Roman Script    Reciting key words        Previous Sūrah   Next Sūrah   Quraan Index    Home  

60) Sūrat Al-Mumtaĥanah

Private Tutoring Sessions

60)

Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
Yā 'Ayyuhā Al-Ladhīna 'Āmanū Lā Tattakhidhū `Adūwī Wa `Adūwakum 'Awliyā'a Tulqūna 'Ilayhim Bil-Mawaddati Wa Qad Kafarū Bimā Jā'akum Mina Al-Ĥaqqi Yukhrijūna Ar-Rasūla Wa 'Īyākum ۙ 'An Tu'uminū Billāhi Rabbikum 'In Kuntum Kharajtum Jihādāan Fī Sabīlī Wa Abtighā'a Marđātī ۚ Tusirrūna 'Ilayhim Bil-Mawaddati Wa 'Anā 'A`lamu Bimā 'Akhfaytum Wa Mā ۚ 'A`lantum Wa Man Yaf`alhu Minkum Faqad Đalla Sawā'a As-Sabīli (Al-Mumtaĥanah: 1). [60.1] O vi koji vjerujete! Ne uzimajte neprijateljaMog i neprijatelja vašeg, prijateljima! Pružate imljubav, a zaista ne vjeruju u ono što vam je došlo odIstine, izgone Poslanika i vas, jer vjerujete uAllaha, Gospodara vašeg. Ako ste izašli džihadom naputu Mom i tražeći zadovoljstvo Moje, tajeći premanjima ljubav, a Ja sam Najbolji znalac onog štatajite i šta objelodanjujete! A ko to čini od vas, pasigurno je zalutao s pravog puta. ‍‍‍‍ ‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍‌ ‌ ‌‌ ‌‌‍‌‌ ‍‍‍‌ ‌‌ ‌ ‌ ‍‍‍‍‍ ‍‍ ‌‌ ۙ ‌‌ ‍ ‌‍ ‌‌‌ ‍‌‍‍‍ ‌‌ ‌‍‍‍‍‌‌ ۚ‍‍‍‍‍‍‌‌ ‌‌‍‍ ‌‍ ‍‌‍‍ۚ ‌‍‌‌ ‍‌‍‍‍ ‍‍‍‍‌
'In Yathqafūkum Yakūnū Lakum 'A`dā'an Wa Yabsuţū 'Ilaykum 'Aydiyahum Wa 'Alsinatahum Bis-Sū'i Wa Waddū Law Takfurūna (Al-Mumtaĥanah: 2). [60.2] Ako naiđu na vas biće vam neprijatelji iispružiće na vas ruke svoje i jezike svoje sa zlom, ivoliće da ne vjerujete. ‌ ‍‍‍‍‍‍‌ ‌‍‍‍‍‍‍‍ ‌ ‌ ‌‌ ‍‍‍‍‌ ‌‌‌ ‌ ‌
Lan Tanfa`akum 'Arĥāmukum Wa Lā 'Awlādukum ۚ Yawma Al-Qiyāmati Yafşilu Baynakum ۚ Wa Allāhu Bimā Ta`malūna Başīrun (Al-Mumtaĥanah: 3). [60.3] Neće vam koristiti rodbina vaša, niti djecavaša na Dan kijameta. (On) će vas rastaviti. A Allahje onog što radite Vidilac. ‍‌‌ ‍‌‍‍‍ ‌‌ ‌ ‌‌ ۚ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍ۚ ‌ ‍‍‍‍‍
Qad Kānat Lakum 'Uswatun Ĥasanatun Fī 'Ibhīma Wa Al-Ladhīna Ma`ahu 'Idh Qālū Liqawmihim 'Innā Bura'ā'u Minkum Wa Mimmā Ta`budūna Min Dūni Allāhi Kafarnā Bikum Wa Badā Baynanā Wa Baynakumu Al-`Adāwatu Wa Al-Baghđā'u 'Abadāan Ĥattá Tu'uminū Billāhi Waĥdahu 'Illā Qawla 'Ibhīma Li'abīhi La'astaghfiranna Laka Wa Mā 'Amliku Laka Mina Allāhi Min ۖ Shay'in Rabbanā `Alayka Tawakkalnā Wa 'Ilayka 'Anabnā Wa 'Ilayka Al-Maşīru (Al-Mumtaĥanah: 4). [60.4] Doista je za vas lijep uzor u Ibrahimu i onimas njim, kad su rekli narodu svom: "Uistinu, mi smočisti od vas i onog šta obožavate mimo Allaha: nemamoništa s vama i nastalo je između nas i vasneprijateljstvo i mržnja vječna, dok ne budetevjerovali u Allaha, Njega Jedinog - izuzev riječiIbrahima ocu njegovom: Sigurno ću ti tražiti oprost,a ne vladam za tebe od Allaha ništa. Gospodaru naš!U Tebe se pouzdavamo i Tebi se obraćamo, a Tebi jedolazište! ‌ ‌ ‍‍‍‌‍‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍ ‌‌‌ ‍‍‍ ‌‍‌ ‍‌‌‌ ‍‌‍‍‍ ‌‍‍‍‍‌ ‍‍‌ ‍‌‌ ‌‍‍‌ ‍ ‌ ‌‌‌ ‌‌ ‌‍‍‍‍‌ ‌‌ ‌ ‍ ‌ ‌ ‍‍‌‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‌ ‌‍ ‍ ‍‌‌ ‍ ۖ ‌‍‌ ‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍
