Roman Script    Reciting key words        Previous Sūrah   Next Sūrah   Quraan Index    Home  

3) Sū;rat 'Āli `Imn

Private Tutoring Sessions

3)

Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
'Alif-Lām-Mīm ('āli `Imn: 1). [3.1] Alif. Lam. Mim. --
Al-Lahu Lā 'Ilāha 'Illā Huwa Al-Ĥayyu Al-Qayyūmu ('āli `Imn: 2). [3.2] Allah! Samo je On Bog! Živi, Samoopstojeći! ‌‌ ‍‍‍‍‍
Nazzala `Alayka Al-Kitāba Bil-Ĥaqqi Muşaddiqāan Limā Bayna Yadayhi Wa 'Anzala At-Tawata Wa Al-'Injīla ('āli `Imn: 3). [3.3] Objavljuje tebi Knjigu s Istinom, potvrdu za ono ispred nje, a objavio je Tewrat iIndžil, ‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍ ‌‌‌‍‌‍‌
Min Qablu Hudan Lilnnāsi Wa 'Anzala Al-Furqāna ۗ 'Inna Al-Ladhīna Kafarū Bi'āyāti Allāhi Lahum `Adhābun Shadīdun ۗ Wa Allāhu `Azīzun Dhū Antiqāmin ('āli `Imn: 4). [3.4] Ranije, Uputu ljudima; i objavio je Furkan. Uistinu, oni koji ne vjeruju u ajeteAllahove, imaće oni kaznu žestoku; a Allah je Moćni, Vlasnik osvete. ‍‌‍‍‍ ‍‍‍ ‌‌‌ ۗ‍‍‍‍ ‌ ‍‍‌ ‍‍‍ ۗ ‍‍‍ ‌‌‌ ‍‍‍‍
'Inna Allāha Lā Yakhfá `Alayhi Shay'un Al-'Arđi Wa Lā Fī As-Samā'i ('āli `Imn: 5). [3.5] Uistinu, Allah - nema skriveno Njemu ništa na Zemlji niti u nebu - ‍ ‌ ‍‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍ ‍ ‌‌ ‍‍‍‍
Huwa Al-Ladhī Yuşawwirukum Al-'Arĥāmi Kayfa Yashā'u ۚ Lā 'Ilāha 'Illā Huwa Al-`Azīzu Al-Ĥakīmu ('āli `Imn: 6). [3.6] On je Taj koji vas oblikuje u matericama kako hoće. Nema boga osim Njega, Moćnog,Mudrog! ‍‍‍‍‍‍‌ ‌‍‍‍‍ ‍‌‌ ۚ ‌‌ ‍‍‍‍‌
Huwa Al-Ladhī 'Anzala `Alayka Al-Kitāba Minhu 'Āyātun Muĥkamātun Hunna 'Ummu Al-Kitābi Wa 'Ukharu Mutashābihātun ۖ Fa'ammā Al-Ladhīna Fī Qulūbihim Zayghun Fayattabi`ūna Mā Tashābaha Minhu Abtighā'a Al-Fitnati Wa Abtighā'a Ta'w9lihi ۗ Wa Mā Ya`lamu Ta'w9lahu 'Illā Al-Lahu ۗ Wa Ar-sikhūna Fī Al-`Ilmi Yaqūlūna 'Āmannā Bihi Kullun Min `Indi Rabbinā ۗ Wa Mā Yadhdhakkaru 'Illā 'Ūlū Al-'Albābi ('āli `Imn: 7). [3.7] On je Taj koji ti objavljuje Knjigu. Od nje su ajeti jasni - oni su majka Knjige, adrugi su nejasni. Pa što se tiče onih u srcima čijim je skretanje, ta slijediće šta jenejasno iz nje, tražeći fitneluk i tražeći joj tumačenje (svoje); a zna tumačenje njenosamo Allah. A jaki u nauci govore: "Vjerujemo u nju; sve je od Gospodara našeg" - a neshvataju, izuzev posjednici razuma. ‌‌‍ ‍‍‍ ‍‌‍‍‍ ‌‍‌ ‌ ‌‌‍‍‍‌ ‍ ۖ ‍‌ ‍‍‍‍ ‌‍‌‌ ‍‍‍ ‌ ‍‌‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‌‌ ‌ ۗ ‌‌ ‌ ‌ ۗ‌‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍‌ ‍‌‌ ‍‌‍‍‍ ‍ۗ ‌‌ ‍‍
Rabbanā Lā Tuzigh Qulūbanā Ba`da 'Idh Hadaytanā Wa Hab Lanā Min Ladunka Raĥmatan ۚ 'Innaka 'Anta Al-Wahhābu ('āli `Imn: 8). [3.8] "Gospodaru naš! Ne skreni naša srca nakon što si nas uputio i daruj nam od Sebemilost. Uistinu Ti, Ti si Darivalac. ‍‍‍‌ ‌ ‍‌ ‌‌ ‍‌ ‌ ‍‌‌ ‌‍ ‌‍ ۚ‍ ‌‌
Rabbanā 'Innaka Jāmi`u An-Nāsi LiyawminRayba Fīhi ۚ 'Inna Allāha Lā Yukhlifu Al-Mī`āda ('āli `Imn: 9). [3.9] Gospodaru naš! Uistinu, Ti si Taj koji će sabrati ljude za Dan u koji nema sumnje."Doista Allah neće prekršiti obećanje. ‍‍‍ ‍‍‍ ‍‍‍‍ۚ‍ ‌ ‍‍‍
'Inna Al-Ladhīna Kafarū Lan Tughniya `Anhum 'Amwāluhum Wa Lā 'Awlāduhum Mina Allāhi Shay'āan ۖ Wa 'Ūlā'ika Hum Wa Qūdu An-Nāri ('āli `Imn: 10). [3.10] Uistinu, oni koji ne vjeruju - neće im koristiti imeci njihovi ni djeca njihovaprotiv Allaha nimalo, a ti takvi će biti gorivo vatre. ‍‍‍‍ ‌ ‍‌‌ ‍‍‍‍‍‍ ‍‌‍‍‍ ‌‌ ‌ ‌‌ ‍ ‍‍‍ ۖ ‌‌‍‍‌‍‌‌ ‍‍
Kada'bi 'Āli Fir`awna Wa Al-Ladhīna Min Qablihim ۚ Kadhdhabū Bi'āyātinā Fa'akhadhahumu Allāhu Bidhunūbihim ۗ Wa Allāhu Shadīdu Al-`Iqābi ('āli `Imn: 11). [3.11] Kao stanje naroda faraonovog i onih prije njih. Poricali su znakove Naše, pa ih jekaznio Allah radi grijeha njihovih; a Allah je žestok kaznom. ‌ ‌ ‍‌‍‍‍‍‍ ‍‌‍‍ۚ ‌ ‍ۗ ‍‍‍‍‌ ‍‍
Qul Lilladhīna Kafarū Satughlabūna Wa Tuĥsharūna 'Ilá Jahannama ۚ Wa Bi'sa Al-Mihādu ('āli `Imn: 12). [3.12] Reci onima koji ne vjeruju: "Bićete poraženi i sabrani Džehennemu; a loše jeodmorište." ‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍‍‍‍‌ ‌‌ ‍‍‍ۚ
Qad Kāna Lakum 'Āyatun Fī Fi'atayni Altaqatā ۖ Fi'atun Tuqātilu Fī Sabīli Allāhi Wa 'Ukhrá Kāfiratun Yarawnahum Mithlayhim Ra'ya Al-`Ayni ۚ Wa Allāhu Yu'uayyidu Binaşrihi Man Yashā'u ۗ 'Inna Fī Dhālika La`ibratan Li'wl99 Al-'Abşāri ('āli `Imn: 13). [3.13] Već je za vas bio znak u skupinama dvjema (koje) su se susrele. Skupina se borila naputu Allahovom, a druga je bila nevjernička - vidjeli su ih njima dvostrukim, viđenjem oka.A Allah ojačava pomoći Svojom koga hoće. Uistinu, u tome je pouka za posjednike opažanja. ‌ ‍ ‌ ‍‍‍‍‍‍‌ ۖ‍‍‍ ‍‍‍‍‍ ‌‌‌‌ ‍‌ ‌‍‍‍ۚ ‌ ‍‍‍ ‍‌‌ ‍‌‌ ۗ‌ ‌ ‍‍‍‍‍ ‌‍‍‍ ‍‍‍‍
Zuyyina Lilnnāsi Ĥubbu Ash-Shahawāti Mina An-Nisā' Wa Al-Banīna Wa Al-Qanāţīri Al-Muqanţarati Mina Adh-Dhahabi Wa Al-Fiđđati Wa Al-Khayli Al-Musawwamati Wa Al-'An`āmi Wa Al-Ĥarthi ۗ Dhālika Matā`u Al-Ĥayāati Ad-Dunۖ Wa Allāhu `Indahu Ĥusnu Al-Ma'ābi ('āli `Imn: 14). [3.14] Uljepšana je ljudima ljubav: žudnje za ženama i sinovima i gomilama nagomilanim odzlata i srebra i konjem obilježenim i stoci i usjevu. To je uživanje života Dunjaa. A Allah- kod Njega je najbolje povratište! ‍‍ ‍‍‌ ‍‍‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍‌‍‍‍‍‍‍ ‍ ‌‍‍‍ ‌‍‍‍‍ ۗ ‌ ‍ ‍‌‍‌ ۖ ‍‌‍‍
Qul 'A'uunabbi'ukum Bikhayrin Min Dhalikum ۚ Lilladhīna Attaqawā `Inda Rabbihim Jannātun Tajrī Min Taĥtihā Al-'Anhāru Khālidīna Fīhā Wa 'Azwājun Muţahharatun Wa Riđwānun Mina Allāhi ۗ Wa Allāhu Başīrun Bil-`Ibādi ('āli `Imn: 15). [3.15] Reci: "Hoćete li da vas obavijestim o boljem od toga? Oni koji budu bogobojazniimaće kod Gospodara svog bašče ispod kojih teku rijeke, biće vječno u njima, i žene čiste izadovoljstvo od Allaha." A Allah je Vidilac robova, ‍ ‌‌ ‍‍‍‍‍ ‍‌‌ ‌ ۚ ‍‍‍‍‍‍‌‌ ‍‌‍‍‍ ‍‍‍‍‍ ‍‌‌ ‌ ‍‍‌‌ ‍‍‍‍ ‌‌‌‍‍‌‍‍‍‍‍‍‍‍‌ ۗ‍‍‍‍
Al-Ladhīna Yaqūlūna Rabbanā 'Innanā 'Āmannā Fāghfir Lanā Dhunūbanā Wa Qinā `Adhāba An-Nāri ('āli `Imn: 16). [3.16] Koji govore: "Gospodaru naš! Uistinu mi vjerujemo, zato nam oprosti grijehe naše isačuvaj nas kazne vatrom", ‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌‍ ‍‍‍‍‍‌ ‍‍‌‌ ‍‌ ‍‍‌ ‍‍
Aş-Şābirīna Wa Aş-Şādiqīna Wa Al-Qānitīna Wa Al-Munfiqīna Wa Al-Mustaghfirīna Bil-'Asĥāri ('āli `Imn: 17). [3.17] Strpljivih i istinitih i poslušnih i onih koji udjeljuju i koji traže oprost u ranezore. ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌‍‍‍‌‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌‍‌‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍‍‍
Shahida Allāhu 'Annahu Lā 'Ilāha 'Illā Huwa Wa Al-Malā'ikatu Wa 'Ūlū Al-`Ilmi Qā'imāan Bil-Qisţi ۚ Lā 'Ilāha 'Illā Huwa Al-`Azīzu Al-Ĥakīmu ('āli `Imn: 18). [3.18] Allah svjedoči da On - nema boga osim Njega - i meleci Njegovi i posjednici znanja -postupa pravedno. Samo je On Bog, Moćni, Mudri. ‍ ‌‍ ‌‌ ‌‌‍‍ ‍‍‍‍ ۚ ‌‌ ‍‍‍‍‌
'Inna Ad-Dīna `Inda Allāhi Al-'Islāmu ۗ Wa Mā Akhtalafa Al-Ladhīna 'Ūtū Al-Kitāba 'Illā Min Ba`di Mā Jā'ahumu Al-`Ilmu Baghy7an Baynahum ۗ Wa Man Yakfur Bi'āyāti Allāhi Fa'inna Allāha Sarī`u Al-Ĥisābi ('āli `Imn: 19). [3.19] Uistinu! Vjera kod Allaha je Islam. A razišli se oni kojima je data Knjiga jedinonakon što im je došlo znanje, zavišću međusobnom. A ko zaniječe ajete Allahove, pa uistinu,Allah je brz obračunom. ‍‍‍‍ ‍‌‍‍ ۗ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍ ‌‍‍ ‌‌ ‍‌‌ ‌ ‌ ‍‍‍ ۗ ‌‍‌‌ ‌ ‍ ‍ ‍‍‍‍
Fa'in Ĥājjūka Faqul 'Aslamtu Wajhiya Lillahi Wa Mani Attaba`ani Wa Qul ۗ Lilladhīna 'Ūtū Al-Kitāba Wa Al-'Ummīyīna 'A'aslamtum Fa'in ۚ 'Aslamū Faqadi Ahtadaw Wa 'In ۖ Tawallawā Fa'innamā `Alayka Al-Balāghu Wa Allāhu ۗ Başīrun Bil-`Ibādi ('āli `Imn: 20). [3.20] Pa ako se budu prepirali s tobom, tad reci: "Predao sam lice svoje Allahu, i onaj kome slijedi." I reci onima kojima je data Knjiga i neukima: "Jeste li se predali (Allahu)?"Pa ako se predaju, tad se doista upućuju. A ako se odvrate - pa samo je na tebi dostava; aAllah je Vidilac robova. ‌ ‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‌ ‌ ۗ‍‍‍‍ ‌‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‌‌ ۚ‌ ‌‍‍‍‌ ‌‌‌ ۖ ‌‌‌‌ ‌‌ ‍‌ ‍‍‍ ۗ‍‍‍‍
'Inna Al-Ladhīna Yakfurūna Bi'āyāti Allāhi Wa Yaqtulūna An-Nabīyīna Bighayri Ĥaqqin Wa Yaqtulūna Al-Ladhīna Ya'murūna Bil-Qisţi Mina An-Nāsi Fabashshirhum Bi`adhābin 'Alīmin ('āli `Imn: 21). [3.21] Uistinu, one koji ne vjeruju u ajete Allahove i ubijaju vjerovjesnike bez prava, iubijaju one od ljudi koji naređuju pravednost - pa obraduj ih kaznom bolnom. ‍‍‍‍‍‌ ‍ ‌‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍ ‍‍‍‍‌
'Ūlā'ika Al-Ladhīna Ĥabiţat 'A`māluhum Ad-Dunyā Wa Al-'Ākhirati Wa Mā Lahum Minşirīna ('āli `Imn: 22). [3.22] To su oni čija će djela propasti na Dunjau i Ahiretu, a neće oni imati nikakvihpomagača. ‍‍‌‍ ‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‌ ‍‌‍‍ ‌‌ ‍‌
'Alam Tara 'Ilá Al-Ladhīna 'Ūtū Naşībāan Mina Al-Kitābi Yud`awna 'Ilá Kitābi Allāhi Liyaĥkuma Baynahum Thumma Yatawallá Farīqun Minhum Wa Hum Mu`rūna ('āli `Imn: 23). [3.23] Zar nisi vidio one kojima je dat dio Knjige? Pozivaju se Knjizi Allahovoj da presudimeđu njima, potom se okrene skupina njih i oni su odvraćeni. ‍‍‍‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍ ‌‌ ‍ ‍ ‍‌ ‌ ‍‍‍‍‍‌ ‍‌‍‍‍ ‌ ‍‍‍
Dhālika Bi'annahum Qālū Lan Tamassanā An-Nāru 'Illā 'Ayyāmāan Ma`dūdātin ۖ Wa Gharrahum Fī Dīnihim Mā Kānū Yaftarūna ('āli `Imn: 24). [3.24] To zato što oni govore: "Neće nas doticati vatra, izuzev nekoliko dana." A obmanuloih je u vjeri njihovoj ono šta su izmišljali. ‍‌‌ ‌ ‍‍ ‌‌‍‍‌ ۖ ‌ ‌
Fakayfa 'Idhā Jama`nāhum LiyawminRayba Fīhi Wa Wuffiyat Kullu Nafsin Mā Kasabat Wa Hum Lā Yužlamūna ('āli `Imn: 25). [3.25] Pa kako će biti kad ih skupimo za Dan u koji nema sumnje i bude isplaćeno svakojduši šta je zaradila? - a njima neće biti učinjen zulm. ‍‍‍ ‌‌‌‌ ‍ ‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍ ‌‌ ‌ ‌ ‌ ‍‍‍
