Roman Script    Reciting key words        Previous Sūrah   Next Sūrah   Quraan Index    Home  

8) Sū;rat Al-'Anfāl

Private Tutoring Sessions

8)

Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
Yas'alūnaka `Ani Al-'Anfāl ۖ Quli Al-'Anfāli Lillāh Wa Ar-Rasūli Fa ۖ Attaqū Allaha Wa 'Aşliĥū Dhāta Baynikum ۖ Wa 'Aţī`ū Allaha Wa Rasūlahu 'In Kuntum Mu'uminīna (Al-'Anfāl: 1). [8.1] Pitaju te o (ratnom) plijenu. Reci: "Plijen jeAllahov i Poslanikov." Zato se bojte Allaha isređujte (stvari) među sobom i poslušajte Allaha iPoslanika Njegovog, ako ste vjernici. ۖ ‍‍ ‍‍ ۖ‍‍ ‍ ‌‌‍‍‍‌ ۖ ‌‌ ‍ ‌‌‍ ‌‌‌ ‍‌‍‍
'Innamā Al-Mu'uminūna Al-Ladhīna 'Idhā Dhukira Allāhu Wajilat Qulūbuhum Wa 'Idhā Tuliyat `Alayhim 'Āyātuhu Zādat/hum 'Īmānāan Wa `Alá Rabbihim Yatawakkalūna (Al-'Anfāl: 2). [8.2] Vjernici su samo oni čija se srca, kad sespomene Allah, poboje, i kad im se uče ajeti Njegovi,povećavaju njihovo vjerovanje, i (koji) se uGospodara svog pouzdavaju, ‍‌ ‍‍ ‍‍‍‍ ‌‌‌ ‍ ‍ ‌ ‍ ‌‌‌‌‌ ‌ ‌‌‌ ‌ ‌ ‍
Al-Ladhīna Yuqīmūna Aş-Şalāata Wa Mimmā Razaqnāhum Yunfiqūna (Al-'Anfāl: 3). [8.3] Oni koji obavljaju salat i iz onog čim smo ihopskrbili udjeljuju: ‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍ ‌‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‍‌‍‍‍‍‍‍
'Ūlā'ika Humu Al-Mu'uminūna Ĥaqqāan ۚ Lahum Darajātun `Inda Rabbihim Wa Maghfiratun Wa Rizqun Karīmun (Al-'Anfāl: 4). [8.4] Ti takvi su vjernici istinski. Imaju onistupnjeve kod Gospodara svog, i oprost i opskrbuplemenitu. ‍‍‌‍ ‍‍ ‍‍‍‍‍ ۚ ‌‌‍ ‍‌‍‍‍ ‍ ‌‍‍‍‍‍‌ ‍
Kamā 'Akhrajaka Rabbuka Min Baytika Bil-Ĥaqqi Wa 'Inna Farīqāan Mina Al-Mu'uminīna Lakārihūna (Al-'Anfāl: 5). [8.5] Kao što te je izveo Gospodar tvoj iz tvoje kućes Istinom, a uistinu, skupina vjernika je bila nerada(tome). ‍‍ ‌‍ ‍‌ ‌‌‌ ‍‍‍ ‍‍‍
Yujādilūnaka Fī Al-Ĥaqqi Ba`damā Tabayyana Ka'annamā Yusāqūna 'Ilá Al-Mawti Wa Hum Yanžurūna (Al-'Anfāl: 6). [8.6] Raspravljaju s tobom o Istini nakon što jepostala jasna, kao da se gone ka smrti, a onigledaju. ‍‍‍‍‌ ‌‌ ‌ ‍‌‍‍‍‍‍‌
Wa 'Idh Ya`idukumu Allāhu 'Iĥdá Aţ-Ţā'ifatayni 'Annahā Lakum Wa Tawaddūna 'Anna Ghayra Dhāti Ash-Shawkati Takūnu Lakum Wa Yurīdu Allāhu 'An Yuĥiqqa Al-Ĥaqqa Bikalimātihi Wa Yaqţa`a Dābira Al-Kāfirīna (Al-'Anfāl: 7). [8.7] I kad vam je Allah obećao jednu od dvijeskupine, da će ona biti vaša, a voljeli ste da onabez bodlje (koja će ubosti) bude vaša; i želio jeAllah da utvrdi Istinu Riječima Svojim i odsiječekorijen nevjernika, ‌‌‌ ‍ ‌‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌‍‌ ‌‌‍‍‌‍‍ ‍‍‌ ‍ ‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍‌ ‍ ‌‌‌ ‍ ‌‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌‌‍
Liyuĥiqqa Al-Ĥaqqa Wa Yubţila Al-Bāţila Wa Law Kariha Al-Mujrimūna (Al-'Anfāl: 8). [8.8] Da utvrdi Istinu i uništi neistinu, makarmrzili prestupnici. ‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌‌ ‍ ‍‍
'Idh Tastaghīthūna Rabbakum Fāstajāba Lakum 'Annī Mumiddukum Bi'alfin Mina Al-Malā'ikati Murdifīna (Al-'Anfāl: 9). [8.9] Kad ste tražili pomoć Gospodara vašeg, pa vamse odazvao: "Uistinu, Ja sam Pomagač vaš sa hiljadumeleka uzastopnih." ‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌‍
Wa Mā Ja`alahu Allāhu 'Illā Bushrá Wa Litaţma'inna Bihi Qulūbukum ۚ Wa Mā An-Naşru 'Illā Min `Indi Allāhi ۚ 'Inna Allāha `Azīzun Ĥakīmun (Al-'Anfāl: 10). [8.10] A učinio je to Allah jedino radosnom viješću ida umiri time srca vaša. A nema pomoći, izuzev odAllaha. Uistinu! Allah je Moćni, Mudri. ‍ ‌‌ ‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍‍‍ۚ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ‌ ‍‌‌ ‍‌‍‍‍‌ ۚ‍‍‍‍‌
