Roman Script    Reciting key words        Previous Sūrah   Next Sūrah   Quraan Index    Home  

14) Sūrat 'Ibrāhīm

Private Tutoring Sessions

14)

Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
'Alif-Lām- ۚ Kitābun 'Anzalnāhu 'Ilayka Litukhrija An-Nāsa Mina Až-Žulumāti 'Ilá An-Nūr Bi'idhni Rabbihim 'Ilá Şirāţi Al-`Azīzi Al-Ĥamīdi ('ibm: 1). [14.1] Alif. Lam. Ra. Knjiga - objavljujemo ti je daizvedeš ljude iz tmina na svjetlost s dozvolomGospodara njihovog, na put Moćnog, Hvaljenog, --‍‍‍‌‌ ۚ ‌‌‍‍ ‌‍‍‍‍ ‍‍‍ ‍‍ ‍‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍‌‌ ‌ ‌‍ ‌‌ ‍‌ ‍‍‍‍‌
Al-Lahi Al-Ladhī Lahu Mā Fī As-Samāwāti Wa Mā Fī Al-'Arđi ۗ Wa Waylun Lilkāfirīna Min `Adhābin Shadīdin ('ibm: 2). [14.2] Allaha, Čije je šta je u nebesima i šta je naZemlji. A teško nevjernicima od kazne žestoke!, ‍‌‍‍‌ ‌‌ ‌‍‍ ۗ ‌‌ ‍‍‍‍ ‍‌‍‍‌
Al-Ladhīna Yastaĥibbūna Al-Ĥayāata Ad-Dunyā `Alá Al-'Ākhirati Wa Yaşuddūna `An Sabīli Allāhi Wa Yabghūnahā `Iwajāan ۚ 'Ūlā'ika Fī Đalālin Ba`īdin ('ibm: 3). [14.3] Onima koji više vole život Dunjaa od Ahireta iodvraćaju od puta Allahovog i traže iskrivljenost unjemu; takvi su u zabludi dalekoj. ‍‍‍‍ ‍‍‍ ‍‌‍‌ ‌ ‍‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍‌ ‍‌‌ ‍‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍‍‍‍‌ ‌ ۚ‍‍‌‍
Wa Mā 'Arsalnā Min Rasūlin 'Illā Bilisāni Qawmihi Liyubayyina Lahum ۖ Fayuđillu Allāhu Man Yashā'u Wa Yahdī Man Yashā'u ۚ Wa Huwa Al-`Azīzu Al-Ĥakīmu ('ibm: 4). [14.4] I slali smo svakog poslanika samo s jezikomnaroda njegovog, da im objasni, pa Allah zabluđujekoga hoće, a upućuje koga hoće; a On je Moćni, Mudri! ‌‌ ‍‌‌ ‌‍‍‍‍‍ ‌‌ ‍ ۖ‍‍‍ ‍‌‌ ‍‌ ‍‌‌ ‍‌‌ ۚ‍‍‍‍‌
Wa Laqad 'Arsalnā Mūsá Bi'āyātinā 'An 'Akhrij Qawmaka Mina Až-Žulumāti 'Ilá An-Nūri Wa Dhakkirhum Bi'ayyāmi Allāhi ۚ 'Inna Fī Dhālika La'āyātin Likulli Şabbārin Shakūrin ('ibm: 5). [14.5] I doista smo poslali Musaa sa znakovima Našim:"Izvedi narod svoj iz tmina na svjetlost i opomeni ihdanima Allahovim." Uistinu, u tome su znaci svakomstrpljivom, zahvalnom. ‍‍ ‌‌ ‌ ‍‌ ‌‍‍‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍‍ ‌‌‍‌ ‍ ۚ‌ ‌ ‍ ‍‍‌‌
Wa 'Idh Qāla Mūsá Liqawmihi Adhkurū Ni`mata Allāhi `Alaykum 'Idh 'Anjākum Min 'Āli Fir`awna Yasūmūnakum Sū'a Al-`Adhābi Wa Yudhabbiĥūna 'Abnā'akum Wa Yastaĥyūna Nisā'akum ۚ Wa Fī Dhalikum Balā'un Min Rabbikum `Ažīmun ('ibm: 6). [14.6] I kad reče Musa narodu svom: "Sjetite seblagodati Allahove nad vama, kad vas je izbavio odljudstva faraovnovog, mučili su vas zlom kaznom iklali sinove vaše, a davali da žive žene vaše; a utome je bilo strašno iskušenje od Gospodara vašeg." ‌‌‌ ‌ ‍‍‍‌‌ ‍ ‌‌ ‌‍ ‍‌‌ ‌ ‍‌‍‍‍‍‍‌ ‌‍‍‍‍‍‌ ‌‍‍‍ۚ ‌ ‌ ‌ ‍‌‌ ‌‍‍‍