Quli Allāhumma Mālika Al-Mulki Tu'utī Al-Mulka Man Tashā'u Wa Tanzi`u Al-Mulka Mimman Tashā'u Wa Tu`izzu Man Tashā'u Wa Tudhillu Man Tashā'u ۖ Biyadika Al-Khayru ۖ 'Innaka `Alá Kulli Shay'in Qadīrun ('āli `Imn: 26). [3.26] Reci: "O Allahu, Posjedniče vlasti! Daješ vlast kome hoćeš, a oduzimaš vlast od kogahoćeš. Počašćuješ koga hoćeš, a unizuješ koga hoćeš. U ruci Tvojoj je dobro. Uistinu, Tinad svakom stvari imaš moć. ‍‍ ‍‌‌ ‍‌ ‍‌‍‍‍‍‍‌‌ ‍‌ ‌ ‍‌‌ ‍‌ ‍‌‌ ‍‌‌ ۖ ‍‍‍‍‍‌ ۖ‍ ‌ ‍
Tūliju Al-Layla Fī An-Nahāri Wa Tūliju An-Nahāra Al-Layli ۖ Wa Tukhriju Al-Ĥayya Mina Al-Mayyiti Wa Tukhriju Al-Mayyita Mina ۖ Al-Ĥayyi Wa Tarzuqu Man Tashā'u Bighayri Ĥisābin ('āli `Imn: 27). [3.27] Daješ da noć uđe u dan i daješ da dan uđe u noć, i izvodiš živo iz mrtvog i izvodišmrtvo iz živog, a opskrbljuješ koga hoćeš bez računa." ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‌‍‍‍‍‍‍‍ۖ ‌‍‍‍ ‌‍‍‍ ۖ ‌‌ ‍‌‌ ‍‌‌ ‍‍‍‍‍
Lā Yattakhidhi Al-Mu'uminūna Al-Kāfirīna 'Awliyā'a Min Dūni Al-Mu'uminīna ۖ Wa Man Yaf`al Dhālika Falaysa Mina Allāhi Fī Shay'in 'Illā 'An Tattaqū Minhum Tuqāatan ۗ Wa Yuĥadhdhirukumu Allāhu Nafsahu ۗ Wa 'Ilá Allāhi Al-Maşīru ('āli `Imn: 28). [3.28] Neka ne uzimaju vjernici nevjernike za prijatelje, mimo vjernika. A ko to učini tadnema od Allaha ništa, izuzev (ako bi to bilo) da se sačuvate od njih čuvanjem. I upozoravavas Allah Sobom, a Allahu je dolazište! ‌ ‍‍‍‍‍‍‌ ‍‍ ‍‍‍‍ ‌‌‍‌‌ ‍‌‌ ‌‍‍‌ ‍‍‍ۖ ‌‍‌‌ ‌ ‍‍‍‍ ‍ ‌ ‌‌ ‍‍‍ ‍‌‍‍‍ ‍‍‍ ۗ ‌‌ ۗ ‌‌‌ ‍‍
Qul 'In Tukhfū Mā Fī Şudūrikum 'Aw Tubdūhu Ya`lamhu Allāhu ۗ Wa Ya`lamu Mā Fī As-Samāwāti Wa Mā Fī Al-'Arđi ۗ Wa Allāhu `Alá Kulli Shay'in Qadīrun ('āli `Imn: 29). [3.29] Reci: "Skrivali vi šta je u grudima vašim ili to otkrivali, zna ga Allah. I zna štaje u nebesima i šta je na Zemlji", a Allah nad svakom stvari ima moć. ‍ ‌‌‌ ‍‍‍‍‌ ‌‌‌ ‍‍‍‍‍‌ ۗ ‌ ‌ ‍‌‍‍‌ ‌‌ ۗ ‌ ‍
Yawma Tajidu Kullu Nafsin Mā `Amilat Min Khayrin Muĥđaan Wa Mā `Amilat Min Sū'in Tawaddu Law 'Anna Baynahā Wa Baynahu 'Amadāan Ba`īdāan ۗ Wa Yuĥadhdhirukumu Allāhu Nafsahu ۗ Wa Allāhu Ra'ūfun Bil-`Ibādi ('āli `Imn: 30). [3.30] Na Dan kad nađe svaka duša ono šta je od dobrog uradila prineseno, i šta je uradilaod zla - zaželiće da je između nje i između njega udaljenost velika. I upozorava vas AllahSobom; a Allah je Samilostan robovima. ‌ ‍‌‍‍‍‍‍‌ ‌‌ ‍‌‌ ‍‍‍‌‌ ‌‌ ‌ ‌‌ ۗ ‌‌ ۗ ‌‍‍‍‌
Qul 'In Kuntum Tuĥibbūna Allāha Fa Attabi`ūnī Yuĥbibkumu Allāhu Wa Yaghfir Lakum Dhunūbakum ۗ Wa Allāhu Ghafūrun Raĥīmun ('āli `Imn: 31). [3.31] Reci: "Ako volite Allaha, tad mene slijedite, voliće vas Allah i oprostiće vamgrijehe vaše," a Allah je Oprosnik, Milosrdni. ‍ ‌‌‌ ‍‌‍‍‍ ‍‍‍ ‍ ‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍‌‌ ‌ ۗ ‍‍‍‍ ‌‍
Qul 'Aţī`ū Allaha Wa Ar-Rasūla ۖ Fa'in Tawallawā Fa'inna Allāha Lā Yuĥibbu Al-Kāfirīna ('āli `Imn: 32). [3.32] Reci: "Pokoravajte se Allahu i Poslaniku." Pa ako se odvrate, pa uistinu Allah nevoli nevjernike. ‍ ‌ ‍ ‌‍‍ ۖ‌ ‌‌ ‍ ‌
'Inna Allāha Aşţafá 'Ādama Wa Nūĥāan Wa 'Āla 'Ibhīma Wa 'Āla `Imn `Alá Al-`Ālamīna ('āli `Imn: 33). [3.33] Uistinu! Allah je odabrao Adema i Nuha i porodicu Ibrahimovu i porodicu Imranovu,nad svjetovima. ‍‍‍‍‍‍ ‌ ‌ ‌‌ ‌‍‍‌‍‍‍‍‍ ‌‌ ‍‌ ‌
Dhurrīyatan Ba`đuhā Min Ba`đin ۗ Wa Allāhu Samī`un `Alīmun ('āli `Imn: 34). [3.34] Potomstvo su jedni od drugih. A Allah je Onaj koji čuje, Znalac. ‍‍‍‍‍‍‌ ‍‌‌ ‍ ۗ‍‍‍
'Idh Qālati Amra'atu `Imrāna Rabbi 'Innī Nadhartu Laka Mā Fī Baţnī Muĥarraan Fataqabbal Minnī ۖ 'Innaka 'Anta As-Samī`u Al-`Alīmu ('āli `Imn: 35). [3.35] Kad reče žena Imranova: "Gospodaru moj! Uistinu ja zavjetujem Tebi šta je u utrobimojoj posvećeno, zato primi od mene. Uistinu, Ti, Ti si Onaj koji čuje, Znalac." ‌‌ ‌ ‍‍‌ ‌‍‍ ‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍ ‍‌‌ ‍‍‍‍ ‍‍‍ ۖ‍ ‌‌‍‍‍‍‍
Falammā Wađa`at/hā Qālat Rabbi 'Innī Wađa`tuhā 'Unthá Wa Allāhu 'A`lamu Bimā Wađa`at Wa Laysa Adh-Dhakaru Kāl'unthá ۖ Wa 'Innī Sammaytuhā Maryama Wa 'Innī 'U`īdhuhā Bika Wa Dhurrīyatahā Mina Ash-Shayţāni Ar-Rajīmi ('āli `Imn: 36). [3.36] Pa pošto je rodi, reče: "Gospodaru moj! Uistinu! Ja sam je rodila - žensko" - aAllah je Najbolji znalac onog šta je rodila - "a nije muško kao žensko, i uistinu, ja samjoj dala ime Merjem. I uistinu, ja tražim Tvoju zaštitu za nju i potomstvo njeno od šejtanaprokletog." ‍‍‍ ‍‍‍‌ ‍ ‌‍‍ ‌‍‍‍ ‌ ‍‍ ‌‍‍‍‍‌ ‌‍‌ ۖ ‌‌‍ ‍‍‍‍‌ ‌‌ ‌‌ ‌‌‌‌ ‍‍‍‍
Fataqabbalahā Rabbuhā Biqabūlin Ĥasanin Wa 'Anbatahā Nabātāan Ĥasanāan Wa Kaffalahā Zakarīyā ۖ Kullamā Dakhala `Alayhā Zakarīyā Al-Miĥrāba Wajada `Indahā Rizqāan ۖ Qāla Yā Maryamu 'Anná Laki Hādhā ۖ Qālat Huwa Min `Indi Allāhi ۖ 'Inna Allāha Yarzuqu Man Yashā'u Bighayri Ĥisābin ('āli `Imn: 37). [3.37] Pa je primio nju Gospodar njen primanjem lijepim i učinio da uzraste rastom lijepim;i učinio starateljem njenim Zekerijjaa. Kad god bi joj ušao Zekerijja u mihrab, našao bikod nje opskrbu. Reče: "O Merjem! Otkud ti ovo?" Rekla je: "To je od Allaha!" Uistinu,Allah opskrbljuje koga hoće bez računa. ‍‍‍ ‍‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ‌‌‌‍‌ ‌ ‌ ‍ۖ‍ ‍‍‌ ‌‌ ‍‌‍‍‍‌ ۖ ‌ ‌‍‌ ‌‌ ۖ ‍ ‌ ‍‌‌ ‍‌‍‍‍‌ ۖ‍ ‌ ‍‌‌ ‍‌‌ ‍‍‍‍‍
Hunālika Da`ā Zakarīyā Rabbahu ۖ Qāla Rabbi Hab Lī Min Ladunka Dhurrīyatan Ţayyibatan ۖ 'Innaka Samī`u Ad-Du`ā'i ('āli `Imn: 38). [3.38] Tu je prizivao Zekerijja Gospodara svog. Reče: "Gospodaru moj! Podari mi od Sebepotomstvo dobro. Uistinu! Ti si Onaj koji čuje dowu." ‌ ‍ ‍‍‍ ۖ ‌‍‌ ‍‌‌ ‌‍ ‌‌ ۖ‍ ‍‍‍‍‍‍‍‍
Fanādat/hu Al-Malā'ikatu Wa Huwa Qā'imun Yuşallī Fī Al-Miĥrābi 'Anna Allāha Yubashshiruka Biyaĥyá Muşaddiqāan Bikalimatin Mina Allāhi Wa Sayyidāan Wa Ĥaşūan Wa Nabīy7an Mina Aş-Şāliĥīna ('āli `Imn: 39). [3.39] Pa pozvaše njega meleci, a on je stajao obavljajući salat u mihrabu: "Allah radujetebe Jahjaom, potvrđivačem Riječi od Allaha, i Sejjidom i neporočnim, i vjerovjesnikom oddobrih." ‍‍‍‌‍ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ‍ ‌‌ ‌‍‍‍‍‌‌ ‍‍
Qāla Rabbi 'Anná Yakūnu Lī Ghulāmun Wa Qad Balaghaniya Al-Kibaru Wa Amra'atī `Āqirun ۖ Qāla Kadhālika Allāhu Yaf`alu Mā Yashā'u ('āli `Imn: 40). [3.40] Reče: "Gospodaru moj! Otkud meni dječak, a već me je dostigla starost, i žena mojaje nerotkinja." Reče: "Istovjetno!" Allah čini šta hoće. ‌‍‍‌ ‍‍‍ ‌ ‍‍‍ ۖ ‍ ‌ ‍‍‍
Qāla Rabbi Aj`al Lī 'Āyatan ۖ Qāla 'Āyatuka 'Allā Tukallima An-Nāsa Thalāthata 'Ayyāmin 'Illā Ramzāan ۗ Wa Adhkur Rabbaka Kathīan Wa Sabbiĥ Bil-`Ashīyi Wa Al-'Ibkāri ('āli `Imn: 41). [3.41] Reče: "Gospodaru moj! Daj mi znak." Reče: "Znak ti je da nećeš govoriti s ljudimatri dana, izuzev mimikom. I spominji Gospodara svog mnogo, i slavi (Ga) noću i jutrom." ‌‍ ‍ ‍ۖ ‌ ‌‌ ‍‍ ‌‍ ‌ ‍ ۗ‌ ‍
Wa 'Idh Qālati Al-Malā'ikatu Yā Maryamu 'Inna Allāha Aşţafāki Wa Ţahharaki Wa Aşţafāki `Alá Nisā'i Al-`Ālamīna ('āli `Imn: 42). [3.42] I kad rekoše meleci: "O Merjem! Uistinu, Allah te je odabrao i očistio te, i odabraote nad ženama svjetova. ‌‌‌ ‌ ‌‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌ ‍‌‌
Yā Maryamu Aqnutī Lirabbiki Wa Asjudī Wa Arka`ī Ma`a Ar-ki`īna ('āli `Imn: 43). [3.43] O Merjem! Pokori se Gospodaru svom i padaj na sedždu i čini ruku sa onima koji čineruku." ‍‍‍‍‍‍‍‍ ‍
Dhālika Min 'Nbā'i Al-Ghaybi Nūĥīhi 'Ilayka ۚ Wa Mā Kunta Ladayhim 'Idh Yulqūna 'Aqlāmahum 'Ayyuhum Yakfulu Maryama Wa Mā Kunta Ladayhim 'Idh Yakhtaşimūna ('āli `Imn: 44). [3.44] To je od vijesti nevidljivog, koje objavljujemo tebi. A nisi bio kod njih kadpobacaše pera svoja - koji od njih će se starati o Merjem - niti si bio kod njih kad su sesvađali. ‍‌‌ ‌‌‍‍‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍ ‌‍‍‍ۚ ‌‌ ‍‌‍‍‍ ‌‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌ ‌‌ ‍‌‍‍‍ ‌‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍
'Idh Qālati Al-Malā'ikatu Yā Maryamu 'Inna Allāha Yubashshiruki Bikalimatin Minhu Asmuhu Al-Masīĥu `Īsá Abnu Maryama Wajīhāan Ad-Dunyā Wa Al-'Ākhirati Wa Mina Al-Muqarrabīna ('āli `Imn: 45). [3.45] Kad rekoše meleci: "O Merjem! Uistinu, raduje te Allah Riječju od Sebe. Ime njegovoje Mesih, Isa, sin Merjemin, istaknut na Dunjau i Ahiretu - a od bliskih je - ‌‌ ‍‌‍‍ ‍‍‍‍ ‌ ‍ ‌ ‍‌‍‍‍‍
Wa Yukallimu An-Nāsa Fī Al-Mahdi Wa Kahlāan Wa Mina Aş-Şāliĥīna ('āli `Imn: 46). [3.46] I govoriće s ljudima u bešici i odrastao, i od dobrih će biti." ‍‍ ‍‍‍‍‍
Qālat Rabbi 'Anná Yakūnu Lī Waladun Wa Lam Yamsasnī Basharun ۖ Qāla Kadhāliki Allāhu Yakhluqu Mā Yashā'u ۚ 'Idhā Qá 'Aman Fa'innamā Yaqūlu Lahu Kun Fayakūnu ('āli `Imn: 47). [3.47] Reče: "Gospodaru moj! Otkud meni dijete, a nije me dotakao čovjek?" Reče:"Istovjetno!" Allah stvara šta hoće. Kad odluči stvar, tad samo kaže tome: "Budi!", tadbiva. ‍ ‌‍‍‌ ‍‍‍ ۖ ‍ ‍‍‍‍‍ ‌ ‍‌‌ ۚ ‌‌‌‌ ‍‍‍‌ ‍‍‍ ‍‌
Wa Yu`allimuhu Al-Kitāba Wa Al-Ĥikmata Wa At-Tawata Wa Al-'Injīla ('āli `Imn: 48). [3.48] I poučiće ga Knjizi i mudrosti i Tewratu i Indžilu, ‍‌‍‍‍‌
Wa Rasūlāan 'Ilá Banī 'Isrā'īla 'Annī Qad Ji'tukum Bi'āyatin Min Rabbikum ۖ 'Annī 'Akhluqu Lakum Mina Aţ-Ţīni Kahay'ati Aţ-Ţayri Fa'anfukhu Fīhi Fayakūnu Ţayan Bi'idhni Allāhi ۖ Wa 'Ubri'u Al-'Akmaha Wa Al-'Abraşa Wa 'Uĥyi Al-Mawtá Bi'idhni Allāhi ۖ Wa 'Unabbi'ukum Bimā Ta'kulūna Wa Mā Taddakhirūna Fī Buyūtikum ۚ 'Inna Fī Dhālika La'āyatan Lakum 'In Kuntum Mu'uminyna ('āli `Imn: 49). [3.49] I poslanikom sinovima Israilovim: "Ja vam doista dolazim sa znakom od Gospodaravašeg da ću vam ja napraviti od gline (nešto) kao lik ptice, pa ću puhnuti u njega, te ćebiti ptica s dozvolom Allahovom; i ozdraviću slijepe i gubave, i oživiti mrtve s dozvolomAllahovom; i obavijestiću vas o onome šta jedete i šta gomilate u kućama vašim. Uistinu utome je znak za vas, ako ste vjernici - ‌‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍‌‍‍‍‍ ‌ ‍‌‌ ‌‍ ۖ ‌‍‍‍ ‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍ ‍‌ۖ ‌‌ ‍‍ ‌‌ ‌ ‌ ۖ ‌‌ ‌ ‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍‍‍‌ ۚ‌ ‌ ‌ ‌‌‌ ‍‌‍‍‍ ‍‍‍
Wa Muşaddiqāan Limā Bayna Yadayya Mina At-Tawati Wa Li'uĥilla Lakum Ba`đa Al-Ladhī Ĥurrima `Alaykum ۚ Wa Ji'tukum Bi'āyatin Min Rabbikum Fa Attaqū Allaha Wa 'Aţī`ūni ('āli `Imn: 50). [3.50] I potvrđivač sam za ono što je ispred mene od Tewrata i da vam dozvolim dio onog štavam je bilo zabranjeno; i došao sam vam sa znakom od Gospodara vašeg, zato se bojte Allahai poslušajte mene. ‍‍‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍‌‍‌ ‌ ‍ ۚ ‍‌‌ ‌‍‍‍ ‍ ‌‌
