od Gospodara vašegprljavština i gnjev. Zar se prepirete sa mnom oimenima? koja ste nadjenuli vi i očevi vaši; nijespustio Allah za njih nikakav autoritet. Pa očekujte!Uistinu! Ja sam od onih koji sa vama čekaju." ‍ ‍‌‌ ‌‍ ‍‍ۖ ‌‌ ‍ ‌‍‌‌‍‍‍‍‍ ‌‌‍‌ ‌ ‍ ‌ ‍‌‌ ‍‍‍ ۚ‍‍‍‍‍‌‍‍‍‍‍‍
Fa'anjaynāhu Wa Al-Ladhīna Ma`ahu Biraĥmatin Minnā Wa Qaţa`nā Dābira Al-Ladhīna Kadhdhabū Bi'āyātinā ۖ Wa Mā Kānū Mu'uminīna (Al-'A`f: 72). [7.72] Pa smo spasili njega i one s njim milošću odNas, i odsjekli korijen onih koji su poricali ajeteNaše i nisu bili vjernici. ‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌‍ ‍‍‍ۖ ‌‌
Wa 'Ilá Thamūda 'Akhāhum Şāliĥāan ۗ Qāla Yā Qawmi A`budū Allaha Mā Lakum Min 'Ilahin Ghayruhu ۖ Qad Jā'atkum Bayyinatun Min Rabbikum ۖ Hadhihi Nāqatu Allāhi Lakum 'Āyatan ۖ Fadharūhā Ta'kul Fī 'Arđi Allāhi ۖ Wa Lā Tamassūhā Bisū'in Faya'khudhakum `Adhābun 'Alīmun (Al-'A`f: 73). [7.73] I Semudu, brata njihovog Saliha. Reče: "Onarode moj! Obožavajte Allaha! Nemate vi drugog bogaosim Njega. Već vam je došao jasan dokaz od Gospodaravašeg. Ova deva Allahova za vas je znak; zato jepustite da jede po Zemlji Allahovoj, i ne dotičite jezlom, pa da vas spopadne kazna bolna." ‌‌ ‍‍‍‌ ‍‍ۗ ‍ ‌ ‍‌‌ ‌ ۖ ‍‌‌ ‌‍ ۖ ‍ ‌ ‌‌‌ ۖ ‌‌ ‍ ‌ ۖ ‌ ‍‍‍‌‌ ‍‍‌
Wa Adhkurū 'Idh Ja`alakum Khulafā'a Min Ba`di `Ādin Wa Bawwa'akum Al-'Arđi Tattakhidhūna Min Suhūlihā Quşūan Wa Tanĥitūna Al-Jibāla Buyūtāan ۖdhkurū 'Ālā'a Allāhi Wa Lā Ta`thawā Fī Al-'Arđi Mufsidīna (Al-'A`f: 74). [7.74] I sjetite se kad vas je učinio nasljednicimanakon Ada i nastanio vas na Zemlji. Pravite unizijama njenim palače i klešete brda (u) kuće. Pasjetite se blagodati Allahovih i ne činite zlo naZemlji, praveći fesad. ‌‌ ‌‌‌ ‍‍‌‌ ‍‌‌ ‌ ‍ ‌‌ ‍‍‍‍‌ ‍‌‌ ‌ ‍‍‍‌‌ ‌‍‌‍‍‍‍‍‍ ۖ ‌‌ ‍ ‌‌ ‌‌
Qāla Al-Mala'u Al-Ladhīna Astakbarū Min Qawmihi Lilladhīna Astuđ`ifū Liman 'Āmana Minhum 'Ata`lamūna 'Anna Şāliĥāan Mursalun Min Rabbihi ۚ Qālū 'Innā Bimā 'Ursila Bihi Mu'uminūna (Al-'A`f: 75). [7.75] Uglednici koji su se uzoholili iz narodanjegovog rekoše onima koji su učinjeni slabima - onomko je vjerovao od njih: "Znate li da je Salihizaslanik od Gospodara njegovog?" Rekoše: "Uistinu,mi smo u ono s čim je poslat, vjernici!" ‍‍‍ ‍‌‍‍‍‍‍ ‍‌‌ ‌ ‍‌‍‍‍ ‌‍‍‍ ‍‌‌ ‌‍ ۚ ‍‍‍‌ ‍
Qāla Al-Ladhīna Astakbarū 'Innā Bial-Ladhī 'Āmantum Bihi Kāfirūna (Al-'A`f: 76). [7.76] Oni koji su se uzoholili rekoše: "Uistinu, mismo u ono u što vjerujete, nevjernici!" ‍‍‍‍‌ ‌‍‌‍‍‍ ‌
Fa`aqarū An-Nāqata Wa `Atawā `An 'Amri Rabbihim Wa Qālū Yā Şāliĥu A'tinā Bimā Ta`idunā 'In Kunta Mina Al-Mursalīna (Al-'A`f: 77). [7.77] Tad raniše devu i oglušiše se o naredbuGospodara svog, i rekoše: "O Salih! Donesi nam onočim nam prijetiš, ako si od izaslanika." ‍‍‍‌ ‍‍‍ ‌‌‌ ‍‌‌ ‌‍ ‌‍ ‌ ‌ ‍‌ ‍‌‍‍
Fa'akhadhat/humu Ar-Rajfatu Fa'aşbaĥū Fī Dārihimthimīna (Al-'A`f: 78). [7.78] Pa ih snađe potres, te osvanuše u kućamasvojim povaljani. ‍‍‍ ‍ ‌‌
Fatawallá `Anhum Wa Qāla Yā Qawmi Laqad 'Ablaghtukum Risālata Rabbī Wa Naşaĥtu Lakum Wa Lakin Lā Tuĥibbūna An-Nāşīna (Al-'A`f: 79). [7.79] Tad se okrenu od njih i reče: "O narode moj.Doista sam vam dostavio poslanicu Gospodara svog isavjetovao vas, međutim, ne volite savjetnike." ‌ ‍‌‍‍‍ ‌‍‍ ‍‍ ‍‍‍‍ ‌‍ ‌‍‍‍‍ ‌‍‌‌ ‌ ‍‍‍ ‍‍
Wa Lūţāan 'Idh Qāla Liqawmihi 'Ata'tūna Al-Fāĥishata Mā Sabaqakum Bihā Min 'Aĥadin Mina Al-`Ālamīna (Al-'A`f: 80). [7.80] I Luta! Kad reče narodu svom: "Zar činiterazvrat u kojem vas nije nadmašio niko od svjetova? ‍‍‍ ‌‌‌ ‍‍‍ ‌‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍ ‌ ‍‌‌ ‌
'Innakum Lata'tūna Ar-Rijāla Shahwatan Min Dūni An-Nisā' ۚ Bal 'Antum Qawmun Musrifūna (Al-'A`f: 81). [7.81] Uistinu, vi prilazite strašću ljudima mimožena. Naprotiv, vi ste ljudi koji pretjeruju." ‍ ‍‍‍ ‍‍ ‍‌‌ ‌‍‍‌ ‍‍‌‌ ۚ ‌‌
Wa Mā Kāna Jawāba Qawmihi 'Illā 'An Qālū 'Akhrijūhum Min Qaryatikum ۖ 'Innahum 'Unāsun Yataţahharūn (Al-'A`f: 82). [7.82] Odgovor naroda njegovog bio je jedino štorekoše: "Protjerajte ih iz naselja vašeg. Uistinu,oni su ljudi koji se čiste." ‌ ‍ ‍‍‌ ‍ ‌ ‌‍‍ ‌‍ ‍‌ۖ‍ ‌‍‍‍‍‌
Fa'anjaynāhu Wa 'Ahlahu 'Illā Amra'atahu Kānat Mina Al-Ghābirīna (Al-'A`f: 83). [7.83] Pa smo spasili njega i porodicu njegovu,izuzev žene njegove, bila je od izostalih. ‍‍ ‌‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍
Wa 'Amţarnā `Alayhim Maţaan ۖnžur Kayfa Kāna `Āqibatu Al-Mujrimīna (Al-'A`f: 84). [7.84] I izlili smo na njih kišu. Pa pogledaj kakavje bio kraj prestupnika! ‌‍‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‌ ۖ‍‍‍‌ ‍‍‍‍ ‍ ‍‍
Wa 'Ilá Madyana 'Akhāhum Shu`aybāan ۗ Qāla Yā Qawmi A`budū Allaha Mā Lakum Min 'Ilahin Ghayruhu ۖ Qad Jā'atkum Bayyinatun Min Rabbikum ۖ Fa'awfū Al-Kayla Wa Al-Mīzāna Wa Lā Tabkhasū An-Nāsa 'Ashyā 'Ahum Wa Lā Tufsidū Fī Al-'Arđi Ba`da ۚ 'Işlāĥihā Dhalikum Khayrun Lakum 'In Kuntum Mu'uminīna (Al-'A`f: 85). [7.85] I Medjenu, brata njihovog, Šuajba. Reče: "Onarode moj! Obožavajte Allaha! Nemate vi drugog bogasem Njega. Zaista vam je došao jasan dokaz odGospodara vašeg; zato ispunjavajte mjeru i mjerilo. Ine zakidajte ljudima stvari njihove, i ne činitefesad na Zemlji, nakon sređivanja njenog. To je boljeza vas, ako ste vjernici. ‌‌ ‍ ‌‍‍ۗ ‍ ‌ ‍‌‌ ‌ ۖ ‍‌‌ ‌‍ ۖ ‍‍‍ ‌‍‍‌ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍ ‌‍‌ ‌‌ ‌ ۚ ‍‍ ‌‌‌ ‍‌‍‍
Wa Lā Taq`udū Bikulli Şiţin Tū`idūna Wa Taşuddūna `An Sabīli Allāhi Man 'Āmana Bihi Wa Tabghūnahā `Iwajāan ۚ Wa Adhkurū 'Idh Kuntum Qalīlāan Fakaththarakum ۖ Wa Anžurū Kayfa Kāna `Āqibatu Al-Mufsidīna (Al-'A`f: 86). [7.86] I ne sjedajte na svakom putu prijeteći iodvraćajući od puta Allahovog onog ko vjeruje u Njegai tražeći ga iskrivljenim. I sjetite se kad ste bili(brojčano) mali, pa vas je umnožio. I pogledajtekakav je bio kraj mufsida. ‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‌ ‍‌ ‍‍‌ ‌‍‍‍‍‍‌ ‍‌‌ ‍‍‍‍‍ ‍‌‌ ‌ ‌‍‍‍‍‍‍‍‍‌ ۚ ‌‌‌ ‍‌‍‍‍ ‍ ۖ‍‍‍‌‍‍‍ ‍
Wa 'In Kāna Ţā'ifatun Minkum 'Āmanū Bial-Ladhī 'Ursiltu Bihi Wa Ţā'ifatun Lam Yu'uminū Fāşbirū Ĥattá Yaĥkuma Allāhu Baynanā ۚ Wa Huwa Khayru Al-Ĥākimīna (Al-'A`f: 87). [7.87] A ako bude skupina među vama (koja) vjeruje uono s čim sam poslat, i skupina (koja) ne vjeruje,onda se strpite dok Allah ne presudi među nama, a Onje Najbolji od sudaca." ‌‌‌ ‍ ‍‌‍‍‍ ‌ ‌‌ ‌ ‍‌‍ ‌ ۚ‍‍‍‌