Wa 'Idh Ta'adhdhana Rabbukum La'in Shakartum La'azīdannakum ۖ Wa La'in Kafartum 'Inna `Adhābī Lashadīdun ('ibm: 7). [14.7] I kad najavi Gospodar vaš: "Ako budetezahvaljivali, sigurno ću vam uvećati; a ako ne budetezahvaljivali, uistinu, kazna Moja je žestoka." ‌‌‌ ‌ ‌‍‍‍ ‍‌‌ ‌ۖ ‌‍‌‌ ‌
Wa Qāla Mūsá 'In Takfurū 'Antum Wa Man Al-'Arđi Jamī`āan Fa'inna Allāha Laghanīyun Ĥamīdun ('ibm: 8). [14.8] I reče Musa: "Ako budete nezahvalni vi i onajko je na Zemlji, svi, pa uistinu, Allah je Neovisni,Hvaljeni." ‍‍ ‌‌‍ ‌‍‌ ‍ ‍‍‍
'Alam Ya'tikum Naba'u Al-Ladhīna Min Qablikum Qawmi Nūĥin Wa `Ādin Wa Thamūda Wa ۛ Al-Ladhīna Min Ba`dihim ۛ Lā Ya`lamuhum 'Illā Al-Lahu ۚ Jā'at/hum Rusuluhum Bil-Bayyināti Faraddū 'Aydiyahum Fī 'Afwāhihim Wa Qālū 'Innā Kafarnā Bimā 'Ursiltum Bihi Wa 'Innā Lafī Shakkin Mimmā Tad`ūnanā 'Ilayhi Murībin ('ibm: 9). [14.9] Zar vam nije stigla vijest onih prije vas:naroda Nuhovog i Ada, i Semuda i onih poslije njih?Zna ih samo Allah. Dolazili su im poslanici njihovisa jasnim znacima, pa su stavljali ruke svoje u ustasvoja, i govorili: "Uistinu, mi ne vjerujemo u ono sčim ste poslani, i uistinu, mi smo prema onom čemunas pozivate u sumnji ozbiljnoj." ‍‍‍‍ ‍‌‍‍‍‍ ‌‍ ‌‍‍‍ۛ‍‍‍‍ ‍‌ۛ ‌ ‌ ۚ‌ ‌ ‌ ‍ ‌‌ ‌‍‍‍‌ ‌ ‍ ‌ ‌‌‍‌ ‍‍‍‌ ‍‍‍‍ ‍
Qālat Rusuluhum 'Afī Al-Lahi Shakkunţiri As-Samāwāti Wa Al-'Arđi ۖ Yad`ūkum Liyaghfira Lakum Min Dhunūbikum Wa Yu'uakhkhirakum 'Ilá 'Ajalin Musamman ۚ Qālū 'In 'Antum 'Illā Basharun Mithlunā Turīdūna 'An Taşuddūnā `Ammā Kāna Ya`budu 'Ābā'uunā Fa'tūnā Bisulţānin Mubīnin ('ibm: 10). [14.10] Rekli bi poslanici njihovi: "Zar je u Allahasumnja, Stvoritelja nebesa i Zemlje? Poziva vas davam oprosti grijehe vaše i ostavi vas do rokaodređenog." Rekli bi: "Vi ste samo smrtnici sličninama! Želite da nas odvratite od onog šta obožavajuočevi naši, zato nam dajte dokaz jasan." ‍ ‌ ‌ ‍‌ ‍‌‍‍‌ ۖ‍‍‍‍ ‍‌‌ ‌ ‌‍‍‍ ‌‍ ‍‍ۚ ‍‍ ‌‌‌ ‌‌‍ ‌‌ ‌ ‍‍‍‌ ‌‌‌ ‍‍‍‍‌‌ ‍‍‍‍‌ ‍‌‌ ‌ ‍‍‍