'Inna Allāha Rabbī Wa Rabbukum Fā`budūhu ۗdhā Şiţun Mustaqīmun ('āli `Imn: 51). [3.51] Uistinu! Allah je Gospodar moj i Gospodar vaš, zato Njega obožavajte. Ovo je putpravi." ‍ ‌‍‍‍ ‌‌‍ ‍‍‌ ۗ ‌‌ ‍‌‍‍
Falammā 'Aĥassa `Īsá Minhumu Al-Kufra Qāla Man 'Anşārī 'Ilá Allāhi ۖ Qāla Al-Ĥawārīyūna Naĥnu 'Anşāru Allāhi 'Āmannā Billāhi Wa Ash/had Bi'annā Muslimūna ('āli `Imn: 52). [3.52] Pa pošto spozna Isa od njih nevjerovanje, reče: "Ko su pomagači moji Allahu?"Hawarijjuni rekoše: "Mi smo pomagači Allahu! Vjerujemo u Allaha i posvjedoči da smo mimuslimani. ‍‍ ‌ ‍‌‍‍‍‍‍ ‍‌‌ ‌‌‍‍‍‍ ‌‌ ۖ ‍‍ ‌‌‍‍‍‍‌‌ ‍ ‌‍‍‍‍‌ ‍ ‌‍‌
Rabbanā 'Āmannā Bimā 'Anzalta Wa Attaba`nā Ar-Rasūla Fāktubnā Ma`a Ash-Shāhidīna ('āli `Imn: 53). [3.53] Gospodaru naš! Vjerujemo u ono šta si objavio i slijedimo poslanika, pa nas upiši sasvjedocima." ‍‍‍‍‍‍‌ ‍‍ ‌‍‍‍‍‍‌
Wa Makarū Wa Makara Allāhu ۖ Wa Allāhu Khayru Al-Mākirīna ('āli `Imn: 54). [3.54] I spletkarili su i planirao je Allah; a Allah je Najbolji od planera. ‌‍‍‍ۖ ‍‍‍‌
'Idh Qāla Allāhu Yā `Īsá 'Innī Mutawaffīka Wa fi`uka 'Ilayya Wa Muţahhiruka Mina Al-Ladhīna Kafarū Wa Jā`ilu Al-Ladhīna Attaba`ūka Fawqa Al-Ladhīna Kafarū 'Ilá Yawmi Al-Qiyā ۖ Mati Thumma 'Ilayya Marji`ukum Fa'aĥkumu Baynakum Fīmā Kuntum Fīhi Takhtalifūna ('āli `Imn: 55). [3.55] Kad reče Allah: "O Isa! Ja sam Taj koji će ti smrt dati i Sebi te uzvisiti i Koji ćete očistiti od onih koji ne vjeruju, i Koji će učiniti (da) oni koji te slijede budu nadonima koji ne vjeruju do Dana kijameta. Zatim je Meni povratak vaš, pa ću presuditi međuvama o onom u čemu ste se razilazili. ‌‌ ‍ ‍ ‍ ‍‍‍‍‍ ‌‌‍‌ ‌ ‌‍‍‍‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍ ‌‌ ‍ ‍‍‍ ‍ۖ ‌ ‌ ‍‌‍‍‍ ‍‍‍‍‍ ‍‍‍
Fa'ammā Al-Ladhīna Kafarū Fa'u`adhdhibuhum `Adhābāan Shadīdāan Ad-Dunyā Wa Al-'Ākhirati Wa Mā Lahum Minşirīna ('āli `Imn: 56). [3.56] Pa što se tiče onih koji ne vjeruju, ta kazniću ih kaznom žestokom na Dunjau iAhiretu; a neće oni imati nikakvih pomagača. ‍‌ ‍‍‍‍ ‌ ‌ ‌ ‍‌‍‍‍‍‍ ‌‌ ‍‌
Wa 'Ammā Al-Ladhīna 'Āmanū Wa `Amilū Aş-Şāliĥāti Fayuwaffīhim 'Ujūrahum ۗ Wa Allāhu Lā Yuĥibbu Až-Žālimīna ('āli `Imn: 57). [3.57] A što se tiče onih koji vjeruju i rade dobra djela, pa isplatit će im nagradenjihove." A Allah ne voli zalime. ‍‌ ‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ‌‌‍ ۗ‍‍
Dhālika Natlūhu `Alayka Mina Al-'Āyāti Wa Adh-Dhikri Al-Ĥakīmi ('āli `Imn: 58). [3.58] To šta ti učimo je od ajeta i Opomena mudra. ‍‍‍‍‍‍
'Inna Mathala `Īsá `Inda Allāhi Kamathali 'Ādama ۖ Khalaqahu Min Turābin Thumma Qāla Lahu Kun Fayakūnu ('āli `Imn: 59). [3.59] Uistinu, primjer Isaa kod Allaha je kao primjer Adema. Stvorio ga je od prašine,potom mu rekao: "Budi!", pa je bio. ‌ ‌ ‍‌‍‍‍ ‌‌ ۖ ‍‍‍‍‍ ‍‌‌ ‍‍‌ ‍‌
Al-Ĥaqqu Min Rabbika Falā Takun Mina Al-Mumtarīna ('āli `Imn: 60). [3.60] Istina je od Gospodara tvog, zato ne budi od sumnjajućih. ‍‍‍ ‍‌‌ ‌‍ ‌ ‍‌
Faman Ĥājjaka Fīhi Min Ba`di Mā Jā'aka Mina Al-`Ilmi Faqul Ta`ālawā Nad`u 'Abnā'anā Wa 'Abnā'akum Wa Nisā'anā Wa Nisā'akum Wa 'Anfusanā Wa 'Anfusakum Thumma Nabtahil Fanaj`al La`nata Allāhi `Alá Al-Kādhibīna ('āli `Imn: 61). [3.61] Pa ko se bude prepirao s tobom o njemu, nakon što ti je došlo nešto znanja, tadreci: "Dođite! Pozvaćemo sinove naše i sinove vaše, i žene naše i žene vaše, i duše naše iduše vaše, zatim ćemo se skrušeno moliti pa proizvesti prokletstvo Allahovo nadlažljivcima." ‍‌‌ ‍‍‍‍‍ ‍‌‌ ‌ ‌ ‍ ‍‍‍‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍‌ ‌‍‍‌ ‌‍‌ ‍‌ ‌‌‌‍ ‌‌‍ ‍‌ ‍‍‍‍ ‍‍‍‍ ‌
'Inna Hādhā Lahuwa Al-Qaşaşu Al-Ĥaqqu ۚ Wa Mā Min 'Ilahin 'Illā Al-Lahu ۚ Wa 'Inna Allāha Lahuwa Al-`Azīzu Al-Ĥakīmu ('āli `Imn: 62). [3.62] Doista! Uistinu! Ovo kazivanje je istinito; i nema nikakva boga osim Allaha. Auistinu Allah - On je Moćni, Mudri! ‌ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ۚ ‌‌ ‍‌‌ ‌ۚ ‌‌‍‍‍‍‌
Fa'in Tawallawā Fa'inna Allāha `Alīmun Bil-Mufsidīna ('āli `Imn: 63). [3.63] Pa ako se odvrate, pa uistinu, Allah je Znalac mufsida. ‌ ‌‌ ‍ ‍‍‍‍‍‌
Qul Yā 'Ahla Al-Kitābi Ta`ālawā 'Ilá Kalimatin Sawā'in Baynanā Wa Baynakum 'Allā Na`buda 'Illā Al-Laha Wa Lā Nushrika Bihi Shay'āan Wa Lā Yattakhidha Ba`đunā Ba`đāan 'Arbābāan Min Dūni Allāhi ۚ Fa'in Tawallawā Faqūlū Ash/hadū Bi'annā Muslimūna ('āli `Imn: 64). [3.64] Reci: "O sljedbenici Knjige! Dođite riječi istoj među nama i među vama: Da obožavamosamo Allaha i da Mu ne pridružujemo ništa i ne uzimamo mi jedni druge gospodarima mimoAllaha." Pa ako se odvrate, tad recite: "Svjedočite da smo mi muslimani." ‍ ‍ ‌ ‌ ‍‌ ‌‌ ‍ ‌‌ ‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍ ‌ ‍‌‌ ‌‍‍‌ ۚ‌ ‌‌ ‍‍‍ ‍‌
Yā 'Ahla Al-Kitābi Lima Tuĥājjūna Fī 'Ibhīma Wa Mā 'Unzilati At-Tawatu Wa Al-'Injīlu 'Illā Min Ba`dihi ۚ 'Afalā Ta`qilūna ('āli `Imn: 65). [3.65] O sljedbenici Knjige! Zašto raspravljate o Ibrahimu, a Tewrat i Indžil su objavljenijedino poslije njega? Pa zar ne shvatate? ‍‍‍‍‍‍‌‍‍‍‍‍ ‌‍‍‌‍‌‍‍‍‍‍‍ ‌‌ ‍‌ۚ ‌‌ ‍‍‍
Hā'antum Hā'uulā' Ĥājajtum Fīmā Lakum Bihi `Ilmun Falima Tuĥājjūna Fīmā Laysa Lakum Bihi `Ilmun Wa Allāhu ۚ Ya`lamu Wa 'Antum Lā Ta`lamūna ('āli `Imn: 66). [3.66] Eto, vi ste ti koji se prepirete o onom o čemu vi imate znanje. Pa zašto seprepirete o onom o čemu vi nemate znanje? A Allah zna, a vi ne znate. ‌‌‍ ‍‌‌‌ ‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍ ‌ ‍‍‍ ۚ ‌‌‌‍ ‌
Mā Kāna 'Ibhīmu Yahūdīy7an Wa Lā Naşy7an Wa Lakin Kāna Ĥanīfāan Muslimāan Wa Mā Kāna Mina Al-Mushrikīna ('āli `Imn: 67). [3.67] Nije bio Ibrahim jevrej, niti kršćanin, nego je bio hanif musliman, i nije bio odmušrika. ‌ ‍‍‍‍‍‌‍‍‍‍‍ ‌ ‌‌ ‍‍‍ ‌‍‌‌ ‍ ‌‌ ‍
'Inna 'Awlá An-Nāsi Bi'ibhīma Lalladhīna Attaba`ūhu Wa Hadhā An-Nabīyu Wa Al-Ladhīna 'Āmanū ۗ Wa Allāhu Wa Līyu Al-Mu'uminīna ('āli `Imn: 68). [3.68] Uistinu, najbliži ljudi Ibrahimu su oni koji su ga slijedili i ovaj Poslanik i onikoji vjeruju; a Allah je Zaštitnik vjernika. ‌ ‌‌‌ ‍‍ ‍‍‍‍‌‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌‌‌ ‍‍‍ ‌‍‍‍‍ ‌ ۗ
Waddat Ţā'ifatun Min 'Ahli Al-Kitābi Law Yuđillūnakum Wa Mā Yuđillūna 'Illā 'Anfusahum Wa Mā Yash`urūn ('āli `Imn: 69). [3.69] Voljela bi grupa sljedbenika Knjige da vas zavedu. A ne zavode, izuzev duše svoje, ane opažaju. ‍‌‌ ‌ ‌ ‍‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ‌ ‌‍ ‌‌ ‌
Yā 'Ahla Al-Kitābi Lima Takfurūna Bi'āyāti Allāhi Wa 'Antum Tash/hadūna ('āli `Imn: 70). [3.70] O sljedbenici Knjige! Zašto ne vjerujete u ajete Allahove, a vi svjedočite? ‍‍‌ ‍ ‌‌‌‍ ‌
Yā 'Ahla Al-Kitābi Lima Talbisūna Al-Ĥaqqa Bil-Bāţili Wa Taktumūna Al-Ĥaqqa Wa 'Antum Ta`lamūna ('āli `Imn: 71). [3.71] O sljedbenici Knjige! Zašto presvlačite Istinu s neistinom i prikrivate Istinu, a viznate? ‍‍ ‍‍‍ ‍ ‌‍‍‍ ‌‌‌
Wa Qālat Ţā'ifatun Min 'Ahli Al-Kitābi 'Āminū Bial-Ladhī 'Unzila `Alá Al-Ladhīna 'Āmanū Wajha An-Nahāri Wa Akfurūkhirahu La`allahum Yarji`ūna ('āli `Imn: 72). [3.72] I govori grupa sljedbenika Knjige: "Vjerujte u ono šta je objavljeno onima kojivjeruju početkom dana, a ne vjerujte krajem njegovim, da bi se oni povratili. ‍‍ ‍‌‌ ‌ ‌‌‍ ‌ ‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍ ‌‍‍‍
Wa Lā Tu'uminū 'Illā Liman Tabi`a Dīnakum Qul 'Inna Al-Hudá Hudá Allāhi 'An Yu'utá 'Aĥadun Mithla Mā 'Ūtītum 'Aw Yuĥājjūkum `Inda Rabbikum ۗ Qul 'Inna Al-Fađla Biyadi Allāhi Yu'utīhi Man Yashā'u ۗ Wa Allāhu Wāsi`un `Alīmun ('āli `Imn: 73). [3.73] I ne vjerujte, osim onom ko slijedi vjeru vašu." Reci: "Uistinu, uputa je UputaAllahova" - da bi bilo dato nekom slično šta vam je dato ili da bi raspravljali s vama kodGospodara vašeg." Reci: "Uistinu, blagodat je u ruci Allahovoj." Daje ju kome hoće; a Allahje Sveobuhvatni, Znalac. ‌ ‍ ‌‌ ‍‌‌ ‌ ‍ ‌‌‌ ‌‌ ‍ ‌‌‌ ‍ ‍‍‌ ‌‌‌ ‍ ‍‌‍‍‍ ‍ ۗ ‍ ‌‍‍‍ ‌ ‍ ‍‍‍‍‍ ‍‌‌ ‍‌‌ ۗ ‌‌
Yakhtaşşu Biraĥmatihi Man Yashā'u ۗ Wa Allāhu Dhū Al-Fađli Al-`Ažīmi ('āli `Imn: 74). [3.74] Posebno odabire milosti Svojoj koga hoće; a Allah je Posjednik blagodati velike. ‍‍‍‍ ‍‌‌ ‍‌‌ ۗ ‌‌‌ ‍‍‍‍
Wa Min 'Ahli Al-Kitābi Man 'In Ta'manhu Biqinţārin Yu'uaddihi 'Ilayka Wa Minhum Man 'In Ta'manhu Bidīnārin Lā Yu'uaddihi 'Ilayka 'Illā Mā Dumta `Alayhi Qā'imāan ۗ Dhālika Bi'annahum Qālū Laysa `Alaynā Fī Al-'Ummīyīna Sabīlun Wa Yaqūlūna `Alá Allāhi Al-Kadhiba Wa Hum Ya`lamūna ('āli `Imn: 75). [3.75] I od sljedbenika Knjige je ko, ako mu povjeriš gomilu, vratiće ti je. I od njih jeko, ako mu povjeriš dinar, neće ti ga vratiti, izuzev ako stalno budeš nad njima stajao. Tozato što oni govore: "Nije nama među neukima put." I govore protiv Allaha laž, a oni znaju. ‍‌‌ ‌ ‍‌‌ ‌‌‌ ‍‌‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‌‍‍‍‍ ‌ ‌‍‍‍‍ ‌‍‌‍‍‍ ‍‌‌ ‌‌‌ ‍‌‍‍‍ ‍ ‌ ‌ ‌‍‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍ ۗ‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍‍‍
Balá Man 'Awfá Bi`ahdihi Wa Attaqá Fa'inna Allāha Yuĥibbu Al-Muttaqīna ('āli `Imn: 76). [3.76] Svakako! Ko ispuni obećanje svoje i bude se bojao, pa uistinu, Allah volibogobojazne. ‌ ‍‌‌ ‌‌‌ ‌‍‍‍‍‍‍‌ ‍‍
'Inna Al-Ladhīna Yashtarūna Bi`ahdi Allāhi Wa 'Aymānihim Thamanāan Qalīlāan 'Ūlā'ika Lā Khalāqa Lahum Al-'Ākhirati Wa Lā Yukallimuhumu Allāhu Wa Lā Yanžuru 'Ilayhim Yawma Al-Qiyāmati Wa Lā Yuzakkīhim Wa Lahum `Adhābun 'Alīmun ('āli `Imn: 77). [3.77] Uistinu! Oni koji prodaju zavjet Allahu i zakletve svoje za vrijednost malu, titakvi neće imati udio na Ahiretu i neće govoriti s njima Allah, niti će ih pogledati na Dankijameta, niti ih očistiti, a imaće oni kaznu bolnu. ‍‍‍‍‍‌‍ ‌‌ ‍‍‌‍ ‍‍ ‌‌ ‍ ‌‌ ‍‌‍‍‍‍‍‍‍ ‍ ‍‍‍ ‌‌ ‌ ‍‍‌
Wa 'Inna Minhum Lafarīqāan Yalwūna 'Alsinatahum Bil-Kitābi Litaĥsabūhu Mina Al-Kitābi Wa Mā Huwa Mina Al-Kitābi Wa Yaqūlūna Huwa Min `Indi Allāhi Wa Mā Huwa Min `Indi Allāhi Wa Yaqūlūna `Alá Allāhi Al-Kadhiba Wa Hum Ya`lamūna ('āli `Imn: 78). [3.78] I uistinu je između njih skupina: izokreću Knjigu jezicima svojim da pomislite to jeiz Knjige, a to nije iz Knjige, i govore: "To je od Allaha", a to nije od Allaha; i govoreprotiv Allaha laž, a oni znaju. ‌ ‍‌‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍‌‍‍ ‌‌ ‌ ‌‍‍‍‍‍‍‍ ‌ ‍‌‌ ‍‌‍‍‍‌ ‍ ‌‌ ‌ ‍‌‌ ‍‌‍‍‍‌ ‍ ‌‍‍‍‍‍‍‍