Qāla Al-Mala'u Al-Ladhīna Astakbarū Min Qawmihi Lanukhrijannaka Yā Shu`aybu Wa Al-Ladhīna 'Āmanū Ma`aka Min Qaryatinā 'Aw Lata`ūdunna Fī Millatinā ۚ Qāla 'Awalaw Kunnā Kārihīna (Al-'A`f: 88). [7.88] Velikani koji su se uzoholili iz narodanjegovog, rekoše: "Sigurno ćemo protjerati tebe, oŠuajb, i one koji s tobom vjeruju, iz naselja našegili ćete se sigurno vratiti u millet naš." Reče: "Zariako nam se gadi?" ‍‍‍ ‍‌‍ ‍‍‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍ ‌ ‍‌‍‍ ‌‌ ‌‌ ‌ ۚ ‌‌‌ ‍‍‍‍‌
Qadi Aftaraynā `Alá Allāhi Kadhibāan 'In `Udnā Fī Millatikum Ba`da 'Idh Najjānā Al-Lahu Minhā ۚ Wa Mā Yakūnu Lanā 'An Na`ūda Fīhā 'Illā 'An Yashā'a Allāhu Rabbunā ۚ Wasi`a Rabbunā Kulla Shay'in `Ilmāan ۚ `Alá Allāhi Tawakkalnā ۚ Rabbanā Aftaĥ Baynanā Wa Bayna Qawminā Bil-Ĥaqqi Wa 'Anta Khayru Al-Fātiĥīna (Al-'A`f: 89). [7.89] Doista bismo izmišljali protiv Allaha laž akobismo se vratili u millet vaš, nakon što nas jeizbavio Allah iz njega. A nije za nas da se u njegavraćamo, izuzev ako htjedne Allah, Gospodar naš.Gospodar naš obuhvata svaku stvar znanjem. U Allahase uzdamo. Gospodaru naš! Presudi između nas i izmeđunaroda našeg s Istinom, a Ti si Najbolji od sudaca." ‍‌ ‌ ‌ ‍ ‌‌‌ ‍‌ ‌‌ ‌ ‍‌‍‍‍‌ ۚ ‌‌ ‍‍‍‌ ‍‍‍‌‌ ‍‌ ‍‍ ‌‍ۚ ‌ ‌‍‌ ‍‌ ‌ ۚ‍ ‌ ۚ ‌‍‍‍‍‌ ‌‌‌‍‍‍‌
Wa Qāla Al-Mala'u Al-Ladhīna Kafarū Min Qawmihi La'ini Attaba`tum Shu`aybāan 'Innakum 'Idhāan Lakhāsirūna (Al-'A`f: 90). [7.90] I rekoše velikani koji nisu vjerovali iznaroda njegovog: "Ako biste slijedili Šuajba, uistinubiste vi tad bili gubitnici." ‍‍ ‍‍‍‍ ‌ ‍‌‍ ‌‌‌‍‍‍‌
Fa'akhadhat/humu Ar-Rajfatu Fa'aşbaĥū Fī Dārihimthimīna (Al-'A`f: 91). [7.91] Pa zadesi njih potres, te osvanuše u kućamasvojim povaljani. ‍‍‍ ‍ ‌‌
Al-Ladhīna Kadhdhabū Shu`aybāan Ka'an Lam Yaghnawā Fīhā ۚ Al-Ladhīna Kadhdhabū Shu`aybāan Kānū Humu Al-Khāsirīna (Al-'A`f: 92). [7.92] Oni koji su porekli Šuajba, kao da nisustanovali u njima. Koji su porekli Šuajba - oni subili gubitnici. ‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍‍‌‌ ‌ ۚ ‍‍‍ ‍‍‍‍
Fatawallá `Anhum Wa Qāla Yā Qawmi Laqad 'Ablaghtukum Risālāti Rabbī Wa Naşaĥtu Lakum ۖ Fakayfa 'Āsá `Alá Qawmin Kāfirīna (Al-'A`f: 93). [7.93] Tad se okrenu od njih i reče: "O narode moj!Doista sam vam dostavio poslanice Gospodara mog isavjetovao vas; pa kako da žalim nad narodomnevjernika?" ‌ ‍‌‍‍‍ ‌‍‍‍‍ ‍‍‍‍ ‌‍ ‌‍‍‍ۖ‍‍‍ ‌‌ ‌
Wa Mā 'Arsalnā Fī Qaryatin Min Nabīyin 'Illā 'Akhadhnā 'Ahlahā Bil-Ba'sā'i Wa Ađ-Đarrā'i La`allahum Yađđarra`ūna (Al-'A`f: 94). [7.94] A nismo poslali u grad nijednog vjerovjesnika,a da nismo pogodili stanovništvo njegovo nesrećom ibijedom, da bi se oni ponizili. ‌‌ ‍‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍‌‌ ‍‍‍
Thumma Baddalnā Makāna As-Sayyi'ati Al-Ĥasanata Ĥattá `Afaw Wa Qālū Qad Massa 'Ābā'anā Ađ-Đarrā'u Wa As-Sarrā'u Fa'akhadhnāhum Baghtatan Wa Hum Lā Yash`urūna (Al-'A`f: 95). [7.95] Zatim bismo zamijenili namjesto zla dobro, dokse ne bi namnožili pa rekli: "Doista je naše očevedoticala sreća i nesreća." Tad bismo ih dograbilinenadno, a oni ne bi opazili. ‌ ‌ ‍ ‌ ‌ ‍‍ ‌ ‌‍‌‌ ‍‍‍‌ ‍‌‌ ‍‍ ‍‍‍ ‌ ‌ ‌
Wa Law 'Anna 'Ahla Al-Qurá 'Āmanū Wa Attaqawā Lafataĥnā `Alayhim Barakātin Mina As-Samā'i Wa Al-'Arđi Wa Lakin Kadhdhabū Fa'akhadhnāhum Bimā Kānū Yaksibūna (Al-'A`f: 96). [7.96] A da su stanovnici gradova vjerovali i bojalise, sigurno bismo im otvorili berekete iz neba iZemlje. Međutim poricali su, pa smo ih ščepavali zaono šta su zarađivali. ‌ ‌ ‍‍‍‍‍ ‍‍‍‌‌ ‌ ‍ ‍‍ ‌‍‌‍ ‌
'Afa'amina 'Ahlu Al-Qurá 'An Ya'tiyahum Ba'sunā Bayātāan Wa Hum Nā'imūna (Al-'A`f: 97). [7.97] Pa jesu li sigurni stanovnici gradova da imneće doći sila Naša noću, (dok) oni budu spavali? ‍‍‍‍‍‌ ‌ ‌ ‍
'Awa 'Amina 'Ahlu Al-Qurá 'An Ya'tiyahum Ba'sunā Đuĥan Wa Hum Yal`abūna (Al-'A`f: 98). [7.98] Zar su sigurni stanovnici gradova da im nećedoći sila Naša danju, a oni se budu igrali? ‌ ‌ ‍‍‍‍‍‌ ‌
'Afa'aminū Makra Allāhi ۚ Falā Ya'manu Makra Allāhi 'Illā Al-Qawmu Al-Khāsirūna (Al-'A`f: 99). [7.99] Pa jesu li se osigurali od plana Allahovog? Pasiguran je u plan Allahov jedino narod gubitnika. ‍‍‍ۚ ‌ ‍‍ ‌ ‍‍ ‍‍‍‌
'Awalam Yahdi Lilladhīna Yarithūna Al-'Arđa Min Ba`di 'Ahlihā 'An Law Nashā'u 'Aşabnāhum Bidhunūbihim ۚ Wa Naţba`u `Alá Qulūbihim Fahum Lā Yasma`ūna (Al-'A`f: 100). [7.100] Zar ne upućuje one koji naslijeđuju Zemljunakon (prethodnih) stanovnika njenih, da ćemo ih -ako htjednemo - pogoditi zbog grijeha njihovih izapečatiti srca njihova, pa oni neće čuti. ‌ ‌ ‍‍‍‍ ‍‍‍ ‌‍‍ ‍‌‌ ‍‌ ‌ ‍‌ ‍‍‍ۚ ‌‍‍‍‍‍‍ ‌ ‍ ‌
Tilka Al-Qurá Naquşşu `Alayka Min 'Anbā'ihā ۚ Wa Laqad Jā'at/hum Rusuluhum Bil-Bayyināti Famā Kānū Liyu'uminū Bimā Kadhdhabū Min Qablu ۚ Kadhālika Yaţba`u Allāhu `Alá Qulūbi Al-Kāfirīna (Al-'A`f: 101). [7.101] To su bili gradovi čije ti neke vijestikazujemo. A doista su im dolazili poslanici njihovi sdokazima jasnim, pa nisu vjerovali u ono što suranije poricali. Tako Allah pečati srca nevjernika. ‍‍‍‍‍‌‌ ‍‍‍‍‍‍ ‍‌‌ ‌‌‍‍ۚ ‌‍‍‍‌ ‍‌ ‌ ‍‌‍‍ۚ‍‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍
Wa Mā Wajadnā Li'ktharihim Min `Ahdin ۖ Wa 'In Wajadnā 'Aktharahum Lafāsiqīna (Al-'A`f: 102). [7.102] I nismo našli za većinu njih nikakav zavjet,a doista smo našli većinu njih grješnicima. ‌ ‍ ‍‌ ۖ ‌‌‌‌ ‌‍ ‍‍‍‍‍
Thumma Ba`athnā Min Ba`dihim Mūsá Bi'āyātinā 'Ilá Fir`awna Wa Mala'ihi Fažalamū Bihā ۖnžur Kayfa Kāna `Āqibatu Al-Mufsidīna (Al-'A`f: 103). [7.103] Zatim smo poslali poslije njih Musaa saznacima Našim faraonu i velikanima njegovim, pa nisupovjerovali u njih. Zato pogledaj kakav je bio krajmufsida! ‌ ‌ ‍‌‌ ‌ ‍ ‌ ‍‌‍ ‌ ‍‍‍‍‍ۖ‍‍‍‌ ‍‍‍‍ ‍
Wa Qāla Mūsá Yā Fir`awnu 'Innī Rasūlun Min Rabbi Al-`Ālamīna (Al-'A`f: 104). [7.104] I reče Musa: "O faraone! Uistinu, ja samposlanik Gospodara svjetova. ‍‍ ‌ ‌ ‍‌‍‍ ‌‍‍‍ ‍‌‌ ‌‍
Ĥaqīqun `Alá 'An Lā 'Aqūla `Alá Allāhi 'Illā Al-Ĥaqqa ۚ Qad Ji'tukum Bibayyinatin Min Rabbikum Fa'arsil Ma`ī Banī 'Isrā'īla (Al-'A`f: 105). [7.105] Dužan sam da govorim o Allahu samo Istinu.Doista sam vam došao sa dokazom jasnim od Gospodaravašeg. Zato pošalji sa mnom sinove Israilove." ‍‍‍‍‍ ‌ ۚ ‍‌‌ ‌‍ ‌ ‍‍‍‌‍‍