Qālat Lahum Rusuluhum 'In Naĥnu 'Illā Basharun Mithlukum Wa Lakinna Allāha Yamunnu `Alá Man Yashā'u Min `Ibādihi ۖ Wa Mā Kāna Lanā 'An Na'tiyakum Bisulţānin 'Illā Bi'idhni Allāhi ۚ Wa `Alá Allāhi Falyatawakkali Al-Mu'uminūna ('ibm: 11). [14.11] Poslanici njihovi bi im rekli: "Mi smo samosmrtnici slični vama, međutim Allah obdaruje kogahoće od robova Svojih. I nije za nas da vam donosimodokaz, izuzev s dozvolom Allahovom. I u Allaha zatoneka se pouzdaju vjernici! ‍ ‌ ‌‌‌ ‌‌ ‌‍‍ ‍ ‌ ‍‌‌ ‍‌‌ ‍‌‌ ‌ ۖ ‌‌ ‍‌ ‍‍‍ ‌‌ ‌ ۚ ‌‌
Wa Mā Lanā 'Allā Natawakkala `Alá Allāhi Wa Qad Hadānā Subulanā ۚ Wa Lanaşbiranna `Alá Mādhaytumūnā ۚ Wa `Alá Allāhi Falyatawakkali Al-Mutawakkilūna ('ibm: 12). [14.12] A zašto da se ne pouzdamo u Allaha, a već nasje uputio putevima našim. I sigurno ćemo se strpitinad onim čim nas uznemiravate; a u Allaha zato nekase pouzdaju oni koji se pouzdavaju." ‌ ‍ ‌ ‌ ‍ ‌‍‍‌ ‌‌ ‌ ۚ ‌‍‍‍‍‍‌ ‌ ‍ ‌‌ ۚ ‌‌
Wa Qāla Al-Ladhīna Kafarū Lirusulihim Lanukhrijannakum Min 'Arđinā 'Aw Lata`ūdunna Fī Millatinā ۖ Fa'awĥá 'Ilayhim Rabbuhum Lanuhlikanna Až-Žālimīna ('ibm: 13). [14.13] A oni koji nisu vjerovali rekli bi,poslanicima svojim: "Sigurno ćemo vas protjerati izzemlje naše, ili ćete se sigurno vratiti u milletnaš." Tad bi im objavljivao Gospodar njihov: "Sigurnoćemo uništiti zalime, ‍‍ ‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍ ‍‌‌ ‌‌‍‍ ‌‌ ‌‌ ‌ ۖ ‌‍ ‌‍‍‍
Wa Lanuskinannakumu Al-'Arđa Min Ba`dihim ۚ Dhālika Liman Khāfa Maqāmī Wa Khāfa Wa`īdi ('ibm: 14). [14.14] I sigurno ćemo Zemlju nastaniti vama, poslijenjih. To je za onog ko se boji stajanja preda Mnom iboji prijetnje Moje." ‍‍‌‍‍ ‍‌ۚ ‌ ‍‌‍‍‍ ‌‍
Wa Astaftaĥū Wa Khāba Kullu Jabbārin `Anīdin ('ibm: 15). [14.15] I tražili su presudu (pobjedu), i ne bi uspioniti jedan buntovni, svojeglavi. ‌‍‍‌‌
Min Warā'ihi Jahannamu Wa Yusqá Min Mā'in Şadīdin ('ibm: 16). [14.16] Ispred njega je Džehennem, a biće napajanvodom gnojavom, ‍‌‌ ‌‌‍‍‌‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍‍‌ ‍‌‌ ‍‌‌
Yatajarra`uhu Wa Lā Yakādu Yusīghuhu Wa Ya'tīhi Al-Mawtu Min Kulli Makānin Wa Mā Huwa Bimayyitin ۖ Wa Min Warā'ihi `Adhābun Ghalīžun ('ibm: 17). [14.17] Žderaće je, a jedva da će je progutati, idolaziće mu smrt sa svakog mjesta, a neće on bitimrtav, i ispred njega će biti kazna gruba. ‍‍‍ ‌‌ ‍‌‌ ‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍ ‍‌‌ ‍ ‌‌ ‌ ۖ ‌‍‌‌ ‌‌‍‍‌ ‍‍‌ ‍‍
