Roman Script    Reciting key words        Previous Sūrah   Next Sūrah   Quraan Index    Home  

50) Sūrat Qāf

Private Tutoring Sessions

50)

Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
Qāf ۚ Wa Al-Qur'āni Al-Majīdi (Qāf: 1). [50.1] Qaf. Tako mi Kurana slavnog, ۚ‍‍‍‌
Bal `Ajibū 'An Jā'ahum Mundhirun Minhum Faqāla Al-Kāfirūna Hādhā Shay'un `Ajībun (Qāf: 2). [50.2] Naprotiv, čude se da im je došao opominjačizmeđu njih, pa nevjernici govore: "Ovo je stvarčudna: ‌‌‌ ‍‌ ‍‌‍‍‍‌ ‍‌‍‍‍ ‍‍‍‍‍ ‍‍‌ ‌‌ ‍
'A'idhā Mitnā Wa Kunnā Tubāan ۖ Dhālika Raj`un Ba`īdun (Qāf: 3). [50.3] Zar kad umremo i budemo prašina? To jepovratak dalek!" ‌‌ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍ۖ ‌ ‌‍‍‌
Qad `Alimnā Mā Tanquşu Al-'Arđu Minhum ۖ Wa `Indanā Kitābun Ĥafīžun (Qāf: 4). [50.4] Doista znamo šta će Zemlja od njih umanjiti, akod Nas je Knjiga čuvar. ‌ ‌ ‌ ‍‌‍‍‍‍‍‍ ‍‌‍‍ۖ ‌‍‌‍‍‍‌ ‍
Bal Kadhdhabū Bil-Ĥaqqi Lammā Jā'ahum Fahum Fī 'Amrin Marījin (Qāf: 5). [50.5] Naprotiv, porekli su Istinu pošto im je došla,pa su oni o stvari zbrkani. ‍‍‍‍‍‍‌ ‍‌ ‍
'Afalam Yanžurū 'Ilá As-Samā'i Fawqahum Kayfa Banaynāhā Wa Zayyannāhā Wa Mā Lahā Min Furūjin (Qāf: 6). [50.6] Pa zar neće pogledati nebo iznad sebe - kakosmo ga sazdali i ukrasili ga - a nema ono nikakvihpukotina! ‍‌‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌‌ ‍‍‌‌ ‍ ‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍ ‌ ‌ ‍‌‌ ‌
Wa Al-'Arđa Madadnāhā Wa 'Alqaynā Fīhā Rawāsiya Wa 'Anbatnā Fīhā Min Kulli Zawjin Bahījin (Qāf: 7). [50.7] I Zemlju! Rasprostrli smo je i pobacali ponjoj planine stabilne, i dali da na njoj nikne odsvake vrste lijepe, - ‌‌‍‍ ‌‍‍‍‍‌ ‍‌‌ ‌‌‌‍‌ ‌ ‍‌‌ ‌
Tabşiratan Wa Dhikrá Likulli `Abdin Munībin (Qāf: 8). [50.8] Uvid i opomena za svakog roba koji se obraća. ‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌‌‍‌‌ ‍‍‍
Wa Nazzalnā Mina As-Samā'i Mā'an Mubārakāan Fa'anbatnā Bihi Jannātin Wa Ĥabba Al-Ĥaşīdi (Qāf: 9). [50.9] I spuštamo s neba vodu blagoslovljenu, tedajemo da (pomoću) nje izrastu bašče i zrno žetveno, ‍‍‌‌ ‍ ‌‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍
Wa An-Nakhla Bāsiqātin Lahā Ţal`un Nađīdun (Qāf: 10). [50.10] I palme visoke - grozdovi njihovi naslagani, ‌‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍
Rizqāan Lil`ibādi ۖ Wa 'Aĥyaynā Bihi Baldatan Maytāan ۚ Kadhālika Al-Khurūju (Qāf: 11). [50.11] Opskrba za robove - i oživljavamo njomepredio mrtvi. Takav će biti izlazak. ‌‍‍‌‌ ۖ ‌‌‌ ۚ ‍‍‍‌
Kadhdhabat Qablahum Qawmu Nūĥin Wa 'Aşĥābu Ar-Rassi Wa Thamūdu (Qāf: 12). [50.12] Poricali su prije njih: narod Nuhov istanovnici Ressa i Semud, ‍‍‍‍ ‌‌‍‍‍ ‌‌
Wa `Ādun Wa Fir`awnu Wa 'Ikhwānu Lūţin (Qāf: 13). [50.13] I Ad i faraon i braća Lutova, ‌‍‌‍ ‌‌‍‍‍‍‌
Wa 'Aşĥābu Al-'Aykati Wa Qawmu Tubba`in ۚ Kullun Kadhdhaba Ar-Rusula Faĥaqqa Wa`īdi (Qāf: 14). [50.14] I stanovnici Ejke i narod Tubba - svaki jeporekao poslanike, pa se obistinila prijetnja Moja. ‌‍‍‍‍ ۚ ‍ ‍
'Afa`ayīnā Bil-Khalqi Al-'Awwali ۚ Bal Hum Fī Labsin Min Khalqin Jadīdin (Qāf: 15). [50.15] Pa zar smo malaksali pri stvaranju prvom?Naprotiv, oni su u sumnji o stvaranju novom. ‍‍‍‍‍‍‍ ۚ‍‍ ‍‌‍‍
Wa Laqad Khalaq Al-'Insāna Wa Na`lamu Mā Tuwaswisu Bihi Nafsuhu ۖ Wa Naĥnu 'Aqrabu 'Ilayhi Min Ĥabli Al-Warīdi (Qāf: 16). [50.16] A doista smo stvorili čovjeka i znamo šta mudošaptava duša njegova, a Mi smo mu bliže od vratnevene. ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‌ ‍‍ ‌ ‌ ۖ ‌ ‌‍‍‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍ ‍‌‌ ‍‍‍
'Idh Yatalaqqá Al-Mutalaqqiyāni `Ani Al-Yamīni Wa `Ani Ash-Shimāli Qa`īdun (Qāf: 17). [50.17] Kad se sretnu susretača dva, zdesna islijeva, sjedioci, ‌‌ ‍‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍ ‍‍‍‍ ‌ ‍‍
Mā Yalfižu Min Qawlin 'Illā Ladayhi Raqībun `Atīdun (Qāf: 18). [50.18] Ne izusti nijednu riječ, a da nije kod njegapromatrač spreman. ‌ ‍‍‍ ‍‌ ‌‌ ‍ ‌‍‍‍
Wa Jā'at Sakratu Al-Mawti Bil-Ĥaqqi ۖ Dhālika Mā Kunta Minhu Taĥīdu (Qāf: 19). [50.19] I doći će agonija smrti uistinu; to je ono odčega nećeš umaći. ‌ ‍‍‍ ۖ ‌ ‌ ‍‌‍‍‍ ‍‌‍‍
Wa Nufikha Fī Aş-Şūri ۚ Dhālika Yawmu Al-Wa`īdi (Qāf: 20). [50.20] I puhnut će se u sur; to je Dan prijetnje. ‍‍‍ ‍‍ ۚ ‌ ‍
Wa Jā'at Kullu Nafsin Ma`ahā Sā'iqun Wa Shahīdun (Qāf: 21). [50.21] I doći će svaka duša, sa njom vodič isvjedok. ‌ ‍‍‍‍‍‌
Laqad Kunta Fī Ghaflatin Min Hādhā Fakashafnā `Anka Ghiţā'aka Fabaşaruka Al-Yawma Ĥadīdun (Qāf: 22). [50.22] "Zaista si o ovom bio u ravnodušnosti, pa smos tebe odstranili pokrov tvoj, zato je vid tvoj Danasoštar." ‍‍‌ ‍‌‍‍ ‍‌‌ ‌‌ ‌ ‍‌‍‍‍‍‌ ‍‍‍