Mā Kāna Libasharin 'An Yu'utiyahu Allāhu Al-Kitāba Wa Al-Ĥukma Wa An-Nubūwata Thumma Yaqūla Lilnnāsi Kūnū `Ibādāan Lī Min Dūni Allāhi Wa Lakin Kūnū Rabbānīyīna Bimā Kuntum Tu`allimūna Al-Kitāba Wa Bimā Kuntum Tadrusūna ('āli `Imn: 79). [3.79] Nije za smrtnika da mu da Allah Knjigu i sud i vjerovjesništvo, zatim da rekneljudima: "Budite robovi moji mimo Allaha," nego: "Budite rabbani zato što učite Knjigu išto proučavate." ‌ ‍‍‍‍ ‍‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ‌‌ ‍‌‌ ‌‍‍‌ ‍ ‌‍‌ ‌‍‍‍‍‍ ‌ ‍‌‍‍‍ ‍‍‍ ‌‌ ‍‌‍‍‍ ‍
Wa Lā Ya'murakum 'An Tattakhidhū Al-Malā'ikata Wa An-Nabīyīna 'Arbābāan ۗ 'Aya'murukum Bil-Kufri Ba`da 'Idh 'Antum Muslimūna ('āli `Imn: 80). [3.80] I neće vam narediti da uzimate meleke i vjerovjesnike gospodarima. Zar da vam naredinevjerstvo nakon što ste vi bili muslimani? ‌ ‍‍‍ ‌‌‌ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌‌‌ ۗ ‌ ‌
Wa 'Idh 'Akhadha Allāhu Mīthāqa An-Nabīyīna Lamā 'Ātaytukum Min Kitābin Wa Ĥikmatin Thumma Jā'akum Rasūlun Muşaddiqun Limā Ma`akum Latu'uminunna Bihi Wa Latanşurunnahu ۚ Qāla 'A'aqrartum Wa 'Akhadhtum `Alá Dhalikum 'Işrī ۖ Qālū 'Aqrarnā ۚ Qāla Fāsh/hadū Wa 'Anā Ma`akum Mina Ash-Shāhidīna ('āli `Imn: 81). [3.81] I kad uze Allah zavjet vjerovjesnika: "Doista, šta vam dam od Knjige i mudrosti,zatim vam dođe poslanik potvrđivač za ono šta je uz vas, sigurno ćete vjerovati u njega isigurno ćete ga pomoći?" Reče: "Da li se slažete i uzimate za ovo zavjet Moj?" Rekoše:"Slažemo se." Reče: "Onda posvjedočite, i Ja ću sa vama biti od svjedoka." ‌‌ ‍‍‍ ‍ ‍‍‍‍‍‍‍‍ ‍ ‍‌‌ ‍‌ ‍‌ ‌‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌ ‍‌ ‌‍‌‍‍‍‍‍‍ۚ ‌‌‍‍‍‍‍‍‌ ‌‌‍‍ ‌ ۖ ‍‍‍‍‍‍‍‍‌‌ ۚ ‌‌‌
Faman Tawallá Ba`da Dhālika Fa'ūlā'ika Humu Al-Fāsiqūna ('āli `Imn: 82). [3.82] Pa ko se odvrati poslije toga - pa ti takvi su grješnici. ‍‌‌ ‌ ‍‍‌‍ ‍‍‍‍‍
'Afaghayra Dīni Allāhi Yabghūna Wa Lahu 'Aslama Man As-Samāwāti Wa Al-'Arđi Ţaw`āan Wa Karhāan Wa 'Ilayhi Yurja`ūna ('āli `Imn: 83). [3.83] Pa zar mimo dina Allahovog traže drugi - a Njemu se pokorava ko je na nebesima iZemlji, milom i silom, a Njemu će se vratiti. ‍‍‍‍ ‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍ ‌ ‌ ‍‌‍‌‍‍‌ ‌‌‍‍‍
Qul 'Āmannā Billāhi Wa Mā 'Unzila `Alaynā Wa Mā 'Unzila `Alá 'Ibhīma Wa 'Ismā`īla Wa 'Isĥāqa Wa Ya`qūba Wa Al-'Asbāţi Wa Mā 'Ūtiya Mūsá Wa `Īsá Wa An-Nabīyūna Min Rabbihim Lā Nufarriqu Bayna 'Aĥadin Minhum Wa Naĥnu Lahu Muslimūna ('āli `Imn: 84). [3.84] Reci: "Vjerujemo u Allaha i ono šta je objavljeno nama i šta je objavljeno Ibrahimui Ismailu i Ishaku i Jakubu i plemenima, i šta je dato Musau i Isau i vjerovjesnicima odGospodara njihovog. Ne pravimo razliku između ijednog od njih i mi smo Njemu predani." ‍ ‌‍‍‍‍‌ ‍ ‌‍‍ ‍‍ ‍ ‍‍‌‍‍‍‍‍ ‌‌‍‍‍‍‍ ‌‌‍ ‌‍‍‍ ‌‍ ‍‍‍‍‍‍‍‍ ‍‌‌ ‌‍ ‌ ‍‍‍‍ ‌ ‍‌‍‍‍ ‌
Wa Man Yabtaghi Ghayra Al-'Islāmi Dīnāan Falan Yuqbala Minhu Wa Huwa Fī Al-'Ākhirati Mina Al-Khāsirīna ('āli `Imn: 85). [3.85] A ko traži drugačiju vjeru od Islama, pa neće se primiti od njega, a on će naAhiretu biti od gubitnika. ‍‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍ ‌ ‍‌‌ ‍‍‍‍‍‍ ‍‌‍‍‍ ‌‌ ‍‍ ‍‍‍‍
Kayfa Yahdī Al-Lahu Qawmāan Kafarū Ba`da 'Īmānihim Wa Shahidū 'Anna Ar-Rasūla Ĥaqqun Wa Jā'ahumu Al-Bayyinātu ۚ Wa Allāhu Lā Yahdī Al-Qawma Až-Žālimīna ('āli `Imn: 86). [3.86] Kako da uputi Allah ljude koji ne vjeruju nakon vjerovanja njihovog, a svjedočili suda je Poslanik Istina i došli su im dokazi jasni? A Allah ne upućuje narod zalima. ‍‍ ‍ ‌‍‍ ‌‍ ۚ‍‍ ‍‍
'Ūlā'ika Jazā'uuhum 'Anna `Alayhim La`nata Allāhi Wa Al-Malā'ikati Wa An-Nāsi 'Ajma`īna ('āli `Imn: 87). [3.87] Tim takvima je plaća što je na njima prokletstvo Allahovo i meleka i ljudi svih. ‍‍‌‍ ‍‌‍ ‌‍‍
Khālidīna Fīhā Lā Yukhaffafu `Anhumu Al-`Adhābu Wa Lā Hum Yunžarūna ('āli `Imn: 88). [3.88] Biće vječno u njemu. Neće im se olakšati kazna, niti će im se odgoditi; ‍‍‍‍ ‌ ‌ ‍‍‍‍ ‍‌‍‍‍‍‌ ‌‌ ‍‌‍‍‍‍‍‍‍‌
'Illā Al-Ladhīna Tābū Min Ba`di Dhālika Wa 'Aşlaĥū Fa'inna Allāha Ghafūrun Raĥīmun ('āli `Imn: 89). [3.89] Izuzev koji se pokaju nakon toga i poprave. Pa uistinu! Allah je Oprosnik,Milosrdni. ‍‍‍ ‍‌‌ ‌‌‍‍ ‍‍‍‍ ‌‍
'Inna Al-Ladhīna Kafarū Ba`da 'Īmānihim Thumma Azdādū Kufan Lan Tuqbala Tawbatuhum Wa 'Ūlā'ika Humu Ađ-Đāllūna ('āli `Imn: 90). [3.90] Uistinu, oni koji ne vjeruju nakon vjerovanja njihovog, zatim povećaju nevjerovanje,neće se primiti pokajanje njihovo; a ti takvi su zalutali. ‍‍‍‍ ‌‌‌‌‌‌ ‍‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌‌‍‍‌‍ ‍‍
'Inna Al-Ladhīna Kafarū Wa Mātū Wa Hum Kuffārun Falan Yuqbala Min 'Aĥadihim Mil'u Al-'Arđi Dhahabāan Wa Law Aftadá Bihi ۗ 'Ūlā'ika Lahum `Adhābun 'Alīmun Wa Mā Lahum Minşirīna ('āli `Imn: 91). [3.91] Uistinu, oni koji ne vjeruju i umru, a oni budu nevjernici, pa ne bi se primila niod jednog od njih puna zemlja zlata, makar se time iskupljivao. Ti takvi će imati kaznubolnu, a neće oni imati nikakvih pomagača. ‍‍‍‍ ‌ ‌ ‍ ‍‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‍‌‌ ‌ ‌ ‌‌ ‌‌ ۗ‍‍‌‍ ‍‍‌ ‌‍‍‍‍ ‌‌ ‍‌
Lan Tanālū Al-Birra Ĥattá Tunfiqū Mimmā Tuĥibbūna ۚ Wa Mā Tunfiqū Min Shay'in Fa'inna Allāha Bihi `Alīmun ('āli `Imn: 92). [3.92] Nećete postići dobročinstvo dok ne udijelite od onog šta volite. A šta utrošite odnečeg - pa uistinu, Allah je o tome Znalac. ‍‌ ‍‍‍‍‌ ‌ ‍‌‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍ ۚ ‌‌ ‍‌‍‍‍‍‍‍ ‍‌‌ ‍
Kullu Aţ-Ţa`āmi Kāna Ĥillāan Libanī 'Isrā'īla 'Illā Mā Ĥarrama 'Isrā'īlu `Alá Nafsihi Min Qabli 'An Tunazzala At-Tawatu ۗ Qul Fa'tū Bit-Tawati Fātlūhā 'In Kuntum Şādiqīna ('āli `Imn: 93). [3.93] Svaka hrana je bila dozvoljena sinovima Israilovim, izuzev šta je zabranio Israilduši svojoj, prije no što je objavljen Tewrat. Reci: "Pa dajte Tewrat te ga čitajte, akoistinu govorite." ‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‌‍‍‍‍ ‌‌ ‌ ‍‍‍‌‍‍‍‍ ‌ ‍‌‍‍‍ ‌‌‍‌‍‌ ۗ ‍‌‍‌‌ ‍‌‍‍‍‌‍
Famani Aftará `Alá Allāhi Al-Kadhiba Min Ba`di Dhālika Fa'ūlā'ika Humu Až-Žālimūna ('āli `Imn: 94). [3.94] Pa ko izmisli protiv Allaha laž poslije toga - pa ti takvi su zalimi. ‍‍‍‌‌ ‌ ‍‌‍‍‌‍ ‍‍
Qul Şadaqa Allāhu Fa ۗ Attabi`ū Millata 'Ibhīma Ĥanīfāan Wa Mā Kāna Mina Al-Mushrikīna ('āli `Imn: 95). [3.95] Reci: "Istinu govori Allah! Zato slijedite millet Ibrahima hanife; a nije bio odmušrika." ۗ ‍‍‌‍‍‍‍ ‌‌ ‍
'Inna 'Awwala Baytin Wuđi`a Lilnnāsi Lalladhī Bibakkata Mubārakāan Wa Hudan Lil`ālamīna ('āli `Imn: 96). [3.96] Uistinu, prva Kuća postavljena za ljude je ona u Bekki, blagoslovljena je i putokazsvjetovima; ‌ ‌‌ ‍‍‍ ‌‍‍‍ ‍‍‍ ‌‍ ‌‍
Fīhi 'Āyātun Bayyinātun Maqāmu 'Ibhīma ۖ Wa Man Dakhalahu Kāna 'Āmināan ۗ Wa Lillāh `Alá An-Nāsi Ĥijju Al-Bayti Mani Astaţā`a 'Ilayhi Sabīlāan ۚ Wa Man Kafara Fa'inna Allāha Ghanīyun `Ani Al-`Ālamīna ('āli `Imn: 97). [3.97] U njoj su znakovi jasni: stajalište Ibrahimovo; i ko god uđe u nju biće siguran. Aradi Allaha je na ljudima hadždž Kuće, ko smogne njoj put. A ko ne vjeruje, pa uistinu,Allah je Neovisan od svjetova. ‍‍‍‍ ‌‍ ‍‍‍‍‍‍‍‌‍‍‍‍ۖ ‌‍‌‌ ‌‍‍ ‍ ۗ‍‍ ‍‍‍‍ ‌‍‍‍ ۚ ‌‍‌‌ ‍
Qul Yā 'Ahla Al-Kitābi Lima Takfurūna Bi'āyāti Allāhi Wa Allāhu Shahīdun `Alá Mā Ta`malūna ('āli `Imn: 98). [3.98] Reci: "O sljedbenici Knjige! Zašto ne vjerujete u ajete Allahove, a Allah je svjedoknad onim šta radite?" ‍ ‍ ‍‍‌ ‍ ‌‍‍‍‍‌ ‌ ‌
Qul Yā 'Ahla Al-Kitābi Lima Taşuddūna `An Sabīli Allāhi Man 'Āmana Tabghūnahā `Iwajāan Wa 'Antum Shuhadā'u ۗ Wa Mā Al-Lahu Bighāfilin `Ammā Ta`malūna ('āli `Imn: 99). [3.99] Reci: "O sljedbenici Knjige! Zašto zavodite s puta Allahovog onog ko vjeruje, itražite ga iskrivljenim, a vi ste svjedoci?" A nije Allah nemaran prema onom šta radite. ‍ ‍ ‍‍‍‍‌ ‍‌‌ ‍‍‍‍‍ ‍‌‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‌ ‌‌‌‍‌ۗ ‌‌ ‍‍‍ ‍‍‍‍‌
Yā 'Ayyuhā Al-Ladhīna 'Āmanū 'In Tuţī`ū Farīqāan Mina Al-Ladhīna 'Ūtū Al-Kitāba Yaruddūkum Ba`da 'Īmānikum Kāfirīna ('āli `Imn: 100). [3.100] O vi koji vjerujete! Ako budete slušali grupu onih kojima je data Knjiga, vratićevas nakon vjerovanja vašeg (u) nevjernike. ‍‍‍‍ ‌‍ ‌‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍ ‌‍‍ ‌‌ ‍
Wa Kayfa Takfurūna Wa 'Antum Tutlá `Alaykum 'Āyātu Allāhi Wa Fīkum Rasūluhu ۗ Wa Man Ya`taşim Billāhi Faqad Hudiya 'Ilá Şiţin Mustaqīmin ('āli `Imn: 101). [3.101] A kako da ne vjerujete, a vi ste ti kojima se uče ajeti Allahovi i među vama jePoslanik Njegov? A ko se drži Allaha, pa doista je upućen putu pravom. ‍‍‍‍‌ ‌‌‌‍ ‌ ‌‍ ‍ ‌ ‌‍‍‍ ۗ ‌‍‌‌ ‍‍‍‍ ‍‍‍‌ ‌‌ ‍‌‍‍
Yā 'Ayyuhā Al-Ladhīna 'Āmanū Attaqū Allaha Ĥaqqa Tuqātihi Wa Lā Tamūtunna 'Illā Wa 'Antum Muslimūna ('āli `Imn: 102). [3.102] O vi koji vjerujete! Bojte se Allaha Njegovim istinskim bojanjem, i umrite vijedino kao muslimani; ‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍‍ ‍ ‍‍‍‍ ‌‌ ‍‌ ‌ ‌‌
Wa A`taşimū Biĥabli Allāhi Jamī`āan Wa Lā Tafarraqū ۚ Wa Adhkurū Ni`mata Allāhi `Alaykum 'Idh Kuntum 'A`dā'an Fa'allafa Bayna Qulūbikum Fa'aşbaĥtum Bini`matihi 'Ikhwānāan Wa Kuntum `Alá Shafā Ĥufratin Mina An-Nāri Fa'anqadhakum Minhā ۗ Kadhālika Yubayyinu Allāhu Lakum 'Āyātihi La`allakum Tahtadūna ('āli `Imn: 103). [3.103] I držite se užeta Allahovog svi, i ne razdvajajte se. I sjetite se blagodatiAllahove prema vama: kad ste neprijatelji bili, pa je ujedinio srca vaša, te ste postaliblagodati Njegovom, braća; i bili na rubu ponora vatre, pa vas je spasio od nje. Tako vamobjašnjava Allah znakove Svoje, da biste se vi uputili. ‌‍‍‍‍‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍ ۚ‌‌ ‍ ‌‌‌ ‍‌‍‍‍ ‌‍‌‍‍‍ ‍‍ ‌‍‌ ‌‍‌‍‍‍ ‌ ‌ ‍ ‍‍‍‍‍‍‍ ‍‌‍‍‍‌ ۗ ‍ ‌ ‌
