‍ ‌ 109) ‌ ‌‌     http://transliteration.org ‍ ‌ ‍

109) Sūrat A‍‍l-Kāfirū‍‍n

Printed format

109) ‌

Next Sūrah‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‍
Qul Y‍‍ā‍ 'Ayyuhā A l-Kāfir‍‍ū‍‍n‍‍a ‍‍‌
L‍‍ā‍ 'A`budu Ta`bud‍‍ū‍‍n‍‍a ‌‌ ‍‍‌
Wa L‍‍ā‍ 'A‍‍n‍‍tu‍‍m‍ `Ābid‍‍ū‍‍na M‍‍ā 'A`bu‍‍d‍‍u ‌‌ ‍‍‌
Wa L‍‍ā‍ 'Anā `Ābidu‍‍n‍ `Aba‍‍d‍‍ttu‍‍m ‌‌
Wa L‍‍ā‍ 'A‍‍n‍‍tu‍‍m‍ `Ābid‍‍ū‍‍na M‍‍ā 'A`bu‍‍d‍‍u ‌‌ ‍‍‌
Laku‍‍m‍ Dīnuku‍‍m Wa Liya D‍‍ī‍‍n‍‍i ‍‍‍
Next Sūrah
‍ ‍