Rabbanā Lā Taj`alnā Fitnatan Lilladhīna Kafarū Wa Aghfir Lanā Rabbanā ۖ 'Innaka 'Anta Al-`Azīzu Al-Ĥakīmu (Al-Mumtaĥanah: 5). [60.5] Gospodaru naš! Ne učini nas iskušenjem za onekoji ne vjeruju i oprosti nam. Gospodaru naš!Uistinu, Ti, Ti si Moćni, Mudri" ‍‍‍‌ ‌ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍ ‌‍‍‌‌ ‍ۖ‍ ‌‌‍‍‍‍‌
Laqad Kāna Lakum Fīhim 'Uswatun Ĥasanatun Liman Kāna Yarjū Allaha Wa Al-Yawma Al-'Ākhira ۚ Wa Man Yatawalla Fa'inna Allāha Huwa Al-Ghanīyu Al-Ĥamīdu (Al-Mumtaĥanah: 6). [60.6] Zaista je za vas u njima uzor lijep - za onogko se nada Allahu i Danu posljednjem. A ko se okrene- pa uistinu, Allah, On je Neovisni, Hvaljeni. ‍‍‌ ‍ ‍‌‌ ‍ ‍ ‌ ‍‍ ۚ ‌‍ ‍‍
`Asá Allāhu 'An Yaj`ala Baynakum Wa Bayna Al-Ladhīna `Ādaytum Minhum Mawaddatan ۚ Wa Allāhu Qadīrun ۚ Wa Allāhu Ghafūrun Raĥīmun (Al-Mumtaĥanah: 7). [60.7] Možda će Allah uspostaviti ljubav između vas iizmeđu onih od njih s kojima ste u neprijateljstvu. AAllah je Svemoćan i Allah je Oprosnik, Milosrdni. ‍ ‌‌‌ ‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍‍‍ ‌ ‍‌‍‍‍ ‌ ۚ ‍‍‍ ۚ ‍‍‍‍ ‌‍
Lā Yanhākumu Allāhu `Ani Al-Ladhīna Lam Yuqātilūkum Ad-Dīni Wa Lam Yukhrijūkum Min Diyārikum 'An Tabarrūhum Wa Tuqsiţū 'Ilayhim ۚ 'Inna Allāha Yuĥibbu Al-Muqsiţīna (Al-Mumtaĥanah: 8). [60.8] Allah vam ne zabranjuje prema onima koji se nebore protiv vas zbog vjere, i ne izgone vas iz domovavaših - da im činite dobro i ispravno postupate premanjima. Uistinu! Allah voli pravedne! ‌ ‍‌‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍ ‍‌‌ ‌ ‌‌‌ ‌ ‌‍‍‍‍‍‍‍‍‍ۚ‍‍‍‍‍‍‍‍
'Innamā Yanhākumu Allāhu `Ani Al-Ladhīna Qātalūkum Ad-Dīni Wa 'Akhrajūkum Min Diyārikum Wa Žāharū `Alá 'Ikhjikum 'An Tawallawhum ۚ Wa Man Yatawallahum Fa'ūlā'ika Humu Až-Žālimūna (Al-Mumtaĥanah: 9). [60.9] Allah vam jedino zabranjuje da prijateljujetes onima koji se bore protiv vas zbog vjere i izgonevas iz domova vaših i pomažu istjerivanju vašem - daprijateljujete s njima. A ko s njima prijateljuje -pa ti takvi su zalimi. ‍‌ ‍‌‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌‌‍ ‍‌‌ ‌‍‌ ‌ ‌‌ۚ ‌‍‌‍‍‌‍ ‍‍