Qāla 'In Kunta Ji'ta Bi'āyatin Fa'ti Bihā 'In Kunta Mina Aş-Şādiqīna (Al-'A`f: 106). [7.106] (Faraon) reče: "Ako si došao sa znakom, ondaga daj, ako si od iskrenih!" ‌‌‌ ‍‌‍‍‌ ‍‌‍‍‍‍‍‌‍
Fa'alqá `Aşāhu Fa'idhā Hiya Thu`bānun Mubīnun (Al-'A`f: 107). [7.107] Tad (Musa) baci štap svoj, pa gle! on zmijaočita. ‍‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍ ‌‌‌ ‍
Wa Naza`a Yadahu Fa'idhā Hiya Bayđā'u Lilnnāžirīna (Al-'A`f: 108). [7.108] I izvuče ruku svoju, tad gle! ona bijela zaposmatrače. ‌‌‌ ‍‍‍‍‍‌‌ ‍‍‍
Qāla Al-Mala'u Min Qawmi Fir`awna 'Inna Hādhā Lasāĥirun `Alīmun (Al-'A`f: 109). [7.109] Uglednici iz naroda faraonovog rekoše:"Uistinu, ovo je čarobnjak, znalac, ‌ ‍‌‌‍ ‌‌ ‌
Yurīdu 'An Yukhrijakum Min 'Arđikum ۖ Famādhā Ta'murūna (Al-'A`f: 110). [7.110] Želi da vas istjera iz zemlje vaše, pa štanaređujete?" ‍‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍‍‍ ‍‌‌ ‌‌ۖ ‌‌‌ ‌
Qālū 'Arjihi Wa 'Akhāhu Wa 'Arsil Fī Al-Madā'ini Ĥāshirīna (Al-'A`f: 111). [7.111] Rekoše: "Zadrži njega i brata njegova, apošalji u gradove sabirače, ‍‍ ‌‌ ‌‌‍ ‌‌‌ ‍‍‌
Ya'tūka Bikulli Sāĥirin `Alīmin (Al-'A`f: 112). [7.112] Dovešće ti svakog čarobnjaka, znalca." ‍‍‍‍‍‍‌
Wa Jā'a As-Saĥaratu Fir`awna Qālū 'Inna Lanā La'ajan 'In Kunnā Naĥnu Al-Ghālibīna (Al-'A`f: 113). [7.113] I dođoše faraonu čarobnjaci, rekoše:"Uistinu, nama pripada nagrada, ako mi budemopobjednici." ‍‍‍‍‌‍ ‍‍‌ ‌ ‍‌ ‌‌‌ ‍‍‍‍‌ ‍‍
Qāla Na`am Wa 'Innakum Lamina Al-Muqarrabīna (Al-'A`f: 114). [7.114] Reče: "Da!, i uistinu, vi ćete biti odbliskih." ‌‌‍‍
Qālū Yā Mūsá 'Immā 'An Tulqiya Wa 'Immā 'An Nakūna Naĥnu Al-Mulqīna (Al-'A`f: 115). [7.115] Rekoše: "O Musa! Ili ćeš baciti, ili ćemo mibiti (prvi) bacači?" ‌ ‍ ‌ ‍‍‍‍ ‌‌‌ ‍‍‍ ‍‍
Qāla 'Alqū ۖ Falammā 'Alqawā Saĥarū 'A`yuna An-Nāsi Wa Astarhabūhum Wa Jā'ū Bisiĥrin `Ažīmin (Al-'A`f: 116). [7.116] Reče: "Bacite!" Pa pošto baciše, začaraše očiljudi i zastrašiše ih i donesoše sihr silan. ‌‍‍‍ ۖ‍‍‍‍‍‌‌ ‍‍ ‌‍‍‍‌‌‌ ‌ ‍‍‍
Wa 'Awĥaynā 'Ilá Mūsá 'An 'Alqi `Aşāka ۖ Fa'idhā Hiya Talqafu Mā Ya'fikūna (Al-'A`f: 117). [7.117] I objavismo Musau: "Baci štap svoj!" Tad gle:on proguta ono šta su lažirali. ‌‌‍ ‌ ‍‌ ‌‍‍‍‍‍ ۖ ‌‌‌ ‍‍‍‍ ‌
Fawaqa`a Al-Ĥaqqu Wa Baţala Mā Kānū Ya`malūna (Al-'A`f: 118). [7.118] Tad se dogodi Istina, i propade ono šta suuradili. ‍‍ ‌‍‍‍‍ ‌
Faghulibū Hunālika Wa Anqalabū Şāghirīna (Al-'A`f: 119). [7.119] Tad bijahu tu poraženi, i okrenuše seponiženi. ‍‍‍‍
Wa 'Ulqiya As-Saĥaratu Sājidīna (Al-'A`f: 120). [7.120] I baciše se čarobnjaci na sedždu, ‌‍‍‍‍‍‍‍
Qālū 'Āmannā Birabbi Al-`Ālamīna (Al-'A`f: 121). [7.121] Rekoše: "Vjerujemo u Gospodara svjetova, ‍‍ ‌‍‍‍‍‌ ‍
Rabbi Mūsá Wa Hārūna (Al-'A`f: 122). [7.122] Gospodara Musaovog i Harunovog." ‍‍‍ ‌‌
Qāla Fir`awnu 'Āmantum Bihi Qabla 'An 'Ādhana Lakum ۖ 'Inna Hādhā Lamakrun Makartumūhu Fī Al-Madīnati Litukhrijū Minhā 'Ahlahā ۖ Fasawfa Ta`lamūna (Al-'A`f: 123). [7.123] Faraon reče: "Povjerovaste u Njega prije negosam vam dozvolio! Uistinu! Ovo je spletka koju steispleli u gradu da biste izveli iz njega stanovništvonjegovo; pa saznaćete! ‌‍ ‌‍‌‍‍‍‍‍ ‌‌‌ ‌‌ ۖ‌ ‌‌ ‍‍ ‍‍ ‍‌‍‍‍‍ۖ
La'uqaţţi`anna 'Aydiyakum Wa 'Arjulakum Min Khilāfin Thumma La'uşallibannakum 'Ajma`īna (Al-'A`f: 124). [7.124] Sigurno ću odsjeći ruke vaše i noge vašeunakrsno, zatim ću vas sigurno sve raspeti." ‍‍‍‍‍‍‌ ‌ ‌‌‌ ‍‌‍‍‍‍‍ ‌
Qālū 'Innā 'Ilá Rabbinā Munqalibūna (Al-'A`f: 125). [7.125] Rekoše: "Uistinu, mi smo Gospodaru našempovratnici! ‍‍‌ ‍‌‍‍‍‍
Wa Mā Tanqimu Minnā 'Illā 'An 'Āmannā Bi'āyāti Rabbinā Lammā Jā'atnā ۚ Rabbanā 'Afrigh `Alaynā Şaban Wa Tawaffanā Muslimīna (Al-'A`f: 126). [7.126] A svetiš nam se samo što mi vjerujemo uznakove Gospodara našeg, pošto su nam došli.Gospodaru naš! Izlij na nas izdržljivost i daj da miumremo (kao) muslimani." ‌ ‍‌‍‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‌ ‌‍‍‍‍‌ ‍ ‌‍‌ ‍‍‍‍‌ ‍‌‌ ۚ ‌‍‍‍‍‌ ‌‌
Wa Qāla Al-Mala'u Min Qawmi Fir`awna 'Atadharu Mūsá Wa Qawmahu Liyufsidū Fī Al-'Arđi Wa Yadharaka Wa 'Ālihataka ۚ Qāla Sanuqattilu 'Abnā'ahum Wa Nastaĥyī Nisā'ahum Wa 'Innā Fawqahum Qāhirūna (Al-'A`f: 127). [7.127] I rekoše velikani iz naroda faraonovog: "Zarćeš ostaviti Musaa i narod njegov da prave fesad naZemlji, a ostaviće tebe i bogove tvoje?" Reče: "Pobitćemo sinove njihove, a poštedit žene njihove, auistinu smo mi nad njima pokoritelji." ‍‍ ‌ ‍‌‌‍ ‌‌‌ ‍ ‌ ‌‌‍ ‌‌ ۚ ‍‍‍ ‌‍‍‌ ‌ ‍‌ ‌‌‍‌ ‍‌
Qāla Mūsá Liqawmihi Asta`īnū Billāhi Wa Aşbirū ۖ 'Inna Al-'Arđa Lillāh Yūrithuhā Man Yashā'u Min `Ibādihi ۖ Wa Al-`Āqibatu Lilmuttaqīna (Al-'A`f: 128). [7.128] Musa reče narodu svom: "Tražite pomoć odAllaha i strpite se. Uistinu, Zemlja je Allahova.Daje je u naslijeđe kome hoće od robova Svojih, aishod je za bogobojazne." ‌ ‍‍‍ ‍ ‌ ۖ ‌ ‍‌‌ ‍‌‌ ‍‌‌ ‌ ۖ‍ ‍‍‍
Qālūdhīnā Min Qabli 'An Ta'tiyanā Wa Min Ba`di Mā Ji'tanā ۚ Qāla `Asá Rabbukum 'An Yuhlika `Adūwakum Wa Yastakhlifakum Al-'Arđi Fayanžura Kayfa Ta`malūna (Al-'A`f: 129). [7.129] Rekoše: "Zlostavljani smo prije no što si namdošao i nakon što si nam došao." Reče: "Možda ćeGospodar vaš uništiti neprijatelja vašeg i učini vasnasljednicima na Zemlji, pa da vidi kako radite." ‍‍‍‍‌‌‌ ‍‌‍‍‍ ‌‌‌ ‍‌‌ ‌ ‌ ‌ ۚ ‌‌‌ ‌ ‌‍‍‍ ‍‌‍‍‍‍‌ ‍‍‍
Wa Laqad 'Akhadhnā 'Āla Fir`awna Bis-Sinīna Wa Naqşin Mina Ath-Thamarāti La`allahum Yadhdhakkarūna (Al-'A`f: 130). [7.130] I doista smo pogodili narod faraonovnerodicama i smanjenjem plodova, da bi se onipoučili. ‍‍‍‍‌‍ ‍‍‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‌
Fa'idhā Jā'at/humu Al-Ĥasanatu Qālū Lanā Hadhihi ۖ Wa 'In Tuşibhum Sayyi'atun Yaţţayyarū Bimūsá Wa Man Ma`ahu ۗ 'Alā 'Innamā Ţā'iruhum `Inda Allāhi Wa Lakinna 'Aktharahum Lā Ya`lamūna (Al-'A`f: 131). [7.131] Pa kad bi im došlo dobro, rekli bi: "Ovo jenaše", a kad bi ih snašlo zlo, pripisali bi Musau ionom ko je s njim. Uistinu! Zla kob njihova je kodAllaha! Međutim, većina njih ne zna. ‌‌‌ ‍ ۖ ‌‌‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‌ ‍‌ۗ‍‌ ‍‌‍‍‍ ‌‍ ‌‍
Wa Qālū Mahmā Ta'tinā Bihi Min 'Āyatin Litasĥaranā Bihā Famā Naĥnu Laka Bimu'uminīna (Al-'A`f: 132). [7.132] I rekoše: "Kakav god nam doneseš znak da nasnjime začaraš, pa nećemo ti mi vjerovati." ‍‍ ‌ ‌ ‍‌‌ ‌‌ ‌ ‌