'Idh Yughashshīkumu An-Nu`āsa 'Amanatan Minhu Wa Yunazzilu `Alaykum Mina As-Samā'i Mā'an Liyu55ahhirakum Bihi Wa Yudh/hiba `Ankum Rijza Ash-Shayţāni Wa Liyarbiţa `Alá Qulūbikum Wa Yuthabbita Bihi Al-'Aqdāma (Al-'Anfāl: 11). [8.11] Kad je učinio da vas obuzme pospanostsigurnosti od Njega, i spustio na vas vodu s neba, davas očisti njome i otkloni od vas prljavštinu šejtanai da učvrsti srca vaša i osnaži njome stopala. ‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‍‌‍‍‍ ‌ ‍‍‌‌ ‍‍‍‍‍ ‌ ‍‌‍‍‍‍‍‍ ‌‍‍ ‌ ‍‍‍‍‍‌
'Idh Yūĥī Rabbuka 'Ilá Al-Malā'ikati 'Annī Ma`akum Fathabbitū Al-Ladhīna 'Āmanū ۚ Sa'ulqī Fī Qulūbi Al-Ladhīna Kafarū Ar-Ru`ba Fāđribū Fawqa Al-'A`nāqi Wa Ađribū Minhum Kulla Banānin (Al-'Anfāl: 12). [8.12] Kad objavi Gospodar tvoj melecima: "Ja sam savama, zato učvrstite one koji vjeruju! Ubaciću strahu srca onih koji ne vjeruju; pa udrite iznad vratovai udrite njihov svaki prst. ‌‌ ‌‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍‍ ‌ ۚ‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍ ‌ ‍‍ ‍‌‍‍
Dhālika Bi'annahum Shāqqū Allaha Wa Rasūlahu ۚ Wa Man Yushāqiqi Allāha Wa Rasūlahu Fa'inna Allāha Shadīdu Al-`Iqābi (Al-'Anfāl: 13). [8.13] To zato što su se oni opirali Allahu iPoslaniku Njegovom. A ko se suprotstavi Allahu iPoslaniku Njegovom - pa uistinu, Allah je žestokkaznom. ‍ ‍‍‍ ‍ ‌‌‍ ۚ ‌‍‌ ‍ ‌‌‍ ‍‍‍‍‌ ‍‍
Dhalikum Fadhūqūhu Wa 'Anna Lilkāfirīna `Adhāba An-Nāri (Al-'Anfāl: 14). [8.14] To, zato je iskusite - i da je za nevjernike(pripremljena) kazna vatrom. ‌‍‍ ‌‌‌ ‍‍‍‍‍‍‌ ‍‍
Yā 'Ayyuhā Al-Ladhīna 'Āmanū 'Idhā Laqītumu Al-Ladhīna Kafarū Zaĥfāan Falā Tuwallūhumu Al-'Adbāra (Al-'Anfāl: 15). [8.15] O vi koji vjerujete! Kad sretnete one koji nevjeruju (kako nastupaju) puzeći, tad im ne okrećiteleđa. ‌‌ ‍‍‍‍ ‌‍ ‌‌‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌ ‌ ‌ ‌‍
Wa Man Yuwallihim Yawma'idhin Duburahu 'Illā Mutaĥarrifāan Liqitālin 'Aw Mutaĥayyizāan 'Ilá Fi'atin Faqad Bā'a Bighađabin Mina Allāhi Wa Ma'w7hu Jahannamu ۖ Wa Bi'sa Al-Maşīru (Al-'Anfāl: 16). [8.16] A ko im okrene tog dana leđa svoja, izuzevpovratnika u borbu ili onog ko se priključiformaciji, tad je doista navukao srdžbu od Allaha, isklonište njegovo biće Džehennem; a loše jedolazište! ‍‌‌ ‌ ‌‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍‍ ‌‌‌ ‌ ‌‌ ‍‍‌ ‍‌‌ ‍‍‍‍‍ ‍ ‌‌‍‍‌‍‍ۖ‍‍
Falam Taqtulūhum Wa Lakinna Allāha Qatalahum ۚ Wa Mā Ramayta 'Idh Ramayta Wa Lakinna Allāha Ramá ۚ Wa Liyubliya Al-Mu'uminīna Minhu Balā'an Ĥasanāan ۚ 'Inna Allāha Samī`un `Alīmun (Al-'Anfāl: 17). [8.17] Tad ih niste ubijali, nego ih je Allah ubijao.I nisi bacio kad si bacio, nego je Allah bacio - i dabi iskušao vjernike od Sebe kušnjom lijepom. Uistinu!Allah je Onaj koji čuje, Znalac. ‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌‍ۚ ‌ ‍‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍‍ ‌‍‍ ‌‍ۚ ‌‍‍‍‍‍‍‍ ‍‌‍‍‍ ‌‌ ۚ‍ ‍‍‍‍
Dhalikum Wa 'Anna Allāha Mūhinu Kaydi Al-Kāfirīna (Al-'Anfāl: 18). [8.18] To; i da je Allah Oslabljivač spletkenevjernika. ‌‌‍ ‍‍‍‍‌
'In Tastaftiĥū Faqad Jā'akumu Al-Fatĥu ۖ Wa 'In Tantahū Fahuwa Khayrun Lakum ۖ Wa 'In Ta`ūdū Na`ud Wa Lan Tughniya `Ankum Fi'atukum Shay'āan Wa Law Kathurat Wa 'Anna Allāha Ma`a Al-Mu'uminīna (Al-'Anfāl: 19). [8.19] Ako ste tražili presudu, pa već vam je došlapresuda. A ako prestanete, pa to je bolje za vas. Aako se povratite, povratićemo se, i neće vamkoristiti grupa vaša ništa, ma kako brojna bila; i(znajte) da je Allah uz vjernike. ‍‍‍‍‍‌ ‍ ۖ ‌‌‌‌ ‍‌‍‍ ‍‍ ۖ ‌‌‌‌ ‌‌ ‍‌‌ ‍‍‍‍ ‍‌‍‍‍ ‍‍‍ ‌‌ ‍ ‌‌