Mathalu Al-Ladhīna Kafarū Birabbihim ۖ 'A`māluhum Karamādin Ashtaddat Bihi Ar-Rīĥu Fī Yawmin `Āşifin ۖ Lā Yaqdirūna Mimmā Kasabū `Alá Shay'in ۚ Dhālika Huwa Ađ-Đalālu Al-Ba`īdu ('ibm: 18). [14.18] Primjer onih koji ne vjeruju u Gospodarasvog: Djela njihova su kao pepeo kojeg raznese vjetaru danu olujnom. Neće upravljati ni nad čim od onogšta su zaradili. To je ta zabluda daleka. ‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍ ۖ ‌ ‍‌‌ ‍‍‍‍ ‍ ۖ ‌ ‍‍‍‍‍‍‌‍‍‌‍‍‍‌ ‌ ‍ ۚ‍‍
'Alam Tará 'Anna Allāha Khalaqa As-Samāwāti Wa Al-'Arđa Bil-Ĥaqqi ۚ 'In Yasha' Yudh/hibkum Wa Ya'ti Bikhalqin Jadīdin ('ibm: 19). [14.19] Zar nisi vidio da je Allah stvorio nebesa iZemlju s Istinom? Ako hoće, odstraniće vas, a dovešćestvorenje novo; ‍‍‍ ‍‍ ‍‌‍‍‌ ۚ ‌‌‌ ‌ ‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍‍
Wa Mā Dhālika `Alá Allāhi Bi`azīzin ('ibm: 20). [14.20] A nije to za Allaha teško.
Wa Barazū Lillāh Jamī`āan Faqāla Ađ-Đu`afā'u Lilladhīna Astakbarū 'Innā Kunnā Lakum Taba`āan Fahal 'Antum Mughnūna `Annā Min `Adhābi Allāhi Min Shay'in ۚ Qālū Law Hadānā Al-Lahu Lahadaynākum ۖ Sawā'un `Alaynā 'Ajazi`nā 'Am Şabarnā Mā Lanā Min Maĥīşin ('ibm: 21). [14.21] I izaći će Allahu svi, pa će slabi reći onimakoji su se oholili: "Uistinu, mi smo bili vašepristalice, pa hoćete li vi biti ti koji će nam imalokoristiti protiv kazne Allahove?" Reći će: "Da je nasuputio Allah, sigurno bismo (mi) vas uputili. Istonam je uzrujavali se ili trpili; nema za nas nikakvapribježišta." ‍‍‍‌‌ ‍‍ ‍‍‍‍‌‌ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‌ ‌‌‍ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‌ ‍‌‍‍‌ ‍ ‍‌‌ ‍ ۚ ‌ ‌‌ ۖ ‍‌‌ ‍ ‍‌ ‌ ‌ ‍‌‌ ‍
Wa Qāla Ash-Shayţānu Lammā Quđiya Al-'Amru 'Inna Allāha Wa`adakum Wa`da Al-Ĥaqqi Wa Wa`adtukum Fa'akhlaftukum ۖ Wa Mā Kāna Lī `Alaykum Min Sulţānin 'Illā 'An Da`awtukum Fāstajabtumۖ Falā Talūmūnī Wa Lūmū 'Anfusakum ۖ Mā 'Anā Bimuşrikhikum Wa Mā 'Antum Bimuşrikhīya ۖ 'Innī Kafartu Bimā 'Ashraktumūnī Min Qablu ۗ 'Inna Až-Žālimīna Lahum `Adhābun 'Alīmun ('ibm: 22). [14.22] I reći će šejtan, pošto stvar bude presuđena:"Uistinu! Allah vam je dao obećanje istinito, iobećao sam vam, pa sam vas iznevjerio. I nisam ja nadvama imao nikakvu vlast osim što sam vas pozivao, paste mi se odazvali. Zato ne korite mene, a koriteduše svoje. Nisam ja pomagač vaš, niti ste vipomagači moji. Uistinu, ja sam poricao to što ste mepridruživali ranije." Uistinu, zalimi - imaće onikaznu bolnu. ‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍‌ ‍‍ ‍ ‌ ‌ ‌‌‍ۖ ‌‌ ‍ ‍‌‌ ‍‍‍ ‌ ‌‌ ‌ ‍‍‍ۖ ‌ ‌‍ ‌‌ۖ ‌ ‍‍‍‍‍‍ ‌‍‍ ‍‍‍‍‍ۖ‍ ‍ ‍‌‍‍ۗ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‌