Wa Ltakun Minkum 'Ummatun Yad`ūna 'Ilá Al-Khayri Wa Ya'murūna Bil-Ma`rūfi Wa Yanhawna `Ani Al-Munkari ۚ Wa 'Ūlā'ika Humu Al-Mufliĥūna ('āli `Imn: 104). [3.104] I neka bude od vas umma (koja) će pozivati dobru i naređivati pravo, a zabranjivatišto je krivo; a ti takvi su oni koji će uspjeti. ‍‌‌ ‍‌‍‍‍ ‌‍‍ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‌ ‍‍‌ ‌‍‌‍‍‍‍ ‍‌‍‍‍‍ ۚ ‌‌‍‍‌‍
Wa Lā Takūnū Kālladhīna Tafarraqū Wa Akhtalafū Min Ba`di Mā Jā'ahumu Al-Bayyinātu ۚ Wa 'Ūlā'ika Lahum `Adhābun `Ažīmun ('āli `Imn: 105). [3.105] I ne budite kao oni koji su se razdijelili i razišli, nakon što su im došli dokazijasni. A ti takvi će imati kaznu užasnu, ‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍ ‍‌‌ ‌ ‌ ‍ ۚ ‌‌‍‍‌‍ ‍‍‌‍‍
Yawma Tabyađđu Wujūhun Wa Taswaddu Wujūhun ۚ Fa'ammā Al-Ladhīna Aswaddat Wujūhuhum 'Akafartum Ba`da 'Īmānikum Fadhūqū Al-`Adhāba Bimā Kuntum Takfurūna ('āli `Imn: 106). [3.106] Na Dan kad pobijele lica i pocrne lica. Pa što se tiče onih čija će lica pocrniti:"Zar niste vjerovali nakon vjerovanja vašeg? Pa iskusite kaznu zato što niste vjerovali." ‍‍‍‍‍‍ ‌‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍ ۚ ‍‌ ‍‍‍‌ ‌ ‌ ‌ ‍‍‌ ‌ ‍‌‍‍‍ ‌
Wa 'Ammā Al-Ladhīna Abyađđat Wujūhuhum Fafī Raĥmati Allāhi Hum Fīhā Khālidūna ('āli `Imn: 107). [3.107] A što se tiče onih čija će lica pobijeliti - pa biće u milosti Allahovoj, oni će unjoj biti vječito. ‍‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌ ‌‍ ‍ ‌ ‍‌
Tilka 'Āyātu Allāhi Natlūhā `Alayka Bil-Ĥaqqi ۗ Wa Mā Al-Lahu Yurīdu Žulmāan Lil`ālamīna ('āli `Imn: 108). [3.108] To su ajeti Allahovi, učimo ih tebi s Istinom. A ne želi Allah zulm svjetovima. ‌‍ ‍ ‌ ‍‍‍‍‍‍ ۗ ‌‌ ‍‍‍‍‌
Wa Lillāh Mā Fī As-Samāwāti Wa Mā Fī Al-'Arđi ۚ Wa 'Ilá Allāhi Turja`u Al-'Umūru ('āli `Imn: 109). [3.109] I Allahovo je šta je u nebesima i šta je na Zemlji; a Allahu se vraćaju stvari. ‍‌‍‍‌ ‌‌ ‌‍‍ ۚ ‌‌‌
Kuntum Khayra 'Ummatin 'Ukhrijat Lilnnāsi Ta'murūna Bil-Ma`rūfi Wa Tanhawna `Ani Al-Munkari Wa Tu'uminūna Billāhi ۗ Wa Law 'Āmana 'Ahlu Al-Kitābi Lakāna Khayan Lahum ۚ Minhumu Al-Mu'uminūna Wa 'Aktharuhumu Al-Fāsiqūna ('āli `Imn: 110). [3.110] Najbolja ste umma (koja) se svijetu pojavila. Naređujete dobro a spriječavatenevaljalo, i vjerujete u Allaha. A kad bi vjerovali sljedbenici Knjige, sigurno bi za njihbilo bolje. (Neki) od njih su vjernici, a većina njih su grješnici. ‍‌‍‍‍‍ ‍ ‌‍‍ ‍‍‌ ‍‍‌ ‌‍‌‍‍‍‍ ‍‌‍‍‍‍ ‌‍‍‍ ۗ ‌ ‌ ‍‌ ۚ ‍‌‍‍‍‍ ‌‌ ‍‍
Lan Yađurrūkum 'Illā 'Adhan ۖ Wa 'In Yuqātilūkum Yuwallūkumu Al-'Adbāra Thumma Lā Yunşarūna ('āli `Imn: 111). [3.111] Neće vam nauditi, izuzev vrijeđanja. A ako se budu borili protiv vas, okrenuće vamleđa, zatim neće biti pomognuti. ‍‌‌ ‍‍‍‍‍‍‌ ‌ ‌‌ ۖ ‌‌‌‌ ‍‍‍‌‍‌ ‍‌ ‌ ‍‌‍‍‍‍‍‍‍‌
Đuribat `Alayhimu Adh-Dhillatu 'Ayna Mā Thuqifū 'Illā Biĥablin Mina Allāhi Wa Ĥablin Mina An-Nāsi Wa Bā'ū Bighađabin Mina Allāhi Wa Đuribat `Alayhimu Al-Maskanatu ۚ Dhālika Bi'annahum Kānū Yakfurūna Bi'āyāti Allāhi Wa Yaqtulūna Al-'Anbiyā'a Bighayri Ĥaqqin ۚ Dhālika Bimā `Aşawā Wa Kānū Ya`tadūna ('āli `Imn: 112). [3.112] Udariće na njih poniženje gdje god stignu, izuzev (gdje prihvate) uže Allahovo iuže od ljudi - i navući će srdžbu od Allaha i pogodiće ih bijeda. To zato što oni nevjeruju u ajete Allahove, a ubijali su vjerovjesnike bez prava. To zato što ne slušaju iprevršuju. ‍ ‌‍ ‌ ‍‍‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍ ‍ ‌‍‍‍ ‍‍ ‌‍‍‍‌‌‌ ‍‍‍‍‍ ‍ ‌‍ ۚ ‍‍‌ ‍ ‌‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‌‌ ‍‍‍‍‍‍‌ ۚ ‌ ‌ ‍‍‍‍‌
Laysū Sawā'an ۗ Min 'Ahli Al-Kitābi 'Ummatun Qā'imatun Yatlūna 'Āyāti Allāhi 'Ānā'a Al-Layli Wa Hum Yasjudūna ('āli `Imn: 113). [3.113] Nisu isti. Od sljedbenika Knjige (ima) zajednica ispravna, uče ajete Allahove svunoć i oni padaju na sedždu, ‍‌ ۗ ‍‌‌ ‌ ‍‍ ‌‍ ‍ ‌‍‍‍‍‍‍ ‌ ‌
Yu'uminūna Billāhi Wa Al-Yawmi Al-'Ākhiri Wa Ya'murūna Bil-Ma`rūfi Wa Yanhawna `Ani Al-Munkari Wa Yusāri`ūna Fī Al-Khayrāti Wa 'Ūlā'ika Mina Aş-Şāliĥīna ('āli `Imn: 114). [3.114] Vjeruju u Allaha i Dan posljednji, i naređuju dobro a zabranjuju nevaljalo, inatječu se u dobrim djelima; a takvi su od dobrih. ‍‍ ‍ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍‌ ‍‍‌ ‌‍‌‍‍‍‍ ‍‌‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‌ ‌‌‍‍‌‍ ‍‍
Wa Mā Yaf`alū Min Khayrin Falan Yukfarūhu ۗ Wa Allāhu `Alīmun Bil-Muttaqīna ('āli `Imn: 115). [3.115] A šta učine od dobrog, pa neće im se to poreći; a Allah je Znalac bogobojaznih. ‍‌‍‍ ‍‌‍‍‌ ۗ‍‍‍‍‌ ‍‍
'Inna Al-Ladhīna Kafarū Lan Tughniya `Anhum 'Amwāluhum Wa Lā 'Awlāduhum Mina Allāhi Shay'āan ۖ Wa 'Ūlā'ika 'Aşĥābu An-Nāri ۚ Hum Fīhā Khālidūna ('āli `Imn: 116). [3.116] Uistinu, onima koji ne vjeruju - neće im koristiti imeci njihovi niti djeca njihovaprotiv Allaha nimalo; a takvi će biti stanovnici vatre, oni će u njoj biti vječno. ‍‍‍‍ ‌ ‍‌‌ ‍‍‍‍‍‍ ‍‌‍‍‍ ‌‌ ‌ ‌‌ ‍ ‍‍‍ ۖ ‌‌‍‍‌‍ ‌‍‍‍ ‍‍ ۚ‍‌
Mathalu Mā Yunfiqūna Fī Hadhihi Al-Ĥayāati Ad-Dunyā Kamathali Rīĥin Fīhā Şirrun 'Aşābat Ĥartha Qawmin Žalamū 'Anfusahum Fa'ahlakat/hu ۚ Wa Mā Žalamahumu Allāhu Wa Lakin 'Anfusahum Yažlimūna ('āli `Imn: 117). [3.117] Primjer onog što utroše u ovom životu Dunjaa je kao primjer vjetra u kojem je led:pogodi usjev ljudi koji čine zulm dušama svojim, pa ga uništi; a ne čini im Allah zulm,nego zulm čine dušama svojim. ‌ ‍‌‍‍‍‍‍‍‍‍ ‍‌‍‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ‍ ‍‍ ‌‌ۚ ‌‌ ‍ ‌‍‌‌ ‌‌‍ ‍‍‍
Yā 'Ayyuhā Al-Ladhīna 'Āmanū Lā Tattakhidhū Biţānatan Min Dūnikum Lā Ya'lūnakum Khabālāan Waddū Mā `Anittum Qad Badati Al-Baghđā'u Min 'Afwāhihim Wa Mā TukhŞudūruhum 'Akbaru ۚ Qad Bayyannā Lakumu Al-'Āyāti ۖ 'In Kuntum Ta`qilūna ('āli `Imn: 118). [3.118] O vi koji vjerujete! Ne uzimajte savjetnikom (nikog) mimo vas. Ne napuštaju vasometanjem, vole ono šta će vam štetiti. Doista pokazuju mržnju iz usta svojih, a ono štakriju grudi njihove je veće. Doista vam objašnjavamo znakove, ako ćete shvatiti. ‍‍‍‍ ‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍‌‍‍ ‍‌‌ ‌‌ ‌ ‌‌‌‍‍‍‍‌‌ ‍‌‌ ‌‌ ‌‌ ‍‍‍‍‌‌ ‌‌ ۚ ‌ ‍‍‍‍‌ ۖ ‌‌‌ ‍‌‍‍‍ ‍‍‍
Hā'antum 'Ūlā'i Tuĥibbūnahum Wa Lā Yuĥibbūnakum Wa Tu'uminūna Bil-Kitābi Kullihi Wa 'Idhā Laqūkum Qālū 'Āmannā Wa 'Idhā Khalawā `Ađđū `Alaykumu Al-'Anāmila Mina Al-Ghay&2i Qul ۚ Mūtū Bighayžikum 'Inna ۗ Allāha `Alīmun Bidhāti Aş-Şudūri ('āli `Imn: 119). [3.119] Eto, vi ste ti koji ih volite, a ne vole vas, i vjerujete u Knjigu kompletnu. I kadvas sretnu, kažu: "Vjerujemo!", a kad se osame grizu jagodice od srdžbe zbog vas. Reci:"Umrite u srdžbi svojoj!" Uistinu, Allah je Znalac grudi. ‌‌‍ ‌‍‍‌‌‌ ‌‌ ‌‍‍‍ ‌‌‌‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍ ‌‌‌‌ ‍‌‌ ‍‍‍ ‍‍‍‍ ۚ ‍‍‍‍‍‍ۗ‍ ‍‍‍‍‍‌ ‍‍‌ ‍‍‍‌
'In Tamsaskum Ĥasanatun Tasu'uhum Wa 'In Tuşibkum Sayyi'atun Yafraĥū Bihā ۖ Wa 'In Taşbirū Wa Tattaqū Lā Yađurrukum Kayduhum Shay'āan ۗ 'Inna Allāha Bimā Ya`malūna Muĥīţun ('āli `Imn: 120). [3.120] Ako vas dotakne dobro, žao im je. A ako vas dotakne zlo, raduju mu se. A ako sestrpite i budete bogobojazni, neće vam štetiti spletka njihova nimalo. Uistinu! Allah onošto rade obuhvata. ‌ ‌‌‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍ۖ ‌‌‌‌ ‍‍‍‍‌ ‌‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍ ‍‍‍ۗ‍ ‌ ‍‍‍
Wa 'Idh Ghadawta Min 'Ahlika Tubawwi'u Al-Mu'uminīna Maqā`ida Lilqitāli ۗ Wa Allāhu Samī`un `Alīmun ('āli `Imn: 121). [3.121] I kad si poranio od porodice svoje da odrediš vjernicima položaje za borbu - aAllah je Onaj koji čuje, Znalac - ‌‌‌ ‍‌‌ ‌ ‍‍‍‍ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍ ۗ‍‍‍
'Idh Hammat Ţā'ifatāni Minkum 'An Tafshalā Wa Allāhu Walīyuhumā ۗ Wa `Alá Allāhi Falyatawakkali Al-Mu'uminūna ('āli `Imn: 122). [3.122] Kad htjedoše dvije skupine vas da klonu, a Allah je zaštitnik njih dvije, i uAllaha zato nek se pouzdaju vjernici. ‌‌ ‍‍‍ ‍‌‍‍‍ ‌‌ ‌‌ ۗ ‌‌
Wa Laqad Naşarakumu Allāhu Bibadrin Wa 'Antum 'Adhillatun Fa ۖ Attaqū Allaha La`allakum Tashkurūna ('āli `Imn: 123). [3.123] I već vas je pomogao Allah na Bedru, a vi ste bili slabi. Zato se bojte Allaha, dabiste vi zahvaljivali. ‍‍‌ ‍‍‍ ‍ ‍ ‌‌‌‍ ‌‌ ۖ‍‍ ‍ ‌
'Idh Taqūlu Lilmu'uminīna 'Alan Yakfiyakum 'An Yumiddakum Rabbukum Bithalāthati 'Ālāfin Mina Al-Malā'ikati Munzalīna ('āli `Imn: 124). [3.124] Kad si rekao vjernicima: "Zar vam neće biti dosta da vas pomogne Gospodar vaš satri hiljade meleka spuštenih?" ‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌‍‌‌ ‌‌‌ ‌‍ ‍‌‍‍
Balá ۚ 'In Taşbirū Wa Tattaqū Wa Ya'tūkum Min Fawrihimdhā Yumdidkum Rabbukum Bikhamsati 'Ālāfin Mina Al-Malā'ikati Musawwimīna ('āli `Imn: 125). [3.125] Svakako! Ako se strpite i budete bogobojazni i dođu vam u žurbi svojoj, - ovo ćevas pomoći Gospodar vaš sa pet hiljada meleka obilježenih. ۚ ‌‌‌ ‍‍‍‍‍‍‌ ‌‍‍‍ ‌ ‍‌ ‌‌ ‌‍‍‍‍ ‌
Wa Mā Ja`alahu Allāhu 'Illā Bushrá Lakum Wa Litaţma'inna Qulūbukum Bihi ۗ Wa Mā An-Naşru 'Illā Min `Indi Allāhi Al-`Azīzi Al-Ĥakīmi ('āli `Imn: 126). [3.126] I učinio je to Allah samo radosnom viješću za vas i da se smire time srca vaša. Anema pomoći, izuzev od Allaha, Moćnog, Mudrog, ‍ ‌‌ ‍‍‍‌‌ ‌‍‍‍‍‍‍‍ۗ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ‌ ‍‌‌ ‍‌‍‍‍‌ ‍‍‍‍‌
Liyaqţa`a Ţarafāan Mina Al-Ladhīna Kafarū 'Aw Yakbitahum Fayanqalibū Khā'ibīna ('āli `Imn: 127). [3.127] Da bi odsjekao dio onih koji ne vjeruju ili ih suzbio, pa da se okrenu razočarani. ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍ ‌‌‌ ‍‌‍‍‍‍‍‍
Laysa Laka Mina Al-'Amri Shay'un 'Aw Yatūba `Alayhim 'Aw Yu`adhdhibahum Fa'innahum Žālimūna ('āli `Imn: 128). [3.128] Nije stvar do tebe nimalo: ili će primiti pokajanje njihovo ili će ih kazniti, jeruistinu, oni su zalimi. ‍‍ ‌‌ ‍‍‍ ‌‌‌
Wa Lillāh Mā Fī As-Samāwāti Wa Mā Fī Al-'Arđi ۚ Yaghfiru Liman Yashā'u Wa Yu`adhdhibu Man Yashā'u ۚ Wa Allāhu Ghafūrun Raĥīmun ('āli `Imn: 129). [3.129] A Allahovo je šta je u nebesima i šta je na Zemlji. Oprašta kome hoće i kažnjavakoga hoće; a Allah je Oprosnik, Milosrdni. ‍‌‍‍‌ ‌‌ ‌‍‍ ۚ‍‍‍‍‍‌‌ ‍‌ ‍‌‌ ‍‌‌ ۚ ‍‍‍‍ ‌‍
Yā 'Ayyuhā Al-Ladhīna 'Āmanū Lā Ta'kulū Ar-Ribā 'Ađ`āfāan Muđā`afatan ۖ Wa Attaqū Allaha La`allakum Tufliĥūna ('āli `Imn: 130). [3.130] O vi koji vjerujete! Ne jedite kamatu dvostruku, mnogostruku, i bojte se Allaha dabiste vi uspjeli, ‍‍‍‍ ‌ ‍‍ ‍‍‍‍ ۖ‍‍