Yā 'Ayyuhā Al-Ladhīna 'Āmanū 'Aţī`ū Allaha Wa Rasūlahu Wa Lā Tawallawā `Anhu Wa 'Antum Tasma`ūna (Al-'Anfāl: 20). [8.20] O vi koji vjerujete! Poslušajte Allaha iPoslanika Njegovog, i ne okrećite se od njega, a vičujete. ‌‌ ‍‍‍‍ ‌‍ ‌‍‍ ‍ ‌‌‍ ‌‌ ‌‌ ‍‌‍‍‍ ‌‌‌
Wa Lā Takūnū Kālladhīna Qālū Sami`nā Wa Hum Lā Yasma`ūna (Al-'Anfāl: 21). [8.21] I ne budite kao oni koji kažu: "Čuli smo", aoni ne slušaju. ‍‍‍
'Inna Sharra Ad-Dawābbi `Inda Allāhi Aş-Şummu Al-Bukmu Al-Ladhīna Lā Ya`qilūna (Al-'Anfāl: 22). [8.22] Uistinu! Najgore životinje kod Allaha su gluhii nijemi - oni koji ne koriste razum. ‌ ‍‍‍‍‌‍‍‌ ‍‌‍‍‍‍ ‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍
Wa Law `Alima Allāhu Fīhim Khayan La'asma`ahum ۖ Wa Law 'Asma`ahum Latawallaw Wa Hum Mu`rūna (Al-'Anfāl: 23). [8.23] A da zna Allah u njima dobro, sigurno bi ihpročuo. A da ih pročuje, sigurno bi se okrenuli i onibi bili odvraćeni. ‍‌ ۖ ‌ ‌ ‍‍‍
Yā 'Ayyuhā Al-Ladhīna 'Āmanū Astajībū Lillāh Wa Lilrrasūli 'Idhā Da`ākum Limā Yuĥyīkum ۖ Wa A`lamū 'Anna Allāha Yaĥūlu Bayna Al-Mar'i Wa Qalbihi Wa 'Annahu 'Ilayhi Tuĥsharūna (Al-'Anfāl: 24). [8.24] O vi koji vjerujete! Odazovite se Allahu iPoslaniku kad vas pozove onom šta vas oživljava, iznajte da Allah djeluje između čovjeka i srcanjegovog, i da je On Taj kojem ćete biti sabrani. ‍‍‍‍ ‌ ‌‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌‌‌ ‌ ۖ‍ ‍‍‍‍‍‍ ‌‌‍ ‌‍‍‍‍ ‌
Wa Attaqū Fitnatan Lā Tuşībanna Al-Ladhīna Žalamū Minkum Khāşşatan ۖ Wa A`lamū 'Anna Allāha Shadīdu Al-`Iqābi (Al-'Anfāl: 25). [8.25] I bojte se kušnje - ne pogađa isključivo oneod vas koji čine zulm - i znajte da je Allah žestokkaznom. ‌‍‍‍‍‍ ‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍ ‍‌‍‍ ۖ‍‍‍‍‌ ‍‍
Wa Adhkurū 'Idh 'Antum Qalīlun Mustađ`afūna Fī Al-'Arđi Takhāfūna 'An Yatakhaţţafakumu An-Nāsu Fa'āwākum Wa 'Ayyadakum Binaşrihi Wa Razaqakum Mina Aţ-Ţayyibāti La`allakum Tashkurūna (Al-'Anfāl: 26). [8.26] I sjetite se kad ste vi bili mali (brojno),slabi na Zemlji, bojali ste se da vas ne pohvatajuljudi, pa vas je sklonuo i ojačao vas pomoći Svojom,i opskrbio vas dobrim stvarima, da biste vizahvaljivali. ‌‌ ‌‌ ‌‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‌‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ‌‌ ‌‌ ‍‍‍ ‌‌‍‍‍‍‍
Yā 'Ayyuhā Al-Ladhīna 'Āmanū Lā Takhūnū Allaha Wa Ar-Rasūla Wa Takhūnū 'Amānātikum Wa 'Antum Ta`lamūna (Al-'Anfāl: 27). [8.27] O vi koji vjerujete! Ne iznevjerite Allaha iPoslanika, i ne iznevjerite emanete svoje, a viznate. ‍‍‍‍ ‌ ‌ ‍‍‍‍‍ ‍ ‌‍‍ ‌‍‍‍‍‍ ‌ ‌‌‌
Wa A`lamū 'Annamā 'Amwālukum Wa 'Awlādukum Fitnatun Wa 'Anna Allāha `Indahu 'Ajrun `Ažīmun (Al-'Anfāl: 28). [8.28] I znajte da su imeci vaši i djeca vašaiskušenje, i da je Allah Taj kod kojeg je nagradaveličanstvena. ‌‍‍‍ ‌ ‌‌‌‌ ‌‌‍ ‍‌‍‍‍ ‌‍‌ ‍‍‍‍‍
Yā 'Ayyuhā Al-Ladhīna 'Āmanū 'In Tattaqū Allaha Yaj`al Lakum Furqānāan Wa Yukaffir `Ankum Sayyi'ātikum Wa Yaghfir Lakum ۗ Wa Allāhu Dhū Al-Fađli Al-`Ažīmi (Al-'Anfāl: 29). [8.29] O vi koji vjerujete! Ako se budete bojaliAllaha, načiniće vam furkan i odstraniće od vas lošadjela vaša, i oprostiće vam. A Allah je Posjednikdobrote velike. ‍‍‍‍ ‌‍ ‌‌‌ ‍‍‍‍‍ ‍ ‍‍‍ ‌‍‌‌ ‍‌‍‍‍ ‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍‌‌ ۗ ‌‌‌ ‍‍‍‍
Wa 'Idh Yamkuru Bika Al-Ladhīna Kafarū Liyuthbitūka 'Aw Yaqtulūka 'Aw Yukhrijūka ۚ Wa Yamkurūna Wa Yamkuru Allāhu ۖ Wa Allāhu Khayru Al-Mākirīna (Al-'Anfāl: 30). [8.30] I kad su se zavjerili protiv tebe oni koji nevjeruju, da te zatvore ili te ubiju, ili teprotjeraju; a spletkarili su i planirao je Allah; aAllah je Najbolji od planera. ‌‌‌ ‌ ‍‍‍‍ ‌‍‍ ‌‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌‌‌ ‍‍‍‍‍ ۚ‍‍‌ ‌‌ ۖ ‍‍‍‌