Fa'arsalnā `Alayhimu Aţ-Ţūfāna Wa Al-Jarāda Wa Al-Qummala Wa Ađ-Đafādi`a Wa Ad-Dama 'Āyātin Mufaşşalātin Fāstakbarū Wa Kānū Qawmāan Mujrimīna (Al-'A`f: 133). [7.133] Pa poslasmo na njih potop i skakavce i uši ižabe i krv, znacima detaljnim, pa se uzoholiše ibijahu narod prijestupnika. ‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍ ‌‍‍‍‌ ‌‍ ‌‍‍‍ ‍‍
Wa Lammā Waqa`a `Alayhimu Ar-Rijzu Qālū Yā Mūsá Ad`u Lanā Rabbaka Bimā `Ahida `Indaka ۖ La'in Kashafta `Annā Ar-Rijza Lanu'uminanna Laka Wa Lanursilanna Ma`aka Banī 'Isrā'īla (Al-'A`f: 134). [7.134] Pa pošto pade na njih nevolja, rekoše: "OMusa! Moli za nas Gospodara svog, zbog onog šta jeobećao kod tebe. Ako otkloniš od nas nevolju, sigurnoćemo ti vjerovati i sigurno poslati s tobom sinoveIsrailove." ‍‍‍ ‍‍‍‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‍‌‍‍ۖ ‍‌‌ ‍‍‍‍‌ ‍‌ ‍‌ ‌‍‌ ‍‍‍‌‍‍
Falammā Kashafnā `Anhumu Ar-Rijza 'Ilá 'Ajalin Hum Bālighūhu 'Idhā Hum Yankuthūna (Al-'A`f: 135). [7.135] Pa pošto bismo otklonili od njih nevolju doroka kojem su oni stigli - gle! oni bi prekršili. ‍‍‍‌ ‌ ‍‌‍‍‍ ‍ ‍‍‍‍‍ ‌‌‌‌ ‍‌‍‍
ntaqamnā Minhum Fa'aghraqnāhum Al-Yammi Bi'annahum Kadhdhabū Bi'āyātinā Wa Kānū `Anhā Ghāfilīna (Al-'A`f: 136). [7.136] Tad smo im se osvetili i potopili ih u morušto su poricali ajete Naše i bili prema njimanehajni. ‍‍‍‍‍‍‍‌ ‍‌‍‍‍‍‍‍ ‍‌‍‍‍‌
Wa 'Awrath Al-Qawma Al-Ladhīna Kānū Yustađ`afūna Mashāriqa Al-'Arđi Wa Maghāribahā Allatī Bāraknā Fīhā ۖ Wa Tammat Kalimatu Rabbika Al-Ĥusná `Alá Banī 'Isrā'īla Bimā Şabarū ۖ Wa Dammarnā Mā Kāna Yaşna`u Fir`awnu Wa Qawmuhu Wa Mā Kānū Ya`rishūna (Al-'A`f: 137). [7.137] I dali smo u naslijeđe narodu onih koji suučinjeni slabima istoke zemlje i zapade njene - one ukojoj smo blagosiljali. I ispunila se Riječ Gospodaratvog lijepa nad sinovima Israilovim zato što su sestrpili; a razorili smo šta je sagradio faraon inarod njegov i šta su podizali. ‌‌‌‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌‍‍‍ ‌‍‌ ‌ ۖ ‌‍‍‍‍ ‌‍ ‌ ‌ ‍‍‍‌‍‍‍‍ ‌ ‍‌ ۖ ‌‌‍‌ ‌ ‍‍‍‍ ‍‌‍‍ ‌‌
Wa Jāwaznā Bibanī 'Isrā'īla Al-Baĥra Fa'atawā `Alá Qawmin Ya`kufūna `Alá 'Aşnāmin Lahum ۚ Qālū Yā Mūsá Aj`al Lanā 'Ilahāan Kamā Lahum 'Ālihatun ۚ Qāla 'Innakum Qawmun Tajhalūna (Al-'A`f: 138). [7.138] I prevedosmo sinove Israilove preko mora, tedođoše ljudima odanim idolima njihovim. Rekoše: "OMusa! Načini za nas boga kao što oni imaju bogove."Reče: "Uistinu, vi ste narod koji ne zna." ‌‌‌ ‍‍‍‌‍‍‍‍‍‍‌ ‌‌ ‌ ‍‍‍‍ ۚ ‍‍ ‌ ‌ ۚ‍‍
'Inna Hā'uulā' Mutabbarun Mā Hum Fīhi Wa Bāţilun Mā Kānū Ya`malūna (Al-'A`f: 139). [7.139] "Uistinu, takvi će propasti u onom u čemu suoni, a zaludno je šta su radili. ‌ ‍‌‌‌ ‌ ‍‍‍‍‍ ‌‍‍
Qāla 'Aghayra Allāhi 'Abghīkum 'Ilahāan Wa Huwa Fađđalakum `Alá Al-`Ālamīna (Al-'A`f: 140). [7.140] Reče: "Zar mimo Allaha da vam tražim boga, aOn vas je odlikovao nad svjetovima?" ‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍ ‌ ‌‌ ‍‍‍‍ ‌
Wa 'Idh 'Anjaynākum Min 'Āli Fir`awna Yasūmūnakum Sū'a Al-`Adhābi ۖ Yuqattilūna 'Abnā'akum Wa Yastaĥyūna Nisā'akum ۚ Wa Fī Dhalikum Balā'un Min Rabbikum `Ažīmun (Al-'A`f: 141). [7.141] I kad vas izbavismo od ljudstva faraonovog;podvrgavali su vas opakoj kazni, ubijajući sinovevaše, a pošteđujući žene vaše; a u tom je biloiskušenje golemo od Gospodara vašeg. ‌‌ ‌‍ ‍‌‌ ‌ ‍‌‍‍‍‍‍‌ ۖ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‌ ‌‍‍‍ۚ ‌ ‌ ‌ ‍‌‌ ‌‍‍‍
Wa Wā`adnā Mūsá Thalāthīna Laylatan Wa 'Atmamnāhā Bi`ashrin Fatamma Mīqātu Rabbihi 'Arba`īna Laylatan ۚ Wa Qāla Mūsá Li'khīhi Hārūna Akhlufnī Fī Qawm99 Wa 'Aşliĥ Wa Lā Tattabi` Sabīla Al-Mufsidīna (Al-'A`f: 142). [7.142] I odredili smo Musau trideset noći, idopunili to sa deset, pa se ispuni određeno vrijemeGospodara njegovog - četrdeset noći; i reče Musabratu svom Harunu: "Naslijedi me u narodu mom isređuj (stvari) i ne slijedi put mufsida." ‌‌‍‌ ‌ ‍‍‍‍ ‌‌‌ ‌‌ ‍‍‍‍‍ ‌‍ ‌‌‍‍‍‍ ۚ‍‍‍ ‌‍‍‌ ‍ ‌‌‍‍ ‌‌ ‍‍‍‍
Wa Lammā Jā'a Mūsá Limīqātinā Wa Kallamahu Rabbuhu Qāla Rabbi 'Arinī 'Anžur 'Ilayka ۚ Qāla Lan Tanī Wa Lakini Anžur 'Ilá Al-Jabali Fa'ini Astaqarra Makānahu Fasawfa Taۚ Falammā Tajallá Rabbuhu Liljabali Ja`alahu Dakkāan Wa Kharra Mūsá Şa`iqāan ۚ Falammā 'Afāqa Qāla Subĥānaka Tubtu 'Ilayka Wa 'Anā 'Awwalu Al-Mu'uminīna (Al-'A`f: 143). [7.143] I pošto dođe Musa sastajalištu Našem i(pošto) je govorio s njim Gospodar njegov, reče:"Gospodaru moj! Pokaži mi - da Te vidim." Reče:"Nećeš Me vidjeti, međutim, pogledaj ka brdu: pa akoono ostane na svom mjestu, vidjećeš Me." Pa pošto seGospodar njegov otkri brdu učini ga zdrobljenim, aMusa pade onesviješten. Pa pošto se pribra, reče:"Slava neka je Tebi! Kajem Ti se i ja sam prvi odvjernika." ‍‍‍‌ ‍‌‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍ ‌‍ ‌‍ ‌‌‍‍‍ ‍‍‍ۚ ‍‌‌ ‍‌ ‌ ‍‍‍ ‌ ‍‍‌ ‍ۚ‍‍‍‌ ‍ ‌‍‌ ‌ ‍‍‍‍ۚ‍‍ ‍‍‍ ‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍ ‌‌‍
Qāla Yā Mūsá 'Innī Aşţafaytuka `Alá An-Nāsi Birisālātī Wa Bikalāmī Fakhudh Mā 'Ātaytuka Wa Kun Mina Ash-Shākirīna (Al-'A`f: 144). [7.144] Reče: "O Musa! Uistinu, Ja sam odabrao tebenad ljudima poslanstvom Svojim i govorom Svojim. Zatouzmi šta ti dajem i budi od zahvalnih." ‍‍‍ ‌ ‍‍ ‌ ‍‍‍‍‌ ‍ ‌‍‌‍‍
Wa Katabnā Lahu Fī Al-'Alwāĥi Min Kulli Shay'in Maw`ižatan Wa Tafşīlāan Likulli Shay'in Fakhudh/hā Biqūwatin Wa 'Mur Qawmaka Ya'khudhū Bi'aĥsanihā ۚ Sa'urīkum Dāra Al-Fāsiqīna (Al-'A`f: 145). [7.145] I napisasmo mu na pločama savjet o svakojstvari i detalj za svaku stvar. "Pa uzmi ih čvrsto inaredi svom narodu: Uzmite bolje u njima", (a)pokazaću vam kuću grješnika. ‍‍‍‌ ‍‍‌ ‍‌‌ ‍ ‍‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍ ‌‌‌ ‍‌ۚ ‍‌‍‍‍
Sa'aşrifu `An 'Āyātiya Al-Ladhīna Yatakabbarūna Fī Al-'Arđi Bighayri Al-Ĥaqqi Wa 'In Yarawā Kulla 'Āyatin Lā Yu'uminū Bihā Wa 'In Yarawā Sabīla Ar-Rushdi Lā Yattakhidhūhu Sabīlāan Wa 'In Yarawā Sabīla Al-Ghayyi Yattakhidhūhu Sabīlāan ۚ Dhālika Bi'annahum Kadhdhabū Bi'āyātinā Wa Kānū `Anhā Ghāfilīna (Al-'A`f: 146). [7.146] Okrenut ću od ajeta Svojih one koji se oholena Zemlji bez prava. Iako vide svaki znak, ne vjerujuu njega; i ako vide put ispravnosti, ne uzimaju gaputem; a ako vide put zablude, uzimaju ga putem. Tozato što oni poriču ajete Naše i prema njima nehajnisu. ‍‍ ‍‌‌ ‌ ‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍ ‌‌‌‌ ‍‌‌‌ ‌ ‌‌‌ ‍‌‌‌ ‍‍‍‍‍‌ ‌ ‍‍‍‍‍‌ ‌‌‌‌ ‍‌‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‌ ۚ ‍‌‍‍‍‌