Wa Attaqū An-Nāra Allatī 'U`iddat Lilkāfirīna ('āli `Imn: 131). [3.131] I bojte se vatre koja je pripremljena za nevjernike, ‌‍‍‍‍‍ ‍‍‌‍ ‌ ‍
Wa 'Aţī`ū Allaha Wa Ar-Rasūla La`allakum Turĥamūna ('āli `Imn: 132). [3.132] I poslušajte Allaha i Poslanika, da bi vam se smilovalo. ‌‍‍ ‍ ‌‍‍
Wa Sāri`ū 'Ilá Maghfiratin Min Rabbikum Wa Jannatin `Arđuhā As-Samāwātu Wa Al-'Arđu 'U`iddat Lilmuttaqīna ('āli `Imn: 133). [3.133] I požurite ka oprostu Gospodara vašeg i Džennetu čije je prostranstvo (kao) nebesai Zemlja: pripremljen je za bogobojazne, ‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ‍‌‌ ‌‍ ‌‍‍‍‍‌ ‍‌‍‍‌ ‌ ‍‍‍
Al-Ladhīna Yunfiqūna Fī As-Sarrā'i Wa Ađ-Đarrā'i Wa Al-Kāžimīna Al-Ghay&2a Wa Al-`Āfīna `Ani An-Nāsi ۗ Wa Allāhu Yuĥibbu Al-Muĥsinīna ('āli `Imn: 134). [3.134] Koji udjeljuju u blagostanju i oskudici, i one koji savlađuju srdžbu i one kojipraštaju ljudima - a Allah voli dobročinitelje - ‍‍‍‍ ‍‌‍‍‍‍‍‍‍‍ ‍‌ ‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ۗ
Wa Al-Ladhīna 'Idhā Fa`alū Fāĥishatan 'Aw Žalamū 'Anfusahum Dhakarū Allaha Fāstaghfarū Lidhunūbihim Wa Man Yaghfiru Adh-Dhunūba 'Illā Al-Lahu Wa Lam Yuşirrū `Alá Mā Fa`alū Wa Hum Ya`lamūna ('āli `Imn: 135). [3.135] I one koji kad počine nepristojnost ili zulm dušama svojim, sjete se Allaha izatraže oprost za grijehe svoje - a ko oprašta grijehe do Allah? - i (koji) neće ustrajatina onom šta čine, a oni znaju. ‍‍‍‍ ‌‌‌‌ ‌‌‌ ‍‍ ‌‌‍ ‌‌ ‍ ‍‍‍‍‌ ‌‍‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍‌ ‌ ‌
'Ūlā'ika Jazā'uuhum Maghfiratun Min Rabbihim Wa Jannātun Tajrī Min Taĥtihā Al-'Anhāru Khālidīna Fīhā ۚ Wa Ni`ma 'Ajru Al-`Āmilīna ('āli `Imn: 136). [3.136] Takvima je plaća njihova oprost od Gospodara njihovog i bašče ispod kojih tekurijeke, vječno će biti u njima. A divna je nagrada radnika! ‍‍‌‍ ‍‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ‍‌‌ ‌‍ ‌‍‍‍‍‍ ‍‌‌ ‌ ‍‍‌‌ ‍‍‍‍ ‌ ۚ ‌ ‌‍‌
Qad Khalat Min Qablikum Sunanun Fasīrū Fī Al-'Arđi Fānžurū Kayfa Kāna `Āqibatu Al-Mukadhdhibīna ('āli `Imn: 137). [3.137] Već su prošli prije vas suneni; zato putujte po Zemlji pa vidite kakav je bio krajporicatelja. ‍ ‍‌‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍‍‌‍‍‍ ‍
dhā Bayānun Lilnnāsi Wa Hudan Wa Maw`ižatun Lilmuttaqīna ('āli `Imn: 138). [3.138] Ovo je izlaganje ljudima i Uputa i pouka za bogobojazne. ‌‌ ‍ ‍‍ ‌‍ ‌‍‍‍‍‍ ‍‍
Wa Lā Tahinū Wa Lā Taĥzanū Wa 'Antumu Al-'A`lawna 'In Kuntum Mu'uminīna ('āli `Imn: 139). [3.139] I ne malaksajte i ne žalostite se, a vi ćete biti gornji, ako ste vjernici. ‌‌ ‌‌‌ ‌‌‌ ‍‌‍‍
'In Yamsaskum Qarĥun Faqad Massa Al-Qawma Qarĥun Mithluhu ۚ Wa Tilka Al-'Ayyāmu Nudāwiluhā Bayna An-Nāsi Wa Liya`lama Allāhu Al-Ladhīna 'Āmanū Wa Yattakhidha Minkum Shuhadā'a ۗ Wa Allāhu Lā Yuĥibbu Až-Žālimīna ('āli `Imn: 140). [3.140] Ako vas dotakne rana, pa već je dotakla narod (nevjernika) rana slična toj. A to sudani koje izmjenjujemo među ljudima, i da zna Allah one koji vjeruju i uzme od vas šehide -a Allah ne voli zalime - ‍ ‍‍‍‍‍ ۚ ‌‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌ ‌‍‍‍‍‌ ‍‌‍‍‍‌ ۗ‍‍
Wa Liyumaĥĥişa Allāhu Al-Ladhīna 'Āmanū Wa Yamĥaqa Al-Kāfirīna ('āli `Imn: 141). [3.141] I da očisti Allah one koji vjeruju i zbriše nevjernike. ‍‍‍ ‍‍‍‍ ‌ ‌‍
'Am Ĥasibtum 'An Tadkhulū Al-Jannata Wa Lammā Ya`lami Allāhu Al-Ladhīna Jāhadū Minkum Wa Ya`lama Aş-Şābirīna ('āli `Imn: 142). [3.142] Zar mislite da ćete ući u Džennet, a da ne zna Allah one koji su se borili izmeđuvas i ne zna strpljive? ‍‍‍ ‌‌‌ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍ ‌‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍ ‌ ‍‌‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍
Wa Laqad Kuntum Tatamannawn Al-Mawta Min Qabli 'An Talqawhu Faqad Ra'aytumūhu Wa 'Antum Tanžurūna ('āli `Imn: 143). [3.143] A doista ste željeli smrt prije no što ste je sreli. Pa doista ste je vidjeli, a vigledate. ‍‍‌ ‍‌‍‍‍ ‍‍‍‍‌ ‍‌‍‍‍ ‌‌‌ ‍‍‍‍‍‌‍‍‍ ‌‌‌‍ ‍‌‍‍‍‍‍‍‍‌
Wa Mā Muĥammadun 'Illā Rasūlun Qad Khalat Min Qablihi Ar-Rusulu ۚ 'Afa'īn Māta 'Aw Qutila Anqalabtum `Alá 'A`qābikum ۚ Wa Man Yanqalib `Alá `Aqibayhi Falan Yađurra Allāha Shay'āan ۗ Wa Sayaj Al-Lahu Ash-Shākirīna ('āli `Imn: 144). [3.144] I Muhammed je samo poslanik; već su prošli prije njega poslanici. Pa zar ćete se,ako umre ili bude ubijen, okrenuti na petama vašim? A ko se okrene na petama svojim, paneće štetiti Allahu nimalo; a nagradiće Allah zahvalne. ‌ ‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍‍ ‍ ‍‌‍‍ۚ ‌‍ ‌‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍ۚ ‌‍‌‌ ‍‌‍‍‍‍‍‍‍‍‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍ ‍‌‌ ‍‍‍‍ ‍‍‍ ۗ ‌‍‍‍ ‍‍
Wa Mā Kāna Linafsin 'An Tamūta 'Illā Bi'idhni Allāhi Kitābāan Mu'uajjalāan ۗ Wa Man Yurid Thawāba Ad-Dunyā Nu'utihi Minhā Wa Man Yurid Thawāba Al-'Ākhirati Nu'utihi Minhā ۚ Wa Sanaj Ash-Shākirīna ('āli `Imn: 145). [3.145] I nije za dušu da umre, izuzev s dozvolom Allahovom, u roku (u knjizi) zapisanom. Ako želi nagradu Dunjaa, daćemo mu od nje, i ko želi nagradu Ahireta, daćemo mu od nje. Inagradićemo zahvalne. ‌ ‍ ‌‌‌ ‍‍‍ ‌‌ ‌ ۗ ‌‍‌‌ ‍‍‍‌ ‍‌‍‌ ‍‌‍‍‍ ‍‌‌ ‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍ ‍‌‍‍‍‌ ۚ ‌‍‍‍‍‍
Wa Ka'ayyin Min Nabīyin Qātala Ma`ahu Ribbīyūna Kathīrun Famā Wahanū Limā 'Aşābahum Fī Sabīli Allāhi Wa Mā Đa`ufū Wa Mā Astakānū ۗ Wa Allāhu Yuĥibbu Aş-Şābirīna ('āli `Imn: 146). [3.146] A koliko vjerovjesnika se borilo (i) s njima skupine mnoge, pa nisu malaksali zbogonog šta ih je zadesilo na putu Allahovom, i nisu oslabili niti se ponizili; a Allah volistrpljive. ‍‌‌ ‍‌ ‍‍‍‍‍ ‍ ‍‍‍‍‍ ‌‌ ‌‌ ۗ ‍‍‍‍
Wa Mā Kāna Qawlahum 'Illā 'An Qālū Rabbanā Aghfir Lanā Dhunūbanā Wa 'Isfanā Fī 'Amrinā Wa Thabbit 'Aqdāmanā Wa Anşurnā `Alá Al-Qawmi Al-Kāfirīna ('āli `Imn: 147). [3.147] I bio je govor njihov jedino što bi rekli: "Gospodaru naš! Oprosti nam grijehe našei neumjerenost našu u stvari našoj, i ojačaj noge naše i pomozi nas protiv narodanevjernika." ‌ ‍ ‍ ‌ ‌ ‌‍‍‍‌‌ ‌‍‌‌ ‍ ‌‍‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍‌ ‌ ‍‍
Fa'ātāhumu Allāhu Thawāba Ad-Dunyā Wa Ĥusna Thawābi Al-'Ākhirati ۗ Wa Allāhu Yuĥibbu Al-Muĥsinīna ('āli `Imn: 148). [3.148] Pa je dao njima Allah nagradu Dunjaa i lijepu nagradu Ahireta. A Allah volidobročinitelje. ‍‍‌ ‍‌‍‍‌ ‍‍‍‍‍ ۗ
Yā 'Ayyuhā Al-Ladhīna 'Āmanū 'In Tuţī`ū Al-Ladhīna Kafarū Yaruddūkum `Alá 'A`qābikum Fatanqalibū Khāsirīna ('āli `Imn: 149). [3.149] O vi koji vjerujete! Ako poslušate one koji ne vjeruju, povratiće vas na petamavašim, pa ćete se pretvoriti u gubitnike. ‍‍‍‍ ‌‍ ‌‌‌ ‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍ ‌ ‌‌ ‍‍‍‍ ‍‌‍‍‍‍‍‍ ‍‍
Bali Allāhu Mawlākum ۖ Wa Huwa Khayru An-Nāşirīna ('āli `Imn: 150). [3.150] Naprotiv, Allah je Zaštitnik vaš, a On je Najbolji od pomagača. ۖ‍‍‍‌ ‍‍
Sanulqī Fī Qulūbi Al-Ladhīna Kafarū Ar-Ru`ba Bimā 'Ashrakū Billāhi Mā Lam Yunazzil Bihi Sulţānāan ۖ Wa Ma'w7humu An-Nāru ۚ Wa Bi'sa Math Až-Žālimīna ('āli `Imn: 151). [3.151] Ubacićemo u srca onih koji ne vjeruju, strah, zato što pridružuju Allahu ono za štonije spustio autoritet. A sklonište njihovo biće vatra; a loše je boravište zalima. ‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍ ‌ ‍ ‍ ‍ ‌ ‍‍‍ ۖ ‌‌‌ ‍‍‌‌ ۚ ‌ ‌‌ ‍‍
Wa Laqad Şadaqakumu Allāhu Wa`dahu 'Idh Taĥussūnahum Bi'idhnihi ۖ Ĥattá 'Idhā Fashiltum Wa Tanāza`tum Al-'Amri Wa `Aşaytum Min Ba`di Mā 'Akum Mā Tuĥibbūna ۚ Minkum Man Yurīdu Ad-Dunyā Wa Minkum Man Yurīdu Al-'Ākhirata ۚ Thumma Şarafakum `Anhum Liyabtaliyakum ۖ Wa Laqad `Afā `Ankum ۗ Wa Allāhu Dhū Fađlin `Alá Al-Mu'uminīna ('āli `Imn: 152). [3.152] I doista vam je obistinio Allah obećanje Svoje kad ste ih uništavali s dozvolomNjegovom, do (momenta) kad ste klonuli i prepirali se o komandi i niste poslušali, nakonšto vam je pokazao ono šta volite. Od vas je onaj ko želi Dunja i od vas onaj ko želiAhiret. Zatim vas je odbio od njih, da bi vas iskušao. I već vam je oprostio; a Allah jeVlasnik blagodati nad vjernicima. ‍‍‍ ‌ ‌‌‌ ‌ ۖ ‌‌‌ ‌‌ ‌‍‍‍‍ ‍‌‌ ‌ ‍ ‌‍‌ ‌ ‍‍‍ ۚ ‍‌‍‍‍ ‍‌‌ ‍‍‍‍‍‌ ‍‌‍ ‍‌‍‍‍ ‍‌‌ ‍‍‍‍‍‌ ‍‍ ۚ ‍‌‍‍‍ ‍‍‍ۖ ‌‍‍‍‌ ‌ ‍‌‍‍ۗ ‌‌‌ ‍‍‍‍ ‌
'Idh Tuş`idūna Wa Lā Talwūna `Alá 'Aĥadin Wa Ar-Rasūlu Yad`ūkum Fī 'Ukhkum Fa'athābakum Ghammāan Bighammin Likaylā Taĥzanū `Alá Mā Fātakum Wa Lā Mā 'Aşābakum ۗ Wa Allāhu Khabīrun Bimā Ta`malūna ('āli `Imn: 153). [3.153] Kad ste se pentrali i niste obazirali ni na koga, a Poslanik vas zvao u pozadinivašoj - zato vam je uzvratio brigom na brigu, da ne žalite za onim šta vam je izmaklo, nitišta vas je zadesilo. A Allah je o onom šta radite Obaviješteni. ‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍‌ ‌‌ ‍‍‌ ‍‍‍‍‍‍ ‌ ‌ ‌‌ ‍ۗ ‍‍‍‍‍
Thumma 'Anzala `Alaykum Min Ba`di Al-Ghammi 'Amanatan Nu`āsāan Yaghshá Ţā'ifatan Minkum ۖ Wa Ţā'ifatun Qad 'Ahammat/hum 'Anfusuhum Yažunnūna Billāhi Ghayra Al-Ĥaqqi Žanna Al-Jāhilīyati ۖ Yaqūlūna Hal Lanā Mina Al-'Amri Min Shay'in ۗ Qul 'Inna Al-'Amra Kullahu Lillāh ۗ Yukhfūna Fī 'Anfusihim Mā Lā Yubdūna Laka ۖ Yaqūlūna Law Kāna Lanā Mina Al-'Amri Shay'unQutilnā Hāhunā ۗ Qul Law Kuntum Fī Buyūtikum Labaraza Al-Ladhīna Kutiba `Alayhimu Al-Qatlu 'Ilá Mađāji`ihim ۖ Wa Liyabtaliya Allāhu Mā Fī Şudūrikum Wa Liyumaĥĥişa Mā Fī Qulūbikum ۗ Wa Allāhu `Alīmun Bidhāti Aş-Şudūri ('āli `Imn: 154). [3.154] Zatim je spustio na vas nakon brige, sigurnost. San je obuzeo grupu vas, a grupa -doista su ih zabrinule duše njihove, mislili su o Allahu bespravno, misao džahilijjeta.Govorili su: "Imamo li mi od (ove) stvari išta?" Reci: "Uistinu, svaka stvar je Allahova."Skrivaju u dušama svojim ono šta tebi ne otkrivaju. Govorili su: "Da je bilo za nas od(ove) stvari nešto, ne bismo ovdje bili ubijani." Reci: "Da ste bili u kućama svojim,sigurno bi izašli oni kojima je propisana pogibija, na gubilišta svoja, i da iskuša Allahono šta je u grudima vašim, i da očisti šta je u srcima vašim." A Allah je Znalac grudi. ‌ ‌‌‍ ‍‌‌ ‌ ‍‍‍‍‍ ‍‍‍‌ ‍‌‍‍ۖ ‍‍‍ ‌‌‍ ‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍ ۖ‍‍‍‍‍‍ ‍‌‌ ‍ ۗ ‍ ‌ ۗ‍‍‍‍‍‍ ‌‌‍ ‌ ‌ ‍‍‍‍‍‌ ۖ‍‍‍‍‍‍ ‌ ‍‍‌ ‌ ۗ ‍ ‌ ‍‌‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍ۖ ‌‍‍‍‍ ‌ ‍‌ ‌‍ۗ‍‍‍‍‌ ‍‍‌ ‍‍‍‌