Wa 'Idhā Tutlá `Alayhim 'Āyātunā Qālū Qad Sami`nā Law Nashā'u Laqulnā Mithla Hādhā ۙ 'In Hādhā 'Illā 'Asāţīru Al-'Awwalīna (Al-'Anfāl: 31). [8.31] I kad im se uče ajeti Naši, govore: "Već smočuli. Da hoćemo, sigurno bismo govorili slično ovom.Ovo su samo priče ranijih." ‌‌‌‌ ‌ ‌‌ ‌ ‌ ‌ ‍‌‌ ‍‍‍‍‌ ۙ ‌‌ ‍‍
Wa 'Idh Qālū Allahumma 'In Kāna Hādhā Huwa Al-Ĥaqqa Min `Indika Fa'amţir `Alaynā Ĥijāratan Mina As-Samā'i 'Aw A'tinā Bi`adhābin 'Alīmin (Al-'Anfāl: 32). [8.32] I kad kažu: "O Allahu! Ako je to to, Istina odTebe, onda izlij na nas kamenu kišu s neba ili namdaj kaznu bolnu!" ‌‌‌ ‌ ‌‌‌ ‍ ‌‌ ‍‌‌ ‍‌‍‍‍ ‍‍‍‌‌ ‌ ‌‍ ‍‍‌ ‌‌ ‍‍‌
Wa Mā Kāna Allāhu Liyu`adhdhibahum Wa 'Anta Fīhim ۚ Wa Mā Kāna Allāhu Mu`adhdhibahum Wa Hum Yastaghfirūna (Al-'Anfāl: 33). [8.33] A neće ih Allah kazniti, budeš li ti međunjima; i neće biti Allah mučitelj njihov, budu li onitražili oprost. ‌ ‍ ‍ ‌‌‌ۚ ‌‌ ‍ ‍ ‌ ‍‍‍‍‍‍‌
Wa Mā Lahum 'Allā Yu`adhdhibahumu Allāhu Wa Hum Yaşuddūna `Ani Al-Masjidi Al-Ĥarāmi Wa Mā Kānū 'Awliyā'ahu ۚ 'In 'Awliyā'uuhu 'Illā Al-Muttaqūna Wa Lakinna 'Aktharahum Lā Ya`lamūna (Al-'Anfāl: 34). [8.34] I šta je njihovo da ih ne kazni Allah, a oniodbijaju od Mesdžidul-harama i nisu čuvari njegovi?Čuvari njegovi su samo bogobojazni; međutim većinanjih ne zna. ‌ ‌‌ ‍ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍‌ ‍‌ ‌‌ ‍ ‌‌‍ۚ ‌‌‌ ‌‌‍‌ ‌ ‍‍ ‌‍ ‌‍
Wa Mā Kāna Şalātuhum `Inda Al-Bayti 'Illā Mukā'an Wa Taşdiyatan ۚ Fadhūqū Al-`Adhāba Bimā Kuntum Takfurūna (Al-'Anfāl: 35). [8.35] A salat njihov kod Kuće je samo zviždanje ipljeskanje. Zato iskusite kaznu što ne vjerujete! ‌ ‍ ‍ ‍‌‍‍‍‍‍ ‌‌ ‍ ‌‍‍‍ۚ ‍‍‌ ‌ ‍‌‍‍‍ ‌
'Inna Al-Ladhīna Kafarū Yunfiqūna 'Amwālahum Liyaşuddū `An Sabīli Allāhi ۚ Fasayunfiqūnahā Thumma Takūnu `Alayhim Ĥasratan Thumma Yughlabūna ۗ Wa Al-Ladhīna Kafarū 'Ilá Jahannama Yuĥsharūna (Al-'Anfāl: 36). [8.36] Uistinu, oni koji ne vjeruju, troše imetkesvoje da odvraćaju od puta Allahovog. Pa potrošićeih, potom će biti na njima žalost, zatim će bitiporaženi. A oni koji ne vjeruju, ka Džehennemu ćebiti prikupljeni, ‍‍‍‍ ‌ ‍‌‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍‍‌ ‍‌‌ ‍‍‍‍ۚ ‍‌‍‍‍‍‍‍‍‌ ‍‌ ‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ۗ‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍‍ ‌
Liyamīza Allāhu Al-Khabītha Mina Aţ-Ţayyibi Wa Yaj`ala Al-Khabītha Ba`đahu `Alá Ba`đin Fayarkumahu Jamī`āan Fayaj`alahu Fī ۚ Jahannama 'Ūlā'ika Humu Al-Khāsirūna (Al-'Anfāl: 37). [8.37] Da Allah razdvoji nevaljalog od dobrog, istavi nevaljalog jednog na drugog, te to sve nagomilapa to stavi u Džehennem. Ti takvi su gubitnici. ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍ ‌ ‍‌ ‍‍‍‍ ‍‍‍ۚ‍‍‌‍ ‍‍‍‌
Qul Lilladhīna Kafarū 'In Yantahū Yughfar LahumQad Salafa Wa 'In Ya`ūdū Faqad Mađat Sunnatu Al-'Awwalīna (Al-'Anfāl: 38). [8.38] Reci onima koji ne vjeruju, ako prestanu,oprostiće im se šta je već prošlo; a ako se povrate -pa već je prošao sunnet ranijih. ‍‍‍ ‌‌‌ ‍‌‍‍‍‍‍‌ ‌ ‌ ‌‌‌‌ ‌‌‍‍‌ ‍‍‍‍ ‍‍‍
Wa Qātilūhum Ĥattá Lā Takūna Fitnatun Wa Yakūna Ad-Dīnu Kulluhu Lillāh ۚ Fa'ini Antahawā Fa'inna Allāha Bimā Ya`malūna Başīrun (Al-'Anfāl: 39). [8.39] I borite se protiv njih, dok (više) ne budefitneluka i ne bude sve vjera Allahova. Pa ako seokanu - pa uistinu, Allah je onog šta rade Vidilac. ‍‍‍ ‌ ‌ ‍‍‍ ‌‍‍‍ ‍‍‍ ۚ ‍‌‌ ‍ ‌ ‍‍‍‍‍
Wa 'In Tawallawā Fā`lamū 'Anna Allāha Mawlākum ۚ Ni`ma Al-Mawlá Wa Ni`ma An-Naşīru (Al-'Anfāl: 40). [8.40] A ako se okrenu - tad znajte da je AllahZaštitnik vaš. Divan li je Zaštitnik i divan Pomagač! ‌‌‌ ‌‌ ‍ۚ ‍‍‍‍‍‍‍‍