Wa 'Udkhila Al-Ladhīna 'Āmanū Wa `Amilū Aş-Şāliĥāti Jannātin Tajrī Min Taĥtihā Al-'Anhāru Khālidīna Fīhā Bi'idhni Rabbihim ۖ Taĥīyatuhum Fīhā Salāmun ('ibm: 23). [14.23] I biće dato da oni koji vjeruju i čine dobradjela uđu u bašče ispod kojih teku rijeke, vječno ćebiti u njima s dozvolom Gospodara njihovog. Pozdravnjihov u njima će biti: "Selam!" ‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍ ‍‌‌ ‌ ‍‍‌‌ ‍‍‍‍ ‌ ‌ ‌‍ ۖ
'Alam Tará Kayfa Đaraba Allāhu Mathalāan Kalimatan Ţayyibatan Kashajaratin Ţayyibatin 'Aşluhā Thābitun Wa Far`uhā Fī As-Samā'i ('ibm: 24). [14.24] Zar ne vidiš kako Allah navodi primjer riječidobre kao drveta dobrog: korijen njegov je čvrst, anjegova grana u nebu, ‍‍‍‌‌ ‍‍‍ ‍ ‍ ‍ ‌‍‍‌ ‌‌ ‍‍‍‍
Tu'utī 'Ukulahā Kulla Ĥīnin Bi'idhni Rabbihā ۗ Wa Yađribu Allāhu Al-'Amthāla Lilnnāsi La`allahum Yatadhakkarūna ('ibm: 25). [14.25] Daje plodove svoje svake sezone s dozvolomGospodara svog; a navodi Allah primjere ljudima, dabi se oni podsjetili. ‌‌ ‍‍‍‍ ‌ ‌‍‍‍ۗ ‌‍‍‍ ‍‍
Wa Mathalu Kalimatin Khabīthatin Kashajaratin Khabīthatin Ajtuththat Min Fawqi Al-'Arđi Mā Lahā Min Qarārin ('ibm: 26). [14.26] A primjer loše riječi je kao loše drvoiščupano nad zemljom, nema ono nikakve stabilnosti. ‍ ‍‌‌ ‍‍‍ ‌ ‌ ‍‌‌‌
Yuthabbitu Allāhu Al-Ladhīna 'Āmanū Bil-Qawli Ath-Thābiti Fī Al-Ĥayāati Ad-Dunyā Wa Fī Al-'Ākhirati ۖ Wa Yuđillu Allāhu Až-Žālimīna ۚ Wa Yaf`alu Allāhu Mā Yashā'u ('ibm: 27). [14.27] Allah ojačava one koji vjeruju rječju čvrstomu životu Dunjaa i na Ahiretu, a zabluđuje Allahzalime; a Allah čini šta hoće. ‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍‍ ‍‌‍‍ ۖ ‌‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ۚ‍ ‌ ‍‍‍
'Alam Tará 'Ilá Al-Ladhīna Baddalū Ni`mata Allāhi Kufan Wa 'Aĥallū Qawmahum Dāra Al-Bawāri ('ibm: 28). [14.28] Zar nisi vidio one koji su blagodat Allahovuzamijenili kufrom i učinili da se narod njihov spustiu kuću propasti, ‍‍‍‍‍‍ ‍ ‌ ‌‌ ‍ ‌‍‌‍
Jahannama Yaşlawnahā ۖ Wa Bi'sa Al-Qarāru ('ibm: 29). [14.29] Džehennemu, pržiće se njime, a loše jestanište. ‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‌ ۖ‍‍‌‌
Wa Ja`alū Lillāh 'Andādāan Liyuđillū `An Sabīlihi ۗ Qul Tamatta`ū Fa'inna Maşīrakum 'Ilá An-Nāri ('ibm: 30). [14.30] I načinili su Allahu suparnike da zavode sputa Njegovog. Reci: "Uživajte! Pa uistinu, dolazištevaše je vatri." ‌‌‍‌‌‌ ‍‍‍‍‍ ‍‌ۗ ‌ ‍‍‍‍‍ ‌‌ ‍‍