'Inna Al-Ladhīna Tawallawā Minkum Yawma Altaqá Al-Jam`āni 'Innamā Astazallahumu Ash-Shayţānu Biba`đi Mā Kasabū ۖ Wa Laqad `Afā Al-Lahu `Anhum ۗ 'Inna Allāha Ghafūrun Ĥalīmun ('āli `Imn: 155). [3.155] Uistinu, oni od vas koji su se okrenuli na dan (kad) su se susrele dvije skupine,samo ih je šejtan naveo da posrnu sa dijelom onog šta su zaradili. I već im je oprostioAllah. Uistinu! Allah je Oprosnik, Blagi. ‍‍‍‍ ‌‌ ‍‌‍‍‍ ‍ ‍‍‍‍‍‍‌ ‍‌ ‍‍‍‍ ۖ ‌‍‍‍‌ ‌ ‍‌‍‍ۗ‍‍‍‍‌‌
Yā 'Ayyuhā Al-Ladhīna 'Āmanū Lā Takūnū Kālladhīna Kafarū Wa Qālū Li'khwānihim 'Idhā Đarabū Fī Al-'Arđi 'Aw Kānū Ghuzzan Law Kānū `Indanā Mā Mātū Wa Mā Qutilū Liyaj`ala Allāhu Dhālika ĤasratanQulūbihim ۗ Wa Allāhu Yuĥyī Wa Yumītu ۗ Wa Allāhu Bimā Ta`malūna Başīrun ('āli `Imn: 156). [3.156] O vi koji vjerujete! Ne budite kao oni koji ne vjeruju i govore braći svojoj kadputuju po Zemlji ili budu ratnici: "Da su bili kod nas, ne bi umrli, niti bi bili ubijeni"- da bi to Allah učinio žalošću u srcima njihovim. A Allah oživljava i usmrćuje i Allah jeonog šta radite Vidilac. ‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍ ‌ ‌‍‍ ‍‌ ‌‌‌‌ ‌‌‌ ‍‌ ‍‌‍‍‍‌ ‌ ‌‌ ‍‍‍ ‌ ‍ ۗ ‌‍‍‍‍ۗ ‌ ‍‍‍‍‍
Wa La'in Qutiltum Fī Sabīli Allāhi 'Aw Muttum Lamaghfiratun Mina Allāhi Wa Raĥmatun Khayrun Mimmā Yajma`ūna ('āli `Imn: 157). [3.157] I ako budete ubijeni na putu Allahovom ili umrli, sigurno su oprost od Allaha imilost bolji od onog šta zgrću. ‍‌‍ ‍‍‍‍‍ ‌‌‌ ‍‍‍‍‍ ‍ ‌‌‍ ‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍
Wa La'in Muttum 'Aw Qutiltum La'ilá Allāhi Tuĥsharūna ('āli `Imn: 158). [3.158] I ako umrete ili budete ubijeni, sigurno ćete Allahu biti sabrani. ‍‌‌ ‌‌‌ ‍ ‌ ‍ ‌
Fabimā Raĥmatin Mina Allāhi Linta Lahum ۖ Wa Law Kunta Fažžāan Ghalīža Al-Qalbi Lānfađđū Min Ĥawlika ۖ Fā`fu `Anhum Wa Astaghfir Lahum Wa Shāwirhum Al-'Amri ۖ Fa'idhā `Azamta Fatawakkal `Alá Allāhi ۚ 'Inna Allāha Yuĥibbu Al-Mutawakkilīna ('āli `Imn: 159). [3.159] Pa - zbog milosti Allahove blag si prema njima. A da si bio grub, osorna srca,sigurno bi se rasuli oko tebe. Zato im oprosti i moli oprost za njih i savjetuj se s njimau poslu. Pa kad odlučiš, tad se pouzdaj u Allaha. Uistinu! Allah voli one koji sepouzdavaju. ‍‍‍ ‍ ‍‌‍‍ۖ ‌‌ ‍‌‍‍‍ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍ ‍‍‍ ‌‍‍‍‍ ‍‌ۖ ‍‌‍‍‍ ‌‍‍‍‍‌‌ ‌‌‌‍ ۖ ‌‌‌ ‌ ۚ
'In Yanşurkumu Allāhu Falā Ghāliba Lakum ۖ Wa 'In Yakhdhulkum Faman Dhā Al-Ladhī Yanşurukum Min Ba`dihi ۗ Wa `Alá Allāhi Falyatawakkali Al-Mu'uminūna ('āli `Imn: 160). [3.160] Ako vas pomogne Allah, tad nad vama nema pobjednika. A ako vas ostavi, pa ko je tajko će vas pomoći poslije Njega? A u Allaha zato neka se pouzdaju vjernici. ‌ ‍‌‍‍‍‍‍‍‍‍ۖ ‌‌‌‌ ‍‍‍‍ ‍‌‌ ‌‌‌ ‍‌‍‍‍‍‍‍‍ ‍‌ۗ ‌‌
Wa Mā Kāna Linabīyin 'An Yaghulla ۚ Wa Man Yaghlul Ya'ti Bimā Ghalla Yawma Al-Qiyāmati ۚ Thumma Tuwaffá Kullu Nafsin Mā Kasabat Wa Hum Lā Yužlamūna ('āli `Imn: 161). [3.161] I nije za vjerovjesnika da sakrije. A ko sakrije, donijet će ono što je krio na Dankijameta; zatim će se isplatiti svakoj duši šta je zaradila i njima se neće učiniti zulm. ‌ ‍ ‌‌‌ ‍‍‍‍‍ۚ ‌‍‌‌ ‍‍‍‍ ‌ ‍ ‍ ‍‍ۚ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‍‍‍
'Afamani Attaba`a Riđwāna Allāhi Kaman Bā'a Bisakhaţin Mina Allāhi Wa Ma'w7hu Jahannamu ۚ Wa Bi'sa Al-Maşīru ('āli `Imn: 162). [3.162] Pa da li je onaj ko slijedi zadovoljstvo Allahovo, kao onaj ko je zaradio srdžbu odAllaha i sklonište čije je Džehennem? A loše je dolazište! ‍‍‍‍‍‍‍‌ ‍ ‍‌‌ ‍‌‌ ‍‍‍ ‍ ‌‌‍‍‌‍‍ۚ‍‍
Hum Darajātun `Inda Allāhi ۗ Wa Allāhu Başīrun Bimā Ya`malūna ('āli `Imn: 163). [3.163] Oni (imaju) stepene kod Allaha, a Allah je Vidilac onog šta rade. ‌‌‍‍‍ ‍‌‍‍ۗ‍‍‍‍
Laqad Manna Allāhu `Alá Al-Mu'uminīna 'Idh Ba`atha Fīhim Rasūlāan Min 'Anfusihim Yatlū `Alayhim 'Āyātihi Wa Yuzakkīhim Wa Yu`allimuhumu Al-Kitāba Wa Al-Ĥikmata Wa 'In Kānū Min Qablu Lafī Đalālin Mubīnin ('āli `Imn: 164). [3.164] Doista je Allah obdario vjernike kad im je poslao Poslanika između duša njihovih:uči im ajete Njegove i čisti ih, i uči ih Knjizi i mudrosti, mada su ranije sigurno bili uzabludi očitoj. ‍‍‌ ‍‍ ‌ ‍‍‍‍ ‌‌‌ ‌‍ ‍‌‌ ‌‌ ‌ ‌ ‌ ‌‌‌ ‍‌‍‍
'Awalammā 'Aşābatkum Muşībatun Qad 'Aşabtum Mithlayhā Qultum 'Anná Hādhā ۖ Qul Huwa Min `Indi 'Anfusikum ۗ 'Inna Allāha `Alá Kulli Shay'in Qadīrun ('āli `Imn: 165). [3.165] Zar, pošto vas je pogodila nesreća - već ste pogodili (neprijatelje) duplom sličnomnjoj - govorite: "Otkud ovo?" Reci: "To je od duša vaših." Uistinu! Allah nad svakom stvariima moć. ‌‍‍‍ ‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‌ ‍ ‌‍‌ ‌‌ ۖ ‍ ‌ ‍‌‌ ‍‌‍‍‍ ‌ۗ‍ ‌ ‍
Wa Mā 'Aşābakum Yawma Altaqá Al-Jam`āni Fabi'idhni Allāhi Wa Liya`lama Al-Mu'uminīna ('āli `Imn: 166). [3.166] A ono šta vas je pogodilo na dan susreta dviju skupina, pa s dozvolom je Allahovomi da bi znao vjernike, ‍‍‍ ‍ ‍‍‍‌ ‍ ‌
Wa Liya`lama Al-Ladhīna Nāfaqū ۚ Wa Qīla Lahum Ta`ālawā Qātilū Fī Sabīli Allāhi 'Aw Adfa`ū ۖ Qālū Law Na`lamu Qitālāan Lāttaba`nākum ۗ Hum Lilkufri Yawma'idhin 'Aqrabu Minhum Lil'īmāni ۚ Yaqūlūna Bi'afwhihim Mā Laysa Fī Qulūbihim ۗ Wa Allāhu 'A`lamu Bimā Yaktumūna ('āli `Imn: 167). [3.167] I da zna one koji su dvolični, a rečeno im je: "Dođite, borite se na putu Allahovomili se branite." Rekli su: "Da znamo ratovanje, sigurno bismo vas slijedili." Oni sunevjerstvu tog dana bili bliži od njih, nego vjerovanju. Govore ustima svojim ono što nijeu srcima njihovim; a Allah je Najbolji znalac onog šta prikrivaju, ‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍ ۚ‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍‍ ‌‌‌ ۖ ۗ ‍‍‍‍‍‍ ‍‌‍‍‍ ‍ ۚ‍‍‍‍‍‍ ‌ ‌ ‍‍‍ۗ ‌ ‌
Al-Ladhīna Qālū Li'khwānihim Wa Qa`adū Law 'Aţā`ūnā Mā Qutilū ۗ Qul Fādra'ū `An 'Anfusikumu Al-Mawta 'In Kuntum Şādiqīna ('āli `Imn: 168). [3.168] Oni (su ti) koji su rekli za braću svoju, a sjedili su: "Da su nas poslušali, ne bibili ubijeni." Reci: "Pa odbijte od duša svojih smrt, ako istinu govorite!" ‍‍‍ ‍‌ ‌‍‌ ‍‌ ‌ ۗ ‌‍‍‍‌‌‌ ‍‌‌ ‌‌ ‌‌‌ ‍‌‍‍‍‌‍
Wa Lā Taĥsabanna Al-Ladhīna Qutilū Fī Sabīli Allāhi 'Amwātāan ۚ Bal 'Aĥyā'un `Inda Rabbihim Yurzaqūna ('āli `Imn: 169). [3.169] I nikako ne smatrajte one koji su ubijeni na putu Allahovom, mrtvima. Naprotiv,živi su! Kod Gospodara svog su opskrbljeni; ‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌‌ ۚ ‌‍‌‌ ‍‌‍‍‍ ‍
Farīna Bimā 'Ātāhumu Allāhu Min Fađlihi Wa Yastabshirūna Bial-Ladhīna Lam Yalĥaqū Bihim Min Khalfihim 'Allā Khawfun `Alayhim Wa Lā Hum Yaĥzanūna ('āli `Imn: 170). [3.170] Radosni zbog onog šta im je dao Allah iz dobrote Svoje, i vesele se onima koji imse još nisu priključili iza njih - što neće biti straha nad njima, niti će oni tugovati. ‍‍‍‍ ‍ ‍ ‍‌‌ ‍‍‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍ ‍‍‍ ‍‌‍ ‌ ‌‌
Yastabshirūna Bini`matin Mina Allāhi Wa Fađlin Wa 'Anna Allāha Lā Yuđī`u 'Ajra Al-Mu'uminīna ('āli `Imn: 171). [3.171] Raduju se zbog blagodati od Allaha i dobrote, i što Allah neće dati da propadnenagrada vjernika, ‍‍‍‍‌ ‍ ‌‍‍‍‍‍ ‌‌‍ ‌ ‍‍‍‍‍‍ ‌‍‍
Al-Ladhīna Astajābū Lillāh Wa Ar-Rasūli Min Ba`di Mā 'Aşābahumu Al-Qarĥu ۚ Lilladhīna 'Aĥsanū Minhum Wa Attaqawā 'Ajrun `Ažīmun ('āli `Imn: 172). [3.172] Oni koji su se odazvali Allahu i Poslaniku, nakon što ih je pogodila rana. Oni odnjih koji su činili dobro i bili bogobojazni, imaće nagradu veličanstvenu, ‍‍‍ ‍‍‍‍‍ ‍‌‌ ‌ ‍‍‍ۚ ‍‍‍‍ ‌ ‍‌‍‍‍ ‌‍‍‍‌ ‍‌ ‍‍‍
Al-Ladhīna Qāla Lahumu An-Nāsu 'Inna An-Nāsa Qad Jama`ū Lakumkhshawhum Fazādahum 'Īmānāan Wa Qālū Ĥasbunā Al-Lahu Wa Ni`ma Al-Wakīlu ('āli `Imn: 173). [3.173] Oni kojima su rekli ljudi: "Uistinu, ljudi su se već sabrali radi vas, zato ih sebojte", pa im je (to) povećalo vjerovanje i rekli su: "Dosta nam je Allah, a divan li jeZaštitnik!" ‍‍‍ ‍‍‍‍ ‍ ‌‌ ‌
nqalabū Bini`matin Mina Allāhi Wa Fađlin Lam Yamsas/hum Sū'un Wa Attaba`ū Riđwāna Allāhi ۗ Wa Allāhu Dhū Fađlin `Ažīmin ('āli `Imn: 174). [3.174] Tad su se vratili s blagodati od Allaha i dobrotom, nije ih dotaklo zlo i slijedilisu zadovoljstvo Allahovo; a Allah je Vlasnik dobrote velike. ‍‍‍‍‍‍ ‍ ‌‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‌ ۗ ‌‌‌ ‍‍‍‍ ‍‍‍
'Innamā Dhalikumu Ash-Shayţānu Yukhawwifu 'Awliyā'ahu Falā Takhāfūhum Wa Khāfūni 'In Kuntum Mu'uminīna ('āli `Imn: 175). [3.175] Samo to šejtan plaši prijateljima svojim; zato se ne bojte njih, a bojte se Mene,ako ste vjernici. ‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌‌‍‌ ‌ ‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍ ‌‌‌ ‍‌‍‍
Wa Lā Yaĥzunka Al-Ladhīna Yusāri`ūna Fī Al-Kufri ۚ 'Innahum Lan Yađurrū Allaha Shay'āan ۗ Yurīdu Allāhu 'Allā Yaj`ala Lahum Ĥažžāan Al-'Ākhirati ۖ Wa Lahum `Adhābun `Ažīmun ('āli `Imn: 176). [3.176] I nek te ne žaloste oni koji srljaju u nevjerovanje. Uistinu, oni ne štete Allahunimalo. Allah želi da im ne učini udio u Ahiretu, a imaće oni kaznu strahovitu. ‌ ‌‍‍‍‍‍ ۚ‍ ‍‌‌ ‍‍‍‍‍‍‌ ‍ ‍‍‍ ۗ‍‍‍‍‌ ‍ ‌‌ ‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍ ۖ‍‍‌‍‍
'Inna Al-Ladhīna Ashtaraw Al-Kufra Bil-'Īmāni Lan Yađurrū Allaha Shay'āan Wa Lahum `Adhābun 'Alīmun ('āli `Imn: 177). [3.177] Uistinu, oni koji kupuju nevjerovanje vjerovanjem, neće štetiti Allahu nimalo, aimaće oni kaznu bolnu. ‍‍‍‍‍‍‌‌‌ ‍‌‌ ‍‍‍‍‌ ‍ ‍‍‍‍‍‌
Wa Lā Yaĥsabanna Al-Ladhīna Kafarū 'Annamā Numlī Lahum Khayrun Li'anfusihim ۚ 'Innamā Numlī Lahum Liyazdādū 'Ithmāan ۚ Wa Lahum `Adhābun Muhīnun ('āli `Imn: 178). [3.178] I neka nikako ne smatraju oni koji ne vjeruju, (to) što smo im pustili, dobrim zaduše njihove. Samo smo im pustili da uvećaju grijeh, a imaće oni kaznu prezrenu. ‌ ‍‍‍‍‍‌ ‍‍ۚ‍‌ ‌‌‌ ۚ‍‍‌