Wa A`lamū 'Annamā Ghanimtum Min Shay'in Fa'anna Lillāh Khumusahu Wa Lilrrasūli Wa Lidhī Al-Qurbá Wa Al-Yatāmá Wa Al-Masākīni Wa Abni As-Sabīli 'In Kuntum 'Āmantum Billāhi Wa Mā 'Anzalnā `Alá `Abdinā Yawma Al-Furqāni Yawma Altaqá Al-Jam`āni ۗ Wa Allāhu `Alá Kulli Shay'in Qadīrun (Al-'Anfāl: 41). [8.41] I znajte, šta zaplijenite od stvari - da jetad petina Allahova i Poslanikova i onog ko jebližnji, i siročadi i siromaha i sina puta, akovjerujete u Allaha i ono šta smo objavili robu Našemna Dan razlikovanja, dan (kad) su se susrele dvijeskupine. A Allah nad svakom stvari ima moć. ‌‍‍‌ ‍ ‍‌‌ ‍ ‍ ‌‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍‍ ‌‌‌ ‍‌‍‍‍ ‌‍‌‍‍‍ ‌‍‍‌ ‌ ‍‍‍‍‌ ‍ ‍‍‍‌ ۗ ‌ ‍
'Idh 'Antum Bil-`Udwati Ad-Dunyā Wa Hum Bil-`Udwati Al-Quşwá Wa Ar-Rakbu 'Asfala Minkum ۚ Wa Law Tawā`adttumkhtalaftum Al-Mī`ādi ۙ Wa Lakin Liyaqđiya Allāhu 'Aman Kāna Maf`ūlāan Liyahlika Man Halaka `An Bayyinatin Wa Yaĥyá Man Ĥayya `An Bayyinatin ۗ Wa 'Inna Allāha Lasamī`un `Alīmun (Al-'Anfāl: 42). [8.42] Kad ste vi bili na bližoj strani (doline), aoni na daljoj strani i karavan niže vas. I da ste sedogovarali, ne biste se podudarili u vremenu. Međutim(susreli ste se) da bi izvršio Allah odredbu izvršnu;da bi poginuo ko gine od dokaza jasnog i preživio koživi od dokaza jasnog. A uistinu! Allah je Onaj kojičuje, Znalac. ‌ ‌‍‌‍‍‍‍‍‍‍‍‌ ‌ ‍‌‍‍ۚ ‌‌ ‌‍‌‌ ۙ ‌‍‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌‌ ‍ ‍‌‌ ‍‌ ‌‌ ‍‌‌ ‍‌ ۗ ‌‌‍ ‍‍‍‍
'Idh Yurīkahumu Allāhu Fī Manāmika Qalīlāan ۖ Wa Law 'Akahum Kathīan Lafashiltum Wa Latanāza`tum Al-'Amri Wa Lakinna Allāha Sallama ۗ 'Innahu `Alīmun Bidhāti Aş-Şudūri (Al-'Anfāl: 43). [8.43] Kad ti ih je pokazao Allah u tvom snumalobrojnim, a da ti ih je pokazao mnogobrojnim,sigurno biste klonuli i sigurno biste se prepirali onaredbi. Međutim, Allah je spasio. Uistinu! On jeZnalac grudi. ‌‌ ‍ ۖ ‌ ‌‍‌ ‍ ‌‌ ‌‍ۗ‍ ‍‍‍‍‍‌ ‍‍‌ ‍‍‍‌
Wa 'Idh Yurīkumūhum 'Idhi Altaqaytum Fī 'A`yunikum Qalīlāan Wa Yuqallilukum Fī 'A`yunihim Liyaqđiya Allāhu 'Aman Kāna Maf`ūlāan ۗ Wa 'Ilá Allāhi Turja`u Al-'Umūru (Al-'Anfāl: 44). [8.44] I kad vam ih je prikazao u vašim očima, kadste se sreli, malobrojnima, i smanjio vas u očimanjihovim - da bi izvršio Allah odredbu izvršnu; aAllahu se vraćaju stvari. ‌‌‌ ‍ ‌‌‌ ‍‍‍‍‍‍ ‍ ‌‍‍‍‍ ‍ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌‌ ‍ ۗ ‌‌‌
Yā 'Ayyuhā Al-Ladhīna 'Āmanū 'Idhā Laqītum Fi'atanthbutū Wa Adhkurū Allaha Kathīan La`allakum Tufliĥūna (Al-'Anfāl: 45). [8.45] O vi koji vjerujete! Kad sretnete(neprijateljsku) grupu, tad budite čvrsti ispominjite Allaha mnogo, da biste vi uspjeli. ‍‍‍‍ ‌‍ ‌‌‌‌ ‍‍‍‍‍‌‌ ‍ ‍
Wa 'Aţī`ū Allaha Wa Rasūlahu Wa Lā Tanāza`ū Fatafshalū Wa Tadh/haba Rīĥukum ۖ Wa Aşbirū ۚ 'Inna Allāha Ma`a Aş-Şābirīna (Al-'Anfāl: 46). [8.46] I poslušajte Allaha i Poslanika Njegovog, i neprepirite se, pa da klonete i izgubi se borbenostvaša; i izdržite! Uistinu! Allah je uz izdržljive. ‌‍‍ ‍ ‌‌‍ ‌‌ ‌ ۖ ۚ‍‍‍‍
Wa Lā Takūnū Kālladhīna Kharajū Min Diyārihim Baţaan Wa Ri'ā'a An-Nāsi Wa Yaşuddūna `An Sabīli Allāhi ۚ Wa Allāhu Bimā Ya`malūna Muĥīţun (Al-'Anfāl: 47). [8.47] I ne budite kao oni koji su izašli iz kućasvojih obijesno i da vide ljudi, i (koji) odvraćajuod puta Allahovog. A Allah je Onaj koji obuhvata onošto rade. ‍‍‍ ‍‌‌ ‌‍‍‍‌‍‍ ‌‍‍‍‍‍‌ ‍‌‌ ‍‍‍‍ۚ ‌ ‍‍‍