Wa Qāla Qarīnuhu Hādhā Mā Ladayya `Atīdun (Qāf: 23). [50.23] A drug njegov će reći: "Ovo što je kod mene,spremno je." ‍‍ ‌‌ ‌
'Alqiyā Fī Jahannama Kulla Kaffārin `Anīdin (Qāf: 24). [50.24] "Bacite vas dvojica u Džehennem svakognezahvalnika, buntovnika, ‍‍‍‌ ‍‍‍‍ ‍‌‌
Mannā`in Lilkhayri Mu`tadin Murībin (Qāf: 25). [50.25] Sprečavatelja dobrog, napasnika, sumnjivca, ‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍
Al-Ladhī Ja`ala Ma`a Allāhi 'Ilahāan 'Ākhara Fa'alqiyāhu Fī Al-`Adhābi Ash-Shadīdi (Qāf: 26). [50.26] Koji je stavljao uz Allaha boga drugog - tabacite ga u kaznu žestoku." ‍ ‌ ‌‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍ ‍‍‌
Qāla Qarīnuhu Rabbanā Mā 'Aţghaytuhu Wa Lakin Kāna Fī Đalālin Ba`īdin (Qāf: 27). [50.27] Reći će drug njegov: "Gospodaru naš! Nisam jauzrokovao da on prevrši, nego je bio u zabludidalekoj." ‌‍‌ ‍ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌‍‌‌ ‍
Qāla Lā Takhtaşimū Ladayya Wa Qad Qaddamtu 'Ilaykum Bil-Wa`īdi (Qāf: 28). [50.28] (Allah) će reći: "Ne prepirite se kod Mene, aveć sam vam unaprijed poslao prijetnju." ‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌
Mā Yubaddalu Al-Qawlu Ladayya Wa Mā 'Anā Bižallāmin Lil`abīdi (Qāf: 29). [50.29] Ne mijenja se Riječ kod Mene, i nisam Jazalim robovima. ‍‍‍‍‍ ‌‍ ‌ ‍‍‍
Yawma Naqūlu Lijahannama Hal Amtala'ti Wa Taqūlu Hal Min Mazīdin (Qāf: 30). [50.30] Na Dan kad reknemo Džehennemu: "Jesi li senapunio?" - i rekne: "Ima li dodatka?", ‍‍‍‍‍‍‍ ‌‍‍‍ ‍‌
Wa 'Uzlifati Al-Jannatu Lilmuttaqīna Ghayra Ba`īdin (Qāf: 31). [50.31] I približi se Džennet bogobojaznima nedaleko: ‌‌ ‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍
dhā Mā Tū`adūna Likulli 'Awwābin Ĥafīžin (Qāf: 32). [50.32] "Ovo je ono šta vam se obećavalo, svakompokajaniku, čuvaru, ‌‌ ‌ ‍‍‌ ‌‌‍‍‌ ‍‍‍
Man Khashiya Ar-Raĥmana Bil-Ghaybi Wa Jā'a Biqalbin Munībin (Qāf: 33). [50.33] Ko se plašio Milostivog u nevidljivosti idošao sa srcem obraćenim. ‍‌ ‍‍‍‍‍ ‌‍‌‌ ‍‍‍
Adkhulūhā Bisalāmin ۖ Dhālika Yawmu Al-Khulūdi (Qāf: 34). [50.34] Uđite u njega u miru; to je Dan vječnosti." ‍‍‍‍‍‍‌ ۖ ‌ ‍ ‍‍‍‌
Lahum Mā Yashā'ūna Fīhā Wa Ladaynā Mazīdun (Qāf: 35). [50.35] Imaće oni u njemu šta htjednu, a kod Nas jedodatak. ‌ ‍‍‍‌