Wa Al-Ladhīna Kadhdhabū Bi'āyātinā Wa Liqā'i Al-'Ākhirati Ĥabiţat 'A`māluhum ۚ Hal Yujzawna 'Illā Mā Kānū Ya`malūna (Al-'A`f: 147). [7.147] A oni koji poriču ajete Naše i susretAhireta, propašće djela njihova. Hoće li bitiplaćeni, osim za ono šta su radili? ‍‍‍ ‍‍‍‍‍‌‌ ‍‍‍‍‍ ‌ ۚ‍‍ ‌‌ ‌
Wa Attakhadha Qawmu Mūsá Min Ba`dihi Min Ĥulīyihim `Ijlāan Jasadāan Lahu Khuwārun ۚ 'Alam Yarawā 'Annahu Lā Yukallimuhum Wa Lā Yahdīhim Sabīlāan ۘ Attakhadhūhu Wa Kānū Žālimīna (Al-'A`f: 148). [7.148] I uzeo je narod Musaov poslije njega, odukrasa svojih, tele tjelesno, imalo je ono (moć)mukanja. Zar nisu vidjeli da im ono ne govori, nitiih upućuje putu? Uzeli su ga i bili zalimi. ‌‍‍‍‍‍ ‌ ‍‌‌ ‍‌‌ ‍‍‍‍ ‌ ‍‌ۚ ‌ ‍‌‌ ‍ ‌ ‌‌ ۘ ‍‍‍‍‌
Wa Lammā Suqiţa Fī 'Ayd99him Wa Ra'awā 'Annahum Qad Đallū Qālū La'in Lam YarĥamRabbunā Wa Yaghfir Lanā Lanakūnanna Mina Al-Khāsirīna (Al-'A`f: 149). [7.149] I pošto oni dođoše sebi i vidješe da su onidoista zabludjeli, rekoše: "Ako nam se ne smilujeGospodar naš i (ne) oprosti nam, sigurno ćemo biti odgubitnika." ‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍ ‌ ‌‌‍‌‌‌ ‍‌‌ ‍‍‍‍‍‌‌ ‌ ‍‍‍‍‍
Wa Lammā Raja`a Mūsá 'Ilá Qawmihi Ghađbāna 'Asifāan Qāla Bi'samā Khalaftumūnī Min Ba`dī ۖ 'A`ajiltum 'Amra Rabbikum ۖ Wa 'Alqá Al-'Alwāĥa Wa 'Akhadha Bira'si 'Akhīhi Yajurruhu 'Ilayhi ۚ Qāla Abna 'Umma 'Inna Al-Qawma Astađ`afūnī Wa Kādū Yaqtulūnanī Falā Tushmit Biya Al-'A`dā'a Wa Lā Taj`alnī Ma`a Al-Qawmi Až-Žālimīna (Al-'A`f: 150). [7.150] I pošto se vrati Musa narodu svom gnjevan,žalostan, reče: "Ružno je kako ste me zastupali,poslije (odlaska) mog. Da li biste ubrzali odredbuGospodara vašeg?" I baci ploče i ščepa za glavu bratasvog, tegleći ga sebi. (Harun) reče: "Sine majčin!Uistinu, ljudi su me smatrali slabim i gotovo da meubiju, zato ne čini da se zluraduju nada mnomneprijatelji i ne čini da budem sa narodom zalima." ‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍‍ ‍‌ ۖ ‌ ‌‍ ۖ ‌‌‍‍‍‍‌ ‍‍‌ ‌‌‍‍‌ ‍‌ ‌‍‍‍‍ ‌‍‍‍ۚ ‍ ‌‌ ‌‍‍ ‍‍‍ ‌‌‌‍‍‍‍‍ ‌ ‍‌ ‌ ‍‍‍‍‍ ‍‍
Qāla Rabbi Aghfir Lī Wa Li'akhī Wa 'Adkhilnā Fī Raĥmatika ۖ Wa 'Anta 'Arĥamu Ar-ĥimīna (Al-'A`f: 151). [7.151] (Musa) reče: "Gospodaru moj! Oprosti meni ibratu mom i uvedi nas u milost Svoju; a Ti siNajmilosrdniji od milosrdnih." ‌‍ ‍‍‌‌ ‌‍‍ ‌‌‍‍‍‌ ‌‍ ۖ ‌‌‌‍ ‌‌
'Inna Al-Ladhīna Attakhadhū Al-`Ijla Sayanāluhum Ghađabun Min Rabbihim Wa Dhillatun Al-Ĥayāati Ad-Dunۚ Wa Kadhalika Naj Al-Muftarīna (Al-'A`f: 152). [7.152] Uistinu, oni koji su uzeli tele: Stigla ih jesrdžba od Gospodara njihovog i poniženje u životuDunjaa. A tako kažnjavamo one koji izmišljaju. ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍ ‍‌‌ ‌‍ ‌‌ ‍‌‍‌ ۚ ‌ ‍‍‍
Wa Al-Ladhīna `Amilū As-Sayyi'āti Thumma Tābū Min Ba`dihā Wa 'Āmanū 'Inna Rabbaka Min Ba`dihā Laghafūrun Raĥīmun (Al-'A`f: 153). [7.153] A oni koji rade zla djela, potom se pokajunakon toga i budu vjerovali, uistinu, Gospodar tvojje poslije toga Oprosnik, Milosrdni. ‍‍‍ ‍‍ ‍‌‌ ‌‍‌ ‌‍‍‍ ‍‌‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ‌‍
Wa Lammā Sakata `An Mūsá Al-Ghađabu 'Akhadha Al-'Alwāĥa ۖ Wa Fī Nuskhatihā Hudan Wa Raĥmatun Lilladhīna Hum Lirabbihim Yarhabūna (Al-'A`f: 154). [7.154] I pošto se umiri Musaova srdžba, uze ploče, au natpisu njihovom bijaše uputa i milost za one kojise Gospodara svog plaše. ‍‍‍‌ ‍‌‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌‍‍‍‌ ۖ ‌ ‍‍‍‍‌ ‍ ‌‌‍ ‍‍‍‍ ‍
Wa Akhtāra Mūsá Qawmahu Sab`īna Rajulāan Limīqātinā ۖ Falammā 'Akhadhat/humu Ar-Rajfatu Qāla Rabbi Law Shi'ta 'Ahlaktahum Min Qablu Wa 'Īyāya ۖ 'Atuhlikunā Bimā Fa`ala As-Sufahā'u Minnā ۖ 'In Hiya 'Illā Fitnatuka Tuđillu Bihā Man Tashā'u Wa Tahdī Man Tashā'u ۖ 'Anta Walīyunā Fāghfir Lanā Wa Arĥamۖ Wa 'Anta Khayru Al-Ghāfirīna (Al-'A`f: 155). [7.155] I odabra Musa iz svog naroda sedamdeset ljudiza Naše određeno vrijeme. Pa pošto ih snađe potres,reče: "Gospodaru moj! Da si htio uništio bi ihranije, i mene. Hoćeš li nas uništiti zbog onog štasu počinili glupaci naši? Ovo je samo iskušenjeTvoje, zabluđuješ njime koga hoćeš, a upućuješ kogahoćeš. Ti si Zaštitnik Naš, zato nam oprosti i smilujnam se, a Ti si Najbolji od oprosnika. ‌‍‍‍‍‌‍‌ ‌ ‍ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍‌ ۖ‍‍ ‌‍ ‌ ‌ ‍‌‍‍‍ ‌‌‍ ۖ ‌‌ ‌ ‍‍‌‌ ‍‍‍ۖ ‌‌‌ ‌‌ ‍‍‍‍ ‌ ‍‌‌ ‍‌ ‍‌‌ ‍‌‌ ۖ ‌‌‍ ‌‌ ‍‍‌‌ ‌‌ ۖ ‌‌‌‍‍‍‌ ‍‍‍‍
Wa Aktub Lanā Fī Hadhihi Ad-Dunyā Ĥasanatan Wa Fī Al-'Ākhirati 'Innā Hudnā 'Ilayka ۚ Qāla `Adhābī 'Uşību Bihi Man 'Ashā'u ۖ Wa Raĥmatī Wasi`at Kulla Shay'in ۚ Fasa'aktubuhā Lilladhīna Yattaqūna Wa Yu'utūna Az-Zakāata Wa Al-Ladhīna Hum Bi'āyātinā Yu'uminūna (Al-'A`f: 156). [7.156] I propiši nam na ovom Dunjau dobro, i naAhiretu. Uistinu! Mi smo se uputili Tebi." Reče:"Kazna je Moja - pogodiću njome koga hoću, a milostMoja obuhvata svaku stvar." Zato ću je propisationima koji se boje i daju zekat, i onima koji u ajateNaše vjeruju, ‌‍‌ ‌ ‍‌‍‌ ‍‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍ۚ ‌‍‍‍‍ ‍‌‌ ‌‍‌‌ ۖ ‌‌‍ ‌ ‍ ۚ‍‍‍‍ ‍‍‍ ‌‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‌
Al-Ladhīna Yattabi`ūna Ar-Rasūla An-Nabīya Al-'Ummīya Al-Ladhī Yajidūnahu Maktūbāan `Indahum At-Tawati Wa Al-'Injīli Ya'muruhum Bil-Ma`rūfi Wa Yanhāhum `Ani Al-Munkari Wa Yuĥillu Lahumu Aţ-Ţayyibāti Wa Yuĥarrimu `Alayhimu Al-Khabā'itha Wa Yađa`u `Anhum 'Işrahum Wa Al-'Aghlāla Allatī Kānat `Alayhim ۚ Fa-Al-Ladhīna 'Āmanū Bihi Wa `Azzarūhu Wa Naşarūhu Wa Attaba`ū An-Nūra Al-Ladhī 'Unzila Ma`ahu ۙ 'Ūlā'ika Humu Al-Mufliĥūna (Al-'A`f: 157). [7.157] Onima koji slijede Poslanika, Vjerovjesnikaummijja, onog kojeg nalaze kod sebe zapisanog uTewratu i Indžilu. Naređuje im dobro, a zabranjuje imnevaljalo, i dozvoljava im dobre stvari, a zabranjujeim loše, i oslobađa ih tereta njihovog i okova kojisu bili na njima. Pa oni koji vjeruju u njega ipoštuju ga, i pomažu ga i slijede svjetlo koje jespušteno s njim - ti takvi su oni koji će uspjeti. ‍‍‍‍ ‍‍‍ ‍‍‍‍‍ ‍‍ ‌ ‌ ‍‌‍‍‍‌‍‌‍‍‍‍‍‍‍‌ ‌‍‌‍‍‍‌‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍ ‍‌‍‍‍ ‌ ۚ ‍‍‍‍ ‌ ‌‌‍‍‌ ‌‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‌‍ ‌‌ۙ‍‍‌‍