Wa 'Idh Zayyana Lahumu Ash-Shayţānu 'A`mālahum Wa Qāla Lā Ghāliba Lakumu Al-Yawma Mina An-Nāsi Wa 'Innī Jārun Lakum ۖ Falammā Tarā'ati Al-Fi'atāni Nakaşa `Alá `Aqibayhi Wa Qāla 'Innī Barī'un Minkum 'Innī 'Ará Mā Lā Tarawna 'Inniyi 'Akhāfu Allāha ۚ Wa Allāhu Shadīdu Al-`Iqābi (Al-'Anfāl: 48). [8.48] I kad im uljepša šejtan poslove njihove ireče: "Nemate vi danas pobjednika od (strane) ljudi,a uistinu, ja sam komšija vaš." Pa pošto se ugledašegrupe dvije, ustuknu na petama svojim i reče:"Uistinu, ja sam slobodan od vas. Uistinu, ja vidimšta ne vidite! Uistinu, ja se bojim Allaha, a Allahje žestok kaznom." ‌‌ ‍‍‍‍‍‍ ‌ ‌ ‍‍ ‌‌‍ ‍ ۖ‍‍‍‌ ‍‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌‍ ‍‍‍ ‍‌‍‍‍ ‌ ‌‌‍‌‌ ‌ ‌ ‍‍ ‌‍ ۚ ‍‍‍‍‌ ‍‍
'Idh Yaqūlu Al-Munāfiqūna Wa Al-Ladhīna Fī Qulūbihim Marađun Gharra Hā'uulā' Dīnuhum ۗ Wa Man Yatawakkal `Alá Allāhi Fa'inna Allāha `Azīzun Ĥakīmun (Al-'Anfāl: 49). [8.49] Kad rekoše munafici i oni u srcima čijim jebolest: "Obmanula je ove vjera njihova." A ko sepouzda u Allaha - pa uistinu, Allah je Moćni, Mudri. ‌‌ ‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‍ ‌ ‍‌‌ ۗ ‌‍‌‌ ‌ ‍‍‍‍‌
Wa Law Tará 'Idh Yatawaffá Al-Ladhīna Kafarū ۙ Al-Malā'ikatu Yađribūna Wujūhahum Wa 'Adrahum Wa Dhūqū `Adhāba Al-Ĥarīqi (Al-'Anfāl: 50). [8.50] A da vidiš kad meleci budu usmrćivali one kojine vjeruju, udarajući lica njihova i leđa njihova i:"Kušajte kaznu gorenjem!" ‌ ‍‍‍ ‌‌ ‌ ‍‍‍‍ ‌ ۙ ‍‍‍‍ ‌ ‌‌‌‍ ‌‌‌ ‍‍‌
Dhālika Bimā Qaddamat 'Ayd99kum Wa 'Anna Allāha Laysa Bižallāmin Lil`abīdi (Al-'Anfāl: 51). [8.51] To zbog onog šta su pripravile ruke vaše i štoAllah nije nikako zalim robovima. ‍ ‌ ‌‌‍ ‍‍‍‍ ‍‍‍
Kada'bi 'Āli Fir`awna Wa ۙ Al-Ladhīna Min Qablihim ۚ Kafarū Bi'āyāti Allāhi Fa'akhadhahumu Allāhu Bidhunūbihim ۗ 'Inna Allāha Qawīyun Shadīdu Al-`Iqābi (Al-'Anfāl: 52). [8.52] Kao stanje naroda faraonovog i onih prijenjih: Nisu vjerovali u ajete Allahove, pa ih je Allahščepao zbog grijeha njihovih. Uistinu! Allah jeSilan, žestok kaznom. ‌ ‌ ‍‌‍ ۙ‍‍‍‍ ‍‌‍‍ۚ ‍ ‍ۗ‍‍‍‍‌ ‍‍
Dhālika Bi'anna Allāha Lam Yaku Mughayyian Ni`matan 'An`amahā `Alá Qawmin Ĥattá Yughayyirū Mā Bi'anfusihim ۙ Wa 'Anna Allāha Samī`un `Alīmun (Al-'Anfāl: 53). [8.53] To zato što Allah neće biti Izmjeniteljblagodati kojom je obasuo narod, dok ne izmijenu onošta je u dušama njihovim, i što je Allah Onaj kojičuje, Znalac. ‍ ‍‍‍‍‍‍‍ ‌‌‍‌ ‌ ‌ ‍‍‍‍‌ ‌ ‌ۙ ‌‌‍ ‍‍‍‍
Kada'bi 'Āli Fir`awna Wa ۙ Al-Ladhīna Min Qablihim ۚ Kadhdhabū Bi'āyāti Rabbihim Fa'ahlaknāhum Bidhunūbihim Wa 'Aghraqnā 'Āla Fir`awna ۚ Wa Kullun Kānū Žālimīna (Al-'Anfāl: 54). [8.54] Kao stanje naroda faraonovog i onih prijenjih: Poricali su ajete Gospodara svog, pa smo ihuništili zbog grijeha njihovih i potopili ljudstvofaraonovo, a svi su bili zalimi. ‌ ‌ ‍‌‍ ۙ‍‍‍‍ ‍‌‍‍ۚ ‌‍ ‌‌‍‍‍‍‍‍‌‍ ۚ
'Inna Sharra Ad-Dawābbi `Inda Allāhi Al-Ladhīna Kafarū Fahum Lā Yu'uminūna (Al-'Anfāl: 55). [8.55] Uistinu, najgore životinje kod Allaha su onikoji prikrivaju - pa oni ne vjeruju; ‌ ‍‍‍‍‌‍‍‌ ‍‌‍‍‍‍‍‍ ‌
Al-Ladhīna `Āhadta Minhum Thumma Yanqūna `Ahdahum Fī Kulli Marratin Wa Hum Lā Yattaqūna (Al-'Anfāl: 56). [8.56] Oni s kojima si sporazum sklopio, zatim susvaki put kršili sporazum svoj, i oni se ne boje. ‍‍‍‍ ‍ ‍‌‍‍‍ ‍‌ ‍‌‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌ ‌ ‍‍‍
Fa'immā Tathqafannahum Al-Ĥarbi Fasharrid Bihim Man Khalfahum La`allahum Yadhdhakkarūna (Al-'Anfāl: 57). [8.57] Pa ako naiđete na njih u ratu, tad rasturi snjima onog ko je iza njih - da bi se oni poučili. ‍‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌ ‍‌‍ ‌
Wa 'Immā Takhāfanna Min Qawmin Khiyānatannbidh 'Ilayhim `Alá Sawā'in ۚ 'Inna Allāha Lā Yuĥibbu Al-Khā'inīna (Al-'Anfāl: 58). [8.58] I ako se od naroda doista bojiš izdaje, ondaim baci istovjetno. Uistinu! Allah ne voli izdajnike. ‍‌ ‍‍‍‍‍‍‍‌ ‍‌ ‍ ‌‍ ‌ ‍‌ ۚ‍ ‌ ‍‍