Mā Kāna Allāhu Liyadhara Al-Mu'uminīna `Alá Mā 'Antum `Alayhi Ĥattá Yamīza Al-Khabītha Mina Aţ-Ţayyibi ۗ Wa Mā Kāna Allāhu Liyu55li`akum `Alá Al-Ghaybi Wa Lakinna Allāha Yajtabī Min Rusulihi Man ۖ Yashā'u Fa'āminū Billāhi ۚ Wa Rusulihi Wa 'In Tu'uminū Wa Tattaqū Falakum 'Ajrun `Ažīmun ('āli `Imn: 179). [3.179] Allah neće ostaviti vjernike na onom na čemu ste vi, dok ne rastavi lošeg oddobrog. I neće vam Allah otkriti nevidljivo. Međutim, Allah odabire od poslanika Svojihkoga hoće. Zato vjerujte u Allaha i poslanike Njegove. A ako budete vjerovali i bojali se,pa imaćete vi nagradu veličanstvenu. ‌ ‍ ‍ ‌‍‍‍‍‍‍‍ ‌ ‍‍ ‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ۗ ‌‌ ‍ ‍ ‍‍‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍‍ ‌‍‍ ‍‍‍‍ ‍‌‌ ‌ ‍‌‌ ‍‌‌ ۖ ‍ ‌‌ ۚ ‌‌‌ ‌‍‍‍‍‌ ‍‍‍
Wa Lā Yaĥsabanna Al-Ladhīna Yabkhalūna Bimā 'Ātāhumu Allāhu Min Fađlihi Huwa Khayan Lahum ۖ Bal Huwa Sharrun Lahum ۖ Sayu55awwaqūna Mā Bakhilū Bihi Yawma Al-Qiyāmati ۗ Wa Lillāh Mīthu As-Samāwāti Wa Al-'Arđi ۗ Wa Allāhu Bimā Ta`malūna Khabīrun ('āli `Imn: 180). [3.180] I neka nikako ne smatraju oni koji škrtare u onom šta im je dao Allah iz blagodatiSvoje, to dobrim za njih. Naprotiv, to je zlo za njih. Visiće im oko vratova ono s čim suškrtarili na Dan kijameta. A Allahovo su naslijeđe nebesa i Zemlja i Allah je o onom štaradite Obaviješteni. ‌ ‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‍ ‍‌‌ ‍‍‍‍‌ ۖ ۖ‍‍‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍ ‍‍ۗ‍‌ ‍‌‍‍‌ ۗ ‌ ‍‍‍
Laqad Sami`a Allāhu Qawla Al-Ladhīna Qālū 'Inna Allāha Faqīrun Wa Naĥnu 'Aghniyā'u ۘ Sanaktubu Mā Qālū Wa Qatlahumu Al-'Anbiyā'a Bighayri Ĥaqqin Wa Naqūlu Dhūqū `Adhāba Al-Ĥarīqi ('āli `Imn: 181). [3.181] Doista je čuo Allah riječi onih koji su rekli: "Uistinu, Allah je fukara, a mi smobogati." Zapisaćemo šta su rekli, i ubijanje njihovo vjerovjesnika bez prava, i reći ćemo:"Kušajte kaznu gorenjem!" ‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍ ‌ ‌‍‍‌‌ ۘ‍‍‌‌ ‍‍‍‍‍ ‌‍‍‍ ‌‌ ‍‍‌
Dhālika Bimā Qaddamat 'Ayd99kum Wa 'Anna Allāha Laysa Bižallāmin Lil`abīdi ('āli `Imn: 182). [3.182] To zbog onog šta su unaprijed poslale ruke vaše i što Allah nije nikako zalimrobovima. ‍ ‌ ‌‌‍ ‍‍‍‍ ‍‍‍
Al-Ladhīna Qālū 'Inna Allāha `Ahida 'Ilaynā 'Allā Nu'umina Lirasūlin Ĥattá Ya'tiyanā Biqurbānin Ta'kuluhu An-Nāru ۗ Qul Qad Jā'akum Rusulun Min Qablī Bil-Bayyināti Wa Bial-Ladhī Qultum Falima Qataltumūhum 'In Kuntum Şādiqīna ('āli `Imn: 183). [3.183] (Isti su) oni koji govore: "Uistinu! Allah nas je obavezao da ne vjerujemoPoslaniku dok nam ne donese kurban kojeg će progutati vatra." Reci: "Već su vam dolaziliposlanici prije mene s jasnim znacima i onim šta rekoste, pa zašto ste ih ubijali, akoistinu govorite?" ‍‍‍‍‍‍ ‍ ‌ ‍‍‍ ‌ ‌ ‍‍‍‍‍ ‍‍‌‌ ۗ ‌ ‍‌ ‌ ‍‌‍‍‍ ‌‌‌ ‍‌‍‍‍‌‍
Fa'in Kadhdhabūka Faqad Kudhdhiba Rusulun Min Qablika Jā'ū Bil-Bayyināti Wa Az-Zuburi Wa Al-Kitābi Al-Munīri ('āli `Imn: 184). [3.184] Pa ako te poreknu, pa već su bili poricani poslanici prije tebe - dolazili su saznakovima jasnim i zeburima i Knjigom rasvjetljavajućom. ‌ ‍‍‍ ‍‍‍‍‍‌ ‌ ‍‌‍‍‍ ‍‍‍‌‌‌ ‍‍
Kullu Nafsin Dhā'iqatu Al-Mawti ۗ Wa 'Innamā Tuwaffawna 'Ujūrakum Yawma Al-Qiyāmati ۖ Faman Zuĥziĥa `Ani An-Nāri Wa 'Udkhila Al-Jannata Faqad Fāza ۗ Wa Mā Al-Ĥayāatu Ad-Dunyā 'Illā Matā`u Al-Ghurūri ('āli `Imn: 185). [3.185] Svaka duša smrt će okusiti, i jedino će vam biti isplaćene nagrade vaše na Dankijameta. Pa ko bude uklonjen od vatre i bude mu dato da uđe u Džennet, pa doista je uspio;a život Dunjaa je samo užitak obmane. ‍‍‌‍‍‍‍‍ ۗ ‌‌‍‌ ‍ ‌‌‍ ‍‍ۖ ‍‌‌ ‌ ‍‍ ‌‌‍‍‍‍‍ ‍‍‍‌ ‍ۗ ‌‌ ‍‌‍‍ ‌ ‍ ‍‍‍‌
Latublawunna Fī 'Amwālikum Wa 'Anfusikum Wa Latasma`unna Mina Al-Ladhīna 'Ūtū Al-Kitāba Min Qablikum Wa Mina Al-Ladhīna 'Ashrakū 'Adhan Kathīan ۚ Wa 'In Taşbirū Wa Tattaqū Fa'inna Dhālika Min `Azmi Al-'Umūri ('āli `Imn: 186). [3.186] Sigurno ćete biti iskušavani u imecima vašim i dušama vašim, i sigurno ćete čuti odonih kojima je data Knjiga prije vas i od onih koji pridružuju, uvredu mnogu. A ako sestrpite i budete bogobojazni, pa uistinu, to je od stvari odlučnosti. ‍‍‌ ‍ ‌‌ ‌‌‌‍ ‌‍‍‍‍‍ ‌‍‍ ‍‌‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍ ‌‍ ‌‌‌ ‍ ۚ ‌‌‌‌ ‍‍‍‍‌ ‌‍‍‍ ‌ ‌ ‍‌
Wa 'Idh 'Akhadha Allāhu Mīthāqa Al-Ladhīna 'Ūtū Al-Kitāba Latubayyinunnahu Lilnnāsi Wa Lā Taktumūnahu Fanabadhūhu Warā'a Žuhūrihim Wa Ashtarawā Bihi Thamanāan Qalīlāan ۖ Fabi'sa Mā Yashtarūna ('āli `Imn: 187). [3.187] I kad je uzeo Allah obavezu onih kojima je data Knjiga: "Sigurno ćete jeobjašnjavati ljudima, i nećete je skrivati?" - pa su je odbacili za leđa svoja i pribavilinjome vrijednost malu; ta loše je ono šta kupuju! ‌‌ ‍‍‍ ‍ ‍‍‍‍ ‌‍‍ ‍‍‍ ‍‍‍ ‌‌ ‍‍‌ ‌‌‍‌ ‌‌‌ ۖ ‌ ‌
Lā Taĥsabanna Al-Ladhīna Yafraĥūna Bimā 'Ataw Wa Yuĥibbūna 'An Yuĥmadū Bimā Lam Yaf`alū Falā Taĥsabannahum Bimafāzatin Mina Al-`Adhābi ۖ Wa Lahum `Adhābun 'Alīmun ('āli `Imn: 188). [3.188] Ne smatraj nikako one koji se vesele zbog onog s čim su došli i vole da buduhvaljeni zbog onog šta ne rade - pa nikako ne smatraj da su oni u sigurnosti od kazne; aimaće oni kaznu bolnu. ‌ ‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍ ‌‌‌ ‌ ‌ ‍‍‍‍ ‌ ‍‍‌ ۖ‍‍‌
Wa Lillāh Mulku As-Samāwāti Wa Al-'Arđi ۗ Wa Allāhu `Alá Kulli Shay'in Qadīrun ('āli `Imn: 189). [3.189] A Allahova je vlast nebesa i Zemlje i Allah nad svakom stvari ima moć. ‍‌‍‍‌‌‍‍ ۗ ‌ ‍
'Inna Fī Khalqi As-Samāwāti Wa Al-'Arđi Wa Akhtilāfi Al-Layli Wa An-Nahāri La'āyātin Li'wl99 Al-'Albābi ('āli `Imn: 190). [3.190] Uistinu! U stvaranju nebesa i Zemlje i izmjeni noći i dana su znaci za posjednikerazuma, ‍‍ ‍‌‍‍‌‍‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍
Al-Ladhīna Yadhkurūna Allāha Qiyāmāan Wa Qu`ūdāan Wa `Alá Junūbihim Wa Yatafakkarūna Fī Khalqi As-Samāwāti Wa Al-'Arđi Rabbanā Mā Khalaqta Hādhā Bāţilāan Subĥānaka Faqinā `Adhāba An-Nāri ('āli `Imn: 191). [3.191] One koji spominju Allaha stojeći i sjedeći i na bokovima svojim, i razmišljaju ostvaranju nebesa i Zemlje: "Gospodaru naš! Nisi stvorio ovo uzaludno. Slava neka je Tebi!Pa sačuvaj nas kazne vatrom. ‍‍‍‍‍‌ ‍‌‌ ‌‌ ‌‍‍‌ ‍‍ ‍‌‍‍‌ ‌‍‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ‌‌ ‍ ‍‍‍‍ ‍‍‍‍‌ ‍‍‌ ‍‍
Rabbanā 'Innaka Man Tudkhili An-Nāra Faqad 'Akhzaytahu ۖ Wa Mā Lilžžālimīna Min 'Anşārin ('āli `Imn: 192). [3.192] Gospodaru naš! Uistinu, koga Ti učiniš da uđe u vatru, pa doista si ga ponizio; aneće imati zalimi nikakvih pomagača. ‍‍‍ ‍ ‍‌‌ ‍‍‍‍‍‌‍‌ ‍‍‍ۖ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‍‌‌ ‌‌‍‍‍‍‍‌
Rabbanā 'Innanā Sami`nā Munādīāan Yunādī Lil'īmāni 'An 'Āminū Birabbikum Fa'āmannā ۚ Rabbanā Fāghfir Lanā Dhunūbanā Wa Kaffir `Annā Sayyi'ātinā Wa Tawaffanā Ma`a Al-'Abrāri ('āli `Imn: 193). [3.193] Gospodaru naš! Uistinu, mi smo čuli pozivača, poziva vjerovanju: "Vjerujte uGospodara vašeg", pa smo vjerovali. Gospodaru naš, zato nam oprosti grijehe naše i pokrijnam loša djela naša i daj da mi umremo sa pravednima. ‍‍‍ ‍‌ ‌ ‌‍‍‍ ‌ ‍ ‌‌‌ ‌‍‍‍‌ ۚ ‌‍‍‍‌‌ ‍‌‌ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍ ‌ ‍‍
Rabbanā Wa 'Ātinā Mā Wa`adtanā `Alá Rusulika Wa Lā Tukhzinā Yawma Al-Qiyāmati ۗ 'Innaka Lā Tukhlifu Al-Mī`āda ('āli `Imn: 194). [3.194] Gospodaru naš! I daj nam šta si nam obećao po poslanicima Tvojim i ne ponizi nas naDan kijameta. Uistinu! Ti ne kršiš obećanje!" ‍‍‍ ‌‌ ‍‌ ‌‌ ‍‍‍‍‌ ‍ ‍‍ۗ‍ ‌ ‍‍‍
Fāstajāba Lahum Rabbuhum 'Annī Lā 'Uđī`u `Amala `Āmilin Minkum Min Dhakarin 'Aw 'Unthá ۖ Ba`đukum Min Ba`đin ۖ Fa-Al-Ladhīna Hājarū Wa 'Ukhrijū Min Diyārihim Wa 'Ūdhū Fī Sabīlī Wa Qātalū Wa Qutilū La'ukaffiranna `Anhum Sayyi'ātihim Wa La'udkhilannahum Jannātin Tajrī Min Taĥtihā Al-'Anhāru Thawābāan Min `Indi Allāhi ۗ Wa Allāhu `Indahu Ĥusnu Ath-Thawābi ('āli `Imn: 195). [3.195] Pa se odazvao njima Gospodar njihov: "Ja neću uništiti rad radnika od vas, muškarcaili žene. Vi ste jedni od drugih." Pa oni koji su izbjegli, i istjerani iz kuća njihovih imučeni na putu Mom, i borili se i poginuli, sigurno ću im pokriti loša djela njihova isigurno ih uvesti u bašče ispod kojih teku rijeke: nagrada od Allaha. A Allah - kod Njegaje najbolja nagrada. ‌‍‍‍‍‍ ‍‌‍‍‍ ‍‌‌ ‌ ‌ ‌‍‌ ۖ‍‍‍ ‍‌‌ ‍ۖ ‍‍‍‍ ‌ ‌‌ ‍‌‌ ‌ ‌‌‍‍‌‌‌‌ ‍‌‍‍‍ ‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍ ‍‌‌ ‌ ‍‍‌‌ ‌ ‍‌‌ ‍‌‍‍‍‌ ۗ ‍‌‍‍‍‌
Lā Yaghurrannaka Taqallubu Al-Ladhīna Kafarū Fī Al-Bilādi ('āli `Imn: 196). [3.196] Neka te nikako ne zavarava kretanje po zemljama onih koji ne vjeruju, ‌ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍ ‌
Matā`un Qalīlun Thumma Ma'w7hum Jahannamu ۚ Wa Bi'sa Al-Mihādu ('āli `Imn: 197). [3.197] Uživanje je malo, zatim će sklonište njihovo biti Džehennem, a loše je odmorište! ‍‍‍‍‍‍ ‍‌ ‌‌ ‍‍‍ۚ
Lakini Al-Ladhīna Attaqawā Rabbahum Lahum Jannātun Tajrī Min Taĥtihā Al-'Anhāru Khālidīna Fīhā Nuzulāan Min `Indi Allāhi ۗ Wa Mā `Inda Allāhi Khayrun Lil'abrāri ('āli `Imn: 198). [3.198] Međutim, koji se boje Gospodara svog, imaće oni bašče ispod kojih teku rijeke,vječno će biti u njima - ugošćenje od Allaha. A ono što je kod Allaha, najbolje je začestite. ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍ ‍‌‌ ‌ ‍‍‌‌ ‍‍‍‍ ‌ ‍‌‌ ‍‌‍‍‍‌ ۗ ‌‌ ‍‌‍‍‍‍ ‍‍
Wa 'Inna Min 'Ahli Al-Kitābi Laman Yu'uminu Billāhi Wa Mā 'Unzila 'Ilaykum Wa Mā 'Unzila 'Ilayhim Khāshi`īna Lillāh Lā Yashtarūna Bi'āyāti Allāhi Thamanāan ۗ Qalīlāan 'Ūlā'ika Lahum 'Ajruhum `Inda ۗ Rabbihim 'Inna Allāha Sarī`u Al-Ĥisābi ('āli `Imn: 199). [3.199] A uistinu, između sljedbenika Knjige je ko vjeruje u Allaha i ono šta je objavljenovama i šta je objavljeno njima, ponizni su Allahu. Ne prodaju ajete Allahove za cijenumalu. Ti takvi će imati nagradu njihovu kod Gospodara njihovog. Uistinu! Allah je brzobračunom. ‌ ‍‌‌ ‌ ‍‌‍ ‌‍‍ ‌ ‌‍‍ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍‌ ‍‌ ۗ‍‍‌‍‍ ‍‌‍‍‍ ‍ ۗ‍ ‍‍‍‍
Yā 'Ayyuhā Al-Ladhīna 'Āmanū Aşbirū Wa Şābirū Wa biţū Wa Attaqū Allaha La`allakum Tufliĥūna ('āli `Imn: 200). [3.200] O vi koji vjerujete! Istrajte i budite strpljiviji, i rasporedite se i bojte seAllaha, da biste vi uspjeli.* ‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍‌ ‌‍‍‌ ‌‌‍‌‍‍‍‍‍
Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
Next Sūrah