Qul Yā 'Ayyuhā An-Nāsu 'Innī Rasūlu Allāhi 'Ilaykum Jamī`āan Al-Ladhī Lahu Mulku As-Samāwāti Wa Al-'Arđi ۖ Lā 'Ilāha 'Illā Huwa Yuĥyī Wa Yumītu ۖ Fa'āminū Billāhi Wa Rasūlihi An-Nabīyi Al-'Ummīyi Al-Ladhī Yu'uminu Billāhi Wa Kalimātihi Wa Attabi`ūhu La`allakum Tahtadūna (Al-'A`f: 158). [7.158] Reci: "O ljudi! Doista sam ja poslanikAllahov vama svima - Onog čija je vlast nebesa iZemlje. Samo je On Bog! Oživljava i usmrćuje, zatovjerujte u Allaha i Poslanika Njegovog, Vjerovjesnikaneukog, koji vjeruje u Allaha i Riječi Njegove, islijedite ga da biste se vi uputili." ‍ ‍‌‌ ‍‍‍ ‌‍‍‍ ‍ ‌ ‍‌‍‍‌ ۖ ‌ ‌ ‌‌ ‌ ‌‍‍‍‍ۖ ‍ ‌‌‍ ‍‍ ‍ ‌ ‌‍‍
Wa Min Qawmi Mūsá 'Ummatun Yahdūna Bil-Ĥaqqi Wa Bihi Ya`dilūna (Al-'A`f: 159). [7.159] A od naroda Musaovog je zajednica (onih koji)se vode Istinom i po njoj kroje pravdu. ‍‌ ‍‍‌
Wa Qaţţa`nāhumu Athnatay `Ashrata 'Asbāţāan 'Umamāan ۚ Wa 'Awĥaynā 'Ilá Mūsá 'Idh Astasqāhu Qawmuhu 'Ani Ađrib Bi`aşāka Al-Ĥajara ۖnbajasat Minhu Athnatā `Ashrata `Aynāan ۖ Qad `Alima Kullu 'Unāsin Mashrabahum ۚ Wa Žallalnā `Alayhimu Al-Ghamāma Wa 'Anzalnā `Alayhimu Al-Manna Wa As-Salwá ۖ Kulū Min Ţayyibāti Mā Razaqnākum ۚ Wa Mā Žalamūnā Wa Lakin Kānū 'Anfusahum Yažlimūna (Al-'A`f: 160). [7.160] I podijelili smo ih na dvanaest plemena,naroda; i objavili smo Musau - kad je narod njegovzatražio od njega vodu: "Udri štapom svojim kamen."Tad provri iz njega dvanaest izvora. Doista je svakopleme znalo pojilište svoje. I pravili smo hladovinunad njima oblacima, i spustili na njih mennu iprepelice: "Jedite od dobrih stvari kojima smo vasopskrbili." A nisu učinili zulm Nama, nego su dušamasvojim učinili zulm. ‍‍ ۚ ‌‌‌‍ ‌ ‍ ‌‌ ‍‍ ‍ ‌ ‍‍ ۖ‍ ‍‌‍‍‌ ‍ ۖ ‌ ‌‍ ۚ‍‌ ‍‍‍‍ ‌‌‌‍‌ ‌ ‌‍‌‌ ۖ ‍‌‍‍‍‍‍‍ۚ ‌‌ ‍ ‍‌‌ ‍ ‌‌‍ ‍‍‍
Wa 'Idh Qīla Lahumu Askunū Hadhihi Al-Qaryata Wa Kulū Minhā Ĥaythu Shi'tum Wa Qūlū Ĥiţţatun Wa Adkhulū Al-Bāba Sujjadāan Naghfir Lakum ۚ Khaţī'ātikum Sanazīdu Al-Muĥsinīna (Al-'A`f: 161). [7.161] I kad im bi rečeno: "Nastanite se u ovomnaselju i jedite iz njega odakle god hoćete i recite:Hitta, i uđite na kapiju sa sedždom, oprostićemovam greške vaše, povećaćemo (nagradu)dobročiniteljima." ‌‌‌ ‍‍ ‍‍‍ ‌ ‍‌‍‍‍‌ ‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍ ‍‍‍‍‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍ۚ ‍‍‍‍‌
Fabaddala Al-Ladhīna Žalamū Minhum Qawlāan Ghayra Al-Ladhī Qīla Lahum Fa'arsalnā `Alayhim Rijzāan Mina As-Samā'i Bimā Kānū Yažlimūna (Al-'A`f: 162). [7.162] Tad su oni od njih koji su činili zulm,zamijenili riječ drugačijom od one koja im je rečena,te smo poslali na njih kaznu iz neba, zbog toga štosu zulm činili. ‍‍‍ ‍‌‍‍‍‌ ‍‍ ‍‍‍ ‌‌ ‍‌ ‍‍‌‌ ‌ ‍‍
Wa As'alhum `Ani Al-Qaryati Allatī Kānat Ĥāđirata Al-Baĥri 'Idh Ya`dūna Fī As-Sabti 'Idh Ta'tīhim Ĥītānuhum Yawma Sabtihim Shurra`āan Wa Yawma Lā Yasbitūna ۙ Lā Ta'tīhim ۚ Kadhālika Nablūhum Bimā Kānū Yafsuqūna (Al-'A`f: 163). [7.163] I pitaj ih o gradu koji je bio pored mora,kad su kršili sabat, kad su im dolazile ribe njihovena dan subote njihove - otvoreno, a na dan kad nisusvetkovali subotu, nisu im dolazile. Tako smo ihiskušavali, zato što su griješili. ‍‍‍‍‍ ‌‌‌ ‍‍‌ ‍‍‍‍‍ ‌‌‌ ‍‍‍‍ ‍ ‌‍ ‌ ‍‍‍ ۙۚ‍‍‍ ‌ ‍‍
Wa 'Idh Qālat 'Ummatun Minhum Lima Ta`ižūna Qawmāan ۙ Al-Lahu Muhlikuhum 'Aw Mu`adhdhibuhum `Adhābāan Shadīdāan ۖ Qālū Ma`dhiratan 'Ilá Rabbikum Wa La`allahum Yattaqūna (Al-'A`f: 164). [7.164] I kad reče zajednica između njih: "Zaštosavjetujete narod čiji će Allah uništilac biti ilimučitelj njihov kaznom žestokom?" Rekoše: "PravdanjeGospodaru vašem i da bi se oni pobojali." ‌‌‌ ‍ ‌ ‍‌‍‍‍ ‍‍‍ ۙ ‌‌‌ ‌ ‌ ۖ ‌‍ ‌ ‍ ‌ ‍‍‍
Falammā Nasū Mā Dhukkirū Bihi 'Anjaynā Al-Ladhīna Yanhawna `Ani As-Sū'i Wa 'Akhadh Al-Ladhīna Žalamū Bi`adhābin Ba'īsin Bimā Kānū Yafsuqūna (Al-'A`f: 165). [7.165] Pa pošto zaboraviše ono čim su opominjani,spasismo one koji su zabranjivali zlo, a dograbismoone koji su činili zulm kaznom žestokom, za ono štosu griješili. ‍‍‍‌ ‌‌‍‌ ‍‍‍‍ ‍‌‍‍‍‍ ‍‍‍‍‌ ‌‍‍‍‌ ‍‍‍ ‍‍‌‍‍‍‍‍
Falammā `Atawā `An Mā Nuhū `Anhu Qulnā Lahum Kūnū Qiradatan Khāsi'īna (Al-'A`f: 166). [7.166] Pa pošto su bili zadrti spram onog što im jezabranjeno, rekosmo im: "Budite majmuni prezreni!" ‍‍‍‌ ‌‌ ‍‌‌ ‌ ‍‌‍‍‍‌ ‍‍‍‍
Wa 'Idh Ta'adhdhana Rabbuka Layab`athanna `Alayhim 'Ilá Yawmi Al-Qiyāmati Man Yasūmuhum Sū'a Al-`Adhābi ۗ 'Inna Rabbaka Lasarī`u Al-`Iqābi ۖ Wa 'Innahu Laghafūrun Raĥīmun (Al-'A`f: 167). [7.167] I kad je najavio Gospodar tvoj da će sigurnodo Dana kijameta dizati na njih onog ko će ihpodvrgavati zloj kazni. Uistinu, Gospodar tvoj je brzkaznom, a uistinu, On je Oprosnik, Milosrdni. ‌‌‌ ‌ ‌‍‍‍‍‍‍‍‌ ‌‌ ‍ ‍‍‍ ‍‌‌ ‍‍‍‍‍‌ ۗ‌ ‌‍‍‍‍‍‍ ۖ ‌‌‍ ‍‍‍‍‍‍‍ ‌‍
Wa Qaţţa`nāhum Al-'Arđi 'Umamāan ۖ Minhumu Aş-Şāliĥūna Wa Minhum Dūna Dhālika ۖ Wa Balawnāhum Bil-Ĥasanāti Wa As-Sayyi'āti La`allahum Yarji`ūna (Al-'A`f: 168). [7.168] I razdijelili smo ih po Zemlji (kao) narode.Neki od njih su dobri, a drugi od njih su mimo toga.I iskušavali smo ih dobrim stvarima i zlim stvarima,da bi se oni povratili. ‍‍ ۖ ‍‌‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌‍‌‍‍‍ ‌‍‍‌ۖ‍‍
Fakhalafa Min Ba`dihim Khalfun Wa Rithū Al-Kitāba Ya'khudhūna `Arađa Hādhā Al-'Adná Wa Yaqūlūna Sayughfaru Lanā Wa 'In Ya'tihim `Arađun Mithluhu Ya'khudhūhu ۚ 'Alam Yu'ukhadh `Alayhimthāqu Al-Kitābi 'An Lā Yaqūlū `Alá Allāhi 'Illā Al-Ĥaqqa Wa Darasū Mā Fīhi ۗ Wa Ad-Dāru Al-'Ākhiratu Khayrun Lilladhīna Yattaqūna ۗ 'Afalā Ta`qilūna (Al-'A`f: 169). [7.169] Pa je poslije njih slijedilo pokoljenje (onihkoji su) naslijedili Knjigu. Uzimali su prolaznustvar Dunjaa i govorili: "Oprostiće nam se!" A ako imdođe (ponovo) stvar slična tom, uzimaju je. Zar nijeod njih uzet zavjet Knjigom da će o Allahu govoritisamo Istinu? A proučavaju ono šta je u njoj; a kućaAhireta je bolja za one koji se boje. Pa zar neshvatate? ‍‍‍ ‍‌ ‍‍‌ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‌ ‌‌‌ ‍ ‍‍‌ ۚ ‌ ‍‍‍‍‌ ‍ ‌‌‌ ‌ ‍‍‍‍ ‌ ‌‌‌‍ ‌ ‍‍‍‍ۗ‍‌‍‍ ‍‍ ‍‍‍‍ ‍‍‍ ۗ ‌‌ ‍‍‍
Wa Al-Ladhīna Yumassikūna Bil-Kitābi Wa 'Aqāmū Aş-Şalāata 'Innā Lā Nuđī`u 'Ajra Al-Muşliĥīna (Al-'A`f: 170). [7.170] A oni koji se drže Knjige i obavljaju salat -uistinu, Mi nećemo uništiti nagradu pravednih. ‍‍‍‍ ‍‍‍ ‌‌‍‍ ‍‍‍ ‌‍‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍
Wa 'Idh Nataq Al-Jabala Fawqahum Ka'annahu Žullatun Wa Žannū 'Annahu Wāqi`un Bihim Khudhū Mā 'Ātaynākum Biqūwatin Wa Adhkurū Mā Fīhi La`allakum Tattaqūna (Al-'A`f: 171). [7.171] I kad podigosmo brdo nad njima, kao da je ononadstrešica, a mislili su da će ono na njih pasti.Uzmite čvrsto šta vam dajemo i podsjećajte se na onošta je u tom, da biste se vi pobojali; ‌‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍ ‌‌‍‌ ‍‌‍‍‌‌ ‌ ‍‍‍‍‍ ‍‍‍
Wa 'Idh 'Akhadha Rabbuka Min Banī 'Ādama Min Žuhūrihim Dhurrīyatahum Wa 'Ash/hadahum `Alá 'Anfusihim 'Alastu Birabbikum ۖ Qālū Balá ۛ Shahidnā ۛ 'An Taqūlū Yawma Al-Qiyāmati 'Innā Kunnā `An Hādhā Ghāfilīna (Al-'A`f: 172). [7.172] I kad uze Gospodar tvoj od sinova Ademovih,iz leđa njihovih potomstvo njihovo, i zatraži da onisvjedoče protiv duša svojih: "Zar nisam Gospodarvaš?" Rekoše: "Svakako. Svjedočimo!", da ne bisterekli na Dan kijameta: "Uistinu, mi smo prema ovombili nehajni." ‌‌ ‍‍‍ ‍ ‍‌‌ ‍ ‌‌ ‍‌ ‌‌ ‌‌ ‍‍ ‌ ‍ ۖ ۛۛ ‌‌‌ ‍‍‍ ‍‍‍ ‌‍‌ ‍‍‍‍‌ ‍‌‌ ‌‌
'Aw Taqūlū 'Innamā 'Ashraka 'Ābā'uunā Min Qablu Wa Kunnā Dhurrīyatan Min Ba`dihim ۖ 'Afatuhlikunā Bimā Fa`ala Al-Mubţilūna (Al-'A`f: 173). [7.173] Ili rekli: "Samo su pridruživali očevi naširanije, a (mi) smo bili potomstvo poslije njih. Pazar ćeš nas uništiti zbog onog šta su počinilipokvarenjaci?" ‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌‍‌‌ ‍‌‍‍‍ ‌‍‍‍‍ ‌ ‍‌ۖ ‌‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍
Wa Kadhalika Nufaşşilu Al-'Āyāti Wa La`allahum Yarji`ūna (Al-'A`f: 174). [7.174] I tako razlažemo znakove, i da bi se onipovratili. ‍‍‍‍‍
Wa Atlu `Alayhim Naba'a Al-Ladhī 'Ātaynāhu 'Āyātinā Fānsalakha Minhā Fa'atba`ahu Ash-Shayţānu Fakāna Mina Al-Ghāwīna (Al-'A`f: 175). [7.175] I izrecituj im vijest onog kojem smo daliajete Naše, pa se povukao od njih, te ga je slijediošejtan, pa je bio od zalutalih. ‌‍ ‌‌ ‌‍‍‍‍ ‍‌‍‍‍‌ ‍‍‍‍ ‍‍‍‌
Wa Law Shi'nā Larafa`nāhu Bihā Wa Lakinnahu 'Akhlada 'Ilá Al-'Arđi Wa Attaba`a Hawāhu ۚ Famathaluhu Kamathali Al-Kalbi 'In Taĥmil `Alayhi Yalhath 'Aw Tatruk/hu Yalhath ۚ Dhālika Mathalu Al-Qawmi Al-Ladhīna Kadhdhabū Bi'āyātinā ۚqşuşi Al-Qaşaşa La`allahum Yatafakkarūna (Al-'A`f: 176). [7.176] A da smo htjeli, sigurno bismo ga uzdiglinjima, međutim on se priklonuo zemlji i slijediostrast svoju. Pa, primjer njegov je kao primjer psa:ako se okomiš na njega, dahćući plazi jezik, iliostaviš li ga - plazeći jezik dahće. To je primjerljudi koji poriču ajete Naše; zato pričaj priču, dabi oni razmislili. ‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍ ‌‍‍ ‌ ‍‍‌ ۚ ‌‌‌ ‍‍‍‍ ‌‌‌ ۚ‍‍ ‍‍‍ۚ ‍‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍
Sā'a Mathalāan Al-Qawmu Al-Ladhīna Kadhdhabū Bi'āyātinā Wa 'Anfusahum Kānū Yažlimūna (Al-'A`f: 177). [7.177] Loš je primjer ljudi koji poriču ajete Naše,a dušama svojim čine zulm. ‌‌ ‍‍‍‍‍ ‍‍‍ ‌‌‍‍
Man Yahdi Allāhu Fahuwa Al-Muhtadī ۖ Wa Man Yuđlil Fa'ūlā'ika Humu Al-Khāsirūna (Al-'A`f: 178). [7.178] Koga uputi Allah - pa on je upućen, a kogazavede - pa ti takvi su gubitnici. ‍‌‌ ‌ ۖ ‌‍‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍‌‍ ‍‍‍‌
Wa Laqad Dhara'nā Lijahannama Kathīan Mina Al-Jinni Wa Al-'Insi ۖ Lahum Qulūbun Lā Yafqahūna Bihā Wa Lahum 'A`yunun Lā Yubşirūna Bihā Wa Lahumdhānun Lā Yasma`ūna Bihā ۚ 'Ūlā'ika Kāl'an`āmi Bal Hum 'Ađallu ۚ 'Ūlā'ika Humu Al-Ghāfilūna (Al-'A`f: 179). [7.179] A doista, stvorili smo za Džehennem mnoge oddžinna i ljudi. Imaju oni srca - ne razumiju njima, iimaju oni oči - ne vide njima, i imaju oni uši - nečuju njima. Takvi su kao stoka, naprotiv, oni su višezalutali. Ti takvi su nemarni. ‍‍ ‌‍‌‌ ‍‍‍‍ ‍ ۖ ‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‌ ‌‌‍‍‌ ‌ ‍‍‍ۚ‍‍‌‍ ‌‍ۚ‍‍‌‍ ‍‍
Wa Lillāh Al-'Asmā'u Al-Ĥusná Fād`ūhu Bihā ۖ Wa Dharū Al-Ladhīna Yulĥidūna Fī 'Asmā'ihi ۚ Sayujzawna Mā Kānū Ya`malūna (Al-'A`f: 180). [7.180] A Allahova imena su najljepša - zato Gazovite njima. I ostavite one koji skrnave imenaNjegova. Platit će im se šta rade. ‌‌ ‍‍ۖ ‌‌‌‌ ‍‍‍‍‍‌ ‌‍ ۚ‍‍
Wa Mimman Khalaqnā 'Ummatun Yahdūna Bil-Ĥaqqi Wa Bihi Ya`dilūna (Al-'A`f: 181). [7.181] A od onog koga smo stvorili ima umma koja sevodi Istinom i njome kroji pravdu. ‍‍‍‌‍‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‌
Wa Al-Ladhīna Kadhdhabū Bi'āyātinā Sanastadrijuhum Min Ĥaythu Lā Ya`lamūna (Al-'A`f: 182). [7.182] A oni koji poriču znakove Naše, vodićemo ihpostepeno odakle neće znati. ‍‍‍ ‌ ‍ ‍‌‌ ‍‍‍‍ ‌
Wa 'Umlī Lahum ۚ 'Inna Kayd99 Matīnun (Al-'A`f: 183). [7.183] I puštam im. Uistinu, spletka Moja je jaka! ۚ
'Awalam Yatafakkarū ۗ Mā Bişāĥibihim Min Jinnatin ۚ 'In Huwa 'Illā Nadhīrun Mubīnun (Al-'A`f: 184). [7.184] Zar neće razmisliti? Nije u drugu njihovomnikakvo ludilo. On je samo opominjač jasni. ‌ ‌ ۗ ‌ ‍‍‍‍‍‍ ‍‌‌ ‍‍‍ ۚ ‌‌‌ ‌ ‍‍‍
'Awalam Yanžurū Fī Malakūti As-Samāwāti Wa Al-'Arđi Wa Mā Khalaqa Allāhu Min Shay'in Wa 'An `Asá 'An Yakūna Qadi Aqtaraba 'Ajaluhum ۖ Fabi'ayyi Ĥadīthin Ba`dahu Yu'uminūna (Al-'A`f: 185). [7.185] Zar neće pogledati carstvo nebesa i Zemlje išta je stvorio Allah od stvari, i da se možda roknjihov već približio? Pa u koji će hadis poslijenjega vjerovati? ‌ ‍‌‍‍‍‍‍‍‍‍‌‍‍ ‍‌‍‍‌ ‌‌ ‍‍ ‍ ‍‌‌ ‍ ‌‌‌‌ ‍‌ ‍‍‍ ‍‌ ‍‍‍‍‍‍ۖ ‍‍‍
Man Yuđlili Allāhu Falā Hādiya Lahu ۚ Wa YadharuhumŢughyānihim Ya`mahūna (Al-'A`f: 186). [7.186] Koga zabludi Allah, pa nema za njegaupućivača; a ostavlja ih da u pretjeranosti svojojlutaju. ‍‌‌ ‍‍‍‍‍‍ ‌ ‌ ۚ ‌‌ ‍‍
Yas'alūnaka `Ani As-Sā`ati 'Ayyāna Mursāhā ۖ Qul 'Innamā `Ilmuhā `Inda Rabbī ۖ Lā Yujallīhā Liwaqtihā 'Illā Huwa ۚ Thaqulat Fī As-Samāwāti Wa Al-'Arđi ۚ Lā Ta'tīkum 'Illā Baghtatan ۗ Yas'alūnaka Ka'annaka Ĥafīyun `Anhā ۖ Qul 'Innamā `Ilmuhā `Inda Allāhi Wa Lakinna 'Akthara An-Nāsi Lā Ya`lamūna (Al-'A`f: 187). [7.187] Pitaju te o Času, kad će dolazak njegov?Reci: "Znanje njegovo je jedino kod Gospodara mog;otkriće ga u vrijeme njegovo samo On; biće težak nanebesima i Zemlji; doći će vam jedino iznenada."Pitaju tebe kao da si ti upoznat o njemu. Reci:"Znanje njegovo je jedino kod Allaha", međutim većinaljudi ne zna. ‍ ‌‍ۖ ‍ ‌‍‌ ‌ ‍‌‍‍‍ ‍ ۖ ‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍ۚ‍‍‍‌‍‍‌ ۚ ‌ ‌‌ ‍‍‍ ۗ ‍ ‍‌‍‍‍‌ ۖ ‍ ‌‍‌ ‌ ‍‌‍‍‍ ‌‍‌ ‌‍‍‍