Qul Li`ibādiya Al-Ladhīna 'Āmanū Yuqīmū Aş-Şalāata Wa Yunfiqū Mimmā Razaqnāhum Siran Wa `Alāniyatan Min Qabli 'An Ya'tiya Yawmun Lā Bay`un Fīhi Wa Lā Khilālun ('ibm: 31). [14.31] Reci robovima Mojim koji vjeruju, (da)obavljaju salat i udjeljuju od onog čim smo ihopskrbili, tajno i javno, prije no dođe Dan u kojemneće biti trgovine, niti prijateljstva. ‍ ‌ ‍‍‍‍ ‌‍‍ ‍‍‍ ‌‍‌‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‌ ‍‌‍‍‍ ‌‌‌ ‍ ‌ ‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍ ‌
Al-Lahu Al-Ladhī Khalaqa As-Samāwāti Wa Al-'Arđa Wa 'Anzala Mina As-Samā'i Mā'an Fa'akhraja Bihi Mina Ath-Thamarāti Rizqāan Lakum ۖ Wa Sakhkhara Lakumu Al-Fulka Litajriya Fī Al-Baĥri Bi'amrihi ۖ Wa Sakhkhara Lakumu Al-'Anhāra ('ibm: 32). [14.32] Allah je Taj koji je stvorio nebesa i Zemlju,i spušta s neba vodu, pa izvodi njome voće, (kao)opskrbu za vas; i potčinio vam je plovilo, da plovimorem po naredbi Njegovoj, i potčinio je za vasrijeke; ‍‍ ‍‌‍‍‌ ‌‌‌‍‍‌‌ ‍‌ ‍ ‍‍‍‌ ۖ ‌‍‍‍‍‍ ۖ ‌‍‍‍‌‍
Wa Sakhkhara Lakumu Ash-Shamsa Wa Al-Qamara Dā'ibayni ۖ Wa Sakhkhara Lakumu Al-Layla Wa An-Nahār ('ibm: 33). [14.33] I potčinio je za vas Sunce i Mjesec - oboje(us)trajno, i potčinio je za vas noć i dan, ‍‍‍ ‌‍‍‍‍ ‍‍‌‍‍ۖ ‌‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌‍‍‍‌
Wa 'Ātākum Min Kulli Mā Sa'altumūhu ۚ Wa 'In Ta`uddū Ni`mata Allāhi Lā Tuĥşūhā ۗ 'Inna Al-'Insāna Lažalūmun Kaffārun ('ibm: 34). [14.34] I daje vam od svačeg što od Njega tražite; aako biste brojali blagodati Allahove, ne biste ihizračunali. Uistinu, čovjek je uveliko zalim,nezahvalnik! ‌ ‍‌‌ ‌ ‍‍‍ ۚ ‌‌‌‌ ‌ ‍ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍ۗ‍‍‍‍‍‍‍‍
Wa 'Idh Qāla 'Ibhīmu Rabbi Aj`al Hādhā Al-Balada 'Āmināan Wa Ajnubnī Wa Banīya 'An Na`buda Al-'Aşnāma ('ibm: 35). [14.35] I kad reče Ibrahim: "Gospodaru moj! Učiniovaj grad sigurnim, i sačuvaj mene i sinove moje odobožavanja idola. ‌‌‌ ‍‍‌‍‍‍‍‍ ‌‍ ‍ ‌‌ ‍‍‍‍‍ ‌ ‌‌
Rabbi 'Innahunna 'Ađlalna Kathīan Mina An-Nāsi ۖ Faman Tabi`anī Fa'innahu Minnī ۖ Wa Man `Aşānī Fa'innaka Ghafūrun Raĥīmun ('ibm: 36). [14.36] Gospodaru moj! Uistinu, oni su zaveli mnogeod ljudi. Pa ko mene slijedi, pa uistinu on je odmene, a ko me ne posluša - pa uistinu, Ti siOprosnik, Milosrdni. ‍‍‍‍‍‌ ‌‍‍ ‍ ‍‍ ۖ ‍‌‍ ‍‍‍ۖ ‌‍‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ‌‍