Wa Lā Yaĥsabanna Al-Ladhīna Kafarū Sabaqū ۚ 'Innahum Lā Yu`jizūna (Al-'Anfāl: 59). [8.59] I neka nikako ne misle oni koji ne vjeruju, daće preteći; uistinu, oni neće umaći. ‌ ‍‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍‍ ۚ‍ ‌ ‌
Wa 'A`iddū LahumAstaţa`tum Min Qūwatin Wa Min Ribāţi Al-Khayli Turhibūna Bihi `Adūwa Allāhi Wa `Adūwakum Wa 'Ākharīna Min Dūnihim Lā Ta`lamūnahumu Allāhu Ya`lamuhum ۚ Wa Mā Tunfiqū Min Shay'in Fī Sabīli Allāhi Yuwaffa 'Ilaykum Wa 'Antum Lā Tužlamūna (Al-'Anfāl: 60). [8.60] I pripremite za njih šta možete od sile ikonja vezanih. Preplašićete time neprijateljaAllahovog i neprijatelja vašeg i druge pored njihkoje ne znate, Allah ih zna. A šta potrošite odstvari na putu Allahovom, biće vam nadoknađeno i vamase neće učiniti zulm. ‌‌‍‍‍‍‍‍ ‍‌ ‌‍‌ ‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍ ‌‌ ‌‌‍‍‍‍‍‍‍ ‍‌‌ ‌‌ ‌ ۚ ‌‌ ‍‌‍‍‍‍‍‍ ‍‌‌ ‍‍‍‍‍ ‌ ‌‌‌‍ ‌ ‍‍‍
Wa 'In Janaĥū Lilssalmi Fājnaĥ Lahā Wa Tawakkal `Alá Allāhi ۚ 'Innahu Huwa As-Samī`u Al-`Alīmu (Al-'Anfāl: 61). [8.61] A ako budu skloni miru, onda mu budi sklon, ipouzdaj se u Allaha. Uistinu! On, On je Onaj kojičuje, Znalac. ‌‌ ‍ ‌ ۚ‍‍‍‍‍
Wa 'In Yurīdū 'An Yakhda`ūka Fa'inna Ĥasbaka Allāhu ۚ Huwa Al-Ladhī 'Ayyadaka Binaşrihi Wa Bil-Mu'uminīna (Al-'Anfāl: 62). [8.62] A ako zažele da te prevare, pa uistinu,dovoljan ti je Allah. On je Taj koji te pojačavapomoći Svojom i vjernicima. ‌‌‌ ‍ ‌‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ۚ ‌ ‍‍‍
Wa 'Allafa Bayna Qulūbihim ۚ Law 'Anfaqta Mā Fī Al-'Arđi Jamī`āan Mā 'Allafta Bayna Qulūbihim Wa Lakinna Allāha 'Allafa Baynahum ۚ 'Innahu `Azīzun Ĥakīmun (Al-'Anfāl: 63). [8.63] I sjedinio je srca njihova. Da si potrošio svešto je na Zemlji, ne bi ujedinio srca njihova,međutim, Allah ih je ujedinio. Uistinu! On je Moćni,Mudri. ‌ ‍‍‍ۚ‍‍‍‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍ ‌‍‍ ‌ ۚ‍‍‍‍‌
Yā 'Ayyuhā An-Nabīyu Ĥasbuka Allāhu Wa Mani Attaba`aka Mina Al-Mu'uminīna (Al-'Anfāl: 64). [8.64] O vjerovjesniče! Dovoljan je tebi Allah i onomko te slijedi od vjernika. ‍‍‍ ‌
Yā 'Ayyuhā An-Nabīyu Ĥarriđi Al-Mu'uminīna `Alá Al-Qitāli ۚ 'In Yakun Minkum `Ishrūna Şābirūna Yaghlibū Miā'atayni ۚ Wa 'In Yakun Minkum Miā'atun Yaghlibū 'Alfāan Mina Al-Ladhīna Kafarū Bi'annahum Qawmun Lā Yafqahūna (Al-'Anfāl: 65). [8.65] O Vjerovjesniče! Podstiči vjernike na borbu.Ako od vas bude dvadeset izdržljivih, pobijedićedvije stotine. A ako od vas bude stotinu izdržljivih,pobijediće hiljadu onih koji ne vjeruju, zato što suoni ljudi koji ne shvataju. ‍‍‍ ‍‍‍ ‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍ ۚ ‌‌‌ ‍‌‌ ‍‌‍‍‍‍‌ ‍‍‌‍‍‍‍ۚ ‌‌‌‌ ‍‌‌ ‍‌‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍ ‌ ‌ ‍‍‍
Al-'Āna Khaffafa Allāhu `Ankum Wa `Alima 'Anna Fīkum Đa`fāan ۚ Fa'in Yakun Minkum Miā'atun Şābiratun Yaghlibū Miā'atayni ۚ Wa 'In Yakun Minkum 'Alfun Yaghlibū 'Alfayni Bi'idhni Allāhi ۗ Wa Allāhu Ma`a Aş-Şābirīna (Al-'Anfāl: 66). [8.66] Sad vam je olakšao Allah i zna da je u vamaslabost. Zato, ako od vas bude stotina izdržljiva,pobijediće dvije stotine. Pa ako od vas bude hiljada,pobijediće dvije hiljade s dozvolom Allahovom; aAllah je uz izdržljive. ‍ ‍‌‍‍‍ ‌ ‌ۚ‌ ‍‌‌ ‍‌‍‍‍‍‍‍‍‍ۚ ‌‌‌‌ ‍‌‌ ‍‌‍‍‍ ‌‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍ ‌ ۗ ‍‍‍‍
Mā Kāna Linabīyin 'An Yakūna Lahu 'Asrá Ĥattá Yuthkhina Fī Al-'Arđi ۚ Turīdūna `Arađa Ad-Dunyā Wa Allāhu Yurīdu Al-'Ākhirata ۗ Wa Allāhu `Azīzun Ĥakīmun (Al-'Anfāl: 67). [8.67] Nije za Vjerovjesnika da on imadnezarobljenike, dok ne pobijedi na Zemlji. Želiteprolazno dobro Dunjaa, a Allah želi Ahiret; a Allahje Moćni, Mudri. ‌ ‍ ‌‌‌ ‍‍‍ ‌‍‍‍‌‌ ‌ ‍‍‍ ۚ‍‍‌ ‍‌‍‍‍‍‌ ‍‍ ۗ ‍‍‍‍‌