Qul Lā 'Amliku Linafsī Naf`āan Wa Lā Đaran 'Illā Mā Shā'a Allāhu ۚ Wa Law Kuntu 'A`lamu Al-Ghayba Lāstakthartu Mina Al-Khayri Wa Mā Massaniya As-Sū'u ۚ 'In 'Anā 'Illā Nadhīrun Wa Bashīrun Liqawmin Yu'uminūna (Al-'A`f: 188). [7.188] Reci: "Ne vladam za dušu svoju korišću, nitištetom, osim šta hoće Allah; a da znam nevidljivo,sigurno bih umnožio od dobrog i ne bi me dotaklo zlo.Ja sam samo opominjač i donosilac radosnih vijesti zanarod koji vjeruje. ‍‌ ‌‌ ‌ ‍ۚ ‌‌ ‍‌‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍‍‌‌ ۚ ‌‌‌ ‌‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍‍
Huwa Al-Ladhī Khalaqakum Min Nafsin Wāĥidatin Wa Ja`ala Minhā Zawjahā Liyaskuna 'Ilayhā ۖ Falammā Taghashshāhā Ĥamalat Ĥamlāan Khafīfāan Famarrat Bihi ۖ Falammā 'Athqalat Da`awā Al-Laha Rabbahumā La'in 'Ātaytanā Şāliĥāan Lanakūnanna Mina Ash-Shākirīna (Al-'A`f: 189). [7.189] On je Taj koji vas je stvorio od duše jedne,i načinio od nje paricu njenu, da se smiri uz nju. Papošto ju je obljubio, ponijela je teret lahak, pa jeišla s njim. Pa pošto oteža, zovnu Allaha, Gospodaranjih dvoje: "Ako nam daš dobrog (potomka), sigurnoćemo biti od zahvalnih." ‍‍‍‍‍ ‍‌ ‌‌ ‌ ‍‌‍‍‍ ‌‌ ‌‌ ۖ‍‍‍‌ ‍‍‍‍‌ ‌ ‍ ‍ ۖ‍‍‍‍‍ ‌‌‌ ‍ ‌‍‌ ‍‌‌ ‌‌ ‍‍
Falammā 'Ātāhumā Şāliĥāan Ja`alā Lahu Shurakā'a Fīmā 'Ātāhumā ۚ Fata`ālá Allāhu `Ammā Yushrikūna (Al-'A`f: 190). [7.190] Pa pošto im je dao dobrog, pripisivali suNjemu drugove u onom šta im je dao. Pa uzvišen nekaje Allah od onog šta pridružuju! ‍‍‍ ‌ ‍‌‌ ‍ۚ‍ ‍‍‍‍‌ ‍
'Ayushrikūna Mā Lā Yakhluqu Shay'āan Wa Hum Yukhlaqūna (Al-'A`f: 191). [7.191] Zar pridružuju ono šta ne stvara ništa, a onisu stvoreni? ‍‍ ‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍
Wa Lā Yastaţī`ūna Lahum Naşan Wa Lā 'Anfusahum Yanşurūna (Al-'A`f: 192). [7.192] A ne mogu im pružiti pomoć, niti dušamasvojim pomažu. ‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‌ ‌ ‌‍ ‍‌‍‍‍‍‍‌
Wa 'In Tad`ūhum 'Ilá Al-Hudá Lā Yattabi`ūkum ۚ Sawā'un `Alaykum 'Ada`awtumūhum 'Am 'Antum Şāmitūna (Al-'A`f: 193). [7.193] I ako ih pozovete Uputi, ne slijede vas. Istovam je: pozivali ih ili vi bili šutljivi. ‌‌‌ ‍ ‌‌ ‌‌ ‌ ۚ ‍‌‌ ‌‌ ‌ ‌‌
'Inna Al-Ladhīna Tad`ūna Min Dūni Allāhi `Ibādun 'Amthālukum ۖd`ūhum Falyastajībū Lakum 'In Kuntum Şādiqīna (Al-'A`f: 194). [7.194] Uistinu! Oni koje zazivate mimo Allaha,robovi su slični vama. Zato ih prizivajte, pa nek vamse odazovu, ako istinu govorite! ‍‍‍‍ ‍‍‍ ‍‌‌ ‌‍‍‌ ‍ ‍ۖ ‌‌‌ ‍‌‍‍‍‌‍
'Alahum 'Arjulun Yamshūna Bihā ۖ 'Am Lahum 'Aydin Yabţishūna Bihā ۖ 'Am Lahum 'A`yunun Yubşirūna Bihā ۖ 'Am Lahumdhānun Yasma`ūna Bihā ۗ Quli AdShurakā'akum Thumma Kīdūni Falā Tunžirūni (Al-'A`f: 195). [7.195] Zar imaju oni noge, kojima hode? Ili imajuoni ruke, kojima drže? Ili imaju oni oči, kojimavide? Ili imaju oni uši, kojima čuju? Reci: "Zoviteortake svoje, zatim me prevarite, ta ne odgađajtemi." ‌‌‍‍ۖ ‌ ‌‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ۖ ‌ ‌‍‍‍‍‍‍‍‍‌ۖ ‌ ‌‌‍‍‌‍‍ۗ ‌ ‍‍‍‌ ‌ ‍‌‍‍‍‍‍‌
'Inna Walīyiya Allāhu Al-Ladhī Nazzala Al-Kitāba ۖ Wa Huwa Yatawallá Aş-Şāliĥīna (Al-'A`f: 196). [7.196] Uistinu, Zaštitnik moj je Allah kojiobjavljuje Knjigu, a On prijateljuje s dobrima. ‌ ‌ ۖ ‌‌ ‌ ‍‍‍‍‍
Wa Al-Ladhīna Tad`ūna Min Dūnihi Lā Yastaţī`ūna Naşrakum Wa Lā 'Anfusahum Yanşurūna (Al-'A`f: 197). [7.197] A oni koje prizivate mimo Njega, ne mogu vampružiti pomoć, niti dušama svojim pomažu. ‍‍‍‍ ‍‍‍ ‍‌‌ ‌‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌ ‌‍ ‍‌‍‍‍‍‍‌
Wa 'In Tad`ūhum 'Ilá Al-Hudá Lā Yasma`ū ۖ Wa Tahum Yanžurūna 'Ilayka Wa Hum Lā Yubşirūna (Al-'A`f: 198). [7.198] I ako ih pozovete Uputi, ne čuju; i vidiš ihgledaju prema tebi, a oni ne vide. ‌‌‌ ‍ ‌‌ ‌‌ ‌ ۖ ‌‍‍‍‌ ‍‌‍‍‍‍‍‍‌ ‌‍‍‍‍ ‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‌
Khudhi Al-`Afwa Wa 'Mur Bil-`Urfi Wa 'A`riđ `Ani Al-Jāhilīna (Al-'A`f: 199). [7.199] Drži se oprosta i naređuj dobročinstvo, ikloni se neznalica. ‍‌ ‌‌ ‌‌‍
Wa 'Immā Yanzaghannaka Mina Ash-Shayţāni Nazghun Fāsta`idh Billāhi ۚ 'Innahu Samī`un `Alīmun (Al-'A`f: 200). [7.200] A ako te potakne podsticaj od šejtana, tadzatraži zaštitu u Allaha. Uistinu! On je Onaj kojičuje, Znalac. ‍‌ ‍‌‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌ ‌ ۚ‍ ‍‍‍‍
'Inna Al-Ladhīna Attaqawā 'Idhā Massahum Ţā'ifun Mina Ash-Shayţāni Tadhakkarū Fa'idhā Hum Mubşirūna (Al-'A`f: 201). [7.201] Uistinu, oni koji se boje (Allaha), kad ihdotakne podsticaj od šejtana, sjete se, tad gle: onioni koji vide! ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‌ ‌‌‌ ‍‍‍‍ ‌‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‌
Wa 'Ikhwānuhum Yamuddūnahum Al-Ghayyi Thumma Lā Yuqşirūna (Al-'A`f: 202). [7.202] A braća njihova ih navuku u zabludu, zatim neodustaju. ‌‍‍‍‌ ‌ ‍‍‍ ‍‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‌
Wa 'Idhā Lam Ta'tihim Bi'āyatin Qālū Lawlā Ajtabaytahā ۚ Qul 'Innamā 'Attabi`u Mā Yūĥá 'Ilayya Min Rabbī ۚdhā Başā'iru Min Rabbikum Wa Hudan Wa Raĥmatun Liqawmin Yu'uminūna (Al-'A`f: 203). [7.203] I kad im ne doneseš znak, govore: "Zašto gane izmisliš?" Reci: "Slijedim samo ono šta mi seobjavljuje od Gospodara mog. Ovo su uvidi odGospodara vašeg, i Uputa i milost za narod kojivjeruje." ‌‌‌‌ ‍‌ ۚ ‍ ‌‍‍ ‌ ‍ ‍‌‌ ‌‍ ۚ ‌‌ ‍‍‍‍‌‌ ‌‍ ‌‍ ‌‌‍ ‍‍
Wa 'Idhā Quri'a Al-Qur'ānu Fāstami`ū Lahu Wa 'Anşitū La`allakum Turĥamūna (Al-'A`f: 204). [7.204] A kad se uči Kuran, tad ga slušajte išutite, da bi vam se smilovalo. ‌‌‌‌ ‍‍‍‌ ‌‌‌‍‍
Wa Adhkur Rabbaka Fī Nafsika Tađarru`āan Wa Khīfatan Wa Dūna Al-Jahri Mina Al-Qawli Bil-Ghudūwi Wa Al-'Āşāli Wa Lā Takun Mina Al-Ghāfilīna (Al-'A`f: 205). [7.205] I sjećaj se Gospodara svog u duši svojojskrušeno i sa strahom i ne glasno u govoru, jutrom inavečer, i ne budi od nehajnih. ‌‌ ‍‍‍‍‍ ‌‍ ‌‌‍‍‌ ‍‍ ‍‍‍‌ ‍‍ ‌‌ ‍‌‍‍
'Inna Al-Ladhīna `Inda Rabbika Lā Yastakbirūna `An `Ibādatihi Wa Yusabbiĥūnahu Wa Lahu Yasjudūna (Al-'A`f: 206). [7.206] Uistinu, oni koji su kod Gospodara Tvog, neohole se prema obožavanju Njegovom, i slave Ga iNjemu čine sedždu. ‍‍‍‍ ‍‌‍‍‍ ‍‍‍‍‍‌ ‍‌‌ ‌ ‌ ‌ ‌
Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
Next Sūrah