Rabbanā 'Innī 'Askantu Min Dhurrīyatī Biwādin Ghayri Dhī Zar`in `Inda Baytika Al-Muĥarrami Rabbanā Liyuqīmū Aş-Şalāata Fāj`al 'Af'idatan Mina An-Nāsi Tahwī 'Ilayhim Wa Arzuqhum Mina Ath-Thamarāti La`allahum Yashkurūna ('ibm: 37). [14.37] Gospodaru naš! Uistinu! Ja sam naselio nekeod potomaka svojih u dolini neobradivoj, kod KućeTvoje Svete, Gospodaru naš, da bi obavljali salat;zato učini da srca ljudi žude ka njima, i opskrbi ih(nekim) od plodova, da bi oni zahvaljivali. ‍‍‍ ‌‍‌‍‍‍ ‍‌‌ ‌‌ ‍‌‍‍ ‌ ‌‌ ‍‌‍‍‍‌ ‌‍‌ ‍‍‍ ‍‍‍ ‌ ‍‍ ‌ ‌‌‌‍‍‍‍‍‍‍‌
Rabbanā 'Innaka Ta`lamu Mā Nukhfī Wa Mā Nu`linu ۗ Wa Mā Yakhfá `Alá Allāhi Min Shay'in Al-'Arđi Wa Lā Fī As-Samā'i ('ibm: 38). [14.38] Gospodaru naš! Uistinu, Ti znaš šta krijemo išta obznanjujemo. A neće se sakriti od Allaha nikakvastvar na Zemlji, niti u nebu. ‍‍‍ ‍ ‌ ‍‍‍‍ ‌‌ ۗ ‌‌ ‍‍‍‍‌ ‌ ‍ ‍‌‌ ‍ ‌‌ ‍‍‍‍
Al-Ĥamdu Lillāh Al-Ladhī Wahaba Lī `Alá Al-Kibari 'Ismā`īla Wa 'Isĥāqa ۚ 'Inna Rabbī Lasamī`u Ad-Du`ā'i ('ibm: 39). [14.39] Hvala Allahu koji mi je u starosti podarioIsmaila i Ishaka! Uistinu, Gospodar moj je Onaj kojičuje dowu. ‌ ‌ ‌‍‍‍‍‍ ‌‌‍‍‍ ۚ‌ ‌‍‍‍‍‍‍‍‍
Rabbi Aj`alnī Muqīma Aş-Şalāati Wa Min Dhurrīyatī ۚ Rabbanā Wa Taqabbal Du`ā'i ('ibm: 40). [14.40] Gospodaru moj! Učini me ustrajnim u salatu i(isto) od potomaka mojih, Gospodaru naš, i primi dowumoju. ‍‍‍ ‍ ‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌‍‌‌ ‌‌ ۚ ‌‍‍‍‍ ‌‍‍‍
Rabbanā Aghfir Lī Wa Liwālidayya Wa Lilmu'uminīna Yawma Yaqūmu Al-Ĥisābu ('ibm: 41). [14.41] Gospodaru naš! Oprosti meni i roditeljimamojim i vjernicima na Dan kad krene obračun." ‍‍‍‍‍‌‌ ‌‌ ‌‍‍‍‍‍ ‍‍‍
Wa Lā Taĥsabanna Allāha Ghāfilāan `Ammā Ya`malu Až-Žālimūna ۚ 'Innamā Yu'uakhkhiruhum Liyawmin Tashkhaşu Fīhi Al-'Abşāru ('ibm: 42). [14.42] I nikako ne misli da je Allah nemaran premaonom šta rade zalimi; samo im odgađa do Dana u kojemće se ukočiti pogledi. ‌ ‍‍‌ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍‍ ۚ‍‌ ‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‌
Muhţi`īna Muqni`ī Ru'ūsihim Lā Yartaddu 'Ilayhim Ţarfuhum ۖ Wa 'Af'idatuhum Hawā'un ('ibm: 43). [14.43] Biće trkači uzdignutih glava njihovih, nećeim se vraćati treptaj njihov, a srca njihova (kao)vazduh će biti. ‍‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‌‌‍‍‌ ‌ ۖ ‌‌ ‍‌