Lawlā Kitābun Mina Allāhi Sabaqa Lamassakum Fīmā 'Akhadhtum `Adhābun `Ažīmun (Al-'Anfāl: 68). [8.68] Da nije Knjiga od Allaha prethodila, sigurnobi vas dotakla u onom šta ste uzeli, kaznastrahovita. ‌ ‍ ‍ ‍‍‍‍‍‌‍‍
Fakulū Mimmā Ghanimtum Ĥalālāan Ţayyibāan ۚ Wa Attaqū Allaha ۚ 'Inna Allāha Ghafūrun Raĥīmun (Al-'Anfāl: 69). [8.69] Pa jedite od onog šta ste zaplijenili (kao)dozvoljeno, dobro, i bojte se Allaha. Uistinu! Allahje Oprosnik, Milosrdni. ‍‍‍‌ ۚ‍‍ ۚ‍‍‍‍ ‌‍
Yā 'Ayyuhā An-Nabīyu Qul Liman Fī 'Ayd99kum Mina Al-'Asrá 'In Ya`lami Allāhu Fī Qulūbikum Khayan Yu'utikum Khayan Mimmā 'Ukhidha Minkum Wa Yaghfir Lakum ۗ Wa Allāhu Ghafūrun Raĥīmun (Al-'Anfāl: 70). [8.70] O Vjerovjesniče! Reci onom ko je u vašimrukama od zarobljenika: "Ako zna Allah u srcima vašim(ikakvo) dobro, daće vam bolje od onog šta je uzetood vas, i oprostiće vam." A Allah je Oprosnik,Milosrdni. ‍‍‍ ‍‌‌ ‍‍‌ ‍‌‍‍ ‍‌ ‍‌‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍‌‌ ۗ ‍‍‍‍ ‌‍
Wa 'In Yurīdū Khiyānataka Faqad Khānū Allaha Min Qablu Fa'amkana Minhum ۗ Wa Allāhu `Alīmun Ĥakīmun (Al-'Anfāl: 71). [8.71] A ako zažele izdaju tebi - pa već su izdaliAllaha prije, zato je dao moć nad njima; a Allah jeZnalac, Mudri. ‌‌‌ ‍ ‍ ‍‍‍ ‍ ‍‌‍‍‍ ‍‌‍‍ۗ‍‍‍
'Inna Al-Ladhīna 'Āmanū Wa Hājarū Wa Jāhadū Bi'amwālihim Wa 'Anfusihim Fī Sabīli Allāhi Wa Al-Ladhīna 'Āwaw Wa Naşarū 'Ūlā'ika Ba`đuhum 'Awliyā'u Ba`đin ۚ Wa Al-Ladhīna 'Āmanū Wa Lam Yuhājarū Mā Lakum Min Walāyatihim Min Shay'in Ĥattá Yuhājirū ۚ Wa 'Ini Astanşarūkum Ad-Dīni Fa`alaykumu An-Naşru 'Illā `Alá Qawmin Baynakum Wa Baynahumthāqun ۗ Wa Allāhu Bimā Ta`malūna Başīrun (Al-'Anfāl: 72). [8.72] Uistinu, oni koji vjeruju i isele se i boreimecima svojim i dušama svojim na putu Allahovom, ikoji daju utočište i pomažu - takvi su zaštitnicijedni drugih. A koji vjeruju i ne isele se, nemate visa zaštitom njihovom ništa, dok se ne isele; a akozatraže od vas pomoć u vjeri, tad je na vamapomaganje, izuzev protiv ljudi s kojima imatesporazum; a Allah je onog šta radite Vidilac. ‍‍‍‍ ‌ ‌‌ ‌‌ ‌ ‌‌‌‍ ‍‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍ ‌‌‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍‌‍‍‍‍ ‌‌‍‌‌ ‍ ۚ‍‍‍‍ ‌ ‌ ‌ ‌ ‍‌‌ ‌ ‍‌‌ ‍‌ ‌ ‌ ۚ ‌‌ ‍‌‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌ ‌ ‌ ‍ ۗ ‌ ‍‍‍‍‍
Wa Al-Ladhīna Kafarū Ba`đuhum 'Awliyā'u Ba`đin ۚ 'Illā Taf`alūhu Takun Fitnatun Al-'Arđi Wa Fasādun Kabīrun (Al-'Anfāl: 73). [8.73] A oni koji ne vjeruju, zaštitnici su jednidrugima. Ako to ne učinite, biće fitneluk na Zemlji ifesad veliki. ‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍‍‍ ‌‌‍‌‌ ‍ۚ ‌‌ ‍‍‍ ‍‌ ‌‍
Wa Al-Ladhīna 'Āmanū Wa Hājarū Wa Jāhadū Fī Sabīli Allāhi Wa Al-Ladhīna 'Āwaw Wa Naşarū 'Ūlā'ika Humu Al-Mu'uminūna Ĥaqqāan ۚ Lahum Maghfiratun Wa Rizqun Karīmun (Al-'Anfāl: 74). [8.74] A oni koji vjeruju i isele se i bore na putuAllahovom, i koji daju utočište i pomažu - takvi suvjernici istinski. Imaće oni oprost i opskrbuplemenitu. ‍‍‍‍ ‌ ‌‌ ‌‌‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍ ‌‌‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍‌‍ ‍‍‍‍ ۚ‍‍‍‍‌ ‍
Wa Al-Ladhīna 'Āmanū Min Ba`du Wa Hājarū Wa Jāhadū Ma`akum Fa'ūlā'ika Minkum ۚ Wa 'Ūlū Al-'Arĥāmi Ba`đuhum 'Awlá Biba`đin Fī Kitābi Allāhi ۗ 'Inna Allāha Bikulli Shay'in `Alīmun (Al-'Anfāl: 75). [8.75] A oni koji povjeruju kasnije i isele se i bores vama - pa takvi su od vas; a srodnici - oni subliži jedni drugima u Knjizi Allahovoj. Uistinu!Allah je o svakoj stvari Znalac. ‍‍‍‍ ‌ ‍‌‌ ‌ ‌‌ ‍‍‌‍ ‍‌‍‍ۚ ‌‌‍‍ ‌‍ ‍‍‍‍‍‍ ‌‌‌ ‍‌ ‍ ۗ‍ ‍
Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
Next Sūrah