Yā 'Ayyuhā Al-Ladhīna 'Āmanū 'Idhā Jā'akumu Al-Mu'uminātu Muhājirātinmtaĥinūhunna ۖ Allāhu 'A`lamu Bi'īmānihinna ۖ Fa'in `Alimtumūhunna Mu'uminātin Falā Tarji`ūhunna 'Ilá Al-Kuffāri ۖ Lā Hunna Ĥillun Lahum Wa Lā Hum Yaĥillūna Lahunna ۖ Wa 'Ātūhum Mā 'Anfaqū ۚ Wa Lā Junāĥa `Alaykum 'An Tankiĥūhunna 'Idhā 'Ātaytumūhunna 'Ujūrahunna ۚ Wa Lā Tumsikū Bi`işami Al-Kawāfiri Wa As'alū Mā 'Anfaqtum Wa Lyas'alū Mā 'Anfaqū ۚ Dhalikum Ĥukmu Allāhi ۖ Yaĥkumu Baynakum ۚ Wa Allāhu `Alīmun Ĥakīmun (Al-Mumtaĥanah: 10). [60.10] O vi koji vjerujete! Kad vam dođu vjernicemuhadžirke, tad ih provjerite! Allah je Najboljiznalac imana njihovog. Pa ako ih prepoznatevjernicama, tad ih ne vraćajte nevjernicima. Nisu onenjima dozvoljene, niti su oni dozvoljeni njima. Idajte im šta su utrošili. I nije vam grijeh da ihoženite kada im date darove njihove. I ne držite u(bračnoj) vezi nevjernice. I tražite šta stepotrošili, i neka traže šta su potrošili. To je sudAllahov, sudi među vama. A Allah je Znalac, Mudri. ‌‌ ‍‍‍‍ ‌‍ ‌‌‌‌ ‍ ‍‍‍‌ۖ ‌ ‍‌ ‌ۖ‌ ‍ ‌ ‍‌ ‌‌ ۖ ‌‌ ‍‍‍‌ ‌‌ ۖ‍‍‍‍ۚ ‌‌‌ ‍‌‍‍‍‍‌ ‌‌‌ ‌‌‍‌ ‌ ۚ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍ۚ ۖ ۚ‍‍‍
Wa 'In Fātakum Shay'un Min 'Azwājikum 'Ilá Al-Kuffāri Fa`āqabtum Fa'ā Al-Ladhīna Dhahabat 'Azwājuhum Mithla Mā 'Anfaqū ۚ Wa Attaqū Allaha Al-Ladhī 'Antum Bihi Mu'uminūna (Al-Mumtaĥanah: 11). [60.11] Ako vam umakne od žena vaših nešto knevjernicima, pa budete slijedili, tad dajte onimakojima su otišle žene njihove, slično onom šta suutrošili. I bojte se Allaha, Onog u kojeg ste vivjernici. ‌‌‌ ‍ ‍‌‌ ‌‌‌‌ ‌‌ ‍‍‍‍ ‍‍‍‍ ‌ ‌‌‌‌ ‍‍‍‍‍ ۚ‍‍ ‌‌
Yā 'Ayyuhā An-Nabīyu 'Idhā Jā'aka Al-Mu'uminātu Yubāyi`naka `Alá 'An Lā Yushrikna Billāhi Shay'āan Wa Lā Yasriqna Wa Lā Yaznīna Wa Lā Yaqtulna 'Awlādahunna Wa Lā Ya'tīna Bibuhtānin Yaftarīnahu Bayna 'Ayd99hinna Wa 'Arjulihinna Wa Lā Ya`şīnaka Fī Ma`rūfin ۙ Fabāyi`hunna Wa Astaghfir Lahunna Allāha ۖ 'Inna Allāha Ghafūrun Raĥīmun (Al-Mumtaĥanah: 12). [60.12] O Vjerovjesniče! Kad ti dođu vjernice da tidaju beja da neće pridruživati Allahu ništa, nitikrasti, niti bludničiti, niti ubijati djecu svoju,niti iznositi potvoru izmišljajući to između rukusvojih i nogu svojih, niti tebi biti neposlušne udobru, tad primi njihov beja i moli da im oprostiAllah. Uistinu! Allah je Oprosnik, Milosrdni. ‌‌ ‍‍‍ ‌‌‌‌ ‍‌ ‌ ‍ ‍ ‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍ ‌‌‌‍‌ ‌‌ ‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍ ‌‍‌ ‌‌‌‍‌ ‌‌ ‍‍‍‍‍‌ ۙ‌ ‌‍‍‍‍‌‌ ‍ۖ‍‍‍‍ ‌‍
Yā 'Ayyuhā Al-Ladhīna 'Āmanū Lā Tatawallawā Qawmāan Ghađiba Allāhu `Alayhim Qad Ya'isū Mina Al-'Ākhirati Kamā Ya'isa Al-Kuffāru Min 'Aşĥābi Al-Qubūri (Al-Mumtaĥanah: 13). [60.13] O vi koji vjerujete! Ne budite prijateljiljudi na koje se rasrdio Allah. Doista očajavaju zbogAhireta, kao što očajavaju nevjernici zbog stanovnikakabura. ‌‌ ‍‍‍‍ ‌ ‌ ‌‌ ‍‌ ‍‍ ‍‍‌‌ ‍‌‌ ‌‍‍‍ ‍‍
Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
Next Sūrah