Wa Kam 'Ahlaknā Qablahum Min Qarnin Hum 'Ashaddu Minhum Baţshāan Fanaqqabū Fī Al-Bilādi Hal Min Maĥīşin (Qāf: 36). [50.36] A koliko smo uništili prije njih pokoljenja;oni su bili moćniji od njih u sili, pa su krstarilizemljama! Ima li ikakvog pribježišta? ‌‌ ‍‍‍ ‍‌‍ ‌‌ ‍‌‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍ ‌‌ ‍‌‌ ‍
'Inna Fī Dhālika Ladhikrá Liman Kāna Lahu Qalbun 'Aw 'Alqá As-Sam`a Wa Huwa Shahīdun (Qāf: 37). [50.37] Uistinu, u tome je opomena za onog ko srceima ili koristi sluh, a on je svjedok. ‌ ‌ ‍‍‍‌‌ ‍‌‌ ‍ ‍ ‌‌ ‍‍‍‍‌ ‍ ‌‌
Wa Laqad Khalaq As-Samāwāti Wa Al-'Arđa Wa Mā Baynahumā Fī Sittati 'Ayyāmin Wa Mā Massanā Min Lughūbin (Qāf: 38). [50.38] I zaista smo stvorili nebesa i Zemlju i štaje među njima u šest dana, i nije Nas dotakao nikakavumor. ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‌ ‍‌‍‍‌ ‌‌ ‌ ‌‍ ‌‌ ‌ ‍‌‌ ‍‍‍
şbir `Alá Mā Yaqūlūna Wa Sabbiĥ Biĥamdi Rabbika Qabla Ţulū`i Ash-Shamsi Wa Qabla Al-Ghurūbi (Qāf: 39). [50.39] Pa strpi se nad onim šta govore i slavi sahvalom Gospodara svog, prije izlaska Sunca, i prijezalaska. ‍‍‍‍‌‌ ‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ‌ ‍ ‍‍‍‍‍‍ ‍ ‌‍‍‍‍‍‌
Wa Mina Al-Layli Fasabbiĥhu Wa 'Adbāra As-Sujūdi (Qāf: 40). [50.40] I od noći: pa slavi Ga i poslije sedždi. ‍‍‍‍‍ ‌‌‌‍‍‍‍‌
Wa Astami` Yawma Yunādi Al-Munādi Min Makānin Qarībin (Qāf: 41). [50.41] I osluškuj Dan (kad) pozove pozivač iz mjestabliskog, ‌ ‍‌‌ ‌‌ ‍‌‌ ‍
Yawma Yasma`ūna Aş-Şayĥata Bil-Ĥaqqi ۚ Dhālika Yawmu Al-Khurūji (Qāf: 42). [50.42] Dan kad budu čuli krik istinski - to će bitiDan izlaska. ‍‍ ‍‍‍‍‍ ۚ ‌ ‍ ‍‍‍‌
'Innā Naĥnu Nuĥyī Wa Numītu Wa 'Ilaynā Al-Maşīru (Qāf: 43). [50.43] Uistinu! Mi, Mi oživljavamo i usmrćujemo iNama je dolazište. ‍‌ ‌‍‍‍‍‍ ‌‌‌ ‍‍‍‍‍
Yawma Tashaqqaqu Al-'Arđu `Anhum Si`āan ۚ Dhālika Ĥashrun `Alaynā Yasīrun (Qāf: 44). [50.44] Na Dan kad raspukne Zemlja od njih, u žurbi(će biti). To će biti sabiranje za Nas lahko. ‍‍‍‍‍ ‍‌‍‍‍ ‍ۚ ‌ ‌ ‌
Naĥnu 'A`lamu Bimā Yaqūlūna ۖ Wa Mā 'Anta `Alayhim Bijabbārin ۖ Fadhakkir Bil-Qur'āni Man Yakhāfu Wa`īdi (Qāf: 45). [50.45] Mi smo Najbolji znalac onog šta govore, inisi ti nad njima prisila. Zato podsjećaj Kuranomonog ko se boji prijetnje Moje.u ‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ۖ ‌‍‍ ‍‌‌ ۖ‌‌ ‍‍‍‌ ‍‌‌ ‍‍‍
Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
Next Sūrah