Wa 'Andhiri An-Nāsa Yawma Ya'tīhimu Al-`Adhābu Fayaqūlu Al-Ladhīna Žalamū Rabbanā 'Akhkhirnā 'Ilá 'Ajalin Qarībin Nujib Da`wataka Wa Nattabi`i Ar-Rusula ۗ 'Awalam Takūnū 'Aqsamtum Min Qablu Mā Lakum Min Zawālin ('ibm: 44). [14.44] I upozori ljude Danom (kad) će im doći kazna,pa će reći oni koji su činili zulm: "Gospodaru naš!Ostavi nas do roka bliskog. Odazvaćemo se pozivuTvom, i slijedićemo poslanike." Zar se niste kleliprije da vam nema nikakva nestanka? ‌‌‍‌‌ ‍‍ ‍‍‌ ‍‍‍‍‍ ‍‍‍ ‌‍‌‍ ‍‍‍‌ ‌ ‌ ۗ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍ ‍‌‍‍‍ ‌ ‍‌‌ ‌‌‌
Wa Sakantum Fī Masākini Al-Ladhīna Žalamū 'Anfusahum Wa Tabayyana Lakum Kayfa Fa`alnā Bihim Wa Đarabnā Lakumu Al-'Amthāla ('ibm: 45). [14.45] A stanovali ste u nastambama onih koji sučinili zulm dušama svojim, i bilo vam je jasno kakosmo s njima postupili, a naveli smo vam primjere. ‍‌‍‍‍‍‍‍‍ ‌‌‍ ‌ ‍‍‍‍ ‌ ‌‍‍‌
Wa Qad Makarū Makrahum Wa `Inda Allāhi Makruhum Wa 'In Kāna Makruhum Litazūla Minhu Al-Jibālu ('ibm: 46). [14.46] I doista su pleli spletku svoju, a kod Allahaje spletka njihova, makar spletka njihova bila(takva) da njome brda nestanu ‍‍‌ ‌ ‌‍‌‍‍‍ ‌‌‌‌ ‍ ‍‍‌ ‍‌‍‍
Falā Taĥsabanna Allāha Mukhlifa Wa`dihi Rusulahu ۗ 'Inna Allāha `Azīzun Dhū Antiqāmin ('ibm: 47). [14.47] Zato nikako ne misli da je Allah prekršilacobećanja Svog poslanicima Svojim. Uistinu! Allah jeMoćni, Vlasnik osvete. ‌ ‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‌ ‌ ۗ‍‍‍ ‌‌‌ ‍‍‍‍
Yawma Tubaddalu Al-'Arđu Ghayra Al-'Arđi Wa As-Samāwātu ۖ Wa Barazū Lillāh Al-Wāĥidi Al-Qahhāri ('ibm: 48). [14.48] Na Dan kad bude zamijenjena Zemlja drugačijomZemljom i nebesa, i kad se pojave Allahu Jedinom,Onom koji pokorava: ‌‍‍ ‍‍‍‌‍‍‌ ۖ ‌‍‌‌ ‌‌ ‍‍
Wa Tará Al-Mujrimīna Yawma'idhin Muqarranīna Fī Al-'Aşfādi ('ibm: 49). [14.49] I vidiš prestupnike Tog dana povezane ulance, ‍‍‍‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‌
Sabīluhum Min Qaţirānin Wa Taghshá Wujūhahumu An-Nāru ('ibm: 50). [14.50] Odjeća njihova bit će od katrana, a licanjihova pokrivaće vatra, ‍‍‍‌ ‍‌‍‍‍‌ ‌‍‍‍‍‍‍‌
Liyajziya Allāhu Kulla Nafsin Mā Kasabat ۚ 'Inna Allāha Sarī`u Al-Ĥisābi ('ibm: 51). [14.51] Da bi isplatio Allah svakoj duši šta jezaradila. Uistinu! Allah je brz obračunom. ‍‍ۚ‍ ‍‍‍‍
dhā Balāghun Lilnnāsi Wa Liyundharū Bihi Wa Liya`lamū 'Annamā Huwa 'Ilahun Wāĥidun Wa Liyadhdhakkara 'Ūlū Al-'Albābi ('ibm: 52). [14.52] Ovo je Poruka ljudima - i da se opomenunjome, i da znaju da je On Bog Jedini, i da se poučeposjednici razuma. ‌‌ ‍‍ ‍‍ ‌‍‌‍‍‍‌‌ ‌‍‍‌ ‌‌ ‌‍ ‍‍
Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
Next Sūrah